ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 09/05/2023

פרק כ"ד (קידום תשתיות לאומיות), רק הסעיפים הבאים בתוך סעיף 94 המוצע: 35-32, 47-46, 56, 62(1)(ה), (4), (11), (14) והתוספת השנייה מהצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ... לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 [פוצלה לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת], פרק י"ב (אנרגיה), רק סעיף 49 (חוק התכנון והבנייה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, תיקוני סעיפים לחוק לקידום תשתיות לאומיות (פרק כ"ד) בעניין הסדרת תכנון ורישוי מיגוניות ובעניין הרחבת הגדרת תשתית לאומית לשם הכללת בתי חולים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים