ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 15/02/2021

תקנות התעבורה (תיקון מס' 8), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת17
ועדת הכלכלה
15/02/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 189
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, ג' באדר התשפ"א (15 בפברואר 2021), שעה 9:00
סדר היום
הצעת תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשפ"א- 2020, בדבר אבטחת מטענים –
בקשת שרת התחבורה והבטיחות בדרכים לדיון מחדש ודיון מחדש:
1. תקנה 4 (הוספת תקנה 183ג – לעניין מועד החובה לעבור השתלמות).
2. תקנה 6 (תיקון התוספת השישית – לעניין אישור שר המשפטים להתקנת התקנה).
3. תקנה 7 (תחילה ותחולה – תיקון מועדי התחילה).
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
יצחק פינדרוס
מוזמנים
אבנר פלור - סמנכ"ל בכיר מינהל תנועה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דוד טמיר - לשכה משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
משתתפים באמצעים מקוונים
נועם בגיינסקי - ר' מת"ן את"ן, המשרד לביטחון הפנים

ענבל סופרו - מנהלת חטיבה ארצית, ההסתדרות הכללית החדשה

אלעד נצר - מנהל המחלקה לכלכלת עסקים, התאחדות התעשיינים

מוטי מעיין - מנהל רגולציה, החברה המרכזית למשקאות, התאחדות התעשיינים

אורן ברן - ראש ענף רכב וחלפים, מכון התקנים
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
טלי רםהצעת תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשפ"א- 2020, בדבר אבטחת מטענים –
בקשת שרת התחבורה והבטיחות בדרכים לדיון מחדש ודיון מחדש:
1. תקנה 4 (הוספת תקנה 183ג – לעניין מועד החובה לעבור השתלמות)
2. תקנה 6 (תיקון התוספת השישית – לעניין אישור שר המשפטים להתקנת התקנה)
3. תקנה 7 (תחילה ותחולה – תיקון מועדי התחילה)
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. יום שני, ג' באדר תשפ"א, 15 בפברואר 2021. על סדר היום: תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשפ"א-2021, בדבר אבטחת מטענים: 1. תקנה 4 (הוספת תקנה 183ג - לעניין מועד החובה לעבור השתלמות); 2. תקנה 6 (תיקון התוספת השישית - לעניין אישור שר המשפטים להתקנת התקנה); 3. תקנה 7 (תחילה ותחולה – תיקון מועדי התחילה).

מאחר שעבר הרבה זמן הייתי צריך שיזכירו לי. היה דיון, בקשה לדיון מחדש, מה שנקרא רוויזיה. לכן, אנחנו נצביע קודם כול על הרוויזיה כדי שתהיה לנו בכלל אפשרות לדון באישור התקנות. אני מביא את הרוויזיה להצבעה. מי בעד אישור הרוויזיה?

הצבעה

בעד – 1
אושר.
היו"ר יעקב מרגי
הרוויזיה אושרה והדיון נפתח. משרד התחבורה, תאמרו לנו מה כתב הסתרים בתקנות האלה.
אבנר פלור
סמנכ"ל בכיר תנועה, אבנר פלור, משרד התחבורה. אני רק אציג שמדובר בתקנות המתייחסות לריתום המטענים, אופי ריתום המטענים, שכוללות ביצוע השתלמות לנהגים לריתום מטענים, התקנים שמחויבים להיות ברכב עצמו ואופן הריתום על גבי הרכב, בהתאם לסוג המטען.

אנחנו במהלך החודשים האחרונים גם ישבנו עם משרד העבודה לאופן ביצוע ההשתלמויות. היות וכל התהליך עד שהגענו לכאן בפעם הזאת נמשך זמן, וגם בצל הקורונה, אנחנו מבקשים, במקום שזה יתחיל ב-1 במארס – ביצוע ההשתלמויות וחובת ההשתלמות בתיאום עם משרד העבודה ומועצת המובילים – אנחנו מבקשים שזה יתחיל ב-1 ביולי מכיוון שמדובר כאן בנושא חשוב שחייב להיות פרונטלי ולא בזום כי אלה נהגים וכל התהליך עצמו.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. אנחנו נקריא את התקנות, נפתח את זה לדיון, להערות. כבר פוגשים מנהלי חברות ונהגי משאיות, כועסים עליי על הטכוגרף הדיגיטלי, אמרתי להם: כל דבר מתחיל קצת בכעס ולאחר מכן מודים ומברכים, אנשים לא אוהבים דברים חדשים אבל לאחר זמן מתרגלים. פגשתי בצמתים כמה נהגי משאיות, מסתבר שאנשים עוקבים אחרי דיוני הוועדה ויודעים מה קורה פה בכנסת. נתחיל, בבקשה.
מרב תורג'מן
אני מבקשת לומר איזושהי הבהרה. אני אזכיר שהוועדה דנה ואישרה את התקנות ב-25 באוקטובר 2020. כרגע, מה שמונח על שולחן הוועדה לדיון הן רק ההוראות שיושב-ראש הוועדה הקריא, שהן: תקנה 183ג(א) לעניין המועד; תקנה 6 שעניינה הנקודות. לתקנה הזו נדרשה הסכמת שר המשפטים, והסכמת שר המשפטים לא הונחה בפני חברי הוועדה בדיון הקודם ולכן אנחנו הולכים כאן לחומרה ואנחנו מבקשים מהוועדה לאשר בשנית את תקנה 6; ותקנה 7, גם לגבי המועדים שנקבעו בה לגבי מועדי התחילה. אלה הנושאים היחידים שניתן לקיים בהם דיון כרגע.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
דוד טמיר
עורך דין דוד טמיר, יועץ משפטי בפועל, משרד התחבורה. אני אעבור על ההקראה. בפתיח לתקנות, בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13, אנחנו מבקשים להוסיף את סעיף 69א. התוספת היא 69א, שזה סעיף ההסכמה של שר המשפטים לנושא של ניקוד החובה. אנחנו רוצים להוסיף: לעניין תקנה 6 – בהסכמת שר המשפטים, שכפי שהציגה היועצת המשפטית לוועדה, בעצם נתקבלה לאחר הדיון שקיימנו ב-25 באוקטובר, ולכן אנחנו פה. האם זה מספיק?
מרב תורג'מן
כן.
היו"ר יעקב מרגי
מספיק? הוא לא יקריא הכול?
מרב תורג'מן
את הפתיח. התיקון הוא תיקון למעשה טכני בפתיח, שקובע שהתקנות האלה נדרשות גם את אישור שר המשפטים. זה התיקון היחיד שהוא הקריא, שזה בעקוב אחר שינויים בנוסח.

תקנה 1 ו-2, לא צריך להקריא, וגם 3. התיקון הבא הוא בתקנה 4.
דוד טמיר
בתקנה 4, "אחרי תקנה 183ב לתקנות העיקריות" אנחנו מתקנים בתקנה 183ג רבתי, סעיף קטן (א), את התאריך. במקום התאריך הקיים יירשם: "עד יום ב' בתמוז התשפ"ב, 1 ביולי 2022".
מרב תורג'מן
מה החובה?
דוד טמיר
להקריא את כל התקנה?
מרב תורג'מן
תסביר את החובה.
היו"ר יעקב מרגי
התחלת להסביר, תסביר ואחר כך תקריא.
דוד טמיר
אנחנו אומרים שהתקנה עצמה מדברת על החובה בעצם בביצוע השתלמות מקצועית שאנחנו קובעים אותה במסגרת תיקון זה, כאשר החובה הזאת צריכה להתקיים עד ל-1 ביולי 2022, במקום ה-1 במארס 2022 שהיה קבוע בנוסח הקודם.

ההארכה או דחיית מועד התחילה נגרמה כתוצאה ממה שהסביר סמנכ"ל בכיר תנועה אצלנו קודם, העבודה שלנו מול משרד העבודה והרצון לבצע את ההשתלמות באופן פרונטלי ולא באמצעים דיגיטליים.
היו"ר יעקב מרגי
בתקווה שזה יתאפשר.
דוד טמיר
אמן כן יהי רצון.
היו"ר יעקב מרגי
אם זה לא יתאפשר, תצטרכו לבוא עוד פעם לשנות תאריך?
אבנר פלור
כן.
היו"ר יעקב מרגי
נקריא, מרב?
מרב תורג'מן
הוא הקריא את התיקון. זה רק המועד הספציפי.
דוד טמיר
התיקון הבא שאנחנו מבקשים וכפי שהסבירה היועצת המשפטית לוועדה, למען הסר ספק, אני אקריא מחדש את תקנה 6. תקנה 6 מתקנת את התוספת השישית לתקנות התעבורה וקובעת ניקוד חובה על העבירות שנקבעו בתיקון הזה, אני מקריא את זה מחדש מכיוון שקביעת ניקוד חובה מחייבת הסכמת שר המשפטים. לאחר שקיבלנו אותו אני מקריא את זה מחדש:

"תיקון התוספת השישית
6.
בתוספת השישית לתקנות העיקריות תחת הכותרת "6 נקודות" במקום פרט 18 יבוא:
מס' סעיף


מס"ד
פקודה
תקנה
תיאור מקוצר של העבירה

"17ב

85(א)(4), 85(א1)
הובלת מטען שאינו מאובטח לרכב בהתאם לדרישות תקן אבטחת מטענים; הובלת מטען ברכב מסוג 3N על ידי נהג שלא עבר השתלמות מקצועית בנושא יישום תקן אבטחת מטענים."

18

86
הובלת מטען בתפזורת לא מכוסה או מכוסה בכיסוי שאינו מקיים את דרישות פרק ד' לתקן אבטחת מטענים." "


התקנה הבאה שאנחנו מבקשים לתקן זו תקנה 7 של תחולה ותחילה. אנחנו דוחים את כל תאריכי התחילה שנקבעו בתיקון זה בעצם בארבעה חודשים קדימה, ואני אקריא כרגע את הנוסח המתוקן:

"תחילה ותחולה
7.
(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 183ג ו-364ט לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנות 4 ו-5 לתקנות אלה, ביום ב' בתמוז התשפ"ב (1 ביולי 2022).(ב) תחילתה של תקנה 183ג לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 4 לתקנות אלה, ביום כ"א בתמוז התשפ"א (1 ביולי 2021).(ג) תחילתה של תקנה 364ט לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 5 לתקנות אלה, ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) והיא לא תחול על רכב מסוג 1O ו- 2O שנרשם לראשונה לפני המועד האמור."
היו"ר יעקב מרגי
ענבל סופרו, איגוד עובדי התחבורה. בבקשה.
ענבל סופרו
בוקר טוב לכולם. אני ערה לגבי ההערות המקדמיות שהעירה הגברת שנמצאת לימינך - -
היו"ר יעקב מרגי
היועצת המשפטית של הוועדה.
ענבל סופרו
- - אבל אנחנו כן היינו רוצים להסב את תשומת ליבה של הוועדה למספר דברים שאנחנו כן רוצים וחשוב לנו שתיקחו בחשבון לפני שהתקנות האלה מאושרות.

קודם כול, בשינויים שמדוברים, בתיקון תקנה 85. 2. כתוב שהתקן הזה, תקן ישראלי 6395, הועמד לעיון הציבור גם באגף לרכב שירותי תחזוקה במשרד וגם באתר האינטרנט של מכון התקנים.

אני באופן אישי לא מצאתי אותו, לא באגף הרכב, ובמכון התקנים אני נדרשת לשלם סכום של 370 שקלים על מנת שאוכל לקבל אותו כדי לעיין בו ולבדוק במה מדובר.

לעניינים נוספים, אנחנו חושבים מאוד שיש פה הזדמנות לנסות קודם כול להפחית מהכתפיים של הנהגים את האחריות ששוב פעם מוטלת עליהם. ההשתלמות הזאת והאחריות שתילווה אליה, גם אחרי שהם יעברו את ההשתלמות, האחריות שתועמס על הכתפיים שלהם כאלה שאחראים לכל מה שקשור בנהיגת המשא שלהם, זה משהו שצריך לעצור אותו בנקודות מסוימות.
היו"ר יעקב מרגי
על מי את רוצה שנשית את זה?
ענבל סופרו
מי שצריך לקבל את האחריות זה גם המעסיק וגם בעל המפעל או בעל הסחורה, לצורך העניין.
היו"ר יעקב מרגי
והנהג, בכלל לא.
ענבל סופרו
לא, אנחנו לא אמרנו שהנהג לא.
היו"ר יעקב מרגי
זה מה שהשתמע. אלא תאמרי. מה תמונת האיזון? היית רוצה שנהג יעלה לנהוג משא כבד בלי שהוא עבר השתלמות?
ענבל סופרו
לא. חס וחלילה. זה לא מה שאנחנו אומרים. אנחנו רוצים קודם כול שהפרטים לגבי ההשתלמות יהיו ברורים יותר, דבר אחד.

דבר שני, עולה מהתקנות, אנחנו לא יודעים אם המחוקק מתכוון לזה אבל ככל שלזה הוא מתכוון צריך להבהיר את הנקודה הזאת כי מה שאנחנו מבינים זה שככל שנהג לא עבר השתלמות אז יכול להיות שהוא פועל בניגוד לרישיון שהותר לו.
היו"ר יעקב מרגי
כן, יכול להיות שכן. את יודעת שאנחנו דנים עכשיו בגלל הקורונה בסוגיית תעופה, ואת יודעת שטייסים שלא טסו מספר ימים שקבועים, צריכים לעבור רישוי מחדש.
ענבל סופרו
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
למה? אין שום סיבה. אני חושב שכל הדברים האלה הם טובת הנהג. זה בסוף בסוף לטובת הנהג, אבל למה שאני אענה, אני אתן למשרד התחבורה להתייחס להערות שלך. בבקשה. גם לגבי האגרה שנדרשים לשלם.
מרב תורג'מן
הצגת התקן.
אבנר פלור
לגבי הנושא של אגף הרכב, אני אשמח לקבל איפה היא הייתה ומי אמר את מה שאמר כי זה אמור להיות באגף הרכב ושיראו את התקן.
ענבל סופרו
זה כתוב בתקנות שהוצגו כחומר רקע לוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
איפה זה הוצג?
ענבל סופרו
בעמוד הראשון, בסעיף שמדבר על תיקון תקנה 85. 2(1)(א): "בפסקה (4), בסופה יבוא..."המטען מאובטח לרכב בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 6395 – חלק 1 -... כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו הועמד לעיון הציבור באגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד וכן באתר האינטרנט של מכון התקנים."

אני גם הבוקר ניסיתי שוב פעם לבדוק את זה, נכנסתי גם למכון התקנים ואני נדרשת לשלם סכום של 370 שקלים כדי שאני אוכל לקבל עותק שלו.
היו"ר יעקב מרגי
באגף הרכב נדרשת? ראית?
אבנר פלור
זה מה שאני שואל. איפה באגף הרכב?
ענבל סופרו
באגף הרכב, במנוע החיפוש חיפשתי את התקן כדי לקרוא אותו וכדי לקבל עותק שלו, ולא מצאתי.
אבנר פלור
אבל כתוב: לעיון באגף הרכב בתל אביב, לא באתר אינטרנט של אגף הרכב.
היו"ר יעקב מרגי
דיברנו על זה בפעם שעברה. נראה לך סביר שבעידן הטכנולוגי אנחנו צריכים? דיברנו על זה בדיון הקודם.
דוד טמיר
כבוד היושב-ראש, ראשית, מה שהתפתח מאז הדיון שבו אנחנו אישרנו את התקנות האלה זה שבמסגרת תיקון אחר והסדר שהגיעו עם מכון התקנים, ברגע שהתקנות יאושרו וייכנסו לספר החוקים, מכון התקנים יוכל להעלות את התקן באתר לצפייה.
היו"ר יעקב מרגי
ככה סוכם.
דוד טמיר
וזה יהיה תחת לשונית של מכון התקנים.
היו"ר יעקב מרגי
ללא צורך בתשלום.
דוד טמיר
זה אני אומר על בסיס תיקון תקנות אחר שעשינו, שבעצם תקנים שנכנסים לספר החוקים, מכון התקנים מציג אותם באתר שלו לצפייה ללא תשלום.

במקרה הזה אנחנו לא וידאנו את זה איתו לפני השידור אבל אני אומר את זה בהתבסס על דברים שנאמרו ביחס לתיקון אחר, על בסיס פשרה שהתקבלה לאחרונה בנושא.
היו"ר יעקב מרגי
הוא נמצא איתנו, אנחנו נשאל אותו.
מרב תורג'מן
אני אציין ואומר שאנחנו שנים דנים כאן על העניין הזה של הצגת התקנים לציבור. יש פה ממד של זכויות יוצרים ולכן גם מכון התקנים גובה תשלום בעבור צפייה בתקן. לכן אנחנו גם דרשנו שיהיה עותק שיועמד לעיון הציבור ללא תשלום – לציבור הנהגים, בעצם לכל מי שמעוניין לצפות בתקן – ואני מברכת על זה שבאמת תצליחו להעלות את זה לאתר של מכון התקנים לצפייה ללא תשלום, זה מבורך.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר בצורה חד-משמעית. אם המדינה קבעה שמכון התקנים יקבע את התקינה שלו, שתרכוש את זה ממנו כי אלה תקנות שאנחנו משיתים על הציבור.
אבנר פלור
אבל זה במימון המדינה, כלומר אנחנו שילמנו על זה.
היו"ר יעקב מרגי
זה במימון המדינה, והם דורשים אגרה.
אבנר פלור
כן. זה התהליך. אנחנו מימנו את זה.
היו"ר יעקב מרגי
והם דורשים אגרה על זה.
אבנר פלור
כן.
היו"ר יעקב מרגי
וזה נראה סביר?
אבנר פלור
לדעתי לא אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אם אתה אומר שכבר הגעתם להסכמה, אנחנו נשמע את מכון התקנים. מכון התקנים איתנו?
אורן ברן
אורן, ראש ענף רכב וחלפים.
היו"ר יעקב מרגי
שמעת את הדיון. אנא התייחסותך.
אורן ברן
שמעתי את הדיון. לגבי הנושא של התקנים, מה שאנחנו מציגים באתר שלנו זה את התקנים הרשמיים. פה לא מדובר בתקן רשמי ולכן הוא לא מוצג.

אני במקביל כבר מברר אצלנו ביחידת הדוברות מה אנחנו יכולים לעשות לגבי הסוגיה הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לך בצורה חד-משמעית, זה לא ייפול בין לבין. אם אני כמחוקק משית חובה לפעול לפי תקן מסוים, צריך ליידע את הצרכנים. אני מבין – זכויות יוצרים, זכויות יוצרים – אני לא יכול לבוא בטענות למכון התקנים. אם המדינה שילמה על כך, אנא תתכבדו, תעשו את העבודה שלכם. שימו את זה באתר שלכם, למה זה צריך להיות באתר שלהם? אם אתם רכשתם והזמנתם וזה שלכם ויש בעלות של המדינה, שימו את זה באתר המשרד. למה צריך לסמוך על שולחנם של אחרים? אני שואל שאלה הגיונית.
דוד טמיר
כבוד היושב-ראש, יש כאן בעיה ממושכת של היבטי זכויות היוצרים של התקנים שלא נפתרה במשך תקופה ארוכה ולכן הניסוחים האלה נעשו כשאנחנו בעצם קיבלנו אותם בנוסח התקנות.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יכול לומר לוועדה בוודאות שהתקן הזה שאתה מחייב עכשיו באישור הזה - אם לא, אני אסגור את הישיבה - חיכינו חודש, חודשיים, נחכה עוד חודשיים כי אני לא יכול להשית דבר על הציבור כשאני לא מאפשר לו להשתמש בזה כמו שצריך, אני מכשיל אותו.
דוד טמיר
כבוד היושב-ראש, אני רוצה להעיר שתי הערות. האחת, הנוסח שנעשה שימוש בו בתיקון לתקנות הזה זה נוסח שנעשה בו שימוש גם במקרים קודמים וזה נוסח שהוא בעצם מאושר על ידי כל הגורמים אל מול הבעיה של זכויות היוצרים של התקנים.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע, אם כל מה שעשינו בעבר היה טוב, לא היינו מתכנסים כל יומיים-שלושה בוועדות הכנסת לתקן. אנחנו לרוב עוסקים בתיקונים והתאמות.

השאלה היא ברורה, אני לא נכנס כרגע לדיון על זכויות יוצרים. המדינה חושבת שהיא צריכה להעמיד את זה לרשות הרבים כדי שהנהגים ישתמשו בזה ולא ייכשלו, אנא – לא יודע, בדרך כלשהי – או שתייצר את התקן או שתרכוש את הזכויות, תשים את זה לידיעת הציבור.
אבנר פלור
אדוני היושב-ראש.
היו"ר יעקב מרגי
אני מדבר עברית פשוטה.
אבנר פלור
בסדר, אני רק אגיד כמה דברים חשובים.
היו"ר יעקב מרגי
כל מה שאתה אומר הוא חשוב, תבין.
אבנר פלור
לא, זאת בעיה של שנים. אני הייתי כמה פעמים פה בישיבות האלה והנושא הזה עלה. אדוני היושב-ראש, בישיבה הקודמת אמרת שיש לכם דיון עם מכון התקנים או איזשהו תקן, איזושהי חקיקה בנושא הזה, ברמה הכללית.
היו"ר יעקב מרגי
אבל לא קשור לזה.
אבנר פלור
לא. בהקשר לנושא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אזכיר לך מה אמרנו. אמרנו שאנחנו בדיונים אחרים מאמצים תקינה בין-לאומית כדי לדלג על הבירוקרטיה ולאשר עוד פעם ועוד בחינה ועוד בחינה, בנושאים אחרים, אבל פה אדרבה, התייחסנו לזה שזה מידע שיהיה זמין ושיפורסם.
אבנר פלור
אני יכול להתחייב ולומר, אדוני היושב-ראש, שיש ספר דרך לאבטחת מטענים שהוא כולל בתוכו את עיקרי התקן.
היו"ר יעקב מרגי
איפה הוא מפורסם?
אבנר פלור
הוא מפורסם באתר האינטרנט – גם שלנו, גם של הרלב"ד, ובכלל – שאפשר להשתמש בו, יש פה גם ציורים, גם תמונות.
היו"ר יעקב מרגי
אולי כשאני אפרוש אני אלך להיות נהג משאית.
אבנר פלור
גם ציורים, גם תמונות, זה בעברית פשוטה וקלה שהנהגים יכולים להיעזר בה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה אומר במפורש שהספר הזה מפורסם באתר המשרד.
אבנר פלור
כן. גם ברלב"ד וגם באתר משרד התחבורה, כן.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. התייחסויות נוספות של האורחים.
אבנר פלור
רציתי עוד לתת מענה לשאלה שהיא שאלה לגבי הנהגים. אנחנו חושבים ורואים לנכון כן להטיל את זה גם על הנהגים מכיוון שהנהגים לא עובדים רק בחברה אחת. יכול להיות שבמהלך הזמן הם עוברים כל מיני חברות כאלה ואחרות ומעסיקים כאלה ואחרים, ולכן מן הראוי שנטיל את זה על הנהג ולא על מעסיק או חברה. בנוסף, אפשר להטיל גם עליהם, אבל חייב שהנהג, האחריות שלו.
היו"ר יעקב מרגי
בנושא בטיחות, ואני מבין לגבי שעות העבודה, האחריות היא משותפת.
אבנר פלור
כן.
היו"ר יעקב מרגי
ובמטענים?
אבנר פלור
במטענים היא גם משותפת, רק יש פה אחריות משלח.
היו"ר יעקב מרגי
יש אחריות משלח?
אבנר פלור
בטח.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע מה, אני בהול על ממוני. ב-1 בחודש אמור לקבל – ב-9 בחודש, לא מאמין שנהג משאית מקבל ב-1 בחודש – ב-9 בחודש, בדקה ה-99.9 הוא מקבל את המשכורת שלו, אחרי עבודה קשה. הוא לא רוצה להיות מובטל, הוא לא יריב עם בעל הבית שלו. יש אחריות משותפת?
אבנר פלור
כן, בקטע הזה כן. נמצא פה גם גבי בן הרוש ממועצת המובילים.
היו"ר יעקב מרגי
אני חוזר לאורן ממכון התקנים. אני רוצה לדעת במפורש מה אתה הולך לעשות.
אורן ברן
קודם כול, תוך כדי שיחה כבר ביררתי את הנושא, ומה שנאמר, שברגע שהתקן יאוזכר בחקיקה הוא יופיע במנוע חיפוש של התקנים הישראליים באתר המכון ויהיה ניתן לצפות בו חינם אין כסף.
היו"ר יעקב מרגי
חינם אין כסף זה ללא תשלום. תודה רבה לך, אדוני אורן.
אלעד נצר
שלום לכולם. תודה רבה, כבוד היושב-ראש, על העבודה החשובה שמקדמת ועדת הכלכלה למען הבטיחות בדרכים של כולנו.
היו"ר יעקב מרגי
אם לא היו בחירות אתה יודע עוד כמה דברים היינו עושים בחודשים האלה?
אלעד נצר
כמובן. אני רוצה להתייחס ולהתחבר גם לנקודה שעלתה פה קודם בנושא דחיית המועדים והסדרת נושא ההכשרות הפרונטליות. כמובן שזה צעד מאוד חשוב. אני מצרף לזה גם את הנושא של עדכון והתאמה לתקן 6395 לאבטחת מטענים, שכרגע נעשים בו דיונים נוספים במכון התקנים בעצם בשביל לענות על הדרישות של המשק הישראלי, של המובילים הישראליים.

הדברים האלה לוקחים זמן ויש לנו את הזמן הזה כי באמת בעבודה מאוד יפה, כרגע המועדים מדברים על עוד שנה וחצי. הייתי רוצה לבקש שיירשם לפרוטוקול שנקיים דיון נוסף בעוד חצי שנה לראות שבאמת עניין ההכשרות הפרונטליות נכנס ועניין עדכון התקן בוצע כדי שלא ייווצר מצב שהחקיקה תחייב אותנו לעמוד בתאריך מסוים של הכשרות, אבל מבחינה מעשית אנחנו לא נוכל לבצע את זה בצורה מקצועית. כל מה שאני מבקש זה רק לפרוטוקול, אם נוכל לקיים בעוד חצי שנה דיון מעקב בנושא. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
משרד התחבורה, שמעת? אני חושב שהוא מבקש בקשה הגונה.
אבנר פלור
כן, אבל לא הבנתי מה זה תיקון התקן. אנחנו לא צריכים להגיע לפה עכשיו. על מה תיקון התקן? אנחנו בישיבה הקודמת הצגנו את עיקרי התקן, הצגנו שזה מאושר וכבר מעוגן במסגרת מכון התקנים, אז למה עכשיו לפתוח את התקן שוב?
היו"ר יעקב מרגי
בוא אני אגלה לך. אתה יודע, יש לי הזדמנות פז לפרוק תסכולים. חוקקה הוועדה הזו, עבדה קשה, עמלה קשה לחוקק את חוק שטרום – מי שלא יודע מה זה חוק שטרום, מי זה, אני אומר לכם; מי שלא, ילך לגוגל אם לא נספיק - עיקרי הדברים זה הרפורמה לעידוד התחרות בבנקים.

באחת ההחלטות שם צריכה להיות ועדת מעקב כזאת – לא לערביי ישראל – ועדת מעקב ליישום הרפורמה. אתה חושב שהוקמה? אתה חושב שעיקרי החוק מתקדמים בקצב הראוי? בנק ישראל מיישם את התכלית הראויה?

אם אני יורד לסוף דעתו של אלעד, הוא רוצה לוודא שאכן בעוד חצי שנה העסק עובד.
אבנר פלור
מה שאני אומר, אין לי בעיה שיהיה דיון וזה בהתאם להחלטה שלך, מה שתחליט, אדוני היושב-ראש, אבל הקטע של התקן הישראלי - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה רואה שאני לא קפצתי ואמרתי – יהיה דיון, לא יהיה דיון – לא יודע מי יהיה פה, מה יהיה פה. אתה תהית על הבקשה שלו, אז אני מסביר לך.
אבנר פלור
לא, לגבי ההשתלמות ההיפך, אני עוד אגיע לפני לוועדה לומר אם נעמוד או לא נעמוד בלוחות זמנים, אבל לגבי אחריות לתקן, זה לא אחריותי לעדכן תקן ישראלי כי זה בלוחות זמנים ואני לא יכול להבטיח שום דבר.
היו"ר יעקב מרגי
אל תבטיח. הוא פנה אלינו שאנחנו נתכנס לראות שכל העושים במלאכה עושים את עבודתם נאמנה. אמת או לא, אלעד?
אבנר פלור
לא, הוא אומר שזה תנאי.
אלעד נצר
אמת לאמיתה.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. הערות נוספות? אם אין, אנחנו ניגש להצבעות.
ענבל סופרו
אם אני אוכל לומר עוד כמה דברים בבקשה.
היו"ר יעקב מרגי
בואי ננסה לתת גם לאחרים כי שמעתי עוד אחד, ואם לא – נחזור אלייך.
ענבל סופרו
תודה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, אדוני. מי רצה להתייחס ומאיפה?
מוטי מעיין
מוטי מעיין, אני בעיקרון מטעם ההתאחדות ואני רוצה להתייחס בהמשך למה שאמר אלעד.
היו"ר יעקב מרגי
איזה התאחדות? לכדורגל? לג'ודו?
מוטי מעיין
התאחדות התעשיינים. סליחה, אדוני. אני רוצה להמשיך את מה שאלעד אמר וגם בקשר למה שאמר אבנר פלור. השינוי של התקן הוא לא בכדי. אנחנו דיברנו עם משרד התחבורה והשינוי של התקן הוא בעצם התאמה של התקן למה שמקובל בעולם בנושא של אבטחת מטענים ויש כאן היגיון מאוד גדול, ודרך אגב, התקן כבר עבר ועדה של מכון התקנים וגם אושר ויצא להערות הציבור.

אז הבקשה עוד חצי שנה לעשות בעצם רק דיון כשהתקן בעצם עבר את הרוויזיה זה לוודא שהוא באמת מותאם ואנחנו לא מדברים על תקן שהוא בעצם לא מתאים למה שקורה בעולם בנושא של אבטחת מטענים, אז זו הבקשה בסך הכול.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. תודה. אני חושב שמיצינו את הנושא הזה. בבקשה, גברתי, ענבל.
ענבל סופרו
תודה, אדוני. קודם כול, רציתי שוב פעם לענות על משהו שיכול להיות שלא הובן קודם. ברור לנו שעל הנהג גם חייבת להיות מוטלת אחריות מסוימת, אבל בפועל מה שאנחנו רואים או מה שהתקנות או התיקון שלהן מציע זה בעצם אפשרות נוספת שהעול ייפול רק על הכתפיים שלו כי המעסיק פה, אין פה איזושהי אמירה או איזושהי סנקציה למעסיק שלא וידא שהנהג שלו עבר את ההשתלמות הזו, פעם אחת.

פעם שנייה, כששוטר יעצור את הנהג ויבדוק אם הוא עבר את ההשתלמות או לא עבר את ההשתלמות, ובמקרה שחס וחלילה הוא לא עבר אז הוא ייתן לו את הקנס של ה-750 שקלים, 6 נקודות, ובזה ייפתר הסיפור. אף אחד לא ילך לחקור את המעסיק.
היו"ר יעקב מרגי
גברתי. את יודעת, כשהייתי מטריד את המורה שלי, הוא אמר לי: קראת את השאלה? קראת את התקנות, כולן? לא התיקון שאנחנו עושים עכשיו.
ענבל סופרו
חלק מהתקנות מדברות על - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז הנה, יענו לך.
אבנר פלור
ענבל, אני רוצה לשאול אותך: על מי נטיל את האחריות על נהג חדש שרוצה לעבוד ואין לו מעסיק עדיין ורוצה לבצע את ההשתלמות? על מי? יש כאלה אלפים בשנה שאנחנו מכשירים אותם, אנחנו מאשרים אותם בתוכנית הלימודים החדשה. על מי נטיל את זה?
ענבל סופרו
מה זאת אומרת? הוא עובד עצמאי? הוא בעל החברה שלו? אני לא מבינה. הוא אוחז ברישיון והוא עובד מטעם מי?
אבנר פלור
אבל לפני שהוא מתחיל לעבוד הוא רוצה לבצע את ההשתלמות, על מי נטיל את האחריות? אין לו מעסיק. על מי נטיל?
היו"ר יעקב מרגי
או שיש לי משאית או שאני בעל משאית.
ענבל סופרו
סליחה. זה יכול להיות חלק מההדרכות שהוא צריך לבצע במסגרת קבלת הרישיון אבל זה לא תנאי לרישיון, מה שכן מופיע כאן, וכשהוא כבר נכנס למקום עבודה אז ההשתלמות הזאת – בין אם היא חד-פעמית או בין אם היא רב-פעמית או בין אם היא שנתית או כל עשר שנים – מישהו צריך לקבל אחריות עליה וזה לא יכול להיות העובד שירוץ למעסיק שלו ויגיד לו: אני צריך שתעשה לי השתלמות, לא עשית לי אותה או כן עשית לי אותה, ובאותה נקודת זמן המעסיק שלו יגיד לו צא לדרך, סע בבקשה, תספק את הסחורה, כי זה מה שקורה בפועל.
היו"ר יעקב מרגי
ענבל, יש אחריות משלח. בבקשה, תתייחס.
דוד טמיר
כבוד היושב-ראש, אני רק רוצה לתקן אי דיוק שנפל בדברים של הגברת. אני אפנה לתקנה 4(ב) של תיקון התקנות שבעצם מחייב: "גורם שאישרה רשות הרישוי להעברת ההשתלמות המקצועית ידווח לרשות הרישוי על ביצוע השתלמות בידי חייב כאמור בתקנה משנה (א) ורשות הרישוי תציין את דבר ביצוע ההשתלמות ברישיונו".
היו"ר יעקב מרגי
זה לגבי הדיווח. איפה אחריות משלח?
דוד טמיר
כך שבעצם, מבחינת הטענות שנטענו לגבי האם ביצע השתלמות ויחקרו את זה וכו', הדבר יופיע ברישיונו של הנהג.
היו"ר יעקב מרגי
זה לגבי מאגר המידע.
ענבל סופרו
- - -
אבנר פלור
אדוני היושב-ראש.
היו"ר יעקב מרגי
מותר לשאול שאלה? תראה לי איפה כתובה אחריות המשלח.
דוד טמיר
אני אפנה אותך בבקשה לתקנה 2(2): אחרי תקנת משנה (א) יבוא: "(א1) לא יוביל אדם מטען ובעל הרכב או מי שהשליטה עליו לא יורה ולא ירשה להוביל מטען..."
היו"ר יעקב מרגי
נחה דעתך, ענבל? לא יורה, לא יאשר. תודה.
ענבל סופרו
הדיבר הזה "לא ירשה" הוא זה שיעורר את קושי האכיפה. מה זאת אומרת הוא לא ירשה? בפועל הוא ירשה כי זה מה שעושים היום לגבי הרבה דברים אחרים.
היו"ר יעקב מרגי
ענבל, סליחה. את יודעת מה? אני אהיה לארג' – בדיונים בדרך כלל אין לי את הלוקסוס הזה – אני מבקש, נמצאים איתנו משטרת התנועה.
דוד טמיר
כבוד היושב-ראש, אם אפשר הערה. אנחנו כרגע מנהלים דיון שלם בעצם על נוסח של תקנות שאושר כבר.
היו"ר יעקב מרגי
ברור. מותר לנו, אז מה.
דוד טמיר
לא, אולי רק חשוב להבהיר - -
היו"ר יעקב מרגי
תלמד ממני כמה אני נדיב, מה אתה רוצה.
דוד טמיר
- - שהדיון הוא למעשה אקדמי אבל אנחנו שומעים.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה שאני אחזור בי? מה אתה רוצה, אני לא מבין. משטרת התנועה איתנו? שלום אדוני, מה שלומך?
נועם בגיינסקי
ברוך השם. מה שלומך, כבודו?
היו"ר יעקב מרגי
יפה. שמעת את הדיון המלומד?
נועם בגיינסקי
בחלקו כן, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
יש קושי באכיפה מהנוסח הזה של "לא יורה", באחריות משלח?
נועם בגיינסקי
מבחינתנו, אין קושי באכיפה הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. הכרענו. אתה רואה? מה אכפת לנו, מה עלתה לנו הנדיבות הזו, לקיים דיון, שתנוח דעתם של כולם. יש אחריות משלח.

אני מקווה שלא יהיו תקלות. כשיש תקלות, המוטיבציה תהיה לא פחות על המשלח כמו שעל הנהג. לעיתים, הש"ג, יותר קל לתפוס אותו כי המשלח, יש לו סוללת עורכי דין, ריטיינרים.
אבנר פלור
בנוסף, יש לו גם קצין בטיחות בדרך כלל.
היו"ר יעקב מרגי
וקצין בטיחות. יש גם הרבה בעלי משאיות שהם לא חברה, לא עסק, והם עצמם גם הנהגים. תודה רבה לכולם. אנחנו מצביעים.
מרב תורג'מן
מעלים להצבעה, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
מעלים להצבעה, כפי שאמרתי, את תיקון תקנה 4, 6 ו-7. נכון?
מרב תורג'מן
נכון. 4, מה שהצגנו, את 183ג(א); את 6 ואת 7.
היו"ר יעקב מרגי
יפה. ומי בעד? אחד אחד, לא כולם ביחד.

הצבעה

בעד – 1
אושר.
היו"ר יעקב מרגי
אושר פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. התיקונים לתקנה 4, 6 ו-7 אושרו.
מרב תורג'מן
וכמובן הפתיח. זה אומנם תיקון טכני, אבל גם זה.
היו"ר יעקב מרגי
ודאי. כפי שנאמר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:40.

קוד המקור של הנתונים