ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 09/11/2021

תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) (תיקון), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת3
ועדת הכלכלה
09/11/2021


מושב שני


פרוטוקול מס' 86
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, ה' בכסלו התשפ"ב (09 בנובמבר 2021), שעה 10:00
סדר היום
הצעת תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) (תיקון), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: רון כץ – מ"מ היו"ר
חברי הכנסת
ולדימיר בליאק
מוזמנים
ליאת בלום - ראש מחלקת ייעוץ משפטי, משרד התקשורת
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
טל פוקס
מנהל/ת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
ענת נחום - חבר תרגומים


הצעת תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) (תיקון), התשפ"א-2021
היו"ר רון כץ
ברוכים הבאים. טוב, אז בוקר טוב לכולם. הדיון בנושא תקנות בזק (התקנה, תפעול והחזקה), משרד התקשורת בבקשה.
ליאת בלום
היי, שמי ליאת בלום ממשרד התקשורת. מדובר בתקנות שמותקנות מכוח סעיף 12 לחוק, אנחנו רוצים לשנות אותן ואנחנו רוצים להחליף את תקנה 28, שקובעת חובה על בזק להתקין טלפונים ציבוריים בתדירות מסוימת ובתכיפות מסוימת. אנחנו רוצים שייווצר איזה שהוא מנגנון אוטומטי, שלפי תדירות השימוש היא תדע את טצ"גים היא מסירה ואיזה טצ"גים היא משאירה, שלגבי אלה שהיא מותירה, היא מחויבת כמובן לדאוג להם לתחזוקה.

קבענו רף של 100 דקות שיחה בממוצע בחודש במהלך השנה שקדמה.
היו"ר רון כץ
זה לא רף נמוך מידי?
ליאת בלון
ממה שקיבלנו, כי עשינו קול קורא במסגרת המשרד ועיבדנו את הנתונים, זה רף שהוכיח את עצמו במובן הזה שבמקומות שבאמת הציבור פנה וביקש להשאיר את הטצ"גים זה בערך היה הרף או גבוה ממנו.
היו"ר רון כץ
אוקיי.
ליאת בלון
דבר נוסף חשוב, זה שכן השארנו סמכות למנהלת הכללית של משרד התקשורת להשאיר או להסיר טלפון ציבורי במקרה ששונה מהרף בגלל טובת הציבור, אם באמת יהיה מקום כמו אולפנות או ישיבות, שהרף יהיה ממש סמוך לתוצאות שנקבל, עדיין תהיה לה סמכות להחליט. כמובן שניתן לחברה לטעון את טענותיה ואחרי שנשקול אותם ונחליט אם להסיר.
היו"ר רון כץ
אלו בעצם הטעמים המיוחדים?
ליאת בלון
נכון.
היו"ר רון כץ
בסדר גמור.
ליאת בלון
להקריא את התקנות?
היו"ר רון כץ
כן.
איתי עצמון
כן, להקריא ולהסביר כל תיקון כמובן.
ליאת בלון
תקנות הבזק – תקנת תפעול, תחזוקה ותיקון, התשפ"א – 2021.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 ו-59 לחוק התקשורת בזק ושידורים, התשמ"ב 1982 ובאישור וועדת הכלכלה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הבזק – תקנת תפעול ותחזוקה, התשמ"ה 1985. להלן התקנות העיקריות:

· בשם התקנות במקום ה"בזק", יבוא "התקשורת בזק ושידורים".

שינוי טכני החוק שונה והוא החוק המסמיך, אנחנו משנים את התקנות בהתאם.

· בתקנה אחת לתקנות העיקריות בהגדרה "טצ"ג " בסופה יבוא "שהוקם לפני יום תחילתן של תקנות הבזק – התקנה, תפעול, תחזוקה ותיקון התשפ"א – 2021.

הרעיון הוא שיהיה ברור בתקנות שמדובר רק על הטצ"גים הקיימים. החובה להקים חדשים לא קיימת יותר, אוקיי? ולכן בהגדרה כבר הגדרנו שזה טצ"ג שהוקם לפני יום התחילה.
היו"ר רון כץ
במידה ואתם כן רוצים אבל להתקין חדשים, יש אופציה כזאת בכלל?
ליאת בלון
אנחנו לא יכולים, לא. כרגע בנוסח אין אופציה כזאת, כי אנחנו לא.
היו"ר רון כץ
ואתם לא משאירים אפילו לשיקול דעת?
היו"ר רון כץ
לא. השיקול דעת היחיד שיהיה זה למנהלת, להשאיר את אותם טצ"גים שפעילים.
היו"ר רון כץ
סתם סיטואציה, מתקינים או מסמיכים או בונים עיר חדשה, יישוב חדש, מקום שכן צריך את הדבר הזה, אין לכם אפילו סמכות.
ליאת בלון
ראשית, היה וזה יקרה אפשר לחזור ולהתקין או לתקן את התקנה.
היו"ר רון כץ
לא כדאי להשאיר עכשיו מקום לשיקול דעת?
ליאת בלון
אנחנו ממש חושבים שזה משהו שתוך תקופה מאוד מאוד קצרה ייעלם. הרף ותדירות השימוש שאנחנו מקבלים, תדירות השימוש מאוד נמוכה. זה במקומות מאוד מסוימים – אולפנות, ישיבות, בתי חולים וגם שם, זה רק באזורים מאוד מאוד מסוימים. בגלל זה השארנו את הסמכות לטצ"ג כזה או אחר.

צריך להגיד, למען הסדר הטוב שהרבה מהטלפונים הציבוריים הוסרו. בניגוד לתקנה, אבל הרבה הוסרו. הרבה עיריות אמרו לנו "..תקשיבו, אנחנו לא מחכים ואנחנו מסירים..".
היו"ר רון כץ
כן, זה מפגע סביבתי בסופו של דבר.
ליאת בלון
בדיוק, היו על זה הרבה תלונות. אני ממשיכה?
איתי עצמון
אני רוצה רק להעיר כאן רגע, לפני שאת ממשיכה. לעניין ההגדרה, אנחנו חשבנו ואלה היו גם ההערות שהעברנו אליכם לפני הדיון שנכון יותר לכתוב הוראה אופרטיבית מהותית שבעצם קובעת שהחל ממועד מסויים לא יותקנו או לא יוצבו עוד טלפונים ציבוריים ובעצם החברה תפעל להסרה של הטלפונים הקיימים בהתאם לתקנות האלה. כלומר בינינו לא היה נכון לכתוב את בהגדרה, ההגדרה היא קובעת את ההגדרה של המונח ולא את ההוראה המהותית. אז אני חושב שבכלל על התיקון הזה אפשר לוותר, להבנתי.
ליאת בלון
אנחנו הסכמנו, זה מבחינתנו אם זה ברור יותר לציבור אין לנו בעיה.
היו"ר רון כץ
מצויין.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אפשר שאלה?
היו"ר רון כץ
בטח.
איתי עצמון
אני מציע שתקריאי באמת את התקנה הבאה המהותית ושם אנחנו נשלב את ההוראה שקובעת את המועד שבעצם ממנו לא יותקנו עוד טלפונים ציבוריים.
היו"ר רון כץ
רק לפני ההקראה, לחבר הכנסת בליאק יש שאלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
מה עלות ההתקנה והתחזוקה של הטלפונים האלו?
ליאת בלון
אני לא יודעת להעריך את זה. כרגע, אתם תיכף תראו שבתקנה זה מושת על החברה. גם היום, החברה כשהיא מפרקת מתקן בזק היא אמורה לשאת בעלויות והתקנות קובעות את זה במפורש, שזה יהיה עלויות לחברה.

החלפת תקנה 28 – במקום תקנה 28 לתקנות העיקריות יבוא:
1. תפעול, תחזוקה והסרת הצג. החברה תמציא למנהל, עד תום הרבעון הראשון של כל שנה דו"ח המפרט את מתקני הטצ"ג שבכוונתה להסיר בהתאם לתקנת משנה ב' וזו תפרט את מספר הדקות הממוצע בחודש שנעשה שימוש בכל מתקן כאמור בשנה שקדמה להגשת הדו"ח (בתקנה זו הדו"ח).
2. בתוך 90 ימים מיום המצאת הדו"ח למנהל החברה תפעל להסרה של כל תצ"ג אשר נעשה בו שימוש שמתחת ל-100 דקות שיחה בחודש בממוצע בשנה שקדמה להגשת הדו"ח. המנהל רשאי להאריך את המועד האמור לפי בקשת החברה מטעמים מיוחדים ובהחלטה מנומקת בכתב.

אני מעירה לזה שהרעיות היה שאם החברה תגיד "תקשיבו, יש לי עכשיו המון טצ"גים" ואנחנו מעריכים שבהתחלה היא תפנה ותבקש לעשות את זה בצורה קצת יותר מסודרת, אז זה לשיקול דעת להאריך לה את התקופה הזאת.

3. החברה תהיה אחראית להפעלתו התקינה ותחזוקתו של כל תצ"ג אשר אינה מחויבת להסיר, כאמור בתקנת משנה ב' וכן תפעל לבדיקה לפי הצורך של תיקון של כל תצ"ג כאמור, בתוך 30 ימים מיום הוצאת הדו"ח למנהל. המנהל רשאי להאריך את המועד האמור לפי בקשת החברה מטעמים מיוחדים ובהחלטה מנומקת בכתב.
4. כלל העלויות הנובעות מתפעול, תחזוקה והסרה של תצ"ג, כאמור בתקנת משנה ב' ו-ג' יחולו על החברה.
5. על אף האמור בתקנות משנה ב' ו-ג', ראה המנהל כי יש צורך בהסרה או בהפעלה של תצ"ג מסויים יהיה רשאי המנהל, מנימוקים מיוחדים שירשמו, לקבוע כי החברה רשאית להסיר או להפעיל את התצ"ג האמור והכל לאחר שנתן לחברה את ההזדמנות להשמיע את טענותיה בפניו.
איתי עצמון
את רוצה להסביר?
ליאת בלון
להסביר כל אחד מהם? אוקיי אני אסביר.
א' זה הגשת הדו"ח.
ב' – הם צריכים לראות איפה התדירות נמוכה ומיד בתוך 90 ימים להסיר.
ג' – זו אותה החובה לתפעל את אותם הטצ"גים הקיימים ולדאוג. קיבלנו פניות על טלפונים במקומות שכן צריך, אבל הם תקולים, אז הכנסנו את זה שהחובה ממשיכה ואיפה שיש טצ"ג הוא חייב להיות תקין.
ד' – כלל העלויות הנובעות מתפעול, תחזוקה והסרה, זה מה שהסברתי מקודם.
ה' – זו אותה סמכות של המנכ"לית לפעול בניגוד למנגנון שקבוע בסעיף משנה ב'.
היו"ר רון כץ
תודה. אנחנו מקבלים עדכון מה יקרה עם זה בטווח של זמן, הוועדה?
ליאת בלון
נכון לעכשיו ולפי הנוסח הזה, לא.
היו"ר רון כץ
אפשר להכניס שנדע מה קורה עם התקנות האלה, לא חייבת להגיע לוועדה. אפילו עדכון בכתב שנדע רק מה קורה.
ליאת בלון
בהתייחס לכמות הטצ"גים?
היו"ר רון כץ
כן, רק לפי הכמות ואיך אנחנו מבחינת זמנים של להוריד את בעצם את אותם הטלפונים הציבוריים.
איתי עצמון
השאלה האם מדובר על דיווח חד פעמי?
היו"ר רון כץ
חד פעמי.
ליאת בלון
חד פעמי בתוך שנה מהיום?
היו"ר רון כץ
בוא נגיד שנה. כי אנחנו מבינים שהמטרה היא בעצם להוריד אותם, אין לנו.
ליאת בלון
אנחנו מעריכים, עוד פעם איפה שהתדירות שומרת את עצמה זה יישאר. אין לנו עניין לפגוע באותו הציבור שמשתמש, אבל אנחנו מעריכים הערכה שלנו מקצועית שזה כן, זה יוסר.
איתי עצמון
אז למעשה, תוך שנה מיום קביעת התקנות מנכ"לית משרד התקשורת תדווח לוועדת הכלכלה על?
היו"ר רון כץ
לגבי הביצוע.
איתי עצמון
לגבי יישום?
היו"ר רון כץ
יישום התקנות.
איתי עצמון
אוקיי וזה בעצם דיווח חד פעמי?
היו"ר רון כץ
חד פעמי. לא זה כל האירוע הזה וכל התקנות הן סוג של חד פעמיות, אז ברגע שיגמרו הטלפונים אז חוץ מהתחזוקה.
איתי עצמון
אוקיי, עכשיו כאן.
ליאת בלון
איתי, בהתאם לתיקוני הנוסח אפשר יהיה כבר לקבוע מועד. כי אמרנו.
איתי עצמון
אז זהו, זה מה שרציתי לשאול. למעשה, החל מאיזה מועד אתם רוצים להתחיל ליישם את התקנות?
ליאת בלון
אנחנו, עוד פעם, אנחנו רצינו כמה שיותר מהר. אנחנו מבינים שצריך שזה יהיה ברור יותר לציבור ורצוי לרשום תאריך ולא יום תחילה, זו אותה ההערה של צוות הייעוץ המשפטי של הוועדה וקיבלנו אותה. אבל מצד שני אנחנו רוצים שזה יהיה בוודאות אחרי מועד הפרסום. אז אנחנו נקבע מועד של ה-1 בינואר 2022 וגם העדכון אליכם יהיה שנה מהיום הזה.
איתי עצמון
בסדר. אז אני רק רגע רוצה לחדד. התיקון להגדרה יימחק, כלומר תקנה 2 תימחק למעשה ובתקנה 28 החדשה אנחנו נשלב הוראה שלפיה החל מיום 1 בינואר 2022 החברה לא תתקין עוד טלפונים ציבוריים ותפעל להסרה של טצ"גים שהוקמו עד אותו המועד, בהתאם להוראות התקנה הזו.

עוד שאלה לעניין תקנת משנה ה' המוצעת, כתבתם פה "..ראה המנהל כי יש צורך בהסרה או בהפעלה..", אני מבין מההסבר שלך שלא מדובר על התקנה של טלפונים חדשים.
ליאת בלון
לא. הכוונה בהפעלה זה לטצ"ג קיים שמפעילים אותו. גם כאן אפשר לעשות הסרה או אי הסרתו, בסדר? זה תיקון לנוסח.
איתי עצמון
אוקיי, בסדר גמור. ועוד הערה לעניין תקנת משנה ד', "..כלל העלויות הנובעות מתפעול, תחזוקה והסרה של תצ"ג..", אתם כתבתם "כאמור בתקנות משנה ב' ו-ג'" ואנחנו חושבים שצריך להוסיף כאן גם את תקנת משנה ה', כלומר גם את ההוראה שמדברת על סמכות המנהל בעצם להורות על הסרה או אי הסרה.
ליאת בלון
בסדר גמור, מקובל עלינו.
איתי עצמון
והערת נוסח מנימוקים מיוחדים שיירשמו, זה בדרך כלל נוסח שמכוון לערכאות מעין שיפוטיות ואנחנו חושבים שנכון יותר לכתוב "מנימוקים מיוחדים שיפרט בהחלטתו".
ליאת בלון
גם זה מקובל.
איתי עצמון
מצויין. אז זה באמת תיקון נוסח ותיקון אחרון, לעניין תקנת משנה ה', אנחנו מציעים לקבוע שהוראות תקנת משנה ג' לעניין האחריות של החברה להפעלת תקינה ותחזוקה, יחולו גם על טצ"גים שלא הוסרו לפי תקנת משנה זו. כלומר זו איזו שהיא הבהרה שבעצם סוגרת את המעגל הזה וקובעת את האחריות של החברה גם לגבי "מעתה ואילך", כלומר גם לגבי כל הטלפונים הציבוריים שימשיכו להיות פעילים – מעטים ככל שיהיו.
ליאת בלון
בסדר. מתואם איתנו ומקובל.
היו"ר רון כץ
מצויין, טוב.
ליאת בלון
יש עוד הערה נוספת למעלה לעניין התקינות. אתה רוצה שאני אציג אותה?
איתי עצמון
מה זה? סליחה?
ליאת בלון
ההערה שלכם לגבי התקינות, שאתם רוצים שבדו"ח גם תהיה התייחסות.
איתי עצמון
הנה, עכשיו בדיוק עו"ד טל פוקס תעיר.
טל פוקס
אז רק לגבי תקנת משנה ב', הערנו בנוסף שחשוב שבדו"ח יהיה מצויין האם הטלפון שנבדק הוא תקין, כדי שההערכה בעצם תשקף את המצב המהימן של אותו השימוש בטלפון.
ליאת בלון
התדירות נגזרת מהעובדה שהם תקינים או לא.
איתי עצמון
כלומר שבדו"ח יהיה תוך ציון, בדו"ח יהיה בעצם מצויין האם הטלפון הציבורי הוא תקין או לא.
ליאת בלון
בסדר גמור.
איתי עצמון
מעבר לסעיף הדיווח, התחילה של התקנות תהיה ב-1 בינואר. זאת אומרת, זה יהיה מועד התחילה.
היו"ר רון כץ
כן, כן ב-1 בינואר.
ליאת בלון
אנחנו נוסיף סעיף תחילה.
איתי עצמון
נוסיף סעיף תחילה ויהיה דיווח כפי שביקש.
ליאת בלון
בגלל שזה לא מיידי כי הבחינה בעיקרון היא פרסום ברשומות, אז כדי שזה יהיה מסודר אנחנו נוסיף סעיף תחילה. בסדר?
איתי עצמון
בסדר גמור וכמובן סעיף הדיווח כפי שביקש חבר הכנסת רון כץ, יושב ראש הוועדה.
היו"ר רון כץ
מצויין.
ליאת בלון
בסדר גמור .
היו"ר רון כץ
יש למישהו הערות? אין הערות. אז יופי. אם כך באמת אנחנו דנים פה בנושא של קידמה, בנושא טוב שיצר הרבה מאוד מפגעים סביבתיים גם בתוך הערים ויש כאן בקשה של השלטון המקומי ושל הרשויות המקומיות שנעזור להן להסדיר את הנושא הזה.

עם זאת, כן חשוב לומר שבמקומות מוחלשים יותר, מקומות שכן צריכים את זה, צריך לשים תשומת לב מיוחד על הנושא הזה ובגלל זה גם אני אשמח לראות את הדיווח בשנה הבאה ולראות ולהבין איפה כן נשארים אותם טלפונים ציבוריים, בשביל לראות אולי באמת צריכים עוד איזה סיוע או עוד איזו שהיא עזרה של כולנו.

חשוב מאוד שעם הקדמה, לא לשכוח את אותם האנשים הללו ומעבר לכך מאושר פה אחד. תודה רבה. אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:18.

קוד המקור של הנתונים