ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 20/10/2021

פרק כ"ג (יבוא) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת34
ועדת הכלכלה
20/10/2021


מושב שני

פרוטוקול מס' 68
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, י"ד בחשון התשפ"ב (20 באוקטובר 2021), שעה 09:00
סדר היום
פרק כ"ג (יבוא) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מרדכי ביטון – היו"ר
סמי אבו שחאדה
רון כץ
לימור מגן תלם
מיכל שיר סגמן
חברי הכנסת
יואב קיש
מוזמנים
סגן שר במשרד ראש הממשלה, אביר קארה
גל ברנס - רפרנט תעשייה ומסחר, אגף התקציבים, משרד האוצר

נעם דן - רפרנטית תעשייה, מסחר ותיירות, אגף התקציבים, משרד האוצר

הראל שליסל - רכז תעשייה ומסחר, אגף התקציבים, משרד האוצר

הילה אורן שפיס - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

פנינה אורן שנידור - ראש שירות המזון הארצי, משרד הבריאות

ד"ר ריבה בן עזרא - רופאה וטרינרית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אפרת אביאני - יועצת משפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שי סומך - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שרון גוטמן - עו"ד, יועצת משפטית, משרד הבריאות

אנואר חילף - הממונה על חוקיות היבוא, משרד הכלכלה והתעשייה

גליה שגיא גזית - מנהלת איגוד תעשיות המזון, התאחדות התעשיינים

רז הילמן - סמנכ"ל יבוא מכס ותקינה, איגוד לשכות המסחר

צחי ברקוביץ - עו"ד, רשות התחרות

אלעד מלכא - מנכ"ל האינטרס שלנו
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
גל כהן - מתמחה
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר תרגומים


פרק כ"ג (יבוא) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים במרתון קידום החקיקה שהונחה על שולחן ועדת הכלכלה במסגרת חוק ההסדרים. נעשתה פה עבודה יסודית של מאות שעות דיונים ואנחנו בשלב ההצבעות. היום נצביע על פרק היבוא בדגש על נושא המזון ומחר נשלים את ההצבעות על כלל החקיקה שהונחה בפני ועדת הכלכלה.

יש סוגיה שמונחת על הפרק, פרק כ"ג, מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), דיון בסעיפים 112 ו-113, תיקון חוק הגנה על בריאות הציבור. הישיבה הזו תוקדש להסתייגויות ולהצבעות. יש רק הסתייגות אחת, אבל כיוון שחבר הכנסת לא נוכח וגם לא פנה, לפנים משורת הדין, במצבים מיוחדים אנחנו נאשר לח"כים שנקרא את ההסתייגות שלהם, אבל גם את זה הם לא עשו על פי נוהל מחייב, פנייה ליושב ראש הוועדה במצבים חריגים.

לכן אנחנו עוברים מיד להצבעה לפי הסעיפים. נעה, תנחי אותנו. לא צריך להקריא את הסעיפים, אלא להגיד את המספר שלהם ונצביע עליהם.
נעה בן שבת
לא צריך להקריא, אבל יש כמה עניינים שיש בהם הבהרות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רק במקומות שיש סעיף עם הבהרה מהותית, לא ניסוחית, והכול באופן חד וקצר. בבקשה.
נעה בן שבת
יש לנו את אישור קבלת ההצהרה, אולי זה תיקון נוסחי, בוועדת החריגים ביקשו להוסיף שחבר בוועדת החריגים הוא המנהל הכללי של משרד הבריאות, או עובד משרד הבריאות שהוא ימנה לעניין זה. מקובל על הוועדה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אוקיי, בסדר. איפה שסיימת סעיף והוא בשל להצבעה תגידי, שנצביע עליו.
נעה בן שבת
אוקיי, אז הסעיף בשל להצבעה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
או שאת רוצה לתת את כל ההבהרות ונצביע על כל 112 ביחד, בפעם אחת, על כל סעיפיו?
נעה בן שבת
כן. נושא נוסף זה לגבי סמכות שר הבריאות להתקין תקנות לגבי נושאים מסוימים וגם לגבי סמכות שר החקלאות בחוק הגנת הצומח. שני הדברים האלה, בשניהם הבקשה של הממשלה הייתה שידובר דווקא שההעברה תהיה – למשל כשאנחנו אומרים סמכות שר הבריאות לפי סעיף כך וכך, לעניין רמות מרביות מותרות, אמרנו באיזה נושאים, רמות מרביות של שאריות חומרי הדברה וכן הלאה, ואז אנחנו נוסיף גם: ובכלל זה לעניין תקנות וצווים שרואים אותם לפי סעיף 325 כאילו הותקנו לפי חוק זה בנושאים שלגביהם הוחלו הוראות בטור א' לתוספת השנייה א'.

זאת אומרת אם אלה נושאים שלא נכללו בטור א' הזה, זאת אומרת למשל הוראות דיגום, שלא נכללות בטור א', אז עדיין תישמר סמכות השר. זאת אומרת בעצם זה אומר מהותית מה שקבוע לפי ההוראות המאומצות אין סמכות לשר ומה שאין הוראות מאומצות אז נשמרת הסמכות.

בסעיף (3) בהחלת הוראות האיחוד האירופי, אנחנו מציעים לכתוב שדווקא הוראות מחייבות שחלות באיחוד האירופי, לא איזה הוראות שהן רשות ואפשר לשנות אותן.

פה יש בקשה לשינוי, במענה לבקשת היצואנים והיבואנים. בעמוד 4, במועד הכניסה לתוקף של העדכון. אמרנו שזה יכול להיות במועד מאוחר יותר שקבע השר, אבל למועד כזה כאמור ייקבע לא יאוחר משישה חודשים ממועד פרסום הצו. זה מה שנאמר בוועדה וההצעה הייתה לבוא ולהגיד שזה יהיה שישה חודשים ממועד כניסתו לתוקף של העדכון. אתה ביקשת את זה כאיזה הקלה?
רז הילמן
נכון, אתם ביקשתם מאיתנו לבדוק הקלה לגבי הוראות סימון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
טוב, מקובל, לא נמשיך.
נעה בן שבת
הבהרה נוספת, אמרנו שאם הוגשה בקשה לאישור בדבר יישום תכנית בטיחות מזון והמנהל לא החליט בה בתוך 30 ימים אז החידוד הוא שיראו את היצרן כאילו שניתן לו אישור, לא יראו אותו כאילו מיושמת לגביו תכנית כי יכול להיות שבאמת לא מיושמת לגביו תכנית. זו הבהרה חשובה.

אני עכשיו בעמוד 18, בסעיף 116. סעיף 116 היה פה מוקד להרבה ויכוחים בשני עניינים. דבר ראשון, מה שהוועדה קבעה זה שהתקנות לעניין יבואן נאות, תקנות לפי אותו סעיף 116 שנוגעות ליבוא מזון בנושאים שונים, לעניין יבואן נאות המייבא מזון במסלול האירופי, יותקנו רק לאחר פנייה לוועדת חריגים, ואנחנו רוצים להכניס במקום פנייה לוועדת חריגים להגיד לפי המלצת ועדת חריגים. אם הוועדה המליצה אחרת, זאת אומרת לא להתקין את התקנות האלה, אז יחולו הוראות סעיף 2יח לפקודת היבוא והיצוא, זאת אומרת זה יהיה את אותו מסלול של ועדת החריגים. זה דבר אחד שהיה חשוב להבהיר.

דבר שני, הייתה פה מחלוקת כי משרד הבריאות טען שכאן אנחנו מגבילים מאוד את כוחו לעשות תקנות לפי 116, גם תקנות שלכאורה לא חלות דווקא על היבואן הנאות, אלא הן רוחביות. אז פה הייתה מחלוקת בין שני הגורמים ואני לא יודעת אם המחלוקת הזאת נפתרה.
הילה אורן שפיס
המחלוקת לא נפתרה בשלב הזה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה זאת אומרת?
פנינה אורן שנידור
אנחנו מבקשים שההחרגה של ועדת החריגים תחול רק על המסלול של היבואן הנאות ולא אם יש דברים רוחביים שעניינם שמירת מסמכים, שלאו דווקא קבוע - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
המחלוקת פה היא בין מי למי?
הילה אורן שפיס
המחלוקת היא בין משרד האוצר למשרד הבריאות. משרד האוצר כמובן מתנגד למתן אפשרות למשרד הבריאות להטיל תנאים נוספים שיחולו על יבואנים שמייבאים במסלול הירוק, מפני שזו כל מהות הרפורמה. הבקשה של משרד הבריאות עלולה ליצור מצב שבו יתווספו תנאים נוספים לכל מה שאנחנו עושים עכשיו בעצם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
למה לא סגרתם את זה מראש? למה הבאתם נושא פתוח לוועדה?
פנינה אורן שנידור
אנחנו מבקשים להוסיף את המילה 'בלבד'.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז תוסיפו את המילה 'בלבד'.
הילה אורן שפיס
לא, כמובן שאי אפשר להוסיף את זה, זה מרוקן - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל למה לא סגרתם את זה מראש?
הילה אורן שפיס
לא סגרנו מראש, לא הספקנו להגיע להסכמות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה זה לא הספקתם? אנחנו בדיון הצבעות. מה, אנחנו פה בעוד ויכוחים בין משרדים? זה כבר היה לנו. אני מתפלא עליכם, באמת.
נעה בן שבת
דבר ראשון, אני מתנצלת שאין אפשרות להגיע להסכמות בדבר הזה, אבל אני מבינה שזה נושא שהוא מאוד חשוב לכל אחד מהמשרדים, השאלה אם אפשר להציע משהו שאומר שתקנות כאמור, למעט אם הן תקנות רוחביות, זאת אומרת אם הן חלות על כל סוגי היבואנים.
הילה אורן שפיס
כרגע חשוב לציין שהבקשה של משרד הבריאות היא בקשה לשינוי מהנוסח שנדון ביום חמישי, זה אירוע חדש שעלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מתי האירוע הזה מתפתח? למה אני לא יודע עליו? למה הוא לא מוכרע מראש?
הילה אורן שפיס
האירוע הזה מבחינתנו זה בקשה חדשה של משרד הבריאות מהנוסח שהוקרא ביום חמישי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מתי זה קרה, אי ההסכמה הזאת?
הילה אורן שפיס
אתמול בצהריים הם שלחו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז למה לא עדכנתם? למה לא אפשרתם לנו לפתור את זה? אנחנו לא אוהבים לבוא לדיוני הצבעות במחלוקת בין משרדי ממשלה, ואתם יודעים את זה.
הילה אורן שפיס
באמצע הלילה אנחנו עוד היינו בשיח.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו עובדים גם בלילה וגם בשבע בבוקר הייתם כותבים לי שיש מחלוקת, היינו עושים שיחת ועידה וסוגרים את זה. למה אתם צריכים להפתיע אותנו בסוגיה שלא נפתרה בין שני משרדים בהצבעות? תשאירי את הסוגיה הזאת פתוחה, תמשיכי את כל השאר.
נעה בן שבת
בסעיפים פליליים זה חוזר על עצמו, אני לא אחזור על זה, עבירה שבסעיף 256, היא מותאמת לנוסח של הפסקה: לא שומר בדרך דיגיטלית תיק מוצר, רשימת עוסקים, תיעוד תלונות או אישור ביצוע חובותיו לפי סעיף 164. זה חוזר על עצמו לגבי העיצומים הכספיים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
באיזה עמוד את עכשיו?
נעה בן שבת
אני קראתי את זה בעמוד 19 ואחרי זה בעמוד 20. עכשיו אני בעמוד 20. אנחנו פיצלנו את העבירה, דובר פה על שתי עבירות, עבירה של מייבא מזון במסלול האירופי בלי שהוא יבואן נאות, ומייבא מזון במסלול האירופי בלי אישור קבלת הצהרה מאת יבואן נאות. זה רק פוצל לשתי עבירות, למרות שדיברנו על שתיהן קודם.

יש פה בקשה של משרד הבריאות בעמוד 21. זו הוראה שאומרת שינוי שנוגע לפרטים 1 עד 3 לגבי מזון המפורט בטור ג' לתוספת האמורה, טעון הסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר, ושי, אתם הצעתם פה מנגנון שראש הממשלה יכול לבקשת אחד מהשרים לערוך את השינוי בדרך הקבועה בסעיף 3א. למשרד החקלאות יש בקשה.
קריאה
להוסיף את פריט 4.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נציגת האוצר ופנינה, תעשו לכם חמש דקות הפסקה בחוץ ותסגרו לי את הסעיף הזה. אם לא תסגרו אותו בתוך חמש דקות אני אחליט בשבילכם.
נעה בן שבת
יש פה גם את זה וברישה של הסעיף יש התייחסות שהשר רשאי לשנות בכפוף להוראות שלהלן את התוספת השנייה, זאת אומרת את כל התוספת, זה לא רק טור א' וטור ב' של התוספת, כיוון שעשינו פה הסדר לגבי הנושא עצמו.

מחלוקת נוספת, אולי לפני שהם יוצאים, יש פה עוד עניין אחד שמשרד האוצר ביקש. למרות שדיברנו בוועדה על כך שחוות הדעת שמצורפת לוועדת חריגים נוגעת לפגיעה בבריאות הציבור והגנת הסביבה והגנת הצרכן, משרד האוצר ביקש שבכל זאת היא תכלול גם התייחסות לשיקולי תחרות ולהפחתת יוקר המחיה. השאלה אם יש למישהו התנגדות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אין לנו התנגדות.
הילה אורן שפיס
זה חלק מהמנגנון הרחב של סעיף 2יח, בכל מקום כל הרגולטורים, בין היתר, כשהם מתייחסים בחוות הדעת שלהם לכל השיקולים, אם זה בטיחות הציבור או בריאות הציבור, אז הם צריכים גם להתייחס באותה חוות דעת לשיקולי יוקר מחיה. זה עניין רוחבי שפשוט רצינו שיחול גם במזון. לא ראינו סיבה להבחין בהקשר הזה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר גמור, זה הגיוני, כי זו מטרת החוק.
אפרת אביאני
ורק אם אפשר לסעיף 313, התיקון שאנחנו ביקשנו זה במקום פרטים 1 עד 3 פרטים 1 עד 4.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נעה, הקשבת להערה הזאת? מקובל עלייך?
נעה בן שבת
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סגור.
נעה בן שבת
אנחנו עכשיו בעמוד 24, חובת דיווח של שר הבריאות לשר החקלאות, לדווח על פעולותיהם בהסדרת תחום שאריות חומרי הדברה והמזהמים וכו'. ואז השאלה עד איזה מועד הם יצטרכו לדווח לוועדה. קבענו מועד דיווח חד פעמי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מתי?
נעה בן שבת
לא קבענו מועד בדיון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תציעי לנו מועד.
נעה בן שבת
תוך כמה זמן אתם חושבים, תוך שנה וחצי-שנתיים? מתי התהליך הזה עומד לקרות?
אפרת אביאני
מבחינתנו התהליך בתחום חומרי ההדברה התחיל כבר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שנה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בוקר טוב, אדוני היושב ראש.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בוקר אור, אוסאמה סעדי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה ועדת עבודה פה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אל תתערב, אתה רק באת. יש לך את הקטע הזה שרק באת ואתה מתחיל לעשות ברדק, אבל אנחנו אוהבים את ה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מציע שנה ו –
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שנה ובַּעֲדֶן אני אדבר איתכם. בסדר.
נעה בן שבת
זה רק דיווח חד פעמי לוועדה והוועדה כמובן יכולה לדרוש את המידע בכל זמן. בטבלה שלנו בתקנות יש תיקוני שמות של התקנות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז נשאר לנו רק נושא אחד במחלוקת?
נעה בן שבת
אני רוצה לבדוק אם בהמשך אין עוד נושא. אמרנו כבר לגבי סמכות שר החקלאות שגם כן מוגבלת רק למה שמוסדר בחוק, והוראות התחילה והתחולה. כן, יש פה עוד הוראה.

הסעיפים לגבי היצרן שמייצר מזון ויכול להשתמש במוצרים שהם פג תוקף. תיקון של סעיף 83 שאומר שמוצר המזון, מתי נותנים את הבקשה לתעודת שחרור, וגם הסעיפים שמאריכים את הפטור לארגונים לחלוקת מזון, מוצע לקבוע אותם ביום פרסומו של חוק זה. שי, אתה ביקשת גם סעיפים אחרים לקבוע ביום פרסומו של חוק זה ולא ביום תחילתו.
שי סומך
נכון.
נעה בן שבת
למה השינוי הזה? בסעיפים 112(24), 313ב, 318 ו-321.
שי סומך
כי כל התיקונים האלה מתייחסים לתיקון שנוגע לאישור ייצור נאות, לכן הם גם הם צריכים לחול ב-2026.
נעה בן שבת
לא, אבל ביקשת שהם יחולו ביום פרסומו של חוק זה. בעמוד 32 לנוסח.
שי סומך
כי יש תיקונים שהם לא קשורים לרפורמה, כמו סעיף 83.
נעה בן שבת
אבל השאלה האם להחיל אותם ביום פרסומו של החוק או ביום תחילתו?
שי סומך
התיקונים שלא נוגעים לרפורמה, שנעשו אגב התיקון הזה, כמו סעיף 83 וכמו סעיפים 159, 160, 321, הצעתי שהם יחולו ביום הפרסום.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה את חושבת?
נעה בן שבת
בדרך כלל יום התחילה של חוק הוא יום שממנו הם חלים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן, ולמה חשוב לך שחלק יתחיל קודם?
שי סומך
למשל סעיף 83 קובע הקלות ביבוא, זה עיגון של מצב שקיים היום.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הבנתי, אז אנחנו נקשיב לבקשתך. בסדר, קיבלנו את זה. מה עוד?
נעה בן שבת
אני חושבת שאלה התיקונים. רז, ביקשת שינויים של הנוסחים לגבי שימורי מזון.
רז הילמן
אפשר להתייחס לזה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן.
רז הילמן
היו לי שתי בקשות שהועברו אתמול לוועדה בעקבות הנוסח החדש שפורסם, אחד לגבי המסמכים שנדרשים מיבואן נאות במסלול האירופאי. קיבלנו פידבקים, ממש ברגע האחרון לצערי, שהמסמכים שנדרשים במסלול האירופאי הם עוד מעבר למה שנדרש היום ביבוא של מזון רגיש, של השימורים האלה במסלול המחמיר של המזון הרגיש, ולכן אתמול היינו בפגישה עם נציגי משרד הבריאות וניסינו להגיע איתם להבנות על הדרך הנכונה לנסח את זה. לצערי עד עכשיו עוד לא הגענו איתם להסכמה ולכן, פנינה, נשמח לשמוע מה דעתך בעניין הזה.

אחד הנושאים שכן נאמר שתבחנו זה הנושא של קוד יצרן שמופיע. גם מנהלת מחלקת היבוא שלך לא הבינה למה נדרש הנושא של קוד יצרן בדרישות של יבואן נאות, אז זה נבקש שיבוטל בכל מקרה. הדבר השני אני מקווה שיטופל או היום או בתזכיר הבא. הנושא הנוסף שהערנו לגביו אתמול זה הנושא של הכניסה לתוקף.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אמרת שלושה נושאים? התחלת עם שניים ועברת לשלישי.
רז הילמן
אני באחרון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, אבל החלטת אם אתה שניים או שלושה נושאים.
רז הילמן
את הנושא הראשון אפשר לחלק לשניים. יש לי שני נושאים, את הראשון אפשר לחלק לשניים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז מה השלישי?
רז הילמן
השלישי והאחרון זה מועד הכניסה לתוקף של השינוי שנעשה כאן בוועדה, שאישור מזון רגיש יכול להיות לשש שנים במקום ארבע שנים. אנחנו ביקשנו שיחילו אותו רטרואקטיבית מה-1 באוקטובר בגלל שעד ה-1 באוקטובר היה מענה על ידי חוק הקורונה שהאריך אוטומטית אישורים רגולטוריים ואז נשארנו עם חודשיים בסך הכול בין ה-1 באוקטובר למתי שהוא שהחוק הזה יפורסם ברשומות, שאישורים שבמקרה בתקופה הזאת נגמרות הארבע שנים שלהם מוצאים את עצמם בלי אפשרות שהאישור יוארך והם חייבים להגיש את הכול מחדש עם כל העומס שאנחנו מכירים שקיים היום בשוק המזון. ולכן שאלתי אם זה אפשרי שנבקש שהסעיף הספציפי הזה יוחל החל מ-1.10.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
פנינה, תתייחסי.
פנינה אורן שנידור
לגבי ההערות הראשונות והשניות, קודם כל לא מקובל עליי הניסוח, שום דבר שלא קיים בנוהל הנוכחי לא הוסף בדרישה חדשה בהסדר המקל שניתן ליבואן הנאות במסלול האירופי. אני כן מסכימה שאפשר לדייק את הניסוחים על מנת להבהיר להם מה הדרישה שלנו לגבי קוד יצרן ובדיקת כושר השתמרות, מה היא אומרת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה יהיה בתקנות?
פנינה אורן שנידור
זה יהיה בתזכיר המשלים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אוקיי.
פנינה אורן שנידור
זה דבר אחד. דבר שני, לעניין הכניסה רטרואקטיבית של החוק, ככל שזה ניתן מבחינה משפטית לנו אין מניעה ובלבד כמובן שעומדים בתנאים שדרשנו, שהאישורים המוקדמים הם תואמים, שהאישורים שניתנו בעבר תואמים למוצרים החדשים שיובאו וכמובן אם לא ניתנה עילה על כך שהאישור לא תקף, שזה ניתן על ידי המערכת, כמובן במקרים האלה לא תהיה הארכה רטרואקטיבית כי האישור ממילא בוטל. זה נותן מענה לשאלה שאת שאלת, נעה, בתכתובות במייל.
נעה בן שבת
זאת אומרת אתה מבקש להחיל רטרואקטיבית מ-1.10, את ההוראה הזאת?
רז הילמן
כן, זה אומר שאם אישור יבוא מזון רגיש אחרי ארבע שנים התוקף שלו יסתיים למשל באוקטובר הזה, אז בגלל התיקון לשש שנים, במידה שהוא מילא אחר התנאים של שירות המזון, זאת אומרת שהוא הגיש בקשה לאשר את המזון הזה מחדש, אז באופן אוטומטי הוא יוכל להאריך אותו בשנה נוספת בבקשה עדכנית שהוא יגיש לשירות המזון.
נעה בן שבת
שי, מה מבחינתכם? זו חקיקה גם רטרואקטיבית בעצם, אבל היא מיטיבה ומזכה.
שי סומך
זאת הקלה, היא יכולה להיות רטרואקטיבית והבנתי משירות המזון שהם יכולים מבחינה מנהלית לעשות את ההארכה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בקיצור, מקובל עליכם. ובא לציון גואל.
נעה בן שבת
אבל, פנינה, עוד פעם, מה ההבהרה?
פנינה אורן שנידור
ההבהרה הייתה, זה בעצם גם היום התנאי לחידוש רישיון, לחידוש אישור מוקדם, ששום פרט מהפרטים לא השתנה וכמובן אלא אם כן ניתנה סיבה במערכת שהיא חסמה, כי נמצאה איזה שהיא תקלה, או ביבוא עצמו או באחד מהפרטים שמסר היבואן.
נעה בן שבת
אבל זה לא שאת מתחייבת לתת אישור.
פנינה אורן שנידור
לא, ממש לא. הוא כמובן צריך יהיה להגיש בקשה, להצהיר ששום פרט מהפרטים לא השתנה, לשלם אגרה ואז זה מוארך לו לשנתיים נוספות.
נעה בן שבת
אבל אנחנו לא צריכים לכתוב את כל הדברים האלה.
פנינה אורן שנידור
לא, זה מופיע כתנאים בחידוש גם ככה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אוקיי, עכשיו מה סגרתם ביניכם על המחלוקת?
נעה בן שבת
שרון גוטמן ביקשה לדבר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נעה, את רוצה לנהל את הישיבה אולי? לא הבנתי. אז מה סגרתם ביניכם?
נעם דן
אנחנו דיברנו ובגלל שהיועצת המשפטית לא נמצאת עכשיו היא לא רוצה לסגור את זה. אם תהיה אפשרות לצאת להפסקה קצרה מתי שהוא בסוף אנחנו נסגור את זה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
איזה הפסקה? אנחנו בישיבת הצבעות, על איזה הפסקות אתם מדברים? למה אתם מביאים נושא במחלוקת לישיבת הצבעות? עוד לא הבנתי את זה.
נעם דן
אנחנו לא ידענו שזה במחלוקת עד אתמול בלילה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההפסקה הקצרה היא מאוד קצרה, היא תהיה עשר דקות ואני אחליט. אם אתם לא יודעים להכריע ביניכם אנחנו נחליט.
נעם דן
בסדר גמור.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו נסיים את הכול וזה יהיה הדבר האחרון שניתן לכם.
לימור מגן תלם (ישראל ביתנו)
רק לוודא עם היועצת המשפטית, לגבי סעיף 313, דובר פה בתחילת הישיבה שהפריטים שבהסכמת שר החקלאות יתוקנו ל-1 עד 4 ולא 1 עד 3? זה כבר תוקן?
נעה בן שבת
כן, 1 עד 4, ויחד עם זה ברישה של הסעיף אנחנו נוריד את ההתייחסות לטור א' וטור ב'. את המגבלה של טור א' וטור ב', זה הולך ביחד. כיוון שאנחנו מורידים את המגבלה של טור א' וטור ב' אז - - -
לימור מגן תלם (ישראל ביתנו)
מתווסף פריט 4. תודה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, שאלה. רציתי לשאול, אני מתנצל שלא הייתי בכל הישיבות על החוק הזה, על יבוא מזון, כל העניין הזה של הרפורמה שהייתה על העלאת מסים ומכס על משקאות קלים עם סוכר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה לא פה. אנחנו לא מתעסקים בזה פה, זה אולי בוועדת כספים, מסים ומכסים לא מגיעים לוועדה הזו בדרך כלל. אני לא יודע אם בסוף קידמו את זה עכשיו או שחיכו עם זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זה לא בחוק הזה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה לא פה, פה זה רק איך מייבאים, הטכניקה, באיזה שיטות ובאיזה בקרות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אוקיי.
אלעד מלכא
הערה שלדעתי כדאי שהוועדה תיקח לתשומת ליבה לפני ההצבעה בנושא הזה, ברשותך, אדוני.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן.
אלעד מלכא
כרגע המצב הוא שלגבי פירות וירקות טריים צריך לחול תקן מקומי ולגבי מוצרי פירות וירקות תקן בינלאומי. המשמעות היא, אם אני מבין נכון, שאם חקלאי ישראלי מגדל פה תפוזים כדי שיהיה מיץ תפוזים - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רגע, אני רוצה שהיועצת המשפטית של משרד החקלאות תשמע אותך, אז תתחיל מחדש, בקצרה.
אלעד מלכא
אז אני אומר שוב. למיטב הבנתי הסיטואציה הנוכחית היא שפירות וירקות טריים כפופים לתקן ישראלי כאשר מוצרי פירות וירקות כפופים לתקן בינלאומי. משמעות הדבר היא שיהיה מאוד קשה לייבא פירות וירקות טריים מחו"ל, פעם אחת, כי התקן פה הוא תקן ישראלי, פעם שנייה, מוצרי פירות וירקות יהיה מאוד קשה ליצרנים מקומיים לייצר, כי הם מרססים את התפוזים שלהם לצורך העניין על פי תקן ישראלי, אבל מיץ תפוזים צריך כבר בתקינה אירופאית. זה יוצר אנומליה מאוד מאוד בעייתית.
אפרת אביאני
אני אתחיל מהחלק הראשון. לפי מה שאנחנו יודעים התקן של שאריות חומרי הדברה האירופאי בפירות וירקות הוא יחסית מחמיר, אנחנו יודעים היטב שאם אנחנו נחיל את התקן האירופאי היום על פירות וירקות יהיו מוצרים שהם מיובאים היום לישראל, למשל מארגנטינה ומארה"ב, שלא יוכלו להיכנס בגלל ההחלה של הרגולציה האירופית. זה תחום מאוד מאוד מורכב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו החלטנו לא לטפל בו עכשיו.
אפרת אביאני
נכון, אבל באופן כללי התחום של שאריות חומרי הדברה הוא מורכב. הרגולציה האירופית מורכבת וגם הרגולציה הישראלית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר, זה יידון ברפורמה על פירות וירקות, אנחנו לא נפתור את הדברים האלה עכשיו.
גליה שגיא גזית
התאחדות התעשיינים באותה נקודה, הבעיה הזאת יוצרת בעיה גם בתמונת הראי, זאת אומרת שהיצרן הישראלי בהחרגות ישתמש בחומרי גלם ישראלים שהם מוחרגים מהרפורמה בעוד המוצר הסופי שהוא מייצר יצטרך לעמוד ברגולציה אירופאית. עשינו פשוט עכשיו את תמונת הראי שהייתה לנו עד עכשיו.

החשש הוא שניים, א', שאנחנו נהיה בהפרה, כי אנחנו לא נוכל לעמוד ברגולציה האירופאית כי חומרי הגלם שלנו יהיו חומרי הדברה שמתאימים לישראל, ו-ב', חלילה שזה גם יעודד בסופו של דבר רכישה מחקלאים מבחוץ ולא חקלאים מקומיים כי הם לא יעמדו בחומרי ההדברה של המוצר הסופי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה כבר קורה.
גליה שגיא גזית
היום זה קורה הפוך, אי אפשר לייבא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הרכישה של פירות וירקות מהעולם לצורך תעשיית המזון קיימת.
גליה שגיא גזית
רק במקומות שיש חוסר, אדוני.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
במקרה אני בקי בנושא וזה אלפי טונות של ירקות ופירות שמיובאים לארץ לתעשיית השימורים, את זה אני מכיר. אבל בואו נשמע את פנינה.
פנינה אורן שנידור
מבחינת משרד הבריאות אין בעיה לאפשר יבוא של פירות וירקות שיעמדו בסטנדרט אירופי בנוסף לכאלה שיעמדו בסטנדרט מקומי על מנת לאפשר את ה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
המילים האלה 'אין בעיה', זה יופיע בתזכיר? איפה זה יופיע?
פנינה אורן שנידור
לא, מבחינתנו אפשר לבצע שהחרגה של פירות וירקות מיובאים או מיוצרים במדינת ישראל יעמדו או בדין ישראל או בדין אירופי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה. היועצת המשפטית.
אפרת אביאני
רק כדי לסגור את הסוגיה לטובת כל הנוכחים. הממשלה החליטה שיוקם צוות מנכ"לים לסוגיות של חומרי הדברה בכלל. נכון, אנחנו כרגע מחריגים את הפירות והירקות ובאמת החשש הזה שייווצר דיסוננס, אי התאמה בין המוצר הגולמי למוצר הסופי, הוא חשש קיים ובזה תטפל ועדת המנכ"לים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ובתקופת הביניים איך הם לא ייפגעו?
גליה שגיא גזית
ומדובר גם לא רק בפירות וירקות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סליחה, הדיון הזה הוא לא דיון, הוא דיון והצבעות. העליתם סוגיה, אני רוצה רק לראות שבתקופת הביניים אין פגיעה.
אפרת אביאני
השינוי נכנס לתוקף לפי החקיקה הזאת רק ב-1.1.23 ולכן מבחינתנו אנחנו מתכוונים לעשות את כל ה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
עד אז אתם מתחייבים שכל מה שהוא אנומליה וסתירה יטופל על ידכם?
אפרת אביאני
בוודאי, בוודאי.
גליה שגיא גזית
חשוב לי לציין שלא מדובר רק בפירות וירקות, מדובר בחלב גולמי שבסופו של דבר משמש למוצרי חלב שיצטרכו לעמוד בתקינה אירופאית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
החלב הגולמי מוחרג.
גליה שגיא גזית
הוא מוחרג מחומרי הדברה, זאת בדיוק הבעיה. מאחר שהוא מוחרג מחומרי הדברה, אבל מייצרים אותו - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז קיבלנו תשובה שהנושא הזה יטופל.
גליה שגיא גזית
אז קודם כל חשוב לי גם לפרוטוקול שיהיה כתוב שגם חלב גולמי וגם הבשר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן, זה נאמר לפרוטוקול ואני גם אגיד את זה בסיכום החוק הזה, אנחנו לא נאפשר פגיעה בתקופת הביניים בגלל שעשינו חוק שלא נתן את הדעת על כלל ההיבטים, אם הממשלה מתחייבת.
גליה שגיא גזית
פתרון מוצע זה אולי למשך תקופה של מספר שנים, חמש שנים, שיהיה אפשר גם וגם, מה שמשרד הבריאות מציע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
גם וגם מה?
גליה שגיא גזית
שיהיה אפשר בתקופה של חמש שנים להיות בסטנדרט של חומרי הדברה גם של אירופה וגם של ישראל על מנת שהמוצר הסופי יוכל בסופו של דבר לעמוד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה נראה לכם, פנינה?
קריאה
צריך לקיים על זה דיון.
אפרת אביאני
הפתרונות, גם זה יישקל.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
גם זו אחת האופציות לפתרון.
אפרת אביאני
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בין אם זה חמש שנים או שנים אחרות.
אפרת אביאני
יהיה דיון מסודר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר גמור, תודה לכולם. אני עושה עשר דקות הפסקה, אתם חוזרים עם הסעיף הזה. חכו, אל תצאו, אני מקריא הסתייגות לפנים משורת הדין של אלי כהן, כי הוא ביקש ממני בווטסאפ עכשיו.

הסתייגות לפרק כ"ג (יבוא) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), בתוספת השנייה א': 1. בסעיף (1) המוצע, טור ג' יימחק; 2. בסעיף (2) המוצע טור ג' יימחק; 3. בסעיף (3) המוצע טור ג' יימחק; בסעיף (4) טור ג' יימחק.
בתוספת השתים עשרה
1. סעיף (3) המוצע יימחק; 2. סעיף (4) המוצע יימחק; 3. סעיף (5) המוצע יימחק; 4. סעיף (6) המוצע יימחק; 5. סעיף (7) המוצע יימחק; 6. סעיף (8) המוצע יימחק; 7. סעיף (9) המוצע יימחק.

אלה לא הערות מהותיות. אנחנו נצביע על ההסתייגויות האלה. מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יש לכם עשר דקות ואנחנו מצביעים על כלל הסעיף ביחד אחרי שתבהירו את המחלוקת הזאת. עשר דקות הפסקה.

(הישיבה נפסקה בשעה 08:30 ונתחדשה בשעה 09:52.)
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הבהרות אחרונות. לגבי המצב האנומלי שיכול להתרחש בסוגיית פירות וירקות עם כניסת החוק הזה לתוקף ובמצב הביניים ולאור ההתחייבות של משרד החקלאות לפעול נמרצות בחודשים הקרובים לתקן את התקנות הראויות שיעשו סדר ולמנוע אנומליה יהיה סעיף דיווח בעוד חצי שנה שמשרד החקלאות ידווח לי כאן שהנושא הזה נפתר וטופל. הוועדה תיתן עדיפות לתקנות האלה בדיונים אצלנו כדי לאשר אותן במהירות. ורק לעניין הסעיף הזה יהיה דיווח מיוחד בעוד חצי שנה, השאר בעוד שנה, כמו שסגרנו. זו סגירה אחת.
נעה בן שבת
אז זה אומר מועד דיווח נוסף.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מיוחד, כן, בעוד חצי שנה.
אפרת אביאני
מקובל.
נעם דן
אפשר רק לשאול? גם חומרי גלם מן החי וגם פירות וירקות?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
פירות וירקות וחומרי גלם והדברה, כל ההיבטים האלה ידווח מה המשרד עשה כדי למנוע פגיעה במצב הביניים.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
ומה עושים בתקופה הזו של חצי השנה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ממשיכים כרגיל, לא פוגעים באנשים. כי אין תקנות אז ממשיכים כרגיל.
קריאה
החוק נכנס לתוקף ב-2023.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה, אם אתה רוצה לדעת תבוא קודם. סתם, אביר.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
יש לנו אירוע גם בחינוך היום.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה זה מעניין אותנו עכשיו?
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
שם עושים לנו כל דקה נושא חדש. חבל, אם הייתי יודע הייתי מביא הכול למיכאל.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
היית רוצה להביא את כל הצרות שלך? גם לנו היו פקקים.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אף אחד לא מעז לעשות למיכאל ביטון נושא חדש, למעלה הכול נושא חדש.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
היו לנו פקקים, ילדים, כאבי שיניים, כתרים, אתה רוצה את כל הצרות שלנו? את הצרות שלך בוועדות אחרות תשאיר.

סגרנו את הסעיף הזה. לגבי מצב הביניים הזה, הבנתי שיהיה ניתן, פנינה, שהם יוכלו להשתמש גם בתקן הישראלי וגם באירופאי.
פנינה אורן שנידור
כשהחקיקה תיכנס לתוקף אז כן, במידה שלא נגיע להסכמות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן, אלה ההסכמות ביניכם, זה בסדר גמור.
נעה בן שבת
במשך כמה שנים, חמש שנים?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תחליטו כמה שנים, שלוש? שנתיים?
נעה בן שבת
יצרן ישראלי שיוכל על מוצרים שמייצרים בישראל מחומרי הגלם האלה שבטור ג'?
פנינה אורן שנידור
לא, א', אנחנו מקווים מאוד שנגיע להסכמות בתוך חצי השנה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם לא תגיעו להסכמות יוכלו לפעול לפי תקן ישראלי או אירופאי למשך כמה זמן, פנינה? ארבע שנים, חמש, שלוש?
שי סומך
אני לא יודע, זה דבר שלא נדון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא נדון, אז אנחנו החלטנו בשבילכם. אם הוחלט והוסכם אז זה יהיה אחרת, אם לא הוחלט והוסכם זה יהיה במשך ארבע השנים האלה לפי שני התקנים הללו.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אבל בכל מקרה כל דבר הם יצטרכו להביא לפה לאישור.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הם מביאים את כל התקנות והתזכירים לפה, אבל בינתיים אם לא יגיעו להסכמות יוכלו לפעול על פי שני התקנים בארבע השנים הקרובות.
נעה בן שבת
איזה תקנות אתם מביאים אלינו?
פנינה אורן שנידור
התקנות הן תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חומרי הדברה), אלה תקנות משותפות לשני המשרדים והן מובאות לוועדת הבריאות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר, תביאו אותן לבריאות.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
לא סיכמנו שנביא את זה לפה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
למה? סיכמנו הכול עם עידית פה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא סיכמנו, עידית לא ענתה לי שהיא מוכנה שאני אביא הכול לפה.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אז עכשיו היא תענה לך.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לך, יש לך שתי דקות ללכת אליה ושהיא תגיד שהכול בא לפה.
הילה אורן שפיס
הצורך באישור ועדת בריאות נובע מחוק המזון, זאת אומרת הוועדה של החוק היא ועדת הבריאות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר, הבנו את זה, אבל בגלל שאנחנו טיפלנו בחוק הזה היה דיון האם הבקרה על החוק הזה תישאר אצלנו ועידית אמרה שהיא תשיב והיא לא השיבה. אנחנו לא ניקח לה נושאים אם היא לא אישרה.
נעה בן שבת
ארבע שנים מיום התחילה של החוק תהיה עדיין אפשרות לייבא?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן.
שי סומך
אני לא מבין את ההצעה, אני לא מבין מבחינה משפטית. זו הצעה שעלתה ממש כרגע, צריך להבין אותה מבחינה משפטית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז מה פתרון הביניים עכשיו?
שי סומך
אני לא יודע, אנחנו דנו בנושא אחר, לא בנושא הזה. צריך להבין מה זאת ההצעה הזאת בדיוק, צריך ללבן אותה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
פנינה, את אומרת שכרגע לא הגעתם להסכמה? זה יהיה בתזכיר, תסגרו את זה בתזכיר, גם את הנושא הזה תזכרו בתזכיר, אבל בעוד חצי שנה תדווחו לי מה עשיתם.

עכשיו נושא הסמכויות, ועדת חריגים. הראל, נושא הסמכויות, הסעיף המדובר.
הראל שליסל
לא הצלחנו להגיע להסכמה על הנושא של איך להכריע ב-116.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא הצלחתם?
הראל שליסל
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז זה יובא לוועדת כלכלה. הכרעה בכל סעיף במחלוקת של 116 תובא לוועדת כלכלה.
נעה בן שבת
במקום אישור ועדת חריגים זה יהיה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
באישור ועדת כלכלה.
יואב קיש (הליכוד)
הרגת אותנו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
למה?
יואב קיש (הליכוד)
אם כל דבר יגיע לפה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא רציתי שזה יבוא לפה. אתה נכנס, דופק הופעה, לא יודע מה היה קודם ועכשיו יורד עלינו.
יואב קיש (הליכוד)
אני שמח שאתה נותן לי לדפוק הופעה. אני במקרה מכיר את הרפורמה הזו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, אנחנו נתנו להם להחליט ביניהם.
יואב קיש (הליכוד)
הם לא מסוגלים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז לקחנו את זה.
יואב קיש (הליכוד)
אבל תחליט מי, אתה לא יכול לעשות את עבודת הממשלה פה בוועדה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, אבל אני לא רוצה לפגוע באנשים, אני חייב שיהיה מקום שיכריע את זה.
יואב קיש (הליכוד)
שהממשלה תכריע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל הם לא הסתדרו ביניהם.
יואב קיש (הליכוד)
אבל אתה צריך להחליט מי בממשלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה רק בחריגים, יואב קיש, וברוך הבא.
שרון גוטמן
כבוד היושב ראש, ההסכמה שלנו הייתה שזה יובא לוועדת הבריאות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
עכשיו אנחנו נחליט. אם סילמן מוכנה, יכול להיות שרק את הסעיף הזה אנחנו ניקח אלינו כי אנחנו החלטנו את זה, אבל אם היא מוכנה או הכול יעבור אליי או הכול אליה, אבל אני לא יודע מה התשובה.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
דקה, אני מקבל ממנה אישור.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
עכשיו אנחנו צריכים לראות למי יש יותר קשרים עם סילמן.
נעה בן שבת
בינתיים, אדוני, אני רק אבהיר. יש לנו הבהרה בנוסח, בעמוד 21, בסעיף 313, יש פה את המקרים של המחלוקות בין חקלאות לבין בריאות. רציתי להבהיר שבפסקה (1) ו-(2) מדובר על שינויים, זאת אומרת על הוספת נורמות לתוך הטבלה, ולכן שניהם טעונים אישור ועדה בדרך שקבועה בסעיף 3א(ה)(1) ואילו התיקון בפסקה (ה) זה רק עדכון והוא נעשה בדרך הרגילה.
יואב קיש (הליכוד)
מבחינת ההסתייגויות הצביעו כבר?
נעה בן שבת
כן.
יואב קיש (הליכוד)
אני יכול להצטרף להסתייגויות של אלי כהן?
לימור מגן תלם (ישראל ביתנו)
כבר הצבענו עליהן.
יואב קיש (הליכוד)
לא משנה, לא ידעתי.
נעה בן שבת
אתה יכול לבקש רשות דיבור גם.
יואב קיש (הליכוד)
אם יש הסתייגויות לא צריך אישור דיבור, לדעתי.
קריאה
לא, אבל כבר עברנו את השלב, כבר הייתה הצבעה על ההסתייגויות.
יואב קיש (הליכוד)
אז אני מבקש רביזיה על ההסתייגויות. זה העניין. אני לא פה בא לשחק משחקים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו ממשיכים.
נעה בן שבת
חבר הכנסת יואב קיש מבקש להצטרף להסתייגות של חבר הכנסת אלי כהן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אפילו שהצבענו עליה? ניתן לו להצטרף.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
הנה, תראה איזה יופי.
יואב קיש (הליכוד)
מה איזה יופי? אתה פשוט ח"כ חדש, אתה לא יודע שככה זה עובד.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
בסדר, ראית איזה יופי?
יואב קיש (הליכוד)
מה יופי פה?
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
הנה, דואגים לך, קיש, שלא תגיד שלא דואגים לך.
יואב קיש (הליכוד)
אם אתה זה שדואג לי אני צריך לדאוג.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
קארה, אתה מבזבז לי זמן יקר. אחרי שיחה עם עידית סילמן אני רוצה שהתקנות, כל התקנות וגם ההכרעה בסוגיות האלה, יגיעו לוועדה משותפת שלנו, ועדת בריאות וכלכלה ביחד. אפשר לעשות את זה?
נעה בן שבת
אפשר לעשות את זה - - -
יואב קיש (הליכוד)
ומי יושב ראש הוועדה המשותפת?
קריאה
יו"רים משותפים.
יואב קיש (הליכוד)
אין דבר כזה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כל התקנות של מזון יהיו בוועדה - - -
יואב קיש (הליכוד)
ומי יהיה יושב ראש הוועדה המשותפת?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
היא תהיה היושב ראש ואני הסגן שלה.
נעה בן שבת
אדוני, אני רוצה להגיד, אנחנו מדברים על התקנות של 116 וכל תקנה שנקבעה לפי החוק הזה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, רק של החוק הזה.
רון כץ (יש עתיד)
אם אתה רוצה את זה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, אני לא רוצה את זה, אני מכבד את הרצונות של אחרים. אנחנו נעשה את זה כפי שביקשה מאיתנו יושבת ראש הקואליציה. התקנות שיתוקנו בחוק הזה ושיש להן זיקה לוועדת הבריאות, בגלל שאנחנו טיפלנו בחוק הזה יאושרו בוועדה משותפת של כלכלה ובריאות, זה על דעתה של יו"ר ועדת בריאות.
נעה בן שבת
זה אומר גם מצבים?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כל מה שצריך בחוק הזה, כל מה שנולד מהחוק הזה ספציפית.
יואב קיש (הליכוד)
היושב ראש, אתה יכול לומר רק, הוועדה זו תוקם לטובת - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
היא לא קמה, הוועדות קיימות.
יואב קיש (הליכוד)
יש לך ועדה משותפת עם ועדת הבריאות?
נעה בן שבת
האמת שאני לא בטוחה, אדוני, שזה טוב, כי נגיד פרוצדורה שרוצים לאשר צו, להוסיף להוראה, צריך את שתי הוועדות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא נורא, לא נורא, אנחנו - - -
יואב קיש (הליכוד)
היושב ראש, אני רק רוצה להסביר משהו, באמת. המשמעות היא הקמת ועדה משותפת, זה לא דבר של מה בכך וזה לא כותבים וככה, צריך לפעמים גם להגדיר את החברים, צריך להגדיר מי היושב ראש, צריך להגדיר האם יש לה סמכויות נוספות. זה לא דבר כזה של בוא נקים ועדה משותפת ונחליט. תגדיר את זה, בבקשה, אבל יש לזה משמעויות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו מודעים למשמעות, חבר הכנסת יואב קיש, ועדות משותפות לא נולדו היום והפרוצדורה הזאת קיימת בכנסת וזאת ההחלטה וחבל להוסיף מילים.
יואב קיש (הליכוד)
כמה חברים יהיו בוועדה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כל מי שחבר בשתי הוועדות יהיה חבר בוועדה המשותפת.
נעה בן שבת
זה בראשות הבריאות, נכון?
יואב קיש (הליכוד)
מה, זה ועדה בגודל של שתי ועדות?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יכול להיות, אנחנו נודיע לך, יואב.
יואב קיש (הליכוד)
לא, זה בחקיקה עכשיו, מה זה נודיע לי?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו אמרנו, כל חברי הוועדה.
נעה בן שבת
אנחנו לא קובעים את ההרכב, רק קובעים מי הוועדה המובילה.
יואב קיש (הליכוד)
מי היושב ראש, קודם כל. אז יושב ראש בריאות, הוא אמר, אבל מספר חברים, אתה לא מגביל את זה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, לא מגביל. אנחנו בעצם מצביעים רק על סעיף 112. מי בעד סעיף 112? פה אחד. מי נגד? אין פה חברים שיכולים להצביע. יואב, תצטרף.

הצבעה
אושר.
יואב קיש (הליכוד)
למה, יש פה שלושה שיכולים להצביע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, אבל הם בעד.
מיכל שיר סגמן (הליכוד)
קודם כל אתה מוזמן להצטרף.
יואב קיש (הליכוד)
אני לא יכול להצביע, אם זו השאלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כמה הערות על המצב, על הבוקר הזה.
נעה בן שבת
אדוני, יש לנו עוד תיקונים, יש עוד שני סעיפים שנכללים פה. אחד זה תיקון של חוק הגנת הצומח והשני זה תיקון של חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מצביעים עליהם בנפרד?
נעה בן שבת
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תגידי לנו על מה להצביע.
נעה בן שבת
וגם סעיף 113 יש לנו פה. אז יש לנו קודם כל את התיקון לחוק הגנת הצומח. נמצא פה בעמוד 31. אין לו מספר סעיף עדיין.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד התיקון לפי החוק להגנת הצומח? פה אחד, אין מתנגדים.

הצבעה
אושר.
יואב קיש (הליכוד)
הם לא הצביעו בכלל.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
קיש, קיש.
יואב קיש (הליכוד)
עכשיו הצביעו. אבל אם תגיד שיצביעו יצביעו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אם אתה תפריע לנו לא ניתן לך להצטרף להסתייגויות.
יואב קיש (הליכוד)
חבר'ה, אנחנו פה בכנסת, לפחות נראה אתכם מצביעים. אפילו את זה - - -
מיכל שיר סגמן (הליכוד)
אני אומרת נראה אתכם מגיעים ו-.
יואב קיש (הליכוד)
אני בסך הכול רציתי לראות שהם מצביעים בעד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל למה אתה לא בא?
יואב קיש (הליכוד)
אם הייתה לי זכות הצבעה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
למה אתה לא בא לוועדות?
מיכל שיר סגמן (הליכוד)
הוא רוצה קרדיט שהאופוזיציה באה להיות צופה מהצד ולא משתתפת בפועל.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
למה אתה לא חבר בוועדה?
יואב קיש (הליכוד)
אני לא בא, בצורה מאוד פשוטה, ביום שתיתנו לנו יחס הוגן שמייצג את ההצבעה בכספים, חוקה ו - - -
רון כץ (יש עתיד)
יואב, משהו שאתם לא רגילים אליו.
יואב קיש (הליכוד)
אתה יודע מה, שאלה אחת, 30 חברי כנסת בחוקה מקבלים שני מקומות ושישה חברי כנסת של תקווה חדשה מקבלים שני מקומות, הכול בסדר.
מיכל שיר סגמן (הליכוד)
בוא בוא, באו לקראתכם עד חצי המלכות ויותר.
יואב קיש (הליכוד)
עזוב, עזוב.
רון כץ (יש עתיד)
אז למה משכתם את העתירה מבג"צ?
יואב קיש (הליכוד)
אל תשאל שאלות שאתה לא רוצה לשמוע את התשובות עליהן.
רון כץ (יש עתיד)
אז למה משכתם את העתירה מבג"צ אם אתם צודקים?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יואב, פה אתה תקבל יחס הוגן.
יואב קיש (הליכוד)
זה אני יודע, בגלל זה באתי.
מיכל שיר סגמן (הליכוד)
אני לא מבינה דבר אחד, חבר כנסת יושב לפגישות, הוא מייצג ציבור, הציבור בא אליו עם דרישות, מה חברי האופוזיציה אומרים לכלל הבוחרים שלהם?
יואב קיש (הליכוד)
שלא סופרים אותנו בכנסת הזו ודורסים אותנו בכנסת.
מיכל שיר סגמן (הליכוד)
שהם עוזרים להם ומקשיבים להם ופועלים למענם? לוחמים בשבילם?
יואב קיש (הליכוד)
לא, הנה, אני אענה למיכל.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יואב, אבל בשלב הזה אתם הייתם צריכים - - -
יואב קיש (הליכוד)
אני מבקש לענות למיכל. מה שאנחנו אומרים לציבור - - -
מיכל שיר סגמן (הליכוד)
שאתם לא עובדים.
יואב קיש (הליכוד)
שהקואליציה דורסת אותנו, לא נותנת לנו ייצוג.
מיכל שיר סגמן (הליכוד)
אני כל כך בטוחה שזה עוזר לקהל הבוחרים שלך שזקוק לך ואתה לא עובד בשבילו.
יואב קיש (הליכוד)
רגע, מיכל, שמעתי את השאלה.
רון כץ (יש עתיד)
אז למה הסרתם את הבג"צ, למה משכתם אותו?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תנו לי לנהל את ההצבעות, בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
לא, אני מבקש, הקשבתי, אני מבקש לענות בלי שיפריעו לי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תענה וזהו. מיכל, זהו, אני רוצה להצביע.
יואב קיש (הליכוד)
חברת הכנסת מיכל שיר, שאני מכיר אותה ומעריך אותה, אמרה דברים, הקשבתי לה, אני מבקש לענות בלי שתקטעי את דבריי, אלא אם את לא רוצה לשמוע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בבקשה, דבר.
יואב קיש (הליכוד)
תודה. אנחנו בכנסת הזו נבחרנו לפי ייצוג של העם, במליאה זה עוד נשאר ככה. כשזה מגיע לוועדות, שהייצוג שלנו נפגע בצורה דרמטית ולוקחים את הקולות שלנו מהוועדות החשובות ושמים אותם בוועדות שהן פחות רלוונטיות, בוודאי לתקציב, אנחנו לא יכולים לעבור על זה בשתיקה. אנחנו לא נהיה בובות - - -
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
לך לבג"צ, מה אתה רוצה?
יואב קיש (הליכוד)
הנה, עוד מישהו שלא מקשיב.
מיכל שיר סגמן (הליכוד)
לא, רגע, אנחנו - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מיכל, תעשי את זה אחר כך.
יואב קיש (הליכוד)
עוד מישהו שאפילו להקשיב לא יודע, אפילו להקשיב אתה לא יודע.
סגן שר במשרד ראש הממשלה אביר קארה
אבל אין לך רוב. 30 זה לא רוב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אביר, שב או שתצא.
יואב קיש (הליכוד)
השאלה שלי לאביר קארה, אולי הוא יודע חשבון, אולי לא, 30 ח"כים בוועדת חוקה מקבלים שני מקומות ושישה ח"כים של תקווה חדשה מקבלים שני מקומות.
מיכל שיר סגמן (הליכוד)
בסוף אלה הפכו להיות סיסמאות.
יואב קיש (הליכוד)
קשה לך לשמוע את האמת?
מיכל שיר סגמן (הליכוד)
תקציב המדינה עובר בלעדיכם.
יואב קיש (הליכוד)
תני לי לסיים את דבריי.
מיכל שיר סגמן (הליכוד)
תסתכלו לבוחרים שלכם בעיניים. לא לי, לבוחרים שלכם.
יואב קיש (הליכוד)
היושב ראש, אני מבקש שתגן על זכותי לדבר בלי שיקטעו את דבריי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה כבר דיברת.
יואב קיש (הליכוד)
לא, היא לא - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, זה לא הנושא.
יואב קיש (הליכוד)
אני מבקש דקה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מיכל, אני מבקש ממך. זהו, אין, לא, אין לאף אחד זכות דיבור עכשיו.
יואב קיש (הליכוד)
אני מבקש דקה לענות בלי שיפריעו לי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, ענית, עברה דקה.
יואב קיש (הליכוד)
לא, היא כל הזמן הפריעה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני שמעתי הכול.
יואב קיש (הליכוד)
היא כל הזמן הפריעה. דקה ואני מסיים. תן לי דקה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יש לך דקה ותסיים.
יואב קיש (הליכוד)
אבל בלי הפרעות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בלי הפרעות. דקה, בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
לפני רגע זה היה אביר קארה, עכשיו מיכל, אני מבקש שתיתנו לי לסיים את דבריי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בבקשה, תסיים.
יואב קיש (הליכוד)
אני אסיים את דבריי ואני גם אקשיב לך, ככה זה עובד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא להפריע לו, בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
אבל אני אומר עוד פעם, שמונעים מאיתנו את הייצוג בוועדות, והייצוג בוועדות כספים, חוקה וכנסת נפגע בצורה מטורפת עם פערים לא רלוונטיים.
רון כץ (יש עתיד)
מה זה קשור?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תנו לו לסיים, מה יש לכם?
יואב קיש (הליכוד)
אנחנו נילחם על הזכות הזו לטובת הדמוקרטיה ולטובת הכנסת.
מיכל שיר סגמן (הליכוד)
להתחיל משא ומתן ולעשות את זה על חשבון הבוחרים שלך זה לא רמיסה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מיכל, אני קורא אותך קריאה ראשונה, אני קורא אותך פעם שנייה. תמשיך את הדברים שלך, יש לך חצי דקה.
יואב קיש (הליכוד)
לא, אני אפסיק. אני רק אומר דבר אחד לך, היושב ראש, ואומר את זה לחברי הכנסת פה, כנראה שמה שאני אומר לכם כואב לכם מאוד, זו האמת וקשה לכם איתה, אבל זו האמת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני יכול להשיב לך ברוגע?
יואב קיש (הליכוד)
אני ברוגע, הם אלה שלא נתנו לי לדבר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז תשמע אותי. טענות האופוזיציה על ייצוג חסר בוועדות היו מאוד נכונות בתחילת הדרך, הקואליציה באה לקראתכם, לא קיבלתם את כל תאוותכם בידכם, טעיתם לטעמי כשבמאני טיים של עבודת הוועדות וההצבעות אתם לא חלק מהתהליך. הדבר הזה מזיק גם לך ולנציגיך. הטענה הזאת של תת ייצוג היא הייתה נכונה בראשיתה, באו לקראתכם, עכשיו יש הצבעות וזהו.
יואב קיש (הליכוד)
אתה יודע את הסיכום של 'באו לקראתכם', הסיסמה 'באו לקראתכם'? ראית את זה? התחילו מלשרוף אותנו והלכו לתקוע בנו סכין.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל, יואב, מה יהיה עכשיו? עוד שנה לא תהיו, עוד שנתיים?
יואב קיש (הליכוד)
אתה צודק, המצב רע, מסכים איתך. אני מנסה לפעול שלא נבוא להצביע, כי ממילא זה לא רלוונטי, המשחק מכור, אבל לפחות שנוכל לבוא ולעשות עבודה. בינתיים דיברו על ייצוג ספציפי מצומצם, אלי כהן מייצג פה, אני מקווה ש - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אלי כהן הוכרז כחבר הוועדה שלי?
יואב קיש (הליכוד)
לא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אה, עובד, אבל לא חבר?
יואב קיש (הליכוד)
כן. נבוא ונייצג, כדי להעביר את הדברים שחשובים, ואני אומר, המצב הוא רע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שתדע, אני אומר לך, למרות המצב הזה, הוועדה הזו קיימת חודשים ספורים, כל חבר אופוזיציה פה השתתף, השפיע על החוקים, ההערות שלהם נכנסו לחוקים שלנו, לא הייתה פה שום פוליטיקה בכל החודשים האלה וככה אנחנו רוצים.
יואב קיש (הליכוד)
זה ברור, כך צריך להיות. אני גם אומר, אנחנו גם צריכים להצביע, זה לא מצב טבעי, אני לא מתווכח שהמצב הזה הוא לא טוב לכנסת, היא רק שאלה למה אני לא, אז אני מסביר לה מה אני עונה לאלה שאני מייצג.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה, יואב. מה הסעיפים עוד להצבעה, בבקשה?
נעה בן שבת
יש לנו את תיקון חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש ועוד סעיף.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן. מי בעד הסעיף הזה? להרים ידיים. פה אחד.

הצבעה
אושר.
קריאה
אפשר להעיר?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, אי אפשר להעיר.
נעה בן שבת
הסעיף האחרון, סעיף 113. זה הסעיף על התחילה והוראות מעבר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
113. מי בעד סעיף 113? פה אחד.

הצבעה
אושר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה עוד יש להצביע?
נעה בן שבת
זהו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתם תעשו את שינוי הנוסח כפי שסוכמו הדברים פה. פנינה, מצב הביניים הזה של החקלאות, שלא ייפגעו, לא היצרנים ולא מי שנופל בין הכיסאות. זה הדבר הכי גרוע, שעושים חוק ומקלים על מישהו אחד ומכבידים על מישהו אחר. אז אני מבקש מכם להיות ערניים. גם היועצת המשפטית של משרד החקלאות, הבטחתם לי לטפל נמרצות בכל סוגיית החומרים המדבירים ובתוך חצי שנה להציג לי שהדברים נפתרו.

אני רוצה לברך, אני לא יודע איזה שר לברך על המהפכה במזון, אבל נגיד שנברך את שר הבריאות שמעורב בנושא, את שרת הכלכלה שפרק המזון ביבוא מאושר, את שר האוצר, את כל אנשי המקצוע שנמצאים פה איתנו ועבדו ימים כלילות, לא מובן מאליו, אנחנו יודעים כמה שעות שינה היו לכם בשלושה השבועות האחרונים ויודעים את מסירות הנפש ויודעים להעריך. לא תמיד אנשים רואים את עבודת הכנסת ואת אנשי המקצוע כפי שהיא נעשית, במסירות.

אני רוצה להודות לנעה בן שבת, שאני מכיר אותה כנעה וגנר מאז שהיא נערה בת 16, את זה לא ידעתם, מבני עקיבא, משבט ידידיה, על העבודה היסודית שלה בוועדה והליווי וכל הצוות שלה. למנהלת הוועדה שלנו, עידית, ולכל הצוות, לליאור הדובר, למתמחים שלו, לחבר'ה של הזום ושל ערוץ הכנסת ולכל מי שמלווה את הוועדה.

יש משהו שאני רוצה להבהיר בנושא רפורמת היבוא, כמעט הוצאת דיבה של עיתונאים בינוניים. באמת, אני אפילו לא רוצה להגיד את שמם ובאיזה עיתון הם, אבל ברפורמת היבוא המשרדים ביניהם החליטו שיש מוצרים שהם יחריגו והיה דין ודברים בין הבריאות לכלכלה לגופים אחרים לאוצר, ואמרו בואו נעשה רפורמה ונשים כמה מוצרים רגישים בצד בשל בריאות הציבור, בטיחות או סוגיות אחרות. הוועדה קיבלה בקשות להחרגה מאין סוף גופים, גם מי שאמון על התעשייה בישראל ביקש מאיתנו בסביבות 14 מוצרים להחריג מהיצוא, בסופו של דבר התעשיינים ירדו לארבעה מוצרים.

בסופו של דבר הוועדה החריגה מוצר אחד בהסכמה עם משרד הכלכלה משיקולי בטיחות, שזה הכבלים החשמליים שבאים הביתה, ורק בשלושה מוצרים דחינו את היישום בשנה והם ייכנסו אוטומטית, בשאר הסוגיות, במזון וכו', החרגנו את הדבש בשל ההשפעה שלו על האקולוגיה וההאבקה בישראל וגם הוא יום אחד ייכנס למסלול הרגיל.

אז כל מה שהוועדה החריגה דה פקטו זה שני מוצרים, את הדבש ואת הכבלים, ועוד שלושה מוצרים היא דחתה את היישום שלהם. אלה הדברים שהוועדה עשתה. אז עיתונאים בינוניים שלא דיברו איתנו ולא בדקו את עצמם צריכים להתבייש על כתיבה בינונית, רשלנית ולא מבוססת נתונים.
יואב קיש (הליכוד)
אל תופתע, זו לא פעם ראשונה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, אין לי בעיה אם אני חוטף, יואב, על טעות אמיתית שלי.
יואב קיש (הליכוד)
אז לפחות שיהיה בצדק. אבל אל תופתע, זה אולי פעם ראשונה קורה לך - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל אם אני רואה כתיבה עיתונאית רשלנית שלא מבוססת נתונים ואפילו לא נותנת לנו את הזכות להבהיר להם במה מדובר, אז אני מודאג מרמת העיתונאים האלה.
יואב קיש (הליכוד)
Welcome to the club.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל הדבר הזה מאחורינו, עיקר הדבר זה שפתחנו את היבוא, יצרנו אפשרות להיצמד לנורמה האירופאית ולא להמציא את הגלגל בישראל, יצרנו אפשרות לתת אמון ביבואנים להצהיר, אבל גם להחמיר עם אותם יבואנים שימעלו בתפקידם וייבאו מוצרים מזויפים או מוצרים שיש בהם כדי לפגוע באזרחים.

תהיו גאים בכלל הרפורמות, נשאר לנו עוד יום אחד של הצבעות מחר ותודה רבה לכולם.


הישיבה ננעלה בשעה 10:16.

קוד המקור של הנתונים