ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 28/12/2021

קביעת מכסות לייצור ביצים בשנת 2022, תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2022), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת8
ועדת הכלכלה
28/12/2021


מושב שני


פרוטוקול מס' 133
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, כ"ד בטבת התשפ"ב (28 בדצמבר 2021), שעה 14:30
סדר היום
קביעת מכסות לייצור ביצים בשנת 2022
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מרדכי ביטון – היו"ר
סמי אבו שחאדה
צבי האוזר
לימור מגן תלם
אורי מקלב
יסמין פרידמן
רם שפע
חברי הכנסת
יעקב מרגי
מירי רגב
יעל רון בן משה
מוסי רז
נירה שפק
מוזמנים
נעמה קאופמן פס - מנכ"לית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אסף לוי - מנהל אגף בכיר גורמי ייצור, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אפרת ורד - סגנית יועמ"ש, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

יצחק וקנין - חבר כנסת לשעבר

שמעון ביטון - חבר הנהלה, ארגון מגדלי עופות

מרדכי אלקבץ - מנכ"ל, ארגון מגדלי עופות

שמואל לויט - מנכ"ל, המועצה לענף הלול

אבשלום וילן - מזכ"ל, התאחדות חקלאי ישראל

לאה יוגב - נציגת מגדלים, ענף ההטלה
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
יפעת קדםקביעת מכסות לייצור ביצים בשנת 2022
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני שמח לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה בסוגית תקנות המועצה לענף הלול. הנושא החל כבר אתמול בוועדה עם כל המטען והמתיחות, רק מאז התקדמנו. במהלך הלילה והבוקר כינסתי בחדר שלי את נציגי משרד החקלאות ואת נציגי המגדלים כדי לנסות להגיע להסכמות כפי שהתחייבתי לפעול ולגשר בין הצדדים. אני שמח לבשר שיש עבודה יסודית, שיש התקדמויות רבות. כדי לא לעכב את עבודת הוועדה ביקשתי מהצדדים לסמן לי בתוך התקנות את כל אותם סעיפים שמוסכמים על הצדדים ובסעיפים שלא מוסכמים להמשיך להתדיין הלילה כדי שנוכל להביא אותם בהקדם לאישור והצבעה בוועדה.
יעקב מרגי (ש"ס)
מה המצב המשפטי אם התקנות לא מאושרות?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתמול ענינו על השאלה הזאת. יש לקונה בחוק. זה כאילו שהשוק נפתח ואין תכנון בעולם הביצים. בעבר, כשתקנות כאלו לא הובאו במועד והייתה לקונה של כמה ימים, אנשים הקימו לולים בימים האלה. בסוף בבג"ץ ובפסיקה משפטית נקבע שהם לא יכולים ככה לפתוח לול, גם אם התקנות לא בתוקף. אם מישהו בוחר להגיד "לא יהיו יותר תקנות ומכסות בענף ההטלה", זה דבר שמחייב חקיקה ראשית, לא מספיק לבטל את התקנה. כרגע אנחנו בהסכמות להביא את התקנה השנה ולדבר גם על המהלכים הגדולים שקשורים לענף ההטלה. אני שמח שיש לנו בשר פה כדי להתחיל להקריא ולעבוד. אני גאה גם במגדלים שהתפשרו, גם במשרד החקלאות שהתפשר, הגיע לעמק השווה ויצר הסכמות. לא הגענו עדיין לכל הסיפור ולא סיימנו.
יעקב מרגי (ש"ס)
לא הצלחת להביא את משרד האוצר?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
משרד האוצר נכח, אבל לבקשת המגדלים המו"מ התקיים ישירות מול משרד החקלאות. האוצר ייתן את התמיכה ויעבוד מול משרד החקלאות בנפרד.
מירי מרים רגב (הליכוד)
החקלאים אצלך הסכימו למתווה הזה שאתה מביא עכשיו?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לחלקים ממנו. רק מה שמוסכם יוצבע ויאושר עכשיו. מה שלא הוסכם ימשיך להיות בדיונים הלילה ואני מקווה שנצליח לגמור את כל הסיפור.
מירי מרים רגב (הליכוד)
אני רוצה לברך אותך, מיכאל, על המאמץ שאתה עושה כדי להגיע להבנות. ברור לכולנו שאסור למכור את החקלאות ואת החקלאים של מדינת ישראל. אתה מכיר את זה מהדרום, מהערבה, ואנחנו מכירים את זה מהצפון, מהטלת הביצים, שיש כאן כבר תהליך ארוך מאוד של האוצר לראות את הכל דרך החור של הגרוש כדי למכור את ענף החקלאות במדינת ישראל. אני חושבת שהמהלך הזה הוא מהלך נכון. צריך לראות איך אנחנו עושים את הכל כדי להגיע להבנות, בעיקר עם האוצר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה רבה על הדברים. בואו נעבור להקראה. ד"ר אסף לוי, מנהל אגף בכיר גורמי ייצור.
אסף לוי
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק
בשנת 2022), התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו-53 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963 (להן – החוק), לאחר התייעצות תעם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות 1. בתקנות אלה –

"אזור עדיפות לאומית", "יישוב סמוך גבול" ו"יישוב צמוד גדר" – כמשמעותם
בסעיף 1 להחלטת הממשלה מס' 3738, מיום ל' בניסן התשע"ח (15 באפריל
2018), שהתקבלה לפי פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית;

"אזור עוטף עזה" – יישובי עוטף עזה כהגדרתם בסעיף 1 להחלטת הממשלה מס'
566, מיום ו' בחשוון התשפ"א (22 בנובמבר 2020) שהתקבלה לפי פרק כ"ו לחוק
ההתייעלות הכלכלית;

"אפרוחות" - אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה עד גיל שבעה ימים;

"אתר חדש" – אתר שיוקם בשנת התכנון או שהוקם בשנת התכנון הקודמת,
אשר יועתק אליו לול הבסיס המתקיימים לגבי הלול שהוקם או התנאים
הקבועים בתקנה 9(ב)(3)(א) ו-(ב);

"בעל מכסה" –מי שנקבעה לו מכסה לשנת התכנון לפי תקנות אלה;

"גיל אחד" – עופות שבקעו בפרק זמן שלא יותר מ-10 ימים;

"חוק ההתייעלות הכלכלית" – חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה
ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009;

"המועד הקובע" – כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021);

"המועצה" – המועצה לענף הלול שהוקמה לפי סעיף 2 לחוק;

"כללי 2021" – תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור
ביצי מאכל לשיווק בשנת 2021), התשפ"א-2020;

כללי 2016" – תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור
ביצי מאכל לשיווק בשנת 2016), התשע"ו-2015;

"להקה" – מטילות בגיל אחד שמחזיק מגדל;

"לול בלא כלום" – לול ששטחו הכולל עולה על 10 מ"ר ושהמטילות
שבו אינן סגורות בכלובים ויש להן אפשרות לתנועה חופשית במתחם
הלול;

"לול הבסיס" – לול המצוי במשקו של בעל מכסה במען הרשום שלו
או במשק של בעל מכסה אחר בתחום אותו יישוב;

"לול חדש" – לול שהוקם ואוכלס לראשונה במהלך שנת התכנון
ומתקיימים לגביו התנאים הקבועים בתקנה 9(ב)(3);

"מטילות" – תרנגולות שגילן עולה על חמישה חודשים;

"מכסת הבסיס" – מכסה אישית שנקבעה למגדל לראשונה לפי
כללים או תקנות שהותקנו מכוח סעיפים 31 ו-53 לחוק, כולל
תוספות קבועות שהוקצו להם מכוח הכללים והתקנות כאמור;

"עופות להטלה" – מטילות, פרגיות ואפרוחות;

"פרגית" – תרנגולת בגיל שמונה ימים עד חמישה חודשים;

"שנת התכנון" – שנת 2022;

"שנת התכנון הקודמת" – שנת 2021.
יעקב מרגי (ש"ס)
האם יש הגדרות חדשות והגדרות ששונו?
אסף לוי
ישוב חדש ירד, והגדרה של לול ללא כלובים קצת עודכן.
אפרת ורד
מנסחים מחדש את תקנות רווחת מטילות בהתאם להגדרת השירותים הווטרינריים, לפי חוק צער בעלי חיים.
אסף לוי
ההגדרה הקודמת הייתה לול ללא כלובים, כאשר יש עדיין כלובי הטלה שהתרנגולות מסתובבות.
מרב תורג'מן
אין גם התייחסות לכל הנושא הזה של מגדל פטם, פטמים ולול לייצור פטמים. שלוש ההגדרות האלו לא קיימות בתקנות של השנה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד סעיף 1, מי נגד?

הצבעה
אושר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סעיף 2 לא מוסכם, כי זה היקף הביצים שיגדלו.
אסף לוי
קביעת מכסות 3. העקרונות לקביעת מכסות אישיות לייצור ביצי מאכל לשיווק
אישיות לכל מגדל לשנת התכנון, במסגרת המכסה הארצית, יהיו
כאמור בתקנות 4 עד 8.

מכסה אישית 4. לכל מגדל תיקבע מכסה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק
בשנת התכנון, שתהיה שווה למכסה האישית לייצור ביצי
מאכל לשיווק שנקבעה לו לשנת התכנון הקודמת.

הסעיפים האלה לא שונו מתקנות 2021. המהות אומרת שכל מגדל שנקבעה לו מכסה בשנת התכנון הקודמת, זאת גם תהיה מכסתו התחילית לשנת 2022.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד סעיפים 3 ו-4?

הצבעה
אושר.
אסף לוי
5(ב) קביעת מכסה לפי תקנת משנה (א) תותנה בהתקיים כל אלה:

(1) המגדל הוא תושב ישראלי; לעניין זה "תושב" – כהגדרתו בחוק
מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;

(2) המגדל הוא בעלים של קרקע חקלאית שנועדה לשמש לגידול
בלי חיים ושניתן לפי כל דין להקים עליה לול לגידול מטילות;
לעניין זה, "בעלים" – לרבות מי שזכאי על פי דין להירשם
כבעלים – אם זו קרקע פרטית, וכן בעל זכויות בנחלה, שהוא
מחזיק כמשמעותו בסעיף 2 לחוק ההתיישבות החקלאית
(סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ"ז-1967
(להלן – מחזיק) או בעל זכויות במקרקעי ישראל לפי הסכם
ארוך טווח עם רשות מקרקעי ישראל שבתוקף לתקופה
העולה על 10 שנים מהמועד הקובע והמיועד למטרה זו;

כאן נכנס שינוי קטן בהגדרה. בתקנות 2021 לא הייתה הסיפה לגבי השכרה. כאשר המועצה חילקה את המכסות בגין תקנות 2021, היה סוג קרקע שלא היינו ערים אליו, של חוזה ארוך טווח עם רמ"י שמאפשר הקמת לולים. הבטחנו שנתקן, לכן כאן אנחנו מתקנים.

(3) המגדל יאכלס את מלוא מכסתו בשנת התכנון;

(4) המגדל ייצר את מלוא מכסתו בלול חדש שהוא לול בלא כלובים;

(5) לבקשה לקבלת מכסה יצרף המגדל התחייבות, חתומה בפני עורך
דין, ולפיה הוא מתחייב לייצר את המכסה שתיקבע לו בהתאם
להוראות פסקאות (3) ו-(4).

מאחר והבסיס לתוספת הזאת זה הרצון והצורך בייצור הביצים לשנת 2022, וכדי לוודא שנקבל את הביצים לאור כל מה שהיה בדיון הקודם, אנחנו מבקשים שמי שיראה את היכולת - כמובן שהלול חייב להיות לול מוסדר עם רישוי עסקים, לעמוד בכל התנאים של השירותים הווטרינריים, להיות לול ללא כלובים - יתחיל את הייצור בשנת התכנון הנוכחי.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
כל תוספת למכסה, גם ללולים קיימים, חייבת להיות בלולים ללא כלובים?
אסף לוי
לא, סעיף 5 זה רק מכסות חדשות. בנוסח המקורי יש תוספת ללולים עם כלובים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כל מה שחדש הולך ללולים ללא כלובים. מי בעד סעיף 5(ב)?

הצבעה
אושר.
אסף לוי
(ג) בקשה לקבלת מכסה תוגש בתוך 60 ימים מיום פרסומן של תקנות
אלה ותהיה ערוכה לפי הנוסח שבתוספת הראשונה ויצורפו לה המסמכים
המפורטים באותה תוספת; ועדת המכסות תהיה רשאית לקבוע מועד
נוסף להגשת בקשות מטעמים שיירשמו ובלבד שהודעה על כך תפורסם
בשני עיתונים יומיים לפחות, מהם אחד בשפה הערבית ובאתר האינטרנט
של המועצה שכתובתו www.ofot.org.il (להלן – אתר האינטרנט של
המועצה); הדרך והמועדים להגשת בקשה לפי תקנת משנה זו יפורסמו
באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר שכתובתו
www.moag.gov.il.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד סעיף 5(ג)?

הצבעה
אושר.
אסף לוי
(ד) ראתה ועדת המכסות כי קביעת מכסה לכל המבקשים שעומדים
בתנאים לפי אחת מפסקאות (1) עד (5) לתקנת משנה (א), לפי העניין,
וכן בתנאים לפי תקנת משנה (ב), תביא לכך שהיקף המכסות הכולל
שניתן לקבוע לפי אותה פסקה, תערוך הגרלה בין אותם מבקשים,
ותקבע מכסה אישית כאמור באותה פסקה לזוכים בהגרלה; הגרלה
לפי תקנת משנה זו תהיה פומבית, תיערך בפיקוח עורך דין, ויוזמנו
אליה כל המבקשים; הוועדה תערוך רשימות של כל המבקשים לפי
תקנה זו בהתאם לתוצאות ההגרלות.

הסעיף הזה, אדוני, זה להסדיר את המצב שבו יהיה לנו יותר ביקוש למכסות מאשר היצע. בשנים עברו נדרשנו לעשות הגרלה. הדרך שלנו לוודא שאנחנו מחלקים את המשאב הציבורי הזה בצורה שוויונית היא לערוך בין כל מי שעומד בתנאי הסף הגרלה. גם להגריל רזרבה, וגם לחלק את המכסות החדשות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד סעיף 5(ד)?

הצבעה
אושר.
אסף לוי
מכסות מיוחדות 6. ועדת המכסות, לאחר אישור מנהל האגף לחינוך התיישבותי
למוסדות להכשרה במשרד החינוך או מנהל האגף להכשרה מקצועית במשרד
מקצועית ולבתי הכלכלה, לפי העניין, רשאית לקבוע מכסה חדשה בהיקף
ספר חקלאיים של עד 100,000 ביצי מאכל לבית ספר חקלאי או לבית ספר
מקצועי שבפיקוח האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה
שמתוכננת לקום בו מגמת לימוד חקלאי הכוללת לול הטלה,
אם מספר התלמידים הרשומים ללימוד במגמה זהו הוא 20
לפחות, ובלבד שהמכסה הכוללת שתוקצה לפי תקנה זו
לא תעלה על 1,000,000 ביצים והיא תיוצר בלולים בלא
כלובים; מכסה לפי תקנה זו תיקבע לפי בקשת בית
הספר החקלאי או בית הספר המקצועי, לפי העניין.

במקום משרד העבודה והרווחה שהיה בתקנות 2021, זה שונה למשרד הכלכלה, והוספנו לולים ללא כלובים בהתאם למדיניות השר. כל מכסה חדשה גם לבית ספר חקלאי תהיה בלול ללא כלובים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הערות לסעיף 6? אין הערות. מי בעד סעיף 6?

הצבעה
אושר.
אסף לוי
תוספות קבועות 7. (א) ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שוויתר בשנת התכנון
או בשנת התכנון הקודמת על שימוש חקלאי בקרקע שעיבד
כדין עד אותו מועד, לטובת האגודה החקלאית שבה נמצא משקו, לצורך הקמת אתר חדש שבו יוקמו לולים בלא
כלובים בלבד, תוספת מכסה בהיקף של עד 25,000 ביצים
לכל דונם קרקע שעובד כדין במועד עקירת הגידול, אם
התקיימו כל אלה
(1) הקרקע אינה קרקע בחלקה א'; בפסקה זו,
"חלקה א'" – חלק מנחלה שהוא שטח רצוף
של קרקע המיועד בתכנית תקפה למגורים, למבני
משק של בעל הזכויות בנחלה ולעיבוד חקלאי;

(2) זכות השימוש בקרקע שעליה יוקם האתר
החדש תינתן לכל בעלי הנחלות באותו היישוב
המגדלים את מכסתם בלול זה;

(3) הבעלות על הלול שיוקם באתר תהיה של כל
בעלי המכסה מאותו יישוב המגדלים בלול;

(4) הוכח להנחת דעתה של ועדת המכסות שהמגדל
עתיד להעתיק את גידול מכסתו לאתר חדש ביישוב
שבו מצוי משקו;

(5) לבקשה לוועדת המכסות יצורף אישור מנהל
המחוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר שבתחומו
מצויה הקרקע, על עיבוד הקרקע כדין במועד
עקירת הגידול;

בתקנות משנה זו, "אגודה חקלאית" – כמשמעותה בתקנה
2(1) לתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו-
1995.

(ב) תוספת מכסה לפי תקנת משנה (א) תתבטל אם בעל המכסה לא
יגדל את כל מכסתו באתר חדש ביישוב שבו מצוי משקו בתוך 24
חודשים מיום עקירת הגידול או אם יפסיק להתקיים תנאי אחר
מהתנאים האמורים בתקנת המשנה האמורה.

(ג) ועדת המכסות תקבע לבקשתו של בעל מכסה שמכסת הבסיס
שלו קטנה מ-500,000 ביצים, תוספת מכסה שתשלים את מכסת
הבסיס שלו ל-500,000 ביצים, אם הוא מייצר את מלוא מכסתו
בשנת התכנון בלול חדש בלא כלובים ביישוב שבו מצוי משקו,
במתחם שאינו במשקו של בעל מכסה אחר, וכל עוד הוא ייצר
את מלוא מכסתו באותו הלול.

(ד) ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שבשנת התכנון הקודמת
גידל בצמוד למכסה שנקבעה לו לפי סעיף 4 לכללי 2021 את
התוספת שנקבעה לו לפי תקנה 8(ה) או (ו) לאותם כללים,
תוספת מכסה בגובה התוספת שאושרה לו כאמור.
נירה שפק (יש עתיד)
אם עכשיו אני ויסמין רוצות לאחד מכסות באותו יישוב, מה זה אומר?
אסף לוי
אנחנו מחלקים את היישוב כמו שחילקנו בעבר. גם המדיניות של המשרד, והחקלאים לא מתנגדים לה, זה להוציא את הלולים מתוך היישוב. כשאנחנו מדברים על לול שלא נמצא במתחם של בעל מכסה אחר, זה אומר שאת לא יכולה לגדל בנחלה א', את יכולה לגדל ביחד מחוץ ליישוב במתחמים שהמשרד קידם ומקדם.
נירה שפק (יש עתיד)
זאת אמרת, מה שאמרתי קביל, מוסכם ומקובל.
מרדכי אלקבץ
אנחנו, ואני לוקח לדוגמה את היישוב שלי, יודעים מזה זמן שאנחנו אמורים להוציא את הלולים למתחמים מחוץ ליישוב, לשטחים שכמעט רובם נטועים. כשאדם באזור גידול נפל במטע ישן שהוא רצה לשנטע, האגודה פנתה אליו ואמרה לו שמכיוון שממילא הולך להיות שם אזור גידול הם מבקשים ממנו לא לשנטע. אז לא היה את הסעיף שמגביל ל-24 חודשים, אותו מגדל לא שנטע את המטע.
אסף לוי
הסעיף הזה אומר שאתם מבקשים עוד 24 חודש כדי שיוקם הלול ויאוכלס.
מרדכי אלקבץ
אם אחרי יותר מ-24 חודשים אזור הגידול יוכשר - -
אסף לוי
אדוני, ברשותך לא ננהל את הדיון המקצועי פה. בוא נוותר על (ב).
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר.
אסף לוי
בתקנות 2021 קבענו תוספת מכסה זמנית לכל המגדלים בגין 4%. התחייבתי שבתקנות 2022 לכל מי שיגדל את התוספת הזאת בצמוד למכסתו תיקבע התוספת כקבועה. זה מה שאומר סעיף 7(ד).
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אם כבר יש תוספת וצריך להוציא את הלולים מחוץ ליישובים, למה לא לעשות את זה כבר בלולים ללא כלובים?
אסף לוי
זאת הייתה תוספת רוחבית.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אם נותנים תוספת, למה לא לעודד את מי שעובר ללולים ללא כלובים?
אסף לוי
בתקנות 2021, כשנתנו את התוספת, ניתן לכל מגדל 3% בלולים ללא כלובים ואחוז נוסף בלולים ללא כלובים. עשינו את זה בתקנות 2021. הסעיף בתקנות 2022 רק מכניס את התוספת הזמנית שניתנה בהעדפה ללולים ללא כלובים לבסיס המכסה של כל מגדל, בתנאי שגידל אותה בצמוד למכסתו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד סעיפים 7(א), (ג), (ד)?

הצבעה
אושר.
אסף לוי
תוספת חד-פעמית 8. (א) ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שהעתיק בשנת התכנון
את הגידול שלו מלול הבסיס שאינו עומד בדרישות האמורות
בתקנה 9(ב)(3)(ב) ללול בלא כלובים שבבעלותו ואשר נמצא
באתר חדש ביישוב שבו מצוי משקו שאוכלס לראשונה בשנת
התכנון, בהתאם לבקשתו, תוספת חד-פעמית בהיקף
השווה לכמות הביצים שתטיל הלהקה המצויה בלול הבסיס
בתקופה ממועד העתקתו כאמור עד תום שנת התכנון או
עד הגעת הלהקה לגיל 26 חודשים, לפי המוקדם מביניהם;
בתום התקופה האמורה בתקנת משנה זו לא יגדל בעל
המכסה את מכסתו או חלק ממנה בלול הבסיס, אלא אם כן
בזמן שחלף ממועד העתקת הגידול ניתן ללול הבסיס אישור
כי הוא עומד בדרישות לפי תקנה 9(ב)(3).

הסעיף הזה נמצא בכל התקנות, גם בתקנות 2021, למעט השינוי שהוכנס בלול ללא כלובים. סעיף 8(א) נועד לסנכרן בין לולים קיימים לבין המעבר ללולים חדשים, כדי להוריד משיקול הדעת שיקול כלכלי של מעבר. כדי שמספר מגדלים יעברו ללול חדש ומוסדר, אנחנו צריכים שהם יעברו בגיל אחיד. יש שיקול כלכלי מתי לפנות את הלהקה הקיימת. כדי ש-x לא יחכה ל-y, או כדי שלא יצטרך לפנות מוקדם מידי ויחכו לו, אנחנו מאפשרים באופן חד פעמי לאותו מגדל שעובר ללול חדש לגדל במקביל את המכסה גם בלול הישן עד תום שנת התכנון או עד שהלהקה מסיימת את כלכליותה. בהתאם למדיניות השר התוספת הזאת תינתן רק אם הוא עובר ללול ללא כלובים.

(ב) מכסה לפי תקנת משנה (א) תינתן בכפוף לתנאים אלה:

(1) לבקשה לוועדת המכסות תצורף התחייבות של
המגדל, חתומה בפני עורך דין, לפיה המגדל מתחייב
כי בתום התקופה האמורה בתקנת משנה (א), יפסיק
את הגידול בלול הבסיס, אלא אם כן בזמן שחלף
ממועד העתקת הגידול ניתן ללול הבסיס אישור כי
הוא עומד בדרישות לפי תקנה 9(ב)(3);

(2) הבקשה לוועדת המכסות תכלול את פרטי האתר
החדש, שנת הקמתו, ותאריך האכלוס של הלהקה;

(3) לבקשה לוועדת המכסות יצורף אישור מנהל
המחוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר שבתחומו
מצוי האתר החדש, כי מדובר אתר חדש, וכי אכלוסו
הראשוני של הלול הוא בשלב התכנון.

(ג) המכסה הכוללת שתוקצה לפי תקנת משנה (א) לא תעלה על 34
מיליון ביצים.
שמעון ביטון
אסף, אני אשמח לשמוע את התייחסותך לתוספת החד פעמית שמכוונת למעבר ללולים ללא כלובים. יש שני אתרים לפחות שבימים אלה מסיימים את הבנייה שלהם והם לפני אכלוס. הם מתוכננים מתקנות 2021. אני אשמח לשמוע איך אפשר לשלב אותם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה אומר שיש שני מקרם מיוחדים שהם באמצע בנייה?
שמעון ביטון
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לפעמים עושים סעיף מיוחד למקרה הביניים הזה, מוסיפים אותו לתוך התקנה.
שמואל לויט
ביקשנו שתצא הוראת מעבר לגבי הלולים שהתחילו להיבנות - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שזה שני מקרים כרגע.
שמואל לויט
יכול להיות יותר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יכול להיות יותר, אבל זה אירוע לא גדול.
מוסי רז (מרצ)
למה מגבילים ל-34 מכסות? למה לא יותר?
אסף לוי
אני מוצא טעם בהערה הזאת, אבל זה דורש התייעצות גם עם המנכ"לית וגם עם השר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אי אפשר לפתור את זה בסעיף נוסף, ספציפי עבורם?
אסף לוי
זה עניין של מדיניות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אפשר לא לתת לנושא מענה בסעיף, להקריא אותו, ואם מוסכם, להביא סעיף מיוחד.
נירה שפק (יש עתיד)
או לבקש מוועדת חריגים לדון בדברים האלה.
אורלי לוי אבקסיס (הליכוד)
אדוני, לפרוטוקול אתה אומר שיטופל הנושא של הוראות המעבר לגבי אלה שהסתבכו ובנו את הלולים החדשים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו פונים למשרד החקלאות שיסתכל על המצב המיוחד הזה של כמה מקרים בודדים, ייתן לו מענה, ויעגן אותו בתקנות. מה לגבי השאלה העקרונית של מוסי רז על ההיקף?
אסף לוי
הסעיף הזה אומר שאני נותן לבעל מכסה קיים, אני קובע לו מכסה כפולה כך שהוא יכול לגדל את המכסה הקבועה שלו בלול החדש שאני רוצה שהוא יעבור אליו. כדי שלא יהיה לו שיקול כלכלי מתי ואיך לעבור, אני אומר לו להמשיך לגדל בלול הישן המיושן כל עוד הלהקה קיימת. לולים לא נולדים ביום.
מוסי רז (מרצ)
הייתי רוצה לשמוע למה 34 ולא 44. אם יש סיבה, הייתי רוצה לשמוע מה היא.
אסף לוי
הסיבה נעוצה בזה שהיקף המכסה הפנויה לכל התוספות האלו נגזר מהמכסה הארצית.
מוסי רז (מרצ)
היא פרומיל מהמכסה הארצית.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
הרצון שלנו, אסף, שתעודדו לעבור ללולים ללא כלובים.
מוסי רז (מרצ)
אני מבין שזה לא יעלה מ-34 ל-3,000.
אסף לוי
אפשר גם 50.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו לא נצביע כרגע על 8(א), אנחנו נצביע רק על 8(ב) ו-8(ג), כאשר ב-(ג) זה יהיה 50 במקום 34. מי בעד סעיפים 8(ב) ו-8(ג)?

הצבעה
אושר.
אסף לוי
פנייה לקביעת 10. (א) מי שזכאי למכסה אישית או הגיש בקשה לתוספת מכסה, לפי
מכסות אישיות תקנה 4, 7 או 8 והוא לא קיבל על כך הודעה שנקבעה לו מכסה
או תוספת מכסה, לפי העניין, עד תום 60 ימים מיום פרסום
תקנות אלה, רשאי לפנות עד תום 90 ימים מיום הפרסום
האמור לוועדת המכסות בבקשה לקביעת מכסתו.

מהסעיפים המנויים לפי תקנה 4,7 או 8 הייתה גם תקנה 5 בשנת 2021. תקנה 5 זה מכסות חדשות. מכיוון שהניסיון מראה שאנחנו לא עומדים בלוחות הזמנים, הוחלט למחוק. אין התנגדות של המגדלים, זה רק מקל על עבודת המועצה.

(ב) ועדת המכסות רשאית, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לדון
בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד האמור.

(ג) החלטת ועדת המכסות בבקשה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב)
תינתן בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה.

מכסת עופות 11. (א) המועצה תקבע לכל בעל מכסה, בתחילת שנת התכנון וכן,
להטלה לפי הצורך, במהלכה, מכסת עופות להטלה לייצור מכסתו על
פי מפתחות אחידים כמפורט בתוספת השנייה.

(ב) המועצה תנפיק לבעל מכסה תעודת מגדל שתפורט בה
מכסת העופות שנקבעה לו לייצור מכסתו לפי תקנת משנה
(א).

שיווק אפרוחות 12. קבלן מורשה כמשמעותו בסעיף 44 לחוק לשיווק חומר רביה
להטלה לא ישווק אפרוחות לבעל מכסה אלא באישור בכתב
של המועצה ובהתאם לתנאי האישור.

גידול פרגיות 13. (א) לא יגדל אדם פרגיות אלא אם כן הוא קיבל אותן כאפרוחות
ושיווקן מקבלן מורשה לשיווק חומר רביה כמשמעותו בסעיף 44 לחוק.

(ב) לא ישווק אדם פרגיות לבעל מכסה אלא באישור בכתב של
המועצה ובהתאם לתנאי האישור.

החזקת מטילות 14. (א) לא יחזיר אדם מטילות אלא אם כן בידיו תעודת מגדל לפי
תקנה 11(ב), ובהתאמה לכמות הרשומה בה.

(ב) המועצה רשאית להורות לבעל מכסה המחזיק עופות להטלה
בכמות עודפת על מכסת העופות להטלה שקבעה לו או לאדם
שאינו בעל מכסה שמחזיק עופות להטלה שלא כדין להעביר
את הכמות העודפת או את כל העופות שהוא מחזיק, לפי העניין,
להמתה, באופן שתורה ובהתאם להוראות כל דין.
אורלי לוי אבקסיס (הליכוד)
למה להמתה? אי אפשר להעביר את זה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
את העופות האלה אי אפשר לאכול?
אסף לוי
לא.

שמירת דינים 16. אין בתקנות אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד סעיפים 10,11,12,13,14 ו-16? מי נגד?

הצבעה
אושר.
אסף לוי
תוספת שנייה
(תקנה 11(א))

קביעת מכסת עופות להטלה על בסיס גיל הלהקה או סוג הגידול

עד גיל 28 חודשים עם הנשרה כפיה – 250 ביצים למטילה;

עד גיל 21 חודשים בלא הנשרה כפויה – 260 ביצים למטילה;

לגידול אורגני או לגידול בלול בלא כלובים בלא הנשרה כפיה – 200 ביצים למטילה;

בתוספת זו, "הנשרה כפויה" – מניעת מזון מתרנגולות מטילות במטרה
ליצור אצלן מחזור הטלה נוסף.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
מה זו הנשרה כפויה?
אסף לוי
התוספת השנייה מקשרת בין המכסה בביצים לבין מספר המטילות הניתן לאכלס. המפתח הזה אומר כמה מטילות הוא יכול לאכלס בהתאם לשיטת הגידול. יש שלוש כיתות גידול נהוגות. המשרד שוקל על תקנות שיבטלו את מה שחברת הכנסת מדברת עליו.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אז למה אנחנו לא מורידים את זה?
אסף לוי
כי זה עדיין לא נאסר.
יעקב מרגי (ש"ס)
10 שנים אנחנו מדברים על זה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לאה יוגב, נציגת מגדלים, בבקשה.
לאה יוגב
יש פה תקנות - על חלקן אפשר לברך - שבסופו של יום צריך שיהיו ישימות. יש מגדלים משפחתיים שאמורים על פי התקנות האלו לגייס 600,000 שקל. מה שאני מבינה זה שב-1 במרץ, אם הם לא יעמדו בגזירה שגם הציבור לא יכול לעמוד בה, הם פשוט יסגרו את הלולים. צריך להתנות את התנאים האלה בתקצוב למגדלים הקטנים שהם בסדר גודל של בעל מכולת. דורשים מהם להקים קניון מכספם הפרטי שאין להם אותו, מהלוואות של בנקים שלא יתנו להם כי הם בני 65 פלוס. הם יצטרכו לשעבד את החיים שלהם ואת הילדים שלהם כדי לעמוד בתנאים האלה.
יעקב מרגי (ש"ס)
כל מי שעוסק בתחום יודע שב-2018 היה אמור להיות הסכם חתום עם האוצר של 340 או 380 לטובת המטרה הזאת. לצערי הרב המנכ"ל דאז, שהוא היום יועץ סתרים של מאן דהוא במשרד, לא חתם על זה. כולנו רוצים לעבור ללולי חופש, כולנו רצינו לעשות את זה כבר מאתמול, משנה שעברה. אי אפשר לצפות מהמשק הביתי לממן. מי שראה מה גודל ההשקעה של בניית לול חדש יודע שזו השקעה אדירה. גם התמיכה לא מספיקה. יש כאלה שנכנסו לשוקת שבורה, שעשו את זה על דעת עצמם. דמעות של דם לראות אותם בוכים על ההשקעה שלהם. צריך לעשות הכל כדי לעזור להם.
יצחק וקנין
אני מגדל ביצים, אבל להבדיל מכל מגדל אחר בגליל אני לא קיבלתי מכסה, אני קניתי משק חקלאי במושב יערה. המדינה לא נתנה לי כלום. חבל הארץ שבו נמצאים היישובים שמגדלים את הביצים, וזה לא סוד רבותיי, אם זה שמעון באביבים, או אני שגר במושב יערה, הם יישובים סמוכי גדר. המדינה באה ואמרה: אין לנו משהו אחר לתת להם, אנחנו נותנים להם לגדל. תחשוב עכשיו כשאתה מעביר את התקנות האלו. אני שומע את האנשים, אני שומע את דור המייסדים איך הם מדברים. החשש כרגע הוא לא שיפרצו את הגדר ויבטלו את המכסות ואת התקנות, אלא שאנחנו חיים על כרעי תרנגולת. הבאתי הצעת מחליטים על 350 מיליון, על 100 מיליון לתשתיות. אתה יודע שמשרד החקלאות מבצע בפועל תשתיות של יציאה לאותם אזורי גידול? זה בחלק מהישובים. יש רצון להוציא את כל המערכת הזאת לבחוץ, ואני בעד הדבר הזה לאורך כל הדרך, אבל חשוב מאוד להבין שאם מבטלים תכנון אין צורך לעשות כלום, פשוט תיקחו אקדח ותירו להם ברקה. להביא 600, 700 מכסות חדשות לתוך הפול? מאיפה לקחתם את זה? זה עוד 30% על מה שמייצרים בפועל.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
עשינו דיון על פי סעיפים. אמרה הגברת לאה את כאבה. היא דיברה באופן כללי על אותם מגדלים קטנים, משפחות ותיקות. אנחנו ניתן את הדעת על הנושא הזה.
יצחק וקנין
רבותיי, אפשר לבטל את הכל. חברי הכנסת, אתם צריכים בשיקול דעת גדול מאוד לקבל החלטות. לא פשוט. אם ניקח את כל הענף הזה למגדלים גדולים, אני מבטיח לכם שתמצאו מוצב צבאי באביבים. אף אחד לא יגור שם. אף אחד לא יגור כשאין פעוטון, כשאין גן ילדים, כשאין מכולת, כשאין מרפאה. זה לא איזה לוקסוס לחיות שם. אתם צריכים להחזיק אותם שם, להגיד להם: "חבר'ה, בואו תגורו פה, אתם מחזיקים לנו את הגבול". מישהו חושב שהוא עושה להם טובה. הגרוע ביותר, ויש לי ניסיון של 25 שנה בוועדה הזאת, זה שזה לא יוריד שקל אחד ממחיר הביצה. 100 מיליון מייבאים היום. מי שיעשה את הקופון זה היבואנים. אם אתם רוצים דוגמאות, אני מציע לכם לקחת פרוטוקול של ועדת הכלכלה מ-2006 בנושא החלב.
אורלי לוי אבקסיס (הליכוד)
פגשתי בהפגנה בחוץ דור צעיר שמסובך בהלוואות של מאות אלפי שקלים רק כי ההורים שלו חשבו בשנת 2018 שהם נותנים לו השקעה לעתיד. הם היו בטוחים, בגלל שהם לא יכולים לקבל את ההלוואות האלו כי הם מבוגרים, שדרך ההלוואות לילדים הם יוצרים היתכנות כלכלית להכנסות לעתיד. יש פה ילדה בת 25, קצת יותר גדולה מהבת שלי, שאומרת לי: "תקשיבי, אני קמה כל יום ב-05:00, אוספת ביצים ואז הולכת לעבוד כבנקאית". היה והנושא הזה לא יטופל, היא תהיה חייבת בין 250,000 ל-300,000 שקל על ההרפתקה שהמדינה הכניסה את המשפחה הזאת. למה? כי ההורים רוצים לשמור את הילדים איתם, הם רוצים לראות את דור ההמשך, הם רוצים לראות את הילדים ממשיכים את המשק שהם עשו. כמו שאמר פה חבר הכנסת לשעבר וקנין, הם יושבים באדמת טרשים, אי אפשר לעשות שם שום דבר אחר. אנחנו צרכים למצוא את מקורות המימון, כי אותם בני 65 לא יקבלו מהבנקים את האשראי כדי לבנות ולהיערך לרפורמה הזאת. חייבת להיות איזו שהיא קרן, אם במשרד האוצר, אם במשרד הכלכלה, שתיאבק. כמו המשכנתאות המכוונות שהיו במשרד השיכון, כך צריכות להיות פה הלוואות מכוונות לנושא של הרפורמה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד התוספת השנייה לחוק?

הצבעה
אושר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
התוספת השנייה מאושרת. אני רוצה לשבח את אנשי הצפון, את כל המגדלים, את הארגונים שמייצגים את ענף ההטלה. בסוף זה אנשים, בסוף זה שיח, זה קשב, זה רצון להבין מה כואב לכל צד, איך כל צד הולך אחד לקראת השני. אני רוצה להודות למנכ"לית של משרד החקלאות, לשר שישב איתי אתמול בלילה שעות ארוכות, למגדלים ולארגונים על התבונה והיכולת להביא כבר חלקים מהתקנה בהסכמה. אני שמח שהתקדמנו בעשרות אחוזים בתקנה הזאת. אני קורא לכם לעבוד באופן נמרץ איתנו הלילה על-מנת לסיים את הקראת התקנה ולתת לה תוקף. אני קורא לכם לנסח מתוך ההסכמות האלו מבט אסטרטגי רב שנתי על עולם ההטלה, לצעוד יחדיו גם לדברים שחשובים לנו בהיבטים של סביבה, של צער בעלי חיים, של טכנולוגיה, של פריון, של כל השיקולים שחשובים למדינה בהתקדמות בנושא הזה, לצד שמירת המגדלים הקטנים, ההון בר קיימא. לא להפוך את הענף הזה לענף שיטיב עם בעלי הון, אלא לעזור לאלפי מגדלים קטנים שכל אחד מהם יוכל להמשיך ולהתפרנס מהנושא הזה, ובמקביל לפעול יחדיו לכך שמחיר הביצה לא עולה, נשמר וגם בעתיד יוכל להיות מופחת.
יעקב מרגי (ש"ס)
זה לא מובן מאליו בקואליציה הנוכחית. אני מודה לחברי הקואליציה שגילו פה נחישות, כי עם הנחישות של שר האוצר זה היה עובר כפי שזה, as is. זכו המגדלים שיש יו"ר ועדה שהנושא בנפשו. אני מודה לך על ההובלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זאת גם הזכות של כל חברי הכנסת שלקחו פה חלק, אם אלה חברי הוועדה ואם אלה השותפים פה באופן קבוע שתורמים לעבודה הוועדה.

לאה יוגב דיברה מדם ליבה על אותו דור ותיק שגידל, התפרנס וצריך לשדרג את עצמו. זה מחייב השקעות של הון. הדור הוותיק רוצה לעשות את הצעד הזה, רק הוא צריך גב ממשלתי בהיבטים של מענקים, של הלוואות, של תכנית עסקית, של ייעוץ, של הצמדת יועצים מקצועיים. הם צריכים מענקים והלוואות שיאפשרו להם לעשות קפיצת מדרגה, שיבססו את העסק שלהם גם לדורות הבאים. תם ולא נשלם. תודה רבה, אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:45.

קוד המקור של הנתונים