ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/06/2009

ביטוח נאות לחברי הבורסה שאינם בנקים; עיגון הכללים בדבר הודעה משלימה בתקנון ובהנחיות ותיקונים בהליכי רישום ני"ע למסחר; עסקאות של לקוח מוסדי מול נוסטרו חבר; תקופת ההמרה של ניירות ערך המירים רשומים למסחר; ביטול עסקאות עקב טעות , תעודות סל על סחורות; כללי שימור למוצרי מדדים; הוראת שעה בענין כללי השימור בחברות ברשימת השימור-תיקון תקנון והנחיות

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הכספים

03.06.2009

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"א בסיוון התשס"ט (3 ביוני 2009), שעה 10:30
סדר היום
1. תיקונים בתקנון הבורסה –

· ביטוח נאות לחברי הבורסה שאינם בנקים;

· עיגון הכללים בדבר הודעה משלימה בתקנון ובהנחיות ותיקונים בהליכי רישום ני"ע למסחר;
· עסקאות של לקוח מוסדי מול נוסטרו חבר;
· תקופת ההמרה של ניירות ערך המירים רשומים למסחר;
· ביטול עסקאות עקב טעות.
2. תיקונים בתקנון הבורסה –

· תעודות סל על סחורות;

· כללי שימור למוצרי מדדים;
· הוראת שעה בעניין כללי השימור בחברות ברשימות השימור – תיקון תקנון והנחיות.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר משה גפני

חיים אורון

שי חרמש

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
חגית נאמן

- יועצת משפטית ומזכירת החברה, הבורסה לניירות ערך

רונן מדר

- מנהל המחלקה לפיקוח על השוק המשני, הרשות לניירות ערך

אלי לוי


- יועץ משפטי, המחלקה לפיקוח על השוק המשני, הרשות לניירות ערך

תיקי חדד

- מנכ"ל משותף, איגוד חברי הבורסה

גד סואן


- מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות
מנהל הוועדה
טמיר כהן
ייעוץ משפטי
עידו עשת
רשמת פרלמנטרית
סיגל גורדון

תיקונים בתקנון הבורסה –
· ביטוח נאות לחברי הבורסה שאינם בנקים;

· עיגון הכללים בדבר הודעה משלימה בתקנון ובהנחיות ותיקונים בהליכי רישום ני"ע למסחר;
· עסקאות של לקוח מוסדי מול נוסטרו חבר;
· תקופת ההמרה של ניירות ערך המירים רשומים למסחר;
· ביטול עסקאות עקב טעות.
היו"ר משה גפני
אנחנו ממשיכים בישיבה, אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום: תיקונים בתקנון הבורסה – ביטוח נאות לחברי הבורסה שאינם בנקים; עיגון הכללים בדבר הודעה משלימה בתקנון ובהנחיות ותיקונים בהליכי רישום ניירות ערך למסחר; עסקאות של לקוח מוסדי מול נוסטרו חבר; תקופת ההמרה של ניירות ערך המירים רשומים למסחר; ביטול עסקאות עקב טעות. מי שמציג את הנושא, הגברת חגית נאמן, היועצת המשפטית של הבורסה, בבקשה.
חגית נאמן
לגבי ביטוח, יש הוראות בתקנון שמחייבות את חברי הבורסה שאינם בנקים לקבוע ביטוח. עד היום החובה הוטלה על הדירקטוריון של החבר. התיקון פה מסמיך לקבוע בהנחיות חובה על החבר לבטח את עצמו בתחומי כיסוי שנקובים בהנחיות, כמו אחריות מקצועית, מעילה באמון. זה המינימום שהוא חייב לקבוע.
שי חרמש
זה לקחי פריזמה מינואר 2008?
חגית נאמן
למיטב זכרוני, ההחלטה הזאת נקבעה על ידי דירקטוריון הבורסה הרבה קודם.
שי חרמש
איפה זה היה בינואר 2008?
חגית נאמן
מה היה בינואר 2008?
שי חרמש
12 יום האירועים של "פריזמה".
חגית נאמן
אני לא יודעת אם לפריזמה לא היה ביטוח, כן היה ביטוח. אני לא יודעת שלא היה להם ביטוח. קודם כל, החובה לביטוח קיימת כבר היום בתקנון. החובה לביטוח על חברי הבורסה, בדומה למפקח על הבנקים, בזמנו, זאת היתה חובה שנאמרה כחובה כללית. בעקבות העובדה שגם המפקח על הבנקים הרחיב ופירט את חובות הביטוח שהוא דורש מהבנקים, הרבה פעמים בנושא של חברות אנחנו הולכים בעקבות המפקח על הבנקים, אנחנו פשוט מרחיבים ומפרטים איזה נושאים צריכים להיות וגם מחייבים אותם להסתמך על חוות דעת של יועץ מקצועי.


הנושא השני הוא הודעה משלימה. הרשות לניירות ערך קבעה בתקנות אפשרות לחברה לפרסם תשקיף שחסרים בו פרטים וממש סמוך לפני ההנפקה להשלים דברים כמו מחיר, שהמחיר יכול להשתנות ורוצים לאפשר לחברה עד לרגע האחרון לעדכן. עשינו כללים מתאימים שהיו במסגרת של הנחיות זמניות, בחנו אותם במשך שנתיים ואנחנו רוצים עכשיו לעגן אותם במסגרת של הוראות בתקנון הבורסה ובהנחיות.


הנושא הנוסף, עסקאות של לקוח מוסדי מול נוסטרו חבר – היום יש הוראה שמחייבת כל חבר, אם הוא עושה עסקה מול לקוח שלו, מתוך חשבון הנוסטרו שלו – החשבון העצמי שלו – לקבל הסכמה של הלקוח לכל עסקה ועסקה. בהצעה הזאת אנחנו מבקשים, שלגבי לקוחות שהם לקוחות מוסדיים מתוחכמים כמו חברות ביטוח, קופות גמל, קרנות נאמנות, אם הם באים ורוצים לעשות את העסקה מול חבר בורסה – אני מדבר על עסקה מחוץ לבורסה – לאפשר להם לקבל הסכמה כזאת פעם בשנה ולא על כל עסקה. הרעיון הוא, שזה גוף מתוחכם, גופים שאין לנו חשש שהחבר יכול לעבוד עליהם, יש להם את כל המידע, הם יודעים מה השערים, הם רואים כל את הפרסומים של הבורסה, מה השערים שבהם בוצעו עסקאות מחוץ לבורסה.
שי חרמש
יש איזשהו חשש של ניגוד אינטרסים, שיכול להיות גם נוסטרו חבר וגם בחברה המוסדית? לשחק בין השניים?
חגית נאמן
לא, זה משהו אחר לגמרי, זאת אופרה אחרת. אנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו מדברים על הוראה שאומרת, שבה נוסטרו של חבר מול גוף מוסדי שהוא צד גימ"ל, אם זה גוף מוסדי שהוא צד גימ"ל, מספיק שהוא ייתן את ההסכמה פעם בשנה כי חזקה עליו שהוא יודע כל יום מה המחירים וכל רגע מה המחירים והוא רואה את פרסום העסקאות מחוץ לבורסה. זה בדרך כלל מיועד גם לעסקאות מאוד גדולות ובדרך כלל מפצלים את זה בין חבר או שניים. אם הוא מפצל את זה בין חבר או שניים, הוא רואה אם הוא יקבל פה מחיר טוב, שם מחיר רע, הוא יידע ש"דפקו" אותו והוא לא ילך עוד הפעם לחבר הזה. הכוונה, מטעמי יעילות, לגבי לקוחות מתוחכמים כאלה, לקבל את האישור פעם בשנה.
שי חרמש
את הציבור לא מסכנים פה הפעם?
חגית נאמן
לא מדובר בציבור, הגברת כהן מחדרה, אם יירצו לעשות מולה את העסקה, יצטרכו לקבל את ההסכמה שלה על העסקה.
שי חרמש
אני דואג, אנחנו כבר עברנו פה טראומה.
חגית נאמן
המוסדיים צריכים לדאוג לה.
הנושא הבא
תקופת המרה של ניירות ערך המירים – הכללים שלנו קובעים מה התקופה המקסימאלית להנפקת ניירות ערך המירים. בכללים שלנו נקבע, ששינוי התקופה מחייב לקבל אישור של בית המשפט לפי סעיף 350 לחוק החברות, אם רוצים לשנות את תקופת המימוש והמרה של ניירות ערך המירים. בפועל הכוונה היתה, למקרה שבו רוצים להאריך את תקופת ההמרה ואנחנו רוצים לחדד את זה ולקבוע, שהארכת תקופת ההמרה תחייב כמו היום אישור של בית משפט לפי סעיף 350, בכל מקרה אחר יחולו הוראות הדין הכללי, אם מחויב 350 – יחול, אם לא, יחולו על פי הכללים של דיני החברות, אספות כלליות או כל מה שחל. זה חידוד למה שמראש זאת היתה הכוונה.
חיים אורון
יש מחלוקות סביב הדברים האלה?
חגית נאמן
לא, אנחנו לא יודעים על שום מחלוקות, לא קיבלנו שום מחלוקות.
היו"ר משה גפני
מי בפוטנציאל היה צריך להתנגד?
חגית נאמן
אני לא חושב שהוא היה צריך להתנגד, אבל הוא נמצא פה.
גד סואן
אנחנו תומכים.
היו"ר משה גפני
מי זה אנחנו?
גד סואן
איגוד החברות הציבוריות.
חגית נאמן
הנושא הבא: ביטול עסקאות עקב טעות – יש מקרים של טעויות במסחר, היום אפשר לבטל את העסקאות האלה, למנכ"ל הבורסה יש סמכות לבטל אותן רק תוך שעה מתום המסחר בבורסה. בעקבות הניסיון שהיה לנו, קרו מקרים שהשעה הזאת לא הספיקה על מנת שהחבר יגלה שהיתה לו טעות וגם שמנכ"ל הבורסה יקבל את ההחלטה. אנחנו רוצים לשנות את התקנון ולקבוע בהנחיות, לאפשר למנכ"ל הבורסה לבטל לחבר, לבקש עד שעה מתום המסחר בנייר הערך, ולמנכ"ל הבורסה לאפשר פרק זמן ארוך יותר, עד לפני תחילת יום המסחר שלמחרת לבטל עסקה, אם היתה בטעות. לאפשר לו פרק זמן ארוך יותר לשקול, להחליט - - -
שי חרמש
זה בסמכותו של מנהל הבורסה לבד?
חגית נאמן
כן, זאת סמכות של מנהל הבורסה.
היו"ר משה גפני
אני מבין שיש אישור של שר האוצר.
חגית נאמן
לכל הנושאים יש אישור של שר האוצר. התקיימה התייעצות עם הרשות לניירות ערך ובאישור שר האוצר.
היו"ר משה גפני
התקיימה התייעצות עם הרשות לניירות ערך.
אלי לוי
אני רוצה להבהיר, שכל הנושאים האלה שאושרו בדירקטוריון הבורסה הובאו לאישור מליאת הרשות, לאחר שנדונו במליאת הרשות, הועברה המלצה למשרד האוצר ברוח הדברים שמובאים כאן.
היו"ר משה גפני
המצב הוא כזה, שאנחנו נדרשים לאשר תיקונים בתקנון הבורסה על חמישה סעיפים: ביטוח נאות לחברי הבורסה שאינם בנקים; עיגון הכללים בדבר הודעה משלימה בתקנון ובהנחיות ותיקונים בהליכי רישום ניירות ערך למסחר; עסקאות של לקוח מוסדי מול נוסטרו חבר; תקופת ההמרה של ניירות ערך המירים רשומים למסחר; ביטול עסקאות עקב טעות. אלה חמשת הסעיפים שאנחנו נדרשים לאשר. מי בעד האישור יצביע.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה נתקבלה.
היו"ר משה גפני
כל חמשת הסעיפים אושרו פה אחד. אישרנו את הבקשה של שר האוצר ושל הנהלת הבורסה.

תיקונים בתקנון הבורסה –
· תעודות סל על סחורות;

· כללי שימור למוצרי מדדים;
· הוראת שעה בעניין כללי השימור בחברות ברשימות השימור – תיקון תקנון והנחיות.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לעבור לסעיף הבא בנושא של תיקונים בתקנון הבורסה – תעודות סל על סחורות; כללי שימור למוצרי מדדים; הוראת שעה בעניין כללי השימור בחברות ברשימות השימור – תיקון תקנון והנחיות. בבקשה.
חגית נאמן
על פי הכללים לרישום של מוצרי מדדים ניתן להנפיק מכשיר שנקרא תעודת סחורה על מחיר של סחורה או על מחיר של חוזה עתידי על סחורה, שהתקופה שנותרה עד לפקיעתו של החוזה היא הקצרה ביותר. זה אומר, שזה יהיה הכי קרוב למחיר הסחורה עצמה. בזמן האחרון התעורר בשוק מכשיר נוסף, שזה סל סחורות על מדד שעוקב על סחורות. לגביו אנחנו רוצים לאפשר, גם אם זה לא סל סחורות שהתקופה שנותרה היא הקצרה ביותר. כיוון שמדובר בסל סחורות, יש שם מספר סחורות ואין לזה משמעות רבה. זה התיקון הראשון.


התיקון השני הוא בכללי השימור למוצרי מדדים. יש לנו כללי רישום וכללי שימור למוצרי מדדים. כללי השימור למוצרי מדדים היו עד היום במסגרת של הנחיות זמניות למשך שנתיים ואותם כללים שנהגו במשך שנתיים אנחנו רוצים עכשיו לעגן אותם במסגרת של תקנון והנחיות.


הנושא השלישי, הוראת שעה בנושא כללי השימור. בעקבות המצב שהיה בחודשים האחרונים, קרי, המשבר בשוק בחודשים האחרונים, התיקון הזה נועד לעזור במקצת לאותן חברות שנקלעו לקושי. הכללים שלנו נוגעים להון עצמי, שווי ושיעור החזקות עצמיות.
שי חרמש
מה הקריטריונים לגריעה מהמסחר, מה שיעור הון עצמי, מה שיעור אחזקות הציבור שמתחת אליו המנייה נגרעת? סתם לצורך העניין כי אני לא מכיר את הפרטים. אתמוך בסעיף בכל מקרה.
חגית נאמן
תיכף אומר לכם מה התנאים, אם אני זוכרת נכון, שיעור החזקות הציבור זה 15% וההון העצמי זה 2 מיליון שקלים. במקרה שחברה לא עומדת בקריטריונים האלה, היא לא ישר נמחקת מהרישום.
שי חרמש
זה אחד מהם?
חגית נאמן
אחד מהם. אם חברה לא עומדת באחד מהם, היא מועברת לרשימת השימור למשך שנתיים כאשר במהלך השנתיים יש לה אפשרות לעלות בחזרה לרשימה הראשית. אם היא לא תצליח להסתדר במהלך השנתיים, היא תגיע לידי מחיקה. מה שאמרתי לך, ההון העצמי של 2 מיליון, היא צריכה להיות ארבעה רבעונים רצופים. כלומר, אם היא תהיה שני רבעונים או שלושה רבעונים ועדיין תסתדר, עדיין לא תועבר לרשימת השימור. הון עצמי צריך להיות רצוף במשך ארבעה רבעונים רצופים. החברה הזאת במהלך השנתיים ברשימת השימור, היא נסחרת עדיין, היא נסחרת ברשימה נפרדת ששיטת המסחר בה קצת שונה, אבל בגדול, היא נסחרת לכל דבר ועניין. יש לה אפשרות להשתפר כדי לחזור.


למה באה הוראת השעה הזאת? חלק גדול מהחברות יש להן שווי אחזקות ציבור או הון עצמי, קשה לגייס היום כסף ולכן הלכנו בשני טאקטים, הטאקט האחד שהלכנו בו הוא במסגרת ההנחיות ולא הובא כאן, נתנו איזשהו פרק של זמן, מן אורכה, כל חצי שנה אנחנו בודקים את החברות, במשך חצי שנה ועכשיו הארכנו לעוד חצי שנה. עשינו פאוזה ואנחנו לא מעבירים חברות לרשימת השימור.


התיקון המוצע לבקש כאן בוועדה, את אותם קריטריונים שכולם קבועים בהנחיות, משום מה, הקריטריונים לחידוש המסחר בשנת השימור השנייה היו קבועים בתקנון ואז זה יוצר שאין גמישות כי תמיד - - -
שי חרמש
ואין סימטריה בין העברה לשימור לבין החזרה ממנה?
חגית נאמן
אין העברה בין כל הקריטריונים לחידוש בשנה הראשונה, להשהיה, הכול קבוע בהנחיות. פתאום בשנה השנייה זה קבוע בתקנון. פה אנחנו מבקשים את הוועדה לאשר לנו להעביר להנחיות. בד בבד, אם זה שתאשרו לנו את הדבר הזה, אנחנו מבקשים גם לעשות הוראת שעה ולהקל בקריטריונים לחזרה לרשימה הראשית בשנה השנייה ולהשוות - - -
היו"ר משה גפני
כלומר, זה תלוי בזה, אם נאשר את זה - - -
חגית נאמן
בדיוק.
היו"ר משה גפני
צריך לעשות הצבעה נפרדת.
חגית נאמן
לא, את ההנחיות הבאנו לידיעה. זה בעצם נושא שנדון כבר, האוצר והרשות כבר אישרו לנו גם את ההקלה הזאת.
היו"ר משה גפני
אני שואל את היועץ המשפטי, אנחנו נצטרך לאשר תיקון התקנון - - -
עידו עשת
כן, תעודות סל על סחורות, כללי שימור למוצרי ממדים, ובמסגרת סעיף 8 יש את תיקון התקנון של סעיף 8 ולא את הוראת השעה. הוראת השעה תיקבע בהנחיות. הם הביאו את זה כדי שהוועדה תדע, לא להצביע על זה.
חגית נאמן
נכון.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אלי לוי, הרשות לניירות ערך, מה עמדתכם?
אלי לוי
כל הנושאים הובאו לאישור מליאת הרשות, נדונו, אושרו ובהמלצתנו הועברו לשר האוצר.
היו"ר משה גפני
הם לא צריכים את האישור, הם צריכים את ההתייעצות אתכם.
גד סואן
יש מספר חברות שכבר מחכות לאישור הזה כמה וכמה חודשים כדי שיוכלו לחזור לרשימה כי הוראת השעה מקלה עליהן. לאור המצב הזה, אנחנו מבקשים מאוד, שזה יאושר.
שי חרמש
קואליציה ואופוזיציה בעד.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להביא לאישור את בקשת שר האוצר ובקשת הנהלת הבורסה: תיקונים בתקנון הבורסה - תעודות סל על סחורות; כללי שימור למוצרי מדדים. הוראת שעה בעניין כללי השימור בחברות ברשימות השימור – תיקון תקנון והנחיות אנחנו לא צריכים לאשר.


מי בעד הנושאים שהובאו לוועדה יצביע.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו, תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים