ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 02/01/2022

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 137 והוראת שעה), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת40
ועדת הפנים והגנת הסביבה
02/01/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 83
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום ראשון, כ"ט בטבת התשפ"ב (02 בינואר 2022), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 128 והוראת שעה), התשפ"ב-2021
נכחו
חברי הוועדה: ווליד טאהא – היו"ר
זאב בנימין בגין
שרון רופא אופיר
מוסי רז
חברי הכנסת
אוסאמה סעדי
יצחק פינדרוס
מוזמנים
בנימין ארביב - עו"ד, סגן היועמ"שית, מינהל התכנון

אילן טייכמן - מנהל תחום תכנון, משרד הבינוי והשיכון

יובל שמחוביץ - עו"ד, לשכה משפטית, משרד הבינוי והשיכון

שלמה קליין - חבר מליאה בעיריית חריש וסגן ראש מועצת חריש

שלמה צדרבוים - מנכ"ל העירייה, עיריית חריש

יוסף גולדמן - חבר מליאה, עיריית חריש

עלי כבהה - חבר מועצה, מועצה אזורית מנשה

משה כחלון - מנהל תשתיות, ועדה מיוחדת לתכנון ולבנייה, חריש
משתתפים באמצעים מקוונים
יצחק קשת - ראש העיר, עיריית חריש
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
רעות בינג
מתן מילץ
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
חיה הורביץ-בכר, חבר תרגומים

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 128 והוראת שעה), התשפ"ב-2021, מ/1457
היו"ר ווליד טאהא
בוקר טוב לכולם, אנחנו מתחילים דיון על נושא הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 128 והוראת שעה), התשפ"ב-2021, מ/1457, או בשתי מילים, חוק חריש.

אני רוצה להתחיל עם הייעוץ המשפטי, רעות, תומר, על השינויים שנעשו בנוסח שפורסם אז.
תומר רוזנר
בוקר טוב. בקצרה, אני אומר שהשינוי האחד הוא בנוגע לתוספת של נציג של ארגוני הסביבה באופן קבוע לוועדה המיוחדת, זה התיקון, הוספנו את סעיף 2.

רעות תקריא את סעיף 2.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
מאיפה אתם מקריאים את זה, תומר?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מנסה להבין, ממה שהיה לנו שבוע שעבר, הוספנו נציגים לוועדה בסוף?
תומר רוזנר
הוועדה קיבלה הסתייגות שהוגשה, שלפיה יתווסף נציג קבוע לוועדה המיוחדת בכל וועדה מיוחדת שתהיה, והוא נציג הארגונים הסביבתיים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, אני רואה גם שנציג הרשות המקומית הסמוכה גם - - -
תומר רוזנר
לא, אני אסביר את זה, קודם כל נקריא את הסעיף ואז אני אסביר.
רעות בינג
התיקון שעשינו הוא לסעיף 34, והוא מסומן אצלכם 1א. אני אקריא.

בחוק העיקרי, בסעיף 34 -

תיקון סעיף 34

בסעיף קטן (א) ,אחרי האמור בפסקה (8) יבוא:
(א)"(9) נציג הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה המפורטים בתוספת לחוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002, שימנה שר הפנים בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, מתוך רשימת מועמדים שיגישו לו גופים אלה."
במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
(ב)

זו בעצם התאמה של סעיף קטן (ב) לשינוי שעשינו, שהקראתי הרגע.

"(ב) בתקופה הנוספת השנייה כמשמעותה בסעיף 33 יהיה חבר בוועדה המיוחדת, נוסף על הנציגים המנויים בסעיף קטן (א) גם נציג רשות מקומית הגובלת בתחום מרחב התכנון המיוחד, שימנה שר הפנים."
תומר רוזנר
אני אבהיר רק, שהשינוי השני, כפי שאמרה רעות, סעיף (ב) בנוסחו היום מדבר על שני נציגים נוספים בתקופה השנייה, והם נציג הגופים שעניינם איכות הסביבה, ונציג רשות מקומית גובלת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה שאני הבנתי עד עכשיו זה, אני מסתכל בסעיף 2(2).
תומר רוזנר
אנחנו עכשיו בסעיף 1א.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בסדר, נכון. "נציג רשות מקומית הסמוכה למרחב התכנון המיוחד, שימנה שר הפנים" עד עכשיו היה מדובר רק על גובלת.
תומר רוזנר
רק דקה, אנחנו עוד לא הגענו לשם.
היו"ר ווליד טאהא
לא הגיעו עדיין לזה, הוא מסביר את השינויים, הוא בינתיים דיבר על השינוי בסעיף 1.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
וגם פה שונה?
רעות בינג
כן, עוד מעט.
היו"ר ווליד טאהא
עכשיו הוא ידבר על זה.
תומר רוזנר
אוקיי, לגבי זה יש שאלות? אם אין, אני אעבור לשינוי השני שמתייחס אכן לסעיף 2. סעיף 2 מתייחס לתקופה השלישית, זאת אומרת, תקופת ההארכה השלישית שבה אנחנו עוסקים כאן.

כפי שנאמר, מדובר בוועדה מיוחדת אחת שעניינה היישוב חריש. לגבי התקופה הנוספת השלישית, מה שמוצע כאן, הוא שבוועדה המיוחדת יתווסף חבר נוסף מרשות מקומית גובלת, חבר נוסף מרשות מקומית סמוכה, ויהיה משקיף אחד מרשות מקומית סמוכה אחרת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, אבל הסמוכה לא יהיה משקיף, הוא יהיה חבר.
תומר רוזנר
אחד חבר ואחד משקיף.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה לא היה, זה תיקון שעשינו עכשיו, נכון?
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
זאת אומרת, זה בדיוק מה שאני הצעתי ברגע המשבר של יום שלישי בערב, יכולנו לחסוך את כל הימים האלה עד היום ולהצביע.
מוסי רז (מרצ)
זה תיקון שתוקן ביום שלישי?
היו"ר ווליד טאהא
השינוי הוא, שבמקום חבר ושני משקיפים, שני חברים ומשקיף.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
וכמה חברים יש בכלל בוועדה?
היו"ר ווליד טאהא
יש 16.
תומר רוזנר
סך הכל 16, עכשיו יהיו 17.
מוסי רז (מרצ)
17 עם הארגונים.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
יהיו 14 ועוד שלושה נוספים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בקיצור עיקרו את הוועדה לתקופה השלישית.
תומר רוזנר
אנחנו רק נקריא את התיקון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
עיקרו את הוועדה לתקופה השלישית בעצם.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
ממש לא, למה עיקרו?
היו"ר ווליד טאהא
עיקרו? למה?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כי הרשות הסמוכה והרשות במרחב התכנון מתנגדים הרי לבנייה בכלל שם.
היו"ר ווליד טאהא
לא הבנתי, מה אמרת?
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
אתם בדקות האחרונות משתמשים ב-ה' הידיעה, לא "נציג הרשות הסמוכה" אלא "נציג רשות סמוכה".
תומר רוזנר
נכון, צודק.
היו"ר ווליד טאהא
מה זה משנה לעצם ההערה של פינדרוס? הוא אומר עיקרו, למה עיקרו?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
עיקרו בגלל שהרשות הסמוכה והרשות הגובלת, וגם הארגונים, מתנגדים בכלל לבנייה שם. זאת אומרת, אתה מראש - - -
היו"ר ווליד טאהא
לא, דבר ראשון, הם לא מתנגדים לבנייה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
ממש לא.
היו"ר ווליד טאהא
הם מתנגדים לפגיעה בהם, אני רוצה לתקן אותך, זה דבר אחד. דבר שני - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הם מתנגדים לבנייה כי הם אומרים שזה פוגע בהם, בסדר, הגענו להסכמה?
היו"ר ווליד טאהא
לא, לא מתנגדים לבנייה, פינדרוס, צריך להשתמש במושגים הנכונים, לא צריך להשלות את הציבור, הם לא מתנגדים לבנייה הם מתנגדים לפגיעה בהם, לגיטימי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לגיטימי, שייבנו בתל אביב, לא שם.
היו"ר ווליד טאהא
לגיטימי, יפה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אמרתי לא לגיטימי? אמרתי עובדתית - - -
היו"ר ווליד טאהא
לא, אבל אמרת לא לגיטימי שהם מתנגדים לבנייה, לא נכון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אמרתי לא לגיטימי? לגיטימי לחלוטין.
היו"ר ווליד טאהא
לא לגיטימי לומר שהם מתנגדים לבנייה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לבנייה שם.
היו"ר ווליד טאהא
זה לא נכון, הם מתנגדים שמישהו ייפגע בהם, זה בסדר.
תומר רוזנר
רק נקריא את השינוי.
היו"ר ווליד טאהא
כן, תקריא.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
באמת לא הבנתי את ההבדל בין מה ש - - -
היו"ר ווליד טאהא
לא, כי כל הדמגוגיה שהתנהלה על הנושא זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. תמשיך, תומר.
תומר רוזנר
כן, אנחנו רק נקריא את השינוי בבקשה.
רעות בינג
אני בעמוד 2 פסקה 2.

בסעיף 34 אחרי סעיף קטן (ג) יקראו:
(2)"(ד) בתקופה הנוספת השלישית כמשמעותה בסעיף 33 יהיו חברים בוועדה המיוחדת נוסף על הנציגים המנויים בסעיף קטן (א) גם אלה:
(1) נציג רשות מקומית הגובלת בתחום מרחב התכנון המיוחד, שימנה שר הפנים;
(2) נציג רשות מקומית הסמוכה למרחב התכנון המיוחד, שימנה שר הפנים;
(ה) לדיוני הוועדה המיוחדת בתקופה הנוספת השלישית כמשמעותה בסעיף 33 יוזמן דרך קבע נציג רשות מקומית הסמוכה למרחב התכנון המיוחד שאינה הרשות המקומית הסמוכה האמורה בסעיף קטן (ד), שימנה שר הפנים
(ו) על אף האמור בסעיף 41, בתקופה הנוספת השלישית כמשמעותה בסעיף 33 לא יהיה תוקף לפעולות הוועדה המיוחדת אם הקיים אחד מאלה:
(1) לא מונו בה החברים והנציג כאמור בסעיפים קטנים (ד) ו-(ה), למעט אם לא מונו מסיבות שאינן תלויות בשר הפנים;
(2) לא מונו בה החברים כאמור בסעיף קטן (ד) מכל סיבה שהיא וחלפו ששה חודשים מיום תחילת התקופה הנוספת השלישית; אין באמור בפסקת משנה זו כדי לגרוע מהחובה למנות נציג כאמור בסעיף קטן (ה) או לגרוע מתוקפן של פעולות הוועדה המיוחדת שנעשו לפני שהתקיים התנאי הקבוע בפסקה זו."

זהו, אלה השינויים שעשינו.
היו"ר ווליד טאהא
בכל זאת, את סעיף (ג) האחרון.
תומר רוזנר
למה צריך להקריא אותו? אין בו שינוי.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, חברי הכנסת, יש לכם הערות? מישהו רוצה להעיר, לדבר? מוסי?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
צריך להוריד את ה-ה', "רשות גובלת" ולא "רשות הגובלת"
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
לא אני הורדתי, כך זה בנוסח, רק שקראתם עם ה' הידיעה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, "נציג רשות הגובלת" בסעיף 1.
תומר רוזנר
הרשות היא גובלת, כן, זה בסדר, היא מיודעת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ה' מיותר, הנה פה זה מופיע עם ה' מיותר.
תומר רוזנר
לא, היא לא מיותרת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בסעיף 1(ד)(1).
תומר רוזנר
היא צריכה להיות גובלת, ה' הידיעה היא במקום.
היו"ר ווליד טאהא
יש אחת גובלת ויש אחת סמוכה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, ה-ה' של "הגובלת".
היו"ר ווליד טאהא
כן, הגובלת. חה"כ מוסי, בבקשה.
מוסי רז (מרצ)
אני לא הייתי ביום שלישי, הייתי במשהו אחר, אז אני רציתי להביע כמובן תמיכה, ותודה שהתקבלה הבקשה שלי להכניס את הנציג של ארגוני הסביבה. זה גם באופן אישי בשבילי השלמת מעגל, כי זה חוק שאני חוקקתי לפני 20 שנה ב-2002, אז מתווסף עוד נציג, תודה.
היו"ר ווליד טאהא
תודה גם לך. חה"כ שרון, את רוצה להוסיף משהו?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
נציג משרד הפנים, הגענו כבר לשמונה מתנגדים מתוך הוועדה לבנות שם, או שעוד לא?
היו"ר ווליד טאהא
מה?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שאלתי את נציג משרד הפנים, האם בתחשיב כבר הגענו לשמונה מתנגדים לבנייה שם.
היו"ר ווליד טאהא
איפה אתה רואה נציג של משרד הפנים?
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אז קודם כל, חבל שכל הזמן אתה מסתכל, יצחק ידידי, על הנגד ולא על הבעד, כי אנחנו משתדלים להסתכל פה על הבעד. כשאנחנו מסתכלים על הבעד אז קודם כל אני רוצה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
פספסתם נציגים שמתנגדים.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
לא, כי אם אתם הייתם מסתכלים על הבעד ולא על הנגד, אז היינו חוסכים ימים יקרים ושעות ארוכות, קודם כל של אנשי מקצוע שמכלים פה שעות כדי לקיים את הוועדה הזאת, החל ממנהלת הוועדה שעושה עבודת קודש, עובר לעובדים יחד עם - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
עשיתם את העבודה לבד, לא הפרענו לכם.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
סליחה, אתה מפריע לי. סליחה, הפרעתם ועוד איך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
למה? לא הייתי פה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אני אסביר, אתה אמנם לא היית פה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא הייתי פה ביום שלישי, גם אף אחד אחר לא היה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
יצחק, אתה יודע, האופוזיציה לא קמה ונופלת רק על יצחק פינדרוס, וישנם עוד חברי אופוזיציה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
גם לא היו, הליכוד לא היו.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
היו פה ועוד איך, אני הייתי חברת הקואליציה היחידה שהייתה כאן, יחד עם אדוני היו"ר, שנינו היחידים שנכחנו כאן, וכל השאר היו חברי אופוזיציה שהתנגדו להצעה שאני הצעתי דאז, ביום שלישי בערב, והנה הפלא ופלא, הגענו ליום ראשון - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אוסאמה ביקש את זה, במקרה הייתי בשידור, אוסאמה ביקש ואת הסכמת.
היו"ר ווליד טאהא
אבל למה אתה מפריע לחברת הכנסת, פינדרוס?
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אני מזכירה לך שהאופוזיציה הזאת היא אופוזיציה של הרשימה המשותפת, נתניהו, ונציגי החרדים, אתם ביחד, האופוזיציה היא שלכם. אתם אולי שכחתם, אתם רוצים להתנגד, להתעלם מהם, אבל אתם והאופוזיציה זה אחד - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ואוסאמה הציע את מה שאת קיבלת, אז זה הוא היה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
סליחה, אתה יודע, אתה מפריע לי לדבר ואני לא הפרעתי לך.
היו"ר ווליד טאהא
חה"כ פינדרוס, סליחה חה"כ שרון, אני רוצה לבקש ממך חה"כ יצחק פינדרוס, לתת לחברת הכנסת לדבר ללא הפרעה, תודה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אני מודה לך, אדוני. סליחה, אני מתנצלת, חה"כ בני בגין היה איתי בדיון הראשון שהיה על החשמל. אני שמחה שנכחת, אני מתנצלת ששכחתי.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
הכל בסדר, שרון.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אבל לעניינינו, אם היינו מקבלים את מה שעלה כאן ביום שלישי בערב, היינו כבר עכשיו מתקדמים לחוק הבא.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מי היה צריך לקבל את זה, הקואליציה או האופוזיציה?
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אתה שוב מפריע לי. ולא היו טוענים לדבר חדש, ומחכים להתכנסות של ועדת הכנסת, ומכלים שעות ארוכות, לא היינו מגיעים לכאן היום וגוררים לכאן אנשים נוספים, אבל זה כבר קרה, ואני מקווה שפנינו לבאות, שהאופוזיציה תבין איך לעבוד, ולא לבזבז פה סתם שעות.

לעניינינו, אני מברכת על זה שאנחנו מעבירים כאן היום את החוק החשוב הזה. חייבת להיות ועדה מיוחדת לענייני חריש, יחד בשיתוף פעולה עם גורמי הרשויות הסמוכים, כדי שנוכל להמשיך לקדם את העיר החשובה הזו, שמתקדמת בקצב מואץ, לצד שיתוף פעולה מלא עם רשויות נוספות. תודה לך, אדוני היו"ר.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה. חה"כ בני בגין, בבקשה.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
אם אנחנו עומדים בפני סיום, וההצבעה חיובית, אז אני מציע לא להשחית את זמנכם בדבריי.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה, חה"כ בני בגין. חה"כ יצחק פינדרוס, בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שָׁרֶן, אני אוהב שאת מדייקת בפרטים, אז אני אגיד לך שני דברים. דבר ראשון, בנושא של חוק חריש, אנחנו לא התנגדנו וגם לא עשינו נושא חדש, אוסאמה אכן עשה, והתוצאה היא שבאו היום עם מה שהוא רצה, לא מה שאני רציתי, אבל במקרה מה שהוא רצה - - -
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אוסאמה רצה שני חברים בוועדה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יפה, אז שיהיה עוד חבר בוועדה, ולזה לא הסכימו ביום שלישי, מי שלא הסכים זאת הקואליציה, אז להאשים את האופוזיציה במשהו שהאופוזיציה הצליחה בו, הייתי נזהר, זה דבר ראשון.

דבר שני, היו"ר יודע, ואמרתי את זה בגלוי, אני לא משחק בכאילו. אני דרשתי בחוק החשמל תשובה ממשרד המשפטים, אז היו"ר סירב לתת למשרד המשפטים לענות לי, וזאת הסיבה שבגללה אני במירכאות "טרטרתי" את הוועדה.

אני עדיין ממתין לתשובת משרד המשפטים, לא קיבלתי תשובה עד היום, והיו"ר סירב לתת למשרד המשפטים לענות לי, זאת הסיבה, ואני חושב שזה תפקידי, ואני גאה על זה שאני עושה את תפקידי.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה, חה"כ יצחק פינדרוס. משרד המשפטים מתבקש לענות לך מתי שבא לו - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יפה, קיבלת תשובה, אז אני גם אעכב את הוועדה מתי שבא לי. שתבוא להתלונן אצל היו"ר, לא אצלי.
היו"ר ווליד טאהא
אבל הוא כנראה - - -
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אבל האופוזיציה זה לא רק אתה, ידידי היקר, זה לא רק אתה. היו פה חברי האופוזיציה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, גם אוסאמה, אני עזרתי לאוסאמה מאותה הסיבה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
מאותה הסיבה?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
נכון.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה, חבר הכנסת.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אוקיי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני לא משחק בכאילו.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אז טוב לדעת שרק אתה מטריל פה את הוועדה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
נכון.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
מצוין.
היו"ר ווליד טאהא
אבל הוא הטריל אותה בחוק אחר, לא בחוק הזה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
לא, הוא עכשיו אומר שגם בחוק הזה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, בשעתיים האלה - - -
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
לא, הוא אומר עכשיו, אדוני היו"ר, שגם בחוק הזה הוא הטריל את הוועדה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
נכון.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
הנה, הוא אומר נכון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
נכון.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
חבל.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אלה הכלים הפרלמנטריים שיש לי.
היו"ר ווליד טאהא
חה"כ אוסאמה סעדי, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בוקר טוב, אדוני היו"ר, חברי וחברות הכנסת. אני מתנצל, אני יושב בוועדת חוקה ואני מחכה עד 10:30, כי שלחו לי שהדיון הוא בשעה 10:30, אז אני מתנצל.
היו"ר ווליד טאהא
לא, לא שיניתי, זה היה ב-10:00.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
משום מה בסיעה אצלנו שלחו לי שהיא ב-10:30, אני יושב בוועדת חוקה.
היו"ר ווליד טאהא
אוסאמה, כנראה בסיעה שלכם עובדים באיחור של חצי שעה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יכול להיות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הם עובדים בשעון פלסטין.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היו"ר, אני לא מסתיר את דעתי, ואני לא מתבייש, שרון, שהתפקיד שלי וחובתי, גם כלפי הציבור שלי והבוחרים שלי, היא כן להטריל את החוק הזה. אני לא מסתיר את זה, אני אומר את זה במפורש, בריש גלי, כי אתם, אפילו את הדבר הבסיסי של לשמור על השכנים, אתם לא רוצים לעשות. כי אתם מוכנים לאשר תוכניות ופעולות של הוועדה המיוחדת, שפוגעים בשכנים.

אז מה את רוצה, שאני אתן לך את זה חלק? שתבואו ותאשרו את וועדת חריש, ויאללה נמשיך? מה ציפית מאיתנו? אני לא מתבייש, ואני אמרתי, וטענתי נושא חדש. היה נוסח, אני מזכיר לכולנו, מוסי אתה לא היית, היה נוסח של היו"ר ושל הייעוץ המשפטי, שאני אמרתי שאם הוא יהיה מקובל על משרד הפנים אני אשקול למחוק את ההסתייגויות.

אבל, באנו לכאן היום, והנוסח אותו נוסח.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
איך אותו נוסח?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אותו נוסח.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
איך אותו נוסח?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בסעיף 3 זה אותו נוסח.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אבל זה לא נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה יותר גרוע.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
איך אותו נוסח?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תקראי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה יותר גרוע, זה לא אותו נוסח.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
איך אותו נוסח?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אותו נוסח, איפה הנוסח שהיה?
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אז תחליט, או יותר גרוע או אותו נוסח, ואני אומרת שזה לא אותו נוסח.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שרון, סעיף (3) שאנחנו ביקשנו, והיה פה נוסח של היועץ המשפטי לוועדה, שדיבר על כך שהחלטות ופעולות של הוועדה המיוחדת, שיש להן השלכות של ממש, אני מזכיר לכולנו, השלכות של ממש על יישובים סמוכים, זה לא בסמכות הוועדה המיוחדת, אלא בסמכות הוועדה המחוזית. איפה זה? תגידי לי איפה זה? אז אל תבואו אלינו בטענות.

אני מפר את האמון, ומועל באמון, גם אני וגם כל מי שנבחר על ידי האנשים האלה בכפרים האלה במשולש הצפוני, אם אנחנו מעבירים את חוק חריש בצורה הזאת. ואני מזכיר לכולנו, מוסי, אתה וחה"כ אחמד טיבי שהיה כאן אז בשם הרשימה המשותפת, הכנסתם את ההסתייגות הזאת של החברים ושל המשקיפים, והם צפצפו על זה במשך שלוש שנים, צפצפו, אף אחד לא בא ואמר למה לא למנות? למה לא מזמינים?

אז עכשיו אתם באים בטענות לאנשי מייסר ואום אלקוטוף וברטעה? למה, מיניתם מישהו והוא סרב? הזמנתם מישהו והוא סרב? אני אומר עכשיו, ריבונו של עולם, אדוני היו"ר, התוקף של ועדת חריש פג ביום ה-27 בנובמבר.

אתם עושים שמיניות באוויר ושעטנז להכשיר ולהמשיך בוועדה. אי אפשר, משפטית, צריך להקים ועדה מחדש. אז בבקשה תתכבדו ותקימו.

אני אומר, אדוני היו"ר, יש לנו הסתייגויות גם על הנוסח החדש, ואני רוצה להגיש הסתייגויות לנוסח החדש. זה שאתם שולחים לנו ביום חמישי נוסח, ואתם לא מקבלים את הדרישה הבסיסית, את הדרישה האלמנטרית שלי כנציג של התושבים האלה, זה לא בסדר.

אתה היית בעדי, אדוני היו"ר, והיועץ המשפטי הציע נוסח שאני אמרתי שאני מוכן לחיות איתו, ואז תבואו ותצביעו על זה. לזה הם לא מסכימים, והם יודעים למה, כי אני עד היום לא מקבל תשובה, למה צריך להקים תחנת מעבר ומסוף תחבורה במרחק אפס מאום אל קוטוף? למה? אז בסוף אומרים לי שזה לא משפיע על השכנים. איך תחנת מעבר, יא מוסי, לא משפיעה על השכנים? איך מסוף תחבורה ותחנת מעבר במרחק של 150 מטר, בני בגין, מהבתים של התושבים, זה לא משפיע? תגידו לי.

אז אתם באים בטענות? אני צריך לבוא בטענות אליכם שאתם מאשרים חוק כזה, שפוגע באלפי אנשים, ואלפי משפחות. אז מה אם משרד הפנים רוצה? נתנו לו פעם ראשונה, פעם שנייה, אין תקדים כזה בארץ על ועדה מיוחדת חוץ מחריש, והם יודעים למה.

אז במקום שאתם תבואו ותגידו שאתם תלחצו, אז אתה השגת, מוסי, ו-ווליד והמשותפת השגנו את מה שהשגנו, והיינו באופוזיציה. היום אתם בקואליציה, אתם לא יכולים ללחוץ על משרד הפנים? שאם יש פגיעה, שיעשו מה שהם רוצים בתוך חריש, אבל אם יש פגיעה בשכנים אז זה לא בוועדה מיוחדת.
היו"ר ווליד טאהא
אבל יש להם את הזכות הזאת, אוסאמה, אנחנו לא רוצים לתת רושם שחריש יכולה לעשות מה שבא לה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל עובדה.
היו"ר ווליד טאהא
לא, לא עובדה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הנה, אני אומר לך, אדוני היו"ר, תחנת מעבר - - -
היו"ר ווליד טאהא
אני אגיד לך מה העובדה, שנייה אוסאמה. ראשית, אין תכנון עכשיו לדברים שאתה דיברת עליהם, כנראה יש תכנון עתידי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, יש תוכנית קיימת.
היו"ר ווליד טאהא
לא, אין תכנון, זה לא במסגרת התכנון הקיים. כנראה מתכננים את זה עתידית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נו?
היו"ר ווליד טאהא
וליישובים הסמוכים יש את כל הזכות להתנגד ולהגיש ערר על כל תוכנית שהוועדה תרצה לתכנן. אני בדעה הזו, אוסאמה, שכל תכנון שפוגע באחרים או משפיע על אחרים צריך להיות בסמכות הוועדה המחוזית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז בבקשה.
היו"ר ווליד טאהא
חכה ידידי, אוקיי, אבל אין תכנון עכשווי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל יש.
היו"ר ווליד טאהא
אין תכנון עכשווי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אומר לך, עו"ד תוופיק - - -
היו"ר ווליד טאהא
מישהו יכול להגיד אם יש תכנון עכשווי לזה? אני מדבר על הגורמים - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שישאל, הוא אמר שעושים בסוף תחבורה.
היו"ר ווליד טאהא
לא, רגע, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בבקשה, תצהיר כאן לוועדה.
אילן טייכמן
אילן טייכמן, ממשרד הבינוי והשיכון. אין שום תוכנית על השולחן של הוועדה המיוחדת, הייתה הצעה ראשונית של הרשות המקומית, ההצעה הזאת הוסרה מסדר היום של הוועדה המיוחדת, מכיוון שהיא לא הייתה ברמת הבשלות.

אני רוצה רק לציין, שבמסגרת הוועדה המיוחדת, יושבים גם המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, נציג ארגוני הגג הסביבתיים, כך שהדברים לא עוברים בלי שהדברים האלה בבקרה, בבדיקות סביבתיות וכל מה שנדרש. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד, אמרתי את זה כבר - - -
היו"ר ווליד טאהא
כן, אנחנו לא רוצים שיהיה רושם, אוסאמה, גם כאשר מדברים, לא צריך ליצור רושם שכאילו אני זה שבא לפגוע ביישובים הסמוכים. אני זה שנלחמתי מהרגע הראשון שהוועדה תהיה שקופה, שהתוכניות שלה יהיו באתרים, שהמשרד ימנה את כל החברים והנציגים, ושכולם ידעו מה היא עושה.

עכשיו, לגבי תחנות מעבר במרחק של 100 מטר מהבתים, זה איום ונורא, ואני חושב שזה צריך להיות בסמכות מחוזית. על כן, גם ליישוב הסמוך ולכל אלה שחושבים שהם ייפגעו יש את הזכות להתנגד ולהגיש ערר, הם לא חיים בג'ונגל, חריש לא חיה בג'ונגל, היא חיה גם במדינה שסובבים אותה יישובים, שכולם צריכים להתנהל כראוי, הם צריכים להתקיים ואחרים צריכים להתקיים.

אז אין את זה על השולחן שאתה אומר שזה נמצא עכשיו על השולחן, זה לא נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה להמשיך בבקשה. אתה יודע, אדוני היו"ר, קודם כל , אתה שואל אם הם חיים בג'ונגל, כן, הם חיים בג'ונגל. עובדה, ששלוש שנים, אדוני היו"ר, לא מינו, לא הזמינו - - -
היו"ר ווליד טאהא
אז למה עד עכשיו לא סיימנו את זה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, בסדר.
היו"ר ווליד טאהא
כי רציתי להסדיר את כל הסוגיות שלא הוסדרו אז.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, אתה אמרת שהם לא חיים בג'ונגל, עובדה שהם התנהגו כמו בג'ונגל. התנהגו כראוי? לא התנהגו כראוי. אני אומר לך, עובדה אדוני היו"ר.
היו"ר ווליד טאהא
הם פעלו בניגוד לחוק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נכון.
היו"ר ווליד טאהא
על כן, אנחנו בפעם הזאת מנסים להשלים את כל הקצוות, על מנת שהמדינה לא תפעל בניגוד לחוק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ולכן אני אומר, כל עוד שהיישובים הסמוכים לא יוכלו להיות בטוחים שהוועדה המיוחדת לא תקבל החלטות שיש להם השלכות של ממש.
היו"ר ווליד טאהא
אבל כבר יש סמכות, יש זכות - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל יש הבדל.
היו"ר ווליד טאהא
אבו אחמד, יש זכות ליישוב הסמוך, יש זכות גם לחברי הוועדה להגיש ערר למועצה הארצית, ולהתנגד לערכאות הרלוונטיות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ווליד, אתה יודע, הייתה גם עוד הצעה, אני אזכיר לכולנו. הייתה עוד הצעה של בני בגין, שאמר שגם אם לא ניתן לוועדה המחוזית, אבל ניתן לחברי הוועדה המיוחדת להגיש ערר, והוועדה המיוחדת היא שתחליט אם זה הולך למחוזי או למיוחדת, גם לזה לא הסכימו.
היו"ר ווליד טאהא
עדיין יש להם זכות לעשות את זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למי?
היו"ר ווליד טאהא
לחברי הוועדה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איפה?
היו"ר ווליד טאהא
איפה? קיימת הזכות הזאת, תומר?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איפה? איפה בחוק? בני בגין הציע את זה, אני הסכמתי, אתה הסכמת, הם לא הסכימו.
היו"ר ווליד טאהא
בני, אתה תרצה להגיד פה דברים?
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
כן, אני יכול להתייחס, אם אדוני רוצה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל - - -
היו"ר ווליד טאהא
הוא יתייחס לזה, כן.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
כן, אני מתייחס רק לזכות הערר על תוכנית בסמכות הוועדה המיוחדת. יש סעיף, אני לא אלאה אתכם, סעיף 73 לחוק, שלכאורה נותן זכות ערר רחבה לוועדת המשנה של המועצה הארצית, אבל גם לגישה המצמצמת ביותר ברור, ששלושה חברי הוועדה המיוחדת, או הרשות המקומית או הוועדה המקומית הנוגעת בדבר, ורשות מקומית גובלת או סמוכה שטוענת שיש תכנון שפוגע בה היא בהחלט נחשבת רשות מקומית הנוגעת בדבר.

אז או שלושה חברים, חברי הוועדה המיוחדת כאחד, או - - -
בנימין ארביב
זה באיזה תקנון, או בחוק עצמו, בני?
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
לא, זה בחוק עצמו.
היו"ר ווליד טאהא
זה נמצא בחוק, זה קיים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה אחרי שהתוכנית תאושר, יא בני?
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
זה זכות הערר לוועדת המשנה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נו, אבל אחרי שתאושר התוכנית, מה אני צריך את זה? ווליד, נו באמת. לא, אבל יש הבדל, בני, גם היועץ המשפטי יגיד לך, יש הבדל בין מצב שבו התוכנית עדיין לא אושרה, ואז אני הולך וטוען בוועדה המיוחדת שזה לא בסמכות הוועדה המיוחדת אלא צריך ללכת לוועדה המחוזית, לבין מצב בו התוכנית תאושר, ואז יש ליישוב הסמוך זכות ערר ללכת ולהגיש למועצה הארצית.

השיקולים הם שונים, העילות הן שונות, יש הבדל, זה שונה לגמרי, מה אתה מספר סיפורים, בני? אנחנו קצת מבינים במשפטים, לא הרבה, לא למדנו, אנחנו קצת מבינים, אל תבלפו אותנו, אל תעבדו עלינו, אתם יודעים שאתם עובדים עלינו.
אילן טייכמן
חה"כ אוסאמה, אני רוצה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אילן, אני לא רוצה לשמוע מכם שום הטפת מוסר - - -
אילן טייכמן
אין שום הטפה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כי אתם, כפי שאמר היו"ר, שלוש שנים הפרתם את החוק באופן גס. היינו צריכים להעמיד אתכם לדין על הפרת אמונים, על מה אתה מדבר?
אילן טייכמן
חה"כ אוסאמה, הדבר האחרון שאני בא לעשות כאן זה הטפת מוסר. אני מבקש להעיר רגע משהו אחד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אומר לך, אדוני היו"ר, הם ניסו לפני ה-27 בנובמבר לקבל החלטות בתוך הוועדה המיוחדת, ואתה יודע את זה.
היו"ר ווליד טאהא
נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז מה? מה נגיד לאנשים? באמת, ניסו לעשות מחטף. אני אומר לך, אדוני היו"ר, אם שני הדברים האלה לא ייכנסו, זה מראה על חוסר תום לב ושיקולים זרים, ומטרות זרות של הוועדה. למה שהם יתנגדו?

אם בוועדה המחוזית זה שלי, שלך, הוועדה המחוזית רואה את כל התמונה, רואה איזה תוכניות יש של מועצה אזורית מנשה, שיש לה עכשיו תוכנית מתאר לאזור מנשה, כולל לאום אלקוטוף, כולל לאזור הזה שגובל בחריש. אז מה, ברגע שהוועדה המיוחדת תבוא ותאשר את הדברים האלה, אז כבר יש מעשה שעשוי, וזה משפיע על הוועדה המחוזית.

אז אני אומר ריבונו של עולם, רק את הסעיף הזה ואז תעבירו את זה, אם לא אז אנחנו נשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותנו על מנת לעצור את הוועדה המסוכנת הזאת. אני אמרתי, אני זרמתי עם בני בגין. בני בגין, בבקשה תגיד את ההצעה שלך, אני מוכן לזה, אבל שיגישו ערר לא אחרי שהתוכנית תאושר, אלא ברגע שיש תוכנית.

אם יש לחברי ועדה מיוחדת השגות שזה משפיע על יישובים סמוכים, אז הם יכולים מיד להגיש את זה. לא אחרי, מוסי, שיבואו ויגידו, והחליטו ושמעו את הכל ואז יש תוכנית, אה ואז אומרים תגיש ערר, אתה יודע את העילות המצומצמות ביותר שיש לתקוף תוכנית אחרי שהיא אושרה. בני, אל תעבדו עלינו, בחייאת דינק, לפחות תגידו את זה ישר.
מוסי רז (מרצ)
לא הייתה שום כוונה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, אתם לא מנסים לעבוד איתנו.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
ברשות היו"ר, אני פונה לאחראים על הפרוטוקול, יש פה בני א' ובני ב' אז צריך קצת להיזהר. עכשיו, חברי, חה"כ סעדי, פנה אליי, בני ב' על פי רשי התיבות של שם המשפחה, אז כשאני הצעתי את הצעתי, באמת מתוך כוונה לצאת מן הסבך ולהביא להסכמה, היות שאני אינני מומחה בתחום החקיקה והחוקים והתקנות בתחום זה, אני לא ידעתי עד הבוקר את מה שאמר בני א' ממינהל התכנון, שיש זכות כזאת לחברים בכל מקרה.

ואם יש כבר שני חברים מן היישובים הסמוכים והגובלים, ויש עוד נציג של הארגונים העוסקים בסביבה, ויש עוד את המשרד להגנת הסביבה, ושלושה בלבד דרושים על מנת להגיש ערר, הייתי אומר, כמו ששמעתי בלשון המשפטנים, עד שלא יוכח לי אחרת, חברי אוסאמה, נחה דעתי, אבל יכולה להיות גם גרסה אחרת כמובן. עד כאן.
היו"ר ווליד טאהא
אתה רוצה לומר משהו, אילן?
אילן טייכמן
אני רק רציתי לומר לחה"כ אוסאמה, אני מסתכל אחורה על תפקוד הוועדה במשך כמה שנים, לא על טיפול בתוך התוכניות הקיימות כמו שיהיה עכשיו לפי הארכת החוק, אלא אני מדבר גם על הרחבת שטחים כפי שהיה בעבר, על תוספת שטחים, ושטחים שקודם לא נבנו, וזה היה בשנים שעברו, וההחלטות היו פה אחד עם הסכמות, פשרות, והתנהלות מאוד אחראית של הוועדה המיוחדת.

זה לא במקרה שגם הגנת הסביבה, ולשכת התכנון המחוזית, ונציגת משרד הבריאות, ומשרד התחבורה, ואחרים, תומכים פה אחד בהחלטות של הוועדה, בהחלטות גדולות ומשמעותיות. אני חושב שזה מבטא גם יכולת של שיתוף פעולה בתוך הוועדה, שהיא משקפת הרכב של ועדה מחוזית מבחינת ההרכב של הנציגים הממשלתיים והארגונים הסביבתיים, הייתה התנהלות מאוד אחראית.

אני חוזר למה שהיה בדיון האחרון. אותה תוכנית שאתה מדבר עליה, הוועדה, יו"ר הוועדה והוועדה המיוחדת הסירו את זה מסדר היום בדיון האחרון של הוועדה המיוחדת בתחילת או אמצע נובמבר, מכיוון שההצעה לא הייתה בשלה. זאת אומרת, יש פה התנהלות שהיא מאוד אחראית, ואין לי שום ספק שהוועדה המיוחדת, כפי שהיא ידעה להתנהל תמיד, מיום הקמתה, באחריות ובצורה שהיא משקפת באמת בהתנהגות מאוד מקצועית בכל התחומים, גם בשנתיים הקרובות תעשה את זה באותה דרך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אילן, אני שואל אותך, יש תוכנית למסוף תחבורה ותחנת מעבר באזור שם במרחק אפס.
אילן טייכמן
אין תוכנית, הייתה הצעה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אמרת שהיא עדיין לא בשלה.
אילן טייכמן
הייתה הצעה, זו לא תוכנית, היא לא נקלטה בוועדה, אין תוכנית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל יש תוכנית.
היו"ר ווליד טאהא
יש תוכנית לתכנון עתידי.
תומר רוזנר
לא להטעות את הוועדה בבקשה, התוכנית נקלטה בוועדה, התוכנית הובאה לוועדה לצורך החלטה על הפקדה, התוכנית לא הוסרה מסדר היום.
אילן טייכמן
הוסרה מסדר היום.
תומר רוזנר
התוכנית לא הוסרה מסדר היום.
אילן טייכמן
יש לי את ההחלטה כאן.
תומר רוזנר
הדיון בה נדחה, זה לא אומר שהתוכנית הוסרה.
אילן טייכמן
אני יכול לקרוא את ההחלטה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה? מה התוכנית?
אילן טייכמן
התוכנית שאתה מדבר עליה.
היו"ר ווליד טאהא
אוסאמה, שנייה. אילן, בואו נתקדם. אני אשאל שאלה, האם אתה חושב, אילן, אתה, שהקמת תחנת מעבר ומסוף תחבורה 100 מטרים מיישוב אחר, האם אתה חושב שזה נוגע ליישוב האחר?
אילן טייכמן
אני חושב שהנושא הזה בהחלט יכול לנגוע ביישוב מסוים, אני חושב - - -
היו"ר ווליד טאהא
על כן - - -
אילן טייכמן
שנייה, אני חושב שהוועדה - - -
היו"ר ווליד טאהא
רגע, אני רוצה להתקדם איתך, שנייה. האם יש לך בעיה שתוכנית כזאת, שבאמת יכולה להשפיע על כמה יישובים, תהיה בסמכות ועדה מחוזית?
אילן טייכמן
בוודאי שכן, כי הוועדה המיוחדת היא עם סמכויות של ועדה מחוזית, היא לא יכולה להיות כפופה לוועדה אחרת.
היו"ר ווליד טאהא
כן, אני מבין.
אילן טייכמן
אבל ההתנהלות שלה - - -
היו"ר ווליד טאהא
אילן, אני מבין שוועדה מיוחדת היא סמכות מחוזית, אני מבין, אבל זה לא ביג דיל שאתה תדבר על יישוב X שיעשה טוב רק לעצמו, ברור שהיא תחליט לטובת יישוב X. אני אומר לך עכשיו, ועדה מחוזית היא גם ישות סטטוטורית של מדינת ישראל, היא לא אויבת של חריש, היא גם לא מתחרה איתה. אני בטוח שהיא לא אוהבת את המעמד המיוחד, כי זו הסמכות שלה, אבל מה זה משנה? אם אנחנו מדברים על תוכנית ספציפית שאנחנו יודעים בוודאות שיש לה השלכות על עוד כמה יישובים, למה שזה לא יהיה בסמכות הוועדה המחוזית?
אילן טייכמן
אני אומר, מכיוון שקודם כל, התוכנית הזאת היא לא באמת תוכנית שנמצאת על השולחן, היא תוכנית שהוועדה, ואני יכול לקרוא כאן - - -
היו"ר ווליד טאהא
אז אנחנו נגיד שהיא לא תתוכנן בוועדת חריש?
אילן טייכמן
אדוני היו"ר, אם אני אוכל להשלים רק את הדברים.
היו"ר ווליד טאהא
לא, כי אתה מביא אותי לזה. אני עושה לך עבודה כדי לצאת מזה.
אילן טייכמן
אני אומר ככה, הוועדה המיוחדת צריכה להיות עם מלוא הסמכויות שלה.
היו"ר ווליד טאהא
ידידי, אילן, אתה יודע, זאת לא ועדה מיוחדת, זאת ועדה מחוזית אבל אנחנו מכבסים מילים. אני אגיד לך מעבר, ערכית זה איום ונורא. כי למה לעשות את זה ל-X ולא ל-Y ולא ל-Z. אנחנו עושים את זה ל-X, אז לפחות אתם תבינו שיש תוכניות ספציפיות שיש להן השלכות על יישובים נוספים, לא משנה אם קוראים להם מנשה, ערערה, או כל שם אחר.

למה אתה חושש שהסמכות בהם תהיה לוועדה המחוזית? אני לא מדבר על סמכות של מדינה עוינת, אני מדבר על ועדה מחוזית של מדינת ישראל.
אילן טייכמן
גם הוועדה המיוחדת היא ועדה של מדינת ישראל, והיא מתנהלת באחריות, וכך צריך לראות אותה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בניגוד לחוק.
אילן טייכמן
היא התנהלה באחריות, לא הוועדה המיוחדת פעלה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בניגוד לחוק. למה לא מיניתם? למה לא הזמנתם משקיף? למה לא הזמנתם חברים?
אילן טייכמן
חה"כ אוסאמה, לא הוועדה המיוחדת ממנה את הנציגים של עצמה. הוועדה פעלה באופן תקין לחלוטין וכחוק.
היו"ר ווליד טאהא
אבל אנחנו עוד פעם נכנסים לוויכוח לא ענייני. אתה אל תסביר לי מה אתה מאמין, שמעתי אותך יותר מידי. אני מנסה להביא אותך להבנת האחרים גם, לא מצליח לי איתך. אל תחזור להסביר לי מה הוועדה ומה הוועדה, אני גם יודע מה זה הוועדה. אני מדבר על משהו ספציפי ומובהק, למה לך כל כך מעניין שאתה תחליט החלטות שישליכו באופן ישיר גם על האחרים? למה אתה חושב שזה טוב לך?
אילן טייכמן
אנחנו לא יודעים מה ההשלכות שיהיו, הוועדה תתנהל בצורה אחראית כמו שהיא התנהגה בכל התוכניות שלה, ואם יהיו השלכות אז היא תדאג - - -
היו"ר ווליד טאהא
ואתה חושב, אילן טייכמן, שהוועדה המחוזית חיפה היא לא אחראית והיא לא תתנהל באופן אחראי?
אילן טייכמן
הוועדה המיוחדת חריש מתנהלת בצורה אחראית - - -
היו"ר ווליד טאהא
לא, לא, שאלתי על הוועדה המחוזית חיפה.
אילן טייכמן
אנחנו לא בתחרות של אחריות של הוועדות.
היו"ר ווליד טאהא
שאלתי על הוועדה המחוזית חיפה. הוועדה המיוחדת חריש לא התנהלה באופן אחראי, לא מינתה חברים, לא מינתה משקיפים, לא העלתה תוכניות לאתרים, אל תחזיר אותי לדיון הזה.

על כן אני שואל, יש לך בעיה עם הוועדה המחוזית חיפה שתדון בתוכניות שיש להן השלכות ודאיות על יישובים אחרים?
אילן טייכמן
אדוני היו"ר, כל תוכנית שתהיה בתוך הוועדה המיוחדת, גם אם זאת תוספת של 100 יחידות דיור, על פי תמ"א 35 זו תוספת ניכרת. בכל תוכנית מישהו יכול לבוא ולהגיד שהיא עם השלכות על האזור, היא משליכה על התחבורה, היא הוסיפה 100 יחידות דיור, אז אין ועדה מיוחדת, זו ועדה מיוחדת בלי סמכויות.
היו"ר ווליד טאהא
לא, אז אני אמקד את זה בשבילך באופן יותר מחודד. מסוף תעבורה במרחק של 100 מטר מבית של יישוב אחר, האם זה משפיע על יישוב אחר?
אילן טייכמן
אז אני אומר, התוכנית הזאת - - -
היו"ר ווליד טאהא
תחנת מעבר, אתה מבין, אני לא מדבר על הוספת 100 דירות. אתה אל תלך לי לשם, עוד פעם אנחנו חוזרים למה שאמר פינדרוס, מתנגדים לבניה, זה שקר. תתמקד בתוכנית הספציפית הזו שיש בה השלכות על האחרים בלבד, לאף אחד לא מעניין אותו הבנייה.
אילן טייכמן
אני חוזר ואומר, התוכנית לא קודמה בוועדה המיוחדת אף שהיא יכלה לקדם אותה.
היו"ר ווליד טאהא
תומר, איך אנחנו יכולים לנסח סעיף שיגן על זה?
אילן טייכמן
בעינינו, זו פגיעה בוועדה המיוחדת והיכולת שלה לתפקד.
עלי כבהה
סליחה אדוני, אולי אפשר לדבר?
היו"ר ווליד טאהא
תוריד מסיכה ותדבר, ותציג את עצמך לפרוטוקול.
עלי כבהה
שמי עלי כבהה מאום אלקוטוף, חבר מועצה אזורית מנשה. לפני שפג התוקף של הוועדה בחודש נובמבר, הוגשה לוועדה תוכנית למגרש הספציפי הזה, שזה מספר 800, הייעוד שלו תכנון עתידי - - -
היו"ר ווליד טאהא
עלי, תדבר על הוועדה, תדבר על מסוף תעבורה ועל תחנת מעבר, אל תתמקד לי בגוש וחלקה, אני מדבר על כל היישוב.
עלי כבהה
כן, אני מדבר על נקודה ספציפית כיוון שהייתה תוכנית, הוגשה והיא נידונה בוועדה המיוחדת חריש בחודש נובמבר, ויש לה מספר, טייכמן, 3071017573, איזו תוכנית זאת? תענה אולי?
היו"ר ווליד טאהא
תמשיך אתה.
עלי כבהה
זאת התוכנית הספציפית למתחם הזה, לפסולת הגושית, למסוף תחבורה, זו התוכנית שהוגשה והיא נפלה בזכות הירוקים. לא נעשה תזכיר השפעה על הסביבה.
היו"ר ווליד טאהא
תומר, ההחלטה נפלה?
אילן טייכמן
נו, אז מה אתה רוצה?
עלי כבהה
נפלה אצלם, כן, הם יביאו את זה מחדש.
תומר רוזנר
דחו את זה.
היו"ר ווליד טאהא
יש הבדל בין נפלה לבין - - -
תומר רוזנר
דחו להשלמות.
עלי כבהה
אז מה הוא אומר שלא הייתה תוכנית, הייתה תוכנית, זה המספר שלה וזה הייעוד שלה.
יוסף גולדמן
אדוני היו"ר, אני רוצה גם בבקשה לדבר, יוסי גולדמן חבר המועצה.
היו"ר ווליד טאהא
שלום, אבל לפניך אני רוצה לתת לראש המועצה לדבר, הוא ביקש זכות דיבור.
יוסף גולדמן
בסדר גמור, מעולה.
היו"ר ווליד טאהא
אבל לא עכשיו, לא החלטתי שזה עכשיו, אתם יכולים להביט אליי בינתיים, הכל בסדר, עלי, תשלים.
עלי כבהה
אדוני, אני מדבר על המגרש הספציפי הזה בתור נציג היישוב הגובל אום אלקוטוף, ובעל קרקע פרטית הגובלת גם בחריש וגם באום אלקוטוף, בשני הכיוונים.
היו"ר ווליד טאהא
אתה הנציג של אום אלקוטוף במועצה אזורית מנשה. תמשיך.
עלי כבהה
אני אומר, מה הבעיה שהתוכנית הזאת תוגש ותידון בוועדה המחוזית, שלטעמי אינה עוינת לחריש והיא אינה עוינת לאף גוף, היא ועדה מקצועית, ואני לא רואה שיש מצב לתת לוועדה המיוחדת חריש לטפל בנקודה הזאת. אני השתתפתי בישיבות של הוועדה משנת 2008 ועד 2017 ואני יודע איך העניינים מתנהלים.

בדיון הקודם אני אמרתי שאנחנו הגשנו המון, מאות עררים והתנגדויות ולא ענו ולא שמעו לאף טענה אחת, לא התקבל ערר או התנגדות אחת. אז מה יכול להיות במצב הזה? איך אפשר להאמין? אני מרגיש שאני אהיה מופקר אם זה יהיה בידיים של הוועדה המיוחדת חריש. זה חייב להיות בוועדה המחוזית, אני הסברתי את הנושא הזה והראיתי את הקרבה של המקום לחברי הכנסת מימין, אפשר להציג גם כאן את המצגת ולראות כמה שזה קרוב. אני לא מבלף, אני מדבר אמת.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה, עלי. אני רוצה לעבור לראש מועצת חריש, בזום, יצחק קשת, בבקשה.
יצחק קשת
בוקר טוב, תודה רבה. שלום אדוני היו"ר, אני רוצה להעיר מספר הערות קטנות על מה שנאמר, בכל זאת.

ראשית, אני מצטרף לדבריו של אילן טייכמן ממשרד השיכון. הוועדה הזאת פועלת כבר שנים רבות, באחריות. זאת לא ועדה של חריש, זאת ועדה שמדינת ישראל מינתה, יושבים שם נציגים מכל משרדי הממשלה, והיא נהגה באחריות בכל השנים האחרונות.

לגבי ההערות שעלו פה, אותם דברים שהעלו פה, גם מסוף תחבורה וגם תחנת מעבר, נמצאים במרחק מהבתים של חריש, לא פחות מהמרחק של הבתים של אום אלקוטוף, באותו מרחק אם לא יותר קרוב ובתוך השכונה של בתים שמתגוררים בחריש.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז מה? אתה מסכים שזה יהיה בחריש, האנשים לא מסכימים לכך, אתה מועל בתפקיד שלך אם אתה מאשר תוכנית כזאת לתושבי חריש.
יצחק קשת
תנו לי לדבר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה הנימוק הזה?
יצחק קשת
אני רוצה להגיד, כמו שאנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד אחר, אנחנו גם לא רוצים לפגוע בתושבים שלנו, ואם זה בסמיכות לבתי המגורים של תושבי חריש, על אחת כמה וכמה אין מחפשים לפגוע ביישובים סמוכים, כי זה היינו הך. זה קורה לאחר שזה נבדק, לאחר שעשו את כל הבחינות, וזה ברור שזה לא מייצר פגיעה לא מידתית. באותה מידה שזה לתושבי חריש, זה בוודאי ובוודאי לשאר התושבים שהם בכלל מחוץ לעיר חריש.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה לך, יצחק קשת, ראש המועצה המקומית חריש. אוסאמה, אני מבין לפי מה שאמרת שיש לך הסתייגויות?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר ווליד טאהא
טוב, לפי הייעוץ המשפטי צריך לתת לך אפשרות גם להעלות את ההסתייגויות שלך, אז כמה הסתייגויות יש לך?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא יודע, נראה.
היו"ר ווליד טאהא
יש לך מאגר? בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני חוזר על הטיעון הבסיסי שלי, אדוני היו"ר, שלמעשה מדובר בחוק מיוחד לחריש, ומדובר בחוק שלמעשה בא להאריך תוקף של ועדה כאשר התוקף שלה פג ב-27 בנובמבר, ולכן צריך בכלל חוק חדש ולא הארכה. עכשיו אני רואה שחוק התכנון והבנייה, זה תיקון מספר 137 לא 128, כבר התקדמנו, אז אני לא יודע למה. אז לשם החוק, אני מוסיף על ההסתייגויות שכבר הצבענו עליהם.
תומר רוזנר
לא ניתן להסתייג לשם החוק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן, כן, אני יודע.
תומר רוזנר
לא ניתן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, בסדר, אני לא מסתייג, אני רק ציינתי את העובדה. לגבי סעיף 34 1א רבתי, אדוני היו"ר, היועץ המשפטי, אני הסכמתי והצבענו בעד הוספת נציג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה, אז זה בסדר לגבי סעיף קטן (א), אבל לגבי סעיף 1א(ב) שמדברים על הוספת חבר שהוא נציג רשות מקומית גובלת, שזה למעשה חבר במקום משקיף - - -
תומר רוזנר
לא, לא, זה נציג שקיים כבר היום, הסעיף הזה לא משנה.
רעות בינג
הוא כבר היום חבר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז זה הנציג של המועצה האזורית מנשה?
תומר רוזנר
במקרה הספציפי של חריש.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אוקיי, אז אני כאן מבקש שבסעיף קטן (ב) בו כתוב בסוף "שימנה שר הפנים", ואני אומר שצריך לתקן את זה כאן כך שהמועצה האזורית עצמה היא שתמנה את הנציג שלה ושר הפנים יאשר אותו.
תומר רוזנר
כמו שבגופים הציבוריים זה לפי המלצת הרשות המקומית?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן. ואם נגיד אותה רשות מקומית לא רוצה למנות, ורוצים לסכל את העבודה של הוועדה המיוחדת, אם הרשות המקומית לא ממליצה אז אפשר לחלופין, ששר הפנים ימנה מהיישוב עצמו. זאת גם הסתייגות שנייה שלנו, שהנציג צריך להיות נציג של הרשות עצמה.
היו"ר ווליד טאהא
אז תישאר על ההסתייגות הראשונה, כדי שנצביע. תחדד אותה כי אנחנו רוצים להצביע עליה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אני אומר, ההסתייגות הראשונה היא שהנציג של הרשות המקומית הגובלת, ימונה על ידי שר הפנים לפי הצעת הרשות המקומית.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אז אני מעלה את ההסתייגות להצבעה.

הצבעה
לא אושרה

ההסתייגות לא התקבלה, בבקשה אוסאמה, תמשיך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
רוויזיה, רעות את רושמת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בסעיף 2 כתוב "בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד תום עשרים ושבעה חודשים...", ואני מבקש כאן כמובן לבטל את הסעיף הזה.
תומר רוזנר
אדוני כבר ביקש לבטל את הסעיף כולו וההסתייגות הזאת כבר לא התקבלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן, הגשנו והצבענו על זה, לחלופין, אני מבקש שהתקופה תהיה לתקופה של 12 חודשים, לחלופין של שמונה חודשים, לחלופין של שישה חודשים.
תומר רוזנר
אנחנו נצביע על ההסתייגות הזאת כסדרה, זאת אומרת, יש סדרת הסתייגויות ואנחנו נצביע פעם אחת, אם תתקבל ההצעה יפורטו התאריכים.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, היא הסתייגות מספר 2 מבחינתו, נכון?
תומר רוזנר
לא, יש לו שלוש הסתייגויות כאן.
היו"ר ווליד טאהא
לא, את זאת במספר אני אגיד, שהיא הסתייגות מספר 2, נכון?
תומר רוזנר
לא, יש פה שלוש הסתייגויות חלופיות, אבל אנחנו נצביע עליה פעם אחת כסדרת הסתייגויות, שאפשר להצביע עליה ביחד.
היו"ר ווליד טאהא
כן, אבל בספירת ההסתייגויות של אוסאמה, זו הסתייגות מספר 2?
תומר רוזנר
בסבב החדש, כן.
היו"ר ווליד טאהא
כן, בסבב של היום.
תומר רוזנר
כן.
היו"ר ווליד טאהא
אז לצורך ההצבעה אני אכנה אותה הסתייגות מספר 2.
תומר רוזנר
אוקיי, למרות שזאת סדרה.
היו"ר ווליד טאהא
שכוללת סדרה.
תומר רוזנר
כן, בדיוק.
היו"ר ווליד טאהא
טוב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל במליאה אני מבקש לראות את כל ההסתייגויות.
היו"ר ווליד טאהא
שהיא כוללת סדרה של חלופות, אתה מתכוון?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
תומר רוזנר
כן, שלוש חלופות.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אז אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 2 של חה"כ אוסאמה סעדי, שכוללת סדרה של חלופות.

הצבעה
לא אושרה

ההסתייגות לא התקבלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
בבקשה, חבר הכנסת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לגבי סעיף 2(2)(1) שם מדובר על "נציג רשות מקומית הגובלת בתחום מרחב התכנון המיוחד, שימנה שר הפנים", אז כאן אני חושב שהרשות המקומית הגובלת היא שצריכה להמליץ על החבר, ושם הפנים ימנה.
מוסי רז (מרצ)
אבל אם יש יותר מאחת גובלת?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, יש רק אחת.
מוסי רז (מרצ)
לא, אתה מדבר על המקרה הספציפי הזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה מקרה ספציפי של חריש, הוועדה המיוחדת הזאת, מוסי, היא רק לחריש, זה לא כללי. זאת הבעיה בחוק הזה.
מוסי רז (מרצ)
בסדר, אתה צודק, אבל זה חוק כללי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא זה לא, זה חוק מיוחד לחריש, זה לא כללי, לכן יש מועצה גובלת אחת.
היו"ר ווליד טאהא
אז מה הייתה ההסתייגות?
תומר רוזנר
שהמינוי יהיה לפי המלצת הרשות המקומית.
רעות בינג
שר הפנים ימנה לפי המלצת הרשות המקומית.
היו"ר ווליד טאהא
זה מה שהיה בסעיף הקודם?
תומר רוזנר
הסעיף הקודם זה היה בסעיף קודם, עכשיו זה בסעיף של התקופה השלישית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה בסעיף של התקופה השלישית.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אותה הסתייגות רק לסעיף של התקופה השלישית. אני אעלה את ההסתייגות להצבעה עכשיו.

הצבעה
לא אושרה

ההסתייגות לא התקבלה, בבקשה חבר הכנסת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אחרי זה, בסעיף 2(2)(2) שאנחנו מדברים על נציג רשות מקומית סמוכה, כאן הסעיף מדבר על "נציג רשות מקומית הסמוכה למרחב התכנון המיוחד, שימנה שר הפנים". גם פה אני חושב שזה צריך להיות על פי המלצה של אותה רשות מקומית סמוכה, זה כל כך מובן.

אז מה, שר הפנים ימנה נציג, נגיד של ברטעה, או ערערה - - -
מוסי רז (מרצ)
הוא צודק בזה, יש לכם בעיה עם זה? הוא צודק בזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נציג של ברטעה או של ערערה ימנה שר הפנים, המועצה המקומית בערערה תמליץ והשר ימנה. אם המועצה המקומית לא תמליץ, אז שר הפנים ימנה, זה לחלופין, אז למה לא?
היו"ר ווליד טאהא
אני מניח שהמינוי יבוא באמצעות הרשות, ברור.
מוסי רז (מרצ)
לא, אבל אני חושב שהוא צודק, השאלה היא האם משרד הפנים מתנגד לזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל לא, זה לא כתוב.
היו"ר ווליד טאהא
לא כתוב, אבל - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם לא כתוב, ווליד - - -
היו"ר ווליד טאהא
בדרך כלל - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נו, אז שיהיה כתוב, מה הבעיה?
מוסי רז (מרצ)
אני חושב שהוא צודק, אם המציעים לא מתנגדים, יש בזה הגיון במה שהוא אומר. זה לא משנה את החוק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בני, שהמועצה תמליץ - - -
מוסי רז (מרצ)
נו, אבל מה, שר הפנים סתם ימנה את מי שבראש שלו?
בנימין ארביב
שוב, ככה זה עובד בדרך כלל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם ככה זה עובד אז תכתוב את זה.
בנימין ארביב
אני לא חושב, שוב, אם - - -
היו"ר ווליד טאהא
אני לא חושב שצריך לכתוב, לא.
בנימין ארביב
באמת ככה זה עובד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל בדרך כלל כותבים את זה.
היו"ר ווליד טאהא
זה לא יכול לעבוד בדרך אחרת, הרי, זה לא יכול.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל דבר כזה כותבים.
מוסי רז (מרצ)
יכול, בטח יכול.
היו"ר ווליד טאהא
זה לא היה כתוב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל עובדה שלא מינו עד היום, אז לכן תכתוב את זה ברחל בתך הקטנה, מה הבעיה? אבל הם מסכימים.
היו"ר ווליד טאהא
כן, דרך אגב, גם אם היה כתוב לא היו ממנים בפעם הקודמת, כי הם ועדה מיוחדת, יש להם סמכות לעסוק בדברים מיוחדים, אז הם עסקו בדברים מיוחדים, לא מינו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מיוחדים לאללה.
היו"ר ווליד טאהא
לאללה, כן. אז נעלה להצבעה את ההסתייגות של חה"כ אוסאמה סעדי.

הצבעה
לא אושרה

ההסתייגות לא התקבלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
סעיף קטן (ה) לאחר מכן - - -
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
אוסאמה, כמה יש? כי יש לשנינו הצבעות בחוקה עוד מעט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני יודע, אתה יכול ללכת, שניכם גם יכולים ללכת.

בסעיף קטן (ה) "לדיוני הוועדה המיוחדת בתקופה הנוספת השלישית כמשמעותה בסעיף 33, יזומן דרך קבע נציג רשות מקומית הסמוכה למרחב התכנון המיוחד שאינה הרשות המקומית הסמוכה..."

פה, אני שואל קודם את תומר, זה המשקיף השני שצריך להיות מרשות סמוכה שאין בה חבר?
רעות בינג
נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז גם פה אני מבקש, שאותו משקיף שהוא נציג של רשות מקומית סמוכה יהיה גם ממונה על ידי שרת הפנים, על פי המלצה של אותה רשות מקומית.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה את ההסתייגות של חה"כ אוסאמה סעדי.

הצבעה
לא אושרה

ההסתייגות לא התקבלה, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בסעיף קטן (ו), נאמר כי בתקופה הנוספת השלישית לא יהיה תוקף לפעולות הוועדה המיוחדת אם לא מונו בה חברים, או לא מונו בה חברים למשך שישה חודשים. אז אני מבקש להוסיף לאחר המילה "לפעולות" את המילים: "ו/או החלטות הוועדה".
היו"ר ווליד טאהא
אז נעלה את ההסתייגות הזאת להצבעה.

הצבעה
לא אושרה

ההסתייגות לא התקבלה, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
כן, רעות שומעת את זה, רוויזיה על ההסתייגות הזאת אוסאמה קבע.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
סעיף 3. אני טוען נושא חדש, מכיוון שהסעיף הזה שונה בתכלית השינוי מהנוסח המקורי של הצעת החוק הממשלתית.
רעות בינג
לסעיף 2, פסקה 3, נכון? לזה אתה מתכוון?
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
במה הוא שונה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הסעיף האחרון. טענתי נושא חדש רק לגבי סעיף 2.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
מה הנושא החדש?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אטען בוועדת הכנסת.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אתה אומר, למה לא להטריל אם אפשר להטריל? שמי שעובדות ויעבדו עוד ימים, עוד לילות.
היו"ר ווליד טאהא
אבל רגע.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה להטריל, שרון, אמרתי שאני רוצה להטריל, בבקשה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אין בעיה, אוסאמה, ואני אגיד לך שאתה מטריל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כי אתם לא נותנים שום דבר.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אתה תגיד שאתה רוצה להטריל וכל פעם שאתה תטריל אני אגיד לך שאתה מטריל. זה בדיוק מה שאתה עושה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בטח שאני רוצה להטריל, מה זה? מה את באה אליי בטענות?
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אני אבוא אליך בטענות כמה שאני ארצה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בטח.
היו"ר ווליד טאהא
סעיף 36?
תומר רוזנר
כן, התיקון לסעיף 36.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
נושא חדש הוא יטען בוועדה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לתיקון סעיף 36, שהם לא רוצים להוסיף את העניין הזה, שכאשר יש פגיעה, ואני מנמק.
תומר רוזנר
רגע, אדוני, מה הנושא החדש שאתה טוען?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שזה לא היה בנוסח המקורי.
תומר רוזנר
זה היה בנוסח המקורי.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
זה היה בנוסח המקורי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש שוני.
תומר רוזנר
יש שוני רק - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מחקו את כל הסעיפים.
תומר רוזנר
שנייה, אני רק אומר לאדוני - - -
תומר רוזנר
תומר, תן לי להסביר. בנוסח המקורי היו שתי חלופות, סעיף קטן (א) וסעיף קטן (ב), מחקתם את זה לגמרי, ויש נוסח אחר לגמרי שהוא שונה מהנוסח הממשלתי, ואני טוען על זה נושא חדש. אתם לא קובעים כאן, ועדת הכנסת היא שתקבע.
תומר רוזנר
אני רק אומר לגבי העובדות, הפסקה הופיעה כפי שהיא, למעט העובדה שהייתה בה חלופה נוספת שהוסרה, זאת אומרת, ירד עניין מסוים, לא נוסף עניין חדש.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, לא, שני סעיפים - - -
תומר רוזנר
במקום שני סעיפים, יש עכשיו רק אחד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תומר, שני סעיפים מקוריים שהיו עם תאריך מסוים, 27 בנובמבר, נמחקו ויש נוסח אחר. אני באתי, וחברתי שרון טוענת שאני מטריל, אבל מאז הישיבה הקודמת, אני וגם היו"ר וגם היועץ המשפטי, מנסים לשכנע את הוועדה הנכבדה, את נציגי הממשלה, את נציגי המדינה, שכאשר יש פגיעה ביישובים סמוכים, ויש השלכות של ממש על היישובים הסמוכים, הסמכות היא של הוועדה המחוזית.

הם רוצים, בנוסח הזה, שהם יעשו מה שהם רוצים בתוך חריש, גם אם זה פוגע ביישובים סמוכים. הייתה הצעת פשרה של בני בגין, שגם אני הסכמתי לה. הממשלה לא רוצה, ולא בכדי, ובחוסר תום לב, ולכן אני מתנגד, בסעיף הזה, אני חושב שאם יש פגיעה, ורואים שיש פגיעה הרי הם אומרים בעצם, יש תוכנית, הוגשה תוכנית על פסולת גושית במרחק של אפס, אז מה, אני לא אתנגד? בוודאי שאני אתנגד, ואני טוען נושא חדש.
תומר רוזנר
יש לך הסתייגויות נוספות? יש עוד שתי הסתייגויות שהגשת בפעם הקודמת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז צריך להצביע על זה, על הפעם הקודמת.
תומר רוזנר
יש כאן עוד שתי הסתייגויות שהוגשו בפעם הקודמת ועוד לא הצבעתם עליהם, למרות שהן כבר נומקו, אז אפשר - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שהם קשורים לסעיף הזה שאמרנו, בדיוק, זה הנוסח שאני אמרתי. אני לא רוצה להסתייג, אני מוכן לזרום, אני נגד החוק, אבל אם יתקבל הנוסח הזה של היו"ר ושל היועץ המשפטי, אני מוכן. לא מוכנים? בבקשה.
היו"ר ווליד טאהא
אז טכנית, מצביעים על שתי ההסתייגויות ואז מה?
תומר רוזנר
מחכים להחלטת ועדת הכנסת.
היו"ר ווליד טאהא
אז שם יש שני סעיפים ביחד להצביע עליהם?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, שני סעיפים נפרדים.
תומר רוזנר
לא, סעיפים 4 ו-5 להסתייגויות כפי שהוגשו.
רעות בינג
וזה חלופי גם.
תומר רוזנר
אלה שתי הסתייגויות חלופיות שהוגשו בפעם הקודמת בכתב.
היו"ר ווליד טאהא
אבל על כל הסתייגות מצביעים בנפרד?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר ווליד טאהא
אז נצביע על הסתייגות מספר 4 של חה"כ אוסאמה סעדי.

הצבעה
לא אושרה
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
ההסתייגות לא התקבלה. נצביע על הסתייגות מספר 5 של חה"כ אוסאמה סעדי.

הצבעה
לא אושרה

ההסתייגות לא התקבלה. אז אנחנו עכשיו מסדרים את העניין של נושא חדש?
תומר רוזנר
יש גם את הרוויזיה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
לא, אבל הוא גם טען לנושא חדש, לא רק רוויזיה.
תומר רוזנר
לא, יש רוויזיה עכשיו על ההסתייגויות שכבר הוגשו, שהן לא קשורות לנושא החדש.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אוקיי, אבל יש גם נושא חדש.
תומר רוזנר
נושא חדש, אנחנו לא נוכל להצביע על הסעיפים עצמם - - -
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
לא נוכל, עד ועדת הכנסת.
תומר רוזנר
עד ועדת הכנסת, אבל על ההסתייגויות אפשר להצביע.
היו"ר ווליד טאהא
אז לגבי הרוויזיה נצביע, כמה הסתייגויות היו? אתה רוצה שנצביע עליהם?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש שמונה הסתייגויות.
היו"ר ווליד טאהא
בבת אחת, אוסאמה, או כל הסתייגות בנפרד? מה שתחליט בין 8-1.
תומר רוזנר
לא, שנייה, צריך להודיע.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, רוויזיה על שמונה הסתייגויות?
תומר רוזנר
שנייה אחת, יש שמונה הסתייגויות של סיעות הליכוד, ש"ס, יהדות התורה.
היו"ר ווליד טאהא
שלא הצבענו עליהם?
תומר רוזנר
הצבענו עליהם.
היו"ר ווליד טאהא
לא, לא הצבענו על הרוויזיה, אתה אומר?
תומר רוזנר
לא עשינו עליהם רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, לא משנה אם זה רוויזיה. אז אנחנו קובעים דיון להצבעה על רוויזיות בשעה 11:42.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
45, מה 42? ווליד.
היו"ר ווליד טאהא
לאה נתנה עוד 3 דקות, 11:45, תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:12.

קוד המקור של הנתונים