ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 25/01/2023

הצעת תקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה)(תיקון), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת4
ועדת העבודה והרווחה
25/01/2023

הכנסת העשרים-וחמש
מושב ראשוןפרוטוקול מס' 7
מישיבת ועדת העבודה והרווחה
יום רביעי, ג' בשבט התשפ"ג (25 בינואר 2023), שעה 10:05
סדר היום
הצעת תקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה)(תיקון), התשפ"ג-2023
נכחו
חברי הוועדה: ישראל אייכלר – היו"ר
מוזמנים
אבי וייס - ראש תחום תקציבי שיקום ומשפחות, משרד הביטחון

נטע זהבי - עוזרת שר הביטחון, משרד הביטחון

הילה שר רגרמן - יועמ"ש, משרד הביטחון

דן נימני - רפרנט ביטחון באגף תקציבים, משרד האוצר

שלומי מור - עו"ד, משנה ליועמ"ש, המוסד לביטוח לאומי

איתי אלימלך - יו"ר מחוז חיפה והצפון, ארגון נכי צה"ל

ד"ר שמיר קמינסקי - יועץ ביטוח, ארגון נכי צה"ל

אירית שנייזיק - יועצת ביטוח, ארגון נכי צה"ל

רות פרמינגר - עו"ד, יו"ר ועדת חקיקה, ארגון נפגעי פעולות איבה
ייעוץ משפטי
יעל סלנט
סגנית מנהלת הוועדה
אורית ארז
רישום פרלמנטרי
ולריה ורבה - חבר תרגומים


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.הצעת תקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה)(תיקון), התשפ"ג-2023
היו"ר ישראל אייכלר
בוקר טוב, אנחנו בישיבת ועדת העבודה והרווחה והנושא הוא הצעת תקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה). הנושא שעליו היה לנו דיון פה בשבוע שעבר בקשר להסכם שבין ארגוני הנכים לבין חברת הביטוח לגבי מיצוי האופציה שיש לכם להאריך את הביטוח הסיעודי לנכי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה. אנחנו צריכים לחזור עכשיו על כל הנושא? כן.

אמרתי לכם אז בשעתו שאני רוצה לדבר עם משרד הביטחון בעניין העלאת ההשתתפות של משרד הביטחון בפרמיה שהנכה משלם. עד היום זה 37% ואנחנו רצינו להעלות את זה ל-50%. הפרמיה החדשה שאנחנו הולכים להחליט עליה היום, חברת הביטוח תגבה מה-1.4, נכון? זה ההסכם ביניכם? ה-1.4.23. אז אני רוצה לדווח לוועדה שנפגשתי עם שר הביטחון, קיבלתי ממנו מכתב שבו יש אמירה ברורה, ואני רוצה לציין את הרגישות של שר הביטחון לעניין הזה. הוא רוצה להגיע למצב שכאשר הפרמיה תעלה, באותו זמן משרד הביטחון יעלה את השתתפותו בפרמיה מ-37% ל-50%. גם אם החקיקה תתאחר, אז היא תהיה רטרואקטיבית, זאת אומרת הנכה יקבל רטרואקטיבית את ה-50%.

אני רוצה לברך את שר הביטחון על ההתגייסות שלו והכניסה שלו לעיין. לא תמיד שר נכנס לפרטי פרטים כאלה ואפילו כתב לנו מכתב בחתימתו שבו הוא מתחייב. אני לא צריך לקרוא את כל המכתב, אבל אם אתם תרצו אנחנו ניתן לכם את המכתב גם. להקריא? את העיקרון, בסדר. אז כותב לי שר הביטחון:

"בהמשך לדיון בוועדת העבודה והרווחה מיום ה-18.1.23, בהמשך לפגישה שקיימנו בעניין גובה תמולי נכי צה"ל בעבור דמי הביטוח הסיעודי. ולאור הערתך כי על המדינה להקל על הנכים בתשלום דמי הביטוח ולהגדיל את שיעור השתתפותה בתשלום זה, הרינו להביא כדלקמן:

1. משרד הביטחון בהובלתי יקדם בכנסת הנוכחית תיקון לחוק הנכים במסגרתו תוסדר השתתפות המדינה בביטוח הסיעודי. לאחר התיקון ניתן יהיה להגדיל את השתתפות המדינה במימון דמי הביטוח הסיעודי משיעור של 37.5% לשיעור של 50% ואנו מתחייבים לעשות כך."

זאת התחייבות של שר הביטחון. בהמשך זה חישובים, אבל הוא כותב: "זאת בתקופה של תחילת ביום 1.4.2023 למשך 60 חודשים". זה אומר מהיום שבו אתם תתחילו את הביטוח החדש, משרד הביטחון יעלה את השתתפותו ל-50%?

"הנני מברך על פעולתם המבורכת של ועדת הרווחה והעבודה בראשותך למען רווחת נכי צה"ל ומערכת הביטחון. מצפה לפעול עמכם בשיתוף פעולה לטובת שיפור זכויותיהם של נכי צה"ל והמשפחות השכולות, בכנסת הנוכחית. חתום יואב גלנט, שר הביטחון."

אני רוצה לשמוע את התייחסותכם לעניין. מי רוצה לדבר בשם ארגון נכי צה"ל?
איתי אלימלך
איתי אלימלך, יושב ראש מחוז חיפה והצפון בארגון נכי צה"ל.

אני רוצה להגיד שהסיכום הזה מקובל עלינו ואני רוצה להודות ליושב ראש הוועדה על המאמץ הגדול שהושקע, אנחנו יודעים שגם מאחורי הקלעים, ולשר הביטחון על ההירתמות. התוצאה היא חשובה באופן מיידי לאלפי נכים וסך הכל לכמעט 60 אלף נכי צה"ל ברחבי הארץ. נפגעי פעולות האיבה תדבר בשם עצמה, אבל גם להם, אנחנו יודעים. תודה.
היו"ר ישראל אייכלר
בבקשה, תודה רבה. הגברת רות פרמינגר מטעם ארגון נפגעי פעולות האיבה.
רות פרמינגר
קודם כל אני רוצה לברך, אני חושבת שזה יום חשוב מאוד. אני חושבת שההתגייסות שלך אדוני יושב הראש לסייע בעדנו וההיענות הנפלאה של שר הביטחון מבורכים. אנחנו כארגון נפגעי פעולות האיבה, הארגון היציג, מבינים שכל המכתב כתוב בנושא משרד הביטחון ונכי צה"ל, אבל כל הזכויות וכל הנאמר בו חל גם עלינו. אני רוצה להודות לך, להודות לשר הביטחון ואני שמחה שחוסר הבהירות הובהר ואין כמו התרת הספקות ואני שמחה על כך. תודה רבה.
היו"ר ישראל אייכלר
תודה רבה.
יעל סלנט
לא הקראנו את התקנות.
היו"ר ישראל אייכלר
אז בבקשה היועצת המשפטית.
יעל סלנט
"תקנות הנכים הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה)(תיקון), התשפ"ג-2023.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14(ג) ו-48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התש"יט-1959, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1 1. בתקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשמ"א-1981, בתקנה 1(4), במקום "62.5 שקלים חדשים" יבוא "121.29 שקלים חדשים".

תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום 1.4.2023."

כלומר, הנכה ישתתף בסכום הזה.
היו"ר ישראל אייכלר
במחצית מהסכום הזה.
יעל סלנט
לא, כל הסכום.
היו"ר ישראל אייכלר
אוקיי, נכון.
יעל סלנט
אחרי שיהיה תיקון לחוק באמת הסכום הזה יפחת. לכאורה התקנות סובלות את זה שהסכום הזה יפחת כי זה סכום מקסימלי. אבל אולי כן כדאי שתביאו בכל זאת תיקון לתקנות יחד עם החוק, כדי שיבהיר את המצב, שלא תהיה אפשרות לגבות 121 ש"ח כשגובים רק 97 ש"ח. אז אולי באמת כדאי להביא תקנות משלימות יחד עם החוק.
רות פרמינגר
אנחנו מצטרפים לבקשה שלך, אני חושבת שזה נכון.
יעל סלנט
"תחילתן של תקנות אלה ביום 1.4.2023."

כלומר, הסכום הגבוה יותר של 121.29 ש"ח, הוא יגבה רק מה-1.4.2023 בתקווה שעד אז אולי כבר יושלם הליך החקיקה ולא יהיה צריך לשלם רטרו, אלא פשוט ישלמו חצי-חצי כבר מה-1.4.2023.
היו"ר ישראל אייכלר
כן. אנחנו עכשיו מצביעים על התקנות שהקריאה היועצת המשפטית יעל סלנט. מי בעד אישור התקנה כפי שהקריאה היועצת המשפטית? מי נגד? אין נגד, אין נמנעים.

הצבעה

אושר פה אחד
רות פרמינגר
תודה רבה, ישר כוח.
היו"ר ישראל אייכלר
תודה, הישיבה הזאת נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:13.

קוד המקור של הנתונים