ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 02/08/2021

הקמת הוועדה המיוחדת לזכויות הילד , המלצת יושב ראש הכנסת וסגניו בדבר מועדי המושב הראשון של הכנסת ה-24 ופעילות הכנסת בפגרה, הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון - הפקעת זכות האיזון מבן זוג שהורשע ברצח בן הזוג השני), התשפ"א-2021, הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון - הפקעת זכות האיזון מבן זוג שהורשע ברצח בן הזוג השני), התשפ"א-2021, הצעת חוק הגנה על זכויות ילדים נפגעי עבירת המתה בדירת המשפחה, התשפ"ב–2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת



12
ועדת הכנסת
02/08/2021


מושב ראשון



פרוטוקול מס' 10
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ד באב התשפ"א (02 באוגוסט 2021), שעה 13:04
סדר היום
א. המלצת יושב ראש הכנסת וסגניו בדבר מועדי המושב הראשון של הכנסת ה-24 ופעילות הכנסת בפגרה
ב. המלצה בדבר תיקון סמכויות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד.
ג. קביעת ועדה לדיון בהצעות החוק הבאות, לשם הכנתן לקריאה הראשונה:
1. הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון - הפקעת זכות האיזון מבן זוג שהורשע ברצח בן הזוג השני), התשפ"א-2021 (פ/1785/24), של ח"כ עאידה תומא סלימאן
2. הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון - הפקעת זכות האיזון מבן זוג שהורשע ברצח בן הזוג השני), התשפ"א-2021 (פ/718/24), של ח"כ קרן ברק
3. הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון - הפקעת זכות האיזון מבן זוג שהורשע ברצח בן הזוג השני), התשפ"א-2021 (פ/1786/24), של ח"כ ג'ידא רינאוי-זועבי
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
מירב בן ארי
בועז טופורובסקי
יבגני סובה
חברי הכנסת
קרן ברק
אחמד טיבי
עידית סילמן
אלכס קושניר
ג'ידא רינאוי זועבי
מיכל שיר סגמן
עאידה תומא סלימאן
מוזמנת
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומים

המלצת יושב ראש הכנסת וסגניו בדבר מועדי המושב הראשון של הכנסת ה-24 ופעילות הכנסת בפגרה
היו"ר ניר אורבך
צוהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את הישיבה של ועדת הכנסת. היום יום שני, 2 באוגוסט 2021. אנחנו נפתח בנושא הראשון על סדר-היום, המלצת יושב-ראש הכנסת וסגניו בדבר מועדי המושב הראשון של הכנסת ה-24 ופעילות הכנסת בפגרה. אני אבקש ממזכירת הכנסת, הגברת ירדנה מלר להתחיל את הדיון. בבקשה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
תודה רבה, צוהריים טובים, אני מתכבדת להציג בפני הוועדה את המלצת יושב-ראש הכנסת וסגניו בדבר פתיחת המושב הראשון ופתיחת המושב השני של הכנסת ה-24.

בהתאם לסעיף 18 לתקנון ובכפוף להוראות סעיף 09 לחוק הכנסת, מחליטה ועדת הכנסת לאשר את קביעת יושב-ראש הכנסת וסגניו, שזו ההמלצה שמובאת בפניכם, בדבר המועדים הבאים: אז כפי שכולנו חווינו ויודעים, המושב הראשון שהוא כנס הקיץ נפתח באפריל 2021. הוא נפתח ביום שלישי בכ"ד בניסן התשפ"א, 06 באפריל 2021, והוא אמור לפי ההמלצה להסתיים ביום ראשון, ל' באב התשפ"א, 08 באוגוסט 2021. אני רוצה להדגיש שביום רביעי, ג' באלול התשפ"א, 11 באוגוסט 2021 תתכנס הכנסת והיום הזה ייחשב ליום כנס לדיון על תיקון תקנון הכנסת בלבד. עם סיום הדיון במליאה הכנסת תהיה בפגרה עד לפתיחת המושב השני. המושב השני של הכנסת ייפתח ביום ראשון, כ"ז בתשרי התשפ"ב, 03 באוקטובר 2021.

יש לי שתי הערות לומר. בעצם היום ה-14 לתיקון התקנון חל ביום ב' באלול, 10 באוגוסט 2021. הייתה בקשה של חברי כנסת שלא לקיים ישיבת כנסת באותו יום בשל חג, לכן יושב-ראש הכנסת נענה. ההערה השנייה, שהישיבה ב-11 באוגוסט תתקיים בשעה 10:00. תודה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. כרגע אני אקריא את הסעיף השני של ההצעה, שמדברת על עבודת הוועדות ואז אנחנו נצביע על כל ההצעה כולה בבת אחת.
ארבל אסטרחן
אין חופשה מרוכזת?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
חופשה מרוכזת יש.
ארבל אסטרחן
אז היא לא חלק מההחלטה. אתם לא רוצים שזה יהיה חלק מההחלטה?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אין לי בעיה שזה יהיה חלק מההחלטה. יש לך את התאריכים? בקשה.
ארבל אסטרחן
לא, אין לי.
נועה בירן-דדון
אני אבדוק את זה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אוקיי.
היו"ר ניר אורבך
אתם רוצים שנוסיף אולי משפט רק לגבי - - -
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אנחנו נוסיף על החופשה המרוכזת. בבקשה. תיכף יהיה לך את התאריכים. נועה בודקת.
היו"ר ניר אורבך
מאה אחוז, אז עד שאני אסיים לקרוא את החלק השני של ההצעה, אנחנו נקווה שכבר יהיה לנו תאריכים ואז נוסיף אותם להחלטה ונצביע גם על זה.

ב1. בהתאם לסעיף 112 (א) לתקנון הכנסת, ועדות הכנסת, לרבות ועדות מיוחדות, ועדות
משותפות וועדות משנה, רשאיות להמשיך בעבודתן בתקופת פגרת הקיץ, אולם מספר
הישיבות שתקיים כל ועדה לא יעלה על שש. לעניין זה, סיור של ועדה כמוהו כישיבה.
יוזכר כי יושב ראש הכנסת רשאי להתיר במקרים מיוחדים קיום ישיבות נוספות,
בהתאם לסמכותו לפי סעיף 112 (ב) לתקנון הכנסת.

2. הזמנה לישיבות הוועדות בפגרה תימסר לחברי הוועדה מוקדם ככל האפשר, ולפחות
ארבעה ימים לפני יום כינוס הישיבה. במניין הימים ייכללו יום ההזמנה ויום כינוס
הישיבה, ויובהר כי ימי שישי, שבת וחג נספרים במניין הימים.

יושב ראש הכנסת יהיה רשאי במקרים מיוחדים ודחופים, לקצר תקופה זו.

יובהר כי לא ניתן לקיים ישיבות נוספות בוועדה ביום שבו נקבעה הישיבה, או להוסיף
נושאים לסדר היום שנקבע, אלא בהודעה מראש כאמור לעיל. ואולם, אם ביום כינוס
הישיבה מתכנסת גם מליאת הכנסת, ניתן למסור את ההזמנה שלושה ימים מראש.
למען הסר ספק יובהר כי האמור חל גם לגבי ישיבות ועדה שההזמנה אליהן נשלחה לפני
קבלתה של החלטה זו.

3. ההגבלות האמורות בסעיפים 1 ו-2 לא יחולו על ועדת הכנסת אשר תהיה רשאית לקיים
ישיבות בעניינים שבסמכותה, והזמנה תימסר לחברי הוועדה מוקדם ככל האפשר.

אני כרגע מוסיף גם את החופשה המרוכזת. היא תהיה החל מה-17.8.2021 ועד ל-01.09.2021. זה חלק מההצעה ועליה גם נצביע.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
רק שאלה. אני הבנתי שרוצים להביא לכנסת את התקציב או בסוף אוגוסט או - - -
היו"ר ניר אורבך
נכון.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
איך זה מסתדר עם החופשה המרוכזת?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
תבקשו זימון ויפתחו רק להנחה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
זה רק להנחה?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
זה מה שאמרו לי.
קריאה
הנחה זה ה-31 - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
הבנתי, וההצבעה מתי?
קריאה
ואז ב-2. צריך יומיים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
הבנתי, ןאז זה בסדר?
היו"ר ניר אורבך
יסתדר. החופשה המרוכזת מסתיימת ב-1.9.

מישהו מחברי הכנסת רוצה עוד להעיר משהו לפני שנעבור להצבעה? ארבל, כן, בקשה.
ארבל אסטרחן
אם יודעים שרוצים לפתוח, אז אולי כדאי להגיד שזה לא חלק מהחופשה, כי אז אתם יודעים שירצו לפתוח ביום מסוים - - -
היו"ר ניר אורבך
ב-31 יש את ההנחה?
קריאה
כן.
ארבל אסטרחן
או שצריך להגיד שיתכן והחופשה המרוכזת תופסק לצורך כינוס הכנסת לשם הנחת חוק התקציב.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור. אני אעיר את ההערה הזאת גם כן.

לגבי החופשה המרוכזת אמרנו, היא מה-17.8 עד ה-1.9 כולל. יתכן והחופשה תופסק לצורך הנחת התקציב במליאה.

יש למישהו עוד להעיר הערה לפני שאנחנו עוברים להצבעה? מי בעד ההצעה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5
אושר

בסדר גמור, ההצעה התקבלה.





























הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון - הפקעת זכות האיזון מבן זוג שהורשע ברצח בן הזוג השני), התשפ"א-2021 (פ/718/24), של ח"כ קרן ברק
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים כעת לסעיף השלישי בסדר-היום. את הסעיף השני אנחנו נעביר לסוף סדר-היום. אנחנו כרגע עוברים לקביעת ועדה לדיון בהצעות החוק הבאות לשם הכנתן לקריאה ראשונה: הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון - הפקעת זכות האיזון מבן זוג שהורשע ברצח בן הזוג השני), התשפ"א-2021 (פ/718/24), של ח"כ קרן ברק. ההצעות שנשמעו במליאה זה להעביר את הצעת החוק או לוועדת חוקה, חוק ומשפט או לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי.

המלצת הלשכה המשפטית זה להעביר את זה לוועדת חוקה, חוק ומשפט ועל זה נצביע. חברת הכנסת קרן ברק, את רוצה לומר משהו?
קרן ברק (הליכוד)
כן, אני מבקשת שזה יגיע לוועדה למעמד האישה. זה בדיוק מה שקרה בכנסת הקודמת. היה בדיוק דיון כזה, רק שהיו פה שולחן מלא של אנשים, לחוק אפוטרופסות, מה שנקרא חוק שירה איסקוב וגם אז משרד המשפטים ביקש שזה יגיע לוועדת חוקה, וגם אז הקואליציה שאני הייתי חברה בה ביקשה שזה יגיע לוועדת חוקה. אני הצבעתי נגד הקואליציה אז. למזלנו זה הגיע לוועדה למעמד האישה וחוקק, והיום חוק שירה איסקוב מחוקק בזכות זה שזה יהיה בוועדה למעמד האישה, ולכן אני מבקשת שגם הפעם, הנושא מספיק חשוב שזה יגיע לשם כי זה פשוט יחוקק יותר מהר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
קרן, תדייקי מי ביקש אז.
קרן ברק (הליכוד)
אתם ביקשתם.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא אנחנו. מי שביקש זה אבוטבול.
קרן ברק (הליכוד)
מי שביקש זה היה עודד פורר שהיה יושב-ראש הוועדה למעמד האישה, ואני כחברת קואליציה בכל זאת תמכתי שזה יגיע לוועדה של האופוזיציה. זה קרה.
היו"ר ניר אורבך
עוד מישהו רוצה להתייחס לנקודה הזו? אני תיכף עובר להצבעה שלך ואז אני מניח שיהיה לך להגיד בדיוק את אותו דבר, אז אני אקרא רגע את ההצעה השנייה.


הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון – הפקעת זכות האיזון מבן זוג שהורשע ברצח בן הזוג השני), התשפ"א–2021 (פ/1785/24), של ח"כ עאידה תומא סלימאן. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. המלצת הלשכה המשפטית לוועדת החוקה, חוק ומשפט, חברת הכנסת סלימאן, בבקשה.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
גם הצעת החוק שלי והסכם בינינו כחברות כנסת שהצענו את הצעות החוק, אנחנו מאוד מעוניינים שזה יעבור לוועדה לקידום מעמד האישה. אם כבוד היושב-ראש מסתכל, המציעות של הצעת החוק הן משני הצדדים, גם האופוזיציה וגם מהקואליציה.

אני חושבת שהוועדה לקידום מעמד האישה לא עמוסה בחקיקה בדיוק כמו ועדת חוק, חוקה ומשפט. מישהו ניסה לרמוז לי שהחוק הזה, יש בו עניינים מקצועיים. האם מישהו מנסה לרמוז שהייעוץ המשפטי שהוא של הכנסת שקיים בוועדת מעמד האישה, הוא נחות מהייעוץ המשפטי של ועדת חוקה, חוק ומשפט?
היו"ר ניר אורבך
אף אחד. לא, לא, חס וחלילה.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אל תתגוננו, אני מדברת על אלה שאמרו לי למה לא להעביר לוועדה. אני חושבת שוועדת חוק, חוקה ומשפט עמוסה בחקיקה. ועדת מעמד האישה וגם המציעות הכריזו שהן לא יתקדמו בלי סיכומים עם הקואליציה ולפי הנחיות הקואליציה. אני חושבת שהגיע הזמן לא לתקוע חוקים בכנסת הזו בגלל כל מיני עומסים ודברים שצריכים לזוז. תעבירו את זה לוועדה לקידום מעמד האישה. אנחנו בדיוק ועדה סטטוטורית, מחוקקת, יש לה את הזכות. מי יותר מאיתנו מבין בנושא הזה? וזה מקובל על כל המציעות.

אני דיברתי גם עם היושב-ראש של ועדת חוק, חוקה ומשפט. הוא לא מתנגד. הוא אמר לי שהוא רוצה להתייעץ עם הצוות המקצועי אצלו בוועדה, אבל הוא עקרונית לא מתנגד. אנחנו בסופו של דבר לא ועדה של איזושהי כיתה בתיכון. אנחנו ועדה פרלמנטרית שיכולים בדיוק לחוקק. אתם יודעים שאם כל חוק, תתייחסו אליו בצורה כזו, לא יהיה חקיקה בוועדה הזו, אז אני מאוד מבקשת.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סלימאן, תודה רבה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
מה הסיבה להעביר את זה לחוקה?
ארבל אסטרחן
שזה מתאים לחוקה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
חוץ מזה שזה מתאים, זה גם מתאים לוועדה לקידום מעמד האישה.
קרן ברק (הליכוד)
האפוטרופסות היה הכי מתאים לחוקה והעברנו את זה לזה וזה חוקק.
היו"ר ניר אורבך
אני אסיים לקרוא גם את הצעת החוק השלישית. לפני שנעבור להצבעה אני אתן לעו"ד ארבל לנמק למה חושבים שזה צריך לוועדת חוקה, חוק ומשפט ואז נעבור להצבעה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
כן, אבל אתה יכול גם להגיד מה הייתה ההחלטה של ועדת השרים?
היו"ר ניר אורבך
בחוקה, חוק ומשפט.









































הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון - הפקעת זכות האיזון מבן זוג שהורשע ברצח בן הזוג השני), התשפ"א-2021 (פ/1786/24), של ח"כ ג'ידא רינאוי-זועבי
היו"ר ניר אורבך
הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון - הפקעת זכות האיזון מבן זוג שהורשע ברצח בן הזוג השני), התשפ"א-2021 (פ/1786/24), של ח"כ ג'ידא רינאוי-זועבי שלא נמצאת פה. שוב, נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. המלצת הלשכה המשפטית, ועדת חוקה, חוק ומשפט. ארבל, בבקשה.
ארבל אסטרחן
פשוט צריך לומר שהחוק הזה זה חוק שנדון תמיד בוועדת החוקה. אגב, כתב לי עכשיו היועץ המשפטי של ועדת החוקה, שיו"ר הוועדה מתנגד, אבל אני לא יודעת, הוא לא העביר כנראה את העמדה שלו לפה.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
זאת העמדה של הצוות המקצועי.
ארבל אסטרחן
לא, הוא כתב לי עכשיו שגלעד קריב מתנגד.
מירב בן ארי (יש עתיד)
איזה יו"ר ועדה?
ארבל אסטרחן
יו"ר ועדת החוקה, גלעד קריב.
מירב בן ארי (יש עתיד)
מתנגד להעביר אליו?
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
זה לא מה ששמעתי ממנו.
קריאה
הוא מתנגד שזה ייצא מאצלו. הוא רוצה את זה אצלו.
ארבל אסטרחן
נכון. יו"ר ועדת החוקה מבקש את זה אצלו.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אני דיברתי איתו ביום רביעי שעבר על זה. הוא אמר שאין לו מניעה. הוא רצה לדבר עם הצוות המקצועי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד משהו. זה חוק בהסכמה. אני דרך אגב באופן אישי לא רואה שום סיבה שזה לא יהיה בוועדה לקידום מעמד האישה. אני חושב שזה ראוי והוועדה תעשה עבודה מצוינת ונהדרת, אבל בגלל שזה חוק בהסכמה ושר המשפטים מתעקש שזה יהיה בחוקה ומשפט, אם לא תגיעו איתו להסכמה אחרת, אנחנו מחויבים ללכת איתו כקואליציה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
זה נכון. בועז צודק.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
זה מה שאני מרגיש. גם אמרתי לך, מבחינתי שזה יהיה בוועדת מעמד האישה. אני חושב שזה גם יהיה מעולה. אתם תעשו עבודה מקצועית. גם יש לכן יותר זמן להתעסק בזה. אין לי בעיה גם שנעבור לנושא הבא אם ינסו לדבר איתו, ינסו להגיע להסכמה. באמת לנו זה לא מפריע. אנחנו פשוט לא רוצים ללכת נגד שר המשפטים שבא וקידם חוק יחד עם האופוזיציה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אנחנו תומכים. הייתה החלטה ללכת לחוקה ומחר באמת יש דיון בחוקה.
קרן ברק (הליכוד)
את לא היית כשהסברתי מה קרה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
הייתי פה כל הזמן ושמעתי. אני פשוט יושבת פה בשקט.
קרן ברק (הליכוד)
מה הסברתי?
מירב בן ארי (יש עתיד)
ישבת, אמרת שהיה אותו שולחן, היו הרבה חברי כנסת.
קרן ברק (הליכוד)
ואני הייתי בקואליציה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
את הצבעת נגד. שמעתי הכול.
קרן ברק (הליכוד)
כדי שזה יתקדם כי המהות יותר חשובה עכשיו מהקואליציה/האופוזיציה, האם זה יתקדם או לא יתקדם.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אבל חברי כנסת מהקואליציה, ואת בטח יודעת את זה - - -
קרן ברק (הליכוד)
אבל אני גם הייתי בקואליציה. היה לי חשוב שהחוק יתקדם, ואם לא הייתי מצביעה, הוא לא היה מחוקק.
מירב בן ארי (יש עתיד)
את היית בקואליציה, ובועז הסביר את זה מצוין, וגם אני וגם סלימאן תומכות בכן, ונשארו להצביע בעד.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
שר המשפטים, גדעון סער, בקדנציה הקודמת הייתה לו הצעת חוק אפוטרופסות והוא גם כן רצה בחוק חוקה ומשפט. בסוף הוחלט שזה יהיה בוועדה לקידום מעמד האישה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני אתכם.
קרן ברק (הליכוד)
בזכות זה החוק מחוקק. הבעיה שלנו שאם זה יגיע לשם, זה לא יחוקק. זה האירוע. זה לא יחוקק שם. זה סתם יהיה אות מתה.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סלימאן, תודה רבה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ניר, אני חושב שיש פה איזושהי סתירה. מצד אחד אומרים שזה הסכמה, מצד שני אתם בטוחים שזה לא יתקדם, למה? אומר בועז שזה בהסכמה. החוק הזה יקודם דרך ועדת החוקה.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
פשוט יש לך ועדה שעמוסה מדי, ויש לך ועדה שרוצה לקדם את זה.
קרן ברק (הליכוד)
למה רצית שזה יהיה אצל פורר בוועדה, כי זה היה פורר? גם אז זה היה בהסכמה ודרשת שזה יגיע לוועדת מעמד האישה כי פורר היה יושב-ראש, וזה באמת קודם ובזכות זה יש את אחד החוקים הכי חשובים במדינת ישראל.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
למה צריך להשוות למה שהיה? מה שהיה, אנחנו בירכנו. בירכנו אותך על זה שתמכת. אני לא מדבר על מה שהיה.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
לא, אתה לא מבין. שם גם הייתה המלצה שזה יעבור לחוק, חוקה ומשפט, ונעשה מאמץ כדי להעביר את זה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
סליחה, היינו כולנו במליאה. זאת לא הייתה המלצה. חבר הכנסת אבוטבול צעק סתם בשביל לתקוע את החוק. זאת לא הייתה המלצה. אל תגידו שזאת הייתה המלצה.
קרן ברק (הליכוד)
אבל בוועדה זה היה קרב של פורר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
זאת לא הייתה המלצה. פה הוא אומר שיש חוק בהסכמה.
היו"ר ניר אורבך
מה שאמר חבר הכנסת טופורובסקי, אני מאוד מזדהה. אנחנו לא נעשה את ההצבעה עכשיו. אני עובר רגע לסעיף השני, אני חוזר אליו. אני נותן לכם הזדמנות עכשיו, חמש דקות, לראות אם שר המשפטים מוכן שזה בכל אופן ילך לוועדה לקידום מעמד האישה, נלך על זה, כי אם לא, אנחנו נעבור להצבעה על מה שהקואליציה מסכימה. נחזור להצבעה אחר כך.
ארבל אסטרחן
אומרים עכשיו שגלעד השאיר להחלטת הנהלת הקואליציה את העמדה לאן ההצעה תלך.
היו"ר ניר אורבך
טוב, הנושא הזה נבדק. העמדה לא השתנתה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
מה בסוף הוחלט?
ארבל אסטרחן
גלעד קריב השאיר את זה להחלטת הנהלת הקואליציה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
מה המשמעות מבחינת ההצבעה?
היו"ר ניר אורבך
אנחנו מצביעים על להעביר לוועדת חוקה, חוק ומשפט. אנחנו ניתן לה עוד שתי דקות לסיים את העניין הזה.

אנחנו בכל אופן חוזרים לסעיף ב', המלצה בדבר תיקון סמכויות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד. אני כרגע אקריא את המלצת הוועדה ואנחנו נצביע עליה, ואז נעבור לסעיף הבא בחזרה.



המלצה בדבר תיקון סמכויות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד


ביום ט"ז באב תשפ"א – 25 ביולי 2021, המליצה ועדת הכנסת על הקמת "הוועדה המיוחדת לזכויות הילד" וסמכויותיה כמפורט להלן: "הגנה על ילדים וקידום מעמד ילדים ובני נוער במטרה לממש את זכויותיהם ברוח האמנה הבין-לאומית לזכויות הילד, לרבות מימוש העקרונות של טובת הילד, אי אפליה, הזכות להתפתחות בתנאים נאותים וזכות של ילדים ובני נוער להשמיע את דעתם בעניינים הנוגעים להם."

ועדת הכנסת החליטה לתקן את החלטתה כך שלאחר "אי אפליה" יבוא "ועיקרון השוויון", ובסופה של הפסקה יבוא "וזכותם של ילדים ובני נוער נפגעי עבירה לטיפול ולשיקום הולם."

מישהו רוצה להתייחס לזה?
מירב בן ארי (יש עתיד)
מה יש להתייחס? זה היה פה שנים כבר, הוועדה הזאת.
היו"ר ניר אורבך
ולמרות הכול הביאו לי את ההצעה.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
אושר

ההמלצה בדבר סמכויות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד התקבלה.

אנחנו נצא להתייעצות סיעתית. נחזור ב-13:32.


(הישיבה נפסקה בשעה 13:27 ונתחדשה בשעה 13:32.)
היו"ר ניר אורבך
אני רוצה למסור הודעה בהמשך להצבעה על הפגרות. על מנת שלא לסכל את האפשרות להתחיל בדיוני התקציב כבר בסוף אוגוסט–תחילת ספטמבר, נושא החופשה המרוכזת לא יהיה חלק מההחלטה על מועדי הפגרה.

מאחר והוצאנו את הפסקה של החופשה המרוכזת, אנחנו צריכים גם על מה שהקראתי להצביע, אז אני אקריא את זה שוב. אנחנו נצביע ומייד אחרי זה נעבור להצבעה על ההמלצה להעביר את הדיון לאיזה ועדה. אני קורא שוב ואנחנו נצביע.

על מנת שלא לסכל את האפשרות להתחיל בדיוני התקציב כבר בסוף אוגוסט–תחילת ספטמבר, נושא החופשה המרוכזת לא יהיה חלק מההחלטה על מועדי הפגרה. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 7
אושר
נועה בירן-דדון
ההצעה אושרה.
היו"ר ניר אורבך
השר החזיר את העמדה שלו. העמדה שלו, שזה צריך לעבור לוועדת חוקה. זה מתאים להמלצת הלשכה המשפטית.

אנחנו נצביע כרגע על שלוש ההצעות ביחד. מי בעד להעביר את ההצעות לוועדת חוק, חוק ומשפט? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?
.

הצבעה

בעד – 5
נגד – 3
אושר

שלוש ההצעות עוברות לוועדת חוקה, חוק ומשפט.

אני נועל כרגע את הישיבה. תודה רבה לכם, צוהריים טובים.


הישיבה ננעלה בשעה 13:41.

קוד המקור של הנתונים