ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 12/10/2021

פרק י"ח (תכנון ובנייה), סימן ב'-שימוש במגרשים המיועדים לתעסוקה ושימושים ממשלתיים מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
12/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 20
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, ו' בחשון התשפ"ב (12 באוקטובר 2021), שעה 11:00
סדר היום
פרק י"ח (תכנון ובנייה), סימן ב'-שימוש במגרשים המיועדים לתעסוקה ושימושים ממשלתיים מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – מ"מ היו"ר
רון כץ
שרון רופא אופיר
חברי הכנסת
יצחק פינדרוס
מוזמנים
בני ארביב - הלשכה המשפטית, מינהל התכנון

ערן הראל - מנהל מינהל הדיור הממשלתי

מתן יגל - רכז מקרקעין והגנת הסביבה באגף התקציבים, משרד האוצר

רותם ברמלי - רפרנט תכנון ובינוי אג"ת, משרד האוצר

עו"ד אריאל צבי - ייעוץ וחקיקה- אזרחי, משרד המשפטים

מירה סלומון - יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי

ניצן פלדמן - סמנכ"ל, התאחדות הקבלנים בוני הארץ
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
רעות בינג
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
חבר תרגומיםפרק י"ח (תכנון ובנייה), סימן ב'-שימוש במגרשים המיועדים לתעסוקה ושימושים ממשלתיים מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר איתן גינזבורג
אני פותח את הישיבה, נעשו עוד כמה התאמות ואני מבקש מהיועץ המשפטי להציג את ההסכמות.
תומר רוזנר
אני אציג באופן כללי.
היו"ר איתן גינזבורג
להציג את ההסכמות, בבקשה.
תומר רוזנר
לגבי ועדת המשנה של המועצה הארצית סוכם בדיון שבעצם בנוסף למשקיף מטעם הרשות המקומית הרלוונטית, יצורף משקיף מטעם משרד הכלכלה, מטעם שר הכלכלה.

בנושא של השימושים הממשלתיים, לאחר דין ודברים שהתקיים עם נציגי הממשלה, בעצם גובש נוסח חלופי לשלושת הסעיפים שבהם מדובר. בגדול, מה שמוצע כרגע על ידי הממשלה ועל דעתנו, כייעוץ משפטי לוועדה, זה להגדיר שלושה מצבים שבהם – סליחה, תחילה יש הצעה להפריד את השימושים שהם שימושים ממשלתיים מובהקים מאותם שימושים שהם שימושים שאינם מובהקים, שיכולים להיות גם בעלות אחרת ולאו דווקא בניהול ובבעלות המדינה, יש להפריד את רשימת צרכי הציבור בסעיף 188, ובשלב השני, בסעיף 189, שבעצם הוא התיקון העיקרי כאן. מוצע שהסמכות של ועדה מקומית להפקיע תוגבל בשלושה מצבים ,בהסכמת שר האוצר או במצב שיש בו שינוי ייעוד של אותם מקרקעין לייעוד אחר שלא נקבע לגביו שהוא יירשם על שם המדינה. המצבים הם מצבים שמדובר בשימוש ממשלתי מובהק, שכל המגרש שרוצים להפקיע אותו הוא משמש לאותו שימוש ממשלתי.

המצב השני הוא מצב שבו מדובר במקרקעי ישראל שבהם יש שימוש ממשלתי ונרשמה הערה בפנקסי המקרקעין שמדובר במגרש המנוהל על ידי מינהל הדיור הממשלתי. והמצב השלישי, בני, תעזור לי במצב השלישי.
+ בני ארביב
המצב הראשון, כמו שאמרת, זה מובהק. המצב השני זה שנרשמה הוראה בתכנית, שזה יירשם על שם המדינה, והמצב השלישי זה הערה על שם מינהל הדיור הממשלתי במקרקעי ישראל.
תומר רוזנר
בשלושת המצבים האלה יש שתי אפשרויות, או שהוועדה המקומית צריכה לקבל את הסכמת שר האוצר, או שיש החלטה בתכנית לשנות את הייעוד לייעוד אחר, שלא יירשם על שם המדינה, כלומר נגיד לצורך העניין, דרך או משהו כזה ואז אין צורך הסכמת שר האוצר.

זה שינוי מהותי בדיני הפקעות, כפי שאדוני אמר באחת הישיבות הקודמות, שבעצם הממשלה מציעה אותו במסגרת התיקון הזה, שאין קשר בינו לבין התיקונים האחרים, גם על זה דיברנו, של הסבת תעסוקה למשרדים. אני מציע שיוקרא הנוסח.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, נשמע.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
איתן, מה עשית עם ההסתייגויות שלי, הורדת אותן?
היו"ר איתן גינזבורג
לא, עוד לא הצבענו. דנו בהן אתמול ועכשיו אנחנו לקראת הצבעה. תתכונן. בבקשה, להקריא את הנוסח.
רעות בינג
רגע אני רק אציין שהוספנו גם להגדרה של שימוש ציבורי מרפאה. בהמשך לדיון שהיה אתמול.

אני אכוון אתכם, יש בטאבלטים נוסח מעודכן בעמוד 3 שבו, יש את התוספת שעליה דובר עכשיו.

3.
בסעיף 188
(א) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "בכפוף לאמור בסעיף 189"
(ב) (1) האמור לאחר המילים "כל אחד מאלה" יסומן כפסקה (1);
(2) יימחקו המילים "שמורות טבע, שדות תעופה, תחנות משטרה ותחנות שירות לכיבוי אש";
(3) בסופה, במקום "לעניין סעיף זה" יבוא "לעניין פסקה זו";
(4) אחרי פסקה (1) יבוא –
"(2) תחנות משטרה, תחנות שירות כיבוי אש, משרדי ממשלה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה במסגרת הדיון שלך אתמול איתם?
היו"ר איתן גינזבורג
כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה התיקון? אתה חייב להכניס ישיבה או בית כנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
זה קיים, מוסד דת.
קריאה
ישיבה קיים ממילא.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הוא ידע למה אמרתי לו את זה.
היו"ר איתן גינזבורג
כן.
רעות בינג
משרדי ממשלה, תחנה לתחבורה ציבורית, תחנות רכבת ארצית, בתי משפט, בתי סוהר, שדות תעופה, שמורות טבע, גנים לאומיים מתקן או אתר המשמש לצורך צבאי או ביטחוני, מתקן להתפלת מים ומתקן מים לרבות מאגר, וכל צורך ציבורי אחר שאישר שר הפנים באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לעניין פסקה זו".
איתן גינזבורג
רק צריך לתקן פה בעניין הנוסח, זה לא תחנות משטרה, זה תחנת משטרה, תחנת כיבוי אש, כמו תחנה לתחבורה ציבורית, תחנת רכבת, הכול ביחיד צריך להיות. אני חושב, או שזה הכול רבים או שהכול יחיד. צריך להחליט איך הנוסח. בית משפט, בית סוהר, שדה תעופה.
תומר רוזנר
אתה צודק.
רעות בינג
4.
בסעיף 189, האמור בו יסומן (א) ואחריו יבוא:
"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1) הוועדה המקומית לא תפקיע מקרקעין המיועדים בתכנית לצרכי ציבור כאמור בסעיף 188(ב)(2) בלבד אם התקיים אחד מאלה:
(1) ניתנה הסכמת שר האוצר וזאת נוסף על האמור בכל דין.
(2) שונה ייעודם לצרכי ציבור לפי סעיף 188(ב)(1) ולא נקבע בתכנית ששינתה את הייעוד כאמור, כי המקרקעין יירשמו על שם המדינה.(2) הוועדה המקומית לא תפקיע מקרקעין המיועדים לתכנית לצרכי ציבור שנקבע בתכנית כי יירשמו על שם המדינה כאמור בסעיף 26(א), או שהם מקרקעי ישראל שנרשמה לגביהם במרשם המקרקעין הערה בדבר ניהולם על ידי מינהל הדיור הממשלתי, אלא אם מתקיים אחד מאלה:


(1) ניתנה הסכמת שר האוצר וזאת נוסף על האמור בכל דין;
(2) שונה ייעודם לצרכי ציבור לפי סעיף 188(ב)(1) ולא נקבע בתכנית ששינתה את הייעוד כאמור, כי המקרקעין יירשמו על שם המדינה.


5.
בסעיף 61ב אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:


"(ג) הוגשה לוועדה המקומית תכנית בסמכות ועדה מקומית החלה בתחום מקרקעין המיועדים בתכנית לצרכי ציבור כאמור בסעיף 188(ב)(2) או לצרכי ציבור שנקבע בתכנית כי יירשמו על שם המדינה, כאמור בסעיף 26(א) או שהם מקרקעי ישראל שנרשמה לגביהם במרשם המקרקעין הערה בדבר ניהולם על ידי מינהל הדיור הממשלתי, תשלח הוועדה הודעה על כך לרשות מקרקעי ישראל ולמינהל הדיור הממשלתי; בהודעה יצוינו תחום התכנית ומטרותיו.
תומר רוזנר
אני רק אסביר את התיקון האחרון שאותו לא הסברתי קודם. בהצעת החוק המקורית הייתה הצעה להגביל את סמכותה של ועדה מקומית עצמאית לשנות תוכניות שיש בהן שימושים ממשלתיים. ההצעה הזאת מוחלפת כרגע בהצעה שאומרת שהצעת תכנית, שיש בה השפעה על מתחמים שיש בהם שימושים ממשלתיים, כפי שמפורט בנוסח הסעיף, תימסר הודעה למינהל הדיור הממשלתי בנוסף לרשות מקרקעי ישראל על כך שהתכנית הזאת בעצם נדונה בוועדה המקומית, כך שיוכלו לבוא ולהציג את דבריהם ככל שימצא לנכון.
איתן גינזבורג
איפה ההסתייגויות של ח"כ פינדרוס? יש? טוב. חברי כנסת, אם אין התייחסויות נוספות לנושא, אז אני רוצה ראשית להודות על המאמצים הרבים שנעשו כאן ועל הדיונים הרציניים שהתנהלו לאורך הדיון. אנחנו נעבור להצבעות על ההסתייגויות ועל נוסח החוק.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
עקרונית יש שם ארבעה דברים , זה רק לחילופין. ארבעה סעיפים. אני אקל עליך, יש שם ארבעה סעיפים - - -
תומר רוזנר
אתה מעוניין בהצבעה אחת או בהצבעה על כל ההסתייגויות בנפרד?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אין לי בעיה.
היו"ר איתן גינזבורג
אוקי, אז אנחנו נצביע על כל הסתייגויותיו של ח"כ פינדרוס בהצבעה אחת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, עקרונית אני כן רוצה שזה יהיה מחולק, השאלה אם יש לזה משמעות. אני רוצה שזה יהיה מחולק לפחות לחמישה תתי הסעיפים האלה.
תומר רוזנר
מה שיגיע למליאה יהיה מחולק.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מחולק לא כאחד, אלא כחמישה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כן, חמישה. הצבעה אחת פה על חמישה ויגיע מחולק למליאה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מבחינה טכנית פה אין לי בעיה.
היו"ר איתן גינזבורג
אז אנחנו נצביע על כל חמש ההסתייגויותכמקשה אחת. מי בעד ההסתייגויות של ח"כ פינדרוס, שירים את ידו. מי נגד? שלושה. מי נמנע? אין. פה אחד ההסתייגויות הוסרו ולא התקבלו.

הצבעה
לא אושר.
איתן גינזבורג
אנחנו נצביע על נוסח החוק כפי שהוקרא לאורך הדיונים והיום.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני לא רוצה רביזיה כי עידית מעסיקה אותי למעלה עם הבריאות.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו מודים לך מראש על הדבר הזה, אדוני.

מי בעד אישור תיקונים בחוק התכנון והבנייה בכל הנוגע למגרשים המיועדים לתעסוקה ושימושים ממשלתיים ובכל שאר הסעיפים שדנו בהם, ירים את ידו.

הצבעה
אושר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הייתי מצביע בעד אם הייתה לי זכות הצבעה, אני חושב שזה חוק ראוי. אני חושב שהוא לא מספיק, היה צריך להיות הרבה יותר.
איתן גינזבורג
אנחנו רושמים את תמיכתו של ח"כ יצחק זאב פינדרוס.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ההסתייגויות היו רק לשפר אותו.
איתן גינזבורג
ברור. אנחנו מודים לחברי הכנסת, מודים לכל צוות משרד האוצר, מינהל התכנון, מינהל הדיור הממשלתי, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי וכל מי שידו הייתה במעל. הנה, עוד חוק עובר למליאה. אני רואה שיש חיוכים אז אני שמח שכך הדיון מסתיים. תודה רבה חברים, הדיון בנושא זה הסתיים.הישיבה ננעלה בשעה 11:32.

קוד המקור של הנתונים