ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 12/01/2022

המלצות הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא סיוע לחבר כנסת עם חירשות, המלצות הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחבר הכנסת בנושא יועץ פרלמנטרי רביעי ליושב ראש הכנסת לשעבר, הקמת ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לפי סעיף 4(ה) לחוק האזנות סתר, התשל"ט-1979, קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות , ערעורם של חברי הכנסת שלמה קרעי, שמחה רוטמן ומאיר פרוש על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעתם לסדר היום בנושא "פוליטיזציה חמורה והפרת כללי מנהל תקין והחוק ע"י דירקטוריון הספריה הלאומית"., הצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון מס' 4) (החלפת מונח וסיוע במיצוי זכויות), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת19
ועדת הכנסת
12/01/2022


מושב שני


פרוטוקול מס' 63
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, י' בשבט התשפ"ב (12 בינואר 2022), שעה 10:00
סדר היום
1. המלצות הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושאים הבאים:
0. סיוע לחבר כנסת עם חירשות.
0. יועץ פרלמנטרי רביעי ליושב-ראש הכנסת לשעבר.
1. הקמת ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לפי סעיף 4(ה) לחוק האזנות סתר, התשל"ט–1979.
1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון – מענק חודשי), התשפ"א–2021 (פ/2177/24), של חברת הכנסת אבתיסאם מראענה.
1. קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות.
1. ערעורם של חברי הכנסת שלמה קרעי, שמחה רוטמן ומאיר פרוש על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעתם לסדר היום בנושא "פוליטיזציה חמורה והפרת כללי מנהל תקין והחוק ע"י דירקטוריון הספרייה הלאומית".
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
איתן גינזבורג
יצחק פינדרוס
חברי הכנסת
צבי האוזר
שירלי פינטו קדוש
שלמה קרעי
שמחה רוטמן
מוזמנים
חיים אבידור - חשב הכנסת

טובי חכימיאן - ראש מדובר בכיר תנאי ח"כ, הכנסת

ליאת פיג'ו - מתורגמנית חה"כ שירלי פינטו קדוש
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן דדון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק

א. המלצות הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושאים הבאים:
1. סיוע לחבר כנסת עם חירשות
2. יועץ פרלמנטרי רביעי ליושב-ראש הכנסת לשעבר
היו"ר ניר אורבך
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, י' בשבט התשפ"ב, 12 בינואר 2022. אנחנו מתחילים בנושא הראשון שעל סדר-היום: המלצות הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושאים הבאים:
1. סיוע לחבר כנסת עם חירשות.
2. יועץ פרלמנטרי רביעי ליושב-ראש הכנסת לשעבר.
אני אבקש ממר חיים אבידור, חשב הכנסת, להציג את הנושאים.
חיים אבידור
ארבל תציג.
היו"ר ניר אורבך
אה, סליחה, ארבל. אני רק מבקש להתחיל מהנושא השני, כי חברת הכנסת שירלי פינטו רצה להצטרף אלינו, היא כרגע בבדיקת אנטיגן. אז נקווה שהיא באמת תצטרף אלינו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז אולי נעשה את הוועדות המשותפות?
היו"ר ניר אורבך
לא. אם היא לא תגיע נעשה את הנושא בלעדיה. פשוט נמצאים חיים וטובי, אני לא רוצה להחזיק אותם.
ארבל אסטרחן
אז כזכור, הוקמה בכנסת הזאת ועדה ציבורית חדשה, שעוסקת בשכר ותשלומים ותנאים של חברי הכנסת, וזאת הפעם השנייה שהיא מגישה המלצות לוועדת הכנסת. ואני מזכירה שוב את הפרוצדורה שקבועה בחוק, שאם המלצת הוועדה מתקבלת היא הופכת להחלטה ומתפרסמת ברשומות; אם היא לא מתקבלת, היא חוזרת לוועדה הציבורית, שמגישה המלצה חדשה, זהה או שונה. וכאשר מוגשת ההמלצה הנוספת, ועדת הכנסת יכולה לקבל אותה או לדחות אותה או לשנות אותה או לקבל איזו החלטה שהיא רוצה.

ההמלצה הראשונה עוסקת ביועץ פרלמנטרי ליושב-ראש הכנסת לשעבר.
היו"ר ניר אורבך
ארבל, סליחה שאני קוטע אותך. חשוב לי להדגיש, הנושא הזה של כל מה שקשור לעוזרים הפרלמנטריים, גם תוספת תקנים לחברי הכנסת, וודאי השכר שלהם, זה משהו שהוא מבחינתנו הראשון במעלה. מטפלים בנושא של השכר של העוזרים הפרלמנטריים. הם עצמם ביקשו להתייעץ עם נציגי ההסתדרות. ולכן מבחינת כולנו זה הנושא הראשון שהיה עולה לוועדה. ואם אני יודע, חיים, יש פגישה עם נציגי הוועד שלהם, ואני חושב שיש שם גם נציג ההסתדרות, בתחילת השבוע הבא.
חיים אבידור
נעשתה כבר פגישת התנעה אצל מנכ"ל הכנסת, שהיו נציגי היועצים והיו נציגי ההסתדרות, ונקבעו פגישות להתחיל לדבר אחד עם השני לגופו של עניין.
היו"ר ניר אורבך
מצוין.
ארבל אסטרחן
צריך לומר שזה לא על שולחנה של הוועדה הציבורית עדיין. נעשתה אליה פנייה, אבל צריך לעשות עבודה מקדימה.
היו"ר ניר אורבך
עדיין לא. שוב, זה לא שם בגלל העבודה המקדימה, שאגב היועצים בעיקר רוצים אותה גם כן, בגלל ההתנהלות - - - ההסתדרות. היה חשוב לי להעיר, כדי שידעו שאנחנו על הדבר הזה. חבר הכנסת שירלי פינטו הצטרפה אלינו, בוקר טוב.
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
בוקר טוב.
היו"ר ניר אורבך
אז מבחינתנו אפשר ללכת לפי הסדר.
ארבל אסטרחן
אוקיי. אז נתחיל עם ההמלצה הראשונה, שהיא סיוע לחבר כנסת עם חירשות. בהחלטה שכר חברי הכנסת הקיימת היום יש הוראות שמאפשרות סיוע לחבר כנסת מוגבל בניידות בשל לקות פיזית. והיו לנו מקרים כאלה גם בכנסת הנוכחית וגם בכנסות קודמות, שחברי כנסת נזקקו לסיוע, בין היתר בתוספת למשל של עוזר, של נהג, דברים מהסוג הזה.

עכשיו בכנסת הזאת לראשונה נבחרה חברת כנסת עם חירשות, וההחלטה הקיימת לא נותנת מענה לצרכים שלה, כפי שהיא הסבירה גם לוועדה הציבורית. ולכן מונחת ההמלצה שבפניכם, שהיא קובעת – אולי הכי פשוט שאני אקריא את הטקסט המשפטי, הוא ברור, ואז הוא יהיה בפניכם וגם בצורה מסודרת בפרוטוקול. אז הוא אומר כך:"התאמות בשל חירשות
50ז.
(א) הכנסת תממן התאמות ושירותים הנדרשים למילוי תפקידו של חבר הכנסת שהוא אדם עם חירשות הנעזר דרך קבע במתורגמן לשפת הסימנים, כפי שתקבע הוועדה הציבורית לפי הצרכים ונסיבות העניין.כלומר יש פה סעיף מסמיך, ודברים ספציפיים הוועדה הציבורית תוכל לקבוע ככל שיתבקש.

(ב) בתוקף סמכותה רשאית הוועדה הציבורית לאשר לחבר הכנסת להעסיק עובד אחד שישמש כמתורגמן לשפת הסימנים.

(ג) על העסקתו של מתורגמן כאמור יחולו הוראות פרק ה'1 בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:זה הפרק שעוסק בכל התנאים של היועצים הפרלמנטריים, בעיקר זה שמדובר בעובד של חבר הכנסת, לרבות כל התנאים.
(1) על אף האמור בסעיף 40ט(א) - -שזה סעיף השכר של היועצים.

- - שכרו החודשי הבסיסי יהיה כשכרו של יועץ פרלמנטרי כאמור באותו סעיף קטן, בתוספת סך תוספות הוותק המרבי כאמור בסעיף 40ט(ב), והוא לא יהיה זכאי לתוספות ותק נוספות;כלומר, היום יועצים פרלמנטריים יש להם איזשהו שכר בסיס והם מקבלים תוספות שונות. התוספת העיקרית זו תוספת של 4%, שמתווספת כל שנה לשכר שלהם, שהיא נחשבת תוספת יחסית גבוהה במשק. בזמנו קבעו אותה כי רצו לעודד אותם להישאר לאורך זמן. יש תוספות ותק אחרות. סך התוספות הוותק לפי ההחלטה, לפי 40ט(ב) יכול להגיע ל-60% משכר הבסיס. אז מה שמוצא כאן, שאותו מתורגמן – מתורגמנית במקרה שלנו – יתחילו עם השכר עם כל התוספות, כאילו הגיעו לסך תוספות הוותק מההתחלה.
היו"ר ניר אורבך
ואז כל שנה לא תהיה את התוספת?
ארבל אסטרחן
נכון. אין תוספות ותק נוספות.

והשינוי השני הוא לגבי הלינה. אתם יודעים שהיום היועצים זכאים ללינה במקרים מסוימים שמנויים בהחלטה. אז בנוסף הוא יהיה זכאי להוצאות לינה אם נדרש ללון במרחק ממקום מגוריו, בשל העובדה שחבר הכנסת לא לן בביתו לשם עבודתו הפרלמנטרית. ומס הכנסה שמוטל עליו לפי פסקה זו יהיה על חשבון הכנסת, זאת אומרת יהיה גילום פה של הלינה.
היו"ר ניר אורבך
זה המשמעותי, נכון? כי לעוזר רגיל אין את זה?
ארבל אסטרחן
נכון. אני יודעת שזה אחד הדברים שמדברים עליהם, אבל כיום זה לא מגולם.

(ד) חבר הכנסת כאמור בסעיף קטן (א) יפנה בכתב לוועדה הציבורית, יציין מהם ההתאמות והשירותים שלהם הוא נזקק בשל מוגבלותו ולאיזו תקופה הם נחוצים לו, וכי במימונם על ידי הכנסת לא יהיה משום תשלום כפל מאוצר המדינה, ויציג מסמכים המעידים על הצורך בהתאמות ובשירותים כאמור.זה אותו נוסח שקיים היום לגבי ח"כ מוגבל בניידות. וגם (ה) ו-(ו) הם זהים.

(ה) הוועדה הציבורית רשאית לבקש מחבר הכנסת שפנה אליה, אם היא סבורה שהדבר חיוני בנסיבות העניין, מידע ומסמכים בדבר הצורך בהתאמות ובשירותים כאמור ובדבר סיוע או תשלומים אחרים שחבר הכנסת מקבל ממקורות אחרים בשל מוגבלותו.

(ו) לא ימומנו התאמות ושירותים כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בכך משום תשלום כפל מאוצר המדינה."זו ההמלצה.
היו"ר ניר אורבך
מישהו מחברי הכנסת רוצה להגיד משהו בנושא?
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
(אומרת דברים בשפת הסימנים, להלן תרגומם: אני אשמח להגיד כמה דברים. קודם כול אני רוצה להודות לוועדה הציבורית, לכנסת וגם ליושב-ראש הוועדה, שדנו בנושא הזה, שהוא כל כך תקדימי. בעצם כשנכנסה פה חברת כנסת חירשת היה אתגר לכנסת, אבל שמחתי לראות את הכנסת, שפתחה את הדלת ועשתה את הכול בשביל למצוא את ההתאמות, ולתת את המענה הבסיסי לחברת כנסת חירשת, שרוצה למלא את תפקידה כמו כל חבר כנסת אחר.

כמו שאתם כבר מכירים את ליאת המתורגמנית, היא איתי 24/7, גם בלילות הלבנים, גם בהקפצות במליאות, בוועדות בכנסת, בכול. היא משמשת לי פה ואוזניים לכל דבר ועניין. כמו שאתם רואים עכשיו, היא מתרגמת את הכול, בלעדיה אני לא יכולה למלא את תפקידי כחברת כנסת. אף אחד לא יבין אותי ואני לא אבין אף אחד.

וזאת אחת הסיבות העיקריות שבהן פניתי לוועדה הציבורית, לתת לה את השכר בהתאם גם לעבודה הקשה שהיא עושה, כולנו יודעים ורואים כמה. אני כן חושבת שהשכר הזה הוא תקדימי, הוא ברוטו. הוא לא מבטא את כל העבודה הקשה שהיא עושה. אני לא חושבת שהיא צריכה לקבל שכר כמו חבר כנסת, אבל כן שהולם את השעות שהיא נמצאת ועובדת בהן, כי בכל מקום שאני נמצאת היא נמצאת, אין לה ברירה אחרת.

אז אני כן מקבלת את החלטת הוועדה הציבורית, אבל רוצה לשמור על זכותי בעתיד, ולראות ולבחון את הדברים. אם באמת רואים שזה לא הולם את הסיטואציה, לפנות שוב לוועדה לבחון את הנושא מחדש. תודה.)
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. אני מדבר גם כיושב-ראש סיעת ימינה, ששירלי חברה בה, וגם אני חושב בשם חברי הכנסת כולם: אנחנו שמחים שאת איתנו. זה מאתגר את המערכת, ואני חושב שדווקא המערכת באמת פותחת את זרועותיה ומנסה כמה שניתן להקל על השהות שלך פה. אתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו מדברים פה על סיסמאות, על נוסחאות, על עוזר כזה או אחר. פה יש לנו את הזכות להחליט החלטה, ואנחנו רואים גם את מושא ההחלטה מול עינינו. העבודה שליאת עושה זו באמת עבודה מדהימה, והיא ראויה לכל מה שהוועדה פה החליטה.

ואני חושב שהוועדה עצמה גם אמרה באופן ישיר או נתנה להבין שחברת הכנסת פינטו במהלך התקופה, אם יתברר שצריך להוסיף כדי להתאים את השכר למציאות, אז את בוודאי רשאית לפנות לוועדה עוד פעם. ואני חייב להגיד גם מילה טובה לוועדה. היא עובדת בקצב מהיר, הפניות שלנו אליה נענות בצורה מאוד מאוד מיידית ופתוחה, ואני מאמין שגם בנושא שלך תהיה פתיחות.
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
(אומרת דברים בשפת הסימנים להלן תרגומם: תודה רבה. אני רק רוצה להוסיף באמת משפט. הלוואי וכל מקום עבודה בארץ ילמדו על הנכונות שהכנסת עושה פה. זו דוגמה מצוינת לשילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה. למרות הקשיים וחוסר ההבנה, הם באמת רוצים להתאים את העבודה. זו דוגמה מדהימה וכבוד גדול למדינת ישראל.)
היו"ר ניר אורבך
תודה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, יש לי שתי שאלות בעניין הזה: דבר ראשון, רק לצורך השקיפות, מה המשמעות של סך תוספות הוותק המרבי, כשזאת ההחלטה בעצם? מה המשמעות של זה מבחינת שכר? ודבר שני, אני רוצה לומר, שיש איזושהי אפליה בין העוזר הפרלמנטרי שלי, שכולם מכירים אותו כאן, נמצא איתי 24/7, ויש כאלה אחרים שנמצאים צמודים צמודים לחברי הכנסת שלהם יום ולילה. ואם מתכוונים לתת לעוזר אחד מסוים, שכמובן עיני לא צרה ואני מברך על ההחלטה הזאת הספציפית, אבל אני חושב שיש מקום לשקול את אותה החלטה גם לגבי עוזר אחד של חבר כנסת שנמצא בלילות הלבנים. הרי אנחנו לא נמצאים כאן לבד, תמיד נשאר איתנו עוזר אחד, שהוא בדרך כלל הצמוד ביותר, והוא נשאר לישון והוא מסתובב איתנו ברחבי הארץ. ואני לא יודע מה המשמעות של כל תוספות הוותק המרבי, אבל אני מניח שמדובר כאן אולי ב-50%, 60%.
ארבל אסטרחן
60%, אמרתי.
שלמה קרעי (הליכוד)
60% תוספת על המשכורת? ואני חושב שיש כאן איזשהו טעם לפגם, שעוזרים אחרים שהם מסורים ונמצאים צמודים אלינו, אין איזושהי דיפרנציאציה בעניין הזה.
חיים אבידור
היות שאני עשיתי את התחשיב, אז אני רוצה. קודם כול אנחנו לא מתייחסים לעובדת – עובד או עובדת, במקרה זה עובדת – כיועצת פרלמנטרית, אלא אנחנו מתייחסים אליה כעובדת מקצועית שבאה לעשות שירות מסוים, בלי שום קשר ליועצים הפרלמנטריים. היא לא יועצת פרלמנטרית, וגם בהמלצה היא מוגדרת כעובדת. אנחנו חייבים לתת לעובדת כזאת, כשאנחנו מגייסים אותה, את השכר שישקף את מה שהיא יכולה לקבל על אותה עבודה במקום אחר.

ולכן אנחנו התאמנו את השכר לשכר של 17,000 שקלים זה יוצא. זאת אומרת, השכר שלה עולה מ-10,100 שקלים לסכום של כ-17,000 שקלים ברוטו, וזה משולם כשכר גלובלי לעבודתה. היה לנו קצת דין ודברים על השכר, מפני שישנם כאלה שחושבים ששכר לעבודה הזאת צריך להיות קצת יותר גבוה. אנחנו נתנו טיעונים למה השכר הזה כן ממצה את העבודה שלה, ובסופו של דבר הוועדה החליטה לתת את השכר של 17,000 שקלים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אין לי שום בעיה עם השכר שלה. אבל הטיעון שנשמע כאן זה שזה יועץ פרלמנטרי צמוד. להרבה מחברי הכנסת יש עוזרים פרלמנטריים צמודים.
חיים אבידור
היא לא יועצת פרלמנטרית. גם ההחלטה אומרת - - -
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
(אומרת דברים בשפת הסימנים להלן תרגומם: היא משמשת הפה והאוזניים שלי. אין מה להשוות את זה לעוזרים פרלמנטריים. בלעדיה אני לא יכולה להגיע לאף ועדה, אף מליאה, בשונה מחבר כנסת אחר.)
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת גינזבורג, אתה רצית להגיד משהו?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כן, אני מצטרף לדברים. לא מדובר פה בעוזר פרלמנטרי, מדובר כפי שכתוב פה במתורגמן לשפת סימנים, ומתורגמן לשפת סימנים הוא הצל של חבר הכנסת, כי בלי המתורגמן הצמוד אין לו יכולת תפקוד בכלל. הוא לא יכול להיות בשום מקום, כי הוא פשוט לא ישמע מה קורה והוא לא יבין מה קורה והוא לא יוכל לומר את מה שרוצה לומר. לא דומה לעוזרים פרלמנטריים, שחלקם צמודים, חלקם לא צמודים, חלקם מגיעים, חלקם נמצאים במקומות אחרים, כל חבר כנסת מתפעל את העוזרים שלו בהתאם לתפיסת עולמו ולצרכיו. פה מדובר בצל, ממש בצל של חבר כנסת, שבלעדיו הוא יכול להתנייד פיזית אבל אין שום משמעות להתניידות שלו.

ולכן אני עושה הבחנה משמעותית בין המתורגמן – ולא מדובר בעובדת, אדוני החשב, כתוב פה באופן מפורש מתורגמן לשפת סימנים – לבין עוזרים פרלמנטריים, שאני אגב בתפיסה חושב שצריך לשפר את שכרם ואת תנאיהם, כי הם באמת עושים פה שעות ארוכות ולילות, הם לא עובדים בעבודה רגילה whatsoever. אבל בהקשר הזה של התאמות בשל חירשות והעסקה מיוחדת של מתורגמן, אני בעד ההמלצה של הוועדה הציבורית. אני מציע שנאשר את ההמלצה כפי שהוצעה על ידי הוועדה הציבורית, ונראה איך הדברים האלה באים לידי ביטוי במעלה הדרך. זה דבר חדש שעוד לא היה בכנסת, ולכן נתחיל עם מה שקבעה הוועדה, ומשם נבין איך הדברים מתאימים.
היו"ר ניר אורבך
אני רוצה להוסיף עליכם, ולדבר אולי דווקא בשם העוזרים. בשבועות האחרונים יצאו לי להיות בין חמשת חברי הכנסת שנמצאים פה הכי הרבה זמן במליאה. אני בוחר לעצמי פשוט להישאר בימים, אתה בוחר בלילות, אבל אני כנראה נמצא לא פחות ממך פה, עם עוזרים שנמצאים פה לא פחות, ואני אומר בשם העוזרים שלי, שברור להם – א' אני מצטרף פה לעמדה, וכולנו יודעים שצריך לשפר את התנאים שלה עוזרים שלנו, חד משמעית.
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
מסכימה.
היו"ר ניר אורבך
אבל אני יכול לדבר בשמם: הם לא עושים מה שליאת עושה. אני מדבר בשמם עכשיו, בשם העוזרים שלי שצמודים אליי.
שלמה קרעי (הליכוד)
כנראה הובנתי לא נכון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אמרת שאחד העוזרים - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא אמרתי שאני מבקש את אותם תנאים, אמרתי שצריך להיות דיפרנציאציה לחבר כנסת, לפחות לי ואני מכיר עוד רבים כאלה, שיש להם עוזר צמוד שנמצא איתם בלילות כאן, שנמצא איתם רוב הזמן.
היו"ר ניר אורבך
זה נושא שצריך לתת עליו הדעת, אני מסכים, אבל אני חושב שהוא מופרד מהנושא לשמו התכנסנו.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, לגמרי. אני רק מנצל את ההזדמנות להעלות את העניין הזה.
היו"ר ניר אורבך
אז בוא נדבר על זה. זה ראוי לדיון.

אנחנו נעבור להצבעה על המלצת הוועדה על סיוע לחבר כנסת עם חירשות, בהתאם לנוסח שמצורף פה. מי בעד? ירים את ידו.
נועה בירן דדון
שניים בעד.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
היא יכולה להצביע במקום סילמן.
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
(אומרת דברים בשפת הסימנים, להלן תרגומם: אה, לא ידעתי שאם אני לא חברה בוועדה אני יכולה להצביע. אז אני מצביעה בעד.)
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא, לא חברה, את יכולה להחליף את סילמן.

הצבעה

אושרה.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד קיבלנו את המלצת הוועדה. תודה רבה.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לנושא השני של הוועדה: יועץ פרלמנטרי רביעי ליושב-ראש הכנסת לשעבר. בבקשה, ארבל.
ארבל אסטרחן
היום החלטת שכר חברי הכנסת קובעת כמה סוגים של חברי כנסת שיהיה להם יועץ פרלמנטרי רביעי, למשל יו"ר הקואליציה, מרכז סיעות האופוזיציה, יושבי-ראש ועדות וכו'. אחד מאלה שזכאים ליועץ רביעי הוא כבר היום יו"ר הכנסת לשעבר, שכיהן כיו"ר 18 חודשים לפחות ומלוא תקופת כהונתה של הכנסת, שמכהן כח"כ בתקופת כהונתה של הכנסת שבה כיהן כיו"ר, נגיד אם יש רוטציה, וכן בתקופת כהונתה של הכנסת שלאחריה.
נשאלה שאלה
מה זה אומר תקופת כהונתה של הכנסת שלאחריה, בעיקר לאחר שבשנת 2016 תוקן חוק-יסוד: הכנסת בהקשר הזה, והיום בתחילת כנסת לא מכהן יותר ותיק חברי הכנסת או מה שהיה פעם זקן חברי הכנסת כיו"ר בפועל, אלא אם יו"ר הכנסת נבחר לכנסת הבאה הוא ממשיך לכהן בעצם כיושב-ראש עד שייבחר יושב-ראש באותה כנסת חדשה.

כאשר עשו את התיקון לחוק היסוד בשנת 2016 לא עשו התאמות בהחלטת שכר חברי הכנסת, והדבר הזה יצר אי בהירות מסוימת בשאלה אם יו"ר ממשיך לאיזושהי תקופה, האם בכנסת שלאחריה או באותה כנסת הוא זכאי ליועץ רביעי.

הוועדה מבקשת לעשות הבהרה קבועה בעניין הזה וגם לקבוע הוראת המעבר. ההבהרה הקבועה מציעה תיקון לסעיף, כך שלא ייאמר יותר שהסעיף מתייחס למי שכיהן כיו"ר כנסת אלא למי שנבחר ליו"ר כנסת. ולכן ברור שרק יו"ר כנסת שנבחר לתפקידו יהיה זכאי באותה כנסת או בכנסת שאחריה ליועץ רביעי, ובלבד שכיהן מלוא תקופת כהונה של הכנסת או 18 חודשים, בכך אין כל שינוי.

הוראת המעבר מתייחסת למי שכיהן כיו"ר כנסת לפני תחילתה, כלומר לפני היום, ואומרת שאם יש יו"ר כנסת, ויש יו"ר כנסת, שכיהן לפי התנאים 18 חודשים או מלוא תקופת כהונתה של כנסת לפחות, והוא מכהן כחבר כנסת באותה כנסת או בכנסת שאחריה, בין אם הוא נבחר באותה כנסת ובין אם הוא היה יו"ר ממשיך מכוח אותה הוראת רציפות בחוק-יסוד: הכנסת, הוא יהיה זכאי באותה כנסת ליועץ רביעי, וזאת החל ב-1 בחודש שאחרי קבלתה של ההחלטה הזאת שהיום בפניכם עד סוף כהונת בכנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
מי נכלל?
ארבל אסטרחן
חבר הכנסת אדלשטיין. הוא כיהן כיו"ר כנסת תקופה ארוכה. הוא נבחר בכנסת ה-19, 20, 21.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אנחנו לא בכנסת העוקבת עכשיו לכהונה שלו?
ארבל אסטרחן
אוה, אז פה נשאלה השאלה. בכנסת ה-23 הוא כיהן תקופה של עשרה ימים בתחילת הכנסת, אתם זוכרים, הייתה גם מהומה סביב הסיפור הזה, עד שבסופו של דבר הוא התפטר. והוא בא לוועדה ואמר: בזכות אותה תקופה, והתקופה המאוד-ארוכה שהייתי לפני זה, כשבע שנים יו"ר כנסת, אני חושב שמגיע לי יועץ נוסף. והוועדה הסכימה לקבל את זה, ואמרה שלעתיד תקופת רציפות כזאת לא תעניק יועץ נוסף, אבל מאחר שזה לא היה הנוסח של ההחלטה, ולאור בקשתו, ולאור התקופה הארוכה-מאוד שהוא כיהן, יש מקום לאפשר את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זאת אומרת, כל ההחלטה זה רק לתקופה עוקבת?
ארבל אסטרחן
יכול להיות לפעמים גם באותה תקופה, כי יכול להיות שיו"ר יכהן 18 חודשים ותהיה רוטציה, יהיה מישהו אחר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל זה נראה לי טעם לפגם, שדווקא יושב-ראש הכנסת האחרון לא כלול בהחלטה הזאת.
היו"ר ניר אורבך
זה הסתדר. המקסימום זה יועץ רביעי, וכמרכז אופוזיציה יש לו יועץ רביעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז אין כפל בכל מקרה?
ארבל אסטרחן
אין כפל. לא כתוב יועץ נוסף, כתוב יועץ רביעי.

אז זו ההמלצה, כאמור, שיש בה תיקון של קבע לסעיף 40ח, שאומר: במקום שבה כיהן כיו"ר יבוא שבה נבחר כיו"ר.

והוראת המעבר, אולי אני אקריא אותה, אומרת: כ"כ שנבחר לכהונת יו"ר הכנסת ערב תחילתו של סעיף 40ח(א)(2) להחלטת שכר חברי הכנסת כנוסחו בהחלטה זו, כיהן 18 חודשים לפחות או מלוא תקופת כהונתה של הכנסת והמשיך לכהן כיו"ר הכנסת בלי שנבחר לתפקיד זה לפי סעיף 20(א) לחוק-יסוד: הכנסת, יהיה זכאי להעסיק יועץ פרלמנטרי רביעי, החל ב-1 בחודש שלאחר קבלתה של החלטה זו ועד תום תקופת כהונתה של הכנסת שבה התקבלה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה או 18 חודשים או מלוא כהונתה של הכנסת?
ארבל אסטרחן
כן.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה זה מלוא כהונתה של הכנסת? פיזורה של הכנסת זה מלוא הכנסת?
היו"ר ניר אורבך
כן, היא לא צריכה למלא את ימיה.
ארבל אסטרחן
לא משנה אם היא כיהנה ארבע שנים או שנה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זאת אומרת, יריב לוין כלול לצורך העניין בהחלטה, כי הוא כיהן את מלוא כהונתה של הכנסת ה-23.
ארבל אסטרחן
גם לגבי יריב לוין נשאלה שאלה בעניין הזה. שוב, היא לא התעוררה פרקטית כי הוא זכאי כאמור מסיבה אחרת. יש פה שני עניינים: אחד, חבר הכנסת אדלשטיין כיהן חלק מהכנסת ה-23.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, זה לא נחשב.
ארבל אסטרחן
והשר גנץ כיהן חלק מתקופת כהונתה של הכנסת ה-23.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
נכון, אבל הוא כיהן תקופה קצרה.
ארבל אסטרחן
נכון.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל זה לא נחשב.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
גנץ נבחר ליושב-ראש כנסת קבוע. ואחרי זה הוא התפטר ואז בחרו ביריב, אבל הוא ממש היה בחירה קבועה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
איתן, אני מציע לאשר לו עוד עוזר.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה בכל מקרה לא רלוונטי, אנחנו בדיון תאורטי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל אני כן שואל: חבר הכנסת לוין כיהן - - -
ארבל אסטרחן
הוא לא כיהן מלוא תקופת כהונתה ולא 18 חודשים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אה, בגלל גנץ.
היו"ר ניר אורבך
והייתה גם תקופה קצרה של אדלשטיין.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא, אדלשטיין זה כרצף.
ארבל אסטרחן
אדלשטיין היה עשרה ימים. אחר כך גנץ נבחר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בגלל גנץ הוא לא יכול לקבל.
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר ניר אורבך
מישהו רוצה להוסיף לפני שנעבור להצבעה על ההחלטה הזו?

אנחנו עוברים להצבעה על הוספת יועץ פרלמנטרי ליושב-ראש הכנסת לשעבר, לפי נוסח מוצע של הוועדה הציבורית. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

אושר.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד קיבלנו גם את ההחלטה הזו. חיים וטובי, תודה רבה. המשך עשייה מבורכת.ב. הקמת ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לפי סעיף 4(ה) לחוק האזנות סתר, התשל"ט–1979
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום: הקמת ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לפי סעיף 4(ה) לחוק האזנות סתר, התשל"ט–1979.

אני קורא את הצעת ההחלטה: מוצע לקבוע הרכב של ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לפי סעיף 4(ה) לחוק האזנות סתר, התשל"ט–1979.

סעיף 4(ה) לחוק, אשר עוסק בהאזנות סתר למטרת ביטחון המדינה, קובע כך: "שר [ראש הממשלה או שר הביטחון] ידווח, מדי שנה, לוועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט ושל ועדת החוץ והביטחון של הכנסת (להלן – הוועדה המשותפת), על מספר ההיתרים שניתנו לפי פרק זה; הוועדה המשותפת תדון בנושא בדלתיים סגורות."

ההצעה היא שהוועדה המשותפת תהיה בת שישה חברים, שלושה מכל ועדה, לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט – חבר הכנסת איתן גינזבורג שישמש גם כיושב-ראש הוועדה המשותפת, חבר הכנסת זאב בנימין בגין וחבר הכנסת אורי מקלב; מטעם ועדת החוץ והביטחון – חברי הכנסת משה טור פז, מיכל רוזין ונציג מסיעת הליכוד.

לפני שנעבור להצבעה, מישהו רוצה לומר משהו בנושא הזה?
צבי האוזר (תקווה חדשה)
אתה יכול עוד פעם להקריא?
שלמה קרעי (הליכוד)
מי קבע את הרכב הוועדה?
היו"ר ניר אורבך
אני מניח שזה הגיע אלינו מטעם יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם לא חושבים שחבר מהליכוד צריך להיות חבר בוועדה כזו?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הוא חבר. לא הקשבת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז לא שמעתי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש חבר, עוד אין שם.
היו"ר ניר אורבך
אני חוזר על החברים המוצעים: מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט – חבר הכנסת איתן גינזבורג, שישמש גם כיושב-ראש הוועדה המשותפת, חבר הכנסת זאב בנימין בגין וחבר הכנסת אורי מקלב; מטעם ועדת החוץ והביטחון – חבר הכנסת משה טור פז, חברת הכנסת מיכל רוזין ונציג מסיעת הליכוד.
ארבל אסטרחן
שוב, רק ברגע שיהיו שמות.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אבל בוועדת החוקה יש נציג מסיעת הליכוד.
קריאה
לא, אין.
שלמה קרעי (הליכוד)
יש. אני חבר בוועדת החוקה.
ארבל אסטרחן
נתת שם של חבר? אז אפשר לבחור אותו.
נועה בירן דדון
אפשר לשים אותו מטעם ועדת החוקה. אולי במקום אורי מקלב.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
צריכים לבדוק את זה עם היושב-ראש.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה לא מפריע ליחסים. השארתם מקום בליכוד. עכשיו טכנית את צריכה להגיד אם פתרון.
ארבל אסטרחן
אבל הוא לא יכול, כי הוא לא חבר בוועדת החוץ והביטחון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שנייה. לליכוד יש כאילו מקום פתוח בחוץ וביטחון. הוא לא חבר בחוץ וביטחון. אז לא מפריע ליחסי קואליציה-אופוזיציה. השאלה אם את יכולה למנות עוד חבר כרגע, שהוא בעצם בחוקה, וזה לא מפריע לאיזון בין חוץ וביטחון.
צבי האוזר (תקווה חדשה)
אפשר למנות מוועדת חוקה נציג ליכוד, ובחוץ וביטחון אפשר למנות את פרוש.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא, אבל זו צריכה להיות החלטה של היושבי-ראש.
ארבל אסטרחן
צריך למצוא מישהו מחוץ וביטחון - - -
היו"ר ניר אורבך
אז פרוש זו הצעה טובה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל זו צריכה להיות החלטה של יושב-ראש הוועדות. חבר'ה, זה לא ככה.
ארבל אסטרחן
נכון. צריך להתייעץ עם רם בן ברק.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ועם קריב.
היו"ר ניר אורבך
אז בואו ניקח חמש דקות הפסקה.
צבי האוזר (תקווה חדשה)
אין מניעה למנות את הוועדה ולהחליף.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, בלי לשנות את מקלב, אני שואל, האם טכנית - - -
ארבל אסטרחן
לא, אבל איך?
שלמה קרעי (הליכוד)
יהיו שניים וארבעה.
ארבל אסטרחן
לא, קודם כול זה חייב להיות מספר שווה. אפשר להגדיל את המספר, אבל זה חייב להיות מספר שווה משתי הוועדות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הבנתי. אז זו הבעיה. שלמה, אני מציע שתיכנס לחוץ וביטחון.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא יכול למנות את עצמי לחוץ וביטחון.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו נמשיך לנושא הבא. אנחנו נעשה בינתיים את הבדיקה ונחזור לזה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני לא יכול להיות זה שמדיח את מקלב. אני צריך לחזור הביתה.
היו"ר ניר אורבך
לא, זה הגיוני. גם מה שחבר הכנסת קרעי אומר זה הגיוני. בוא נקבל אישור מיושבי-ראש הוועדות.
ארבל אסטרחן
אם יש חבר קבוע ברור שזה עדיף. זו גם ועדה חסויה, לא כל אחד יכול להיכנס אליה.
היו"ר ניר אורבך
טוב, נחזור לנושא הזה עוד מעט.ג. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון – מענק חודשי), התשפ"א–2021 (פ/2177/24), של חברת הכנסת אבתיסאם מראענה
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לסעיף ג': קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון – מענק חודשי), התשפ"א–2021 (פ/2177/24), של חברת הכנסת אבתיסאם מראענה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
למה לא ועדת הרווחה?
היו"ר ניר אורבך
ההמלצה של הלשכה המשפטית זה ועדת עבודה ורווחה.
ארבל אסטרחן
שם זה נחקק.
היו"ר ניר אורבך
נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדת הכספים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
החוק הזה חוק במקור בעבודה ורווחה.
ארבל אסטרחן
כן.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו נצביע להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה.

אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד להעביר לוועדת העבודה והרווחה? שירים את ידו.
נועה בירן דדון
פה אחד.

הצבעה

אושר.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד. תודה רבה.ד. קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עכשיו עוברים לסעיף הבא: קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות. מוצע לקבוע כי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי תכהן כממלאת מקום קבועה בוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית מטעם סיעת מרצ. מי בעד? ירים את ידו.
נועה בירן דדון
פה אחד.

הצבעה

אושר.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד.ה. ערעורם של חברי הכנסת שלמה קרעי, שמחה רוטמן ומאיר פרוש על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעתם לסדר היום בנושא "פוליטיזציה חמורה והפרת כללי מנהל תקין והחוק ע"י דירקטוריון הספרייה הלאומית"
היו"ר ניר אורבך
אנחנו נצא להפסקה. חבר הכנסת גינזבורג, אתה מייצג את עמדת הנשיאות לגבי - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
רגע, תקשיב לשלמה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני רק רוצה לומר: חבר הכנסת גינזבורג עדכן אותי שבשבוע הבא ההצעה הדחופה לסדר תאושר, ולכן אני מושך את הערעור.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
באתי לדיון מעניין. לא לבדוק אם הצעת החוק של אבתיסאם מראענה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אז יהיה דיון מעניין במליאה. הצעה דחופה לסדר תעבור לדיון בוועדה, ויהיה דיון אמיתי סוף סוף אחרי חודש וחצי של סתימת פיות.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי - - -
ארבל אסטרחן
לא, הם גם לא הגיעו.
היו"ר ניר אורבך
אז זה בסדר. חבר הכנסת רוטמן ביקש שנקרא לו, אבל אני חושב שנסמוך על חבר הכנסת קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אני לא מדבר בשמם. הרגע עודכנתי, מבחינתי זה בסדר.
היו"ר ניר אורבך
טוב, תכף נראה. תדבר איתו רגע. חבר הכנסת קרעי, אנחנו פנינו גם מטעם הוועדה ליושב-ראש הכנסת, כי באמת בלי להיכנס כרגע למהות העניין, עצם זה שזה הוגש כל כך הרבה פעמים היה נראה לנו לא לעניין לדחות את זה פעם אחרי פעם. ומבחינתנו גם אמרנו שאנחנו רוצים לקבל פה את הערעור, אלא אם כן הנשיאות קיבלה את ההחלטה שהיא קיבלה, ואני שמח. אז שבוע הבא, כפי שמובטח, זה יגיע לנשיאות ויתקבל. אנחנו נחזור גם לזה תכף פורמלית, כדי לראות שגם חבר הכנסת רוטמן מושך את ההצעה.
שלמה קרעי (הליכוד)
ופרוש.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פרוש גם על זה? אז צריך לצלצל גם אליו.
נועה בירן דדון
הוא רוצה לבוא. שמחה רוטמן מגיע.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו סיימנו כרגע את הסעיפים על סדר-היום. אז אנחנו נצא להפסקה של חמש דקות, ונחזור לפה ב-10:37.
ארבל אסטרחן
אתה רוצה שאני אבדוק אם זה דחוף, הקמת הוועדה המשותפת?
היו"ר ניר אורבך
לא יודע, אבל בכל מקרה חבר הכנסת רוטמן רוצה לחזור גם לסעיף הזה. נחזור ב-10:37.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:32 ונתחדשה בשעה 10:37.)
היו"ר ניר אורבך
אני מחדש את ישיבת הוועדה. לאור הסיכום גם חבר הכנסת רוטמן מושך את ההצעה שלו.

חבר הכנסת גינזבורג, חבר הכנסת קרעי, לגבי הנושא של הוועדה המשותפת עוד אין לי תשובות ברורות, אז אנחנו כרגע לא נחליט עליה. אנחנו נעשה את זה בישיבת הוועדה הבאה. אם נרגיש שיש צורך דחוף, אז נכנס את הוועדה לצורך זה באופן מיוחד.

אני נועל את ישיבת הוועדה. תודה רבה, המשך יום נעים.


הישיבה ננעלה בשעה 10:37.

קוד המקור של הנתונים