ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 09/01/2022

חוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הכלכלה
09/01/2022


מושב שני
פרוטוקול מס' 140
מישיבת ועדת הכלכלה
יום ראשון, ז' בשבט התשפ"ב (09 בינואר 2022), שעה 10:00
סדר היום
הצעה לתיקון טעות בחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020 (מ/1346)
נכחו
חברי הוועדה: לימור מגן תלם – מ"מ היו"ר
אורי מקלב
ייעוץ משפטי
אביגיל כספי
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומים

הצעה לתיקון טעות בחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020 (מ/1346)
היו"ר לימור מגן תלם
בוקר טוב לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ועדת הכלכלה בנושא תיקון טעות בחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020. חוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020, התקבל בכנסת ב-9 בדצמבר 2020. הוא פורסם ברשומות ונפלו בו כמה טעויות סופר, טעויות דפוס, טעויות טכניות כמו "ו'" במקום "ן'" או "אינה" במקום "אינו", כך שלא מדובר בתיקון טעות מהותית אלא רק בתיקון טעויות סופר. אני אבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה להציג את התיקון ואנחנו נעבור להצבעה.

בוקר טוב חבר הכנסת מקלב. מדובר בתיקון טעויות דפוס לחוק שכבר פורסם ברשומות. בבקשה, אביגיל.
אביגיל כספי
אני אסביר בקצרה על התהליך של תיקון טעות. הוועדה, ועדת הכלכלה במקרה הזה, מאשרת את הצעת החוק לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. אחר כך הנוסח עובר אלינו ללשכה המשפטית להכנה. למרות שאנחנו עוברים עליו שוב ושוב, לפעמים יש טעויות הגהה שאנחנו מפספסים, וזה המקרה הזה. אני אקריא את סעיף 10(א) לפקודת סדרי ומשפט.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה עבר הצבעה שנייה ושלישית?
אביגיל כספי
כן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה עובר למליאה?
אביגיל כספי
זה הגיע למליאה. אם זה לא מגיע למליאה, יש לנו הליך פנימי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הנוסחים, כן מתקנים.
אביגיל כספי
נכון, אבל בגלל שהחוק כבר התקבל בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, אז צריך בעצם לעשות את ההליך הזה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה התהליך, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית?
אביגיל כספי
לא, לא. לא מצביעים על החוק מחדש אלא בעצם אנחנו פונים עכשיו לוועדה. הוועדה מתבקשת לקיים את ההליך הזה של תיקון טעות. היועץ המשפטי פונה לכנסת והוועדה מאשרת שבאמת מדובר בתיקון טעות סופר ולא בתיקון של טעות מהותית, ואז יגיע למליאה ויאושר. אני אקריא רגע את הסעיף הרלוונטי. זה יהיה יותר ברור.

בסעיף 10(א) כתוב: לעניין סעיף זה, "הוועדה", ועדה מוועדות הכנסת שהחוק היה בטיפולה. זה בעצם הוועדה הזאת. נפלה טעות בנוסח של חוק כפי שנתקבל בכנסת וקבעה הוועדה לפי הצעת יושב-ראש הכנסת או היועץ המשפטי לכנסת כי הטעות היא לשונית-טכנית, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, טעות הדפסה, שיבוש של העתקה וכיוצא באלה, רשאית הכנסת בהחלטה לתקן את הטעות. נתקבלה החלטה לתיקון הטעות לפני פרסום החוק ברשומות, יפורסם החוק המתוקן. נתקבלה החלטה לתיקון הטעות אחרי פרסום החוק ברשומות, יפורסם התיקון ברשומות בחתימת יושב-ראש הכנסת, ותחילתו של התיקון תהיה מיום תחילתו של החוק, זולת אם נקבע בהחלטה שתחילתו תהיה במועד מאוחר יותר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה הליך הצבעה רגיל? אני יכול לבקש רוויזיות והסתייגויות?
אביגיל כספי
האמת שאני לא שמעתי על כזה דבר בתיקון טעות. לגבי התחילה, מבחינת הטעויות אני רגע אעבור עליהן. רוב הטעויות הן טעויות בסעיפים הרגילים של החוק. יש טעות אחת שהיא בסעיף העונשין. בגלל שזה סעיף עונשין, זה סעיף פלילי וכו', אנחנו מבקשים שתיקון הטעות יחול מיום הפרסום של תיקון הטעות. שאר ההוראות בעצם לפי הסעיף שהקראתי, יחולו כבר ביום פרסום החוק שהיה כבר בעבר, ואין בעיה שיחולו רטרואקטיבית. אני אעבור רגע על הטעויות?
היו"ר לימור מגן תלם
כן.
אביגיל כספי
הטעות הראשונה היא בסעיף 32. כתוב "חדל להתקיים באותן סוכן". זה צריך להיות "באותו סוכן".

בסעיף העונשין כמו שהזכרתי, יש בעצם שתי הפניות שהן מופנות לסעיף 27(ד) במקום לסעיף 27(ה).

בסעיף 88, שזה מה שאנחנו קוראים לו תיקון עקיף, כי זה מתקן את חוק הסדרים במשק המדינה, כתוב "כהגדרתו חוק הגז הפחמימני" במקום "כהגדרתו בחוק הגז הפחמימני".

בתוספת הראשונה כתוב "אינו" במקום "אינה.

בתוספת העשירית כתוב "חידש אספקת גז במתקן גז", שזה צריך להיות "חידש אספקת גז למתקן גז".

זה בעצם הטעויות שמבקשים לתקן.
היו"ר לימור מגן תלם
בסדר גמור. נעבור להקראה.
אביגיל כספי
הצעת החלטה בדבר תיקון טעות בחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020

(לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948)

1. בחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020 –

1. בסעיף 32(א)(1)(א), במקום "באותן" צריך להיות "באותו";

1. בסעיף 50(ג)(1)(ז) ו-(2)(ז), במקום "27(ד)" צריך להיות "27(ה)";

1. בסעיף 88(1), המתקן את חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989, במקום "חוק" צריך להיות "בחוק";

1. בתוספת הראשונה, בפרט (3), במקום "אינו" צריך להיות "אינה";

1. בתוספת העשירית, בחלק ג', בפרט (42) במקום "במיתקן" צריך להיות "למיתקן".

1. תחילתו של סעיף 1(2) ביום פרסומו של תיקון טעות זה.
היו"ר לימור מגן תלם
מי בעד?
הצבעה
אושר
היו"ר לימור מגן תלם
פה אחד.
אורי מקלב (יהדות התורה)
האופוזיציה עניינית.
היו"ר לימור מגן תלם
מאוד. אני אמרתי כשנכנסת שאתה תמיד ענייני, חבר הכנסת מקלב. איך שנכנסת אמרתי את זה. מעולה, יופי, אז אנחנו סיימנו את הישיבה הזו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מתי עבר החוק, ב-2021?
היו"ר לימור מגן תלם
9 בדצמבר 2020 הוא עבר, והוא פורסם ברשומות מיד לאחר מכן.

אישרנו את תיקון הטעות ואנחנו סוגרים את הישיבה הזו.


הישיבה ננעלה בשעה 10:08.

קוד המקור של הנתונים