ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 11/05/2023

פרק ה' (ביטוח לאומי), למעט סעיפים 15(3) עד 15(5), 17, 18 ו-20(ב) (בעניין חוק חדלות פירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת2
ועדת העבודה והרווחה
11/05/2023


מושב ראשון

פרוטוקול מס' 39
מישיבת ועדת העבודה והרווחה
יום חמישי, כ' באייר התשפ"ג (11 במאי 2023), שעה 14:10
סדר היום
פרק ה' (ביטוח לאומי), להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (מ/1612 (למעט סעיפים 15(3) עד 15(5), 18 ו-20(ב) – בהכנה לקריאה שנייה ושלישית (מ/1612)
על סדר היום
סעיפים 16(1), (3) ו-(4), 17 ו-20(ד) ו-(ה) (סכום שאינו מובא בחשבון כהכנסה להבטחת הכנסה ותשלום מזונות עבור הורה עצמאי
נכחו
חברי הוועדה: ישראל אייכלר – היו"ר
טלי גוטליב
אלי דלל
מאיר כהן
צבי ידידיה סוכות
אפרת רייטן מרום
עאידה תומא סלימאן
חברי הכנסת
משה פסל
שמחה רוטמן
מוזמנים
נועה שוקרון - רכזת תעסוקה, אגף תקציבים, משרד האוצר

שרית פרסי - מנהלת תחום בכיר שירות סניפי, משרד האוצר

דניאל בלנגה - רפרנט ביטוח לאומי, קליטה ועלייה, אגף תקציבים, משרד האוצר

גליה ימין - עו"ד, לשכה משפטית, משרד האוצר

שירה עמיאל בן אבא - רכזת רווחה וביטוח לאומי, אגף תקציבים, משרד האוצר

שרית דמרי - עו"ד, לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

אלעד זכות - המוסד לביטוח לאומי

רן מלמד - מנכ"ל, נקודת מפנה - המרכז לקידום מדיניות של רווחה כלכלית
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
א.ב. חבר תרגומים


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

פרק ה' (ביטוח לאומי), להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (מ/1612 (למעט סעיפים 15(3) עד 15(5), 18 ו-20(ב) – בהכנה לקריאה שנייה ושלישית (מ/1612)
על סדר היום
סעיפים 16(1), (3) ו-(4), 17 ו-20(ד) ו-(ה) (סכום שאינו מובא בחשבון כהכנסה להבטחת הכנסה ותשלום מזונות עבור הורה עצמאי)
היו"ר ישראל אייכלר
אנחנו פותחים את הדיון. על סדר היום סעיפים 16(1), (3) ו-(4), 17 ו-20(ד) ו-(ה), סכום שאינו מובא בחשבון כהכנסה להבטחת הכנסה ותשלום מזונות עבור הורה עצמאי. הסעיף הזה, אנחנו נשמע את הפירוט שלו. אני רק רוצה לומר לפני זה לחברי הכנסת באופוזיציה ובקואליציה, שאנחנו רצינו שגם זוגות יזכו לדברים האלה ולא רק הורה עצמאי. בסיכום עם האוצר אנחנו נשאיר את החוק הזה להורה עצמאי, אבל הם יקבלו גם בסעיף מענק העבודה שנקרא מס הכנסה שלילי כפי שיוצג בשבועות הקרובים, שמשרד האוצר יביא. תיכף נשמע את נציג משרד האוצר שיפרט את זה. במקום שהם יקבלו בסעיף הזה, הם יקבלו בסעיף מס הכנסה שלילי, שלא יקזזו להם ממענק העבודה. בנוסף, אנחנו מנתקים בסעיף זה את הקיזוז של מענק העבודה, והחל מאחרי התקציב יוכלו כולם לקבל את הדיסריגרד וגם את התוספת של תקציב מענק העבודה בלי לקזזו. כדי שאני והצופים יבינו על מה מדובר בדיוק, אנחנו נשמע תיכף את אנשי האוצר. קודם כל היועצת המשפטית תקריא את הסעיף.
ענת מימון
אני רק מזכירה, היה לנו כבר דיון בסעיפים האלה ואנחנו עכשיו נקרא אותם ונציג את ההסכמות ואת השינויים.

תיקון חוק הבטחת
הכנסה 16. בחוק הבטחת, התשמ"א-1980 (בפרק זה – חוק הבטחת הכנסה) –

(1) בסעיף 12(א), בפסקה (2), בסופה יבוא "ולעניין הורה עצמאי – סכום כמפורט להלן, לפי העניין (בפרק זה – סכום הניכוי להורה עצמאי):

(1) לעניין חלק ההכנסה מתגמול וכן מהמקורות המפורטים בסעיפים 2(1) ו-(2) לפקודה (בפסקה זו – הכנסה מתגמול ומעבודה) עד ל-33.81% מהשכר הממוצע – סכום השווה ל-75% מההכנסה מתגמול ומעבודה לאחר שנוכה ממנה הסכום האמור בפסקה (1);

(2) לעניין חלק ההכנסה מתגמול ומעבודה העולה על 33.81% מהשכר הממוצע – סכום השווה ל-40% מההכנסה מתגמול ומעבודה;

(2) בסעיף 12א(א) בפסקה (2), בסופה יבוא "ולעניין הורה עצמאי – סכום הניכוי להורה עצמאי";

(3) בסעיף 12ב(א), בפסקה (2), בסופה יבוא "ולעניין הורה עצמאי – סכום הניכוי להורה עצמאי".

סעיף 17 להצעת חוק ההתייעלות מבקש לתקן את החוק להגדלת שיעור ההשתתפות שזה מענק העבודה, ששם אני מזכירה, דיברנו על זה בדיון הקודם. במקביל לדיסריגרד שקבענו בחוק הבטחת הכנסה נערך קיזוז ממענק העבודה של אותם הורים עצמאיים שנהנו מההטבה הזו, וכרגע לפי מה שנאמר הוסכם שזה יורד ולכן את סעיף 17, אני רק שואלת פה את רשות המיסים או את ביטוח לאומי האם נצטרך למחוק את 6(ג) לחוק מענק עבודה או להשאיר אותו? הוא תחום בשנים?
גליה ימין
גליה ימין, לשכה משפטית, אוצר. הסעיף בעצם בחוק הגדלת שיעור ההשתתפות בנוגע למענק עבודה הוא חל עד סוף 2022.
ענת מימון
אבל אם מייעדים אותו הוא נשאר בחוק ואתם רוצים להשאיר את זה ככה.
גליה ימין
אפשר להשאיר את זה ככה כמו שעד היום בעצם לא מחקו אותו, אבל את סעיף 17 פה אנחנו בעצם נוריד.
ענת מימון
כן, אז בעצם סעיף 17 לחוק ההתייעלות יורד כי אנחנו לא מתקנים את חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים, כלומר אנחנו לא מאריכים שם את הוראת הקיזוז.

אני אקרא את הוראות התחילה והתחולה הרלוונטיות שזה בסעיף 20 לחוק ההתייעלות.

20(ד) תחילתם של סעיפים 12, 12א ו-12ב לחוק הבטחת הכנסה, כנוסחם בפרק זה, ביום כ"ה בשבט התשפ"ג (16 בפברואר 2023) והם יחולו על גמלאות המשתלמות לפי חוק הבטחת הכנסה או לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972, מיום זה ואילך.

סעיף קטן (ה) כבר לא רלוונטי בגלל שאנחנו לא מתקנים את חוק להגדלת שיעור ההשתתפות. אני רק אומר שיהיה ברור, היה לנו הוראת שעה שפקעה בפברואר. אנחנו כרגע קובעים שההטבה הזאת תחול רטרואקטיבית מפברואר ותהיה כרגע הוראת קבע שלא תחומה בזמן.
היו"ר ישראל אייכלר
טוב, אז אנחנו נבקש מהאוצר להסביר לנו. נועה שוקרון, תסבירי לנו איך אתם יוצרים מצב שגם ההורים העצמאיים וגם הזוגות, מה זכאותם.
נועה שוקרון
בעצם יש שני מהלכים במסגרת התקציב הקרוב שמגדילים את מענק העבודה. המהלך הראשון שכבר אושר בוועדת הכספים הוא בעצם השוואת המענק שזכאים לו גברים לגובה המענק של נשים. מדובר בעצם בגידול של 50% בגובה המענק, שגברים שעובדים בשכר נמוך זכאים לו, ותוספת של כ-3,000 שקלים למענק. מדובר על כ-100,000 גברים שיקבלו את זה ועוד הגדלה של כ-10,000 גברים נוספים שבעקבות הגידול יהיו זכאים.

צעד נוסף שטרם הגיע לשולחן הכנסת אבל ראש הממשלה הצהיר עליו, זה המהלך של חינוך בגילאי אפס עד שלוש ובעצם הקלה משמעותית ביוקר המחיה להורים עובדים לילדים בגילאים האלה. במסגרת המהלך הזה יהיו גם צעדים במערכת המס, ועל מנת לאזן או ליישר את הקו לכלל העובדים, בעצם גם אנשים שזכאים לשכר נמוך יוכלו לקבל את אותו שווי הטבה במסגרת מענק עבודה. המשמעות היא תוספת של 470 שקלים בחודש לכל איש שעובד וזכאי למענק עבודה ויש לו ילדים בגילאים האלה, אפס עד שלוש, ומדובר בעצם בהטבה שבכללותה מדברת על 940 שקלים למשק בית לחודש.
היו"ר ישראל אייכלר
אני רוצה לקבל התייחסות של חברי הכנסת.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
במקרה שלנו אנחנו גם לא נוותר על ההסתייגויות. אני חושבת שלהעביר דברים כאלה חשובים זה באמת מצווה, וזה שהצלחתם לקבוע את זה כהוראת קבע, תבורך אדוני היו"ר. אני מקווה שיהיו לנו עוד כאלה הישגים בוועדה. בעצם זה הוראת שעה מהכנסת הקודמת. אנחנו כמובן תמכנו בה ואנחנו גם עכשיו נתמוך מטעם העבודה.
היו"ר ישראל אייכלר
תודה רבה.
ענת מימון
אז אתם מסירים את ההסתייגויות שלכם. יש עתיד משאירים את ההסתייגויות לסעיף הזה?
מאיר כהן (יש עתיד)
לא.
ענת מימון
מסירים גם?
מאיר כהן (יש עתיד)
אנחנו תומכים בסעיף הזה בגדול.
ענת מימון
חד"ש-תע"ל, אתם גם מסירים הסתייגויות?
היו"ר ישראל אייכלר
הכול זה הטבות.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
טוב, מסירים אבל משאירים זכות דיבור.
ענת מימון
אני אכתוב לכם הסתייגויות לדיבור.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כן, בדיוק. לא ויתרנו על זכות הדיבור.
ענת מימון
אנחנו נצטרך להצביע על כמה הסתייגויות.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
למה?
ענת מימון
על מספר ההסתייגויות כדי שיהיה לכם זכות דיבור. בקשת רשות דיבור אני לא יכולה לרשום עליהן.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני מבקש שתצביע על כל ההסתייגויות.
ענת מימון
תשע הסתייגויות ביש עתיד.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
את יודעת מה, בואו נצביע על ההסתייגויות.
רן מלמד
בדיון בתחילת השבוע, אדוני, ביקשת לבדוק את האפשרות להוריד את הקיזוז בכלל ל-11,000 אימהות שנמצאות במסלול מזונות. אתה ביקשת מהביטוח הלאומי לבוא ולהגיד לך כמה כסף עולה רק הקיזוז של האימהות שנמצאות במסלול מזונות, 11,000 אימהות שאפשר לחסוך להן את הקיזוז הזה לגמרי במסגרת של החוק הזה.
היו"ר ישראל אייכלר
זה לא במסגרת של החוק הזה.
רן מלמד
זה בדיוק במסגרת של החוק הזה, אדוני.
היו"ר ישראל אייכלר
אדוני היועץ המשפטי של הביטוח הלאומי, זה במסגרת החוק הזה או במסגרת חוק אחר?
שרית דמרי
עו"ד שרית דמרי מהלשכה המשפטית בביטוח לאומי. כפי שציינו, הנושא של קיזוז במזונות הוא נושא נפרד. הוא מורכב. אנחנו כאן הצענו שלאחר אישור חוק זה נבוא בפניכם ונדון באופן רחב על הנושא של מזונות.
היו"ר ישראל אייכלר
של מזונות, על זה דיברנו, נכון. חשבתי שאני כבר לא זוכר טוב. נעשה דיון על העניין הזה.
רן מלמד
בלי קשר לדיון שתעשה בנושא הזה, אדוני, הנושא של המזונות נמצא בתוך הדיון היום. הוא מופיע בהגדרת החוק.
היו"ר ישראל אייכלר
זה לא שייך.
רן מלמד
הנושא של מזונות להורה עצמאי נמצא בהגדרת החוק שאתה דן בו היום, אדוני, ובא הביטוח הלאומי ביום שני ואמר שיש בסך הכול 11,000 אימהות שהולכים לקזז להן 25% מקצבת מזונות שזה מימון ביניים. אנשי משרד האוצר הודו שמדובר במימון ביניים. ביקשת לדעת כמה הסכום שווה ל-11,000 נשים. הסכום לדעתי, מהבדיקה שאני עשיתי ושלחתי לך לבקשתך מסמך בנושא הזה, לא עולה על 10 מיליון שקלים לשנה. אפשר לחסוך את הכסף הזה. אפשר לא לקזז את מימון הביניים של הילדים, אדוני.

אתה ביקשת עוד נתון אחד. אתה ביקשת לדעת גם למה לא נותנים מזונות לשלושה ילדים ומעלה. אני מנסה פשוט להזכיר לך איך הלך הדיון.
היו"ר ישראל אייכלר
על כל הדברים האלה אנחנו נדון. אתה חושב שוועדת העבודה והרווחה נסגרת בשבוע הבא?
רן מלמד
לא. מי שקורא את הנושא של הדיון היום, נושא המזונות נמצא בדיון היום, אדוני. אתה יכול לקרוא את החוק.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אתה יכול רגע להסביר איפה זה מתייחס למזונות?
רן מלמד
כן.
היו"ר ישראל אייכלר
אני מסתפק בתשובת היועצת המשפטית של הביטוח הלאומי שאמרה שזה לא שייך.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
זה לא שייך לעניין?
רן מלמד
אדוני, כתוב "סכום שאינו מובא בחשבון להכנסת הבטחת הכנסה ותשלום מזונות עבור הורה עצמאי". מה זה תשלום מזונות עבור הורה עצמאי אם לא זה? זה בדיוק הדבר הזה, אדוני.
שרית פרסי
מה שמציע רן מלמד זה שינוי מהותי בקצבת המזונות. לבטל את חישוב ההכנסה מזכאיות מזונות זה שינוי משמעותי בקצבה וזה משנה את התכליות שלה. אני מבינה את הטענה. יכול להיות שמדובר בסכומים לא גבוהים אבל כן זה שינוי מהותי ומשמעותי.
רן מלמד
אבל את לא יכולה להגיד שזה לא קשור לחוק הזה. אמרת שזה לא קשור לחוק הזה. זה לא נכון.
שרית פרסי
לא, זה לא קשור.
היו"ר ישראל אייכלר
מר מלמד, אני הבנתי בדיוק מה קורה. אתה צודק ואנחנו בעזרת השם אחרי התקציב, אני כבר מודיע למנהלת, אני רוצה לכנס דיון בעניין של המזונות. נעשה דיון על זה. עכשיו אנחנו בהצבעה על חוק התקציב.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני מבינה שהייתה כאן בקשה של היו"ר, ספציפית.
היו"ר ישראל אייכלר
כן, על הנתונים.
רן מלמד
כן, לקבל נתונים.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אתם מכינים לו?
היו"ר ישראל אייכלר
כן. לקראת הדיון אני מבקש את כל הנתונים שרן אמר. זה מופיע בפרוטוקול.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
שאתה ביקשת.
היו"ר ישראל אייכלר
אני ביקשתי. בטח שביקשתי.
אלעד זכות
דיברנו עם הוועדה. עקב הלחץ של הנתונים לחוק ההסדרים אנחנו לקראת הדיון הבא נכין את הנתונים כמו שצריך, אבל מדובר על חוק המזונות, לא על החוק שכרגע דנים, הבטחת הכנסה.
היו"ר ישראל אייכלר
כן, בסדר, זה מה שדיברנו. עכשיו אני רוצה לגשת להצבעה על ההסתייגויות.
ענת מימון
אני מעירה, ההסתייגויות נמצאות בטאבלטים. אני לא אקריא כי אני יודעת שהן בפניכם.
היו"ר ישראל אייכלר
אבל הם אמרו שהם מסירים.
ענת מימון
לא, הם לא מסירים כי הם רוצים שנצביע.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אנחנו צריכים - - -
ענת מימון
להעלות למליאה.
היו"ר ישראל אייכלר
זכות דיבור.
ענת מימון
יש לנו תשע הסתייגויות. אנחנו מצביעים על כל סריה של הסתייגויות ביחד, תשע הסתייגויות של יש עתיד.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני רוצה להוסיף משהו לדברים של רן. אני מאוד מבקש למרות שזה אחרי התקציב, שתגיעו להסכמות. אנחנו הצלחנו בתקנות של הוראות שעה לשפר את מצבם ולא לקזז, כי זה אחד הדברים הכי כואבים. אם לא נצליח, אני מציע שהוועדה תביא הצעת חוק.
היו"ר ישראל אייכלר
אנחנו נדבר על זה.
מאיר כהן (יש עתיד)
הוא צודק. זה אולי 12 מיליון שקלים וזה משנה את חייהן של הרבה מאוד.
היו"ר ישראל אייכלר
כן, אז אנחנו בעזרת השם נקיים את הדיון. המנהלת תקבע תאריך ונקיים את הדיון.

על מה אנחנו מצביעים עכשיו?
ענת מימון
יש לנו תשע הסתייגויות של סיעת יש עתיד לסעיף 16 ולסעיף 20 שהקראתי לפסקאות.
היו"ר ישראל אייכלר
מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? 3. מי נגד? 5.

הצבעה

לא אושר

ההסתייגויות הוסרו והן יעלו למליאה.
ענת מימון
נכון. סיעת העבודה הגישה לסעיפים 16 גם חמש הסתייגויות. הם רוצים להעלות את השיעורים עד גובה השכר הממוצע שם.
היו"ר ישראל אייכלר
מי בעד ההסתייגויות של העבודה? 3. מי נגד? 5.

הצבעה

לא אושר

ההסתייגויות הוסרו.
ענת מימון
גם הו יעלו למליאה.
היו"ר ישראל אייכלר
גם הו יעלו למליאה.
ענת מימון
ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל, גם יש להם חמש הסתייגויות.
היו"ר ישראל אייכלר
מי בעד ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל? 3. מי נגד? 5.

הצבעה

לא אושר

ההסתייגויות הוסרו ויעלו למליאה.
ענת מימון
נכון. זהו, אין יותר הסתייגויות לסעיפים שהקראתי.
היו"ר ישראל אייכלר
עכשיו אנחנו ניגשים להצבעה לעצם הצעת החוק כפי שהקריאה היועצת המשפטית לוועדת העבודה והרווחה. מי בעד?

הצבעה

אושר

פה אחד אושרה הצעת החוק.

תודה רבה לכל החברים בקואליציה ובאופוזיציה שביחד הביאו את ההטבה הזאת לנזקקים.


הישיבה ננעלה בשעה 14:24.

קוד המקור של הנתונים