ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 22/06/2022

חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 47), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת14
ועדת הכלכלה
22/06/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 281
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, כ"ג בסיון התשפ"ב (22 ביוני 2022), שעה 8:30
סדר היום
הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 47) (הארכת תקופות הזיכיון לשידורי רדיו אזורי), התשפ"ב–2022 (פ/2340/24) (כ/911), של חה"כ שרן מרים השכל, חה"כ יעקב אשר, חה"כ גילה גמליאל, חה"כ יעקב מרגי, חה"כ צחי הנגבי, חה"כ קרן ברק, חה"כ מירב בן ארי, חה"כ עידית סילמן, חה"כ רות וסרמן לנדה
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מרדכי ביטון – היו"ר
אורי מקלב
חברי הכנסת
קרן ברק
גילה גמליאל
מוזמנים
אורנן שטיינברג - עוזר ראשי ליועצת המשפטית, משרד התקשורת

ענבל אבנון - יועצת לשר התקשורת

נעם שרלו - רפרנט תקשורת, אגף תקציבים, משרד האוצר

עדן בר טל - יו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

מישל קרמרמן - מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

דוד בן בסט - יו"ר התאחדות תחנות הרדיו האזוריות

עידו מור - יו"ר Eco 99 FM

גיל צפוני - מנכ"ל ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

זהר אלטמן רפאל - לוביסטית ציבורית, לובי 99

ליאור חריש - שדלן, יועץ משפטי, התאחדות תחנות הרדיו האזוריות
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
טל פוקס
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוקהצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 47) (הארכת תקופות הזיכיון לשידורי רדיו אזורי), התשפ"ב–2022 (פ/2340/24) (כ/911)
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרת חקיקה והשלמות חקיקה. מביאים את הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הארכת תקופות הזיכיון לשידורי רדיו אזורי), התשפ"ב. חוק של מספר חברי כנסת- שרן השכל, יעקב אשר, גילה גמליאל, יעקב מרגי, צחי הנגבי, קרן ברק, מירב בן ארי, עידית סילמן ורות וסרמן לנדה. החוק עבר בקריאה ראשונה במליאה השבוע, ואנחנו רוצים להשלים את החקיקה. את הדיון הכללי אנחנו לא יכולים לעשות, עשינו כבר. אנחנו עכשיו מאשרים נוסח. יש פה קצת הבדלים בין הנוסח המקורי של החוק, שאושר בעבר, לבין הנוסח שהובא בפנינו, אבל להערות הוועדה הוספנו כמה תיקונים. נקריא את זה, נראה אולי נעשה שינוי או שניים ונאשר. נא להקריא את הנוסח כרגע.
איתי עצמון
הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 47) (הארכת תקופות הזיכיון לשידורי רדיו אזורי), התשפ"ב–2022.

תיקון סעיף 35
1.
בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990, בסעיף 35 –(1)
בסעיף קטן (א) –
(א)
הרישה עד המילים "ותנאי הזיכיון" תסומן כפסקה "(1)" ובה, במקום "לשלוש תקופות נוספות" יבוא "לארבע תקופות נוספות";
(ב)
הסיפה החל במילים "הארכת תקופת הזיכיון" תסומן כפסקה "(2)";
(ג)
אחרי פסקה (2) יבוא:
"(3)
הארכת תקופת הזיכיון בתקופה הרביעית תהיה רק לגבי בעל זיכיון שביום תחילתו של חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 47) (הארכת תקופות הזיכיון לשידורי רדיו אזורי), התשפ"ב–2022, זיכיונו הוארך לתקופה השלישית; נוסף על האמור בפסקה (1), החלטת המועצה בדבר הארכת זיכיון לשידורי רדיו לתקופה הרביעית תהיה מנימוקים מיוחדים הנוגעים, בין היתר, להיבטים כלכליים.";(2)
אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג)
החלטות המועצה בדבר הארכת תוקף זיכיון לשידורי רדיו לפי סעיף זה יהיו מנומקות ובכתב ויפורסמו באתר האינטרנט של הרשות."אני אסביר בקצרה. מדובר בתיקון לסעיף 35 שעניינו הארכת זיכיון לשידורי רדיו אזורי. הסעיף הקיים היום מאפשר למועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו להאריך את תוקף הזיכיון ללא מכרז, כלומר בניגוד לעיקרון שקיים בחוק, רק לשלוש תקופות נוספות. וכאן מוצע לאפשר הארכה לתקופה רביעית. כלומר, זה התיקון הראשון – במקום לשלוש תקופות נוספות יבוא לארבע תקופות נוספות.

בפסקה (3) שהקראתי מוצעות הוראות מיוחדות לגבי הארכת תקופת הזיכיון בתקופה הרביעית. אני מזכיר את חוות דעתי בדיון הקודם לעניין הארכה פעם נוספת של זיכיון ללא מכרז. התנהל כאן דיון, בין היתר, שנוגע לטעמים לדעת המציעים של הצעת החוק להארכה הזו, והבנו שהיו גם קשיים כלכליים שנובעים בין היתר מתקופת הקורונה, אבל לא רק. ולכן בנוסח של הצעת החוק החלטת הוועדה הייתה לכתוב, שמדובר על נימוקים מיוחדים שנוגעים בין היתר להיבטים כלכליים. כלומר, לא נקבנו בצורה מפורשת במשבר הקורונה כטעם מיוחד, אלא קבענו - - -
גילה גמליאל (הליכוד)
לא דיברנו על משברים כלכליים, דיברנו על היבטים שהיו והשלכות של השנים האחרונות, לא בהכרח כלכליים, ולא התבקשנו לציין כלכליים.
איתי עצמון
לא, זאת הייתה החלטת הוועדה.
גילה גמליאל (הליכוד)
זה מה שנכתב בהחלטה אולי, אבל ממה שאני זוכרת לא תחמנו את זה להיבטים כלכליים. אפילו התעקשנו שזה לא יהיה באמירה חד משמעית לגבי ההיבט הכלכלי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
גם בנוסח המקורי של החוק מופיעה המילה "שיקולים כלכליים". זה לא איזו בשורה כזאת.
גילה גמליאל (הליכוד)
אבל לא צריך לציין את זה בהכרח בתוך ההיבט של השיקולים.
איתי עצמון
אתם מבקשים למחוק "הנוגעים, בין היתר, להיבטים כלכליים"?
קרן ברק (הליכוד)
לא, את ה"מיוחדים" אני מבקשת למחוק.
איתי עצמון
את ה"מיוחדים" אני כן ממליץ להשאיר.
גילה גמליאל (הליכוד)
שנייה, תכף ניגע לגבי המיוחדים. לגבי הכלכליים, בהחלט צריך, אפילו אמרתי אם יהיה צורך - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רגע, אם זה נמחק, "בהיבטים כלכליים" - -
גילה גמליאל (הליכוד)
לא צריך לכתוב "בין היתר". להשאיר את זה פתוח.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
- - ההיבטים הכלכליים - - - האחרון נשאר? המושג הזה כבר מופיע – "משיקולים כלכליים" ב-35(א).
גילה גמליאל (הליכוד)
לא, מיכאל, אין צורך לחדד את זה, כי זה עלול ליצור בעיות בבית המשפט בהמשך, וזה מיותר לחלוטין.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
למה חשוב? דבר חופשי.
איתי עצמון
בוודאי. אני אגיד למה בעיניי כן חשוב להשאיר את התיבה "מנימוקים מיוחדים".
גילה גמליאל (הליכוד)
עדיין לא הגענו למיוחדים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הוא מסכים להוריד את הכלכליים, אז בוא נדבר על מיוחדים.
איתי עצמון
אני לא חושב שחייבים להתייחס דווקא להיבטים הכלכליים. השיקולים האלה אכן קיימים גם היום בסעיף 35(א) לחוק. אני כן חושב שנימוקים מיוחדים חייבים להישאר כאן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה מושג ידוע בחוק?
איתי עצמון
זה מונח קיים במאות דברי חקיקה. וכאן אנחנו מדברים, שוב, על מקרה חריג. אלה הטעמים בכלל שעמדו בבסיס הצעת החוק, לפי מה שאנחנו הבנו. אנחנו שמענו כאן על הקשיים הכלכליים, על חוסר הוודאות שבו נמצאים בעלי תחנות הרדיו האזורי שמשדרות היום. אבל אני כן הזכרתי לכם, חברי הכנסת, שמדובר בכל זאת על חובת מכרז פומבי, ולמכרז יש תכלית. אני לא אחזור שוב על כל חוות הדעת שנתתי בפעם הקודמת.
גילה גמליאל (הליכוד)
לא, אנחנו גם מסכימים עם הטיעונים האלה.
איתי עצמון
נכון. ולכן אני אומר, כאשר החוק קובע חובת מכרז פומבי, ויש לנו סעיף שקובע חריג, גם היום הוא חריג, הוא קובע שאפשר להאריך לשלוש תקופות נוספות, ובכוונה מונה שיקולים נוספים. כאן ההארכה היא פעם רביעית, ולכן חשבתי - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה. עדן בר טל.
עדן בר טל
תודה, אדוני. אנחנו ברשות השנייה רוצים להתריע, שהכנסת שיקולים מיוחדים תהיה פתח גם לצרה אופרטיבית וגם לצרה משפטית מבחינתנו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
למה?
עדן בר טל
הנושא של נימוקים מיוחדים גורר אותנו בעצם לעבודות יתר. הייתי אומר שהיועץ המשפטי שלנו, כשהוא יראה את הנימוקים המיוחדים, בשינוי מהחקיקה הקיימת, יהיה ברור שהוא יפרש את זה שצריך יהיה להביא נימוקים שלא היו במסגרת החוק הקודם, ולכן הם יצטרכו להיות בדרגת שכנוע כזאת, שקודם כול, מה שרציתם לעשות פה לא יקרה, לא תייצרו ודאות לאותם ערוצים שצריכים לגשת ולהראות בשוק שיש להם חיים. הורדתם את הוודאות ברמה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה הנוסח שאתה מציע?
קרן ברק (הליכוד)
- - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אין לי זמן, קרן. קרן, ביקשתם חצי שעה לדיון הזה ב-08:00 בבוקר. אם זה לא ייגמר עכשיו לא יהיה פה חוק. מה הנוסח שאתה מציע?
עדן בר טל
הייתי מסתפק בנוסח של הנימוקים הקיימים וזהו זה, ואנחנו ננמק ונפרסם את הנימוקים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה זאת אומרת "הנימוקים הקיימים"? 35(א)?
עדן בר טל
כן, מה שכתוב היום ב-35(א) מספיק.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם אנחנו כותבים במקום "מנימוקים מיוחדים" - -
גילה גמליאל (הליכוד)
מנימוקים שיפורטו בהמשך.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רגע, גילה. - - הארכת זיכיון לשידורי רדיו לתקופה רביעית תהיה מנומקת, בין היתר - - -
איתי עצמון
זה כתבנו כבר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, אבל זה אותו דבר.
איתי עצמון
לא, יש הבדל. יש חובת הנמקה, ויש טעמים מיוחדים, כלומר סיבה מיוחדת - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל אף אחד לא הציע את זה, אז למה אתה מתעקש על המושג הזה אם אף אחד לא העלה אותו?
קרן ברק (הליכוד)
אנחנו לא רוצים אותו.
איתי עצמון
אני העליתי אותו בדיון הקודם והוועדה אישרה אותו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה אומר שהעלית את זה על בסיס היבטים כלכליים ונימוקים.
איתי עצמון
כי זה מה ששמענו.
גילה גמליאל (הליכוד)
לא, היבטים כלכליים הורדנו כבר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר, אז מציעים לך - - -
גילה גמליאל (הליכוד)
אבל זה בדיוק העניין.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תהיה מנומקת. אתה אפילו כתבת את המילה "תהיה". תהיה מנומקת.
איתי עצמון
לא, אבל זה כבר כתבנו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בטעמים הנוגעים בין היתר להיבטים - - - ותהיה מנומקת, בלי המילה "מיוחדים".
גילה גמליאל (הליכוד)
איתי, תכף תתחיל להתפלפל לנו מה זה מיוחד, אז אנחנו מנמקים בלי מיוחדים.
קרן ברק (הליכוד)
איתי, זה ריאל פוליטיק. אנחנו רוצים הרי פה לייצר להם ודאות. זה הסוף של האירוע הזה. אנחנ ורוצים להאריך בתקופה מסוימת, אנחנו לא רוצים להגיד משהו, ואז לתקוע לעצמנו סכין בגב, כאילו רק אמרנו וזה לא התקיים. איך שכתבת את זה, אומרים לך – הרי יש לך מועצה שלוקחת אחריות. היא יושבת, היא דנה. זה לא אחד חותם על זה. הם דנים על זה, הם ממילא צריכים לנמק את עצמם. תכתוב שהם צריכים לנמק, הם אחרי זה לוקחים את האחריות על זה. אנחנו לא רוצים ביד אחת כאילו לתת ודאות, וביד שנייה לסרס את הוודאות הזאת. אז כדי לא לעשות את זה, כדי שנלך לכיוון אחד, בלי אחד קדימה אחד אחורה, אל - - -
גילה גמליאל (הליכוד)
אנחנו רוצים כמה שפחות פרשנויות.
קרן ברק (הליכוד)
שמישהו ינסה להרוס את זה.
גילה גמליאל (הליכוד)
היום בפרשנות שלך ושלנו "מיוחדים" יכולים להיות מאוד מיוחד, ולאחרים המיוחד יכול לקבל פרשנות שונה, שעלולה להרוס את תכלית החוק. ומכיוון שאנחנו בעד ליצור בהירות מרבית ולא לאפשר מרחב אפשרויות לבתי משפט או לאנשים שמוכנים - -
קרן ברק (הליכוד)
לתקוע את זה.
גילה גמליאל (הליכוד)
- - לפגוע בזדון, אז אנחנו פשוט אומרים את הדברים בצורה הכי ברורה שיש. איתי, אין צורך ב"מיוחדים", אפשר הנמקה ללא מיוחד.
איתי עצמון
אני רוצה להתייחס. כמובן שאתם, חברי הכנסת, מוסמכים לקבל את ההחלטות, אני רק מייעץ לוועדה. עצתי לוועדה, על בסיס העקרונות המשפטיים שאני מכיר, של השיטה שלנו, היא שחובת מכרז יש לה תכליות, ולכן אם מאריכים פעם רביעית בלי מכרז צריך נימוקים מיוחדים. אבל כמובן שאתם רשאים להחליט אחרת. זאת הייתה העצה שלי הוועדה, וזאת הייתה החלטת הוועדה בדיון הקודם.
קרן ברק (הליכוד)
אנחנו רוצים משיקולים פרקטיים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל המושג הזה שהבאת "נימוקים מיוחדים" לא מישהו תרם אותו פה, זו תרומתך לדיון. אז אפשר לבחור עוד צורת ניסוח לאותו רעיון.
איתי עצמון
אבל יש לכך משמעות מהותית.
גילה גמליאל (הליכוד)
אז אפשר לכתוב: נימוקים שיפורטו בהמשך.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תציגי את עצמך.
זהר אלטמן רפאל
אני מלובי 99. קודם כול אני חושבת שהנוסח המוצע הוא מאוד מאוד סביר. מדובר, שוב, בהארכה רביעית של זיכיון – לא הארכה ראשונה ולא שנייה. באמת אני חושבת שנימוקים מיוחדים יכולים לתת פה את הסיבה והתכלית להארכה הזאת, אחרי שלוש הארכות, כשנקודת המוצא היא מכרז.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל הרגולטור אומר לך שאין בזה תכלית, שאם את כותבת את זה הוא לא יודע להביא לך החלטה. את מגבה את הרגולטור? אבל הרגולטור אומר: זו מילה לא מעשית.
קרן ברק (הליכוד)
שזה יעכב את זה.
זהר אלטמן רפאל
מה זה יעכב? השאלה מה התכלית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אל תשאלי אותי. תשאלי את הרגולטור, הוא פה.
דוד בן בסט
הוא צריך לתת לנו אופק כלכלי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רגע, בן בסט, סליחה. חבר'ה, לא יהיה פה שוק, אני מבקש.
זהר אלטמן רפאל
לתת אופק כלכלי בוודאי, כאשר הצד השני של זה, אני מדברת על מה שאמר חבר הכנסת קרעי בדיון הקודם, שוב, תכליות המכרז זה לייצר גם תחרות. אם יש כאן מתחרים שרוצים להיכנס לשוק הזה, ויכולים להביא הצעה תחרותית, והם רואים בזה איזשהו פוטנציאל גם להרוויח ולהיכנס לשוק הזה, למה לסגור אותם?
גילה גמליאל (הליכוד)
דיברנו על זה ארוכות בישיבה הקודמת - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל אף אחד לא סוגר. ואומר לך הרגולטור עצמו, שאם זה נכתב כך אני לא יודע לעשות כלום.
זהר אלטמן רפאל
אז מה שאני רוצה להציע, אולי כן להוריד נימוקים מיוחדים, לא להוריד, אבל להוסיף כאן, שהרגולטור יאזן את זה מול שיקולי תחרות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ודאי.
זהר אלטמן רפאל
כך שרגולטור, כשיעמדו בפניו כל השיקולים - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
היבטים כלכליים ושיקולי תחרות.
קרן ברק (הליכוד)
היבטים כלכליים ושיקולי תחרות - - -
עדן בר טל
תזכרו שגם הנוסח הקיים כבר יעיב על רמת הוודאות. גם בנוסח הקיים. אני פשוט רציתי להקל על אדוני ועל הוועדה ואמרתי: תשאירו את נוסח החוק הקיים, שהמחוקק שחוקק את זה – עכשיו אם אנחנו מוסיפים כל תנאי נוסף, כמו תחרותי, אנחנו בעצם פה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רגע, עדן. ב-35(א) כתוב: באפשרות להקצות תדרים, בתנאי התפשטות הגלים, בשיקולים כלכליים ותחרותיים.
גילה גמליאל (הליכוד)
אנחנו נגד זה וזה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר, אתם נגד, אנחנו מחפשים פשרה.
גילה גמליאל (הליכוד)
לא, אני רוצה להסביר לך גם מדוע. אבל אנחנו לא צריכים פשרה הכל מחיר. לפעמים יש דברים שצריכים פשוט לעשות אותם, ולא חייבים פשרות כל הזמן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, כן חייב פשרות. אני רוצה להקשיב לרגולטור, גילה, ואני לא אאשר פה חוק שהוא לא על דעת היועץ המשפטי שלי ולא על דעת הרגולטור.
קרן ברק (הליכוד)
הוא הרגולטור.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז אני עכשיו עושה ביניהם גישור, ואם אין גישור לא יהיה חוק.
גילה גמליאל (הליכוד)
אין בעיה. עדיף שלא יהיה חוק לפעמים מאשר - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז אני רוצה בין שניהם לדעת מהם הם יכולים לחיות איתו. עם הדבר הזה שאמרתי עכשיו אתה יודע לחיות?
עדן בר טל
שיקולים כלכליים כן, שגם אצלי זה נטל אדיר שיקולים כלכליים - - -
קרן ברק (הליכוד)
כי אין לו יועצים כלכליים בכלל.
איתי עצמון
גם היום זה קיים. זה נטל אדיר?
עדן בר טל
שנייה, גם היום זה קיים זה נכון, רק המצב שונה ממה שהיה כשחוקקו את זה. זאת אומרת, אתה מתייחס לזה כרף רצפה. אם היית שואל את ההמלצה שלי לוועדה, הייתי אומר שתשאירו לנו מנימוקים שיפורסמו, נקודה. לאור מה שדובר פה, אמרתי לפחות כפשרה, אז תשאירו את מה שכבר מהווה נטל משמעותי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
המושג הזה שהוא קיים כבר.
עדן בר טל
שהוא קיים – כלכליים. אני הייתי מוותר על זה. אני חושב שזה יקשה עלינו ואני חושב שזה יזמין עתירות משפטיות.
גילה גמליאל (הליכוד)
איתי, אני לא מבינה למה אתה מטיל דופי - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אגב, פה זה כבר קיים. למה לשנות חוק?
איתי עצמון
לא, לא בחוק. אני אומר, החוק הקיים כבר היום מונה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני רוצה על בסיס שיקולים הנוגעים בין היתר להיבטים כלכליים, בלי מיוחדים.
קרן ברק (הליכוד)
בלי מיוחדים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר? על בסיס שיקולים. ואז זה משאיר לך גם חופש, והמושג כלכליים הוא רחב לכל היבט שאתה רוצה.
עדן בר טל
וגם את הנושא - - - שדיברתי עליו פעם שעברה זה גם יהיה שיקול.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שיקולים כלכליים יש לו תוקף גם ב-35(א)(1) וגם ב-35(א)(3).
אורי מקלב (יהדות התורה)
אולי שיקולים שונים?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
למה להוסיף שונים? הוא אמר שיקולים, למה אתה צריך שונים? כתוב: הנוגעים בין היתר. למה להוסיף מילה?
קרן ברק (הליכוד)
או שונים או מנומקים. צריך מילה אחרי - - - בעברית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
היא נעצרת באמצע.
קרן ברק (הליכוד)
זה צמד מילים אמור להיות.
עדן בר טל
לרבות כלכליים?
קרן ברק (הליכוד)
אבל משיקולים משהו צריך – שיקולים שונים, שיקולים - - -
גילה גמליאל (הליכוד)
מיכאל, אני לא מבינה למה אתם מכניסים שיקול כלכלי שיהיה מחויב. לפעמים יש שיקולים שהם לא בהכרח כלכליים - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
השיקול הכלכלי מופיע כבר בחוק. בחוק הראשי כתוב: תקופות נוספות וכתוב שיקולים כלכליים. אז מה זה מפריע לך? זה כבר קיים בחוק.
גילה גמליאל (הליכוד)
זה לא מפריע, אני רק חושבת שזה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל זה קיים בחוק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה ניסוח מצמצם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה לא תופעה חדשה בחוק הזה.
קרן ברק (הליכוד)
בין היתר כלכליים. לרבות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בין היתר כלכליים.
גילה גמליאל (הליכוד)
יש הבדל אבל בין זה שאתה מחייב שיהיה שיקול כלכלי בקבלת ההחלטה, ושזה יצריך דוחות כלכליים עכשיו שיצטרכו להציגם.
איתי עצמון
זה גם היום.
גילה גמליאל (הליכוד)
לא מחויב. היום אתה רוצה לחייב את בחוק, וכרגע זה לא חייב.
דוד בן בסט
חברים, ממילא יש לרשות השנייה את הדוחות שלנו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חברים, תקשיבו לניסוח של התיקון היחיד בחוק הזה: נוסף על האמור בפסקה (1), החלטת המועצה בדבר הארכת זיכיון לשידורי רדיו לתקופה רביעית תהיה, בין היתר, בהתחשב בהיבטים כלכליים. זה כל מה שאנחנו כותבים: בין היתר, בהתחשב בהיבטים כלכליים.
גילה גמליאל (הליכוד)
בין היתר זה בסדר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה הנוסח.
קרן ברק (הליכוד)
עוד פעם תקריא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נוסף על האמור בפסקה (1), החלטת המועצה בדבר הארכת זיכיון לשידורי רדיו לתקופה רביעית תהיה, בין היתר, בהתחשב בהיבטים כלכליים. והמושג היבטים גם מופיע במקור, כך שאין פה איזה חידוש או חיזוק או משהו שלא מופיע.
דוד בן בסט
אנחנו מקבלים את זה. אבל אני מבקש שזה יורד גם בדברי ההסבר.
איתי עצמון
אין דברי הסבר בקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אין דברי הסבר בקריאה שנייה ושלישית, ומה שצריך בנוסח יתוקן. לובי 99.
דוד בן בסט
מקובל עליי.
עדן בר טל
לפני זה, שאני לא אשכח, היועץ המשפטי שלנו רצה שאני אשאל אותך אם זה ברור בנוסח תקופה רביעית, תקופה חמישית. רק לבדוק שמה שאין סתירה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו כרגע אומרים תקופה רביעית. מי שירצה לשנות את זה ישנה את החוק.
איתי עצמון
אני לא מבין את השאלה.
עדן בר טל
לא, מבחינת הניסוח עצמו זו הארכה רביעית וזו התקופה החמישית. לראות שלא יכולה להיות אי בהירות.
איתי עצמון
השתמשנו באותה טרמינולוגיה שקיימת היום בחוק, כי גם היום בחוק כתוב: בתקופה השלישית. אז התקופה עכשיו היא התקופה הרביעית. הרי התיקון היה במקום שלוש - - -
עדן בר טל
זה לא ייצר אי בהירות?
איתי עצמון
להבנתי לא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם שינית חוק, והיה כתוב בו שלישית ועכשיו רביעית, אז או שהייתה טעות בהתחלה, אבל כרגע זה הרביעית. כן, לובי 99.
זהר אלטמן רפאל
חוק הריכוזיות קובע שכשמקצים זכות בתשתית חיונית מחויבים להיוועץ עם ועדת הריכוזיות ועם הממונה על התחרות. יש שם חריגים מסוימים. זה חל גם על הארכת זכות. רציתי לשאול: האם זה משהו שאמור לחול גם במקרה שלנו?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רשות התחרות קיבלה את האפשרות להתייחס לחוק הזה בכל שלביו, ולא שמענו שעוינת את הארכת התוקף.
זהר אלטמן רפאל
לא עוינת - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, אבל היא קיבלה את ההזדמנות. וחוץ מזה, לא מוארך פה כלום. הרשות השנייה תשמע את כל הרגולטורים האפשריים לפני שהיא תעשה את זה.
קרן ברק (הליכוד)
זו החלטה שלהם. אנחנו רק מאפשרים להם לקבל החלטה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה. אז הנוסח כבר הוקרא. התיקון הוקרא. ואנחנו מצביעים.

אני מצביע לבד. מי בעד החוק הזה? אני. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אין מתנגדים, אין נמנעים. חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, תש"ן–1990 - - -
איתי עצמון
התיקון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
התיקון לחוק מאושר.

אני נועל את הישיבה. תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 08:48.

קוד המקור של הנתונים