ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/06/2009

תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
29
ועדת הפנים והגנת הסביבה

01/06/2009

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול מס' 11

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ט' בסיון התשס"ט (1 ביוני 2009), שעה 11:45
סדר-היום
תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות)(הוראת שעה), התשס"ט-2009.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי - היו"ר

יעקב אדרי

אריה ביבי

אורי מקלב

חמד עמאר

אברהים צרצור
מוזמנים
רויטל גור

- עו"ד, ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

פקד ששון קרול

- חטיבת האבטחה, משטרת ישראל

גבריאלה פיסמן

- עו"ד, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דרורי שפירא

- עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

שלמה סביה

- מפקח מנהל הספורט, משרד התרבות והספורט

מירב כהן

- הלשכה המשפטית, משרד התרבות והספורט

פיני קבלו

- סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי

אילן יבלקובסקי

- מנהל איצטדיון רמת גן ומנהל האגף הלוגיסטי, התאחדות הכדורגל

גולן אוחיון

- הבעלים של חבר' אבטחה "מטאור"

ולדימיר סברדלוב
- מאבטח, שדולת המאבטחים
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
יועץ משפטי
עידו בן-יצחק
קצרנית פרלמנטרית
חפציבה צנעני

תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות)

(הוראת שעה), התשס"ט-2009
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה. על סדר-היום: תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009. זהו פרוטוקול מס' 11. נתבקשנו על-ידי משרד הפנים להאריך את הוראת השעה הזאת, שנדמה לי שפגה אתמול. רבותי, אני חוזר ואומר: זו לא פעם ראשונה. יש מספיק זמן, ותמיד זה מגיע בדקה ה-90, ומאלצים אותנו לקיים דיונים. זה כבר קרה פעם אחת עם המשרד לביטחון פנים, והיום זה קורה עם משרד הפנים. נאמר: "אין מענישין אלא מזהירין תחילה", ולכן אני מסתפק באזהרה שלהבא הדבר הזה לא יקרה, ואם זה יקרה - אצטרך לדחות דברים אחרים של משרד הפנים שהם לא פחות חשובים.
דרורי שפירא
אני רק רוצה לציין שהפניה למשרד הפנים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים גם היתה מאוחרת.
היו"ר דוד אזולאי
ממי הפניה? מי זה המשרד הרלוונטי?
דרורי שפירא
משרד הספורט והמשרד לביטחון פנים.
היו"ר דוד אזולאי
עוד פעם חזרנו למשרד לביטחון פנים?! משהו לקוי במחלקה המשפטית בבמשרד לביטחון פנים, ואני מציע שתעשו בדק בית. כבר בשבוע שעבר הערנו על העניין הזה, וזה קורה בפעם השניה.
רויטל גור
נכון, אבל זה לא אני. רק אתקן את משרד הפנים: זו פניה של משרד התרבות והספורט שהוא אחראי על חוק איסור אלימות בספורט.
יעקב אדרי
אחד מגלגל על השני.
אריה ביבי
היושב-ראש, הרי הדברים האלה מגיעים אליך פעם בשנה. האם אי-אפשר לעשות שזה יגיע, נניח, פעם בחמש שנים? אנו יכולים לחסוך את כל זה.
היו"ר דוד אזולאי
לא. מה נעשה אנחנו בוועדת הפנים? האם ניתן להם חמש שנים? מה פתאום?


רבותי, אני באמת אומר את הדברים ברוח טובה, אבל זה לא מקובל עלינו. אני חושב שאסור שהדבר הזה יחזור על עצמו. אני באמת מפנה את תשומת לב המחלקה המשפטית במשרד לביטחון פנים.
רויטל גור
בסדר. זו באמת לא היתה פניה שלנו.
היו"ר דוד אזולאי
קחו זאת לתשומת לבכם. זו לא פעם ראשונה.
דרורי שפירא
האינטרס והבעייתיות המרכזיים הם של משרד הספורט.
יעקב אדרי
האם זה בגלל שהם לא נמצאים פה?
שלמה סביה
לא. הם נמצאים.
דרורי שפירא
הם נמצאים.
יעקב אדרי
האם המחלקה המשפטית פה?
שלמה סביה
כן. הנציגה תכף היא נכנסת. היא בחוץ.
היו"ר דוד אזולאי
אבקש מנציגת משרד הפנים, דרורי שפירא, להציג את הבקשה להוראת השעה.
דרורי שפירא
מכוח חוק הבטיחות במקומות ציבוריים יש את תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות). לתקנות האלה נכתבה הוראת שעה, שבעצם מגדילה את סמכויות הסדרנים. במקביל, נושא זה הוסדר בשנת 2008 בחוק האלימות בספורט. בחוק האלימות בספורט הסדרנים ששם, לעניין ספורט, אמורים להחליף את הסדרנים שבהוראת השעה.
היו"ר דוד אזולאי
האם אז הוראת השעה בטלה?
דרורי שפירא
כן. ואז, לא נצטרך להאריך אותה יותר. זה מה שאמור לקרות עכשיו.
היו"ר דוד אזולאי
אם יש את חוק הספורט, למה אנו צריכים לדון כרגע בהוראת השעה?
דרורי שפירא
משרד הספורט צריך להסביר את זה. זה בגלל שהם לא גמרו את ההכשרות שהם צריכים לעשות כדי שיהיו סדרנים מתאימים לפי חוק הספורט.
דובר
עוד לא התחילו.
דרורי שפירא
עוד לא התחילו.
היו"ר דוד אזולאי
האם אתה נציג משרד המדע והספורט?
שלמה סביה
אני שלמה סביה ממינהל הספורט במשרד התרבות והספורט, ולא במשרד המדע והספורט.
היו"ר דוד אזולאי
נכון. עכשיו, פיצלו את זה.
שלמה סביה
למעשה, מאז שחוקק החוק אנו מתמודדים עם: ראשית - נושא ההכשרות, ושנית - הקמת המועצה, כי במסגרת החוק, חוקקו את החוק ולא ניתנה הדעת לכמה אלמנטים נוספים שהחוק נדרש לתת למינהל הספורט כדי לבצע את הדברים האלה כגון: משאבים כספיים, משאבים כל כוח-אדם ובניית תכניות הכשרה.


בחודשים האחרונים עסקנו בעיקר בהקמת המועצה למניעת אלימות בספורט, שהחוק חייב אותנו להקימה עד מועד מסויים. התחלנו להתמודד עם נושא הכשרת כוח-האדם. לא אלאה אתכם בכל הנתונים, אבל במסגרת החוק ישנה ארבעה בעלי תפקידים שהחוק החדש מחייב בקיום אירוע ספורט. חלק מההכשרות הללו, חלק מבניית תכניות ההכשרה, מוטלות על המשרד לביטחון פנים אותן הוא בנה והכין עד לפני חודשיים, ומשרד התמ"ת בנושא בטיחות. עלינו הוטל להכין תכנית הכשרה בנושא מנהל אירוע. לנו אין במשרד אגף להכנת תכניות הכשרה, ואנו עומדים בפני יציאה למכרז.
היו"ר דוד אזולאי
מי אמור לעשות את ההכשרה?
שלמה סביה
אנחנו, המשרד שלנו. המשרד שלנו אמור לעשות את כל ההכשרות, וגם לזה אנו מכינים, ממש בימים אלה, מכרז. אנו יושבים עם איגוד היעל. ישבנו אתם מספר ישיבות. אנו מכינים את המכרז להכשרות בכלל של כל בעלי התפקידים השונים.
היו"ר דוד אזולאי
למה עד היום לא הכנתם את זה? כמה זמן אתם כבר עסוקים בזה? אני רוצה שתדע בגדול: מאד לא נוח לכנסת, והיא לא אוהבת את זה, לאשר הוראות שעה. יש עם זה כל מיני בעיות שלא אכנס כרגע אליהן. אבל, לפעמים, אנו נאלצים לעשות את זה. פה, יש כבר את החוק. מתי החוק חוקק?
שלמה סביה
ב-12 באוגוסט 2008. היו גם כמה שינויים גם במשרד שלנו.
היו"ר דוד אזולאי
נדמה לי שהפקידות לא התחלפה, ורק אנחנו התחלפנו.
שלמה סביה
אתה צודק. הפקידות לא התחלפה. אבל, כל דבר כזה לוּוה- - -
היו"ר דוד אזולאי
זו המעלה שלכם, הפקידות. אתם נשארים ואנו מתחלפים. אני מצפה שאתם תעשו את מלאכתכם נאמנה, גם כאשר הנבחרים לא נמצאים.
שלמה סביה
אתה צודק. אנו נמצאים בשלבים מתקדמים מאד של הנושא הזה לסגירה סופית של בניית המכרז ויציאה לתחילת ההכשרות. אנו ממש בשלבים סופיים.
היו"ר דוד אזולאי
מתי? אני רוצה לקבל תאריך. אני רוצה לדעת בדיוק מתי ולכמה זמן אתם רוצים את הוראת השעה הזאת.
שלמה סביה
להערכתי, המכרז ייצא בחודש אוגוסט ואני מניח שכבר נסגור אותו. הוא לא ייצא אלא אנו נסגור את המכרז.


אני ביקשתי הארכה של הוראת השעה בשנה אחת.
היו"ר דוד אזולאי
אני כבר אומר לך שזה לא בא בחשבון.
דרורי שפירא
השר שלנו ביקש רק חצי שנה.
היו"ר דוד אזולאי
יש לי בקשה אליכם, למשרדי הממשלה: אולי תעשו תיאום ביניכם, ואחר כך תגיעו לפה? זה יהיה יותר נוח גם לנו לעשות את זה. יושבים פה שני משרדי ממשלה, כאשר אחד אומר "שנה" והשני אומר "חצי שנה". אני מודיע לכם, שאנו בסוף נחליט לפי מה שנראה לנו. אני כבר מודיע מראש שלא ניתן לְשנה. אני גם דורש רשימת תאריכים שאתם חושבים לסיים את זה על מנת לבטל את הוראת השעה.
שלמה סביה
אוקיי. יבוצע.
מירב כהן
אני מירב כהן מהלשכה המשפטית במשרד התרבות והספורט, ויש לי התייחסות קטנה. יש תיאום. ידוע לנו שהשר אישר חצי שנה. אני מניחה ששלמה סביה התכוון לכך שאנו רצינו שנה,--
שלמה סביה
אמרתי שביקשתי.
מירב כהן
ונודע לנו שיש אישור לחצי שנה. כן יש תיאום. לא קיבלנו את זה. אנו יודעים שלא קיבלנו.
היו"ר דוד אזולאי
אוקיי. האם יש עוד מישהו מהגורמים הנוספים שרוצה לומר דברים?
אילן יבלקובסקי
אני אילן יבלקובסקי, נציג התאחדות הכדורגל. אני גם מנהל איצטדיון הלאומי ובעצם אחראי על כל האירועים. בניגוד לחבריי פה, אני חושב שגם הוראת שעה של שנה לא תספיק להם. החוק הזה נכנס לתוקף, ולא יעמדו בזה: לא המשרדים השונים ובוודאי לא האגודות והגופים שאמורים לנהל את הספורט. יש פה כל מיני מטלות שלא יוכלו לעמוד בהן.
היו"ר דוד אזולאי
מה אתה מציע?
אילן יבלקובסקי
אנו הבענו את דעתנו מראש. אני חושב ששנה לא תספיק להכשרות. שלמה סביה הציג את הנושא הכספי. מעבר לנושא הכספי של משרד הספורט, צריך למצוא לזה איך מממנים את זה. כדוגמא, יושבים פה נציגים של חברות האבטחה שבנושא הסדרנות רוב הנטל נופל עליהם, ובסופו של דבר זה נופל עלינו כבעלי אירוע. רק לסבר את האוזן: זה התחיל בנושא סדרנים במגרשי כדורגל, וזה הפך לסדרנים באירועי ספורט. כל פעם זה מעלה את המחיר. שוטר אחד לא ירד בפעילות, וזה אמור להחליף שוטרים. לא יורדים שוטרים. המחיר שלנו קפץ.
היו"ר דוד אזולאי
כרגע, אין אנשים שאמורים לבצע את העבודה, ולכן השוטרים נמצאים.
אילן יבלקובסקי
היושב-ראש, זה לא מדוייק.
עידו בן-יצחק
יש סדרנים שהוסמכו מכוח התקנות.
אילן יבלקובסקי
כן, יש סדרנים.
היו"ר דוד אזולאי
השוטרים הם שוטרים בשכר.
אילן יבלקובסקי
כמובן. אני מדבר רק על שוטרים בשכר. השכר גם משולם על ידינו.
יעקב אדרי
כמה עולה מאבטח?
אילן יבלקובסקי
היום, אנו משלמים כ-45 שקל לשעה למאבטח.
יעקב אדרי
לחברה.
אילן יבלקובסקי
אני, כלקוח, משלם 45 שקל לשעה למאבטח.
היו"ר דוד אזולאי
כמה מקבל שוטר?
אילן יבלקובסקי
האם אתה שואל על השוטר עצמו או על המשטרה?
היו"ר דוד אזולאי
לא. המשטרה. מה הן העלויות?
אילן יבלקובסקי
אני יודע למה אני אומר את זה.
אברהים צרצור
האם שניהם מקבלים כסף: גם השוטר וגם המשטרה?
אילן יבלקובסקי
ברור. המשטרה מקבלת משהו כמו 85 שקל לשעה.
יעקב אדרי
המשטרה מקבלת את זה, והשוטר מקבל מחיר אחר.
אילן יבלקובסקי
אדוני, נכון מאד.
אריה ביבי
כמה הוא מקבל?
אילן יבלקובסקי
יש פה קצין משטרה, והוא יכול להגיד לך.
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, זה נושא מעניין. כמה שוטר מקבל? כמה המשטרה מקבלת עבור שוטר?
דובר
70 שקל לא כולל- - -
פקד ששון קרול
זה תלוי מתי המשחק. אם הוא ביום חול, נניח ביום שישי, זה 65 שקל או משהו כזה. זה יכול להגיע לבערך 75 שקל. בשבת זה יכול להגיע ל-75 שקל ואולי 80 שקל, ולא יותר. זה בכלל לא ה-issue.
היו"ר דוד אזולאי
אני יודע שזה לא שייך, אבל בכל זאת אנו מתעניינים.
פקד ששון קרול
אני רואה את חבריי ואני עובד אִתם בשוטף, ואני כבר מכיר את הדברים האלה. זה לא רלוונטי לעניין הזה.
יעקב אדרי
אתה אומר שזה לא רלוונטי, אבל יש לנו שאלות. כמה זה עולה? זה מעניין אותי כחבר-כנסת. תן את הנתונים.
פקד ששון קרול
אני יכול להביא את הנתונים האלה. אם אדרש, אני יכול להביא את הנתונים.
יעקב אדרי
האם זה סודי?
פקד ששון קרול
זה לא סודי. פשוט לא נדרשנו, ואני לא זוכר את זה בעל-פה.
אריה ביבי
חבר-הכנסת יעקב אדרי, המשטרה לא עושה את החשבון של האדם פיזי. מדובר בציוד, ניידות וכו'.
יעקב אדרי
טיפלתי בזה כסגן שר. אני רוצה לשמוע את הנתונים.
פקד ששון קרול
אם אני נדרש, אני גם יכול לצאת לטלפון לחמש דקות ולהביא את כל הנתונים האלה. אין בעיה.


אני רוצה לגעת בנקודה אליה התייחס אילן יבלקובסקי. פער לא יהיה בין הסדרנים כמו שהוא הציג. יש קאדר שכבר שלוש שנים, לפי חוק הבטיחות של סדרנים, מוכשר וקיים בשוק. כשההכשרות האלה ייצאו לפועל, ואנו באמת בשלבי אפיון המכרז, גם יהיו סדרנים כבר בורסיה החדשה, והסדרנים הישנים עדיין יוכלו להמשיך לעבוד, לפי החוק הישן, שלוש שנים קדימה. יש חפיפה בין סוגי הסדרנים. זה דור ביניים כזה, על מנת להעביר את התהליך.
היו"ר דוד אזולאי
האם אתה אומר שבעצם יהיו שני סוגי סדרנים במגרש?
פקד ששון קרול
כן. חוק איסור אלימות בספורט מאשר את זה, ויש תקופות ביניים, וזאת על מנת שלא ניצור איזה שהוא מצב שמתחילות ההכשרות ונתקעים בלי סדרנים. לא נתקעים בלי סדרנים. אי-אפשר לבטל את מה שאנשים עשו שלוש שנים אחורה, ונותנים למעגל הזה להמשיך לעבוד. לכן, לא תהיה נפילה. התהליך הזה הוא תהליך משולב. אנו צריכים לגמור את אפיון ההכשרה, שבאמת אני מניח בסביבות אוגוסט- - -
היו"ר דוד אזולאי
האם המשטרה מעורבת באפיון ההכשרה?
פקד ששון קרול
ודאי.
דובר
גם התמ"ת.
פקד ששון קרול
בחודש ינואר העברנו תכניות שלנו לכל בעלי התפקידים לפי חוק איסור אלימות בספורט לגבי מה הפרק שלנו בהכשרה לכל בעל תפקיד כולל סדרן. נוסיף לזה את הפרקים שמשרד הספורט צריך להוסיף ושמשרד התמ"ת רוצה להוסיף - פרקים בהכשרות - וכל אלה ביחד ישתלבו במכרז וייצא המכרז הזה.


אני צופה שיכול להיות עיכוב קל, ולדעתי לא נעמוד ב-1 באוגוסט ולא ייצאו הכשרות חדשות. לכן, לגבי הוראת השעה, אני מצטרף לדעה שצריך להאריכה לפחות חצי שנה קדימה, על מנת שלא יהיה עוד פעם מצב שיהיה איזה שהוא חלל שלא יהיו סדרנים לפי החוק החדש ועדיין לא יהיו הוראות שעה. אני חושב שאם ניתן חצי שנה קדימה, נוכל לגמור גם את הסוגיה הזאת של המכרז וגם החוק ייכנס לתוקף ותהיינה הכשרות, והכל יסתדר.
אילן יבלקובסקי
הערה קטנה בהמשך למה שאמרתי קודם בנושא התקציב, והעלה זאת שלמה סביה - מעבר לתקציב שהמשרד אמור לארגן לטובת נושא ההכשרות או לפחות המכרזים והכל, עולה נקודה קשה מאד: מי משלם בפועל עבור הכשרה, למשל, של הסדרנים עצמם או של בעלי התפקידים עצמם? זה נטל שבסופו של דבר ייפול על האגודות שמשלמות. זה יגרום לקריסת המערכת. זה חלק שצריך לקחת בחשבון.
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה להגיד לך שזה לא השולחן שאמור לתת מענה למה שאתה אומר. אתה מעלה טיעון רציני וחשוב. אינני חושב שכאן המקום לענות לפניה הזאת.
אילן יבלקובסקי
אם יש חיפוש לתקציב מסויים, זה צריך לבוא בחשבון של הזמן.
היו"ר דוד אזולאי
אנו מדברים פה על נושא אותם סדרנים שאושרו, ובעצם מה ששמענו כאן מנציג משרד התרבות הספורט הוא שהמכרז אמור לצאת בזמן הקרוב.
שלמה סביה
היושב-ראש, המכרז ייצא והקורסים ייפתחו. אם לא יהיו נרשמים, לא עשינו שום דבר.
היו"ר דוד אזולאי
למה אתה חושב שלא יהיו נרשמים, אם אנו מדוּוחים על מצב אבטלה שהולך ומחמיר?
שלמה סביה
הלוואי ואני אתבדה.
גולן אוחיון
אני מנכ"ל חברת אבטחה שמעסיקה 400 מאבטחים, ואני מתנצל שאני מתפרץ. נראה לך שעבודה - - -
שלמה סביה
תן לי רק לסיים. בכל מקום אומרים לנו שזה לא השולחן. בוועדת החינוך של הכנסת נאמר שזה לא השולחן לדון בנושא הכספים, וכשאנו הולכים לאוצר אומרים: "אנו לא הכתובת". אנו שואלים מי כן הכתובת. חוקק חוק, ואנו נעשה כל מה שהחוק רוצה. בסופו של דבר, זה לא יתבצע בשטח. המציאות יותר חזקה מכל חוק אחר. אם אנו לא ניתן את הדעת לנושא הזה,--
אילן יבלקובסקי
--גם ההארכה של שנה לא תעזור.
שלמה סביה
רבותי, אם לא ניתן את הדעת לנושא הזה וכל אחד יגיד "זה לא המקום ולא השולחן" - אנו נמצא את עצמנו בסוף גם בעוד חצי שנה ובעוד שנה במצב שהחוק לא ימומש.
היו"ר דוד אזולאי
הנושא שעל סדר-היום בוועדת הפנים הוא תקנות הבטיחות והתבקשנו לאשר את אותה הוראת השעה. כל נושא התקצוב זה לא אנחנו.


אני מציע לך עצה ידידותית; לשם כך יש שר ומנכ"ל במשרדך, והם ודאי יידעו לפנות לגורמים הרלוונטיים כדי לקבל את מה שצריך.


אני מציע: אל תעלו את הנושא הזה על סדר-היום. הוא לא שייך לשולחן הזה. נקודה.


אחזור לנושא. מתי, להערכתך, ייצא המכרז? מתי כבר אפשר להתחיל בהכשרה? תן לי תאריכים.
שלמה סביה
אני מניח שהמכרז ייצא באוגוסט, ואני מניח - אם באמת נעשה את הכל - שבאוקטובר-נובמבר יתחילו ההכשרות בתקווה שנעמוד בלוח-הזמנים הזה.
היו"ר דוד אזולאי
בגדול, כמה זמן נמשכת ההכשרה?
שלמה סביה
זה תלוי בסוג בעל התפקיד. יש בעלי תפקידים שזה 15 יום, ויש בעלי תפקידים שזה 12 יום. האם קבענו את מספר המשתתפים?
פקד ששון קרול
בין 25 ל-30 איש.
שלמה סביה
כל קורס כזה מכיל בין 25 ל-30 איש. אנו צריכים לעשות המון קורסים כדי לספק את צרכי השטח.
היו"ר דוד אזולאי
לפי מה שאני שומע ממך, ההכשרה עצמה לא לוקחת זמן. האם זה ממוצע של שבועיים?
פקד ששון קרול
קורס לסדרן אמור להיות בין שבוע לשבועיים ולא יותר.
שלמה סביה
כן.
פקד ששון קרול
מנהל אירוע - זה קצת יותר רחב. כרגע זה ששה ימים מאד ארוכים, ואנו הולכים לצמצם את מספר הימים וזה יהיה משהו כמו שבוע וחצי של לימודים. אם יורשה לי, אומר מה היתרון בהכשרת הסדרן.
אריה ביבי
האם הוא לומד גם מתמטיקה או רק סדרנות?
פקד ששון קרול
היום, סדרן מקבל סמכויות לפי חוק הסמכויות לשמירת ביטחון הציבור - סמכויות מאבטח. על מנת שהוא יקבל סמכויות מאבטח, הוא עובר הכשרה כמו מאבטח למעט הקטע המעשי של שימוש בנשק. הוא לא צריך זאת בכדורגל. היתרון בזה הוא - אנו בנינו גם תכניות, והן ייכנסו גם לתוך המכרז - שמאבטח שירצה לעשות השלמה ולהיות סדרן יצטרך יומיים הכשרה רק לגבי דברים שקשורים לספורט ולתפקידו שקשור לאירוע ספורט ומגרש כדורגל, כדורסל או דברים כאלה. וכן להפך, אם סדרן היום יעשה קורס סדרנות וירצה אחרי זה כתוספת תעסוקה להיות מאבטח - הוא יעשה השלמה של פרק הנשק והנה הוא מאבטח. כך אנו נותנים מענה ל-pool שלם.
אריה ביבי
רב-פקד, כמה זמן? האם זה שבועיים לסדרן?
פקד ששון קרול
ההכשרה היום מתוכננת על ששה ימים, ואנו לא רוצים להעמיס עליהם.
אריה ביבי
גם זה הרבה.
פקד ששון קרול
זה לא הרבה.
דוברת
זה לא הרבה.
אריה ביבי
אני הייתי רק רש"ק, אבל אתה - לא. אני רוצה להגיד לך שעם החברה שאתם קשורים תבדקו את זה טוב-טוב ותראו כמה זמן צריך להיות סדרן וכמה הדרכה צריכים לתת לו. אם צריך להביאו מהשעה 08:00 עד השעה 18:00 או 20:00 בערב, אז אפשר לעשות לו קורס מאומץ תוך 3 או 4 ימים ולסגור את הסיפור בשבוע ולא בשבועיים. וזאת, אלא אם יש לכם כסף מבוזבז.
היו"ר דוד אזולאי
חבר-הכנסת ביבי, הוא אומר שבהתחלה דובר על יותר שעות, ואחר כך פרשו זאת על פחות שעות ויותר ימים.
אריה ביבי
עם כל הכבוד, אם כך, יש להם עודף כסף.
אילן יבלקובסקי
הכסף מגיע בסוף לאנשים שמשלמים.
היו"ר דוד אזולאי
כרגע, אין להם כסף, אבל יש להם תכניות. אני לא רוצה להיכנס לתכנית ההכשרה.
אריה ביבי
אני כן. זה הבסיס.
היו"ר דוד אזולאי
חבר-הכנסת ביבי, אני לא הייתי נכנס לנושא ההכשרה.
אריה ביבי
מה שאתם עושים זה קורס טיס מזורז.
פקד ששון קרול
מה שאני אומר הוא שהיום סדרן באירועי ספורט זה לא הסדרן אולי שאתה מכיר בורסיה של פעם.
דובר
הוא הרבה יותר גרוע.
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, אני מבקש שקט.
פקד ששון קרול
ניתן לגבי לענות, היועצת המשפטית של המשרד.
אריה ביבי
יש פה יושב-ראש שקובע מי עונה ומי - לא. אל תיקח את מקומו.
היו"ר דוד אזולאי
חבר-הכנסת אריה ביבי, אני מודה לך על העזרה. אני שמח שאתה פה.
גבריאלה פיסמן
חוק איסור אלימות בספורט עשה שינוי מהותי מאד בתפקיד הסדרנים במגרשי הספורט. על-פי חוק איסור אלימות בספורט, הסדרנים הפכו להיות סדרנים שיש להם סמכויות שהן סמכויות דומות לסמכויות מאבטח.
יעקב אדרי
כמו מה למשל?
גבריאלה פיסמן
אנו מדברים, בין היתר, על סמכויות עיכוב, לרבות שימוש בכוח סביר.
היו"ר דוד אזולאי
שימוש בכוח סביר? למדו זאת מהמשטרה?
גבריאלה פיסמן
זה היה עניין שלמשרד המשפטים לא היה פשוט אתו בכלל. אחת הדרישות שלנו היתה שאם ינתנו סמכויות כאלה לסדרנים, הם יעמדו בכל הדרישות של מאבטחים ויוכשרו כמאבטחים לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור. ואכן, זה מה שנעשה, וזו הסיבה לכך שאותה הכשרה שדיברה עליה המשטרה היא הכשרה ממושכת יותר ועמוקה יותר מההכשרה שכיום עובר סדרן במגרשי ספורט.
אריה ביבי
כמה זמן לוקח ללמד סמכות לעכב? זה פרק של שעתיים, ועוד תרגול של שעה, ונגמר הסיפור. האם בשביל זה צריכים שבועיים?! נו, באמת. אבל, בסדר.
גבריאלה פיסמן
אנו מדברים על פגיעה בזכויות.
אריה ביבי
גברתי, אני מכיר זאת מקרוב. לימדתי.
שלמה סביה
כל הקורס הוא 60 שעות. כמו שששון קרול אמר, פרשו את לשבועיים, אבל זה 60 שעות.
אריה ביבי
בסדר.
היו"ר דוד אזולאי
מה אני אגיד לך? אני לא יודע מי קבע, אבל אני באמת לא רוצה להיכנס לזה. אני מציע לכם: אם אתם דואגים למצב הכספי של המשרד - - -
יעקב אדרי
זה היה התנאי של משרד המשפטים לתת את ההיתר לעניין הזה. הוא אמר: בתנאי שתהיה השתלמות בת כמה שעות בפרקים אלו ואלו. זה כנראה התנאי למתן ההיתר.
גבריאלה פיסמן
אני חושבת שכאשר מנגד עומדת פגיעה פוטנציאלית בזכויותיו של הציבור ובחירותו, נדרשת הכשרה שהיא הכשרה עם רגישות, עומק והבנה של משמעות הסמכויות.
אריה ביבי
יעקב אדרי, תשאל כמה שעות ספורט יש בתוך ה-60 שעות.
היו"ר דוד אזולאי
חבר-הכנסת ביבי, לא אכנס לזה. אבל, רק חומר למחשבה: מצד אחד, אנו שומעים פה טענות על כך שאין תקציב. מצד שני, זה 60 שעות הכשרה לכאורה לפעילות שלא נדרשות כל כך הרבה שעות כדי להכשיר אדם ממוצע.
גבריאלה פיסמן
אפשר לוותר על הסמכויות.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא רוצה להגיד לכם על מה לוותר. --
דובר
קורס יותר מרוכז הוא יותר אפקטיבי.
יעקב אדרי
זה התנאי של משרד המשפטים.
היו"ר דוד אזולאי
--אבל, אני מציע לכם שתעשו חושבים שנית האם זה מצדיק כל כך הרבה זמן כאשר אין לכם כסף.
יעקב אדרי
לא. זה הם משלמים. למשרד המשפטים יש דרישות, אבל הם צריכים לשלם.
היו"ר דוד אזולאי
מה זה משנה מי משלם?
אריה ביבי
אתה מעמיס על החמור. תגיד לו שיקום אחר כך.
אילן יבלקובסקי
בדיוק.
יעקב אדרי
דרך אגב, יכול להיות שמשרד המשפטים בהתחלה דרש יותר. זו היתה הפשרה.
אריה ביבי
לדעתי, צריך לצמצם את כוח המשטרה, למרות שאני יושב-ראש שדולת השוטרים.
היו"ר דוד אזולאי
איפה? במגרשים?
אריה ביבי
כן. צריך לצמצם ולשים יותר סדרנים, ולקחת תכנית מסודרת. אם אתם רוצים, אני מתנדב לעשות לכם תכנית. בסך-הכל, יש לכם שני דברים: סמכות עיכוב ועוד סמכות אחת או שתיים ממשרד המשפטים. את זה אפשר לעשות ביום אחד.
גבריאלה פיסמן
יש סמכויות חיפוש, סמכויות דרישת הזדהות - סמכויות שהן סמכויות מורכבות.
אריה ביבי
לפני שבאתי להיות חבר-כנסת, הייתי יושב-ראש ועדה בין-משרדית.
אילן יבלקובסקי
הצעה - אני מכיר את החברים שיושבים סביב השולחן הזה מכל מיני אירועים. הייתי מציע פעם אחת לחשוב בשולחן ולדון בזה. כשיש חבר-כנסת כמו חבר-הכנסת אריה ביבי שמכיר זאת לעומק, צריך פעם לבוא לאיזה שהוא סיור קטן ולראות איך זה מתנהל. תאמין לי שאז הדיון הזה יהיה הרבה יותר אפקטיבי. תראו מה זו הכשרה, שהיא, כמו שאמר חבר-הכנסת ביבי: של שלושה ימים - וגם כך היא לא אפקטיבית. אני אומר לכם, כמי שמנהל את האירועים הכי גדולים והכי קשים במדינה עם הכי הרבה קהל ועם הכי הרבה עימותים בין הקהל, שמי שהוא אפקטיבי כסדרן טוב, כפרסונה, הוא יהיה טוב. ההכשרה הזאת לא תעשה אותו, בסופו של דבר. על-פי חוק, צריך לעשות הכשרה מסויימת. הייתי מציע שפעם אחת מישהו מכם יבוא ויראה איך זה מתנהל. אני חושב שדעתכם תשתנה מקצה אל קצה.
היו"ר דוד אזולאי
יכול להיות. לכן, אינני רוצה להיכנס לזה.
אילן יבלקובסקי
בכל זאת, אני מזמין אתכם.
היו"ר דוד אזולאי
לנו חשוב שיהיו אנשים מוכשרים שיעסקו במקצוע ויעשו מלאכתם נאמנה. זה הדבר הכי חשוב.
אילן יבלקובסקי
גם לנו. בדיוק.
היו"ר דוד אזולאי
אם יש לכם כסף- - -
אילן יבלקובסקי
אין לנו.
אריה ביבי
אדוני, המיון של האנשים הוא יותר חשוב מחצי מההכשרה.
דוברת
זו גם אחת מהדרישות.
פקד ששון קרול
זה אחד הקריטריונים.
פיני קבלו
אדוני הפקד, האם משולם שכר עבור הקורס?
היו"ר דוד אזולאי
חבר-הכנסת ביבי, הבעיה היא לא ההכשרה או הזמן, אלא בהבאת אותם אנשים בשביל משכורת של 20 שקל לשעה.
אילן יבלקובסקי
יותר מכך - אורך חיים של סדרן הוא מינימלי, מכיון שהם עושים הכשרה והם עובדים בזה, וזו לא עבודה קבועה אלא עבודה של אחר-הצהריים, עבודה נוספת. האדון שלידי, כמה הכשרת?
גולן אוחיון
אנו בחברה הכשרנו מעל 2,000 סדרנים בשלוש שנים.
אילן יבלקובסקי
כמה יש לך היום בפועל?
גולן אוחיון
400 סדרנים.
אילן יבלקובסקי
הכשירו 2,000 איש בשלוש שנים, ונשארו לו 400.
היו"ר דוד אזולאי
בשביל 20 שקל לא פלא שיש כזו תחלופה.
גולן אוחיון
דרך אגב, זה לא קשור.
יעקב אדרי
לא. זה תלוי גם בתשלום שאתה משלם להם והזכויות שאתה נותן להם.
גולן אוחיון
מחיר של סדרן היום הוא הרבה יותר יקר. זה גם 45 שקל שיבלקובסקי משלם. יש קבוצות שמשלמות גם 80 שקל, והסדרן מקבל 30 או 40 שקל, וזה ממש לא עוזר. זו עבודה זמנית ולא עבודה קבועה.
היו"ר דוד אזולאי
אתה מדבר על 30-40 שקל ברוטו.
גולן אוחיון
זה לא עוזר. זה לא פותר את הבעיה. פוטנציאל העבודה שלו קצר. הוא יכול לעבוד 2-4 אירועים בחודש, והוא לא יכול לעבוד יותר מזה. לכן, זה לבטח לא פותר את האבטלה. כמו שהוא אמר, תתחילו להבין, אם אתם משקיעים כל כך הרבה הכשרה ולא משנה מה, כמה זמן סדרן נשאר בתפקיד הזה. בממוצע הוא נשאר 6-9 חודשים.
אילן יבלקובסקי
הוא נעלם.
גולן אוחיון
הוא נעלם. אנו מכשירים אנשים, והם לא קיימים במערכת אחרי כן במחזור הבא. זה לא רלוונטי. כולם חוטאים פה למטרה.
דובר
צריך לצמצם את ההכשרה.
גולן אוחיון
ההכשרה צריכה להיות עניינית וקצרה.
ולדימיר סברדלוב
אני מייצג את המאבטחים. אנו מדברים עכשיו על שני אנשים: שוטר ומאבטח. סדרן או מאבטח זה אותו דבר. אנו מדברים לא רק על המחיר שאמרו פה - 80 ו-20 שקלים. אנו מדברים גם על מועמד. אם יש שני אנשים באותו אירוע ואחד מקבל תביעה ציבורית ולאחד יש הגנה, אנו לא יכולים להגיד שזה אותו דבר. אותם אנשים מקבלים את אותן המשימות.


דרך אגב, לפני שנה, נכנס לתוקף חוק ביטוח למאבטחים בתוך חוק כלי יריה. אני רוצה להזכיר לכל הגורמים שההתקשרות עם כל חברות השמירה, חברות כוח-האדם, צריכה להיות רק על סמך חוק ביטוח מאבטחים. אם אין הגנה נגד צד ג', כל ההסתבכויות יהיו על איש שעומד בחזית.
היו"ר דוד אזולאי
האם אתה מדבר על חוק ביטוח מאבטחים?
ולדימיר סברדלוב
יש חוק כלי יריה ויש שם סעיף ביטוח מאבטחים נגד צד ג'. הוא בתוקף כבר שנה, ואני מבקש מהיושב-ראש ומחברי הוועדה לעקוב אחרי החוק שבעצם יצא מהחדר הזה.
יעקב אדרי
לא הבנתי את הקטע הזה.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני, אני רוצה להבין. מה שאתה אומר עכשיו הוא סעיף לגבי חוק ביטוח מאבטחים בחוק כלי ירייה - נכון?
ולדימיר סברדלוב
זה סעיף בתוך חוק כלי ירייה.
היו"ר דוד אזולאי
האם הוא לא מיושם?
ולדימיר סברדלוב
אני מבקש מאד לבדוק איך הוא מיושם מול משרד המשפטים, כי משרד המשפטים נותן רשיונות לחברות אבטחה. בתוך החוק כתוב שבלי הביטוח אין רשיון.
היו"ר דוד אזולאי
אנשי משרד המשפטים, האם אתם מכירים את הסיפור הזה?
גבריאלה פיסמן
זה - חוק כלי ירייה - פשוט לא התחום שלי.
היו"ר דוד אזולאי
האם אני יכול לבקש ממך לבדוק לנו את העניין הזה ולהחזיר לנו תשובה?
גבריאלה פיסמן
אני פשוט לא מכירה את ההוראה הספציפית הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
שמעתי את זה. אני שואל אותך: האם את מוכנה, בבקשה, להעביר זאת במשרדך למחלקה הנוגעת בדבר לבדוק את הנושא ולהחזיר לנו תשובה האם הסעיף הזה מיושם או לא?
גבריאלה פיסמן
אין שום בעיה. בסדר. אני אבדוק את זה, והוועדה תקבל תשובה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מאד מודה לך.
אריה ביבי
האם חברת השמירה לא מבטחת אתכם?
ולדימיר סברדלוב
אנו מדברים על הרבה מאד חברות שמירה. בחוק כתוב שכל חברת אבטחה צריכה ליישם את חוק ביטוח מאבטחים, ובלי ביטוח מאבטחים היא יכולה לקבל רשיון. אם מישהו הגיש תביעה ציבורית- - -
חמד עמאר
אתה מדבר על אחריות מקצועית ולא על ביטוח של - - -
ולדימיר סברדלוב
אני מקבל תביעה ציבורית נגד מאבטח - מה שבטח יש לשוטרים. לשוטר יש הגנה מאחוריו, כלומר יש משטרה מאחורי השוטר. מאחורי המאבטח במקרה הטוב אין- - -
אריה ביבי
שוטר מקבל הגנה, אם הוא עשה את פעולתו שהיא פעולה על-פי החוק. אם הוא עושה דברים שלא על-פי החוק, אין לו הגנה.


גולן, האם אתה בעל חברה או מנכ"ל חברה?
גולן אוחיון
אני מנכ"ל ובעלים.
אריה ביבי
כשאתם שולחים אנשים מאבטחים, ביטוח יש לכם.
גולן אוחיון
הדרישות שלנו בשלושה סעיפים: אחריות מקצועית - בוודאי ש-99% מהגופים שאנו עובדים מולם דורשים שאנו נבטח אחריות מקצועית.
אריה ביבי
הוא מדבר על ביטוח אישי, ולא על ביטוח קולקטיבי.
היו"ר דוד אזולאי
לא. הוא מדבר גם על ביטוח צד שלישי.
גולן אוחיון
צד שלישי ואחריות מקצועית - ברור שזה דרישות מינימליסטיות לכל חברת אבטחה. זה קיים.
דובר
את זה אני גם אדרוש מהם כלקוח.
אריה ביבי
על מה הוא מדבר? אני גם לא מבין.
ולדימיר סברדלוב
לחברת שמירה - - -
אריה ביבי
סליחה שאני קוטע אותך. יש מצב שתובעים אותך אישית על דברים שאתה ביצעת לא על-פי החוק. על דברים שאתה ביצעת לא על-פי החוק תובעים גם שוטר וגם כל אדם.
היו"ר דוד אזולאי
חבר-הכנסת אריה ביבי, כאשר קורה דבר כזה לשוטר, יש לו כיסוי. למאבטח אין כיסוי.
אריה ביבי
הוא אומר שכן.
היו"ר דוד אזולאי
תשמע את הצד הזה, מפני שהם חיים את היומיום.
אריה ביבי
אם כך, פה צריכים באמת - - -
היו"ר דוד אזולאי
לכן, ביקשתי שהנושא הזה ייבדק ונקבל תשובה.
ולדימיר סברדלוב
יש חוק.
אריה ביבי
מה שהוא אומר הוא שיש חוק ולא אוכפים אותו.
היו"ר דוד אזולאי
לכן, ביקשתי שהנושא ייבדק, ואנו נבדוק את זה. אנו נבדוק את זה, ואני מקווה שנקבל תשובה לפני כן, כי אני לא הולך להאריך את הוראת השעה הזאת לשנה כפי שביקשו וגם לא לחצי שנה.


כרגע, אנו מאשרים את הוראת השעה הזאת עד חודש ספטמבר בלבד, כאשר עד חודש ספטמבר אני מקווה שאנו נקבל לוח-זמנים מדוייק על פרסום המכרז והכשרת אותם אנשים שאמורים לתת מענה במגרשי הספורט.


יש פה סעיף שצריך לתקן אותו, ואבקש את היועץ המשפטי של הוועדה להציג את הדברים. מדובר בסעיף 38.
עידו בן-יצחק
כאשר נחקק חוק איסור אלימות בספורט, נקבע בו שניתן למנות סדרנים לפי התקנות רק שנה מיום תחילתו של חוק איסור אלימות בספורט, כלומר עד ה-12 באוגוסט הקרוב. כל תאריך אחר שאנו נאריך מעבר לזה - כרגע בפועל זה לא ישנה דבר, משום שלא ניתן להסמיך פקחים לפי התקנות עד אחרי ה-12 באוגוסט. מה שנדרש הוא תיקון של חוק איסור אלימות בספורט שיאפשר הארכה נוספת אם הדבר דרוש. אבל, כרגע, לא תהיה משמעות להארכה.
היו"ר דוד אזולאי
מי צריך ליזום את תיקון החקיקה הזה?
עידו בן-יצחק
הממשלה. גם חברי-הכנסת יכולים ליזום.
היו"ר דוד אזולאי
לא. אני לא חושב שזה - - -
עידו בן-יצחק
משרד התרבות והספורט.
פקד ששון קרול
יש נקודה משלימה לזה. בהנחה שמצליחים בתיקון החקיקה ומאריכים את סעיף 38, צריך שוב לחזור לוועדה פה ולהאריך את תקנות הבטיחות עד התאריך החדש שייקבע.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר. אמרתי: אנו נעשה את זה. אנו מודעים לכך, ונעשה את זה.


בכל מקרה, אנו מאריכים את הוראת השעה רק עד חודש ספטמבר. בתחילת ספטמבר נצטרך לקיים פה דיון נוסף, ואני מקווה מאד שעד אז משרד המדע והספורט או משרד התרבות והספורט יביא לנו נתונים של לוח-זמנים אם אכן יצא המכרז ואם אכן יש הכשרה. לפי הדיווח שקיבלנו פה, בעצם, עד ספטמבר יהיו כבר מאבטחים וסדרנים שיוכלו לעבוד בשטח. נכון?
שלמה סביה
לא.
היו"ר דוד אזולאי
אם באוגוסט יוצא המכרז, למה לא?
שלמה סביה
אמרתי שאני מניח שבאוקטובר נובמבר אנחנו נתחיל בקורסים, בהכשרות האלה.
היו"ר דוד אזולאי
תסביר לי למה כל כך הרבה זמן.
שלמה סביה
זה גם פרסום לחברות השונות וגם רישום, ויש גם חגים באמצע. אבל, לא משנה. אתה שואל את דעתי, ואני אומר את דעתי.
אריה ביבי
מתי אמרת שמתחילה עונת הכדורגל?
דובר
ב-1 באוגוסט.
אריה ביבי
הוא יצטרך סדרנים באוגוסט. יש לו את הישנים.
אילן יבלקובסקי
סליחה, אך כבר ביוני יש גם משחקים במסגרת אירופאית.
דובר
בסדר. בינתיים, יש את אלה שהוכשרו.
היו"ר דוד אזולאי
אותם סדרנים שנמצאים היום יכולים להמשיך?
עידו בן-יצחק
הם יכולים להמשיך עד 2011.
אריה ביבי
עד שלוש שנים.
היו"ר דוד אזולאי
זה מה שהם אמרו קודם. בסדר.
דובר
זה עד שלוש שנים ללא הכשרה נוספת.
היו"ר דוד אזולאי
זה מה שאמרת קודם, שזה שלוש שנים כדי ליצור איזו שהיא חפיפה בין הותיקים לבין החדשים.
פקד ששון קרול
אחרי שלוש שנים אם מישהו נשאר, הוא יצטרך לעשות השלמה קטנה.
אריה ביבי
איזו מוטיבציה יש היום לסדרן להיכנס עכשיו לקורס, כשהוא יודע שרק בעוד שלוש שנים תחולת החוק מגיעה?
גבריאלה פיסמן
אני רוצה לתת פה את ההתייחסות שלנו. לתפיסתנו, וזו התפיסה שעמדה גם כשעבדנו על התיקון הזה של החוק וכתבנו את הוראת השעה, אותם סדרנים ותיקים לא יכולים להפעיל את הסמכויות שנתונות מכוח החוק החדש, והם יכולים להפעיל רק את הסמכויות שנתונות להם.
היו"ר דוד אזולאי
זה ברור לנו.
גבריאלה פיסמן
זו אחת המוטיבציות החזקות.
היו"ר דוד אזולאי
עד שייכנסו החדשים. רק להם יש את הסמכות.
גבריאלה פיסמן
נכון.
היו"ר דוד אזולאי
אותו סדרן ותיק יוכל ללכת לעבור את ההכשרה הזאת,--
פקד ששון קרול
השלמה של החלק היחסי.
היו"ר דוד אזולאי
--ואז הוא משדרג את עצמו.
פקד ששון קרול
בדיוק.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר גמור. אם כך, לא קיפחנו את אלה.
אילן יבלקובסקי
אין היום מספיק סדרנים, ואינני בטוח שאני פותח את העונה החדשה; אם אני אוסף את כל חברות השמירה בארץ, אין מספיק סדרנים - גם לא מאלה שעברו את ההכשרה - כדי לקיים את האירועים האלה. הופסקה מה שנקרא: ההכשרה הרגילה.
פקד ששון קרול
לא הופסקה.
אילן יבלקובסקי
האם יש הכשרה רגילה? אני לא יודע.
פקד ששון קרול
אתמול נפתח בבאר-שבע קורס בן 52 איש, והשבוע נפתח בצפון קורס. זו חברת "התאמה". הקורסים ממשיכים.
גולן אוחיון
באיזו מתכונת?
פקד ששון קרול
באותה המתכונת הישנה. עד אוגוסט אנו עובדים במתכונת הישנה.
גולן אוחיון
איזה תשלום וכמה משלמים? האם זה מחיר מלא?
פקד ששון קרול
תשלום. משלמים.
גולן אוחיון
חברה אחת מכשירה בארץ. הסמכתם רק חברה אחת.
פקד ששון קרול
הקורסים לא מפסיקים. זה מה שחשוב.
גולן אוחיון
יש רק חברה אחת שמכשירה.
פקד ששון קרול
יש מכרז של משרד הספורט, וזה הכל.
אילן יבלקובסקי
אבל, קודם, המשרד שילם. נפסק התשלום.
פקד ששון קרול
נגמר. רק התקציב השתנה. ההכשרות לא השתנו.
גולן אוחיון
למה רק חברה אחת מורשית להכשיר?
פקד ששון קרול
אני לא נכנס לענייני מכרזים. זה לא תפקידי. משרד הספורט אחראי על ההכשרות. הוא עושה מכרז.
אילן יבלקובסקי
מי משלם היום את ההכשרה הזאת?
גולן אוחיון
החברות שילמו.
אילן יבלקובסקי
מי משלם את החברה היום? אין תקציב, אז מי משלם את זה?
פקד ששון קרול
זה לא לפה. זה לא לדיון הזה.
אריה ביבי
אם אתה מסכם: אני רואה את הויכוח ביניהם, והם רוצים להמשיך את ההכשרות הישנות. אם כבר להתחיל - שיתחילו בהכשרות העתידיות. כל הכשרה שתהיה הכשרה עתידית.
חמד עמאר
זה רק באוגוסט.
היו"ר דוד אזולאי
אבל, אתה שומע פה שיש מכרז, ועד שיתחילו את ההכשרה בינתיים אתה לא יכול להשאיר חלל ריק. הם עושים נכון.
אריה ביבי
לא. אני מדבר על הישנים.
היו"ר דוד אזולאי
הם עושים את זה.
עידו בן-יצחק
אם הם היו יכולים להתחיל את ההכשרות החדשות, לא היינו יושבים כאן היום.
היו"ר דוד אזולאי
לא. אבל, עובדה היא שהוא אומר לך שכבר בבאר-שבע יש קורס כזה להכשרת אותם הסדרנים ותיקים ולא הסדרנים החדשים.
אריה ביבי
לגבי הסדרנים הותיקים, אין לי בעיה. מי שהיה ותיק ויש לו את ההכשרה, אין לי בעיה אתו. אבל, כל הכשרה חדשה - שתלך לפי המתכונת החדשה. מה היה משך ההכשרה הישנה?
פקד ששון קרול
ארבעה ימים.
אריה ביבי
אם כך, תן לו עוד יום אחד לגבי סמכות עיכוב ועוד סמכות אחת, ותשפר אותו קצת.
פקד ששון קרול
ברמה התיאורטית, הכל יפה. אבל, יש מכרז היום ומישהו שזכה. ההכשרות האלה הן מטעם המשרד.
היו"ר דוד אזולאי
חבר-הכנסת אריה ביבי, הוא לא יכול, מפני שאין לו את המכרז ואת הכללים שהם אמורים להעביר למשרד לתרבות וספורט.
חמד עמאר
אלה שעוברים עכשיו הכשרה - מה קורה אתם אחרי שהתפרסם המכרז החדש? האם הם צריכים לעשות קורס?
דובר
צריך לעשות השלמה.
פקד ששון קרול
לפי החוק הישן, הם יכולים להמשיך לעבוד עד שנת 2011.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר. זה נשמע סביר כרגע. זה בגדר הסביר. אין ברירה אחרת.
אילן יבלקובסקי
הם ייעלמו מהשוק תוך שלוש שנים.
מירב כהן
רציתי לשאול האם אתה וחברי הוועדה תסכימו לשקול לתת לנו עד סוף ספטמבר לפחות במקום בתחילת ספטמבר.
היו"ר דוד אזולאי
אין בעיה. האם החגים הם בספטמבר?
מירב כהן
סוכות יוצא בתחילת אוקטובר.
שלמה סביה
בדקתי עכשיו בלוח השנה, והחגים הם מאמצע ספטמבר עד אמצע אוקטובר.
היו"ר דוד אזולאי
ניתן לכם עד סוף ספטמבר. רבותי, אין ברירה. תעבדו קצת בלחץ של זמן.
שלמה סביה
האם עד סוף אוקטובר זה יהיה נורא?
היו"ר דוד אזולאי
זה לא בא בחשבון. זו אומנם חלוקת עבודה טובה, אבל אנו נמצאים פה. לפחות התקווה היא שאנו עוד נהיה פה בדיוק כמוכם תקופה מסויימת, ואחר כך נראה.


אני מציע כך: אנו פה בספטמבר, ואם צריך לכנס את הוועדה כדי להאריך את הוראת השעה - אתם תצטרכו לבוא ולנמק למה לא הספקתם לעמוד בלוח-הזמנים. אם הנימוקים שלכם יהיו מספיק משכנעים, נאריך לכם את הוראת השעה.
מירב כהן
נקווה שלא נצטרך.
היו"ר דוד אזולאי
גם אני מקווה. תודה רבה לכם.
אריה ביבי
יש לנו פגרה בספטמבר.
היו"ר דוד אזולאי
הוועדה תעבוד גם בפגרה לצורך העניין, כי הפעילות הספורטיבית חשובה מאד.
עידו בן-יצחק
הערה נוספת - מאחר שהתקנות פקעו כבר אתמול, צריך לקבוע בתקנות החדשות, בהארכה שלהן, שתחילתן מהיום.
יעקב אדרי
לא קרה כלום מאתמול עד היום.
עידו בן-יצחק
אל תדאג. עד שהם יפרסמו את זה, זה לא יהיה היום.
היו"ר דוד אזולאי
אני מקבל את ההערה של היועץ המשפטי, והיא נכנסה לפרוטוקול.


תודה רבה לכם.


הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים