ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 03/10/2021

פרק י"א (אנרגיה), למעט סעיפים 63-62 (משק הגז) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת15
ועדת הפנים והגנת הסביבה
03/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 16
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום ראשון, כ"ז בתשרי התשפ"ב (03 באוקטובר 2021), שעה 13:00
סדר היום
פרק י"א (אנרגיה), למעט סעיפים 63-62 (משק הגז) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: ווליד טאהא – היו"ר
סמי אבו שחאדה
רון כץ
יוראי להב הרצנו
מוסי רז
חברי הכנסת
אלינה ברדץ' יאלוב
סימון דוידסון
יצחק פינדרוס
שלמה קרעי
מוזמנים
אהוד אדירי - מנכ"ל משרד האנרגיה

רועי גולדשטיין - עו"ד, סגן היועץ המשפטי, משרד האנרגיה

רעות רבי - ראש אגף אסבסט ורישום כימיקלים, המשרד להגנת הסביבה

נטע דרורי - עו"ד, ממונה יעוץ וחקיקה, המשרד להגנת הסביבה

עמית שטאובר - עו"ד, סגן היועץ המשפטי, משרד האוצר

אפרת נחלון - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

שני מנדל לאופר - רכזת תשתיות ואנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

עידו מור - רפרנט חשמל אגף התקציבים, משרד האוצר

שירלי לוי - ראש אגף תכנון פיזי ואיכות הסביבה, רשות החשמל
ייעוץ משפטי
לירון אדלר מינקה
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


פרק י"א (אנרגיה), למעט סעיפים 63-62 (משק הגז) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר ווליד טאהא
חברים, שלום. על סדר היום פרק י"א, סימן א', אנרגיה, סעיפים 61-60, אספקת חשמל לגוש דן, מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, הכנה לקריאה שנייה ושלישית, הסתייגויות והצבעות.
לירון אדלר מינקה
מאז הדיון הקודם עלו כאן כל מיני שאלות, גם מצד חברי הכנסת, בעיקר לנושא המועדים, בחלק האחרון של הצעת החוק. בעקבות השאלות שעלו כאן והדברים שדוברו עליהם בוועדה, בתיאום עם הממשלה עשינו כמה שינויים בנוסח ההצעה. זה מופיע לחברי הכנסת בטבלטים. זה עלה גם באתר הוועדה. אני אקרא כמה שינויים בסעיפים. שוב, זה בתיאום עם הממשלה ובעקבות הדברים שעלו בוועדה בישיבה הקודמת.

אני מתחילה בעמוד 2, בפסקה (ב)(2).

עיקר השינויים הם לגבי פסקאות (7) עד (10), בהן דובר על הנושא של הסרת האסבסט מחלקים חיצוניים במתקן התעשייתי.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
את מדברת על (ב)(1) או על (ב)(2)?
לירון אדלר מינקה
על (ב)(2).
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
כי (ב)(1) לא היה בנוסח המקורי.
לירון אדלר מינקה
כל התיקונים שיש ב"עקוב אחר שינויים", בצבע אדום בנוסח, הוקראו כבר בפעם הקודמת ודיברנו עליהם.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
סעיף (ב)(1) הוקרא?
לירון אדלר מינקה
כן. הוא הוקרא גם בפעם הקודמת. כל השינויים הוקראו בפעם הקודמת והיו הערות לגביהם. חוץ מהשינויים האלה שכבר הוקראו ואין צורך לחזור עליהם ולקרוא אותם שוב, יש עוד כמה שינויים שנוספו מאז הדיון הקודם בעקבות שאלות שעלו כאן.

בפסקה (ב)(2), לבקשת הממשלה, נוסף משפט: "המנהל רשאי לפטור את בעל המיתקן או המחזיק בו מביצוע בדיקה בשבוע מסוים או לתת ארכה למסירת דיווח על יסוד בקשה מנומקת מראש ובכתב".

מדובר כאן באחד התנאים לכך שהמיתקן ממשיך לפעול. זה נאי שהיה כבר בנוסח הכחול, שאחת לשבוע בעל המיתקן התעשייתי עושה איזושהי בדיקה חזותית במיתקן לגילוי מפגעי אסבסט. היות שמדובר כאן בהרבה שנים וזו בדיקה שנדרשת כל שבוע, ביקשו נציגי הממשלה שמנהל האסבסט במשרד להגנת הסביבה יוכל, ככל שאפשר וככל שיש צורך בכך, לפטור בדיקה אם יש איזה שבוע שבו רואים שלא נדרשת הבדיקה הזאת או שאפשר לאחר בדיווח או משהו כזה. יהיה אפשר לפטור. זה שינוי אחד שנוסף ב-(ב)(2).

עוד שינוי בעמוד 5 בפסקה (5)(ב)(3). זה שינוי טכני. שינוי של נוסח. בהפניה למספר ההפניה הייתה לאישור הממשלה לפי פסקה (3) וזה צריך להיות פסקה (2). זה תיקון טכני לחלוטין.

בפסקה (6), גם כן לבקשת הממשלה, ביקשו לתקן ולומר ש"בעל המיתקן התעשייתי או המחזיק בו ישלח למנהל עותק מהמסמכים המפורטים להלן, ככל שהם ניתנו, לא יאוחר מעשרה ימי עסקים מיום שקיבל את המסמכים". זה במקום שבעה ימים שהיו כתובים קודם. הממשלה ביקשה כאן לתת איזושהי גמישות בנושא של מסירת מסמכים.

שינוי נוסף הוא בפסקה (7) בעמוד 5. מדובר כאן עלה סרת אסבסט פריך בחלקים החיצוניים של מבנה תחנת הכוח שהשימוש בהם הופסק. הוועדה ביקשה לקבוע מועד לדבר הזה ואחרי המשפט "הסרת האסבסט תהיה במועד מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מהמועד שהורה לו המנהל" הוספנו את המשפט "ובלבד שמועד זה לא יהיה מאוחר מתוך חמישה חודשים מיום קבלת היתר לעבודת אסבסט או מיום ב' בתמוז התשפ"ב (1 ביולי 2022) לפי המוקדם מביניהם". זו בעצם ההסרה הכי מיידית של אסבסט מחלקים בהם כבר אין שימוש והשימוש בהם הופסק.

בפסקה (8), עמוד 6, ביקשה הוועדה להוסיף מועד לגבי הסרת האסבסט הפריך מחלקים חיצוניים שהשימוש בהם יופסק החל מיום ב' בתמוז התשפ"ב (1 ביולי 2022) והוסיפו כאן שהסרת האסבסט תהיה בתוך 18 חודשים מהמועד האמור. זאת אומרת החל מ-1 ביולי 2022 הופסק השימוש באותם חלקים חיצוניים ואז תוך 18 חודשים צריך להסיר ולהטמין את האסבסט שם.

בפסקה (9) בעמוד 6, יש איזשהו תיקון. מדובר בתוכנית שבעל המיתקן התעשייתי או המחזיק בו צריך להגיש למנהל האסבסט לגבי הסרת רכיבי אסבסט בלקים שאפשר לעשות לפני יו9 ב' בתמוז התשפ"ב (1 ביולי 2022). הייתה כאן הפניה לפסקה (8). זה עניי של נוסח. בשלב הניסוח אנחנו נבדוק אם ההפניה היא יותר מועילה או יותר מבלבלת. בכל אופן, בינתיים ביקשו להוריד את ההפניה הזאת. אם בשלבי הנוסח נראה שההפניה בכל זאת נדרשת, נעשה את זה כך שיהיה יותר ברור.

בפסקה (10) יש לנו כמה שינויים קצת יותר מרכזיים, בעקבות הדיונים שהיו כאן בוועדה. מדובר על מצב שבו יש חלקים חיצוניים במבנה שאי אפשר להפסיק את השימוש בהם ב-1 ביולי 2022 ואז בעל המיתקן צריך להגיש בקשה למנהל האסבסט ולבקש לדחות את מועד ההסרה וההטמנה של האסבסט אותם חלקים.

כדי שאפשר יהיה להבין, אני אקריא את כל הסעיף. פסקה (10) בעמוד 7.

"על אף האמור בפסקה (8), המנהל רשאי לאשר לבעל המיתקן התעשייתי או למחזיק בו, שלא להפסיק את השימוש באסבסט הפריך כאמור באותה פסקה, כולו או חלקו, במועד הקבוע בה, או לדחות את מועד הסרתו והטמנתו למועד מאוחר מהמועד הקבוע באותה פסקה, על יסוד בקשה בכתב שהגיש בעל המיתקן התעשייתי או המחזיק בו, ולפיה הפסקת השימוש כאמור תפגע במישרין או בעקיפין ביכולת ייצור החשמל במיתקן התעשייתי, ובלבד שבקשה כאמור תוגש עד ליום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023). המנהל ייתן את החלטתו בבקשה עד ליום כ"א באדר ב' התשפ"ד (31 במארס 2024), לאחר שהתייעץ עם יושב ראש רשות החשמל. לא אישר המנהל את הבקשה, כולה או חלקה, יפסיק בעל המיתקן התעשייתי את השימוש באסבסט הפריך שלגביו לא אושרה הבקשה, יסירו ויטמינו במועד מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מהמועד שהורה לו המנהל ובלבד שמועד זה לא יאוחר מיום י"ב בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2026). אסבסט פריך כאמור שאושרה הבקשה לגביו יחולו עליו הוראות פסקאות (1), (4) ו-(5)".

המשמעות היא שעד ה-31 בדצמבר 2023 אפשר להגיש בקשה למנהל האסבסט לגבי חלקים שלא מסירים אותם כרגע. מנהל האסבסט צריך לדון בבקשה ולתת החלטה אחרי התייעצות עם יושב ראש רשות החשמל. ההחלטה צריכה להינתן עד ה-31 במארס 2024. מה שאושר להמשיך בו את השימוש, עובר למסלול הרגיל של כל התחנה עם האישורים של שר האנרגיה והאישורים של השר להגנת הסביבה. מה שמנהל האסבסט קובע שצריך להוריד, יצטרכו להוריד עד ה-1 בינואר 2026.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
שאלה. אני שומע עכשיו הרבה על אסבסט פריך. מה זה מוסיף לדיון שלנו היום על מה שהיה? בדיון הקודם לא שמעתי על האסבסט הפריך אלא שמעתי אסבסט. מה זה האסבסט הפריך הזה?
רון כץ (יש עתיד)
זה חלק מהפינוי של רידינג.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
הייתי בדיון ואני יודע. עכשיו רוצים לפנות אסבסט.
היו"ר ווליד טאהא
זה לא משנה כלום מהעיקרון. זה מושג שקשור לאסבסט אבל לא משנה את העיקרון של כל להדיון.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
האם אלה עוד סוגים של אסבסט?
רעות רבי
אני מנהלת אגף אסבסט ורישום כימיקלים במשרד להגנת הסביבה.
רון כץ (יש עתיד)
השאלה אם האגף הוא אסבסט פריך או לא.
רעות רבי
גם וגם. מדובר בחומר הגולמי, סיבי אסבסט, במצב המסוכן ביותר כי אז הם פריכים. מה שמסוכן באסבסט זה לנשום אותו, שהוא ייכנס לנו לריאות. יש מצבים קצת פחות מסוכנים, כשהאסבסט נמצא בתערובת יחד עם מלט ואז התערובת יציבה יותר. מזה ייצרו כל מיני מוצרים כמו הגגות הגליים שאנחנו מכירים על רפתות, לולים וכולי.

השימוש בתעשייה, ועכשיו אנחנו מדברים על רידינג, היה במצב של פריך. השימוש באסבסט פריך, הוא המסוכן ביותר. פריך במגע ידני. הסיבים יכולים להשתחרר לאוויר כשנוגעים בזה.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
זה כל האסבסט ברידינג?
רעות רבי
לא. יש גם אסבסט צמנט. יש שם גם לוחות חיצוניים שמחפים את התחנה אבל גם החוק מתייחס. כל הסעיף שאנחנו מתקנים, זה סעיף שמדבר על חובת הסרת אסבסט פריך עד אוגוסט 2021. פריך. לצמנט אין תאריך של חובת הסרה, רק במצבי מפגע יש פעולות וחובה להסיר.
היו"ר ווליד טאהא
תודה. לירון, תמשיכי.
לירון אדלר מינקה
פסקה אחרונה שביקשו נציגי הממשלה להוסיף בעקבות התיקונים והכנסת המועדים לפסקאות (7) עד (10). ביקשו להוסיף עוד איזושהי פסקה כללית, זו פסקה (11), שאומרת:

"מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה, בעל המיתקן התעשייתי יפעל להפסיק את השימוש ולהסיר כל אסבסט פריך במיתקן התעשייתי אשר אין בהפסקת השימוש בו או בהסרתו כדי לפגוע, במישרין או בעקיפין, ביכולת ייצור החשמל במיתקן התעשייתי".

זה סעיף שמוסיף איזושהי חובה כללית. יש את המועדים שצריך לעבוד לפיהם ואת האישורים שצריך לקבל אבל ככל שיש אסבסט שניתן להוריד – יש כאן חובה כללית על בעל המיתקן להסיר את מה שהוא יכול.

אלה התיקונים שנוספו.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה. הוגשו הסתייגויות. חלק מההסתייגויות בניגוד למקובל במדינות דמוקרטיות הוגשו מהקואליציה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
גם אני הגשתי הסתייגויות כשהייתי חבר קואליציה. פעם הייתי חבר קואליציה, לצערי.
היו"ר ווליד טאהא
נשמע את חברי הכנסת. ראשון הנכנסים לאולם, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. הוא ידבר והוא ימשוך את ההסתייגות שלו.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
יכול להיות שתסכים לה. אני לא יודע.
היו"ר ווליד טאהא
על חלק כבר הסכמתי, לא?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
נכון. כן. החלק העיקרי, אדוני מדבר על סעיף 1(ב) שמדבר על ההתקנה. "בעל המיתקן התעשייתי או המחזיק מילא אחרי הוראות פסקאות (7), (9), (8) או (10)". כלומר, כפי שאני מבין את הצעת החוק הזו, התכלית שלה היא לשמור על הכשירות.
היו"ר ווליד טאהא
על איזה סעיף אתה מדבר?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
על סעיף (ב)(1), עמוד 2. החוק כרגע קובע שבמידה ודוח שאמורה להגיש הממשלה לכנסת התעכב ביום אחד, צריך להוריד את השלטר מעל תחנת הכוח רידינג ובכך לפגוע בהמשך הכשירות האנרגטית לאזור המרכז. אני מבין לתכלית הצעת החקיקה הזו, אדוני היושב ראש, היא להמשיך בכשירות האנרגטית של התחנה.
היו"ר ווליד טאהא
נכון. לספק חשמל לגוש דן.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
בעיניי חרף ההתרשלות של הממשלה בעשור האחרון מלהמשיך, אבל זאת התכלית שלה – להמשיך את הכשירות האנרגטית. אני חושב שהסעיף הזה מעקר מהשורש את התכלית שלה.
היו"ר ווליד טאהא
אתה מדבר על כל הסעיף?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
כן.
היו"ר ווליד טאהא
אתה מדבר על סעיף (2)?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא. סעיף (ב)(1). יש דרישות למכביר. גם ארבעה מועדים בהם צריך להסיר את האסבסט שניתן להסיר שלא דרוש לשימוש בתחנה, גם דוחות שאמורים להיות מוגשים, גם דיווח של שרת האנרגיה וגם דיווח של השרה להגנת הסביבה, גם סמכויות נרחבות לאחראית האסבסט במשרד להגנת הסביבה. אני מתרשם שבהינתן העובדה שהממשלה תמלא אחר הוראות החוק – ואני מכבד את הממשלה ככזאת שממלאת אחר הוראות החוק שאנחנו קובעים כאן - לא צריך להתנות.
היו"ר ווליד טאהא
זה לא מדויק. למה הנושא כולו ממשיך להתקיים? כי לא עשו את מה שהיו צריכים לעשות בזמן שהיו צריכים לעשות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
נכון. ולכן קובעים כאן החמרה משמעותית.
היו"ר ווליד טאהא
עכשיו מבקשים עוד הארכה. לכן היו כל מיני הערות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
היעלה בדעתך אדוני שבמידה ומישהו איחר ביומיים להגיש דוח, החשמל לא יגיע?
לירון אדלר מינקה
אני אתקן. הנושא של הדוח הוא רק בפסקה (9). פסקאות (7), (8) ו-(10) הן פסקאות מהותיות שמחייבות את בעל המיתקן להסיר אסבסט בחלקים החיצוניים, בחלקים שחשופים לציבור, להסיר את האסבסט, לעשות את מה שצריך במסגרת האילוצים שיש. כל התיקונים שהקראתי בסעיפים (7), (8) ו-(10) הם אחרי תיאום עם הממשלה.

לגבי המועדים בהם בעל המיתקן יוכל לעמוד, יש כאן אפשרות לבעל המיתקן לדחות הסרת חלקים מסוימים אם באמת יש סברה שהחלקים האלה במיתקן דרושים להמשך הפעלת התחנה ואז אפשר לדחות את ההסרה. בסך הכול הפסקאות האלה – (7), (8) ו-(10) – הן יחסית נותנות די גמישות.

אנחנו מכניסים לחוק חובות. פסקאות (7), (8) ו-(10) הן חובות שהן חובות חשובות אבל חובות שאפשר לעמוד בהן להסרת האסבסט ככל הניתן. הסנקציה שיש עליהן היא הטלת סנקציה מינהלית או פלילית.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
יש גם עיצומים כספיים ויש גם אחריות פלילית. למה שאזרחי ישראל ישלמו? הם ישלמו כי לא יהיה להם חשמל.
היו"ר ווליד טאהא
אולי תתמקד. אתה מבקש כאן לבטל את כל מה שנעשה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא.
היו"ר ווליד טאהא
תתמקד. מהו הנושא הספציפי, הסעיף הספציפי שאתה מבקש להתמקד בו.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני לא מבקש לבטל את האחריות, לפרק את האסבסט שלא דרוש, אני מבקש לנתק את הצורך לעמוד באחריות הזאת לבין הפעלת התחנה.
היו"ר ווליד טאהא
מה זאת אומרת? תסביר איך אתה עושה את זה בפועל.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
יש כאן בחוק גם עיצומים כספיים וגם אחריות פלילית. יש כאן את כל מה שאפשר חוץ מאספקת האנרגיה לתושבי המרכז.
לירון אדלר מינקה
פסקאות (7) עד (10) מדברות על הסרת אסבסט מחלקים חיצוניים של מבנה תחנת הכוח כשהם לא דרושים יותר להפעלת המיתקן. כאשר הממשלה הביאה את הצעת החוק לדיון, בעצם הסנקציה על אי עמידה בחובות האלה הייתה או להטיל אחריות פלילית או לתת עיצומים כספיים. אלה דברים שהם לרוב לא נעשים.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
שייעשו.
לירון אדלר מינקה
הם לא מהווים הרתעה מספקת לביצוע הדבר הזה שכולם מסכימים שיש בו צורך.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
תגדילו את העיצומים. התכלית של הצעת החוק היא להמשיך את הכשירות האנרגטית ולא לעצור אותה.
לירון אדלר מינקה
נציג חברת החשמל היה כאן ודיבר וגם במכתב שהם שלחו לוועדה נאמר שיכולים לעמוד בחובות האלה. אין סיבה שנגיע למצב של השבתה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יבואו ב-2028 ויגישו בחוק ההסדרים עוד עשר שנים.
לירון אדלר מינקה
רצו שהחובות האלה כן יעוגנו בתוך איזושהי מסגרת שהיא מסגרת יותר מחייבת.
אהוד אדירי
הממשלה הסכימה בשיח אתכם על כל התאריכים שביקשו לקבוע. הוספנו כאן מסמרות, תאריכים וחובות. אני חושב שהסמכויות שיש בחוק האסבסט לאכיפה הן מאוד קשות. הרעיון לתלות את אספקת החשמל לתל אביב כמשהו שהוא כאילו מרפא – לא, הוא לא מרפא כלום. החובה שלהם היא להסיר את האסבסט. חברת החשמל לא תוכל להגיד שהכול בסדר, שהתחנה לא תפעל ולא הסירה את האסבסט. זה בדיוק הרעיון כאן. יש סנקציות מאוד כבדות בחוק האסבסט. אנשים מתייחסים אליהן מאוד ברצינות – גם סנקציה פלילית, גם עיצומים כספיים - אז לבוא עכשיו ולהגיד שאם לא עמדו במשהו, התחנה לא תפעל? לא. זה לא עונש לחברת חשמל. אני לא יכול להסתכל על זה כך.
קריאה
זה עונש לתושבי גוש דן. לכן אנחנו מתנגדים.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
גם תושבי תל אביב יכולים להיפגע מהאסבסט. הרי אף אחד כאן לא רוצה להקשות. יש גם סכנה באסבסט.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
ברור ולכן צריך לפרק אותו.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
יש להם כאן הרבה מרחב פעולה אלא מה שקרה זה שנתנו להם כל כך הרבה, מעל כל כך הרבה, כך שאנחנו תקועים עוד כמה שנים נוספות בגלל שהם לא עשו.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
זה נכון לגבי העבר. אתה צודק במאה אחוזים.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
אבל כל חשיבות הדיון היא איך למנוע את הטעות של העבר.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לכן יש כאן עיצומים כספיים. יש כאן אחריות פלילית אישית ובעיניי זה מספק. המטרה של החוק היא להבטיח את אספקת החשמל.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
אף אחד לא יפסיק את אספקת החשמל לתל אביב בגלל השורה הזאת.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אז למה לכתוב את זה?
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
כדי שחברת החשמל תדע שיש עכשיו ביקורת, יותר ממה שהיה בעבר, ושחשוב שהיא תעשה את העבודה שלה.
אפרת נחלון
יש גופים שלא יקבלו חשמל בכל גוש דן. לא בעל המיתקן התעשייתי. הרצון כאן הוא להרתיע את בעל המיתקן התעשייתי ואנחנו שותפים לו ולכן יש גם עבירה פלילית וגם עיצום כספי. למנהל האסבסט יש כלים לבוא ולהפעיל אכיפה אם לא עומדים בהוראות (7), (8) ו-(10). אבל אנחנו אומרים שאין טעם לבוא ולהעניש את כל האזרחים שגרים באזור גוש דן ושלא יהיה להם חשמל כי בעל המיתקן התעשייתי או המחזיק בו לא עמד בהוראות פסקאות אלה. זה לא הגיוני שהם ייפגעו בגלל זה.
רון כץ (יש עתיד)
מצד שני אנחנו כולנו מבינים שחס וחלילה אם נגיע ליום הזה, לא נעצור את התחנה. אם כן, למה לרשום את זה? אין טעם לסעיף הזה. הוא סעיף שאין בו חשיבות. אף אחד לא יעצור את התחנה מעבודתה. זה כל הרעיון.
אפרת נחלון
נזכיר שיש גם חובה לטפל במפגעים. כלומר, כל מה שאנחנו מדברים עליו כאן זה אם לא עומדים במועד של ההסרה.
רון כץ (יש עתיד)
ברור. ואם לא מניח את הדעת הקנס הכספי או האחריות הפלילית, אפשר להגדיל את הקנס.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה הצלחת להבין למה בסעיף (8) נתנו להם 18 חודשים מה-1 ביולי 2022? בדיון הקודם דיברו על 18 חודשים מהיום.
אפרת נחלון
לא. יש 18 חודשים גם בסעיפים אחרים בחוק.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הוא אמר שהוא צריך בשביל לסיים את פינוי האסבסט מהאלמנטים החיצוניים, 18 חודשים.
אפרת נחלון
מהיום שאתה מכבה את התחנה לעבודות שיקום. להוציא את עודפי האנרגיה משם. זה כתוב גם במכתב.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בדיון הקודם הוא אמר שבחיצוני הוא צריך 18 חודשים מהיום.
אפרת נחלון
יש מכתב עם הפירוט לכמה חודשים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זאת לא העמדה שהוא הציג. אני מדבר על חברת חשמל שהציגה. אני זוכר איך ה-18 חודשים נחלקו. חמישה חודשים קבלת היתר.
עידו מור
רק כדי לדייק כי זה מופיע. נראה לי שיש כאן ערבוב של שני סעיפים.
קריאה
יש כנראה ערבוב בין שני סעיפים., אחד זה הפירוק המיידי שצריך להתבצע, כפי שנאמר, תוך חמישה חודשים ולא יאוחר מה-1 ביולי. אנחנו מתכוונים להתחיל את זה באופן מיידי.

החלק השני הוא החלק החיצוני שהחל מה-1 ביולי ומשכו יהיה 18 חודשים לפירוק כל האסבסט החיצוני למעט היה ותוך כדי עבודה אנחנו נגלה דברים שלא היו צפויים, כי בסופו של דבר זאת תחנה מאוד מאוד ישנה עם פעילות מאוד מאוד... אם תוך כדי הפעילות הזאת נגלה שיש איזה שהן הפתעות שלא ידענו עליהן.
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו לא נצביע על ההסתייגות של יוראי. שמענו אותך. נעשה את ההצבעה היום אבל לא עכשיו.
רון כץ (יש עתיד)
עוד משפט אדוני. בזמן שאתם דיברתם גם אנחנו דיברנו ואנחנו מסכימים כולנו שלעצור את האספקה לגוש דן זה לא משהו הגיוני. אולי אפשר להגיע בהסכמה כאן, כדי שלא נצטרך להצביע על זה. אולי נמצא פתרון שלא צריך להצביע.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
חשוב להבהיר. המחיקה של הסעיף לא מורידה את האחריות של המפעיל או של הממשלה בכל מה שדרוש ממנה. זה מנתק את הקשר בין הפעלת התחנה לבין עמידה בחובה.
רון כץ (יש עתיד)
לזה כולנו מסכימים.
היו"ר ווליד טאהא
נתדיין על זה. לכן אמרתי שעכשיו לא נצביע.
שלמה קרעי (הליכוד)
ההסתייגות שלו חשובה כי כשיש ממשלה שאי אפשר לסמוך עליה כל כך, צריך שבחוק לא תהיה איזו סנקציה - - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
עד שהגיעה ממשלה שעושה משהו, ששמה את האנרגיה בראש סדר העדיפויות שלה, שמביאה תקציב. תאמין לי, 30 אחוזים יהיה ב-2030. עד היום יש פחות מ-5 אחוזים. מי שלט כאן עד היום?
היו"ר ווליד טאהא
חבר הכנסת רון כץ, אתה רוצה לומר משהו?
רון כץ (יש עתיד)
לא.
היו"ר ווליד טאהא
יש לנו עוד שתי הסתייגויות של שלמה קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
84 הסתייגויות אדוני היושב ראש.
היו"ר ווליד טאהא
כן. התכוונתי שני חברים עם הסתייגויות, אחד מהם עם 84 הסתייגויות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
94.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב ראש, כדי להשאיר קצת זמן לקראת הדיון הבא בהסתייגויות, אז על כל ההסתייגויות האלה אני מבקש להצביע כמקשה אחת.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לפני תחילת הדיון אני בירכתי את שלמה קרעי כי אמרתי שזאת ממש פאטה מורגנה להיות בדיון בכנסת בימים אלה כשיש נציג של הליכוד.
היו"ר ווליד טאהא
ניתן לך את הזכות להציג את ההסתייגויות שלך.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני אשמח. תודה אדוני היושב ראש. קודם כל, בתשובה לברכה, מברך רעהו השכם בבוקר בקול גדול, קללה תיחשב לו. זאת הברכה של יוראי שהוא מברך ואומר שזאת פעם ראשונה שאני מגיע לדיון.
רון כץ (יש עתיד)
לא, לא אתה. הוא אמר נציג ליכוד.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו נמצאים כאן יום יום, בכל הוועדות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
חס וחלילה, אני מאוד שמח שאתה כאן.
רון כץ (יש עתיד)
אתה לוקח את זה לכיוון לא נכון.
שלמה קרעי (הליכוד)
עזוב את הכיוון. הכיוון לא חשוב.
רון כץ (יש עתיד)
השלב הראשון הוא להבין איך מתנהלים כאן. צריכים להגיע לוועדות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מזמין אותך לעוד ועדות אחרות בהן אנחנו נמצאים יום יום.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
נכון. אתה נמצא.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא רק אני. עוד אחרים. חברים, כיוון שהקואליציה דרסה את האופוזיציה, אין לנו זכות הצבעה בוועדות. את הייצוג של הציבור שבחר בנו, אין לנו.
רון כץ (יש עתיד)
אתם בחרתם לעשות את זה. לא אנחנו.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. אנחנו רוצים להשתתף ולהצביע.
אלינה ברדץ' יאלוב (ישראל ביתנו)
לא מתאים לך להתחשבן. ממש לא.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לך באמת לא מתאים. אתה רציני.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה לא תקנה אותי בדברי חלקלקות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
זה כמו אלה הטובים בכיתה שתמיד שואלים אותם למה הם מאחרים אבל הם באו עשר דקות קודם. זה אתה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
רוב התוכניות האלה הן תוכניות מהממשלה הקודמת כי לא הספיקו לעשות חדשות. המצחיק הוא שרובכם לא הייתם מצביעים בעד הדברים האלה. כנראה גם אנחנו לא, לפחות על חלק מהדברים כי אנחנו עשינו חיים קשים לממשלה גם כשהיינו בקואליציה אבל בטח גם אני וגם שלמה. אתם בטח לא הייתם מצביעים בעד. זה פשוט מצחיק.
היו"ר ווליד טאהא
חברים, אתם לקחתם לשלמה קרעי את זכות הדיבור. פינדרוס, חכה, אתה עוד תדבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא רק זה חבר הכנסת פינדרוס, לא רק שהממשלה הקודמת עשתה אלא הם לא יודעים את זה שהממשלה הקודמת עשתה. השרה מירב מיכאלי כל בוקר עולה עם רפורמה חדשה שלא צריך להציג רישיון נהיגה ולסחוב אותו בזמן הנהיגה. זה כבר משהו מלפני שלוש שנים אבל זאת רפורמה שעכשיו הממשלה החדשה הביאה לנו.

אדוני היושב ראש, אין לי הסתייגויות לגופו של עניין. ההסתייגויות שלי הן באופן כללי לחוק התקציב הפוגעני שברובו פוגע בחלשים, לחוק ההסדרים. אנחנו רואים את מס הגודש, אנחנו רואים דבר אחרי דבר, שיש כאן בעצם התעלמות לא רק מנבחרי הציבור של חצי מהעם שרומסים ולא נותנים להם זכות הצבעה, אלא גם במהות בתוך התקציב יש הרבה פגיעה בחלשים. הולכים ומנהלים משא ומתן עם כל מיני אחרים אבל הנה המטפלות במעונות היום שובתות כי לא מדברים אתן.
אלינה ברדץ' יאלוב (ישראל ביתנו)
דווקא מדברים. אתה לא מעודכן.
שלמה קרעי (הליכוד)
הבוקר הביאו לוועדת הכספים את התקציב של משרד הכלכלה, זרוע התעסוקה, ושם אתה רואה שפגעו בכל הנשים העובדות, הנשים החרדיות והערביות, וב-600 מיליון שקלים שחסכו שם, מממנים עלויות בשכר ועוד דברים אחרים בתקציב הזה של זרוע התעסוקה.

אנחנו מתנגדים באופן עקרוני לתקציב כזה פוגעני. לפרק הזה בפני עצמו, בסך הכול אין לי יותר מדי הערות ולכן אני מבקש להצביע על ההסתייגויות כמקשה אחת. תודה.
היו"ר ווליד טאהא
תודה חבר הכנסת שלמה קרעי. חבר הכנסת יצחק פינדרוס.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, ראשית, הגשתי בכתב את ההסתייגויות ואני רוצה לומר - חשבתי תוך כדי הדיון על ההסתייגויות של יוראי להב שאני מסכים אתן שההסתייגות שלי גם נוגעת לזה - שצריך לקבוע אבני דרך כדי שהדבר הזה יקרה. ברור לכולם שאם חברת חשמל תשב רגל על רגל ולא תעשה כלום ויהיו לה תירוצים טובים ודברים נכונים – אף אחד לא יעצור את החשמל לגוש דן. זה מאוד ברור. ברור שזה כשל של עשר שנים, כמו שאמרת. אני לא הולך לומר שזה כשל של מי ששר האנרגיה היום ואני מתנצל שאני לא זוכר מי זה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
השרה קארין אלהרר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שרת האנרגיה. ואללה, הנה בכלל, טעות כזאת קריטית. אבל זה לא כשל, זה כשל מתמשך של מדינת ישראל . כל הנושא של חשמל לא מטופל נכון. אמרתי את זה בדיונים הקודמים. לא מטופל הנושא של אנרגיות חלופיות, כולל החוק שעלה כאן על אנרגיות חלופיות שאני חושב שהוא טוב בשביל כותרת. אין לו הרבה משמעות והוא בטח לא יגיע ל-30 אחוזים. צר לי שכאשר הנבואה שלי תתגשם ב-2030, זה כבר לא יעניין אף אחד מה החליטו ב-2021. מאוד ברור שמדינת ישראל לא מתקדמת בעניין הזה.

לכן גם בהסתייגות כאן הצעתי שייקבעו לוחות זמנים איך מתקדמים עם הנושא של החשמל בתל אביב כי היה ברור לכולם שצריך פתרון – פתרון לשדה דב, פתרון לתכנון, פתרון למה שקורה שם – ולכן צריך לקבוע אבני דרך הרבה יותר מוקדמות מ-2028 או 2026 או 2032, לקבוע אבני דרך איך אנחנו מתקדמים שם. זה פעם אחת.

פעם שנייה, אני חושב שמדינת ישראל – והייתי מעורב בעבר ברשויות המקומיות – איכשהו נעולה, ואמר את זה כאן המנכ"ל בהגינות, אך ורק על נושא אנרגיות של הבטריות, אנרגיות סולריות על אף שיכולים להיות פתרונות אחרים. יש מדינות אחרות בעולם מסין ועד מצרים, מנורבגיה ועד עוד המון מדינות בעולם ויש פתרונות לא פחות טובים ואולי יותר טובים, באחוזים הרבה יותר גבוהים, בטח יותר מ-30 אחוזים. לטעמי המדינה לא מספיק משקיעה בזה. המדינה הייתה צריכה לעשות RFI לחברות בין-לאומיות, להביא לכאן פתרונות הרבה יותר יצירתיים ולהפסיק להיכנס לזה שאנחנו אלופים. זאת לא מלחמה שיורים מחר בבוקר ואנחנו בורחים ועושים כל מיני דברים אחרים.

לכן אני מציע כהסתייגויות בחוק הזה שני דברים. קודם כל, לקבוע לוח זמנים שהממשלה חוזרת לכאן עם תשובות. תעשה RFI, שתעשה מה שהיא רוצה. שתעשה תכנון. שנית, אחד הדברים שאמרו כאן למה זה לוקח כל כך הרבה שנים, בגלל הליכי התכנון. בואו נעביר לוותמ"ל את הנושא הזה, שיוכלו לקצר בהליכי התכנון. במקום שאנחנו נשנה את החוק כל הזמן, שאנשים יסבלו מאסבסט בגלל הליכי תכנון, בואו נקצר את הליכי התכנון.

ליוראי אני רוצה להציע, תאמין לי הצעה הרבה יותר פשוטה. אם אתה מודיע בחוק היום לחברת חשמל שאם היא לא עומדת בלוח הזמנים בתחנת ביניים, לא בסוף, אתה נותן לחברה בין-לאומית אחרת לספק את החשמל. תאמין לי, לא עוצר את החשמל. חברת החשמל מפסיקה לספק חשמל, בתוך שנתיים אתה נותן לחברה בין-לאומית אחרת - תאמין לי שיהיו כאן חברות שירוצו על הדבר הזה ויצאו פתרונות ויוכלו לספק חשמל במקום להעניש את תושבי תל אביב. אל תעניש את תושבי תל אביב אלא תעניש את חברת חשמל.

אלה שני הרעיונות. אני חושב שלא מגיע לאנשי תל אביב לסבול מהאסבסט הזה, לא מגיע לאנשי תל אביב להיות מדינת עולם שלישי עם תחנת כוח כזאת, זה לא מגיע להם. זה שאנחנו – אנחנו, מדינת ישראל – התעצלנו, ואמרתי שאני לא מאשים את שרת האנרגיה הנוכחית כי לא זכרתי שהיא שרת האנרגיה, זה בסדר גמור, אני חושב שמדינת ישראל כמדינה חטאה לעניין הזה והיא חייבת לתת תשובות.

לכן אנחנו כמחוקקים צריכים לעשות את שלושת הדברים האלה, כפי שאמרתי. האחד, תחנות ביניים שהממשלה חוזרת לכאן עם תכניות לתל אביב. הנושא השני לקצר את הליכי התכנון. הנושא השלישי, אני מציע שוב ליוראי לשקול את הדבר הזה שאם חברת חשמל לא עומדת בהתחייבויות שלה, יביאו חברה אחרת שתעשה את זה. תודה רבה.
היו"ר ווליד טאהא
תודה חבר הכנסת יצחק פינדרוס. בבקשה, חבר הכנסת מוסי רז.
מוסי רז (מרצ)
תודה. ראשית, אני תומך בתכליתו של החוק למרות שדיברנו כבר בפעם הקודמת. לא היינו צריכים להגיע לזה. אבל כיוון שנפקדו מכאן האנשים שעלולים להיפגע, אני רוצה להקריא את מה שהם שלחו לי. אני חושב שזה חשוב שזה יישמע.

"לכבוד חברי וחברות הוועדה הנכבדים,
להצבעה בעד מתן דחיית פטור לפירוק אסבסט – אני מקריא את זה כמו שזה, אני מצביע בעד – בתוך תחנת הכוח רידינג, יש משמעות מרחיקת לכת בהשפעתה עלינו עובדי התחנה, המפעילים אותה סביב השעון. תחנת הכוח רידינג הגיעה לסוף ימיה ה-... הפעלתה היום יומית כרוכה בהרבה תקלות. הרבה מערכות עובדות בוויברציה. התחנה מתפרקת ומתפוררת לנגד עינינו. אנחנו נושמים אבק שחלקו סיבי אסבסט. למספר עובדים בינינו יש פגיעות בריאות. כולנו מעל גיל 50. הלחץ והחרדה נותנים אותותיהם. אנחנו רוצים לחיות ולגדל את ילדינו ונכדינו בנחת. אל תתנו יד לסכן את חיינו. יש למערכת זמן להגיע לפתרון מעשי בנושא משבר החשמל בתל אביב ב-2026. אנא מכם, אל תצביעו בעד. אנחנו מתחננים על חיינו. בכוחכם לשמור עלינו. אל תחרצו את גורלנו".
היו"ר ווליד טאהא
כתבו לך את המכתב לפני שקראו ושמעו על ההסתייגות של יוראי. יותר גרוע עכשיו שישמעו את ההסתייגות שלו.
מוסי רז (מרצ)
אני לא חושב שזה ישתנה לאחר ההסתייגות שלו. נכון שיש דברים כאן שהם לא דייקו לגבי נוסח החוק אבל עדיין אני חושב שחשוב שהחשש שלהם יהיה כאן על השולחן.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ.
רון כץ (יש עתיד)
אמרתי את הדברים קודם אבל אני כן אחזור על מה שאני אחזור על מה שאני חושב שהוא חשוב, שהוא חלק ממה שחבר הכנסת יוראי אמר. אני חושב שאין טעם לשים סעיפים שהם כאילו למראית עין כי כולנו מבינים שלא יעצרו את האספקה לגוש דן ואם זה מה שבסופו של דבר ימנע כאן את כל הדבר החשוב שאנחנו רוצים לקדם, אז זה באמת מיותר.

מעבר לזה, אני חושב שאם אנחנו נסתכל על הצעת החוק הזאת, אנחנו נראה גם את הרצינות ששרת האנרגיה הציבה מולנו וגם את המחויבות, לא רק של משרד האנרגיה אלא בכלל של כל המשרדים. אנחנו מבינים שתחנת רידינג היא תחנה ישנה שמייצרת 30 אחוזים מהחשמל שהיא יכולה לייצר ואנחנו חייבים לתת למדינה את האפשרות להתקדם וזה לא הולך להיות פשוט. אני מסכים שהתכנון כאן ולהעביר חשמל חלופי לגוש דן, הכול כאן יהיה מסובך, אז לפחות את החלק שלנו נעשה יותר קל.
היו"ר ווליד טאהא
תודה. מישהו מחברי הכנסת מעוניין לדבר? מוותרים. אנחנו לא נקיים הצבעה על החוק. נודיע מתי ההצבעה תתקיים. בינתיים לא מצביעים. לא אהבתי את הסגנון. כך לא מתנהלים בתוך קואליציה. מי שרצה לבוא עם הסתייגות כזאת, הוא היה צריך לעשות את העבודה בטרם עת, לפני שמביאים נוסח להצבעה. כאמור, בינתיים אנחנו לא מצביעים על החוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
גם ההסתייגויות שלנו.
היו"ר ווליד טאהא
גם על ההסתייגויות שלכם נצביע בהמשך. על הכול נצביע בהמשך. נצביע על הכול ביחד.
שלמה קרעי (הליכוד)
כי אנחנו צריכים להיות כאן.
היו"ר ווליד טאהא
נודיע. אתה תהיה כאן.
שלמה קרעי (הליכוד)
או בוועדה אחרת.
היו"ר ווליד טאהא
בסדר. נודיע. קרעי ופינדרוס יקבלו הודעה בטלפון. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:51.

קוד המקור של הנתונים