ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 25/03/2003

אישור צווי קריאה לשירות מילואים - לפי סעיף 34 לחוק שירות בטחון נוסח משולב התשמ"ו 1986; חוק שירות בטחון (שירות מילואים)(הוראת שעה)(תיקון מס' 2), התשס"ג 2003 הכנה לקריאה שניה ושלישית; הצעת חוק שירות בטחון (הגבלת קריאה לשירות מילואים של קצין -הוראת שעה התשס"ג 2003 הכנה לקריאה שניה ושלישית; תקנות שירות בטחון (תקופות שירות מילואים בתפקידים ובמקצועות מיוחדים תיקון התשס"ג 2003חוק שירות בטחון (הוראת שעה)(תיקון מס' 7), התשס"ג-2003 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים