ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 07/03/2022

פעילות ועדות הכנסת בפגרת הפסח התשפ"ב-2022, הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון - חובת ליווי בכתוביות תכנית ותשדיר פרסומת), התשפ"ב-2021, הצעת חוק לתיקון דיני העבודה (העלאת שכר המינימום, הוספת יום חופשה והסדר להשלמת שעות חסרות), התשפ"ב-2022 , הצעה לסדר היום בנושא: "תגובת ממשלת ישראל לדו"ח אמנסטי", חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 , הצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות נעדרים אזרחיים, התשפ"ב-2021, הצעת חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון מס' 3) (המרכז הלאומי לרפואה משפטית), התשפ"ב-2022, הצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות אזרחים נעדרים, התשפ"ב–2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת10
ועדת הכנסת
07/03/2022


מושב שני

פרוטוקול מס' 83
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ד' באדר ב' (07 במרץ 2022), שעה 10:15
סדר היום
1. פעילות ועדות הכנסת בפגרת הפסח התשפ"ב-2022.
2. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק הבאות:
1. הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (מ/1515).
2. הצעת חוק לתיקון דיני העבודה (העלאת שכר המינימום, הוספת יום חופשה והסדר להשלמת שעות חסרות), התשפ"ב-2022 (מ/1516).
3. הצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות נעדרים אזרחיים, התשפ"ב-2021 (פ/2237/24), של חה"כ נעמה לזימי
4. הצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות נעדרים אזרחיים, התשפ"א-2021 (פ/1348/24), של ח"כ מוסי רז .
3. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "תגובת ממשלת ישראל לדו"ח אמנסטי", של חברי הכנסת יום טוב חי כלפון וסמי אבו שחאדה.
4. בקשת יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה להעברת הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון - חובת ליווי בכתוביות תכנית ותשדיר פרסומת), התשפ"ב-2021 (פ/2189/24), של חה"כ סמי אבו שחאדה וקבוצת חברי הכנסת, מוועדת הכלכלה לדיון בוועדת העבודה והרווחה.
5. בקשת יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון - חובת רצף פעילות בגוף שנותן שירות לנתיחת גוויה), התשפ"א-2021 (פ/2049/24), מוועדת הבריאות לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
איתן גינזבורג
יצחק פינדרוס
חברי הכנסת
ולדימיר בליאק
אלכס קושניר
שמחה רוטמן
אפרת רייטן מרום
מוזמנים
סגנית מזכירת הכנסת אלינור ימין
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
מאיר פרץ

פעילות ועדות הכנסת בפגרת הפסח התשפ"ב-2022
היו"ר ניר אורבך
בוקר טוב לכולם, היום יום שני, ד' באדר ב' התשפ"ב, ה-07 במרץ 2022. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הסעיף הראשון שעל סדר היום: "פעילות ועדות הכנסת בפגרת הפסח, התשפ"ב–2022". בבקשה, גבירתי.
נועה בירן - דדון
אולי אתה תציג את זה?
היו"ר ניר אורבך
אני אציג את זה, אין בעיה. בוקר טוב לחבר הכנסת פינדרוס.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בוקר טוב, אדוני היושב-ראש.
היו"ר ניר אורבך
נקריא את ההחלטות ואחר כך נשמע הערות, אם תהיינה.
נועה בירן - דדון
נציין לפרוטוקול שהייתה פנייה לכל ראשי הוועדות בנושא.
היו"ר ניר אורבך
כן, זה נייר מסכם לאחר שפנינו לראשי הוועדות לגבי הנושא של דיונים במהלך הפגרה.

"בהתאם לסעיף 112(א) לתקנון הכנסת, קיבלה ועדת הכנסת את ההחלטה הבאה לעניין פעילות ועדות הכנסת בתקופת פגרת הפסח התשפ"ב-2022 (י"א באדר ב' התשפ"ב – 14.3.2022 עד ו' באייר התשפ"ב – 7.5.2022):

1.
ועדות הכנסת, לרבות ועדות מיוחדות, ועדות משותפות וועדות חקירה, רשאיות להמשיך בעבודתן בימי פגרת הפסח, אולם מספר הישיבות שתקיים כל ועדה לא יעלה על 4.

ועדות משנה רשאיות להמשיך בעבודתן בימי פגרת הפסח, אולם מספר הישיבות שתקיים כל ועדת משנה לא יעלה על ישיבה אחת. ואולם, יושב-ראש ועדה קבועה או מיוחדת רשאי להתיר לוועדת משנה לקיים ישיבות נוספות מתוך מכסת 4 הישיבות האמורות של הוועדה.

לעניין סעיף זה – סיורים של ועדה כמוהם כישיבות הוועדה.

יוזכר כי יושב-ראש הכנסת רשאי להתיר במקרים מיוחדים קיום ישיבות נוספות בהתאם לסמכותו לפי סעיף 112(ב) לתקנון.


2.
הזמנה לישיבות הוועדות בפגרה שנקבעו לפי סעיף 112(א) לתקנון תימסר לכל חברי הוועדה מוקדם ככל האפשר, ולפחות ארבעה ימים מראש (במניין הימים ייכללו יום ההזמנה ויום הישיבה, וכן ימי שבת, חג ומועד). ואולם, אם ביום כינוס ישיבת הוועדה התכנסה גם מליאת הכנסת, ניתן למסור את ההזמנה שלושה ימים מראש כאמור.


3.
לא ניתן לקיים ישיבות נוספות בוועדה ביום שבו נקבעה הישיבה, או להוסיף נושאים לסדר היום שנקבע, אלא בהודעה מראש של שלושה או ארבעה ימים כאמור בסעיף 2. יובהר כי משך כל אחת מהישיבות בפגרה לא יחרוג מהמקובל בוועדה, אך ניתן לקבוע על סדר היום יותר מנושא אחד.


4.

התכנסה מליאת הכנסת בתקופת הפגרה לדיון בהצעת חוק או בנושא אחר, רשאיות ועדות הכנסת הנוגעות בדבר להתכנס באותו יום לצורך דיונים בקשר לאותה הצעת חוק או בקשר לאותו נושא, ולא יחולו לעניין ישיבות אלה ההגבלות האמורות בהחלטה זו לעניין מסירת ההזמנה מראש, מספר הישיבות ומשכן.


5.
הוראות מיוחדות לדיונים בענייני הקורונה
ועדות הכנסת רשאיות לדון בחקיקה ראשית וחקיקת משנה שבסמכותן, בנושאים המתחייבים והקשורים בקשר ישיר והדוק למשבר הקורונה ולא יחולו לגבי דיונים אלה ההגבלות המפורטות בסעיפים 1, 2, ו-3.
יובהר כי הוראה זו לא תחול על דיוני מעקב ופיקוח גם אם הם קשורים לקורונה.
עוד יוזכר כי בהתאם לסעיף 47 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, ההגבלות לפי חוק הכנסת, תקנון הכנסת או החלטה זו לא יחולו לגבי כינוס המליאה והוועדות לדיונים מסוימים לפי החוק.


6.
ההגבלה האמורה בסעיף 1 לעניין מספר הישיבות לא תחול על ישיבות ועדת הכנסת המתקיימות בקשר לחקיקה הנדונה בתקופת הפגרה בוועדה אחרת (למשל בקשות למיזוג הצעות חוק; הקדמת הדיון בהצעות חוק; קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק; חילופי חברים בוועדה משותפת; טענות נושא חדש וכיוצא באלה).
הוראת סעיף 2 לא תחול על ועדת הכנסת, אך גם בה תימסר הזמנה מוקדם ככל האפשר.


7.
לא יתקיימו ישיבות ועדה בימים שבהם משכן הכנסת יהיה סגור, בפורים (י"ד באדר ב' התשפ"ב – 17.3.2022) ובפסח (י"ד בניסן התשפ"ב – 15.4.2022 עד כ"א בניסן התשפ"ב – 22.4.2022). "
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כיוון שהכנסת בירושלים יש לכתוב גם: "ט"ו באדר".
היו"ר ניר אורבך
בהחלט, אבל זה יוצא ביום שישי אם אני לא טועה, נכון?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
נכון, אבל היו פה דיונים גם בימי שישי.
היו"ר ניר אורבך
כן, בהחלט, אבל אנחנו נדאג שלא יתקיימו דיונים בפורים דמוקפים. אני מוסיף חריג נוסף: יושבת-ראש הוועדה לביטחון פנים מבקשת לקיים בסך הכול שש ישיבות במהלך הפגרה ואני מבקש לאשר גם את זה.
ארבל אסטרחן
במקום ארבע ישיבות.
היו"ר ניר אורבך
במקום ארבע ישיבות. חבר הכנסת פינדרוס, אתה רוצה להעיר משהו?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני חושב שצריך להוסיף, בעקבות הממשלה החדשה, שגם הצעות אי-אמון אפשר יהיה פעמיים לפחות וגם הצעה להקדמת בחירות.
היו"ר ניר אורבך
אני חושב שנתנו פה סל לא סגור - - - רק כדוגמאות, אז אני מניח שגם את זה אפשר יהיה לסדר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל זה ברור שגם בפגרה בנט יוכל להמשיך לתווך בין אביר קארה לשירלי פינטו.
ארבל אסטרחן
צריך לשים לב שיש כאן את המספר 4, מספר מקובל שנקבע גם בעבר לישיבות פגרה. יש אפשרויות לחריגות במובן זה שאם יש יום שיש בו ישיבת מליאה אפשר לעשות ישיבת ועדה ואז הוא לא יבוא במניין. כמובן, ליושב-ראש הכנסת יש סמכות נוספת להתיר במקרים מיוחדים.
היו"ר ניר אורבך
כתבנו את זה פה.
ארבל אסטרחן
נכון, זו הוראה מפורשת על פי סעיף 112 לתקנון הכנסת.
נועה בירן - דדון
אם יש למזכירות הכנסת להעיר או משהו.
ארבל אסטרחן
הייתה בקשה של חוץ וביטחון שבמקרים של מתיחות ביטחונית וכולי, זה נכנס גם תחת סמכות יושב-ראש הכנסת.
היו"ר ניר אורבך
נתתם סל של דוגמאות, לא סגור.
קריאה
- - - שלנו, כמו שהיה בתקופתנו - - -
ארבל אסטרחן
כן, כן, זה מבוסס על מה שהיה בכנסות קודמות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אם - - - אישר את זה אז זה בסדר?
ארבל אסטרחן
יושב-ראש הוועדה, זה אומר ארבע ולא יותר אלא אם יושב-ראש הכנסת מתיר או ביום כנסת.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור. יש הערות לנציגת מזכירות הכנסת?
אלינור ימין
לא.
היו"ר ניר אורבך
אפשר להצביע. מי בעד ההצעה כמו שהיא ירים את ידו.

הצבעה

אושר
היו"ר ניר אורבך
פה-אחד, תודה רבה.קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022, מ/1515

קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק לתיקון דיני העבודה (העלאת שכר המינימום, הוספת יום חופשה והסדר להשלמת שעות חסרות), התשפ"ב-2022, מ/1516

קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות נעדרים אזרחיים, התשפ"ב-2021, פ/2237/24, הצעת ח"כ נעמה לזימי

קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות נעדרים אזרחיים, התשפ"א-2021, פ/1348/24, הצעת ח"כ מוסי רז

קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון - חובת ליווי בכתוביות תכנית ותשדיר פרסומת), התשפ"ב-2021, פ/2189/24, הצעת ח"כ סמי אבו שחאדה
היו"ר ניר אורבך
נעבור לנושא הבא, קביעת ועדה לדיון בהצעות חוק שונות. הצעת החוק הראשונה היא בהצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב–2022, מ/1515. הצעת הלשכה המשפטית היא להעביר לדיון בוועדת הכספים. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדת הכלכלה או לוועדה הפנים והגנת הסביבה. ההמלצה היא להעביר את הזה לדיון בוועדת הכספים. חבר הכנסת פינדרוס.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני חושב שצריך להעביר את זה לדיון בוועדת העבודה והרווחה, לא? כל התוכנית הכלכלית נדונה שם אז אפשר לדון בזה שם.
היו"ר ניר אורבך
אקריא את יתר הסעיפים ואז נעבור להצבעות. הסעיף השני: בהצעת חוק לתיקון דיני העבודה (העלאת שכר המינימום, הוספת יום חופשה והסדר להשלמת שעות חסרות), התשפ"ב–2022, מ/1516. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לדיון בוועדת העבודה והרווחה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים. אנחנו נצביע על מנת להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה.
נועה בירן - דדון
רגע, רגע, אי-אפשר, צריכים למצות דיון והצבעה.
היו"ר ניר אורבך
הוא אמר שהוא בעד, אני ממשיך הלאה.
נועה בירן - דדון
אתה לא רוצה להצביע?
היו"ר ניר אורבך
אני רוצה להצביע אחר כך על הכול. הצעות החוק השלישית והרביעית זה למעשה ביחד: בהצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות נעדרים אזרחיים, התשפ"ב-2021, פ/2237/24, הצעת ח"כ נעמה לזימי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה ועדת החוץ והביטחון?
ארבל אסטרחן
לא, מדובר בנעדרים אזרחיים. הצעה זהה של חברת הכנסת שפק עברה לוועדה לביטחון פנים. האמת היא שזה היה יכול להיות עבודה ורווחה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
למה לא חוץ וביטחון?
ארבל אסטרחן
זה לא קשור בחוץ וביטחון. מדובר בנעדרים אזרחיים. אזרחים שנעלמים ורוצים לעשות כל מיני הסדרים.
היו"ר ניר אורבך
סעיף 4: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות נעדרים אזרחיים, התשפ"א-2021, פ/1348/24, הצעת ח"כ מוסי רז. גם כאן ההצעה היא להעביר לוועדה לביטחון הפנים. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדה לקידום מעמד האישה. יש הערות פה של הלשכה המשפטית שהייתה עוד הצעת חוק בעניין.
ארבל אסטרחן
הצעה זהה של חברת הכנסת שפק שעברה לדיון - - -
היו"ר ניר אורבך
אנחנו נצביע על העברה לוועדה לביטחון פנים. כרגע אני עובר להצבעות. לגבי הסעיף הראשון, מי בעד להעביר את זה לוועדת הכספים, ירים את ידו.

הצבעה

אושר
היו"ר ניר אורבך
עבר. סעיף 2, מי בעד להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרווחה?

הצבעה

אושר
היו"ר ניר אורבך
פה-אחד, עובר לוועדת העבודה והרווחה. אני על 3-4 מצביע ביחד. מי בעד להעביר את סעיפים 3-4 לוועדה לביטחון הפנים, ירים את ידו.

הצבעה

אושר
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, פה-אחד.
הצעה לסדר היום בנושא: "תגובת ממשלת ישראל לדו"ח אמנסטי", של ח"כ יום טוב חי כלפון, סמי אבו שחאדה (מס' 195).
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לקביעת וועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "תגובת ממשלת ישראל לדו"ח אמנסטי", של ח"כ יום טוב חי כלפון, סמי אבו שחאדה (מס' 195). נשמעו הצעות במליאה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון או לוועדת הכלכלה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אפשר לקבל הצעה לסדר?
היו"ר ניר אורבך
עוד מעט. אתה הרוצה להתייחס לנושא הזה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
דוח אמנסטי? יש אפרטהייד נגד האופוזיציה.
היו"ר ניר אורבך
לא, חס וחלילה. אין הערות ואנחנו נצביע על העברת הנושא לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. מי בעד, ירים את ידו.

הצבעה

אושר
היו"ר ניר אורבך
עבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט.קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון - חובת ליווי בכתוביות תכנית ותשדיר פרסומת), התשפ"ב-2021, פ/2189/24, הצעת ח"כ סמי אבו שחאדה
היו"ר ניר אורבך
אנחנו דנים בבקשה יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה להעברת הצעת חוק הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון - חובת ליווי בכתוביות תכנית ותשדיר פרסומת), התשפ"ב-2021, פ/2189/24, הצעת ח"כ סמי אבו שחאדה, מוועדת הכלכלה לדיון בוועדת העבודה והרווחה. גבירתי, יושבת-ראש - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כולם בעד, לא צריך לנמק.
היו"ר ניר אורבך
זה בהסכמה. מי בעד, ירים את ידו

הצבעה

אושר
היו"ר ניר אורבך
סעיף 5 ירד מסדר היום. נודיע בהמשך על כינוס ישיבה נוספת של הוועדה. הישיבה ננעלה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים