ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 26/10/2021

פרק כ"ב (רישוי באמצעות מורשה להיתר) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת9
ועדת הפנים והגנת הסביבה
26/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 46
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, כ' בחשון התשפ"ב (26 באוקטובר 2021), שעה 15:30
:
סדר היום
פרק כ"ב (רישוי באמצעות מורשה להיתר) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
נכחו
חברי הוועדה: ווליד טאהא – היו"ר
איתן גינזבורג
יוראי להב הרצנו
שרון רופא אופיר
חברי הכנסת
יצחק פינדרוס
שלמה קרעי
מוזמנים
בנימין ארביב - סגן היועצת המשפטית לענייני חקיקה, מינהל התכנון

רוסלאן עותמאן - עוזר ראשי, משרד המשפטים

יגאל גוטשל - רפרנט הגנת הסביבה, אגף תקציבים, משרד האוצר

מתן יגל - רכז מקרקעין והגנת הסביבה באגף תקציבים, משרד האוצר

אריאל פרץ - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

לילך שלום - יועצת משפטית, משרד האוצר

מיכל אבגנים - מנהלת אגף בכיר אסדרת עיסוקים, משרד הכלכלה והתעשייה

תמר מתתיהו - לשכה משפטית, זרוע העבודה, משרד הכלכלה והתעשייה

גלית ויטנברג - מנהלת אגף חקלאי, רשות מקרקעי ישראל

מירה סלומון - ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבויפרק כ"ב (רישוי באמצעות מורשה להיתר) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר ווליד טאהא
שלום לכולם. אנחנו רוצים להתנצל על עיכוב של כמעט שעה. היינו בעיכוב כתוצאה מחוק אחר שהצבענו עליו. אני כמובן מדבר עכשיו על פרק כ"ב (רישוי באמצעות מורשה להיתר), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021 – מ/1443. אנחנו בהסתייגויות והצבעות.

הוגשו לי כמה הצעות. נראה שחלק מחברי הכנסת שהגישו אותן אינם נוכחים.

אני רוצה לתת לגלעד מהייעוץ המשפטי לומר איזה דברים סופיים הוכנסו או לא הוכנסו לנוסח.
גלעד קרן
בנוסח שמופיע לפניכם, שכותרתו "נוסח להצבעות – 25.10.21" מסומנים בצהוב ובירוק כל השינויים מהנוסח שהופיע בפניכם בפעם הקודמת. הרוב המכריע של הדברים שמופיעים פה בצהוב הם דברים שכבר הוקראו, אז אני לא אחזור עליהם. הם הוקראו בלי שהם הופיעו בנוסח. אני אעבור על כמה דברים שצריכים חידוד או שלא הוקראו

אני אתחיל בעמוד 2, פסקה (2) לגבי סעיף (ה):

"בסעיף קטן (ה), האמור בו יסומן "(1)" ואחריו יבוא:

(2) על אף האמור בפסקה (1), מורשה להיתר רשאי להתיר שינויים בהיתר שניתן על ידי הרשות
המקומית לצרכי התאמה ככל הנדרש במהלך ביצוע עבודות על פי היתר בהתאם להוראות שיקבע
שר הפנים לעניין זה ובנושאים שיקבע ובלבד שלא יתיר השר שינויים כאמור" – וכאן יש שינוי מהמשפט שמופיע: במקום "אם השפעתם אינה מעטה או זניחה" - -
יגאל גוטשל
- - אם יש בהם שינוי של ממש לעומת ההיתר שנתנה רשות הרישוי.
גלעד קרן
- - אם יש בהם שינוי של ממש לעומת ההיתר שנתנה רשות הרישוי.

בסעיף 147 – זה מה שדיברנו בישיבה אתמול לגבי העניין של פיצול דירות. אני אקרא את נוסח סעיף (ב), כי (א) כבר הוקרא:

"בסעיף 147 –

(ב) בסעיף קטן (י)(3), האמור בו יסומן "(א)" ובו אחרי "(תמ"א 35)" יבוא "(בפסקה זו – מגבלת
כמות)" בסופו יבוא "למעט ישוב כאמור במחוזות הצפון והדרום;" ואחריו יבוא:

(ב) ביישוב שנקבעה לגביו מגבלת כמות במחוזות הצפון והדרום, דירות מגורים שאושרו בהקלה
לפי סעיף קטן זה בשיעור של עד 15% מהיקף יחידות הדיור שנקבעה במגבלת הכמות, לא יובאו
בחשבון בחישוב מגבלת הכמות ולעניין פסקה (2) לא תהיה מגבלה על מספר דירות המגורים
המזערי שוועדה מקומית רשאית להתיר לפצל בתחום הישוב".

בעמוד 4, פסקה (8)(ג1) הוקראה בפעם שעברה. התוספת ב-(ג2) "למעט לעניין בקשה להיתר כאמור
בסעיף 158מח(2)(ב)".

שיהיה ברור לפרוטוקול, הכוונה היא רק לעניין מכון הבקרה, לא לעניין האישור עצמו. שיהיה ברור שאין צורך בהוספת מכון הבקרה בבקשות כאלה של 158מח(2)(ב), כי אין אישור של מכון בקרה, אבל כמובן שצריך להעביר את האישור עצמו.

בעמוד 7 במידע למורשה להיתר הוספנו: "ובכלל זה פרטיה ומסמכיה" לעניין ההוראות שיקבע השר לגבי הגשת בקשת המידע.

בעמוד 8 פסקה (3) הוספנו "ועומדים בתנאים שנקבעו לפי סעיפים 78 או 98 ובהוראות סעיף 97".

לגבי עמוד 10, אלה דברים שכבר הוקראו בדיון הקודם.

בעמוד 12 גם בפסקה (3) "ועומדים בתנאים שנקבעו לפי סעיפים 78 או 98 ובהוראות סעיף 97".

גם בפסקה (5), "למעט לעניין בקשה להיתר כאמור בסעיף 158מח(2)(ב)".
יגאל גוטשל
גלעד, גם פה צריך להגיד - - -
גלעד קרן
ברור, זאת גם אותה הוראה.

בעמוד 14 תיקנו בפעם הקודמת. את סעיף ניגוד עניינים בעמוד 15 בני הקריא בדיון הקודם.

אני אקרא את תחולה אזורית בעמוד 17:

"רשות מקומית רשאית לקבוע כי הוראות פרק זה לא יחולו בתחומה או בחלק ממנו" – בגלל שהפכנו את זה לרשות המקומית, ולא לוועדה המקומית.

ב-(ב) הוספנו "באתר האינטרנט שלה".

אני אקרא את הסעיף החדש של ערר על היתר בעמוד 19. דיברנו עליו בעל פה, אבל הנוסח היה שונה, אז אני אקריא אותו שוב:

"(א) מסר המורשה להיתר לרשות הרישוי העתק של ההיתר כאמור בסעיף 158נב(ב), רשאית רשות
הרישוי, אם מצאה שלא מתקיימים בהיתר הוראות פרק זה, להגיש ערר לוועדת הערר בתוך 6
חודשים מיום שנמסר לה ההיתר כאמור.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מצאה רשות הרישוי כי התקיים בהיתר אחד המפורטים להלן,
רשאית היא להגיש ערר כאמור בסעיף קטן (א) עד למתן תעודת הגמר.

(1) חריגה משטחי הבניה המותרים לפי כן דין;

(2) חריגה ממספר יחידות הדיור המותרות לפי כל דין;

(3) חריגה מגובה המבנה המותר לפי כל דין;

(4) חריגה מקווי בניין המותרים לפי כל דין;

(5) חריגה משימושים המותרים לפי כל דין.

(ג) הוגש ערר בנושאים המפורטים בסעיף קטן (ב), יותלה תוקפו של ההיתר עד להחלטה אחרת
של ועדת הערר; הוגש ערר בנושאים אחרים שאינם מפורטים בסעיף קטן (ב), לא יותלה תוקפו של
ההיתר אלא אם החליטה ועדת הערר לעשות כן.

(ד) ועדת הערר תיתן החלטה בדבר התליית ההיתר כאמור בסעיף קטן (ג), תוך 14 ימי עבודה
מיום שהוגשה הבקשה.

(ה) שר הפנים רשאי לקבוע עניינים נוספים על העניינים המפורטים בסעיף קטן (ב) שעליהם יחולו
הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג)".

על החלפת מורשה להיתר דיברנו אתמול.

סעיף שיש בו שינוי שצריך לשים לב אליו – סעיף העבירות בעמוד 21. עלתה פה טענה, שגובה הקנסות נמוך מדי, ואנחנו קיבלנו את עמדת המשפטים, שהם מוכנים להגדיל את גובה הקנסות, אם הוועדה סבורה שיש בכך צורך, שבמקום כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(3), יהיה "הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין".

בעמוד 22 זה נוסח שהוקרא אתמול על ידי רוסלאן.

דיברנו על פסקה (15) אתמול בהצעה של חבר הכנסת איתן גינזבורג.

"בסעיף 265(31), במקום "וחלוקתו" יבוא "ואפשרות חלוקתו".
מירה סלומון
גלעד, זה בעצם הסיפור של הנפחי? נכון, גלעד?
גלעד קרן
כן.

בעמוד 32 הוספנו – זה נאמר בוועדה, אבל אני אקרא את הנוסח – "הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, על סמכויות יושב ראש ועדת האתיקה להורות על התליה דחופה או על התליה לפי סעיפים 16ח ו-16ט".

אני אומר הערה כללית – בכל מקום שכתוב ועדת משמעת וזה לא שונה לוועדת האתיקה, הכוונה היא לוועדת האתיקה וזה כמובן ישונה במהלך הניסוח לפני הנחת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית.

בעמוד 33 הוספנו בסעיף (ב) שהפרסום יהיה גם "בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בפנקס המורשים להיתר, לפי העניין", הפרסום על הענישה.

סעיפי התחילה גם הוקראו אתמול. אולי אני אקרא אותם שוב ליתר ביטחון מעמוד 34:

"(ה) הוראות סעיף 145ב כנוסחו בסעיף 103(4) יחולו לגבי תכניות שהוחלט להפקידן לאחר התקנת
תקנות לפי הסעיף האמור.

(ו) תחילתם של הוראות פרק ה' כנוסחם בסעיף 103(10) עם התקנת תקנות כאמור בסעיף קטן
(ד).

(ז) תחילתו של סעיף 105 ביום א' בתמוז התשפ"ב (30 ביוני 2022) ולגבי סעיפים 16 עד 16 יא, 17 ו-
19 לחוק המהנדסים והאדריכלים כנוסחם באותו סעיף – הוא יחול לגבי עבירות משמעת שנעברו
ערב היום האמור; ואולם על דיונים תלויים ועומדים בוועדת האתיקה אשר החלו ערב מינוי
הוועדה לפי סעיף 16ב לחוק המהנדסים והאדריכלים כנוסחו בסעיף 105, יחולו הוראות חוק
המהנדסים והאדריכלים כנוסחו ערב המועד הנקוב בפסקה זו".
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה גלעד.

רבותי, הוגשו הסתייגויות על ידי שני חברי כנסת, אחד מהם לא נמצא. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי בשם חברי סיעת ש"ס אינו נמצא, על כן אנחנו לא נדון ולא נדבר על ההסתייגויות שלו, אני מוריד אותן.

נשאר אתנו חבר הכנסת יצחק פינדרוס וקבוצת יהדות התורה, שהגישו מספר הסתייגויות. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, תרצה לדבר בכללי?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, אני חושב שבאופן כללי הרפורמה הזאת היא טובה. בניגוד לרפורמה הקודמת שהעברתם, אני חושב שהיא רפורמה טובה, בריאה ונכונה. היה צריך ללכת יותר מזה. אני בדיוק סיפרתי לשרון שיושבת לידי, שחזרתי ביום ראשון מניו יורק. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בניו-יורק אתה יכול לבנות בניין בן 100 קומות. אתה צריך להיכנס לאינטרנט ולמלא טפסים. אתה לא צריך לפגוש מאכרים ולא עיריות, לא קשר עם ראש העיר ולא קשר עם הוועדה המקומית.

אחד החברים האישיים שלי היה יושב-ראש ועדת תכנון ובנייה בניו יורק. הוא לא פגש יזמים מעולם, הוא לא פגש אף אחד, לא דיבר איתם, לא מכיר אותם, לא יודע מי הם, והם כבר לא צריכים אותו. הוא לא צריך לחתום. מכניסים, אתה עומד בדרישות ומקבל חברה. אני מאוד מקווה שזאת ההתחלה להגיע לשם, כי המערכת המסובכת פה בישראל – אין לה הצדקה ואין לה סיבה.

כפי שאמרתי גם בדיון הקודם – אני חושב שזה גם נכון פה – אחת הסיבות לעליות מחירים ולכל משבר הדיור במדינת ישראל זה אותו לחץ שאנשים צריכים לעבור בירוקרטיה, זה לוקח שנים וזמן. זה גורם גם לחוסר ודאות וגם לבזבוז משאבים.

לכן אני הייתי שמח לראות פה את מה שקורה בניו-יורק ברפורמה הזאת. זאת התחלה טובה, וההסתייגויות מדברות בעד עצמן, אז אתה יכול להצביע עליהן יחד.
היו"ר ווליד טאהא
נצביע עליהן ביחד. תודה רבה חבר הכנסת יצחק פינדרוס.
רוסלאן עותמאן
אדוני היושב-ראש, יש לי - - -
היו"ר ווליד טאהא
לא, אנחנו מצביעים עכשיו.
גלעד קרן
תיקון קטן.
רוסלאן עותמאן
תיקון טכני ממש קטן, שאנחנו מבקשים להוסיף: בפרק י' לחוק התכנון והבנייה, היחידה הארצית לאכיפה מוזכרת מספר פעמים. מאחר שהשם של היחידה השתנה לאחרונה לרשות לאכיפה ומקרקעין, אנחנו מבקשים להוסיף תיקון קטן בסעיף ההגדרות, כך שיירשם היחידה הארצית לאכיפה: הרשות לאכיפה במקרקעין. זה תיקון טכני, שרק יבהיר שהיחידה הארצית - - -
היו"ר ווליד טאהא
הוא לא ממש טכני, אחרת לא יהיה מי שיעשה עליהם את האכיפה, כי היה גוף והלך.
רוסלאן עותמאן
לא לא, הוא לא - - -
היו"ר ווליד טאהא
בסדר, מאה אחוז.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל אתה צריך להיות נגד, אתה מעדיף שיהיה "גוף והלך".
היו"ר ווליד טאהא
לא אהבתי את זה, אבל מה לעשות?

חברים, אנחנו מצביעים על ההסתייגויות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אם היית מיהדות התורה, לא היית נותן עכשיו לתיקון הטכני הזה לעבור.
היו"ר ווליד טאהא
יצחק פינדרוס, מצביעים מ-8-1 בבת אחת, מי בעד הסתייגויות 8-1 של חבר הכנסת יצחק פינדרוס? אף אחד. מי נגד ההסתייגויות? שניים. מי נמנע? אין נמנעים.


הצבעה

בעד – אין
נגד – 2
נמנעים – אין
לא אושרו.
היו"ר ווליד טאהא
אני קובע שכל ההסתייגויות לא עברו.
גלעד קרן
של כל המסתייגים.
היו"ר ווליד טאהא
כל השאר לא נמצאים.

נשאר לנו להצביע על החוק. אנחנו נודיע על המועד של כינוס הוועדה כדי להצביע על החוק. תודה רבה לכולם.


(הישיבה נפסקה בשעה 15:45 והתחדשה בשעה 16:00 )
היו"ר ווליד טאהא
אני ממשיך את הדיון, שהופסק לפרק זמן – כמובן אני מדבר על פרק כ"ב – רישוי באמצעות מורשה להיתר. אנחנו אמנם אחרי שעה ארבע, אבל אנחנו עם אישור מיוחד של יושב-ראש הכנסת, אז הכול בסדר.

חבר הכנסת שלמה קרעי, שהיו לו הסתייגויות ולא הגיע, בכל זאת אני אתן לו זכות דיבור ונמשיך להצבעה. בבקשה, חבר הכנסת שלמה קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה רבה, אדוני יושב-הראש. היה לנו פה שיתוף פעולה טוב בנושא הזה של פיצול דירות, הקלה למרחב הכפרי בדרום ובצפון ובפריפריה, ולכן אני נמנע מלהגיש או מלבקש רשות דיבור על ההסתייגויות האלה. אני מבקש למעשה למשוך אותן, לא לדבר עליהן לא כאן בוועדה וגם לא במליאה. מבחינתי אפשר לשוך את כל ההסתייגויות בשמי ובשם כל אלה שהגשתי בשמם.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה לך, חבר הכנסת שלמה קרעי. דברים ברורים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יישר כוח.
היו"ר ווליד טאהא
באמת תודה.

אנחנו ניגשים להצבעה, אבל אין לי את הנוסח.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הכול ביחד, נכון גלעד?
גלעד קרן
כן, הצבעה אחת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני אמנם לא חבר, אבל אני מצביע בעד, כי אני לא מקבל - - -
היו"ר ווליד טאהא
כן, אתה לא נחשב. הוא יודע שזה לא נחשב.

מאחר שסיימנו את הדיון על ההסתייגויות וצלחנו אותו, אני מעמיד להצבעה את נוסח הצעת החוק, כפי שהוקרא, כולל כל התיקונים שהוקראו, מי בעד ההצעה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר.
היו"ר ווליד טאהא
אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה לכולם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אדוני היושב ראש, אני רוצה לברך את הוועדה, את חברי הוועדה, את כל השותפים שהיו סביב השולחן, את כל הארגונים, את משרדי הממשלה ואותך אדוני היושב-ראש על ההנהגה. מדובר בהצעת חוק מאוד חשובה לעולם התכנון והבנייה. היא הולכת להפחית הרבה מאוד בירוקרטיה והרבה מאוד זמן רישוי, ואני מקווה שזו בשורה לכל עולם התכנון והבנייה.

אני חושב שגם הכנסנו פה שני דברים מאוד משמעותיים: הפחתת והסרת כל עולם ההקלות, שבהרבה מאוד מובנים הוא חסם בנייה ומעכב בנייה. מהיום תהיה ודאות מה אפשר לבנות בכל מקום בישראל.

השינוי שהובלנו במעבר לשיטת בנייה נפחית, ולא שטחי בנייה עיקרי ושירות, דבר שהיה גורם מעכב מאוד גם בוועדות ערר וגם בוועדות מקומיות ומחוזיות. הגיע הזמן שמדינת ישראל תתקדם, והוועדה הזאת גרמה לכך שמדינת ישראל ועולם התכנון והבנייה יתקדמו לבנייה יותר נורמלית, חכמה, יעילה. אני מברך את כולם על השותפות. תודה רבה אדוני.
היו"ר ווליד טאהא
תודה, חבר הכנסת איתן גינזבורג.

חברת הכנסת שרון, תרצי לומר משהו? היות ולא השתתפת אתנו בהצבעה בעד, לפחות תגידי משהו.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
קודם כל כן השתתפתי, עשיתי ככה עם האצבע, אבל כנראה לא ראיתם או שזה היה אחרי ואני פה נוכחת ושותפה כמובן לכל הדיונים.

אני גם רוצה להצטרף לברכות של איתן, לברך אותך אדוני היושב-ראש ולברך את היועצים המשפטיים של הוועדה ואת מנהלת הוועדה ואת הדרגים המקצועיים שנמצאים כאן ואת חבריי כמובן, שלא עשינו לכם חיים קלים. שאלנו המון שאלות, הקשינו ורצינו לשנות. פעם ראשונה שאני מעבירה חוק הסדרים ופעם ראשונה שאני חברה כחברת כנסת בוועדה. פתאום מתברר לי שכל מה שאנחנו עושים פה הוא לא מובן מאליו, וזה לא קורה בדרך כלל. אני גאה להיות חלק מוועדת הפנים. אני בטוחה שנוסיף להוביל לשינויים למען תושבי מדינת ישראל. זאת הסיבה שאנחנו כאן.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה לך חברת הכנסת שרון רופא.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
קודם כל אני רוצה להודות לך אדוני יושב-הראש על ההובלה של החוק הזה. הוא לא פשוט כלל וכלל. הוא גם מורכב מאוד, ויש לו השפעות ניכרות על הרבה מאוד אנשים ועל האופן שבו הערים שלנו תיראנה, ולכן אני מודה לך על ההובלה הרגישה והנחושה של הנושא הזה.

אני רוצה לומר שזה העתיד, העתיד של מדינת ישראל להיות צפופה יותר על כל המשתמע מכך, ואם העתיד שלנו להיות צפופים יותר, לפחות שנעשה את זה בשום שכל, באופן ששם לב גם למאזן האקולוגי, גם לערכי הטבע, גם לשירותים ולתשתיות שאנחנו צריכים וזכאים לקבל בתור אזרחים ותושבים במדינה מפותחת במערב. על כן ההתחדשות העירונית היא הפתרון. היא הפתרון לאותה צפיפות שתבוא עלינו ביתר שאת. היא גם הפתרון לכך שנימנע מלבנות בשטחים הפתוחים ולאיים על מסדרונות אקולוגיים.

לכן אני שמח על החוק הזה. הוא לא מושלם, אבל הוא כן נותן פתרון טוב להתרחבות שלנו, או להוספה של דירות במסגרת ההתחדשות העירונית כחלק מתמהיל הוספת הדירות בכלל המדינה, ועל כן שמח על הדיונים ועל החוק. אני מקווה שהתקציב יעבור ואתו חוק ההסדרים, ואז נוכל לבנות יותר בתוך הערים.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה לך חבר הכנסת יוראי להב הרצנו.

אני כמובן ארצה להודות מעומק לב ללאה מנהלת הוועדה, לכל צוות הייעוץ המשפטי של הוועדה, לרבקה, לשוש ולכל צוות הוועדה ללא יוצא מן הכלל, לכל חברי הכנסת שמלווים את הדיונים באופן קבוע, כולל כמובן חברי הכנסת שרון, יוראי ואחרים. אני גם רוצה להודות לכל אלה שהשתתפו באופן פעיל ולקחו חלק בדיונים, שלא תמיד אהבו את הסגנון שלנו בניהול הוועדה. אין מה לעשות, אם כולם יאהבו את הסגנון, כנראה משהו לא בסדר בסגנון, אז מישהו צריך לבוא בטענות לזה.

לכל הנציגים של הממשלה, אני יכול להודיע שוועדת הפנים השלימה דיונים בכל חוק ההסדרים, בכל החוקים שהגיעו אליה שקשורים לחוק ההסדרים, למעט חוק אחד שהוצאנו ולא הבאנו לדיון, כי הוא מחייב דיון יותר מעמיק אל מול הגורמים הרלוונטיים. חשבנו שלא נעשתה מספיק עבודה כדי להתקדם אתו. חוץ מזה סיימנו את כל המוטל עלינו.

אני לא יודע אם טכנית אפשר לעשות את זה בהודעה. אני ארצה להגיש רביזיה על כל החוקים שהעברנו כדי להצביע בפעם האחרונה, כמתבקש מאתנו כמובן. הייעוץ המשפטי ביקש להשאיר את זה בינתיים פתוח, כדי שיתאפשר לערוך שינויים אם נפלו טעויות. אם אנחנו מצביעים על הרביזיה, גם תיקון של טעות לא יכולים לעשות, ועל כן אם תראו הודעה כזאת, שאף אחד לא יקפוץ מהכיסא, זה משהו טכני שאנחנו צריכים לעשות כדי לסגור סופית את החוקים שכבר סיימנו והצבענו עליהם. אני לא יודע איך אפשר לעשות את זה מבחינה טכנית, אבל אני חושב שיש לנו ארבעה, חמישה כאלה שצריך לעשות לגביהם רביזיה, אחרי שאתם מסיימים לבדוק שאין טעויות שצריך לתקן, ואז נבוא להצבעה אחרונה על הרביזיה.

שוב, תודה רבה לכולם.


הישיבה ננעלה בשעה 16:12.

קוד המקור של הנתונים