ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 09/05/2023

פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור), רק סעיפים 10-8 (התחדשות עירונית) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת7
ועדת הפנים והגנת הסביבה
09/05/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 58
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, י"ח באייר התשפ"ג (09 במאי 2023), שעה 13:52
סדר היום
פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור), רק סעיפים 10-8 (התחדשות עירונית) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – היו"ר
ווליד טאהא
חנוך דב מלביצקי
חברי הכנסת
עופר כסיף
מוזמנים
רואי זרנצסקי - מנהל תחום בכיר, משרד האוצר

שאול כהן - ממונה אכיפת הגביה, הוצל"פ וכינוסים, רשות, משרד האוצר

ישי פרלמן - רשות המיסים
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
רעות בינג
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רעות חביב, חבר תרגומים


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.
פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור), רק סעיפים 10-8 (התחדשות עירונית) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, מ/1612
היו"ר יעקב אשר
טוב, שלום. אנחנו ממשיכים את ישיבות הוועדה. שוב, אני לא אתנצל על כל מה שקרה כי אין לי כבר כוח להתנצל. אבל, ככה זה יקרה עד שיאושר חוק ההסדרים. שלום לחבריי, חברי הכנסת.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
ספר לנו מה קרה.
היו"ר יעקב אשר
לא, כל פעם אנחנו דוחים זמן. עכשיו, יש לנו ישיבה שעשינו בבוקר על מיסוי, גמרנו את הכל. פתאום מתברר שחסר איזה סעיף אחד, שעכשיו אני פותח ישיבה מיוחדת רק כדי להקריא את הסעיף.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
כן.
היו"ר יעקב אשר
אני צריך לספר לך, אתה יודע לא פחות טוב ממני.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
נכון. נכון.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי. אז אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור), רק סעיפים 10-8 (התחדשות עירונית). כן, בבקשה. היועץ המשפטי.
תומר רוזנר
כן, רשות המיסים. הבנתי שהגעתם לנוסחים.
היו"ר יעקב אשר
בהמשך לדיון של הבוקר, את הנוסח המוסכם והבלתי-נשכח, ששכחתם בפעם הקודמת.
תומר רוזנר
אתם מבקשים להוסיף עוד סעיף.
רעות בינג
אני אקריא את הנוסח - - -
תומר רוזנר
רגע, רק תגידי במה מדובר.
רעות בינג
בנוגע לפטור על תמורה כספית בעיבוי. אוקיי, ואחרי זה יש עוד איזושהי תוספת שרשות המיסים ביקשה להוסיף. אז הסעיף החדש יבוא בפסקה (6) בעמוד 4, אחרי פסקה (5).
קריאה
גם את הנוסח של (5) בסוף, לא?
רעות בינג
אוקיי, אז ב-(5) בסוף זה, אמרתי כבר בדיו ואני חוזרת, ש"התנאים הקבועים בפרק זה למתן פטור ממס למכירה כאמור בסעיף 49כב(א)(א2).". וכאן חידדנו ש"לעניין קשיש יחולו אף הוראות סעיפים 49כב1 ו-49כב(2)". זה רק נוסח.

תיקון חוק מיסוי מקרקעין
8.
בחוק מיסוי מקרקעין -(2)
(ב)
(א4)
(6)
נוסף על האמור בפסקה (2), המוכר ליזם את הזכויות שיש לו ביחידת מגורים בבניין המיועד לעיבוי בנייה במתחם, שתמורתה ניתנו לו שירותי ובנייה ובנוסף תמורה כספית, זכאי בשל המכירה לפטור ממס לפי חוק זה. הפטור לפי פסקה זו יחול לגבי יחידת מגורים אחת בלבד של המוכר במתחם. שר האוצר יקבע בתקנות הוראות לעניין אופן חישוב מס השבח ומיסוי התמורה הכספית שנתקבלה לפי פסקה זו במכירת יחידת המגורים החלופית. תקנות ראשונות יותקנו בתוך שישה חודשים מיום כניסתו לתוקף.את זה אנחנו נכניס בסוף הפרק – "מיום כניסתו לתוקף של החוק הזה", חוק ההתייעלות הכלכלית. זה ייכנס בסוף.
היו"ר יעקב אשר
זה החצי-שנה שאמרו.
תומר רוזנר
כן.
רעות בינג
חוץ מזה, רשות המיסים ביקשה להוסיף עוד סעיף. אני מציעה שתסבירו ואז נקריא.
שאול כהן
מכיוון שהרחבנו את האפשרות לקבלת תמורה במזומן בפטור ממס בעיבוי, אז אנחנו רוצים למנוע את האפשרות שיהיו העברות בין קרובים. כי הרי היום, אתה יכול למכור אין סוף יחידות - - -
רעות בינג
לא רק בעיבוי. לא רק בעיבוי. באופן כללי הרחיבו את ההטבה על תמורה נוספת לעד דירה אחת.
שאול כהן
נכון.
תומר רוזנר
ולכן?
שאול כהן
אז אנחנו לא רוצים שיהיו פה העברות בין קרובים.
תומר רוזנר
ולכן אתם מציעים?
שאול כהן
שירחיבו את זה, ולכן אנחנו מגדירים שלעניין מכירות מסוימות, קרובים ייחשבו כמוכר אחד.
תומר רוזנר
ומה ההצעה שלכם? יש לכם הצעת נוסח?
שאול כהן
כן.
תומר רוזנר
בבקשה.
שאול כהן
בסעיף קטן (ד).
תומר רוזנר
באיזה סעיף?
שאול כהן
כלומר, מוסיפים סעיף קטן (ד) בסעיף - - -
רעות בינג
הסעיף הזה יגיע בתוך סעיף 49כב.
שאול כהן
נכון.
תומר רוזנר
כן, כן.
שאול כהן
ואז אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) הועברה היחידה לקרוב בפטור ממס לפי חוק זה בתקופת המיזם, יראו את המעביר ואת קרובו כמוכר אחד לעניין אותן יחידות. בסעיף קטן זה "קרוב" – לרבות איגוד השולט בו ואיגוד שבשליטת השולט בו, השליטה כמשמעותה בסעיף (2) ובשינויים אלה, בכל מקום בסעיף האמור במקום "רובו של הון המניות" ייקרא "20 אחוז או יותר של הון המניות", ובמקום "את רובו של הסכום" ייקרא "20 אחוז או יותר של הסכום" ; "תקופת המיזם" – התקופה המתחילה 24 חודשים לפני מועד החתימה על ההסכם למכירת הזכות הנמכרת וסופה ביום המכירה כמשמעותו בסעיף 49לב(1).".
קריאה
איך? 24 חודש מה?
תומר רוזנר
למה לב(1), אבל?
רעות בינג
זה לא 49לב(1).
תומר רוזנר
לב(1) זה רק, אתה עכשיו בפינוי בינוי, לא - - -
שאול כהן
נכון. 49כב צריך להיות.
תומר רוזנר
כ"ב איזה?
שאול כהן
כ"ב.
תומר רוזנר
כ"ב כולו? אתה עכשיו בתוכו. אתה מתקן בתוכו.
שאול כהן
אני מדבר על יום המכירה. יום המכירה כמשמעותו בסעיף 40כב.
תומר רוזנר
יום המכירה לא מוגדר ב-49כב. הוא מגדר ב-כ' או ב-כ"א.
שאול כהן
שנייה.
היו"ר יעקב אשר
מוגדר ב-כ"ב או לא מוגדר ב-כ"ב?
רעות בינג
זה, לדעתי ב-49כ, נכון ישי? 49כ.
ישי פרלמן
49כ.
שאול כהן
49כ.
רעות בינג
אוקיי.
ישי פרלמן
גם אפשר להפנות פשוט להגדרה, בהגדרה השנייה שם אפשר פשוט להפנות.
תומר רוזנר
לאן?
ישי פרלמן
זה אותו דבר. בפינוי בינוי זה כמו בתמ"א 38. אז צריך שבאחד מהם יהיה את הנוסח כמו שהוא הקריא.
תומר רוזנר
בסדר.
רעות בינג
בסדר גמור.
תומר רוזנר
הערות?
היו"ר יעקב אשר
הערות, בבקשה?
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
24 חודש, לא הבנתי. ההגדרה שלכם של 24 החודשים.
רואי זרנצסקי
זה סעיף אנטי תכנוני, שלא יהיו העברות לפני יום המכירה. אנחנו קובעים תקופה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
שנתיים?
רואי זרנצסקי
שנתיים. שנתיים לפני החתימה.
היו"ר יעקב אשר
רשות המיסים. אבל, אני ממליץ לחבריי, אני יודע שיכולת לתרום הרבה לדיונים, לצערי הרב אתה מנסה לתרום בבית הנשיא ודברים אחרים, אז אני לא יודע מה יותר חשוב. אבל, אני אומר, זה כבר באמת אחרי הרבה דיונים ושיופים, אז אני לא הולך לפתוח על זה עכשיו דיון. אז זהו, אם כך, הקראנו.
רעות בינג
כן.
היו"ר יעקב אשר
יפה. אז הנוסח יצא בקרוב, נכון?
רעות בינג
כן.
תומר רוזנר
רגע, תן לי דקה.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי, אז הפסקה דקה.
תומר רוזנר
ממש דקה.
לאה קריכלי
לא, לא הפסקה, כי אנחנו מתחילים את הדיון השני, לא?
היו"ר יעקב אשר
אוקיי. הישיבה הזאת נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:58.

קוד המקור של הנתונים