ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/06/2009

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

22.6.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 32

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ל' בסיון התשס"ט (22 ביוני 2009), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון – מסירת הודעה לנערים עובדים בתוך שבעה ימים), התשס"ט-2009

הצעתם של חברי הכנסת שלי יחימוביץ וחיים כץ
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

שלי יחימוביץ
מוזמנים
דב קינן, ממונה הסדרה ואכיפה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד דבורה אליעזר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

יורם בר-קובץ, רכז האיגוד המקצועי לילדים ונוער, הנוער העובד והלומד

גיא טשרניאק, האיגוד המקצועי לילדים ונוער, הנוער העובד והלומד

יהודה כהן, מנכ"ל התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים בישראל
ייעוץ משפטי
יהודית וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון – מסירת הודעה לנערים עובדים בתוך שבעה ימים), התשס"ט-2009

הצעתם של חברי הכנסת שלי יחימוביץ וחיים כץ
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון – מסירת הודעה לנערים עובדים בתוך שבעה ימים), התשס"ט-2009. ההצעה היא של חברי הכנסת שלי יחימוביץ וחיים כץ. זאת הכנה לקריאה ראשונה.
שלי יחימוביץ
אדוני היושב-ראש, החוק הזה הוא חוק שלך, של חבר הכנסת חיים כץ, ושלי. הטיוטה שלו נכתבה בידי הנוער העובד והלומד שהוא גם האיגוד המקצועי של בני הנוער.

מדובר בתיקון של חוק הודעה לעובד. כיום על המעביד חלה חובה למסור לעובד את כל תנאי ההעסקה שלו בתוך שלושים ימים מרגע תחילת העבודה. שלושים הימים האלה אינם רלוונטיים כאשר מדובר בנערים עובדים, בעיקר בחופש הגדול שאנחנו עומדים בפתחו כי לנערים ונערות עובדים יש ניידות גבוהה יותר ממקום עבודה אחד למשנהו, ולפעמים תקופת העבודה שלהם לא נמשכת יותר משבוע-שבועיים-שלושה ואפילו חודשיים. בכל מקרה, חודש לא עונה על הצרכים שלהם. לצערנו נערות ונערים מאוד משתוקקים למצוא עבודה בחופש והם לא מודעים לזכויות שלהם ולכן נוצרת לעתים קרובות סיטואציה בה הם מועסקים בתנאי ניצול מבלי לדעת את זכויותיהם.

אנחנו מבקשים בחוק הזה לקצר את זמן ההודעה לעובד ברגע שהוא נער עובד ולהעמיד אותו על שבעה ימים לכל היותר במקום שלושים ימים לכל היותר.

יש לחוק הזה משמעות מרחיקת לכת מעבר לכתוב בחוק כיוון שאנחנו מניחים שהוא ימסור מצב של תהודה ותמסורת בין הנערים העובדים לבין עצמם והם יספרו אחד לשני שהם קיבלו את ההודעה ומה כתוב בה, וכך זה גם יחדד את כוח העמידה שלהם בפני המעסיק והיכולת שלהם לעמוד על הזכויות שלהם.

לחוק הזה אין התנגדות ממשלה ולכן אנחנו יכולים להצביע בעדו.
דבורה אליעזר
הממשלה חושבת שמדובר בהצעת חוק חשובה שבאה לחדד את זכויותיהם של נערים עובדים, כפי שאמרה חברת הכנסת יחימוביץ. עמדת הממשלה היא אכן לתמוך בכפוף לתיאומים עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר. יש לנו תיקונים לנוסח, אבל לא למהות וכאשר נקרא את הסעיף, נאמר אותם.


כאמור, אנחנו חושבים שהצעת החוק היא הצעה ראויה מבחינת קידום זכויותיהם של נערים עובדים.
יהודה כהן
כמנכ"ל התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים בישראל אני רוצה לציין שבענף הזה מועסקים אלפי בני נוער בענף המלצרות. כאב לשני ילדים מלצרים שמועסקים באולמות שונים – אחד ברמת גן והשני בבני ברק – וכאחד שמכיר את הנושא הזה, אני יכול לברך על הנושא הזה כי הוא לא פוגע בנושא עצמו אבל הוא פוגע בנערים עצמו.
היו"ר חיים כץ
באיזה נושא הוא לא פוגע?
יהודה כהן
בחקיקה עצמה. הוא לא מפריע לנו ואין בעיה אבל לאחרונה בני הנוער מאבדים את מקומות העבודה שלהם בגלל לחץ כזה ואחר על אולמות האירועים לגבי בני הנוער.


הנושא הראשון היה שעות העבודה כאשר אסור לנו להעסיק אחרי השעה 10:00.
היו"ר חיים כץ
מה זה נוגע לעניין בו אנחנו דנים? יש לך הערות לנושא עצמו?
יהודה כהן
בסוף הנוער לא יעבוד. אתה תיצור חקיקה, אבל בסוף הנוער לא יבוא לעבוד.
היו"ר חיים כץ
אני מבקש להקריא את הסעיפים.
יהודית וסרמן
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון) (מסירת הודעה לנערים עובדים בתוך שבעה ימים, התשס"ט-2009, תיקון סעיף 1(1).


בחוק הודעה לעובד, תנאי עבודה, התשס"ו-2002 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בסופו יבוא:


"היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953, תימסר ההודעה בתוך שבעה ימים".
דבורה אליעזר
הערה לנוסח. אנחנו מבקשים, כדי שיהיה סדר בסעיף, שיהיה כתוב "האמור בסעיף זה, סעיף 1, יסומן א' ואחריו יבוא "על אף האמור בסעיף קטן (א)"" – היה העובד כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, תימסר הודעה בתוך שבעה ימים.
שלי יחימוביץ
לא הבנתי מה ההבדל.
יהודית וסרמן
הם רוצים שתהיה פסקה נפרדת לעובדים שאינם נוער, לעובדים רגילים, ופסקה נפרדת לעובדים שהם נוער. אני מציעה אדוני שתסמיך את הייעוץ המשפטי לנסח.
היו"ר חיים כץ
את כל תיקוני הנוסח נעשה בין קריאה ראשונה לקריאה שנייה ושלישית.
יהודית וסרמן
תעבירו אלינו את הנוסח, וככל שהוא ייראה לנו נכון, נתקן.

תיקון סעיף 3.

2.
בסעיף 3 לחוק העיקרי אחרי "בתוך שלושים ימים", יבוא "או בתוך שבעה ימים אם העובד הנו נער".

3.
בסעיף 9 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם הן יחולו על נער ככל שתקופת עבודתו עולה על שבעה ימים".
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:40

קוד המקור של הנתונים