ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 20/03/2022

בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת העדרו מהארץ, הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (הזכות לשימור פוריות), התשפ"ב-2021, הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - איסור ביצוע פעולות השחתה וריסון בבהמות), התשפ"ב-2022, הצעה לסדר היום בנושא: "תגובת ממשלת ישראל לדו"ח אמנסטי", הצעת חוק מניעת סיכון בריאותי מהפעלת פליקרים במקומות ציבוריים, התשפ"ב-2022, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - טלפונים ניידים ומחשבים אישיים), התשפ"ב-2021, הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - הצבעת אנשי צוות אוויר), התשפ"ב-2021, הצעת חוק איסור פרסום והפצת שמות נפגעים, התשפ"ב-2022, הצעת חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו (תיקון - חובת סימון ארץ הייצור של צמחים הנמכרים בתפזורת), התשפ"ב-2021 , הצעת חוק איסור פרסום מידע לגבי נפגעים, התשפ"ב–2022, הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 14) (מעמדם של ארגוני סביבה), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים