ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 12/10/2021

פרק י' (שונות), סעיפים 32-30 ו-34 (רשות הטבע והגנים, השכר הממוצע וביטוח לאומי מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הכספים
12/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 113
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ו' בחשון התשפ"ב (12 באוקטובר 2021), שעה 14:00
סדר היום
פרק י' (שונות), סעיפים 32-30 ו-34 (רשות הטבע והגנים, השכר הממוצע וביטוח לאומי מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: אלכס קושניר – היו"ר
ולדימיר בליאק
מאיר יצחק-הלוי
עופר כסיף
נעמה לזימי
ג'ידא רינאוי-זועבי
נירה שפק
חברי הכנסת
ינון אזולאי
שלמה קרעי
מוזמנים
אמיר בן-לוי - אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

עלי בינג - רכז רווחה ביטוח לאומי, משרד האוצר

גלעד גושר - לשכה משפטית, משרד האוצר

טל שחם - רפרנטית ממשל, משרד האוצר

שלמה מור - לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
יעל סלנט
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
איילה בנד, חבר תרגומיםפרק י' (שונות), סעיפים 32-30 ו-34 (רשות הטבע והגנים, השכר הממוצע וביטוח לאומי מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר אלכס קושניר
אני רוצה לפתוח את הדיון. הדיון הוא על חוק שכר ממוצע, פרק י', אני מזכיר לכם שבדיון הקודם ביצענו הקראה של החוק, אנחנו מצביעים רק על סעיף אחד, זה סעיף 31(1) ו-(2).
יעל סלנט
סעיף 30 לא בדיון הזה. סעיף 31, סעיף 32 שביקשתם שלא להצביע וסעיף 34 שפשוט לא נחוץ, אני אסביר למה.
היו"ר אלכס קושניר
לבקשת הוועדה מהדיון הקודם משרד האוצר הסכים להחריג מהקפאת השכר כמה קצבאות, בעיקר קצבאות פיצוי, ואני מבקש ממשרד האוצר להציג את זה.
עלי בינג
כן, אז בדיון הקודם נתבקשנו על ידי חלק מחברי הוועדה ויושב הראש לבחון החרגה של הקצבאות שצמודות לשכר הממוצע. חשוב להגיד שכמעט כל קצבאות הביטוח הלאומי אינן צמודות לשכר הממוצע ולכן אינן מושפעות מהתיקון הזה למעט קצבאות הנכות שדיברנו על זה ארוכות בוועדת העבודה והרווחה אתמול, אם תרצו אני יכול גם לעדכן את חברי הוועדה כאן, ואנחנו נמשיך עם זה מחר.
היו"ר אלכס קושניר
גם הגעתם לסיכום מאוד יפה.
עלי בינג
כן, הגענו שמה לסיכום והצגנו את זה אתמול בוועדת עבודה ורווחה ואני מקווה מאוד שכבר מחר הוועדה שם תצביע על התיקון. יש שלוש קצבאות עיקריות שהן קצבאות פיצוי יותר, שהן כן צמודות לשכר הממוצע ולכן הן כן הקצבאות שיושפעו מההקפאה עליה אתם אמורים להצביע, זה הקצבה לנפגעי הגזזת הפוליו ועירויי הדם. ולבקשת הוועדה אנחנו הצענו נוסח שמחריג את הקצבאות האלה מההקפאה ונותן לכל אותן קצבאות הצמדה נורמטיבית של 2.45%.
היו"ר אלכס קושניר
אני מבקש להקריא את זה.
עלי בינג
רק עוד מילה, הסדר דומה למה שהיה בשנה שעבר, לא בחקיקה אבל בוועדות, בנכי צה"ל ונתוני שוק.
היו"ר אלכס קושניר
רק להקריא את זה, בבקשה.
יעל סלנט
תיקון חוק השכר הממוצע (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש)
31. ב
בחוק השכר הממוצע (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020 –
(1) בסעיף 1, אחרי "בשנת הכספים 2021" יבוא "בשנת הכספים 2022" ובסופו יבוא "ואולם לעניין הקצבאות המפורטות להלן השכר הממוצע בשנת הכספים 2022 יהיה השכר הממוצע ביום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) בתוספת 2.45%:
(1) קצבה לפי סעיף 3 לחוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994;
(2) קצבה לפי סעיף 4 לחוק לפיצוי נפגעי פוליו, התשס"ז-2007;
(3) קצבה חודשית שנקבעה לפי הוראות סעיף 7 לחוק פיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס), התשנ"ו-1993;אז אני רק אגיד על זה כמה מילים, זה באמת הקצבאות שמשרד האוצר הציע להחריג. יש עוד מספר קצבאות חודשיות שגם הן צמודות לשכר הממוצע ואותן לא הוצע להחריג פה. בנוגע לסעיף השני, דרוש תיקון לחוק הפלת"ד שהסברנו אותו בדיון הקודם.(2) בסעיף 2, אחרי "בשנת הכספים 2021" יבוא "ובשנת הכספים 2022".סעיף 32 זה אותו סעיף שעוסק בהעלאת קצבאות הנכים שהבנתי שאנחנו לא מדברים עליו פה היום. הוא נדון כאן, אבל הסיכומים בנוגע להסדר הכולל נדונים בוועדת העבודה והרווחה וחלק מהתקצוב של ההסדר הזה מושפע גם מההצמדה הזאת. אני רק אגיד שסעיף 34 מדבר על כניסה לתוקף והוא מיותר כי ההסדר הזה יכול להיכנס לתוקף עם כל חוק ההסדרים.
גלעד גושר
יש לנו עדכון. דיברנו גם עם מקרו אצלנו, בגלל שזה חל ממש מתחילת 2022 הם מבקשים שהתוקף יהיה לכל הפחות סוף דצמבר 2021. זאת אומרת שכן חשוב להם שתהיה הבחנה בין התוקף של החוק הכללי לבין הסעיף הזה.
יעל סלנט
אז להשאיר את זה כמו שזה?
גלעד גושר
נראה לי שכן, אין פה חשיבות מהותית.
היו"ר אלכס קושניר
זה לגבי סעיף 34?
יעל סלנט
זה לגבי סעיף 34. אני לא כל כך מבינה למה כי אם בחצות הלילה של ה-1.1 משתנה ההסדר אז משתנה ההסדר.
גלעד גושר
אז אני אתן עוד כמה דקות הסבר יותר מנומק, אבל בואו נישאר בינתיים עם הדבר הזה.
היו"ר אלכס קושניר
בסדר, אנחנו כרגע בסעיף 31. יש לנו הסתייגויות לסעיף 31?
יעל סלנט
כן, אני רוצה לעדכן את הוועדה.
היו"ר אלכס קושניר
אני חושב שזה פורסם בתקשורת וכולם ראו. בבקשה. הסתייגויות?
יעל סלנט
הסתייגויות לסעיף 31.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מצטרף להסתייגויות של האופוזיציה, של ש"ס, יהדות התורה, כל מי שהגיש.
היו"ר אלכס קושניר
בבקשה, יעל.
יעל סלנט
כולם מסתייגים מהכול. חבר הכנסת רוצה להציג את ההסתייגויות שלו?
היו"ר אלכס קושניר
לא, את תציגי והוא ינמק.
יעל סלנט
ההסתייגות הראשונה של חבר הכנסת קרעי אומרת שבחישוב של השכר הממוצע ייקחו בחשבון גם את דמי האבטלה שמשתלמים ולא רק את השלושה חודשים האחרונים של השכר שיש לגביהם מידע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני רוצה לנמק.
היו"ר אלכס קושניר
בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, אדוני יושב הראש. מה שאנחנו עושים כאן בוועדה השנה, שנה שעברה כשקבענו את הוראת השעה אמרו שאין זמן, חייבים לעשות משהו, אי אפשר עכשיו. איתן גינזבורג אז אמר, אנחנו חייבים לעשות משהו מהיר ולגמור עם זה, זה חד פעמי. אבל כשאנחנו רואים שהדבר הזה נמשך ושהשכר הממוצע ממשיך לא לשקף נכונה את מצב המשק, אז אני מציע לעשות את זה בצורה הרבה יותר מסודרת, בצורה שתשקף, לא משנה במשברים של קורונה או משברים אחרים, השכר הממוצע יכלול בתוכו את המובטלים ואת דמי האבטלה שלהם ואז אתה מקבל שכר ממוצע שמשקף באופן אמיתי את מצב המשק. אם יש הרבה מובטלים השכר הממוצע יורד. בדוגמה של היום במקום שהשכר יעלה או תהיה עלייה צפויה גבוהה, תהיה עלייה צפויה מינורית או אפילו לא תהיה עלייה בכלל.
היו"ר אלכס קושניר
או תהיה ירידה, כי אני מזכיר לך שהשכר של המובטלים הוא 70%.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אבל זה מעט מאוד. השכר של המובטלים הוא 70% אבל מכמה, כמה מובטלים יש? 10% נגיד?
היו"ר אלכס קושניר
איזה 10%? פחות מ-5%.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא משנה, אני אומר נגיד תגיע ל-10%. אז היה 14%, עכשיו זה פחות מ-10%.
היו"ר אלכס קושניר
פחות מחמישה.
שלמה קרעי (הליכוד)
עוד יותר, ההשפעה היא מזערית, זה 5%, 0.05 כפול 0.3, זה פחות מ-1.5% של השפעה. לכן אני לא רואה סיבה לעשות טלאי על גבי טלאי ולא לתקן את זה באופן מהותי.
היו"ר אלכס קושניר
תודה רבה חבר הכנסת קרעי. מי בעד ההסתייגות?
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, אני רוצה לשמוע את עמדת הביטוח הלאומי. יש ביטוח לאומי כאן?
שלמה מור
יש ביטוח לאומי. שלמה מור, המוסד לביטוח לאומי. אנחנו לא קובעים את השכר הממוצע. בעצם אם אני מבין, מה שאתה אומר הוא שהשכר הממוצע ייקבע גם בהתאם לנתונים של מובטלים שקיבלו אבטלה ויראו בזה כהכנסה. לא לנו העניין אלא ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה שקובע את השכר הממוצע במשק.
היו"ר אלכס קושניר
תודה רבה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?
שלמה קרעי (הליכוד)
למה אתה נגד? אתה יכול להסביר?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
ההסתייגות לא התקבלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם חותמת גומי.
נירה שפק (יש עתיד)
ואתה רעשן סדרתי.
שלמה קרעי (הליכוד)
יש לך תשובה למה?
נירה שפק (יש עתיד)
בוודאי, אני רק - - -
היו"ר אלכס קושניר
רגע, נירה, הוא בכוונה עושה לך את זה.
נירה שפק (יש עתיד)
לא, אני רק רוצה לענות לו כי זה אומר שהוא לא קורא את הדיווחים שלי, כי אחרת הוא היה קצת יותר מתמצא בחומר.
היו"ר אלכס קושניר
כן, בבקשה.
יעל סלנט
ההסתייגות הבאה היא הסתייגות לסעיף 34 של הכניסה לתוקף, שעדיין בבירור אם צריך אותו או לא. אז אולי נחכה עם זה.
היו"ר אלכס קושניר
כן, בואו נדלג ונמשיך.
שלמה קרעי (הליכוד)
על מה אתם מדלגים?
היו"ר אלכס קושניר
על סעיף 34.
שלמה קרעי (הליכוד)
חבל, יש לי פה אחלה תחולה.
היו"ר אלכס קושניר
אתה תציג אותה, אני בטוח.
יעל סלנט
אנחנו מנסים להבין את הצורך של הסעיף הזה. ההסתייגויות לסעיף 32, כיוון שהוא לא נדון אני פשוט לא מציגה אותן כרגע.

ההסתייגויות הבאות זה של קבוצת ש"ס שאליה מצטרפים גם הליכוד וגם יהדות התורה. אני מבינה שיש כאן הסתייגויות חזיתיות. ההסתייגות הראשונה אומרת שההקפאה תחול רק ביחס להקפאת שכר הבכירים, שזה כמובן שרים, סגני שרים, חברי כנסת, נשיא המדינה, שופטים. אז במקום שכר בכירים פשוט לפרט אותם כדי שיהיה ברור.
היו"ר אלכס קושניר
בבקשה, חבר הכנסת ינון אזולאי.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני חושב שהיא נימקה את זה מספיק, אבל אני אעזור לה עם עוד.
היו"ר אלכס קושניר
לא, אתה לא חייב.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני יודע שאתה רוצה לשמוע אותי. כמה זמן יש לי?
היו"ר אלכס קושניר
שעה. חבר הכנסת אזולאי, שעה.
שלמה קרעי (הליכוד)
על הסתייגות 6 ו-7, עליהם אתה מדבר?
ינון אזולאי (ש"ס)
לגבי 7.
שלמה קרעי (הליכוד)
תתחיל ב-6.
יעל סלנט
סעיף 6 אומר שכל סעיף 31 ימחק?
ינון אזולאי (ש"ס)
כן.
יעל סלנט
הן כולן חלופיות אחת לשנייה. האופציה הראשונה אומרת שבכלל השכר בשנת 2022 לא יוקפא.
ינון אזולאי (ש"ס)
אז שיצביעו נגד.
יעל סלנט
אז ההסתייגות הראשונה - - -
היו"ר אלכס קושניר
אז אנחנו לא מצביעים כקבוצת הסתייגויות?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, הבטיחה לנו שגית - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
אלכס, כולה יש לך 17 הסתייגויות, אפילו פחות, כי על סעיף 30 אין. אתה רוצה שאני אתן על כל אחת נימוק? אני אתן.
יעל סלנט
אלה הסתייגויות שהן חלופיות.
היו"ר אלכס קושניר
אז בוא נצביע.
יעל סלנט
אני רק אגיד את ההסתייגות. ההסתייגות שסעיף 31 יימחק אומר שבשנת 2022 לא תהיה הקפאה.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? לא התקבל.

הצבעה
לא אושר.
יעל סלנט
ההסתייגות השנייה אומרת מה שאמרתי קודם, שההקפאה בשנת 2022 היא תהיה רק לעניין הקפאת שכר הבכירים, שזה חברי כנסת, שרים, סגני שרים, שופטים וראש הממשלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
כשאנחנו מדברים על בכירים, פעם אחת צריך לפרט מי זה הבכירים במשק. מי אלה הבכירים שאנחנו רוצים להקפיא להם את זה. אני אומר אנחנו כחברי כנסת, כשרים, סגני שרים, אנחנו מבקשים שבחוק על מנת שלא תהיינה אי הבנות ומחר יגיעו לבכיר אחר כי היום יש איזה שהוא טרנד, 'בכיר אמר', בכיר, אנחנו לא יודעים מה זה בכיר, אנחנו רוצים שיהיה מפורט מה זה בכיר, לפרט את זה. אני לא חושב שיש עם זה בעיה, אני חושב שגם אתם תצביעו בעד, שנדע מה זה הבכירים.
יעל סלנט
לא, אבל אין הגדרה של בכיר בכלל.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, אנחנו רוצים שיהיה קודם כל השכר זה ואני רוצה שאנחנו נהפוך את זה רק לבכירים.
יעל סלנט
זאת אומרת ההקפאה תהיה רק על חברי כנסת, שרים וסגני שרים, זה רק לא מתיישב עם ג' באותו מקום, כתוב שהאמור בסעיף זה יהיה למעט שרים, סגני שרים וכל זה. ב-א' אתם אומרים רק אלה יוקפאו, רק הבכירים יוקפאו.
ינון אזולאי (ש"ס)
כן, כי אני יודע שהם יצביעו נגד וזה לא יעבור לכן הבאתי לך את זה אחרי זה. בגלל זה אמרתי תצביעו קודם כל על זה ואם זה עובר אז אין לי בעיה אני אוותר על הסעיף הזה.
היו"ר אלכס קושניר
אז מי בעד ההסתייגות?
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, אתה לא בעד? אני גם רוצה לנמק.
היו"ר אלכס קושניר
לא, שלמה, אין לי בעיה שמישהו אחד ינמק הסתייגות, זה בסדר, אבל אני לא חייב לתת לך ואני גם מבקש לכבד את זה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 2
נגד – 5
לא אושר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה יודע, הצבעת נגד זה, נגד הסתייגות שאומרת שאתה רוצה להקפיא את השכר הממוצע, תקפיא רק לנו, לבכירים, אל תקפיא לשכר מינימום או למקבלי קצבאות.
היו"ר אלכס קושניר
אני יודע בדיוק למה הצבעתי.
שלמה קרעי (הליכוד)
לעוד כל מיני כאלה ואחרים שנגזרים מתוך ההקפאה הזאת.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה מה שביקשנו, להגיד מי זה הבכירים.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
ההנמקה זה לפני ההצבעה, לא אחרי ההצבעה.
ינון אזולאי (ש"ס)
ולדימיר, אל תנסה להתחמק מזה. אני אמרתי שאנחנו רוצים להקפיא רק לבכירים, זה מה שאמרתי. אתה יכול להגיד: בסדר, אני הצבעתי נגד. זכותך, זה בסדר גמור.
יעל סלנט
ההסתייגות הבאה אומרת שהאמור בסעיף זה למעט גמלאות שמוצמדות לשכר הממוצע, כלומר כל הגמלאות שמוצמדות לשכר הממוצע, שזה גם מה שראינו כאן וגם עוד גמלאות נוספות שלא צוינו קודם, ההקפאה לא תשפיע עליהן.
ינון אזולאי (ש"ס)
שלמה ינמק במקומי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני יושב הראש, דיברנו על כאלה שבאמת השכר הממוצע משפיע עליהם בעוד כמה עשרות שקלים בחודש, גמלאות. יש כאלה שטיפלנו בהם בסעיף אחר עם הביטוח הלאומי ויש כאלה שלא טיפלנו בהם. למה ההתעקשות הזאת לסנן בתוך החלשים, מי תחול עליו ההקפאה ומי לא תחול עליו ההקפאה.

אנחנו מבקשים כאן, נכון שצריך לדאוג לג'ובים ולנורבגים ולשרים בלי תיק ונכון שצריך לדאוג לכל הממשלה למינויים פוליטיים במאות, אבל גם המסכנים האלה צריכים את הסיוע שלנו, ולכן אני חושב שחשוב מאוד להצביע בעד ההסתייגות. זאת הסתייגות שאם היית עכשיו לא רק יושב לי ככה ומחכה שאני אסיים לנמק, אלא היית יורד לגופו של עניין, היית מבין שכולנו צריכים להיות בעד, למעט גמלאות שמוצמדות לשכר הממוצע. למה גם גמלאות להקפיא? אני לא מבין אתכם.
נעמה לזימי (העבודה)
הערנו את זה גם אז.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני חייב לציין שיש הרבה טעם בדברים של חבר הכנסת קרעי, אני מציע לתמוך בהסתייגות הזאת.
נעמה לזימי (העבודה)
נכון, גם אני. אני מסכימה. גם הערנו את זה בפעם הקודמת, לפחות את העלייה של ה-2.5%.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, ולדימיר.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני תמיד ענייני.
ינון אזולאי (ש"ס)
ולדימיר, אני רק רוצה להגיד לך, בגלל שעד שאתה מסכים, זאת הסתייגות שלי ושלמה הצטרף.
נעמה לזימי (העבודה)
ינון, כל הכבוד.
ינון אזולאי (ש"ס)
שלמה, אנחנו שותפים.
שלמה קרעי (הליכוד)
הכול טוב.
היו"ר אלכס קושניר
אני רוצה רק שנדייק על איזה קצבאות מדובר, זה תוספת של ילד שאמו נפטרה, זה חסידי עולם וילד שנתייתם עקב מעשה אלימות, מענקים לאסירי ציון, מענקים לוותיקי מלחמת העולם השנייה, מענק בר מצווה לנפגעי עבודה והוצאות קבורה לנפגעי איבה. אלה הקצבאות שמוצמדות ועליהן אני מבקש להכניס אותן לנוסח החוק, לבקשתם של חברי הוועדה, גם ינון, גם נעמה, גם שלמה וגם ולדימיר וגם אחרים.
ינון אזולאי (ש"ס)
תודה.
נעמה לזימי (העבודה)
תודה.
עלי בינג
מקובל. על הנושאים האלה דיברנו לפני כן עם היועץ המשפטי, אלה הנושאים האחרים, חלקם קצבאות חודשיות, חלקם מענקים שנתיים או סכומים שניתנים, זה מה שצמוד לשכר הממוצע, זה מספר קטן יחסית של אנשים ומקובל עלינו גם ההרחבה הזאת.
היו"ר אלכס קושניר
אז ינון, אנחנו נצביע נגד ההסתייגות כי היא לא מדויקת ואנחנו נכניס את זה. מקובל?
שלמה קרעי (הליכוד)
אפשר למשוך את ההסתייגות.
היו"ר אלכס קושניר
או שתמשוך את ההסתייגות.
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו מושכים את ההסתייגות.
היו"ר אלכס קושניר
בסדר גמור. אפשר גם את האחרות?
ינון אזולאי (ש"ס)
אני אוריד. בגלל שבאמת ראיתי שאתם ענייניים אני אוריד לכם. כמה הסתייגויות יש שם עוד?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אל תמשוך, תצביע על כולן כמקשה אחת.
יעל סלנט
על סעיף 34 אין בכלל. יש כאן את ההסתייגות הזאת שסותרת את מה שאמרנו.
ינון אזולאי (ש"ס)
אז תמשכי אותה.
יעל סלנט
שכולם יהיו מוקפאים חוץ מהבכירים.
ינון אזולאי (ש"ס)
תמשכי אותה.
יעל סלנט
אוקיי. ויש שיפצו בשנת 2023 פי שניים, לא ברור ממה.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא נורא, אני רציתי לתת להם, אבל עכשיו כשהם עשו את זה אז תורידי.
יעל סלנט
אוקיי. והקפאת השכר תתאפשר מתי שמשרד האוצר יחזיר את רשת הביטחון.
ינון אזולאי (ש"ס)
תעשי את הכול כמקשה, את כל מה שנשאר כמקשה.
יעל סלנט
את השתיים הקודמות הורדנו, אבל מה זה אותה רשת ביטחון?
שלמה קרעי (הליכוד)
מה שהיה בקורונה, זה שהממשלה הפקירה את העצמאיים מאז שאנחנו יצאנו.
ינון אזולאי (ש"ס)
דמי החל"ת שהורידה.
יעל סלנט
אז החל"ת שהיא תמשיך את החל"ת למפוטרי קורונה?
ינון אזולאי (ש"ס)
כן. שלמה, אבל זה כמקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אין מקשה, זה רק סעיף אחד.
היו"ר אלכס קושניר
אתם רוצים למשוך את ההסתייגויות ולהשאיר אותם רק לעניין זכויות דיבור במליאה?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, מה זה זכויות דיבור? לנמק. אנחנו רוצים לנמק.
ינון אזולאי (ש"ס)
שלמה, יש לך עוד?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, ההסתייגות הזאת של הרשת ביטחון.
ינון אזולאי (ש"ס)
בסדר, זהו.
היו"ר אלכס קושניר
אז יש אחת? בבקשה, שלמה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, אדוני יושב הראש. אתמול בנט במליאה התגאה בנושא הזה של משבר הקורונה והגל הרביעי, הוא התעקש לקרוא לו גל הדלתא, למרות שלא שמעתי אף פעם על חיסון חדש שהוא הביא לגל הדלתא הזה לעומת החיסון שאנחנו הבאנו לקורונה. אז אני רוצה לומר שני דברים. דבר אחד, יצאנו מהגל הזה, נכון, אבל בגלל ההפקרות הזאת של הממשלה שהייתה בתרדמת וקבינט קורונה שלא התכנס תקופה ארוכה, הרבה אזרחים שילמו על זה ביוקר, אם בחיים ואם בבריאות. הדבר השני זה העצמאים שמאז שאנחנו יצאנו מהממשלה הזאת, באופן זמני, שלא תתלהבו.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אתם לא יצאתם, אתם הודחתם.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, יצאנו, זה לא הודחנו. זה ברמייה, זה נקרא עשו תרגיל.
נירה שפק (יש עתיד)
הם פשוט אמרו למצביעים שלהם לא להצביע בהמוניהם כי אף אחד לא נוהר לקלפיות וזה מה שיצא.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, עשו תרגיל של רמאות.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
יצאנו.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
הוא כמו קאטו הזקן, הוא כל הזמן חוזר.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
יצאנו מהממשלה, פרשתם.
שלמה קרעי (הליכוד)
ומאז שאנחנו נתנו לכם את המושכות, באופן זמני כמו שאמרתי, הפקרתם הרבה עצמאים.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רגע, לא הבנתי, זאת הייתה רמאות או שנתתם לנו את המושכות? יש פה סתירה.
שלמה קרעי (הליכוד)
בלית ברירה נתנו את המושכות.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
בלית ברירה, אוקיי.
שלמה קרעי (הליכוד)
בגלל הרמאות שלכם.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
בלב כבד.
שלמה קרעי (הליכוד)
בוודאי, בלב כבד של חצי מהעם, שעומד נדהם אל מול הממשלה שקמה לו.
נירה שפק (יש עתיד)
בשיעור של האחוזים לא היית בכיתה, הא?
שלמה קרעי (הליכוד)
גברתי חברת הכנסת - - -
היו"ר אלכס קושניר
בואו נתקדם, הוא מנסה לנמק הסתייגות.
שלמה קרעי (הליכוד)
כשבנט הבטיח להקים ממשלה עשר מעלות ימינה - - -
נירה שפק (יש עתיד)
עזוב הבטחות. לא שאלתי על שיעור הבטחות, שאלתי על שיעור אחוזים. בכיתה של האחוזים אתה היית?
שלמה קרעי (הליכוד)
זה האחוזים. את יודעת כמה מנדטים יש לימין?
נירה שפק (יש עתיד)
מעל 51.
היו"ר אלכס קושניר
בפרק השותפויות אנחנו כבר הגענו לזה שאנחנו דנים מה זה ערך מוחלט, מכיתה ו' במתמטיקה. אני רוצה שנתקדם.
נירה שפק (יש עתיד)
אתה מצביע ואתה לא מתקבל, למה? כי אין לך רוב. קוראים לזה רוב.
שלמה קרעי (הליכוד)
את יודעת כמה מנדטים ימניים יש בכנסת? תעשי חשבון - - -
נירה שפק (יש עתיד)
איך קרה - - -
היו"ר אלכס קושניר
חברי כנסת יקרים, יש לי שם חדר מיוחד להתנצחויות פוליטיות.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
לדעתי אתה דווקא מקטין בכוח של הימין, זה 110.
היו"ר אלכס קושניר
חבר הכנסת שלמה קרעי, אני מבקש שתסיים את ההנמקה שלך.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני בדיוק מגיע לנקודה. אותם עצמאיים שנפגעו מהמגבלות, ובצדק, מגבלות שאפילו לא היו מספיקות, לא עשיתם מגבלות אפילו יותר הדוקות קצת, לא סגר חלילה, לא ביקשנו את זה, אבל מגבלות יותר הדוקות ושמירה יותר על בריאות הציבור, יש עסקים שהמחזור שלהם נפגע ושהם ללא רשת ביטחון, מובטלים מעל גיל 67 שלא הסכמתם להאריך להם, מובטלים מעל גיל 45 שגם עכשיו נמצאים איפה שהוא באוויר עם 400,000 מובטלים כמו שראינו. לכן אני מציע שאם רוצים להקפיא את השכר הממוצע אז נשתמש באותו כסף שנחסך, אנחנו מציעים, נשתמש באותו כסף שנחסך כדי לתת מזור לאותם עצמאים שמנסים להרים את הראש מעל המים.
היו"ר אלכס קושניר
תודה רבה, חבר הכנסת שלמה קרעי. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 2
נגד – 5
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
יעל, אנחנו יכולים להצביע על הסעיף?
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, שאלה עקרונית, האם אתם רושמים בפרוטוקול שיש כאן חברי אופוזיציה שמצביעים בעד למרות שאתם מונעים מאיתנו זכות הצבעה?
יעל סלנט
זה הוראות התקנון.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה הוראות התקנון? גם במליאה כשחבר כנסת לא הצביע בזמן - - -
יעל סלנט
חברי אופוזיציה לא יכולים להצביע, מי שלא - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
גם במליאה כשהאצבע שלנו לא נספרת לצורך העניין, מתעדים בפרוטוקול מי הצביע בעד או נגד.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אבל במליאה יש לך זכות הצבעה וכאן לא.
נירה שפק (יש עתיד)
זה לא אותו דבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, גם שם אין לי זכות הצבעה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
מה לא? במליאה יש לך זכות הצבעה עקרונית וכאן לא.
היו"ר אלכס קושניר
שלמה, אני מבקש לקיים את הדיון הזה בוועדה שדנה בתקנון הכנסת.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רק רוצה להגיש רביזיה על ההסתייגויות.
היו"ר אלכס קושניר
בסדר גמור. על כל מה שהצבענו.
ינון אזולאי (ש"ס)
על ההסתייגות האחרונה ועל ההסתייגות לסעיף 31.
שלמה קרעי (הליכוד)
היועצת המשפטית, אני מבקש לברר עם שגית, היועצת המשפטית לכנסת, אני חושב שמגיעה לנו זכות הצבעה, שהתקנון, אתם מפרשים אותו לא נכון במקרה שכל האופוזיציה משתמשת בזה ככלי, אבל גם עם הפרשנות שלכם אני חושב שראוי לרשום בפרוטוקול את חברי האופוזיציה שמצביעים בעד או נגד. לא ייתכן שמוחקים.
יעל סלנט
אוקיי, אז לפי התקנון פשוט אין זכות הצבעה, אבל כמובן שאני אפנה את השאלה ליועצת המשפטית.
היו"ר אלכס קושניר
מה עם סעיף 34?
יעל סלנט
יש כאן עוד, האמור בסעיף זה למעט בפריפריה, אני לא יודעת מה הכוונה אפילו.
שלמה קרעי (הליכוד)
תסביר, ינון.
ינון אזולאי (ש"ס)
על מה את מדברת?
היו"ר אלכס קושניר
אתה לא חייב, ינון.
נירה שפק (יש עתיד)
מה אתה מתקיל אותו? אני לא מבינה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה ההסתייגות שלו.
ינון אזולאי (ש"ס)
אף אחד לא מתקיל אותי. על מה אתם מדברים?
יעל סלנט
בסעיף זה למעט בפריפריה. אני לא מבינה.
ינון אזולאי (ש"ס)
כן, אנשי הפריפריה, לא יוקפא להם השכר. מה פירוש מה הכוונה? אנחנו פה בוועדה, תדעי לך, גבירתי היועצת המשפטית, מאוד מאוד דואגים לפריפריה וכל מה שרק אפשר לתת להם – אני מבקש שאנשים בפריפריה, השכר שלהם לא יוקפא.
יעל סלנט
זה לא השכר שלהם.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, שכר המינימום.
היו"ר אלכס קושניר
לא משנה, יעל. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
בעד – 3
נגד – 7
לא אושר.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
יעל סלנט
לעניין סעיף התחילה, אנחנו מורידים את סעיף התחילה.
גלעד גושר
אני רק אחדד מהבירור שעשיתי, יעל. גם החוק הקודם פורסם ב-29.12, הכוונה היא שהוא צריך להיות מפורסם לפני שחל העדכון בשכר הממוצע על פי חוק הביטוח הלאומי. הוא צריך להיות לכל הפחות יום אחד לפני, זאת אומרת לצורך העניין 29.12.2021. אנחנו רק רוצים לוודא שהעדכון על פי חוק הביטוח הלאומי יהיה על פי החוק הזה. זה מה שהתכוונתי, לכן או להשאיר ביום פרסומו של חוק זה או להפוך את זה ל-29.12. זה לא משנה, אין פה באמת תיקון.
נירה שפק (יש עתיד)
אז למה לגעת בו?
גלעד גושר
אז אפשר להשאיר. זאת הסיבה שהסעיף הזה קיים. הייתה הצעה למחוק את הסעיף, אנחנו מגיבים להצעה. זאת התשובה לגבי למה הוא כן נחוץ, כי הוא צריך להיות לפני ה-1.1.2022.
יעל סלנט
אז מה רוצים לקבוע, שהתחילה מתי תהיה?
גלעד גושר
אז אני אומר, או ביום פרסומו של חוק זה, כמו שכתוב, או ב-29.12 או כל תאריך רלוונטי ביניהם, זה לא משנה.
שלמה קרעי (הליכוד)
יש לנו הסתייגויות.
יעל סלנט
אז איזה תאריך אנחנו רוצים?
היו"ר אלכס קושניר
לשלמה קרעי הייתה הסתייגות לסעיף הזה, אני זוכר פשוט. הוא אמר שיש לו אחלה תחולה.
יעל סלנט
בסעיף 34, במקום ביום פרסומו של חוקק חוק זה, נגיד ביום שהממשלה –
טל שחם
לא, למה? בואו ניצמד לנוסח הממשלתי.
היו"ר אלכס קושניר
לא, אנחנו מקריאים הסתייגות של האופוזיציה.
שלמה קרעי (הליכוד)
ביום שממשלת ההונאה תיפול, תקראי מה שכתוב.
יעל סלנט
ביום שהממשלה ה-36 תיפול.
היו"ר אלכס קושניר
אוקיי, מי בעד?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אני רוצה לכתוב ההונאה. רגע, תן לי לנמק.
היו"ר אלכס קושניר
שלמה, די נו.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה זה די? אנחנו קיבלנו הבטחה משגית שלא נגיש מאות ואלפי הסתייגויות אלא מספר מצומצם ויהיה לנו נימוק לכל הסתייגות.
ג'ידא רינאוי זועבי (מרצ)
אבל תהיה ענייני.
שלמה קרעי (הליכוד)
ענייני מאוד.
היו"ר אלכס קושניר
כן, בבקשה, חבר הכנסת שלמה קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני יושב הראש, כמו שאמרתי, אני חושב שאתם בחוק ההסדרים הטלאי על גבי טלאי הזה, הלא מבושל, כמו שראינו כאן בהרבה פרקים שהגיעו, הרבה מהרפורמות והרבה מהדברים שמוצגים כאן לא הושקעה בהם מחשבה מספיק מאומצת וגם הפרק הזה שהוא סמל של עוד טלאי על גבי טלאי, של עוד משהו שמנסים לעשות בחטף מבלי לברר באמת מה נכון לעשות, איך אפשר להימנע מהישנות מקרים כאלה. היה מקרה כזה כבר בשנה שעברה, כמו שאמרתי קודם, אבל ממשלה שלא באמת אכפת לה אומרת טוב, בוא נמשיך עם טלאי, בוא נמשיך עם עוד משהו לא רציני ולא אמיתי. לכן אני חושב שהתוחלת הכי טובה של פרק שונות כזה שבא ככה במישמָש כזה, במשהו לא ברור, לבוא ולתקן דברים שהוא מקלקל יותר מאשר מתקן, אז התחולה שלו צריכה להיות ביום שממשלת ההונאה הזאת תיפול.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
בעד – 3
נגד – 7
לא אושר.
שלמה קרעי (הליכוד)
גם לינון יש תחולה.
היו"ר אלכס קושניר
ינון, יש לך?
ינון אזולאי (ש"ס)
יש לי, אבל אני לא מנמק, תצביע.
היו"ר אלכס קושניר
תודה. יש רביזיות על חלק מההסתייגויות.
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, לא הצבעת.
היו"ר אלכס קושניר
אני לא יכול להצביע על החוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, על ההסתייגויות שלנו.
ינון אזולאי (ש"ס)
אמרתי שאני לא מנמק, תצביע.
היו"ר אלכס קושניר
סליחה, לא שמעתי. אז בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
חבל שגיליתי לך, הייתי יכול במליאה לעצור אותך.
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו אופוזיציה אחראית והוגנת.
יעל סלנט
ההסתייגות הראשונה של סעיף 34, להכניס את סעיף 30 לתוקף, זה לא משהו שנדון פה בכלל, סעיף 30. נראה לי שצריך להוריד את זה. כשידונו בסעיף 30 תכניסו את ההסתייגות הזאת.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה זאת אומרת? זה מה שהוא רוצה שיהיה כתוב.
ינון אזולאי (ש"ס)
עזבי, בואי נצביע.
יעל סלנט
בסעיף 34 בסיפה כתוב ברשומות, ברור, פרסום זה פרסום, זה פרסום ברשומות. במקום 'ביום פרסומו של חוק זה' יבוא 'ב-1 בינואר 2023'.
היו"ר אלכס קושניר
אז יש לנו שלוש הסתייגויות להצביע. אז בואי אחת אחרי השנייה. הסתייגות מספר 15. מי בעד הסתייגות מספר 15? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
בעד – 1
נגד – 7
לא אושר.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
היו"ר אלכס קושניר
הסתייגות מספר 16. מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
בעד – 1
נגד – 7
לא אושר.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
היו"ר אלכס קושניר
הסתייגות מספר 17. מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.הצבעה
בעד – 1
נגד – 7
לא אושר.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה. אגב לא צריך להקריא את ההסתייגויות?
היו"ר אלכס קושניר
היא הקריאה. אנחנו נחזור בשלוש ועשר דקות כדי להצביע על הרביזיות. תודה.

(הישיבה נפסקה בשעה 14:39 ונתחדשה בשעה 15:10.)
היו"ר אלכס קושניר
הרביזיות כולן נמשכו ולכן אנחנו יכולים להצביע על הסעיף. אני רק מבקש מהלשכה המשפטית להקריא את הנוסח, כולל הקצבאות שהוספנו בדיון הקודם.
יעל סלנט
אני מקווה שכל הקצבאות כלולות פה. עשינו חיפוש וראינו שאלה כל הקצבאות שאמורות להיות כלולות, גם הביטוח לאומי וידא את הדבר הזה וגם במשרד האוצר. אני אציין שיש עוד דברים שמושפעים אבל דיברנו על זה בדיון הקודם אז אני מקריאה.בחוק השכר הממוצע (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020 –
(1) בסעיף 1, אחרי "בשנת הכספים 2021" יבוא "ובשנת הכספים 2022" ובסופו יבוא "ואולם לעניין הקצבאות והמענקים המפורטים להלן השכר הממוצע בשנת הכספים 2022 יהיה השכר הממוצע ביום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) בתוספת 2.45%:
(1) קצבה לפי סעיף 3 לחוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994;
(2) קצבה לפי סעיף 4 לחוק לפיצוי נפגעי פוליו התשס"ז-2007;
(3) קצבה חודשית שנקבעה לפי הוראות סעיף 7 לחוק פיצוי נפגעי עירוי דם נגיף האיידס, התשנ"ו-1993;והדברים שעכשיו התווספו בדיון זה, קצבה לפי תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד) התשל"ג-1973 תקנה 1, סעיף 2 לחוק תגמולי חסידי אומות עולם, שזה גם קצבה, סעיף 3 לחוק התגמולים, ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה. והמענקים הבאים: יש לנו את אסירי ציון וותיקי מלחמת העולם השנייה, סעיף 17א לחוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, וסעיף 6 לחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה. יש לנו מענק בר מצווה ליתומים של נפגע עבודה לפי סעיף 143 לחוק הביטוח הלאומי ויש לנו הוצאות קבורה לפי סעיפים 1 ו-1א לתקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה).(2) בסעיף 2, אחרי "בשנת הכספים 2021" יבוא "ובשנת הכספים 2022".זה התיקון לחוק הפלת"ד.
היו"ר אלכס קושניר
זה סעיף קטן אז אני יכול להצביע על שני הסעיפים האלה.
יעל סלנט
אפשר להצביע על כל סעיף 31.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד סעיף 31? מי נגד? הסעיף התקבל.

הצבעה
בעד – 2
נגד – 1
אושר.
יעל סלנט
האוצר בכל זאת רוצה להשאיר את סעיף התחילה, אז תחילתו של סעיף 31 ביום פרסומו של חוק זה.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? הסעיף אושר.

הצבעה
בעד – 2
נגד – 1
אושר.
היו"ר אלכס קושניר
החוק מוכן לקריאה שנייה ושלישית למליאה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני רוצה רק מילה. סיימנו?
היו"ר אלכס קושניר
רק שנייה, אני רק מגיש רביזיה על החוק. בבקשה, ולדימיר.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני רוצה רק לפרוטוקול, בשם חברתי חברת הכנסת נירה שפק ובשמי, להודות לאנשי אגף התקציבים וביטוח לאומי על זמינות, מקצועיות ושיתוף פעולה. תודה.
היו"ר אלכס קושניר
תודה רבה, אז אנחנו ניפגש ברבע לארבע על מנת להצביע על הרביזיה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:20.

קוד המקור של הנתונים