ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 15/07/2008

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 109), התשס"ח-2008

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

15.07.2008


הכנסת השבע-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 497

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, י"ב בתמוז התשס"ח (15.07.2008), בשעה 8:15
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 101) (קידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה), התשס"ז-2007 – דיון מחדש (רביזיה) לפי סעיף 110 לתקנון – של שר הרווחה והשירותים החברתיים, חה"כ יצחק הרצוג
נכחו
חברי הוועדה: יצחק גלנטי – היו"ר
מוזמנים
יצחק הרצוג – שר הרווחה והשירותיים החברתיים

נחום איצקוביץ – מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים

משה ברסימנטוב – רפרנט עבודה ורווחה, אגף תקציבים, משרד האוצר

עו"ד רועי קרת – סגן היועץ המשפטי, המוסד לביטוח הלאומי

ד"ר שלמה אליישר – המוסד לביטוח הלאומי

עו"ד ערן טמיר – מתאם תקנות נגישות, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

רוני שכטר – יו"ר מטה מאבק הנכים

אביעזר גרואר – מטה מאבק הנכים

יואב קיים – מטה מאבק הנכים

נסים מורביה – מטה מאבק הנכים

נעמי מורביה – מטה מאבק הנכים
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן, ליטל שוורץ
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 101) (קידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה), התשס"ז-2007 – דיון מחדש (רביזיה) לפי סעיף 110 לתקנון – של שר הרווחה והשירותים החברתיים, חה"כ יצחק הרצוג
היו"ר יצחק גלנטי
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה.
שר הרווחה והשירותים החברתיים יצחק הרצוג
אני מודה לכולכם על שיתוף הפעולה.
וילמה מאור
אדוני היו"ר, תודיע לפרוטוקול שחה"כ דב חנין חזר בו מבקשתו לדיון חדש.
היו"ר יצחק גלנטי
אכן חה"כ דב חנין הגיש בקשה לרביזיה, וחזר בו. לכן, אנחנו לא נקיים דיון על רביזיה שלא קיימת.
שר הרווחה והשירותים החברתיים יצחק הרצוג
אני אבקש ממנכ"ל המשרד להציג את תיקון טעות הסופר שנפלה בחוק שעבר בשבוע שעבר.
נחום איצ'קוביץ
לפני שבוע נפלה טעות סופר בטבלה שציינה את הפרטים. במהלך הימים תוקנה הטעות, ולכן היא הובאה לכאן. אני מציע שרועי שניסח זאת עם ערן יסביר זאת.
רועי קרת
המנגנון החדש הוא כזה שיש קצבה שלמה, ויש מנגנון של הפחתה רציף. כל שקל בהכנסה מוריד כמה אגורות מהקצבה. המנגנון של ההפחתה מעוגן בלוח ח' לחוק, שבו יש את השיעורים של ההפחתה. את השיעורים האלה אנחנו עכשיו משנים. התיקונים באים לידי ביטוי בעמ' 7 בלוח ח1. השיעורים של המדרגות בטור א' השתנו. מה שהיה קודם 48 עלה ל-68, מה שהיה קודם 60 עלה ל-93.

נוסף על כך, הוסבר בפעם הקודמת שיש נקודת כיתום. מי שעובר מקצבת נכות לקצבת עידוד יציאה לעבודה, הקצבה שלו נחתכת באיזושהי נקודה. יש כמה רמות כיתום לפי הרכב משפחתי. שתי הרמות הגבוהות של 800 ו-900 שקלים אוחדו לרמה אחת שנקודת כיתום לגביה היא 1,150 שקלים, והיא מבוטאת לא בשקלים אלא בשיעור מהסכום הבסיסי שזה הבלוק שלפיו אנחנו עובדים.
ג'ודי וסרמן
זו הרעה.
נחום איצ'קוביץ
זו לא הרעה אלא הטבה, כי קבוצת האמצע קיבלה פרוסה הרבה יותר גדולה.
רועי קרת
זה מופיע בעמ' 6 בסעיף קטן (ד). במקום שתי נקודות כיתום של 800 ו-900 שקלים, יש נקודת כיתום אחת של 15.5% מהסכום הבסיסי שהם כ-1,150 שקלים.
שר הרווחה והשירותים החברתיים יצחק הרצוג
אנחנו מבקשים לאשר את זה.
רועי קרת
טעות סופר נוספת שהתגלתה הבוקר היא בעמ' 4 בפסקה 4. אנחנו מחקנו את המילה "חודשית", שצריכה להופיע בפסקה הזו. מדובר בתיקון נוסח, ואני מבקש להסמיך את היועצת המשפטית של הוועדה להוסיף את המילה "חודשית" איפה שצריך.
היו"ר יצחק גלנטי
היא קיימת.
רועי קרת
כתוב: "במקום הסיפא החל במילה חודשית..". זה אומר שהמילה "חודשית" נעלמת.
שר הרווחה והשירותים החברתיים יצחק הרצוג
אנחנו נסמיך את היועצת המשפטית לתקן זאת.
ג'ודי וסרמן
אדוני, מאחר ומדובר בחוק מורכב אני מבקשת לקרוא את הפסקאות בהן יש תיקונים. התיקון הראשון הוא בעמ' 4.
רועי קרת
במקום המילה "חודשית" צריך להיות כתוב: במקום הסיפא החל במילים "שלא לפי".
ג'ודי וסרמן
התיקון הבא הוא בעמ' 5.
רועי קרת
זה תיקון לנוסח, והוא מבטא את הכוונה שתוארה פה. מדובר בסעיף של שמירת הטבות הנלוות. קודם הוסבר שמי שעובר לקצבת עידוד יהיה זכאי להטבות נלוות באופן יחסי. היה כתוב שהיחס הוא בין הקצבה שהוא מקבל לבין 100, שזה שריד של נוסח ישן לפני ההסכמות של החודש האחרון. הנוסח הזה כבר לא מסכים. כדי לבטא את מה שרצינו לומר, במקום המילים "לבין 100" כתוב עכשיו "לבין קצבה חודשית מלאה בצירוף תוספת ליקויים החלה לגביו". זו הדרך הנכונה להגיד, שההטבה שהוא יקבל היא הטבה יחסית בהתאם ליחס שבין הקצבה שלו לבין השלם.
ג'ודי וסרמן
התיקון הבא הוא בעמ' 6. אנחנו נקרא זאת.
ליטל שוורץ
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), קצבה לפי סימן זה בסכום או בשיעור הנמוכים מהסכום או מהשיעור המפורטים להלן, לפי העניין, לא תשולם:

(1) לגבי מבוטח בעל ותק שיש לו בן זוג ושני ילדים אשר משתלמת בעדם תוספת תלויים לפי סעיף 200(ג) ו-(ד) 15.5% מהסכום הבסיסי.

(2) לגבי מבוטח בעל ותק אחר - 200 שקלים חדשים.
(ה) הסכום האמור בסעיף קטן (ד)(2) יעודכן במועדים ובשיעורי העדכון של הסכום הבסיסי.
ג'ודי וסרמן
רועי, האם זה לא צריך להיות (ד)(1)?
רועי קרת
לא. זה סעיף (ד)(2). לסעיף (ד)(1) יש מנגנון עדכון אוטומטי כי הוא צמוד לסכום הבסיסי.
ליטל שוורץ
(ו) הוראות סעיף 201(ב) יחולו על גמלה לפי סעיף זה. נותרה יתרה לניכוי לאחר שבוצע ניכוי כאמור בסעיף קטן (ג), מהקצבה המשתלמת בעד מבוטח לפי סעיף זה, תנוכה היתרה מתוספת התלויים.

לוח ח1 (סעיפים 202 ו-222 ג) שיעורי ניכוי מקצבה חודשית מלאה.
חלקי הכנסה


שיעור הניכוי מהקצבה, באחוזים

חלק ההכנסה שעד 21% מהשכר הממוצע


0

חלק ההכנסה שמעל 21% ועד 25% מהשכר הממוצע

10

חלק ההכנסה שמעל 25% ועד 68% מהשכר הממוצע

30

חלק ההכנסה שמעל 68% ועד 93% מהשכר הממוצע

40

חלק ההכנסה שמעל 93%

60
רועי קרת
בעמ' 10 בסעיף קטן (ח) יש תיקון נוסף. נוספה בשורה השנייה המילה "לראשונה". זה מבטא את הסיכום.
ג'ודי וסרמן
מה המשמעות?
רועי קרת
אמרנו שמי שנכנס בשנת הערכות עם הכנסה של 21% או יותר, יש לגביו מנגנון קיזוז. זה יחול על מי שנכנס לראשונה ולא לפול הקיים. היום לבעלי הכנסה של 21% אין ניכוי.
ג'ודי וסרמן
כלומר, הוא מעולם לא קיבל?
רועי קרת
לפני כניסתו לתקופת ההערכות לא היתה לו הכנסה של 21%. היתה לו לראשונה הכנסה של 21% ויותר אחרי 1 בספטמבר.
ג'ודי וסרמן
כלומר, פעם ראשונה מעולם שהיתה לו הכנסה, או פעם ראשונה בתכוף לפני?
רועי קרת
בתכוף לפני.
ג'ודי וסרמן
אז צריך להוסיף את המילים "בתכוף לפני".
היו"ר יצחק גלנטי
האם יש הסתייגות? אני רואה שלא. לכן, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד הצעת החוק עם התיקונים?

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה התקבלה

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 08:30

קוד המקור של הנתונים