ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 27/06/2022

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 22 והוראת שעה), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת5
ועדת העבודה והרווחה
27/06/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 150
מישיבת ועדת העבודה והרווחה
יום שני, כ"ח בסיון התשפ"ב (27 ביוני 2022), שעה 12:30
סדר היום
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 21) (היעזרות בחיית שירות), התשפ"ב-2022 (פ/2620/24) (פ/2597/24) (פ/1023/24) (כ/886) – של חברי הכנסת מוסי רז, אפרת רייטן מרום, אופיר סופר, שירלי פינטו קדוש, יוראי להב הרצנו, אוסאמה סעדי, מאזן גנאים, מירב בן ארי, אלינה ברדץ' יאלוב, מיכל רוזין ומופיד מרעי
נכחו
חברי הוועדה: אלינה ברדץ' יאלוב – מ"מ היו"ר
מוזמנים
הדס אגמון - ממונה משפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

שפרה שחר - מנכ״לית, עמותת בית חם לכל חייל
משתתפים באמצעים מקוונים
נעם פליק – מנהל מחלקה בכיר, לשכה משפטית, משרד הרווחה והביטחון החברתי
ייעוץ משפטי
אילת וולברג
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבוי
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 21) (היעזרות בחיית שירות), התשפ"ב-2022 (פ/2620/24) (פ/2597/24) (פ/1023/24) (כ/886) – של חברי הכנסת מוסי רז, אפרת רייטן מרום, אופיר סופר, שירלי פינטו קדוש, יוראי להב הרצנו, אוסאמה סעדי, מאזן גנאים, מירב בן ארי, אלינה ברדץ' יאלוב, מיכל רוזין ומופיד מרעי
היו"ר אלינה ברדץ' יאלוב
צהרים טובים, אני מתכבדת לפתוח דיון בוועדת העבודה והרווחה. היום ה-27 ביוני 2022, כ"ח בסיון התשפ"ב, השעה 12:36. אנחנו דנים בבקשה לדיון מחדש לפי סעיף 115 לתקנון הכנסת, של חברת הכנסת אפרת רייטן מרום – בהצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אני מצביעה על הרביזיה.

הצבעה

בעד – 1
נגד – אין
נמנעים – אין
אושרה.
היו"ר אלינה ברדץ' יאלוב
אני בעד, אין נגד ואין נמנעים. אני אשמח שהיועצת המשפטית תבהיר את הנקודות ואת התיקון. תודה.
אילת וולברג
יש מספר תיקונים. אני מציעה שאני אקרא תיקון, תיקון ואני אסביר אותו. התיקון הראשון נמצא בעמוד 3 בנוסח שעלה לאתר הוועדה בהגדרה "תעודת חיית סיוע". עיקר התיקון פה הוא יותר תיקוני נוסח, שעלו כשניסחנו את החוק, אבל רצינו גם להקריא כדי שיוכר השינוי:

״תעודת חיית סיוע״ - תעודה שהנפיק מרכז הכשרה והדרכה
כאמור בסעיף קטן (ח), ובה פרטיו של האדם עם המוגבלות שחיית הסיוע הותאמה לו ופרטים מזהים של חיית הסיוע או תעודה שמתקיימים בה התנאים שקבע השר כאמור בסעיף קטן (יא)(4).

מעצם תעודת חיית סיוע, שיחולו לגביה כל הוראות החוק לעניין תעודת חיית הסיוע, יכולה להיות או תעודה שמרכז ההכשרה וההדרכה מנפיק – העברנו את ההוראה האופרטיבית איך הוא מנפיק ובהתאם לאיזה תנאים לסעיף (ח) שתיכף אקריא; או שזאת יכולה להיות תעודה מחוץ לארץ, וגם לגביה אני אקריא בהמשך את הנוסח.
היו"ר אלינה ברדץ' יאלוב
יש איזה סטנדרט לתעודה מחוץ לארץ?
אילת וולברג
מה שאנחנו מציעים לקבוע לגבי התעודה מחוץ לארץ זה שהשר יקבע בתקנות תנאים, תיכף נגיע לזה.

הסעיף הבא שאקרא הוא סעיף (ח) שנמצא בעמוד 7:

(ח) מרכז הכשרה והדרכה ינפיק תעודת חיית סיוע לגבי חיה אם נוכח כי הושלם לגביה תהליך
הכשרה לחיית סיוע והוא ערך לה מבחן כשירות במרחב הציבורי שהסתיים בהצלחה.

העברנו את ההוראות שהיו בנוסח שאושר לדיון בוועדה מההגדרה כאן לסעיף הקטן הזה, שמסביר על פי מה מרכז ההכשרה וההדרכה מנפיק את תעודת חיית הסיוע.

בסעיף (י) אנחנו כן מוסיפים משהו מהותי שלא היה קודם. בנוסח שאושר בוועדה יש הוראות לגבי פיקוח. היה צריך להוסיף הוראות לגבי המפקחים – יש סטנדרטים למפקחים – ולהתאימן לחקיקה, שיש בה פיקוח, לדוגמה: הרשעה, אי הרשעה בעבירות פליליות, הכשרה מתאימה, תנאי כשירות נוספים שיהיה אפשר לקבוע. זה סעיף חדש שנוסף. אני מקריאה את סעיף (י):

(י) למפקח כאמור בסעיף קטן (ט) יוסמך מי שמתקיימים בו כל אלה:
(1) הוא לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת שר הרווחה, לשמש מפקח;
(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה שר הרווחה, לתפקיד הפיקוח שיוטל עליו;
(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, כפי שהורה שר הרווחה.

זה כדי להבטיח רמה הולמת וכוח אדם מתאים לפיקוח, בדומה כמובן לחקיקה שקיימת בנושא הזה.

בסעיף (יב) שמוצע להוסיף כאן בעמוד 8 נוסף עניין הזיהוי של מפקח. כדי שאנשים יידעו שמדובר במפקח, אנחנו מבקשים לקבוע בסעיף (יב):

(יב) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:
(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
(2) יש בידו תעודה החתומה בידי שר
הרווחה, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג לפי דרישה.

זה משלים את ההוראות לגבי המפקחים.

הפסקה הבאה שאני אקריא קשורה להגדרה של "תעודת חיית סיוע", שדיברנו עליה קודם, ושאלת גברתי יושבת הראש לגבי תעודות מחוץ לארץ – סעיף (יד) המוצע זה סעיף של תקנות, ששר הרווחה רשאי לקבוע. היה כתוב בפסקה (3) "הוראות לעניין הכרה בחיית סיוע שתהליך הכשרתה התקיים מחוץ לישראל ותעודות חיית סיוע שהונפקו מחוץ לישראל". הורדנו את הסיפא למטה לפסקה (4) והרחבנו את זה כך שיהיה כתוב בפסקה (4):

(4) תנאים שבהם תעודות לגבי חיית סיוע
שהונפקו מחוץ לישראל על ידי ארגון-גג לחיות סיוע או על ידי מרכז שארגון-גג לחיות סיוע הסמיך מחוץ לישראל ייחשבו תעודות חיית סיוע.

כדי שתהיה איזושהי אפשרות לדעת איזו תעודה מהתעודות שמגיעות מחוץ לארץ תיחשב כתעודת חיית סיוע לעניין החוק המוצע, ואיזו לא אמינה; וגם לגבי התקופה, לדוגמה מגיע תייר מחוץ לארץ, כמה זמן תוכל להיחשב התעודה שיש לו מחוץ לארץ כתעודת סיוע לפני שהוא יצטרך להנפיק תעודה. אני נותנת דוגמאות, כמובן שזה לשיקול דעתו של השר, כי אלה תקנות שהשר רשאי לקבוע, אבל הוא יוכל לקבוע לדוגמה שתוך פרק זמן מסוים התעודה תיחשב כתעודת סיוע, ולאחר מכן הוא יצטרך להנפיק תעודה אם הוא נשאר הרבה זמן בארץ, לפי התנאים שקבועים בחוק לגבי תעודה שמרכז ההכשרה וההדרכה מנפיק.

יש איזה שהן הערות או שאלות מצד המשרדים? אני יודעת שמשרד הרווחה אמור להיות בזום. אולי הוא רוצה להעיר משהו?
נועם פליק
תודה רבה, צהרים טובים. אחרי שקראנו את הסעיף, הכוונה בסעיף של ארגון תעודה מחוץ לארץ היתה לאנשים שבאים לתקופות קצרות עם כלבי הסיוע שלהם, על מנת שיוכלו לשהות בארץ יחד עם הכלבים, איך יוכרו אותן תעודות שהם באים איתן מחוץ לארץ.

אני יכול לשתף את הוועדה, שכמו שמגישים בקשה לעלייה למטוס או הגשה לרשות האוכלוסין וההגירה בכניסה לארץ עם כלב סיוע, יש לנו גם איזושהי מחשבה שגם אצלם הם יצטרכו להגיש בקשה דרך האתר של המשרד. המשרד ינפיק להם תעודה דיגיטלית זמנית דרך השהייה שלהם. שוב, זה בחשיבה, תלוי בהכרעה של השר, שהוא זה שיצטרך לקבוע את התקנות, אבל זאת איזושהי מחשבה לגבי אותם אנשים שבאים לשהות קצרה לארץ, שיוכלו גם להיות עם כלבי הסיוע שהם מגיעים איתם. מעבר לזה אין לנו הערות, תודה רבה.
אילת וולברג
תודה. אני רק אשלים עוד תיקון בעקבות תיקוני הנוסח שעשינו להגדרה "תעודת חיית סיוע" בעמוד 11 בסעיף 6(א):

4. (א) אדם עם מוגבלות שערב יום התחילה נעזר בכלב לביצוע משימות או פעולות סיוע יום־יומיות עבורו או לסיוע לו בעת מצוקה או בצרכיו התפקודיים הנובעים מהמוגבלות זכאי לקבל תעודת חיית סיוע לגבי הכלב, ובלבד שהושלם בהצלחה מבחן כשירות במרחב הציבורי לגבי הכלב, שערך מרכז הכשרה והדרכה שהוכר לפי חוק זה.
זה תיקון נוסף.
היו"ר אלינה ברדץ' יאלוב
יש עוד תיקונים?
אילת וולברג
זהו, אלה התיקונים.
היו"ר אלינה ברדץ' יאלוב
אז אנחנו נצביע על הצעת החוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 22) (היעזרות בחיית שירות), התשפ"ב-2022 – אנחנו נצביע על כל החוק, כולל כל התיקונים.
הצבעה

בעד – 1
נגד –אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר אלינה ברדץ' יאלוב
אני בעד, אין נגד ואין נמנעים. ההצעה אושרה.

תודה רבה לכולם, הדיון נעול.


הישיבה ננעלה בשעה 12:48.

קוד המקור של הנתונים