ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 11/05/2023

פרק ח' (גמלאות וקצבת גישור), למעט סעיפים 30(4), 30(5), 31(א) (בעניין פנסיית גישור) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת2
ועדת העבודה והרווחה
11/05/2023


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 40
מישיבת ועדת העבודה והרווחה
יום חמישי, כ' באייר התשפ"ג (11 במאי 2023), שעה 15:04
סדר היום
פרק ח' (גמלאות וקצבת גישור), להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 מ/1612 (למעט סעיפים 30(4), 30(5), 31(א) – בהכנה לקריאה שנייה ושלישית (מ/1612)
על סדר היום
סעיפים 30(1) עד (3), 31(ב), 32(1) ו-33(א) (רכיב שכר מוחרג מהמשכורת הקובעת)
הצבעות
נכחו
חברי הוועדה: ישראל אייכלר – היו"ר
טלי גוטליב
אלי דלל
מאיר כהן
אפרת רייטן מרום
חברי הכנסת
משה פסל
יסמין פרידמן
מוזמנים
רבקה ראבילו - עו"ד, סגנית היועץ המשפטי, אגף הסכמי שכר ועבודה, משרד האוצר

מחמוד רחמאן - סגן בכיר לממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

מיכל - יועצת משפטית, שירות הביטחון הכללי

מיה פרי-אלתרמן - יו"ר אגף הפנסיה, ההסתדרות החדשה

דוד סן - יועץ משפטי, צוות - ארגון גמלאי צה"ל
ייעוץ משפטי
יעל סלנט
ענת מימון
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
א.ב, חבר תרגומים


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.


פרק ח' (גמלאות וקצבת גישור), להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 מ/1612 (למעט סעיפים 30(4), 30(5), 31(א) – בהכנה לקריאה שנייה ושלישית (מ/1612)
על סדר היום
סעיפים 30(1) עד (3), 31(ב), 32(1) ו-33(א) (רכיב שכר מוחרג מהמשכורת הקובעת)
הצבעות
היו"ר ישראל אייכלר
שלום לכל הנאספים, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת העבודה והרווחה לדון בסדר היום על רכיב שכר מוחרג מהמשכורת הקובעת, ובסעיפים זה 30(1) עד (3), 31(ב), 32(1), 33(א). אנחנו נשמע מהיועצת המשפטית מה אומרים המילים "רכיב שכר מוחרג מהמשכורת הקובעת".
יעל סלנט
אוקיי, אז באמת בדיון האחרון דיברנו על הדברים לעומק. אני אזכיר על קצה המזלג. יש את המשכורת הקובעת לפנסיה תקציבית. התיקון שמבוקש לעשות במסגרת ההצעה הזאת הוא בעצם תיקון כפול, אחד לחוק שירות המדינה (גמלאות) ואחד לחוק שירות הקבע (גמלאות). מבקשים להגדיר מה יהיה רכיב שכר מוחרג. רכיב שכר מוחרג הוא רכיב שיוחרג מהמשכורת הקובעת לצורך הפנסיה התקציבית, וצריכים להתקיים בו כל מיני תנאים שמפורטים בהצעה. למשל, צריך שהרכיב הזה יגיע לעובד המדינה מכוח הסכם קיבוצי, אבל רק הסכם קיבוצי כזה שנחתם אחרי ה-1 ביוני 2023, כלומר לא לפי הסכמים קודמים. צריך להיקבע באופן מפורש בהסכם הקיבוצי שזה לא יובא בחשבון לצורך המשכורת הקובעת, וצריך שיהיה מדובר ברכיב שהוא חדש, שהוא לא היה קיים ערב החתימה על ההסכם הקיבוצי. נאמר שרכיב שכר שבא במקום רכיב שכר אחר שכן היה קיים ערב החתימה על ההסכם אבל הוא לא היה לפנסיה תקציבית, אז הוא כן ייחשב כרכיב שכר חדש. אם קודם לכן הוא היה במסלול לא לתקציבי, אז הוא כן יוכל להיחשב כרכיב שכר חדש, וכאמור עושים את התיקון הזה גם בחוק שירות הקבע (גמלאות).

מבחינת הוראות תחילה ותחולה הקראנו את זה גם בפעם שעברה. אנחנו בעצם אומרים שזה יחול רק על גמלאים שפורשים מיום תחילתו של חוק זה ואילך, כלומר זה לא יחול על גמלאים פעילים, כאלה שפרשו לפני תחילת החוק.

לגבי כוחות הביטחון אנחנו הקראנו איזשהו נוסח והוועדה שלחה אותנו לעשות שיעורי בית ולבוא עם נוסח אחר, אז באמת בשיג ושיח עם שירותי הביטחון ועם שב"ס ומשטרה הגענו לאיזשהו נוסח שהוא מוסכם, ואני אקריא אותו.
היו"ר ישראל אייכלר
בבקשה.
יעל סלנט
אנחנו קראנו בפעם שעברה.
היו"ר ישראל אייכלר
מה שהקראתם, הקראתם. השינויים והתוספות תקריאי עכשיו.
יעל סלנט
אוקיי. אנחנו נקפוץ ישר לפסקה (2) בעמוד 1 למטה.

(2) בסעיף 63א1 –

(1) בכותרת השוליים, במקום "המשכורת הקובעת" יבוא "המשכורת הקובעת, רכיב שכר מוחרג";

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

בהגדרה "רכיב שכר מוחרג" שבסעיף 8, פסקה (1) תיקרא לגבי עובד שירותי הביטחון כך:

"הוא מגיע לעובדי שירותי הביטחון שדרגתו כדרגה שהייתה לפלוני ערב פרישתו מהשירות ומקורו בהסכם קיבוצי שהמדינה צד לו, אשר נחתם ביום י"ב בסיוון התשפ"ג (1 ביוני 2023) ואילך (בהגדרה זו – ההסכם הקיבוצי)".

זה בעצם התאמה למה שקבוע בסעיף 8 לגבי עובדי שירותי הביטחון, ואותו דבר בסעיף 71(א) רבא בנוגע לשוטרים וסוהרים.

(3) בסעיף 71א –

(1) בכותרת השוליים, במקום "המשכורת הקובעת" יבוא "המשכורת הקובעת, רכיב שכר מוחרג";

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

בהגדרה "רכיב שכר מוחרג" שבסעיף 8, פסקה (1) תיקרא לגבי שוטר.

"הוא מגיע לשוטר שדרגתו כדרגה שהייתה לפלוני ערב פרישתו מהשירות ומקורו בהסכם קיבוצי שהמדינה צד לו, אשר נחתם ביום י"ב בסיוון התשפ"ג (1 ביוני 2023) ואילך (בהגדרה זו – ההסכם הקיבוצי)".
יעל סלנט
אני רק אגיד שאמנם כתבנו שזה יחול על שוטר, אבל נדמה לי - - -
קריאה
סעיף 81.
יעל סלנט
בדיוק, אומר שבעצם כל מה שחל על שוטרים, חל גם על סוהרים ולכן כמובן שההוראה הזאת תחול גם לגביהם. היה צריך את ההתאמה הזאת כי בעצם כל עובדי שירותי הביטחון וגם שב"ס ומשטרה הם לא צדדים להסכמים קיבוציים ולכן הרכיב, לא באופן ישיר אפשר יהיה להסכים עליו, אלא זה אותו רכיב שמשתרשר מההסכמים הקיבוציים של העובדים בשירות המדינה. כל היתר בעצם הקראנו.
היו"ר ישראל אייכלר
יש למישהו איזה שהן הערות בנושא הזה?
מיכל
שמי מיכל ואני יועצת משפטית בשירות הביטחון הכללי. כפי שאמרה היועצת המשפטית, לאחר שהובן שמדובר בתיקון נוסח בלבד ואין שינוי מהותי בנוסח הממשלתי לפיו ניתן להחריג רכיב שכר רק בהסכם קיבוצי שהמדינה צד לו, אז באמת שאין לנו הערות לנוסח החלופי.
היו"ר ישראל אייכלר
תודה רבה. יש הסתייגויות בעניין הזה?
יעל סלנט
יש הסתייגויות. משרד האוצר, אתם גם בעמדה הזאת שזה שינוי שהוא נוסחי, אין בו - - -
רבקה ראבילו
מקובל עלינו, כן.
היו"ר ישראל אייכלר
השם והתפקיד כדי שיהיה בפרוטוקול.
רבקה ראבילו
רבקה ראבילו, סגנית היועץ המשפטי לאגף השכר.
היו"ר ישראל אייכלר
ואמרת שמה?
רבקה ראבילו
הנוסח מקובל עלינו.
היו"ר ישראל אייכלר
יש הסתייגויות בחוק הזה?
יעל סלנט
הנוסח מקובל וגם העמדה של - - -
דוד סן
אם אפשר אנחנו רוצים להתייחס, מצוות, ארגון גמלאי צה"ל.
היו"ר ישראל אייכלר
שם ותפקיד.
דוד סן
דוד סן, יועץ משפטי בצוות, ארגון גמלאי צה"ל. דבר ראשון לא ראינו שיש נוסח חדש שמתקן את חוק שירות הקבע (גמלאות), כלומר לא עלה לאתר הוועדה ואני מבין ממה שהקראת עכשיו שמיום ראשון לא שונה הנוסח שלו.
יעל סלנט
הנוסח בנוגע לחוק שירות הקבע (גמלאות) הוא אותו נוסח שהקראנו בפעם שעברה.
דוד סן
אוקיי, בסדר גמור.
יעל סלנט
כן עלה נוסח לאתר, אגב.
דוד סן
בסדר. אנחנו רוצים בבקשה לוודא לגבי ההגדרה של משכורת קובעת. האם יכול להיות מצב של רכיב שהוא במשכורת קובעת, שהוא לא רכיב פנסיוני? אנחנו מבקשים אולי מנציגי משרד האוצר שיבהירו שבעצם משכורת קובעת זה פנסיוני.
רבקה ראבילו
המשכורת הקובעת זה אותם רכיבים שנכללים לחישוב הקצבה בפנסיה תקציבית, אז מה כוונתך כשאתה אומר רכיב שהוא במשכורת הקובעת לא פנסיוני?
דוד סן
אני בעצם שואל אם יש איך שהחוק מנוסח והתיקון, מצב שבו יכול להיות רכיב שהוא במשכורת הקובעת אבל הוא לא פנסיוני?
רבקה ראבילו
אם רכיב כלול במשכורת הקובעת, הוא בהכרח נכלל לצורך חישוב הקצבה. המשכורת הקובעת בחוק שירות הקבע, כמו גם בחוק שירות המדינה (גמלאות) היא הבסיס לחישוב הקצבה.
דוד סן
בסדר גמור.
יעל סלנט
יותר מזה, גם כמו שאמרנו, אם יש רכיב שהיה ערב התחילה של החוק רכיב במשכורת הקובעת, אי אפשר יהיה להפוך אותו לרכיב שכר מוחרג. זה גם אמרנו בדיון הקודם. זה בעצם המשמעות של ההגדרה "רכיב שכר חדש".
היו"ר ישראל אייכלר
האוצר מאשר את מה שאמרה היועצת המשפטית.
מחמוד רחמאן
מחמוד רחמאן, סגן בכיר לממונה על השכר. הבהרנו גם שאין פגיעה בגמלאים של צה"ל ולכן זה לא חל עליהם.
היו"ר ישראל אייכלר
אם כך, אנחנו ניגש להצבעות. קודם כל ההסתייגויות.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אנחנו רק רוצים את זכות הדיבור שלנו למליאה.
יעל סלנט
אוקיי, אז בכל זאת צריך להצביע.
היו"ר ישראל אייכלר
אנחנו נצביע על הכול ביחד.
יעל סלנט
אוקיי. יש לכם בטאבלטים.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני חושבת שאין כאן עוד מישהו.
היו"ר ישראל אייכלר
לא, רק את.
יעל סלנט
יש פה גם של יש עתיד.
היו"ר ישראל אייכלר
אבל מי שלא פה, אנחנו לא יכולים. עאידה תומא סלימאן הייתה בדיון, אז אנחנו - - -
יעל סלנט
היא ביקשה.
היו"ר ישראל אייכלר
תקריאי את ההסתייגויות קודם כל של יש עתיד.
יעל סלנט
נעבור לפי הסדר. יש לכם קובץ בטאבלטים. הסתייגויות לסעיף 30 בעמוד 3. קבוצת יש עתיד, הסתייגות 28 בפסקת משנה (א). אחרי "מוחרגים" יבוא "שאינם רכיבי שכר חדשים". בפסקת משנה (א) אחרי "מוחרגים" יבוא "ובלבד שהם אושרו על ידי צבא הגנה לישראל". בפסקת משנה (א) אחרי "מוחרגים" יבוא "שאינם רכיבי שכר חדשים שנקבעו על ידי שר האוצר ושר הביטחון". בפסקת משנה (א) אחרי "מוחרגים" יבוא "מבלי לגרוע מזכויות אחרות של העובד". בפסקת משנה (א) אחרי "מוחרגים" יבוא "מבלי לגרוע מהליך פרישה הוגן של העובד". בפסקת משנה (א) אחרי "מוחרגים" יבוא "אשר ייקבעו באופן פרטני לכל עובד".

בעיקרון ההסתייגויות מונחות על השולחן, אז אתם רואים על מה מצביעים. אפשר פשוט להצביע בלי שאני אקרא סעיף-סעיף.

הסתייגות מס' 28 - - -
היו"ר ישראל אייכלר
זה כבר מופיע בטאבלט.
יעל סלנט
ההסתייגויות של סיעת יש עתיד לסעיף - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
הקראנו במקום לנמק, והצבענו על הכול ביחד.
יעל סלנט
אוקיי, אז הסתייגות לסעיף 30 לפסקה (1) של קבוצת יש עתיד, הסתייגות 28 עד 53.
מאיר כהן (יש עתיד)
אנחנו בעד.
היו"ר ישראל אייכלר
מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? 3. מי נגד? 4.

הצבעה

לא אושר

ההסתייגויות נפלו ויעלו למליאה.
יעל סלנט
אוקיי. עכשיו הבאה בתור זה הסתייגויות של קבוצת המחנה הממלכתי. יש פה מישהו?
היו"ר ישראל אייכלר
לא, אז לא מצביעים.
יעל סלנט
אוקיי, אז הסתייגות 54, אני מורידה אותה.

קבוצת חד"ש-תע"ל, חברת הכנסת - - -
היו"ר ישראל אייכלר
ביקשה שנצביע על זה.
יעל סלנט
כן. הסתייגות מס' 55 והלחלופין שלה.
היו"ר ישראל אייכלר
רק זה?
יעל סלנט
כן.
היו"ר ישראל אייכלר
מי בעד ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל? 3. מי נגד ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל? 4.

הצבעה

לא אושר

ההסתייגויות נפלו.
יעל סלנט
אוקיי. עכשיו אנחנו עוברים להסתייגויות לפסקה (2) לסעיף 30 של קבוצת יש עתיד, הסתייגויות 56 עד 60 בנוסח שמונח לפניכם.
היו"ר ישראל אייכלר
מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? 3. מי נגד? 4.

הצבעה

לא אושר

ההסתייגויות נפלו ויועלו למליאה.
יעל סלנט
56 עד 60 נפלו.

קבוצת המחנה הממלכתי, שוב, הם לא פה אז לא.
היו"ר ישראל אייכלר
הם לא פה. הם לא היו בדיון גם.
יעל סלנט
יש כאן הסתייגות של חד"ש-תע"ל, הסתייגות מס' 62 לפסקה (2) כולל הלחלופין שלה.
היו"ר ישראל אייכלר
מי בעד ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל? 3. מי נגד? 4.

הצבעה

לא אושר

ההסתייגויות נפלו.
יעל סלנט
אוקיי. הסתייגות לפסקה (3) שבסעיף 30 של קבוצת יש עתיד, הסתייגויות 63 ו-64.
היו"ר ישראל אייכלר
מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? 3. מי נגד? 4.

הצבעה

לא אושר

ההסתייגויות נפלו.
יעל סלנט
אוקיי, אז הסתייגויות 63 ו-64 נפלו.

המחנה הממלכתי, אני מורידה.

קבוצת חד"ש-תע"ל, הסתייגות 66, שהפסקה תימחק והלחלופין שלה.
היו"ר ישראל אייכלר
מי בעד ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל? 3. מי נגד? 4.

הצבעה

לא אושר

ההסתייגויות נפלו.
יעל סלנט
אוקיי. לסעיף 31, ההסתייגויות של קבוצת יש עתיד, הסתייגויות 67 עד 69.
היו"ר ישראל אייכלר
מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? 3. מי נגד? 4.

הצבעה

לא אושר

ההסתייגויות נפלו.
יעל סלנט
הסתייגות לסעיף 31, מחנה ממלכתי, אנחנו מורידים.

של חד"ש-תע"ל, הסתייגות 71.
היו"ר ישראל אייכלר
מי בעד ההסתייגות של חד"ש-תע"ל? 3. מי נגד ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל? 4.

הצבעה

לא אושר

ההסתייגויות נפלו.
יעל סלנט
אוקיי. הסתייגויות לסעיף 32 לפסקה (1) של קבוצת יש עתיד, הסתייגויות 72 עד 79 בקובץ.
היו"ר ישראל אייכלר
מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? 3. מי נגד? 4.

הצבעה

לא אושר

ההסתייגויות נפלו.
יעל סלנט
אוקיי. הסתייגות לסעיף 32 לפסקה (1) של המחנה הממלכתי, יורד.

חד"ש-תע"ל, הסתייגות 84 ועל הלחלופין שלה.
היו"ר ישראל אייכלר
מי בעד ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל? 3. מי נגד? 4.

הצבעה

לא אושר

ההסתייגויות נפלו.
יעל סלנט
אוקיי.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני קוראת פה את ההסתייגויות, זה פשוט חוויה, מרתק.
היו"ר ישראל אייכלר
ההנאה כולה שלך.
טלי גוטליב (הליכוד)
מרנין.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אנחנו נחכה לראות את היצירתיות כשטלי תהיה באופוזיציה יום אחד. נראה מה יהיה שם.
טלי גוטליב (הליכוד)
לא, אני אמרתי לכם את דעתי.
היו"ר ישראל אייכלר
לא להפריע באמצע ההצבעה.
יעל סלנט
הסתייגות לסעיף 33 של יש עתיד, הסתייגויות 85 עד 87.
היו"ר ישראל אייכלר
מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? 3. מי נגד? 4.

הצבעה

לא אושר

ההסתייגויות נפלו.
יעל סלנט
אוקיי. יש לנו את ההסתייגות של קבוצת המחנה הממלכתי יחד עם העבודה לכל הסעיפים שדיברנו עליהם עד עכשיו.
היו"ר ישראל אייכלר
מי בעד ההסתייגויות של המחנה הממלכתי והעבודה? 3. מי נגד? 4.

הצבעה

לא אושר

ההסתייגויות נפלו.
יעל סלנט
ההסתייגות האחרונה של קבוצת חד"ש-תע"ל לסעיף 33.
היו"ר ישראל אייכלר
מי בעד ההסתייגות של חד"ש-תע"ל? 2. מי נגד? 4.

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
יעל סלנט
אפשר להצביע על החוק.
היו"ר ישראל אייכלר
אתה הצבעת איתנו, דלל?
אלי דלל (הליכוד)
כן.
היו"ר ישראל אייכלר
אני מדבר על ההסתייגות האחרונה.
אלי דלל (הליכוד)
כן.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני מצביע בעד.
היו"ר ישראל אייכלר
כל הכבוד. גם את בעד?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כמובן.
היו"ר ישראל אייכלר
כל הכבוד. זה היופי של הוועדה שלנו. מאיר כהן היה הראשון שאמר את זה ואת היית השנייה שאמרת את זה, שבוועדה הזאת עוסקים בצרכים של כל אזרחי ישראל ולכן פה אין קואליציה ואופוזיציה עד כמה שאפשר.

אני מעמיד את הצעת החוק כפי שהציגה היועצת המשפטית יעל סלנט. מי בעד הצעת החוק? 7.

הצבעה

אושר

פה אחד התקבלה הצעת החוק ואושרה לעלייה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:21.

קוד המקור של הנתונים