ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 03/11/2008

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון), התשס"ט-2008

פרוטוקול

 
PAGE

3

הכנסת השבע-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 540

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
‏יום שני, ה' בחשון התשס"ט (‏3 בנובמבר, 2008), שעה 12:00
סדר היום
1.
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון), התשס"ח-2008 (מ/374)
נכחו
חברי הוועדה: יצחק גלנטי – היו"ר
מוזמנים
חלי גיא-אלדר
-
מתמחה, משרד המשפטים

אשר בטלמן
-
מרכז גמלאות בכיר, אגף הסיעוד, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד רון אשכנזי
-
הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

רמי יפרח
-
הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

שרי בכר
-
מתמחה בלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

שמואל בר דאנזאן
-
מתמחה בלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון), התשס"ח-2008 (מ/374)
היו"ר יצחק גלנטי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון), התשס"ח-2008, בדיון בהכנה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. בבקשה אדוני היועץ המשפטי.
אייל לב-ארי
מוגשת בפני הוועדה הצעת חוק מטעם הממשלה שבאה לתקן עיוות שנתגלה בדיעבד, שהוציא בשגגה את תחולת פרק הסיעוד מעקרות בית ואלמנות בנות-קצבה שבעת שנחקק תיקון מספר 7 בשנת 1996 הוצאו מתחולת חוק הסיעוד. זה מהות התיקון שמתבקש, שבאופן רטרואקטיבי יחול פרק הסיעוד על אותן נשים, עקרות בית או אלמנות בנות-קצבה שהיו בעת התיקון הקודם בנות 65 ומעלה.
רון אשכנזי
כפי שהסביר היועץ המשפטי, הצעת החוק באה לתקן, במרכאות, את התיקון שנעשה ב-1996 שאז בשל חוסר תשומת לב, בשגגה הוסרו סעיפים ולא התאפשר להחיל לפי החוק את קצבת הסיעוד גם על אלמנות בנות-קצבה ועל עקרות בית. המטרה היום לתקן את זה כך שיחול רטרואקטיבית.
אשר בטלמן
אני מאגף הסיעוד בביטוח הלאומי. אני רוצה לציין שכל עקרות הבית והאלמנות בנות-הקצבה, הגמלה ניתנה להן.
היו"ר יצחק גלנטי
יפה, אבל היא ניתנה מחוץ למסגרת החקיקה.
אשר בטלמן
נכון. הטעות היתה החקיקה השגויה ועכשיו אנחנו רוצים ליישר את ההדורים.
היו"ר יצחק גלנטי
מישהו רוצה להתייחס? אם לא, אני מבקש מהיועץ המשפטי לקרוא את נוסח הצעת החוק.
אייל לב-ארי
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון), התשס"ח-2008סעיף 1 – תיקון סעיף 16

"בחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7), התשנ"ו-1996, בסעיף 16, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג)
על אף הוראות סעיף קטן (א), תושבת ישראל שהיא עקרת בית או אלמנה בת קצבה כאמור בסעיף קטן (א), תהא מבוטחת לפי פרק י' לחוק העיקרי, אף שלא מתקיים בה האמור בפסקה (1) להגדרה "מבוטח" שבסעיף 223 לחוק העיקרי, כנוסחה בסעיף 2 לחוק זה."


סעיף 2 – תחילה

תחילתו של חוק זה ביום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996)."
היו"ר יצחק גלנטי
האם מישהו רוצה להתייחס? לא. תודה. האם נציג משרד האוצר נמצא כאן?
רון אשכנזי
אין השלכות תקציביות להצעת החוק.
היו"ר יצחק גלנטי
הוועדה קובעת שאין כאן שום השלכות תקציביות. לפיכך אני ניגש להצבעה. מי בעד הצעת החוק?

הצבעה

בעד הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון), התשס"ח-2008 – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר יצחק גלנטי
אני בעד. אין נגד. אין נמנעים. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון), התשס"ח-2008 נתקבלה ותועבר למליאה לקריאה שנייה ושלישית.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:08

קוד המקור של הנתונים