ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 02/02/2021

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת76
ועדת החוקה, חוק ומשפט
02/02/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 194
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שלישי, כ' בשבט התשפ"א (02 בפברואר 2021), שעה 10:00
סדר היום
הצעת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשפ"א-2020
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – היו"ר
מוזמנים
אהוד מוריה - מנהל מחלקת חקיקה ברשות שוק ההון, משרד האוצר

יאירה פרנקל - עו"ד בלשכה המשפטית אגף שוק ההון, משרד האוצר

מאיה לדרמן

- יועצת משפטית, הרשות לאיסור הלבנת הון
היוועדות חזותית
ברוך לוברט - יועץ משפטי לרשות שוק ההון, משרד האוצר

רונן ניסים - משפטית, בנק ישראל

דני מזרחי - מנכל החברה, אופל בלאנס

עודד אופק - איגוד חברות האשראי , יועץ משפטי, איגוד לשכות המסחר

אמיר ונג - יועץ משפטי, איגוד הביטקוין הישראלי

אביעד לחמנוביץ - יועץ משפטי, מימון ישיר

אהוד ציגלמן - רו"ח, יזם חברת פינטק

רון צרפתי - סמנכ"ל כספים ורגולציה, BIT2C

משה יעקב - יו"ר הפורום המייצג נשפים

עדו מלין - עורך דין
ייעוץ משפטי
אלעזר שטרן
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
שרון רפאלי


הצעת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשפ"א-2020
היו"ר יעקב אשר
בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו ממשיכים לעשות את עבודתנו. ההצעה של צו איסור הלבנת הון, כמו שדיברנו בישיבה הקודמת הוא דבר חשוב שבעצם אמור לעשות שני דברים: א', לגרום להסדרה של כל השווקים החוץ בנקאיים בצורה נכונה ושילובם בתוך המערכת בצורה שיכולה לעשות רק טוב למדינה ולכלכלה של המדינה. זה, כמובן, יחייב את הבנקים ונשמע מהם בסוף הצהרות לפרוטוקול שעם ההסדרה הזאת יקל עליהם לשתף פעולה אף על פי שאולי זה ניגוד אינטרסים מסוים. אבל האינטרס הכללי והציבורי הוא האינטרס המוביל. דבר שני שהוא לא פחות חשוב זה עצם ההסדרה עצמה, לראות שכספים לא הולכים למקומות הלא נכונים ולא משרתים דברים שאינם צריכים לשרת ולא פוגעים בכלכלה. לכן אף על פי שאנחנו בפגרת בחירות ולמרות שכרגע מתחוללים ביהדות התורה פריימריז – לא, סתם, צחקתי – אני לא נמצא כרגע בשטח, לצערי, אבל אני נמצא בשטח שבו אני מרגיש את המחויבות שלי לסיים את העניין הזה יחד עם אנשי הרשויות השונות, עם הממשלה ובהידברות עם כל הגורמים החוץ-בנקאיים.

אני לא עושה את זה בדרך כלל אבל אני רוצה לציין את העבודה הנהדרת של הייעוץ המשפטי שלנו. אלעזר מרכז את זה. בהנחיה שלי לא באנו לפה כדי להתווכח, אלא מנסים, קודם כול, להגיע להבנות ולראות איפה הנקודות. כי אני מאמין גדול בחוכמת השולחן. ראינו בישיבה הקודמת הרבה הערות שהטמענו אותן בנוסח, ואת חלקן עדיין לא הספקנו להטמיע. אני מקווה שנעשה את זה היום. אני חושב שסוג הדיון היום יביא בסופו של דבר להצעה של צו מלוטש יותר, מכוון יותר. שגיאות – מי יבין? תמיד יש שגיאות. אבל לדעתי זה יהיה במימון שגיאות. לכן אני מציע להיכנס לעבודה. למי שלא יודע אנחנו מדברים על הצעת צו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשפ"א-2020.

אני מציע שנמשיך מהנקודה שבה עצרנו. יש לנו עוד לחזור לנקודות נוספות שדיברנו עליהן בהתחלה. אנחנו נתקדם בהקראה, הסבר, דיון. כשנסיים את הכול נחזור לאותן ארבע, חמש, שש נקודות שצריך ללבן סופית. לעבודה, חברים.
יאירה פרנקל
אני עורכת הדין יאירה פרנקל, סגנית היועץ המשפטי ברשות שוק ההון. אנחנו מצטרפים לתודות לאלעזר. אני אתחיל מתיקון סעיף 7 שזה סעיף 10 בצו המתקן. כמו שעשינו בפעמים הקודמות אני אקריא את כל הסעיף ואז נשמע אם יש הערות. התיקונים לסעיף הזה הם בעיקר התאמות לצו המפעיל שירותי אשראי.

תיקון סעיף 7
10.
בסעיף 7 לצו העיקרי –
1. בכותרת השוליים, במקום "אשראי" יבוא "שירות";
1. בסעיף קטן (א) –

0. אחרי ההגדרה "בנק מחוץ לישראל" יבוא:


"העברה" – לרבות באחד האמצעים הבאים –(1) העברה בנקאית;(2) תשלום בשיק שנמשך על חשבון בתאגיד בנקאי או חשבון בבנק הדואר, ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:
(א) השיק משוך מחשבון מקבל השירות לפקודת חשבון נותן השירות, או מחשבון נותן השירות לפקודת מקבל השירות;
(ב) השיק הינו למוטב בלבד ואינו ניתן להסבה או להעברה;
(ג) השיק משורטט, כך שניתן לגבותו רק באמצעות הפקדתו לחשבון בנק של המוטב;

1. בהגדרה "חשבון אחר", הסיפה, החל במילים "ובלבד שמקבל השירות" – תימחק;

1. בהגדרה "חשבון מקור", הסיפה, החל במילים "ובלבד שמקבל השירות" – תימחק.

1. במקום ההגדרה "מתן אשראי במערכת סגורה" יבוא:


""פעולה במערכת סגורה" – פעולה שבה נכסים פיננסיים מועברים מחשבון מקור ומוחזרים אל אותו חשבון המקור בלבד;";

1. במקום ההגדרה "מתן אשראי במערכת סגורה למחצה" יבוא:


""פעולה במערכת סגורה למחצה" – כל אחד מאלה:1. פעולה שבה נכסים פיננסיים שהועברו באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס בנק המשויך לחשבון אחר, מוחזרים לאותו מקבל השירות באמצעות כרטיס האשראי או כרטיס הבנק ממנו הועברו הנכסים מלכתחילה או לחשבון אחר, או להיפך;1. פעולה שבה נכסים פיננסיים שהועברו מחשבון אחר מוחזרים לחשבון אחר, או להיפך.";
1. בכל מקום, במקום "על מתן אשראי" יבוא "על פעולה";
1. בסעיף קטן (ב) –

(א) במקום פסקה (4) יבוא:


"נותן השירות קיבל לידיו פרטים מלאים של חשבון המקור וכן מסמך רשמי של הבנק שבו מתנהל חשבון המקור, הכולל את פרטי חשבון הבנק של מקבל השירות ובעליו";

(ב) בפסקה (5), במקום "זהים לפרטי הזיהוי הרשומים אצל הבנק" יבוא "זהים לפרטי הזיהוי שבמסמך רשמי של הבנק כאמור בפסקה (4)".
1. בסעיף קטן (ג) –

(א) בפסקה (1) –


(1) ברישה, במקום "מקבל השירות העביר לידי נותן השירות" יבוא "נותן השירות קיבל לידיו";


(2) בפסקת משנה (א), יימחקו המילים "כגון תדפיס חשבון";


(3) בפסקת משנה (ב), ברישה יבוא "בכרטיס אשראי המשויך לחשבון בנק או כרטיס בנק – ";


(4) אחרי פסקת משנה (ב) יבוא –"(ג) בכרטיס אשראי שאינו משויך לחשבון בנק – אישור של הסולק או המנפיק הכולל את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי ושמו של בעל כרטיס האשראי."

(ב) במקום פסקה (2) יבוא:


"(2) נותן השירות זיהה את מקבל השירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי של מקבל השירות לפי הוראות הממונה, וזאת אם הערכת הסיכון שביצע נותן השירות לגבי מקבל השירות מעידה כי יש צורך לבצע זיהוי כאמור.".
1. בסעיף קטן (ד)(2), אחרי פסקת משנה (א) יבוא:

"(א1) לאמת את פרטי הזיהוי של מקבל השירות כפי שנקבע בסעיף קטן (ב)(5);"אני אעיר לגבי זיהוי מקבל שירות באמצעות טכנולוגיה שמאפשרת זיהוי חזותי – פורסמו הוראות של הממונה לעניין זה. אנחנו משנים שזה לא יהיה טכנולוגיה שהממונה צריך לאשר באופן פוזיטיבי אלא טכנולוגיה שפועלת לפי ההוראות שלנו. בעניין הזה אנחנו קיבלנו התייחסות של משרד המשפטים לגבי האפשרות אולי גם להוסיף בהוראות של הממונה אפשרות להעברה מחשבונות של מדינות מוכרות ב-OECD ולא רק חשבונות בנק ישראליים. לאור ההעברה הזאת אנחנו בהחלט מתכוונים לשקול תיקון של החוזר שלנו בהיבט הזה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
החוזר כרגע חל עליו לפני אשראי, נכון?
יאירה פרנקל
כן. הוא מנוסח כך שברגע שיהיו צווים נוספים שיכילו את ההוראה הזאת אז הוא יחול גם עליהם.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
בעצם אותן הוראות יחולו?
יאירה פרנקל
כן. כשכתבנו את החוזר היינו בקשר עם כל השוק.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
למרות שיש דברים ייחודיים לנותני השירות?
יאירה פרנקל
זה בעיקר נוגע לאופן זיהוי ולהעברות של הכספים. אז אני לא חושבת שהיו הבדלים מהותיים בהיבטים הטכנולוגיים.

סיימתי את סעיף 7. אם רוצים לשמוע הערות או אני אתקדם.
היו"ר יעקב אשר
יש הערות לממשלה לסעיף 7?
מאיה לדרמן
לא.
היו"ר יעקב אשר
בזום יש מישהו? אם יש מישהו שרוצה להתייחס לסעיף הזה נא לכתוב הודעה למנהל הוועדה, ואנחנו נשמע. אם אין, נמשיך הלאה ונתקדם. עכשיו אנחנו עוברים לסעיף 7א שהוא יותר מרכזי ובעייתי או לא בעייתי – אני לא יודע איך נקרא לזה.
יאירה פרנקל
האמת היא שניצלנו את הזמן בין שתי הוועדות להיות בשיח עם השוק הרבה גם לגבי הסעיף הזה. אני מקווה שהצלחנו להתייחס להרבה הערות שעלו מהשוק.
היו"ר יעקב אשר
יש עוד הערות שעלו מהשוק לגבי סעיפים קודמים שנחזור עליהם בסוף – 6(ג) וכל הדברים האלה.
יאירה פרנקל
אני אתחיל להקריא את 7א. זה סעיף חדש שלא היה בצווים בעבר. הוא נוגע למידע שצריך לרשום בתוך מסמכי העברה כשעושים העברות אלקטרוניות. באמצעים טכנולוגיים עוברים מסמכים והוראות והסעיף מתייחס לחובות האלה. אנחנו רצינו להבהיר שאלה חובות שהם בנוסף לחובות של זיהוי, רישום והכרת הלקוח שנמצאות בתחילת הצו, ולכן אנחנו מוסיפים בתחילת הסעיף אמירה שהסעיף הזה הוא בנוסף לאמור בסעיפים 3 ו-4 לצו. אני אקריא ואולי אעצור - -
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
כדי להבהיר מה שיאירה אמרה גם לנציגים של השטח שנמצאים בזום – זה בעצם אומר שיש שתי מערכות של רישום: יש מערכת של רישום לפי סעיפים 3 ו-4 שכשהלקוח בא מולך אתה מזהה אותו ורושם את הפרטים שלו. סעיף 7א מדבר על רישום במערכת של מסמכי ההעברה האלקטרוניים. אלה שני מסלולים מקבילים, זה לא גורע אחד מהשני. זאת ההבהרה שיאירה הוסיפה עכשיו.
יאירה פרנקל
אני אתחיל להקריא.

הוספת סעיף 7א
11.
אחרי סעיף 7 לצו העיקרי יבוא –"העברות אלקטרוניות
7א.
1. בנוסף לאמור בסעיפים 3 ו-4 לצו נותן שירות לא יבצע פעולה באמצעות שירות העברה אלקטרונית אל מחוץ לישראל בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, בלא שירשום בכל אחד ממסמכי ההעברה את הפרטים הבאים, כמפורט בסעיף קטן (י):
יאירה פרנקל
אולי בכל זאת אני אעצור ואגיד שבנוסח האחרון שהופץ נעשה תיקון שלא דורש מנותני השירות לאמת את המסמכים כמו שאנחנו מתייחסים לאימות בסעיפים 3 ו-4 לצו. הם רק נדרשים לרשום את הפרטים לפעמים לפי הפרטים שנמסרו ולפעמים לפי מסמכי זיהוי, כלומר רק מול מסמך אחד. אז יש פה גם כמה תיקונים ביחס לנוסחים קודמים שהופצו שמתייחסים לזה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
חשוב להדגיש שהפן של האימות ירד. היה קושי מאוד משמעותי והוא ירד.
יאירה פרנקל
כן. הוא ירד. אנחנו עושים שימוש במונח "לוודא" כדי לבדל את המונחים. האימות במובנו הרגיל בצו ירד.
קריאה
אפשר לשאול על זה שאלה?
היו"ר יעקב אשר
רק שנייה. אנחנו תכף ניתן.
יאירה פרנקל
1. שם המעביר;


1. מספר זהות של המעביר; לא היה בידי נותן השירות מספר זהותו של המעביר – מספר זיהוי אצל נותן השירות, או תאריך הלידה או תאריך ההתאגדות, לפי העניין, אם הפרטים האמורים ידועים לו;בנוסחים קודמים הייתה גם דרישה למקום הלידה. הדרישה הזאת ירדה.
יאירה פרנקל
1. מען של המעביר;1. מספר החשבון של המעביר במוסד הפיננסי שממנו בוצעה ההעברה; לא היה בידי נותן השירות מספר חשבון – מספר זיהוי ייחודי אחר, שיאפשר איתור וזיהוי ההעברה;1. שם הנעבר;1. מספר החשבון של הנעבר, במוסד הפיננסי שאליו בוצעה ההעברה; לא היה בידי נותן השירות מספר חשבון – מספר זיהוי ייחודי אחר, שיאפשר איתור וזיהוי ההעברה;1. לעניין פעולה במטבע וירטואלי, יירשמו במסמכי ההעברה גם את כתובות הארנקים של מטבעות וירטואליים המעורבים בפעולה;


1. נותן שירות לא יבצע פעולה באמצעות שירות העברה אלקטרונית אל מחוץ לישראל, בסכום שאינו עולה על 5,000 שקלים חדשים, מבלי לרשום את המידע המפורט בסעיף קטן (א)(1), (4), (5) ו-(6) בכל מסמכי ההעברה, כפי שנמסרו; במקרים שבהם יש חשש להלבנת הון או מימון טרור, ירשום נותן השירות פרטים אלו כמפורט בסעיף קטן (י).

1. לא יבצע נותן שירות פעולה של העברה של מטבע וירטואלי בלא שפעל כדלהלן:(1) רשם את פרטי המעביר כאמור בסעיף קטן (א)(1) עד (4) ו-(7) כמפורט בסעיף קטן (י), ואת פרטי הנעבר כאמור בסעיף קטן (א)(5) עד (6) כפי שנמסרו;(2) העביר את הפרטים המנויים בסעיף קטן (א) באופן מיידי ומאובטח לגורם המקבל את ההעברה.


לגבי הסעיף הזה יש הוראת מעבר יותר מאוחרת. אנחנו נתייחס אליה. היא כפופה למתן הוראות על-ידי הממונה.
יאירה פרנקל
1. ביצע נותן השירות מספר העברות אלקטרוניות אל מחוץ לישראל או העברות של מטבע וירטואלי, עבור אותו מעביר במקבץ אחד, על מקבץ זה לכלול את הפרטים שבסעיף (א) לגבי כל אחת מההעברות שבמקבץ; לעניין סעיף קטן זה, "מקבץ" – מספר העברות עבור אותו מעביר לנעברים שונים, בבת אחת.


1. לא יבצע נותן שירות פעולה של העברה אלקטרונית בתוך ישראל, בלא שירשום בכל אחד ממסמכי ההעברה את הפרטים של המעביר המפורטים בסעיף קטן (א)(1) עד (4), כפי שנמסרו.


1. לא יקבל נותן שירות העברה אלקטרונית מחוץ לישראל בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים בלא שווידא את שם הנעבר ומספר זהותו, כמפורט בסעיף קטן (י).


התיקון הזה חדש ביחס לנוסח שהופץ אתמול. מכיוון שמדובר בנותן שירות שמקבל את ההעברה האלקטרונית הוא לא יכול לרשום את הפרטים במסמכי ההעברה אבל עדיין יש עליו חובת הווידוא של שם הנעבר ומספר הזהות. לכן תיקנו כאן את המילה "רשם" ל"ווידא".
יאירה פרנקל
1. לא יקבל נותן שירות העברה של מטבע וירטואלי בלא שפעל כדלהלן:1. רשם את פרטי המעביר כאמור בסעיף קטן (א)(1) עד (4) ו-(7), כפי שנמסרו;1. רשם את פרטי הנעבר כאמור בסעיף קטן (א)(5) עד (7), כמפורט בסעיף קטן (י).


1. לא יקבל נותן שירות העברה אלקטרונית מחוץ לישראל שנועדה למקבל שירות שהוא מוסד פיננסי, בלא שהעביר למוסד הפיננסי את הפרטים כאמור בסעיף קטן (א)(1) עד (6);
ועכשיו נוסף
"ולעניין פסקה (3) אם קיים;"
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
"ולעניין פסקה (3), אם קיים" לא נמצא בנוסח. הוא תיקון מהרגעים האחרונים.
היו"ר יעקב אשר
אבל זה תיקון טכני.
יאירה פרנקל
פסקה (3) מתייחסת למידע לגבי המען, וכשמדובר במען של מישהו שהוא לא נותן השירות, המען של המעביר, אז יכול להיות שלפעמים הוא לא קיבל את זה, ולכן הוספנו פה "אם קיים".
היו"ר יעקב אשר
אז תקריאי שוב את החלק שלא כתוב.
יאירה פרנקל
"ולעניין פסקה (3), אם קיים".
היו"ר יעקב אשר
תודה. הלאה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
גם מה שיאירה מקריאה עכשיו זה תיקון שלא נמצא בנוסח.
יאירה פרנקל
נכון.

"על אף האמור לא הייתה לנותן השירות אפשרות טכנית להעביר למוסד הפיננסי בישראל את הפרטים כאמור, ישמור נותן השירות את הפרטים לתקופה של חמש שנים".

פה גם מפניות של גורמים בשוק הבנו שכשמעבירים הוראה למוסד פיננסי אין תמיד מסמכי העברה ורצינו להבהיר שבמקרה שאין מסמכי העברה - -
היו"ר יעקב אשר
שישמרו את זה אצלם אם יצטרכו בקרה.
יאירה פרנקל
בדיוק.1. לעניין סעיף זה –"העברה אלקטרונית", למעט העברה של מטבע וירטואלי;"מוסד פיננסי" – מי שחייב ברישיון למתן שירותים פיננסיים לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, תאגיד בנקאי או בנק הדואר;"מסמכי העברה" – המסמכים הפיזיים או האלקטרוניים הנדרשים לביצוע פעולה באמצעות העברה אלקטרונית, בין אם ההעברה נעשית על-ידי נותן השירות ובין אם על-ידי מוסד פיננסי אחר.את ההגדרה של מסמכי העברה העברנו מסעיף ההגדרות למעלה והוספנו הבהרה לגבי זהות המעביר.
יאירה פרנקל
1. נותן השירות ירשום את פרטי הזיהוי לפי סעיף זה לאחר שווידא את פרטי הזיהוי לפי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4 לצו;

לעניין רישום פרט הזיהוי של מספר החשבון שבסעיף קטן (א)(4) ו-(6) – נותן השירות ירשום את מספר החשבון לפי מסמך הכולל את שם ומספר החשבון של מקבל השירות.
היו"ר יעקב אשר
הערות של הרשויות השונות?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לי יש הערה.
היו"ר יעקב אשר
בבקשה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אני רציתי להעיר לגבי סעיף קטן (ב). הנושא של רישום פרטים לגבי העברות אלקטרוניות של פחות מ-5,000 שקלים. למיטב ידיעתי, לא מקובל לרשום בצווים האחרים מתחת לסכום של 5,000 שקלים. זה גם מתחדד על רקע מה שדיברנו - -
היו"ר יעקב אשר
מה לא מקובל, לרשום את הסכום?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לא הסכום. לדרוש את הרישום של פרטי הזיהוי שלו בסכום של פחות מ-5,000. זה סכומים נמוכים מאוד שאף פעם לא התעסקנו בהם.
היו"ר יעקב אשר
5,000 ומעלה כן?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
5,000 ומעלה יש אלמנטים מסוימים שיש כבר היום גם מול מדינות בטריטוריות שנמצאות בסיכון. הסטנדרט הזה קיים.
היו"ר יעקב אשר
זה מתכתב עם כמה דברים שקיימים היום.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
בין 0 ל-5,000 זה לא - - - זה גם מתחדד לאור העובדה של מה שאמרנו קודם שהדבר הזה הוא בנוסף לסעיף (3) ו-(4). זאת אומרת לא צריך לזהות אותו, לפי סעיף (3), על סכום כזה של בין 0 ל-5,000. ופה בהעברה האלקטרונית יצטרכו - -
היו"ר יעקב אשר
אני הבנתי, והם יותר מוכשרים ממני וגם הם הבינו. אנחנו נוריד את העניין הזה של מתחת ל-5,000. אין בזה היגיון, זה רק הכבדה. אל תגידו לי עכשיו אירופה. אין אירופה, הכול סגור. נתב"ג סגור אז תעצרו בגבולות.
מאיה לדרמן
זה לא שאין כלום מתחת ל-5,000. רושמים את הפרטים.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש הפרטים לפי סעיף 3. בסדר גמור. מה שצריך לרשום לפי סעיף (3) ירשמו לפי סעיף (3).
היו"ר יעקב אשר
חברים, "תפסת מרובה לא תפסת". בואו נעשה דברים שהם הגיוניים. מותר לכם להתנגד, תגידו את דעתכם. אני אתן לכם זמן לחשוב.

בינתיים אני אתן לעידו מלין להתייחס לסעיף.
עידו מלין
שלום, אדוני. ראשית אני מצטרף לדבריו של אדוני. ברכות לייעוץ המשפטי שהקדיש פה המון תשומות כדי להביא את הדברים שגם יתאימו בסופו של יום לשוק שלא אוהב אף פעם רגולציה אבל אנחנו מברכים על רגולציה כי היא תקדם את השוק גם מול העולם הבנקאי.

לפי סעיף 7א רציתי להבהיר שמדובר ברישום במסמכי העברה. אין חובה שמוטלת על נותן השירות עצמו לרשום, אלא שבמסמכי ההעברה יפורטו אותם פרטים. אני רוצה שהייעוץ המשפטי יתייחס לכך. אני רוצה להסביר שחלק מההעברות לא מבוצעות ישירות על-ידי אותו צ'יינג' שיושב בתל-אביב אלא מבוצעות באמצעות הבנק או באמצעות נותן שירותים פיננסיים שמתעסק בהעברות בינלאומיות. אני מבקש לומר שוב שהחובה היא שזה יהיה קיים במסמכי ההעברה ולא חובה לכלול את זה במערכות - - - לצורך דיווח על הלבנת הון, שזה מה שהתכוונתם, אני מניח, עורכת הדין פרנקל, בתחילת ההתייחסות שלך לסעיף.
יאירה פרנקל
נותני שירות שונים פועלים בדרכים שונות. החובה ב-(3) ו-(4) מתייחסת לרישומים של נותן השירות עצמו; 7א מתייחס לחובה של מי שעושה את פעולת ההעברה האלקטרונית ומתייחסת רק למסמכי ההעברה, לא לרישומים של נותן השירות. אני חושבת שאנחנו מבינים אחד את השני. אם יידרשו עוד הבהרות פרטניות אני מציעה שניתן אותם כל גוף לפי מאפייני הפעילות שלו.
היו"ר יעקב אשר
העברות פרטניות בגוף הצו?
יאירה פרנקל
כן. לפי דעתי, זה מה שהצו אומר נכון לעכשיו.
היו"ר יעקב אשר
עורך דין מלין, השאלה היא אם זה רק שאלה של ניסוח כי אני מבין שיש ביניכם הסכמה בעניין הזה.
עידו מלין
יש הסכמה בינינו. לא הצלחנו למצוא ניסוח יותר מדויק ממה שהייעוץ המשפטי הצליח לנסח. אני רציתי לציין שרק לא תגיע מחר בבוקר ביקורת ותשאל את אותו צ'יינג' בתל-אביב למה לא רשמת אצלך במערכות, והוא יאמר: ראה, במסמכי ההעברה ששלחתי למאן דהוא זה מצוין. אם זה עומד וזאת הייתה כוונת הצו בכך אני מסתפק.
היו"ר יעקב אשר
עידו, אל תחזור על עצמך. אני מבין מהר כשמדברים לאט.
יאירה פרנקל
זה מקובל.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אתם יכולים להבהיר את זה בהוראות שתוציאו לשוק.
יאירה פרנקל
אני גם מבהירה לפרוטוקול: החובה ב-7א היא לגבי מסמכי ההעברה.
היו"ר יעקב אשר
אני מסכם את זה: גם אחרי הישיבה אפשר עוד להעביר הצעה. אם תצליחו להביא ניסוח טוב יותר בצו – מה טוב ומה נעים. אבל אני מבין שניסיתם ועד עכשיו זה לא עלה בידי כולכם. אז אפשר להסתפק בהבהרה ברורה לפרוטוקול ובהתחייבות שלכם שבהנחיות שייצאו הדברים האלה יהיו ברורים – של מי החובה ושל מי לא החובה בעניין הזה.
יאירה פרנקל
אני גם אפנה בהקשר הזה גם להרחבה ולהבהרה של ההגדרה של מסמכי ההעברה שממש מסבירה מהם מסמכי העברה.
היו"ר יעקב אשר
עוד משהו, עורך דין מלין?
עידו מלין
לא, תודה רבה, אדוני.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי. עודד אופק, איגוד חברות האשראי.
עודד אופק
שלום, אדוני, אני מאיגוד חברות האשראי. אני מבקש להודות גם לייעוץ המשפטי וגם לרשות שוק ההון וליאירה פרנקל שעמלו על הניסוחים ולסייע.

כמה נקודות שאני רוצה להתייחס אליהן, וכמובן לייעוץ המשפטי - -
היו"ר יעקב אשר
תציג נקודה ותקבל תשובה, נקבל החלטה ונמשיך לנקודה הבאה.
עודד אופק
נקודה נוספת היא שנדרש גם לגבי העברות אלקטרוניות בתוך ישראל ברישום מסמכי העברה – גם זאת דרישה שלא הייתה בעבר. היא גם דרישה מכבידה. אלעזר יתייחס לדרישות חדשות, ואני גם מציין שזאת דרישה יחסית מכבידה.
היו"ר יעקב אשר
אלעזר, תסביר לי.
יאירה פרנקל
הכוונה לסעיף קטן (ה)?
עודד אופק
אמת.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש פה הכבדה שעד היום דובר על העברות מישראל לחו"ל או מחו"ל לישראל, ופה יש העברה בתוך ישראל. הוא אומר שזה דבר חדש, זה דבר מכביד והוא מבקש להוריד.
היו"ר יעקב אשר
חוות דעתך?
יאירה פרנקל
זה דבר - -
היו"ר יעקב אשר
אני שואל אותו ואת עונה.

שהיא תענה ואחר כך תחווה את דעתך.
יאירה פרנקל
זה תוקן לכך שאלה הפרטים כפי שנמסרו. מדובר במעביר, בלקוח של נותן השירות. אז צריך רק להקליד פנימה את הפרטים שכבר יש לו.
היו"ר יעקב אשר
מה ההכבדה? ההקלדה היא הכבדה או הכבדה מסוג אחר?
עודד אופק
צריך לרשום בכל אחד ממסמכי ההעברה. אולי שווה לכל הפחות שזה יהיה באותו מבחן של 5,000 שקלים כדי שפעולות - - - לא יידרשו להירשם בכל אחד ממסמכי ההעברה. זאת הצעה.
מאיה לדרמן
זה לקוח של נותן השירות. זה פרטים שקיימים וכאן אפילו לא צריך לפי מסמך, אלא כפי שנמסר: כשלקוח מסר את השם שלו – להעביר את הפרטים האלה.

אני רק רוצה להגיד באופן כללי שהדרישה הזאת בכל הסעיף הזה שמדבר על רישום פרטים בהעברה המקור שלה נובע מסיכוני מימון טרור. במימון טרור מדובר על פעולות בסכומים נמוכים.
היו"ר יעקב אשר
פעולות טרור של 5,000 שקל? אני עוד יודע לחיות עם זה.
מאיה לדרמן
פיגועי טרור נעשו גם עם סכומים נמוכים מזה.
היו"ר יעקב אשר
העברות לקוף שיעשה?
אסף פרידמן
- - -
היו"ר יעקב אשר
הייעוץ הביטחוני שלי אומר - -
אסף פרידמן
זה שדרוג ממנהל הסיעה.
מאיה לדרמן
המטרה היא בסופו של דבר שאפשר יהיה לבדוק את הגורמים האלה בשרשרת ההעברה מול רשימת מוכרזי טרור. זה הרציונל. ככל שאנחנו מוותרים אז לא נוכל לוודא את זה.
היו"ר יעקב אשר
הבנתי. למרות חוות הדעת הביטחונית על 5,000, כדי שנהיה - -
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לדעתי, עורך דין אופק צודק. אם הוועדה מקבלת את ההערה הקודמת שלי בעניין סעיף קטן (ב) על 5,000 שקלים אז גם פה זה צריך להיות 5,000 שקלים.
היו"ר יעקב אשר
אם זה יהיה 5,000 שקלים זה כבר לא הכבדה. מעל 5,000 – בסדר, תכניס את כל הדברים שעשית ואת ההפקדה הזאת. בסדר גמור.
מאיה לדרמן
אנחנו מנסים להשוות את הסקטור הזה למערכת הבנקאית אז אני חייבת להגיד שבמערכת הבנקאית צריך לרשום את הפרטים גם מתחת ל-5,000 שקלים. אתם מבקשים להוריד הוראות שקיימות במערכת הבנקאית ויש לזה ההשלכות המתבקשות.
היו"ר יעקב אשר
אז את אומרת שמחר זה עלול להיות תירוץ לבנקים להגיד שהם מצאו פרצה של עד 5,000.
מאיה לדרמן
אני פשוט אומר כעובדה. אני לא רואה את הסיבה להבחנה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
כי אף פעם לא התעסקנו עם הסכומים האלה.
מאיה לדרמן
במערכת הבנקאית אכן. תסתכל על - - - צד אחד. זה קיים. אין שום סיבה - - -
היו"ר יעקב אשר
למערכת הבנקאית זה מגיע בגלל חקיקה של צווים או הוראות פנימיות?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
גם בסעיף הקיים (3)(ד) לצו לגבי נותני אשראי מדובר על 5,000 שקלים. אתם רוצים להחמיר. זה המצב היום בצו של נותני אשראי.
מאיה לדרמן
נכון. אנחנו מנסים לתקן מצב שחשבנו שהוא לא נכון.
יאירה פרנקל
אנחנו מנסים להקנות לגופים האלה מעמד של מוסד פיננסי.
היו"ר יעקב אשר
זאת השאלה היחידה שמטרידה אותי. כצופה מהצד והכי פחות מקצוען מכולכם מצד אחד אני הולך על הגישה שמתחת ל-5,000 זאת הכבדה ואין צורך. השאלה – נקודה אחת למחשבה – האם זה יכול ליצור מחר בידול בין המערכת הבנקאית הסגורה והמאובטחת לבין שיהפכו אותם שוב לילד הרע של השוק הפיננסי.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
צריך לקחת את ההשוואה לבנקים בעירבון מוגבל כי אם אנחנו מסתכלים בסוף על כל ההוראות בבנקים זה לא אחד לאחד, מה שיש פה. גם הסכומים שיש שם – אני לא זוכר את כל הפרטים – את בוודאי זוכרת טוב ממני - -
מאיה לדרמן
בהעברה לחו"ל זה מסכום אפס. כל סוויפט מעבירים את כל הפרטים. כאן ספציפית אני גם לא מבינה את הטענה על הכבדה כי מדובר על לקוחות שלהם שגם ככה יש להם הפרטים שלהם, וכל מה שצריך זה פשוט להעביר את הפרטים האלה לבא בשרשרת ההעברה. אנחנו לא אמרנו לפי - - - כפי שנמסר. הלקוח אמר – זה אני, ופשוט מעביר את הפרטים - - - העברה. אני באמת לא מבינה את ההכבדה בבנקים מהשקל הראשון.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
ההכבדה היא של המערכת. מה זאת אומרת, מהי הכבדה? זאת הכבדה. בשבילם כל לקוח שבא - -
מאיה לדרמן
זאת הכבדה לעומת הצו הקודם.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אם מישהו בא ועושה העברה של 100 שקלים - -
מאיה לדרמן
יש הפרטים שלו. הפרטים קיימים.
היו"ר יעקב אשר
כרגע זה יהיה מ-5,000 ומעלה. נעשה עוד חשיבה בסוף ופיין טיונינג, ונקבל את ההחלטה הסופית. כרגע זה הכיוון. כלומר כמו שתיקנו את זה בסעיף הקודם נתקן את זה גם בסעיף הזה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אם אדוני מקבל את ההערה הזאת זה אומר שסעיף קטן (ב) נמחק. כי כל סעיף קטן (ב) מדבר על אפס עד 5,000. זאת המשמעות של זה.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי. כן, לזה התכוונתי.

בבקשה, נקודה נוספת.
עודד אופק
נקודה אחת שאני רוצה להבין או לוודא אותה: אנחנו אומרים שאנחנו נחליף את חובת האימות במונח "וידא", רק לוודא מול מסמך. אבל אני רוצה להבין את ההבחנה בין "וידא" לבין "אימת". כי אם אני מוודא את זה מול תעודה אז בסופו של דבר הפעולה היא אותה פעולה של אימות. אני לא בטוח שאני מצליח להבין מה ההבחנה.
היו"ר יעקב אשר
תודה. תשובה, בבקשה.
יאירה פרנקל
האימות הוא מול שני מסמכים: בסעיף (3) ו-(4) ב"הכר את הלקוח" הרישום הוא מול מסמך אחד והאימות זה כבר מול שני מסמכים – מסמך או עוד פעולה. פה הווידוא הוא רק מול מסמך אחד. מהותית זה בעצם כמו רישום.
היו"ר יעקב אשר
קיבלת את ההבהרה?
עודד אופק
לא בטוח. אז אולי לא להשתמש במונח "וידא" אלא "בדק". אני לא יודע מה זה לוודא, אבל אפשר לבדוק.
היו"ר יעקב אשר
הוא צודק. וידוא זה אומר שבדקת לא במסמך אחד, אלא בשניים, בשלושה, ארבעה.
אהוד מוריה
הפן המשמעותי הוא שזה שונה מאימות. אימות זאת פרוצדורה שקבועה בסעיף (4).
היו"ר יעקב אשר
לכן הוא מציע הצעה אחרת – בדק.
יאירה פרנקל
אנחנו מנסים להתחבר למונח verified באנגלית. "לוודא" נשמע יותר קרוב ל- verified מ"לבדוק". אז אם יש פה לשונאים - -
היו"ר יעקב אשר
מי היועץ שלנו לענייני לשון? בדק זה טוב?
אהוד מוריה
"בדק" זה בסדר.
היו"ר יעקב אשר
תודה, עודד.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אז גם בסעיפים אחרים. בכל מקום שכתבנו .
יאירה פרנקל
בכל מקום שכתוב "וידא" יהיה "בדק".
עודד אופק
הערה אחרונה, אדוני, ברשותך: בסעיף (י) כשאנחנו אומרים: "לאחר שבדק כעת את פרטי הזיהוי לפי מסמך זיהוי", השאלה היא אם לא נכון רק להגיד שיהיה ברור מכיוון שיש כאן גם נתונים של הנעבר שהאימות הוא לגבי מקבל השירות בלבד.
יאירה פרנקל
זה כל סעיף לפי מה שכתוב. כל פעם כתבנו אם זה לגבי המעביר או הנעבר, ושזה ייעשה בהתאם לסעיף (י). אבל בעצם יש - - -
עודד אופק
יאירה, אבל אם צריך לרשום את פרטי הזיהוי לפי סעיף זה, ופרטי הזיהוי בחלקם כוללים, לצורך העניין, פרטים לגבי הנעבר אני הרי לא אוכל לקבל תעודה לגביו כדי לאמת את הפרטים.
יאירה פרנקל
אני לא חושבת שיש בעיה כי בכל מקום כתבנו ממש ברחל בתך הקטנה אם זה פרטי המעביר או הנעבר. זה עניין של נוסח. אולי נדבר על זה אחר כך. אין מחלוקת בינינו.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יאירה צודקת. כתוב בכל אחד מהסעיפים אם זה פרטי המעביר או הנעבר.
היו"ר יעקב אשר
על אותו סעיף רלוונטי.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
מפנים לסעיף (י) שזה האופן.
היו"ר יעקב אשר
חוץ מזה, עודד, אתה לא יכול לקבל שלוש נקודות לטובתך. כשיהיה 2-1 נגמור את הסיפור ככה.
עודד אופק
טוב. תודה.
היו"ר יעקב אשר
בכל מקרה אם אתם חושבים שצריך לתקן ניסוח אז זה הערות בונות. אלה לא הערות שבאות להחריב את הצו, אלא הפוך – רק לבנות אותו.

אביעד לחמנוביץ', מימון ישיר, בבקשה.
אביעד לחמנוביץ
תודה. בהמשך להערה האחרונה גם של עודד ולתגובה של יאירה, בעניין סעיף (א) שם חשוב לציין שהווידוא או הבדיקה – איך שלא נכנה את זה – הם ביחס לפרטי המעביר כי סעיף קטן (א) כולל גם מעביר וגם נעבר. אני רואה שגם בעבר התייחסו לצורך לאמת או לוודא את פרטי המעביר וכרגע זה לא נמצא שם. יש רק הפניה לסעיף קטן (י). אנחנו מדברים על העברה שמבצע נותן שירות. בוודאי שהמעביר הוא הלקוח של נותן השירות. אין תעודות או מסמכים אחרים של הנעבר.
היו"ר יעקב אשר
תשובה?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לא הבנתי.
היו"ר יעקב אשר
לא הבינו אותך פה. אולי תחדד את בקשתך, שאלתך, הערתך.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לא הבנתי את הערתך, אביעד.
אביעד לחמנוביץ
סעיף קטן (א) מדבר על פעולה באמצעות שירות העברה אלקטרונית מישראל אל מחוץ לישראל. יש שם הפרטים שצריך לרשום במסמכי ההעברה, והרישא אומרת שהדברים האלה צריכים להירשם כמפורט בסעיף קטן (י). סעיף קטן (י) דורש בדיקה של מסמכים. כשרואים את כל הפרטים של סעיף קטן (א) יש שם גם פרטים של המעביר וגם של הנעבר. אז אני מצטרף למה שאמר עודד לפניי – במצב כזה כשאני מקבל בקשה להעביר כספים לחו"ל אין לי מסמכים או תעודות של הנעבר. יש לי אולי פרטים שלו אבל לא את המסמכים. אז אני לא אוכל למלא את הדרישה של סעיף קטן (י) ביחס לנעבר. לכן צריך להבהיר – ואני רואה שזה היה גם בנוסח קודם – שהבדיקה היא ביחס למעביר בלבד. כמו שאמרה יאירה צריך לציין ביחס למי הבדיקה צריכה להיעשות.
יאירה פרנקל
בסדר.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
הוא צודק. צריך להוסיף פה: "ובלא שיבדוק את פרטי המעביר".
מאיה לדרמן
זה באמת היה.
יאירה פרנקל
כן, זה היה.
היו"ר יעקב אשר
הערתך התקבלה. תודה. עוד משהו?
אביעד לחמנוביץ
לא, תודה.
היו"ר יעקב אשר
אם ככה אנחנו נמשיך הלאה. תיקון סעיף 8.

אני עושה רגע הפסקה בדיון. מי שטרח בערב שבת – אוכל בשבת. אני אומר לכם את זה מניסיון ניהולי. ככל ששומעים את ההערות – הרי תמיד יש אינטרסים שונים. בסוף התפקיד שלנו הוא גם של הממשלה, אבל במיוחד שלנו זה לראות שעשינו את הדבר הנכון לא בגלל שנסחפנו אחרי אינטרס כזה או אחר. עבודת ההכנה שאתה פיקדת עליה נותנת פירות; כי ההערכה שלנו הייתה שעל הסעיף הזה נבלה שעה בדיון. נכון? הנה, עברה אולי רבע שעה – 4-2 לכוחותינו. זאת החוכמה. ואם היו מאמצים את זה גם בהצעות חוק אחרות – הרי בסוף מה קורה? משרדי הממשלה יושבים לבד, הגופים החיצוניים יושבים לבד, ומגיעים לפה ומתכתשים; מחכים לישיבה נוספת ובאמצע לא מדברים וחוזרים להתכתש. ואז ההוא מגייס את חבר הכנסת הזה וההוא את זה, והממשלה את זה – ומלחמת עולם. כולנו רוצים בסוף להוציא דבר טוב תחת ידינו, שאין ספק, שהוא משרת את הכלכלה. את זה נעשה ונמשיך גם הלאה.

תיקון סעיף 8, בבקשה.
יאירה פרנקל
אני רק אעיר שאני רואה - -
היו"ר יעקב אשר
את חייבת לקלקל לי.
יאירה פרנקל
לא, סליחה, רק שזה יהיה לפרוטוקול: המשפט: "בנוסף לאמור בסעיפים (3) ו-(4) לצו" צריך לחול על כל הסעיף וצריך להעביר אותו מקום.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אפשר פשוט בסעיף קטן נפרד: "אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות - -".
היו"ר יעקב אשר
ההעברה אושרה.
יאירה פרנקל
אנחנו עוברים לתיקון סעיף 8.

תיקון סעיף 8
12
בסעיף 8 לצו העיקרי, במקום "ובהתייחס לסיכון של הלבנת הון" יבוא "לפי הסיכון להלבנת הון".


זה תיקון של נסחות.
היו"ר יעקב אשר
תודה.
יאירה פרנקל
תיקון סעיף 9
13.
בסעיף 9 לצו העיקרי, אחרי "אשראי" יבוא "או שירות בנכס פיננסי" ובמקום המילים "ככל שניתנו לפי סעיפים 6(ג) ו-7" יבוא "אם ניתנו לפי סעיפים 5א ו-7, ונותן השירות ישקול, לפי מידת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור את ביטול ההקלות, אם ניתנו, לפי סעיפים 5(ו), 6(ג) או 8".


גם זה בהתאמה לצו מפעיל מערכת אשראי.
יאירה פרנקל
תיקון סעיף 10
14.
בסעיף 10 לצו העיקרי –(1) בסעיף קטן (א) –
(א) ברישה, במקום "מקבל שירות בסכום נמוך" יבוא "מקבל שירות מזדמן";
(ב) בפסקה (1), במקום "בהתייחס להליך" יבוא "על הליך", במקום "ביחס לזהות" יבוא "לגבי זהות" ובסופו יבוא "התעורר חשש להלבנת הון או למימון טרור לגבי פעולות שביצע מקבל השירות, יבקש נותן השירות ממקבל השירות מידע והסברים לגבי אותן הפעולות, ובמקרה הצורך גם אסמכתאות התומכות במידע ובהסברים שמסר, ויעדכן את רישומי הכרת הלקוח בהתאם;";הסעיף הזה הוא תוספת בעקבות ההערות של FATF לגבי מקרים שבהם מתעורר חשש להלבנת הון, ונדרשת פה בדיקה נוספת של נותן השירות שבעקבותיו הוא צריך לעדכן את הרישומים של הלקוח.
יאירה פרנקל
(2) בסעיף קטן (ב), במקום "מקבל שירות בסכום נמוך" יבוא "מקבל שירות מזדמן".
היו"ר יעקב אשר
יש הערות עד רגע זה? לא. אם תהיה למישהו הערה הוא מוזמן לכתוב למנהל הוועדה.
יאירה פרנקל
תיקון סעיף 11
15
בסעיף 11 לצו העיקרי –
1. בכותרת השוליים, במקום "דיווח של נותן שירותי אשראי" יבוא "דיווח של נותן שירות";
1. בכל מקום, במקום "מנותן שירותי אשראי" יבוא "מנותן שירות";
1. בסעיף קטן (א), במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) ביצוע פעולה של מתן שירות בנכס פיננסי בעבור מקבל שירות, בסכום שווה ערך ל-50,000 שקלים חדשים לפחות;

(3) העברה של נכסים פיננסיים מנותן שירות למקבל שירות ולהיפך, וכן ביצוע פעולה של מתן שירות בנכס פיננסי בעבור מקבל שירות, שבה מעורבת מדינה או טריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה, בסכום שווה ערך ל-5,000 שקלים חדשים לפחות.".
1. בסעיף קטן (ד), במקום "או לפי סעיף 33(א) לחוק המאבק בטרור" יבוא "לפי סעיף 33(א) לחוק המאבק בטרור או לפי סעיף 6 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית".
היו"ר יעקב אשר
הערות? את רוצה להסביר משהו?
יאירה פרנקל
לא.
היו"ר יעקב אשר
אלעזר? הערות נוספות אם יש? נא להודיע.
יאירה פרנקל
תיקון סעיף 12
16.
בסעיף 12 לצו העיקרי –
1. בפסקה (1) –

1. בפסקת משנה (ה) במקום "או כתובת" יבוא "וכתובת", ובסופו יבוא "אם קיים";
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש פה משהו שלא מופיע בנוסח, וזה גם תיקון של הרגע האחרון.
יאירה פרנקל
כן.
היו"ר יעקב אשר
לתשומת לב השומעים: תוספת לנוסח שתיאמר בעל-פה.
יאירה פרנקל
אוקיי.

(ב) בפסקת משנה (ו) במקום כרטיס אשראי או כרטיס בנק יבוא: כרטיס אשראי, כרטיס בנק, לוחית או חפץ אחר, ובסופו יבוא: וכן פרטים אלה המתייחסים ללוחית או לחפץ האחר בשינויים המחויבים לפי הוראות הממונה. בפסקת משנה זו לוחית או חפץ כמשמעותה בפסקה (6) להגדרה נכס פיננסי בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים.

אני אסביר: בפעולות של נותן שירות בנכס פיננסי יש גם פעולות שיכולות להתבצע באמצעות נכס פיננסי שהוא לוחית או חפץ אחר. כלומר לא כרטיסי אשראי רגילים, אלא כל מיני כרטיסים אחרים שעושים בהם שימוש כמו כרטיסים חוץ-בנקאיים. רצינו להבהיר שגם כשפעולה נעשית באמצעות כרטיסים כאלה צריך לרשום פרטים. מכיוון שזה נעשה ברגע האחרון הפרטים האלה יידרשו לפי הוראות הממונה. אנחנו לא רוצים לקבוע אותן עכשיו. אנחנו רוצים ליישר קו עם מה שכבר קיים היום בחוק שירותים פיננסיים מוסדרים.
היו"ר יעקב אשר
הלאה.
יאירה פרנקל
אני ממשיכה לפי הנוסח שפורסם:(ג) בפסקת משנה (ז), במקום "מספר הרישיון למתן אשראי" יבוא "סוג הרישיון ומספר הרישיון";(ד) בפסקת משנה (ח), במקום "שירות האשראי" יבוא "השירות";


1. בפסקה (2) –1. בפסקת משנה (א), במקום "תאריך ביצוע הפעולה" יבוא "תאריך ושעת ביצוע הפעולה" ובמקום "שירות האשראי" יבוא "השירות";1. אחרי פסקת משנה (א) יבוא:
"(א1) סוג הפעולה בנכס פיננסי;";1. בפסקת משנה (ב), הסיפה החל במילים "בפעולה במטבע חוץ" – תימחק;1. בפסקת משנה (ג), בסופה יבוא "ושער המטבע;";1. בפסקת משנה (ד), לפני "פרטי האשראי" יבוא "במתן אשראי," ובמקום "ככל שקיימים" יבוא "אם קיימים";1. אחרי פסקת משנה (ה) יבוא:
"(ה1) אם הפעולה נעשית במטבע וירטואלי – גם סוג המטבע הווירטואלי שבו בוצעה הפעולה והסכום באותו מטבע, כתובת הארנק של המטבע הווירטואלי המעורב בפעולה, מספר העסקה (TXID) כפי שנרשם בבלוקצ'יין, סוג הארנק, שער המטבע וסך הפעולה בשקלים, והכל על-פי הנחיות ראש הרשות המוסמכת;


הסיפא זאת תוספת שנוספה לדרישת השוק כדי להבהיר שהרשות לאיסור הלבנת הון תוכל להוציא הנחיות לגבי הנושאים האלה – סמכות שיש לה בכל מקרה. אבל לוודא שהיא תוכל לקבוע את הסוגים השונים של הארנקים. נכון?
מאיה לדרמן
כן.
יאירה פרנקל
(ה2) אם הפעולה נעשית באופן מקוון – כתובת ה-IP באמצעותה התחבר מבקש השירות לנותן השירות לצורך ביצוע הפעולה, אם קיים;


"אם קיים זאת תוספת".
יאירה פרנקל
(ה3) אם הפעולה נעשית באמצעות יישומון במכשיר נייד – המזהה הבינלאומי של המכשיר הנייד (IMEI) באמצעותו נעשתה הפעולה, אם קיים;";גם פה הוספנו "אם קיים".
יאירה פרנקל
1. בפסקת משנה (ז), במקום "ככל שקיים" יבוא "אם קיים";1. בפסקת משנה (ט) –
1. ברישה במקום "אם האשראי ניתן" יבוא "אם ניתן אשראי" ובמקום "והממחה" יבוא "הממחה והחייב";
1. בכל מקום, במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד";
1. אחרי פסקת משנה (2) יבוא:"(3) פרטי החייב – שם ומספר זהות."1. בפסקת משנה (י) –
(1) ברישה במקום "אם האשראי ניתן" יבוא "אם ניתן אשראי";
(2) בפסקת משנה (2) במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד";1. בפסקת משנה (יא), במקום "ניתן אשראי או הוחזר אשראי" יבוא "בוצעה פעולה", במקום "ככל שאינו" יבוא "אם אינו", במקום "מספר החשבון" יבוא "מספר IBAN, אם קיים ומספר החשבון", במקום "ככל שקיים" יבוא "אם קיים" ובמקום "המנויים לעיל" יבוא "האמורים".


1. בפסקה (3) –1. בפסקה (ה), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד" ובמקום "בתאגיד" יבוא "לתאגיד";1. בפסקה (ו), במקום "ביחיד" יבוא "ליחיד".

תיקון סעיף 13
17
בסעיף 13(ב) לצו העיקרי, במקום "ביחס לזהות מקבל השירות או לאמיתות מסמכי הזיהוי" יבוא "לגבי זהות מקבל השירות או אמיתות מסמכי הזיהוי" והמילה "בהתייחס" – תימחק.

תיקון כותרת פרק ד'
18.
במקום כותרת פרק ד' לצו העיקרי יבוא:
"פרק ד'
בדיקת פרטי זיהוי אל מול רשימות"

תיקון סעיף 14
19.
בסעיף 14 לצו העיקרי –
1. בכותרת השוליים, במקום "אל מול רשימה" יבוא "אל מול רשימות";
1. ברישה במקום "הרשימה" יבוא "הרשימות";
1. בפסקה (1), במקום "אם מצויים בה" יבוא "אם מצויים בהן" ובמקום "לרשימה" יבוא "לרשימות";
1. בפסקה (2), במקום "אם מצויים בה" יבוא "אם מצויים בהן" ואחרי המילים "מהאזור לישראל," יבוא "או כל העברה של מטבע וירטואלי;".עיקר התיקונים כאן נוגעים להוספה של הרשימה של המדינות שקשורות לחוק הפוליפרציה. זה התיקון.
יאירה פרנקל
תיקון סעיף 16
20.
בסעיף 16 לצו העיקרי –
1. בסעיף קטן (א), במקום "של כל פעולות מתן אשראי" יבוא "של כל הפעולות";
1. במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) נותן שירות ישמור באורח נגיש פרטי כל פעולה כספית שבוצעה במסגרת מתן האשראי או מתן השירות בנכס הפיננסי, לפי העניין, שיכלול בין השאר את תאריך ביצוע הפעולה, סוג הפעולה, סוג הנכס הפיננסי שבו נעשתה הפעולה, סכום הפעולה והמטבע שבו בוצעה הפעולה, לעניין פעולה במטבע וירטואלי – גם את סוג המטבע הוירטואלי, כתובות הארנקים של מטבעות וירטואליים המעורבים בפעולה, פרטי המעביר והנעבר במסמכי ההעברה, לעניין העברה אלקטרונית של מטבע וירטואלי – גם את הפרטים האמורים בסעיף 7א(ז), כתובות IP ומזהי IMEI, אם קיימים, וכן את מסמך ההוראה לביצוע פעולה והתכתבות עסקית הנלווית לה בין נותן השירות לבין מקבל השירות, והכל למשך חמש שנים לפחות ממועד סיום החזר האשראי או מתן השירות בנכס הפיננסי, לפי העניין; שמירת המסמכים תיעשה באופן שיאפשר שחזור לרבות של עסקה בודדת; לעניין סעיף זה, "התכתבות עסקית" – מסמכי הפעולה, הוראות שניתנו בקשר לפעולה במהלך ההתקשרות העסקית, הוראות בקשר לתנאי ההתקשרות ובירור בקשר לפעילות מקבל השירות באותה הפעולה.".


זה סעיף שנוגע לשמירת מסמכים ונעשו פה כל מיני עדכונים שמתייחסים לכל החובות בצו.
היו"ר יעקב אשר
הורדתם כל מיני מילים – "שחזור מלא" ו"יעיל".
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
הורדנו.
היו"ר יעקב אשר
כן, כן.
יאירה פרנקל
כן, זה בעצם מאגד הרבה הוראות שהיו - - -
היו"ר יעקב אשר
שחזור זה שחזור. ברגע שיש שחזור הכול בסדר. לא צריך להיות גם מלא או לא מלא. שחזור שהוא לא מלא הוא לא שחזור.
יאירה פרנקל
בלי "מלא ויעיל". הורדנו.
היו"ר יעקב אשר
תודה רבה לך. איפה אנחנו עכשיו?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
בתיקון לסעיף 16.
יאירה פרנקל
זה היה תיקון לסעיף 16.
היו"ר יעקב אשר
עודד אופק, בבקשה.
עודד אופק
תודה, אדוני. ההערה שלי על הסעיף שהקראנו כרגע, סעיף 16(ב). קודם כול, קיבלו את רוב הערותינו ועל כך תודות.
היו"ר יעקב אשר
סליחה, לא לגנוב קרדיטים כאן. זה בסדר.
עודד אופק
תודות מותר גם מצדנו. זה לא לקיחת קרדיט, זה חלוקה בקרדיט.

ההערה היחידה שלי היא שאנחנו לא כל כך מבינים את המונח "לרבות של עסקה בודדת". כלומר אנחנו מבינים ששחזור של עסקה בודדת. זה נראה לנו המרב שניתן להוציא. "לרבות" שמותיר חוסר בהירות לגבי הדברים והופך את זה למשהו בלתי נגמר - -
היו"ר יעקב אשר
כל הסעיף הזה מדבר על חמש שנים שצריך לשמור. מבקשים ממך את המילה "שחזור", והורידו את המילים הדרקוניות של "מלא" וכולי. תבין, כשאנחנו מדברים על שחזור של חמש שנים של חומרים אנחנו מתכוונים שזה גם ברמת העסקה הבודדת. זה בסדר, מה הבעיה?
עודד אופק
אדוני, הבעיה היא לא לגבי עסקה בודדת, אלא שכתוב "לרבות לגבי עסקה בודדת", ואז זה הופך את זה למשהו רחב ובעל היקף לא ידוע. זה הקושי.
היו"ר יעקב אשר
מישהו הבין את הקושי? אני פחות.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
עודד, ממה אתה חושש? מה יקרה?
עודד אופק
אלעזר, החשש שלנו הוא שכשאומרים "באופן שיאפשר שחזור לרבות של עסקה בודדת", יבואו ביום הדין ויגידו: למה לא שמרת X, Y, Z. אני יודע כשאומרים לי מה אני צריך לעשות, לא "לרבות" משהו שזה גם זה וגם דברים אחרים שלא מספרים לך מהם. אני יודע לשחזר עד רמת העסקה הבודדת. אז לא נדרש "לרבות", הוא מתייתר. הוא משאיר מסגרת לא ברורה. לא ברור מה כלול בה.
היו"ר יעקב אשר
אני לא מבין. אתה מבין?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אני מבין ממה הוא חושש.

אם מורידים את המילה "לרבות" - -
היו"ר יעקב אשר
לא מקשיבים לך.
יאירה פרנקל
זה יותר עניין של נוסח. זה נמצא גם בצווים אחרים. אנחנו נבדוק את זה.
היו"ר יעקב אשר
אבל שמעתם את החשש שלו? אני פחות התחברתי לזה. הוא אומר שברגע שאת אומרת "לרבות" אז כאילו - -
יאירה פרנקל
צריך לשמור את הכול.
היו"ר יעקב אשר
זה מה שהוא אומר. הוא אומר, בסדר גמור, אני שומר הכול.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אגב, עודד, ה"לרבות" לא מתייחס לפרטים שלא מופיעים פה.
היו"ר יעקב אשר
זה הסוג.
עודד אופק
מה שכתוב זה הדבר הבא: "שמירת המסמכים תיעשה באופן שיאפשר שחזור לרבות של עסקה בודדת". אני יודע לשחזר עסקה בודדת, זה מה שאני אעשה, ככה אני אפעיל את המערכת. אל תשכחו שיש לי מישהו שמפעיל את המערכות שלי שאני צריך להסביר לו מה הוא צריך לשמור. ככה אני אפעל. כשאומרים לי "לרבות עסקה בודדת" זה אומר – גם עסקה בודדת וגם עוד דברים שאנחנו לא מספרים לך עכשיו. יכול להיות שבעתיד אני אבקש ממך לשחזר ואז אני אגיד לך. עם זה אני לא יודע לחיות.
היו"ר יעקב אשר
הבנתם מה מציק לו?
יאירה פרנקל
כן.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש דברים אחרים שהם לא עסקה בודדת שאתם רוצים שהם ישחזרו.
יאירה פרנקל
בצווים אחרים זה ייעשה באופן שיאפשר גם שחזור של עסקה בודדת. כלומר זה קיים גם בצווים אחרים. אפשר להוריד את המילה "לרבות" ולכתוב: "שיאפשר גם שחזור של עסקה בודדת".
היו"ר יעקב אשר
"גם שחזור של עסקה בודדת" – נראה לך טוב יותר, עודד?
אהוד מוריה
זאת אותה בעיה.
עודד אופק
זאת אותה בעיה, כן. הקושי הוא אותו קושי. אבל ככל שכך זה כתוב בשאר הצווים אז לפחות נבקש להחיל כלל שווה לשאר הצווים ולא כלל שונה.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי. אני משאיר לכם את האופציה לנסות למצוא פתרון, ואם לא אנחנו יורדים ל"גם" במקום "לרבות" כמו בשאר הצווים.
יאירה פרנקל
בסדר.
היו"ר יעקב אשר
הלאה – תיקון סעיף 18.
יאירה פרנקל
זה ממש תיקונים טכניים של סעיף קיים. זה מתייחס לפעילות של מאגד כנותן שירותי אשראי או נותן שירות בנכס פיננסי.

תיקון סעיף 18
21.
בסעיף 18 לצו העיקרי –
1. בכותרת השוליים, במקום "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי – החלת הוראות" יבוא "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי או כנותן שירות בנכס פיננסי – החלת הוראות";
1. בסעיף קטן (א) –

1. ברישה, אחרי "פעילות מאגד כנותן שירותי אשראי" יבוא "או כנותן שירות בנכס פיננסי,";

1. בפסקה (2), במקום כהגדרתו בסעיף 36ט לחוק הבנקאות (רישוי), יבוא: כהגדרתו באותו סעיף; ובמקום "בסעיף 12(2)(ט)" יבוא "בסעיף 12(2)(י)";
1. בסעיף קטן (ב) –

(א) בהגדרה "כרטיס חיוב" במקום "בסעיף 36לט" יבוא "בסעיף 36ט";

(ב) בהגדרה "ספק" במקום "חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986" יבוא "חוק שירותי תשלום".
יאירה פרנקל
אם אפשר אני אעבור עכשיו לסעיפי התחילה והמעבר.
היו"ר יעקב אשר
כל התיקונים האלה נמחקו, נכון?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
זה לא שהם נמחקו. אני אסביר באופן כללי: סעיף התחילה של הצו - -
היו"ר יעקב אשר
סעיף תחילה זה תיקון 20?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לא. זה הפך להיות סעיף נפרד. בצו הקיים היום יש סעיף תחילה. במקום לתקן את סעיף התחילה שבצו הקיים אנחנו קובעים פה תחילה לצו המתקן. לכן זה נמחק מפה.
היו"ר יעקב אשר
הבנתי.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
זה עניין של נוסח. התוצאה היא אותה תוצאה.
היו"ר יעקב אשר
אין בעיה. רק נמשיך לקרוא, זה הכול.
יאירה פרנקל
נשארו תיקונים קטנטנים בסעיף 19.

תיקון סעיף 19
22.
בסעיף 19 לצו העיקרי –
1. בסעיף קטן (ב)(3), המילים "שירות ניכיון" ו-"מקבלי שירות ניכיון" יימחקו;
1. בסעיף קטן (ג), אחרי הרישה יבוא:

""פעולה חדשה" –קבלת שירות בנכס פיננסי, מיום התחילה המאוחר ואילך, למעט משיכת יתרה קיימת או פירעון אשראי או חוב;".
יאירה פרנקל
סעיף 20 הוא הוראת השעה.

תיקון סעיף 20
23.
בסעיף 20 לצו העיקרי –
1. בסעיף קטן (א), במקום "מיום תחילתו" יבוא "מיום התחילה המוקדם" ואחרי "לחוק" יבוא "הפיקוח על";
1. בסעיף קטן (ב) במקום "מיום תחילתו של צו זה" יבוא "מיום התחילה המוקדם".
1. בסעיף קטן (ג), במקום "מיום תחילתו של צו זה" יבוא "מיום התחילה המוקדם", ובמקום "ביום התחילה" יבוא "ביום התחילה המוקדם".
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
האמת היא שלא בטוח שצריך את התיקונים האלה. אם עשינו את הסעיף - - - כסעיף נפרד ומתקן אז לא בטוח שצריך הגדרות של סיום תחילה מוקדם או מאוחר.
יאירה פרנקל
נבדוק את זה. אני רושמת לעצמי.

אני עוברת לסעיף התחילה. לקחנו את הסעיף הקיים, סעיף 19, והוצאנו אותו החוצה. זה עלה על רקע הערה לגבי נותני שירותי אשראי שפועלים היום לפי הצו. נוצר חוסר בהירות מה קורה איתם עד שהצו נכנס לתוקף. לכן צו נותני שירותי אשראי כפי שהוא היה ימשיך לחול עליהם עד שהצו המתקן ייכנס לתוקף ב-1 בדצמבר.
היו"ר יעקב אשר
לא יהיה ואקום.
יאירה פרנקל
נכון. עד אז פועלים לפי הצו הנוכחי. בנוסח שהופץ התחילה של הצו תהיה ב-1 בדצמבר 2021. אנחנו קובעים תאריך. אני מקווה שזה ייתן להם בין תשעה לעשרה חודשים של התארגנות. זה חשוב לנו גם כדי שזה יקרה לפני הביקורת הבאה של FATF. אנחנו רוצים שהצו יהיה בתוקף.
היו"ר יעקב אשר
למי ההתארגנות?
יאירה פרנקל
בעצם לכולם – גם לנותני שירותי אשראי קיימים יש פה כל מיני עדכונים של הצו - -
היו"ר יעקב אשר
אבל פה הייתי רוצה לדעת או לעשות סקר מי מבקש. נותני השירותים למיניהם וכל אלה שמחכים שהצו הזה יתקדם, יכול להיות שהם יכולים להיות מוכנים מוקדם יותר.
יאירה פרנקל
נכון. אני אתייחס לזה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
הוא יכול לבקש שזה יחול עליו.
היו"ר יעקב אשר
כבר התרגלתי בתפקידי כאן שדווקא במשרדי הממשלה או במערכות הממשלתיות יש תמיד מומחי מערכות מידע שמסבירים שכל דבר לשנות מתחיל עם שנה וחצי בדרך כלל. אחרי מאבק אצלי בוועדה זה יורד לשנה או משהו כזה. לכן הייתי מבקש לדעת. אם זה מקובל על כולם 10 חודשים אז בסדר. אבל לדעתי, כדאי לצמצם עד כמה שניתן, כמובן, ולא להתפנק בלוח הזמנים.
יאירה פרנקל
אני אגיד מילה על זה כי זאת הערה חשובה. נותני השירות בנכס פיננסי שחיים היום בריק בלי צו כבר כמעט שנתיים, חלקם מאוד רוצים שהצו יחול עליהם באופן מידי.
היו"ר יעקב אשר
מחר בבוקר.
יאירה פרנקל
בדיוק. לכן נתנו פתרון לעניין הזה בדומה לפתרון שנתנו בעבר בצו של P to P. אז יש לנו כבר ניסיון עם הדבר הזה. מה שקבענו זה שנותני שירות בנכס פיננסי שלא חל עליהם היום צו שרוצים להחיל עליהם את הצו יכולים להודיע לממונה על שוק ההון שהם מעוניינים להחיל על עצמם את הוראות הצו - -
היו"ר יעקב אשר
ואז מה, הם מקבלים תו ירוק?
יאירה פרנקל
מהיום שהם מוסרים הודעה לממונה הצו ייכנס לתוקף לגביהם. אבל מכיוון שהם בכל זאת צריכים תקופת היערכות כדי להיערך לתיקונים שבצו נתנו פה שני מסלולים ירוקים: אחד, כבר היום יש נותני שירות שהם עוסקים ותיקים והם פועלים לפי צו נותני שירותי מטבע הישן, מ-2014. הרבה מהם המשיכו לפעול באופן וולונטרי גם בתקופה שלא היה להם צו, לפי הצו הישן. לגביהם הם יוכלו בתקופה הזאת לפעול לפי הצו הישן וזה ייחשב כאילו הם פועלים לפי הצו הקיים. לגבי מי שלא פעל עד היום לפי צו נותני שירותי מטבע, הם יכולים לפעול לפי עקרונות חשובים שיש בצו ואז רק להחיל על עצמם את מלוא הצו ב-1 בדצמבר.
היו"ר יעקב אשר
מה הם עושים, הבנתי. מה יוצא להם מזה? מי מכיר בהם בזה? אתם.
יאירה פרנקל
אנחנו וגם המערכת הפיננסית.
היו"ר יעקב אשר
זאת השאלה.
יאירה פרנקל
זאת המטרה.
היו"ר יעקב אשר
זאת המטרה אבל זאת השאלה אם זה הולך לקרות או לא. אם אני הייתי פקיד הייתי אומר, אדוני, בעוד עשרה חודשים נכנס הצו, תהיה בפנים, קח אסימון ותבוא אליי בעוד 10 חודשים.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אם הם יבואו עם סוג של צטעל'ה - -
היו"ר יעקב אשר
בדיוק, הצטעל'ה, התו הירוק. אני בדיוק רב כאן בחדר עם משרד הבריאות על העניין שזה לא יהיה צטעל'ה. אם אני יודע שיודעים לזהות את שני הסוגים וזה מחייב את השווקים הפיננסיים בעניין הזה – מה פירוש מחייב? מחייב ברמה של אותו חיוב שיהיה אחרי עשרה חודשים אז אני באתי על סיפוקי. השאלה אם זה מה שהולך לקרות.
יאירה פרנקל
אנחנו יכולים לקוות. אני יכולה להגיד שלפחות מבחינת הפיקוח של הרשות לאיסור הלבנת הון אנחנו רואים אותם כגופים מפוקחים שלנו לעניין הלבנת הון מהיום שהם מודיעים לנו על כך.
היו"ר יעקב אשר
בכל מקרה אני אומר, אנא תבדקו את העניין - -
מאיה לדרמן
התשובה של לאמץ עקרונות זה אימוץ עקרונות, זה בדיוק מה שזה. זה לא אומר שחל עליהם צו בתוקף.
היו"ר יעקב אשר
בדיוק לכן אני שואל.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
זה לא מה שכתוב בנוסח.
מאיה לדרמן
אני רוצה להפנות להוראה 7א בחוק הבנקאות שממש מדברת על הגישה למערכת הבנקאית ושם מדובר ממש על צו בתוקף. צו בתוקף זה כל הצו בתוקף.
היו"ר יעקב אשר
קודם כול, תודה על הכנות. גם אני הבנתי את זה ככה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אני לא מסכים עם מאיה כי בנוסח של סעיף קטן (ב) כתוב: "על אף האמור בסעיף קטן (א) תחילתו של צו זה". זה אומר שלפי הנוסח של סעיף קטן (ב) ברגע שנותן שירות בנכס פיננסי מודיע הצו הזה חל עליו. יש לו הקלות מסוימות אבל הצו חל עליו.
היו"ר יעקב אשר
אלעזר, תן לי להגיד לך דבר אחד.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יכול להיות - - - אבל זה מה שכתוב פה.
היו"ר יעקב אשר
אני רוצה להגיד לך דבר אחד: גם אתה צודק וגם מאיה צודקת. כי מה שאתה אומר זה הצו; מה שהיא אומרת זאת פרשנות שיגידו. יגידו, חכו, הצו ייכנס לתוקף ואז אתם במשחק. לכן, אם ככה, אין לי מנוס מלשאול למה עשרה חודשים? למה לא קודם? מי קבע את המספר המקודש – 10 חודשים?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
זה בקשה מהשטח.
היו"ר יעקב אשר
אז זאת השאלה: האם זה בא מבקשות מהשטח או זה בא - -
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לא, לא, הם רצו פחות.
אהוד מוריה
אני אתייחס לשאלה: ניסינו לרבע את המעגל כי יש פה כמה אינטרסים סותרים של הגופים. מצד אחד הוודאות שהם קונים את כל התוצרים של הצו, ומצד שני היכולת שלהם להיערך. מלכתחילה חשבנו שפרק זמן של חצי שנה זה נקודת איזון טובה יותר.
היו"ר יעקב אשר
הבנתי. זאת אומרת זה לא בא מאתנו או מכם עשרה חודשים.
אהוד מוריה
המקסימום הוא מאיתנו כי לאחר פרק הזמן הזה יש ביקורת וכולי. אבל בין חצי שנה לעשרה חודשים - - -
יאירה פרנקל
אני רק אשלים שלגבי יישום העקרונות זה גם אם - - - זאת אומרת הוא יכול להחליט להחיל על עצמו את הצו כמו שהוא.
היו"ר יעקב אשר
אז אני רוצה לסכם ככה. חבל על הזמן.
משה בן יעקב
אני יכול להעיר הערה?
משה בן יעקב
אני מייצג את נותני השירותים הפיננסיים. אני רוצה להגיד שברגע שהגופים מגישים בקשה לרישיון הם כבר מגישים את המודל שלהם לניהול סיכוני הלבנת הון, אז הם כבר גופים שמחילים על עצמם את כל ההגנות האלה שמופיעות בצו ובצו הקודם.

מבחינת תוכנה אני לא מכיר אף בית תוכנה שיצטרך 10 חודשים או יתחיל לשבת מחר ויסיים רק בעוד 10 חודשים להכין את המערכת להגנות האלה. ומבחינת הגופים – המערכת הפיננסית הבנקאית לא תקבל שמישהו החיל על עצמו את הצו, והיא לא תסתכל עליו כמישהו שחל עליו צו. היא תסתכל עליו כגוף לא מפוקח עדיין עד שהצו ייכנס לתוקף. אז אין שום סיבה אחרת שנראית לעין שצריך לדחות את זה בעשרה חודשים. גם חצי שנה זה יותר מדי. לא צריך שלושה חודשים אבל בטח לא 10 חודשים. איפשהו באמצע זה הרבה יותר נכון. השוק הזה כבר רוצה לצאת לדרך. רוצים להתחיל לקיים כאן מערכת פיננסית מקבילה למערכת הבנקאית, והדבר הזה ממש תוקע.
היו"ר יעקב אשר
כמה שנים אתה בתחום?
משה בן יעקב
כמעט 10 שנים.
היו"ר יעקב אשר
אני בתחום הזה יומיים וברור שכיוונתי לדעת גדולים. אני חושש מזה, ואני אומר את זה כל הזמן. השאלה אם יש לנו תרופה לעניין הזה. כי מצד אחד אם נוריד את זה לחצי שנה – יש הרבה גופים – לא אתה, אבל גופים אחרים, שטוענים שלא יכולים להיערך לזה, אבל גם אותם אני לא רוצה להפסיד. מה זה היערכות? היערכות זה להכין תוכנת מחשב שכולם עובדים איתה כבר היום, להחיל עליה עוד כמה פרמטרים. בית התוכנה הכי קשה והכי מסובך בעולם – ייקח לו שלושה חודשים, ובאמת הגזמתי. זה עניין של הצבת יעד. אם תציב להם יעד לשבוע הבא, תאמין לי – גם בזה יעמדו. אבל זה עניין של עלויות. זה לא לוקח 10 חודשים. 10 חודשים לוקח לשגר חללית לחלל, לא לתקן כמה דברים שקשורים לצו איסור הלבנת הון.
היו"ר יעקב אשר
אבל אחרי 10 חודשים היא מתרסקת ברגע האחרון.
אמיר ונג
אני יכול להתייחס?
היו"ר יעקב אשר
מי מדבר איתנו?
אמיר ונג
עורך דין אמיר ונג מאיגוד הביטקוין. היועץ המשפטי של הוועדה אומר בצדק שאמנם יש פה תהליך שאתה נכנס מוקדם יותר בתור מי שמספק את השירות, אבל מרגע שנכנסת פנימה הצו חל עליך. זה מפסיק להיות וולונטרי, אתה לא יכול ללכת אחורה, אתה לא יכול להגיד אם הפרת את הצו – טוב, זה היה וולונטרי - -
היו"ר יעקב אשר
הנקודה ברורה.
אמיר ונג
הסעיף אומר בבירור: מרגע שנכנסת פנימה הצו חל עליך. יש מסלול אחד שזה עקרונות אבל אלה לא סתם עקרונות אלא מדיניות כתובה שאתה גם מגיש אותה למי שמפקח עליך; יש מסלול שני, סעיף (ב)(2) שלפיו אתה עובד לפי צו איסור הלבנת הון של נותני שירותי מטבע באופן מלא, צו - - - במשך הרבה מאוד שנים. אז חל עליך צו במובן הכי מלא של המילה.
היו"ר יעקב אשר
לכן אתה אומר שאפשר להשאיר את לוח הזמנים כמו שהוא.
אמיר ונג
לדעתי, אפשר. אני מקווה שהמערכת הבנקאית וכל הרגולטורים ידאגו שבאמת יכבדו את העובדה שכבר חל צו על מי שנכנס פנימה. זה לא וולונטרי. זה לא שאם אני לא רוצה אני אצא ואם - - - אז לא נורא כי הכול היה וולונטרי.
היו"ר יעקב אשר
תודה. אני רוצה לשאול שאלה: האם יש לנו אפשרות לעגן את זה כאן? ההבהרה של היועץ המשפטי אלעזר היא שיהיה כתוב במפורש שלגבי אותם אלה במסלול הזה או הזה חל עליהם הצו.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
זה כתוב במפורש.
אהוד מוריה
לכאורה האמירה הזאת כתובה. כתוב מה שהצו אומר. רשות שוק ההון לא תוציא אישור שלה על קיום ההוראות. כתוב בצו מה שכתוב בצו. השאלה איך הבנקים יפרשו את זה לנו כרשות שוק ההון? כנראה גם לגופים אין שליטה. אנחנו פה ברמת הניסוח של הצו.
היו"ר יעקב אשר
אולי אפשר להעלות את הבנקים ולשמוע מה הם אומרים.
יאירה פרנקל
חשוב לי להגיד שההערה של מאיה התייחסה רק למי שמחיל על עצמו עקרונות ולא לפי מי שפועל לפי הצו הקודם של נותני שירותי מטבע.
מאיה לדרמן
כן, רק למי שמאמץ עקרונות.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אני לא מסכים עם מאיה גם על הדבר הזה. זה לא מה שכתוב. יכול להיות שככה את רואה את זה אבל זה לא מה שכתוב. כי לפי הנוסח של סעיף קטן (ב) "תחילתו של צו זה", זה אומר שאז חל עליו הצו הזה. אלא שהצו אומר, אני חל עליך, ואני אומר לך שבתקופה הזאת והזאת עקרונית ההוראות של הצו חלות עליך אבל גם אם תעשה ככה בצורה טיפה שונה זה עדיין בסדר בתקופה הזאת. אבל על פניו, לפי הניסוח הזה, זה חל עליו בצורה מלאה. זה מה שכתוב. אני לא יודע מה הבנקים יעשו עם זה אבל זה מה שכתוב.
היו"ר יעקב אשר
תודה. נמצאת איתנו במקרה אושרית מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל? היא רשומה שהיא נמצאת איתנו. אושרית, את נמצאת איתנו במקרה? או מישהו אחר מבנק ישראל?
רונן ניסים
כן, אדוני, רונן ניסים מהמחלקה המשפטית בבנק ישראל.
היו"ר יעקב אשר
אתה עוקב אחרי הדיון? שמעת את הנקודה שאנחנו נמצאים בה כבר עשר דקות?
רונן ניסים
כן, אדוני. זאת נקודה חשובה מאוד, ואני מבקש – קצת הפתעתם אותנו כי לא התקיים דיון ממשלתי בנקודה הזאת, ואני מבקש שיתקיים דיון בינינו לבין הרשות לאיסור הלבנת הון, משרד המשפטים ורשות שוק ההון כדי לחדד את הנקודה ולתת תשובה מוסמכת ומלומדת. זאת באמת נקודה לא פשוטה.
יאירה פרנקל
הנוסח הזה לא השתנה מהותית כבר תקופה ארוכה.
רונן ניסים
אבל לא פניתם אלינו וביקשתם לוודא שזה התקבל במערכת הבנקאית. מן הראוי היה לקיים דיון - - - כמו שהיושב-ראש אמר בצדק: הטורח בערב שבת וכולי.
היו"ר יעקב אשר
רגע. לפני שאתה לוקח את היושב-ראש ואת השבת בעניין הזה – אם אני מבין נכון הנוסח הזה לא השתנה.
יאירה פרנקל
לא השתנה.
היו"ר יעקב אשר
הנוסח הזה לא השתנה, ואתם ראיתם את הנוסח הזה. אז ישבת בשקט ואמרת ככה: אם זה שטורח בערב שבת לא יגיד לי כלום אני יושב בשקט ואני אעשה אחר כך מה שאני רוצה. אני לא חושב שזה צריך להיות ככה. אם זה מטריד – ואותי זה מטריד כי בסוף אנחנו עושים פה הרבה שינויים כדי שאותם גופים יוכלו לעבוד מול הבנקים בשקט. אבל אם לבנק יהיה תירוץ שזה עדיין לא נכנס לתוקף, אלא רק אחרי עשרה חודשים, ובינתיים אותם שני סעיפים או שתי אפשרויות שקיימות בנוסח – כמה זמן?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
מהטיוטה - - -
היו"ר יעקב אשר
כבר כמה שבועות טובים. זה גם יותר החלק של הפיקוח על הבנקים.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
הוא מהפיקוח על הבנקים.
היו"ר יעקב אשר
אה, אתה מהייעוץ המשפטי של הפיקוח על הבנקים.
רונן ניסים
אני מהמחלקה המשפטית של בנק ישראל שגם מלווה את הפיקוח על הבנקים. אבל, אדוני, זה נוגע למערכת היחסים בינינו לבין שאר רשויות המדינה. מן הראוי שזה היה עולה בשיחות שלנו טרום הדיון. זה לא עלה, ואני מבין שזה גם לא עלה בישיבות עם הרשות לאיסור הלבנת הון. אני מבקש, אם אפשר, שנדון בזה בינינו ואז ניתן תשובה מלומדת לוועדה.
היו"ר יעקב אשר
"לדון בינינו" מקובל והכול מצוין, אני רק רוצה לסיים את החוק.
רונן ניסים
גם אנחנו. אנחנו מברכים על הצו, דרך אגב. אנחנו חושבים שזה מאוד יקדם את מערכת היחסים של הגופים הללו עם המערכת הבנקאית ויפחית את החיכוכים ככל שהם קיימים.
היו"ר יעקב אשר
רונן, עכשיו תקשיב לי רגע כי בזום אתה לא רואה שאני מדבר. יש פה שתי אופציות: אופציה ראשונה מבחינתי – ולדעתי, זה צריך להיות גם מבחינתכם – זה למצוא את הדרך שתהיה הודעה חד-משמעית שלכם בעניין הזה לגבי אותם גופים שיעשו אחת משתי אפשרויות שהצו מאפשר להם בתוך עשרת החודשים הללו, והם יוכרו לכל דבר ועניין שחלו עליהם כל הכללים.

אני מבקש שתעשו את ההידברות הזאת מהר, מבחינתי עוד היום. אנחנו גם נעשה הפסקה אחר כך, ואפשר לעשות את ההידברות הזאת גם בהפסקה. אבל אני מודיע דבר אחד: אם לא תגיעו להבנה כזאת ולא יהיה ברור שאתם תכירו באותם גופים, לפי הנוסח של הצו, אז אנחנו נרד לחצי שנה לפחות בכניסה שלו. ואז הסיכון שאתם לוקחים הוא גדול יותר. אני לא אשאיר את המצב ככה. זה או שזה יהיה עשרה חודשים, ואז שני כיסאות המפלט שבניתם ישמשו את ייעודם או שנשאיר אותם, כמובן, אבל תוקף הצו ייכנס אחרי שישה חודשים ולא אחרי עשרה חודשים. תודה רבה. אני מבקש לנצל את הזמן. אם אתה צריך אתה הטלפון של הגופים הממשלתיים מנהל הוועדה יעזור לך בעניין.
רונן ניסים
אנחנו בקשר טוב.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי. הקו גם זמין.

רון צרפתי, BIT2C, בבקשה.
רון צרפתי
בוקר טוב, אדוני יושב-ראש הוועדה, אני מבקש לדבר, בבקשה, אחרי תום הדיון על הסעיף. אני רק אגיד תודה לאדוני ולוועדה שעכשיו הציפה וגילתה לכולם את הפיל שבחדר. הבעייתיות הכי גדולה היא היחס של בנק ישראל ושל המערכת הבנקאית לגופים הפיננסיים מהרגע שהצו נכנס לתוקף גם מבחינה משפטית וגם מבחינה מהותית. ברגע שהצו נכנס לתוקף הגופים תחת משטר פיקוח מלא של איסור הלבנת הון ומימון טרור, אז למעשה, הסיכונים והאחריות הם על הגופים עצמם, והבנקים לא יכולים להמשיך לפעול כרצונם. נקווה שזה יתברר בתום הדיון ותודה שזה עלה.
היו"ר יעקב אשר
אני רוצה לומר לך לגבי הפיל הזה שהיה בחדר הזה – אני כבר בישיבה הראשונה סימנתי ונצנצתי אותו, וטוב שאתה אומר. בהמשך כשיהיו לך עוד הערות אנחנו ניתן לך.

עודד אופק, עוד משהו היום?
עודד אופק
תודה, אדוני. שני דברים קטנים: א', רציתי להתייחס להערות שהיו קודם ולציין לגבי הנושא של התחולה, שברגע שמודיעים על אימוץ מלא אז ממילא זה מאומץ כנדרש, אבל הצדדים מן הסתם ייתנו עמדה יותר מאוחר אז אני חוזר בי מההתייחסות הזאת.

נקודה אחת שהייתה חשובה לי שהועלתה בצורה ראשונית על-ידי עורכת הדין פרנקל – אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה שהצו ישונה בדצמבר 2021. אנחנו רק רוצים להבטיח שכל הפעולות שביצעו נותני האשראי לפי הצו הקודם שחל עליהם ייחשבו כפעולות שנעשו גם בהתאם לצו החדש ברגע שהוא ייכנס לתוקף, והם לא יידרשו להתאים את תקנות הלקוח ואת המסמכים שיש אצלם מחדש בהתאם להוראות הצו החדש. זאת נקודה משלימה קטנה שאני מבקש מעורכת הדין פרנקל שהתייחסה בתחילת הדברים. תודה, אדוני.
יאירה פרנקל
האמת היא שזה לא ברור לי כי צו נותני שירותי אשראי חל עליהם היום, והם נדרשים לעשות הכרת הלקוח, ואין שינויים משמעותיים.
היו"ר יעקב אשר
אבל מה שהוא שואל זה האם אנשים יצטרכו ללכת אחורה ולגמור הכול מחדש.
יאירה פרנקל
לא, כי הוא מדבר על נותני שירותי אשראי והצו חל עליהם כבר היום. כלומר הייתה הוראת מעבר כשצו נותני שירותי אשראי נכנס לתוקף. עכשיו אנחנו עושים תיקון לצו נותן שירותי אשראי שמכיל את ההוראות לראשונה על נותני שירות בנכס פיננסי. אבל נותני שירותי אשראי פועלים כבר היום.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אבל גם ברור שהתחולה היא אקטיבית. נראה לי שהצו נכנס לתוקף והלאה.
עודד אופק
אני אנסה לחדד את הכוונה שלנו: הרי בדצמבר ייכנסו - -
היו"ר יעקב אשר
רגע, עודד, מה אמרת, אלעזר?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אני אומר שהשינויים שיידרשו מכם, ברור שהתחולה שלהם היא אקטיבית. כלומר מרגע שהתיקונים שנוגעים אליכם הם מרגע שהצו ייכנס לתוקף והלאה. זה כמו כל חקיקה שהתחולה שלה היא אקטיבית, היא לא הולכת אחורה. גם בלי לכתוב זאת המשמעות של החקיקה. אם אתה לא כותב אחרת היא חלה מכאן ולהבא.
עודד אופק
בעבר גם בצו המקורי נרשם לגבי מי שפעל בדרך מסוימת שזה ייחשב כאילו זה עונה על הוראות הצו - - -
יאירה פרנקל
נכון, כי לא חל עליהם צו.
עודד אופק
- - - וגם של יאירה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אבל אז היינו בסיטואציה מיוחדת. אם אתה זוכר זה היה בערך במרץ 2018 והייתה ביקורת ורצו להכניס מיד. זאת הייתה סיטואציה מאוד ייחודית ולכן היינו צריכים לעשות מין הוראת מעבר. אבל עכשיו זה כמו כל תיקון לצו. עזוב רגע את נותני שירותים בנכס פיננסי, מבחינת נותני האשראי יש צו, מתקנים אותו והתיקונים חלים מכאן ולהבא.
עודד אופק
מאה אחוז. רק היה לנו חשוב להבין שיהיה ברור שלא מתחילים עכשיו לתקן אחורה אלא רק קדימה.
היו"ר יעקב אשר
ברור לחלוטין. בבקשה, תמשיכי להקריא, עורכת הדין פרנקל.
יאירה פרנקל
אני אקריא את הנוסח הקיים כפוף למה שייקבע אחרי הבירורים הפנים-ממשלתיים.

תחילה
24.
(א) תחילתו של צו זה ביום כ"ז בכסלו התשפ"ב (1 בדצמבר 2021) (להלן – יום התחילה); על אף האמור, תחילתו של סעיף 7א(ג)(2) לצו העיקרי במועד שיקבע הממונה בהוראות שפרסם לעניין הסעיף האמור.(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתו של צו זה לעניין נותן שירות בנכס פיננסי שהודיע לממונה שהוא מעוניין להחיל על עצמו את הוראות צו זה במועד מוקדם מיום התחילה – מיום מסירת הודעתו כאמור לממונה; הודיע נותן שירות בנכס פיננסי כאמור, יחולו עליו, מיום מסירת ההודעה כאמור עד ליום התחילה, הוראות אלה:
(1) אם נותן השירות בנכס פיננסי לא פעל כנותן שירותי מטבע לפני יום התחילה המאוחר כאמור בסעיף 114(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים – יראו אותו כמי שמקיים את הוראות הצו העיקרי, גם אם יישם את העקרונות שלהלן, לפי מדיניות שיחליט עליה נותן השירות בנכס פיננסי: הכרת הלקוח בסעיף 2, שמירת מסמכים בסעיפים 4(ג) ו-16(ב) ו-(ג), דיווח על פעולה בלתי רגילה בסעיף 11(ב), חובת בדיקה אל מול רשימה בסעיף 14 וקביעת מדיניות, כלים וניהול סיכונים בסעיף 15;
(2) אם נותן השירות בנכס פיננסי פעל כנותן שירותי מטבע לפני יום התחילה המאוחר כאמור בסעיף 114(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים – יראו אותו כמי שמקיים את הוראות הצו העיקרי גם אם ביצע את החובות שבתוספת החמישית.(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) יראו בהכרת הלקוח, רישום פרטי זיהוי, אימות פרטים ודרישת מסמכים, הצהרה על נהנה ובעל שליטה וכן זיהוי פנים אל פנים שבוצעו לפני יום התחילה לגבי מקבל שירות בנכס פיננסי, לפי סעיפים 2 עד 6 לצו נותני שירותי מטבע, כאילו בוצעו לפי סעיפים 2 עד 6 לצו העיקרי.


זה מתייחס למי שכבר עשה את הפעולות האלה והמשיך באופן וולונטרי לפעול לפי הצו הישן. זה ייחשב כאילו הוא ביצע את הפעולות ולא יצטרך לעשות אותן מחדש.
יאירה פרנקל
(ד) ניתן שירות בנכס פיננסי לפני יום התחילה, ולא בוצע לגבי מקבל השירות הליך של הכרת הלקוח לפי סעיף 2 לצו נותני שירותי מטבע, יבוצע הליך של הכרת הלקוח לפי סעיף 2 לצו העיקרי לפי הוראות אלה:
(1) לעניין שירות של החלפה של נכס פיננסי בנכס פיננסי אחר, לרבות פדיון, פריטה, המרה, מכירה או העברה של נכס פיננסי – במועד ביצוע פעולה חדשה;
(2) לעניין ניהול או שמירה של נכס פיננסי, לרבות באמצעות כספת – במועד ביצוע פעולה חדשה ובכל מקרה לא יאוחר משנים עשר חודשים מיום התחילה המאוחר.


שוב, לגבי נותני שירות שלא פעלו לפי הצו - -
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יום התחילה, לא "המאוחר".
יאירה פרנקל
"יום התחילה". נכון. יש פה הוראות שמסבירות להם מתי הם צריכים להשלים את הפעולות לגבי לקוחות קיימים.


(ה) בסעיף זה –


"פעולה חדשה" – קבלת שירות בנכס פיננסי, מיום התחילה ואילך, למעט משיכת יתרה קיימת או פירעון חוב;


"צו נותני שירותי מטבע" – צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014.


אז אני אמשיך בינתיים?
היו"ר יעקב אשר
מישהו רצה להעיר משהו עכשיו?
יאירה פרנקל
זה בעצם כל ההערות שהיו.
היו"ר יעקב אשר
זה מה שדיברנו, אני יודע. אני שואל שוב. הלאה.
יאירה פרנקל
החלפת התוספת הראשונה
25.
במקום התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא
"תוספת ראשונה
(הגדרת "מקבל שירות מזדמן" בסעיף 1,סעיפים 3(ד)(3), 7(ב)(1), 10(א)(2)(א), 11(א)(2), 12(2)(יא) והתוספת הרביעית)

רשימת המדינות והטריטוריות


1.
מדינה או טריטוריה מתוך רשימת המדינות או הטריטוריות שארגון ה-FATF, ארגון Moneyval או ארגונים בין-לאומיים אחרים פרסמו לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור; סעיף 11(א)(2) לצו זה יחול רק לגבי המדינות והטריטוריות שברשימה לגביהן קבע הארגון שיש לנקוט צעדי מנע; רשימות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת;


2.
המדינות או הטריטוריות שלהלן
איראן, אלג'יריה, אפגניסטאן, הממלכה של ירדן, הרשות הפלסטינית, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מצרים, טורקיה, מרוקו, סודאן, סומליה, סעודיה, עירק, פקיסטאן, צפון קוריאה, רצועת עזה, תוניס ותימן, ובלבד שלא מדובר בפעולה אסורה לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939 ."

תיקון התוספת השנייה
26.
בתוספת השנייה לצו העיקרי, בכותרת, במקום "סעיף 2(ג)" יבוא "סעיף 2(ד)".

תיקון התוספת השלישית

27.
בתוספת השלישית לצו העיקרי, במקום "שירות מתן האשראי" יבוא "השירות".
יאירה פרנקל
אני אקריא את התוספת הרביעית שמתייחסת לרשימת פעולות שיכול להיות שייראו כפעולות בלתי רגילות לפי הצו. אנחנו קוראים לזה רשימה של "דגלים אדומים". כשנותן שירות האשראי סבור שהתקיימו אחד מהתסמינים האלה שמופיעים ברשימה - -
היו"ר יעקב אשר
תסמינים. החזרת אותנו לקורונה. יום אחד אני משתחרר מהקורונה ואת מחזירה אותי לזה.
יאירה פרנקל
זה עוד מהימים שהיו לזה משמעויות אחרות.

אז אם מתקיימים בעיניו אחד התסמינים האלה הוא נדרש לדווח דיווח בלתי רגיל, לפי הוראות הצו, אלא אם כן יש לו סיבה להניח שלא צריך לראות את זה כפעולה בלתי רגילה.

אני אקריא אותם אחרת:

החלפת התוספת הרביעית
1.
במקום התוספת הרביעית לצו העיקרי יבוא:"תוספת רביעית(סעיף 11(ב))רשימת פעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות לפי הצו1. פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 11(א) לצו;2. פעילות שנראה שמטרתה לעקוף את חובת הזיהוי;3. סירוב מקבל שירות לספק מסמכי זיהוי לאחר שנתבקש לעשות כן, בלא הסבר סביר;4. פעולה בעלת היקף כספי ומורכבות גבוהים, בלא הסבר סביר;5. הבקשה לביצוע הפעולה היא של מי שאינו מקבל השירות, בלא הסבר סביר;6. החזר אשראי בידי מי שאינו מקבל שירות, בלא הסבר סביר;7. נראה כי מקבל השירות פועל עבור נהנה, בלי שהצהיר על כך;8. נראה כי הפעולה המבוקשת חסרת היגיון עסקי או כלכלי למקבל השירות;
היו"ר יעקב אשר
שאני אבין, תכניסו אותי רגע לעניין. אני שונא דברים שהם אמורפיים כאלה. מה זה "נראה כי הפעולה המבוקשת חסרת היגיון עסקי או כלכלי"? יכול להיות ויכוח בדברים כאלה.
יאירה פרנקל
אתה עושה הכרת הלקוח ללקוח ואתה שואל אותו מאיפה מגיע הכסף, עבור מה הכסף, אם יש פה פעולה שאין בה - -
היו"ר יעקב אשר
דבר כזה זה דגל אדום?
יאירה פרנקל
כן. אם משהו נראה לך לא סביר - -
היו"ר יעקב אשר
כי מי שלא עושה את זה באופן רגיל אז הוא בכלל לא בביזנס.
יאירה פרנקל
זה החובות שלהם. זה חלק חשוב מהצו.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לפי הצרכים שהם מכירים - - -
היו"ר יעקב אשר
אבל בעצם בנו פה איזשהו פרופיל ואמרו שאם מישהו לא עומד באחד מאלה אז מתחילים להסס.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
זה פרופיל אישי. יכול להיות לקוח כזה שלפי הפרופיל שלו זה לא הגיוני מה שהוא עושה.
היו"ר יעקב אשר
טוב. צריך להכיר את המקצוע הזה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אגב, זה לא אומר שזאת פעולה לא בסדר. פשוט היא לא מסתדרת עם - - -
היו"ר יעקב אשר
כשהיא כתובה בצורה הזאת.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לא, לכן זה מכונה "פעולה בלתי רגילה". ביחס למה היא "בלתי רגילה"? היא בלתי רגילה ביחס לפרופיל של הלקוח, ביחס להכרת הלקוח.
היו"ר יעקב אשר
טוב.
יאירה פרנקל
החובה היא לדווח דיווח בלתי רגיל לרשות לאיסור הלבנת הון. זה זרקור לפעולה. המשך הקראה:


9. נותן השירות לא הצליח לבצע הליך הכרת הלקוח בהתאם לסעיפים 2 עד 4 לצו בשל התנהגות ללא הסבר סביר של מקבל השירות.


10. פעולות בלתי אופייניות למקבל השירות או פעולות אחדות לאותו יעד או מאותו מקור, והכול בלא סיבה נראית לעין;


12. מקבל השירות מגלה אדישות בנוגע לתנאי השירות ובכלל זה סיכונים, עמלות, עלויות, ריביות וכדומה;


13. אם ניתן שירות למי שנחזה בעיני נותן השירות כמי שחייב ברישיון לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים ולא הצהיר על כך;


14. נראה כי קיימת זיקה בין פעולות שונות, בלא הסבר סביר;


15. פעולה שמעורב בה ארגון שהוכרז התאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או ארגון שהוכרז ארגון טרוריסטי לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, או ארגון שהוכרז כארגון טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור, וכן פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של ארגון כאמור;


16. פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעולה של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי פרק ב' לחוק המאבק בטרור;


17. העברות שוטפות מגופים במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לצו, או אל גופים כאמור;


18. הצהרה שניתנה לפי הצו שנחזית להיות בלתי נכונה;


צריך לתקן פה את המספור. אני ממשיכה עם המספור הקיים.
יאירה פרנקל
20. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח, שלפי ידיעת נותן השירות נמצא בקשר עם יחיד או גוף במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה;


21. פעולה של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם הפעילות המוצהרת של הארגון, אם הפעילות המוצהרת של הארגון ידועה לנותן השירות;


22. רצף פעולות של אותו מקבל שירות שנראה כי מטרתן לעקוף את חובת הדיווח;


23. החזר אשראי בסכום מהותי סמוך למועד קבלתו בלא סיבה נראית לעין;


24. קבלה או החזר אשראי בסכום מהותי במזומן, בלא סיבה נראית לעין;


25. פעולה של מקבל שירות שהצהיר כי הנהנה אינו ידוע ולא עדכן את ההצהרה בתוך 60 ימים ממתן האשראי;


30. שימוש בסוגי מטבעות וירטואליים שלא ניתן להתחקות אחריהם באמצעים מקובלים;
יאירה פרנקל
יש פה כמה תסמינים חדשים שנוגעים למטבעות וירטואליים.


31. מסחר במטבעות וירטואליים באמצעות פעולות או טכנולוגיות אשר לא ניתן לעקוב דרכן אחר ההעברה או השולח, או קיומן של אינדיקציות לשימוש באמצעים להסתרת מקור הפעולות;


32. אי התאמה בין הצהרת הלקוח באשר למקור הכספים לבין המידע הידוע על כתובת הארנק של המטבע הוירטואלי, בלא הסבר סביר;


33. העברת מטבעות וירטואליים לפלטפורמות שלפי המידע המצוי ברשות נותן השירות התעורר אצלו חשש שהן משמשות לפעילות פלילית ובכלל זה: להימורים, פדופיליה, זנות, סחר בסמים וכדומה;
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
חשוב לי להדגיש גם על התסמין הזה וגם על התסמין שלאחר מכן שמדובר פה על חשש סובייקטיבי. זה לא משהו אובייקטיבי שיגידו, היית צריך לחשוב כך וכך. זאת אומרת הוא לא צריך לבצע איזשהו מחקר כי בסוף לא מדובר על גורמים שהם בעלי מקצוע במובן המשפטי שצריכים לדעת אם משהו פלילי או לא, אלא לפי מה שידוע לו – כי זה משהו ברור לו – אם מתעורר אצלם חשש סובייקטיבי אז שידווחו.
היו"ר יעקב אשר
תודה.
יאירה פרנקל
34. קיים חשש כי מקור הכספים הוא ברכוש אסור;


35. קבלה או העברה של מטבעות וירטואליים שלפי המידע המצוי בידי נותן השירות התעורר אצלו חשש שהם חשודים, לפי ההיסטוריה שלהם, כמטבעות שמקורם בפעילות פלילית, לרבות פלטפורמות "Dark Market";


36. כתובת ה-IP אינה תואמת את המידע בדבר מאפייני הלקוח, מעבר תכוף בין כתובות IP או שימוש באמצעים להסוואת אזור ההתחברות או כתובת ה-IP, והכל בלא הסבר סביר.".תם ונשלם.
היו"ר יעקב אשר
מי זה שביקש לדבר בהמשך?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אם יש להם הערות על התסמינים.
היו"ר יעקב אשר
על מה?
קריאה
אני ביקשתי על סעיף 6.
היו"ר יעקב אשר
לא, לא. קודם היה מישהו שאמר שהוא רוצה שיסיימו את הסעיף הזה ואז לדבר. אוקיי, לא חשוב.
קריאה
רון צרפתי ביקש.
היו"ר יעקב אשר
רון צרפתי, בבקשה.
רון צרפתי
לעניין סעיף 19, 20: המתווה המוצע, לאחר שהיה שיח עם הרשויות שהיו מאוד קשובות – מאיה ויאירה – והציעו מתווה שאימץ הצעות שונות - -
היו"ר יעקב אשר
רגע, מה זה 19 ו-20?
רון צרפתי
- - המתווה הזה מקובל ונכון והגיוני, עושה שכל - -
היו"ר יעקב אשר
רגע, רגע. רון.
רון צרפתי
כן.
היו"ר יעקב אשר
אתה לא מדבר על מה שהוקרא עכשיו, אתה מדבר על הסעיפים הקודמים, נכון?
רון צרפתי
נכון. כי סיימנו להקריא. אני רק רוצה להגיד שהמתווה הזה הוא נכון - -
היו"ר יעקב אשר
רגע, רגע. אתה גם רוצה לנהל את הישיבה?
רון צרפתי
סליחה.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו סיימנו להקריא. אני אעשה עכשיו הפסקה - -
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אולי קודם כול יש למישהו הערה להעיר.
רון צרפתי
על הסעיף האחרון, בבקשה.
היו"ר יעקב אשר
אז דבר. מה ההערה שלך על הסעיף האחרון?
רון צרפתי
על סעיף התחילה 20(ד)(2).
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לא, רון, השאלה אם יש לך הערות על התוספת הרביעית – על התסמינים של פעולות - - -
רון צרפתי
לא, אין הערות.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש למישהו אחר הערות על התסמינים?
דני מזרחי
אלעזר, אפשר?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
היושב-ראש נותן רשות דיבור, לא אני.
היו"ר יעקב אשר
מי אתה?
דני מזרחי
אני דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלאנס.
היו"ר יעקב אשר
אתה רוצה להתייחס למה שהקראנו בישיבה הקודמת, נכון?
דני מזרחי
כן. בנוגע ל- - - שאינן סבירות.
היו"ר יעקב אשר
רק רגע. קשה לנהל את הכיתה בזום. אני מבין את המורים.

אחרי ששאלנו שלוש פעמים האם יש הערות על מה שהוקרא היום, ואני מבין שלא - -
אהוד ציגלמן
אני אעיר הערה קטנה לגבי רשימת התסמינים. אפשר?
היו"ר יעקב אשר
כן.
אהוד ציגלמן
אני אהוד ציגלמן, אני יזם של חברת פינטק. אני אציין שההחשדה של כל הפעילות שקשורה לביטקוין שבהגדרתו המטבעות האלה לא מזוהים, עושה את זה שכל עסקה כזאת תצריך דיווח מיוחד לרשויות בערעור של עורך דין כדי לא להסתבך ולמסמך את העניינים שיש גיבוי לכך שנבדקו דברים. זה יוצר קושי של עיסוק במטבעות אלקטרוניים בישראל, מה שלא קיים בעולם.
היו"ר יעקב אשר
אהוד, תודה. יש לך עוד הערות על הסעיפים הקודמים ונגיע לזה עוד מעט. תשובה, בבקשה.
יאירה פרנקל
דווקא הכוונה היא לא לביטקוין. יש מטבעות וירטואליים אחרים - -
היו"ר יעקב אשר
גם אני הבנתי ככה.
אהוד ציגלמן
אז צריך להחריג. כרגע כל עסקה בביטקוין צריכה עורך שייתן חוות דעת שזאת לא פעולה חריגה או להוציא הודעה לרשות איסור הלבנת הון על עסקה חריגה.
יאירה פרנקל
אין כוונה כזאת.
אהוד ציגלמן
אולי זאת לא הכוונה אבל זה כתוב ככה.
יאירה פרנקל
לא, יש מטבעות וירטואליים שאי אפשר לראות את ההיסטוריה של הפעולות שלהן.
אהוד ציגלמן
גם בביטקוין אי אפשר.
מאיה לדרמן
בכל מקרה התסמינים לדיווחים בלתי רגילים לא מחייבים כל פעולה לבדוק. יש הוראות בצו שמדברות על מדיניות, ניהול סיכונים ובקרות. עושים את זה בצורה מבוססת סיכון, לא על כל פעולה, לא על כל לקוח.
היו"ר יעקב אשר
אבל מה שהוא מעלה – הכול זה מטבעות וירטואליים. אתם עשיתם הפרדה בין מטבעות וירטואליים מקובלים שקיימים ועובדים לבין משהו שיכול להיות שהוא פייק וירטואלי.
מאיה לדרמן
אנחנו פשוט מסמנים אותם כמשהו שהוא - - -
היו"ר יעקב אשר
אבל השאלה היא אם מחר לא יבוא מישהו ויגיד: רגע, איך אני יודע שזה פייק או לא פייק? איך אני יודע את זה? ואז הוא יצטרך חוות דעת של מומחה לביטקוין או עורך דין. אני מציע לנסח את זה אחרת קצת: אולי מטבעות שאין להן הרשאה. לתת להם תעודת הכשרת או תעודת פסלות, אבל אחד מהשניים.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
הוא יתקן אותי אם אני טועה, אבל לדעתי מה שמפריע לו בעיקר זה תסמין מס' 30, שלא ניתן להתחקות אחריהם באמצעים המקובלים.
היו"ר יעקב אשר
כן.
אמיר ונג
לדעתי, במונחים המקובלים – וכשנאמר פה "סוגי מטבעות שלא ניתן להתחקות אחריהם", זה ברור שהכוונה היא לאותם סוגי מטבעות שהם באמת אנונימיים לחלוטין, שלא מאפשרים שום מעקב. זה ברור לעוסקים בתחום.
אהוד ציגלמן
אני עוסק בתחום. אמנם אני לא עוסק במטבעות וירטואליים אבל אני עוסק בהרבה מאוד מטבעות – זה לא ברור, ובהגדרה, להבנתי, הביטקוין עצמו הוא גם פשע. אם אתם מפספסים את זה.
היו"ר יעקב אשר
אולי אתה עוסק בדיוק במטבעות שאנחנו לא רוצים.
אהוד ציגלמן
לא, אני לא עוסק במטבעות וירטואליים בכלל, אבל כשאני מקשיב לזה אני רואה את ישראל הולכת אחורה ולא קדימה.
היו"ר יעקב אשר
קודם כול, אני מציע לך להקים מפלגה כי יש לך מילים ביטחוניות מאוד. לא צריך להיסחף. אמרת הערה נכונה. גם חברך גם העיר נכון. אני נותן לכם, לשיקול דעתכם, לראות אם יש צורה קצת אחרת ללטש את זה.

אם ככה, אנחנו נעשה הפסקה של רבע שעה.
דני מזרחי
סליחה, ביקשתי רשות ולא קיבלתי. התפרצו לי. אם אפשר, בקצרה, זה ממש חשוב. אני חושב שזאת נקודה מאוד קרדינלית. אפשר?
היו"ר יעקב אשר
שוב, דני, אנחנו לא מסיימים עכשיו. אתה מדבר כרגע על סעיפים קודמים. אני רוצה להגיד כך: אנחנו יוצאים להפסקה של 15-10 דקות. לאחר מכן אנחנו מעלים את אותן נקודות – חוזרים מההתחלה. כל אחד שתהיה לו הערה מתחילת הצו עד סופו יוכל להעיר אותה. רק לפני שתעירו אני רוצה שיגידו לכם מה תוקן, ואז נדון בכל הערה, נסיים ובעזרת השם גם נצביע אם לא יהיו חילוקי דעות ביני לבין עצמי, כמובן. לכן אני מכריז בזאת על הפסקה. הישיבה תתחדש ב-12:06.


(הישיבה נפסקה בשעה 11:51 ונתחדשה בשעה 12:27)
היו"ר יעקב אשר
אנחנו מחדשים את הדיון. אנחנו סיימנו את ההקראה וסיימנו את הדיון בנושא של שני המסלולים שבהם זה יוכר כאילו אותם אנשים שפועלים לפי המסלולים האלה – איך ההגדרה שלהם?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
הם מודיעים שהם מחילים על עצמם את הצו.
היו"ר יעקב אשר
ואז הם מוכרים כאילו הצו חל עליהם.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לא כאילו. הצו באמת חל עליהם.
היו"ר יעקב אשר
שהצו חל עליהם. לא כאילו.

שאלתי שאלה האם אנחנו לא חוטאים למטרה שבסוף הבנקים לא יקבלו את זה ויחכו לאותם 10 חודשים. במהלך ההפסקה ביקשתי מנציגי הרשויות לעמוד בקשר עם בנק ישראל בעניין היועץ המשפטי שלנו. אני מבקש שתגיד את המסקנות של הדברים ונציע גם הצעה כדי לסיים את החלק הזה, ואז נתחיל הערות מההתחלה של מה שנשאר לנו מהישיבה הקודמת.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לגבי מועד כניסת הצו לתוקף זה היושב-ראש - -
היו"ר יעקב אשר
תכף נדבר על זה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לגבי מה שקורה בתקופה מרגע שהוועדה מאשרת עד היום שבו הצו נכנס לתוקף – כדי שהבנקים יוכלו להכיר בעובדה שמדובר בגופים מפוקחים - -
היו"ר יעקב אשר
זה לא רק להכיר, זה גם שהמפקח על הבנקים ידאג שהבנקים יפעלו ככה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אז צריך שיהיה צו בתוקף שחל עליהם בצורה אפקטיבית. כדי שיהיה צו שחל עליהם בצורה אפקטיבית, לפי הנוסח שקיים היום יש שלוש חלופות: חלופה אחת – גוף שאומר, אני מודיע לרשות שוק ההון: אני מחיל עליי את הצו. ואז הוא פועל לפי הצו מ-א' ועד ת'. מאותו רגע שהוא הודיע שחל עליו הצו אז חל עליו הצו והוא חל עליו מ-א' ועד ת'. החלופות שיש בסעיף (ב) בנוסח הנוכחי אומרות: נכון, הצו חל עליך מא' ועד ת' אבל אם פעלת בעבר כנותן שירותי מטבע אז גם אם פעלת לפי צו הנש"מים הישן זה נחשב כאילו מילאת את ההוראות של הצו הזה; מצד שני אם לא פעלת בעבר כנש"מ אז אם אתה פועל לפי העקרונות שמפורטים שם רואים אותך כאילו אתה מקיים את הצו. בעצם בעוד בחלופה הראשונה שחל עליך הצו הקודם יש צו שחל עליך והוא מופיע בתוספת החמישית של הצו הנוכחי, ויש צו מאוד ברור איזה הוראות חלות עליך, והמשמעות היא שרשות שוק ההון יכולה לפקח עליך ולהטיל עליך עיצומים כספיים ואז אין בעיה. כנ"ל לגבי החלופה הראשונה. זאת אומרת אם מישהו אומר: אני מחיל על עצמי את הצו החדש מ-א' ועד ת' ופועל לפיו – גם אין שום בעיה – רשות שוק ההון מפקחת עליו ויכולה להטיל עליו עיצומים כספיים.

החלופה של העקרונות – זאת אומרת מצד אחד אם מישהו בא ואומר שהוא מודיע לרשות שוק ההון חלות עליו, ומצד שני הוא אומר שהוא לא פועל לפי הוראות הצו מ-א' ועד ת', אלא פועל לפי העקרונות האלה, זה מצב שבו לבנקים מאוד קשה לאכול את זה. אין בעצם פיקוח אפקטיבי במצב כזה כי נניח אם רשות שוק ההון עושה אצלו ביקורת בתקופה שמעכשיו ועד שהצו נכנס לתוקף בצורה גורפת אי אפשר להטיל עליו עיצומים כספיים, אי אפשר לאכוף את העקרונות האלה. כדי שיהיה מצב שמצד אחד יהיה מועד תחילה ברור לכולם, ומצד שני אם יש גופים שכבר מוכנים וכבר רוצים להחיל עליהם את הצו ויוכלו להודיע לממונה ולפעול ככה, ושהבנקים גם יכירו בכך שהצו חל עליהם, אז בעצם צריך לוותר על החלופה של תחולת העקרונות. כי מבחינת הבנקים כשחלים עקרונות אין פה פיקוח אפקטיבי, אין צו אפקטיבי שחל.
היו"ר יעקב אשר
ואז נשארות שתי אופציות: אופציה אחת היא של אלה שפעלו קודם כנש"מים.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
נכון. אלה שפעלו קודם כנש"מים, ואז הם יפעלו לפי הצו.
היו"ר יעקב אשר
והשאר יחכו לזמן - -
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
או אם נניח הצו ייכנס לתוקף בעוד שישה חודשים או כמה שהיושב-ראש יקבע, והם יגידו שתוך חודשיים הם מוכנים, ואז הם יכולים להחיל את הצו כמו שהוא מ-א' ועד ת' כך שכל הוראות הצו יחולו עליהם, ואז יש עליהם גם פיקוח אפקטיבי של רשות שוק ההון, ואין שום סיבה שהבנקים לא יתייחסו אליהם כאילו הם מפוקחים.
היו"ר יעקב אשר
אני מציע את ההצעה הזאת כמו שהגדרת אותה – תנסחו אותה בכיוון הזה: לגבי התחולה – אני מציע שהיא תהיה שמונה חודשים ולא עשרה חודשים גם בגלל התיקון הזה. זה יהיה אינסנטיב לכולם לנסות להתקדם מהר יותר.

הבנתי שלכם אין התנגדות. אל תעשה שם התייעצויות. אמרת לי שעשרה חודשים זה לא אתם.
אהוד מוריה
לא, לא, אנחנו חשבנו אפילו מהכיוון ההפוך, שההבנה גם עם הגורמים הממשלתיים השונים היא להקדים את סעיף התחולה לחצי שנה.
יאירה פרנקל
אבל יש גם גופים שביקשו יותר.
היו"ר יעקב אשר
אני אעשה את הפשרה.
אהוד מוריה
זאת ההסכמה שהתגבשה בינתיים עם הגופים האחרים שהיינו איתם בשיח.
יאירה פרנקל
אין להם התנגדות. כל עוד הם יכולים להחיל את זה על עצמם במועד מוקדם יותר זה בסדר.
היו"ר יעקב אשר
בדיוק. אני נותן להם חצי שנה או את האופציה השנייה להחיל על עצמם את הנש"מ.
יאירה פרנקל
אבל אתה אומר שמונה חודשים. השאלה היא אם זה שמונה חודשים או חצי שנה.
היו"ר יעקב אשר
לכן אני שואל. יכול להיות שאפשר גם חצי שנה.
יאירה פרנקל
לדעתי, ברגע שיש להם אפשרות להחיל על עצמם את הצו מוקדם יותר אפשר.
היו"ר יעקב אשר
אז עדיף חצי שנה ולא שמונה חודשים. אני לא הבנתי מה את אומרת.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
היא אומרת שמכיוון שמי שרוצה יכול להחיל על עצמו מוקדם יותר אז אין בעיה שהתחולה תהיה טיפה יותר מאוחר. כי גם ככה מי שמוכן לפני כן יודיע וזה יחול עליו לפני כן.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי. יש מושג שנקרא: "תפוס לשון ראשון". אמרתי שמונה, ניצמד לשמונה. אני מציע את ההצעה כפי שנאמרה: את האופציה השנייה אנחנו מורידים ומשאירים רק את האופציה של מי שפעל לפי - - - ושמונה חודשים. הערות למישהו? תגובות, הערות?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
חשוב לי לחדד שנכון שיהיו גופים שלא פעלו בעבר כנש"מים, ואין להם סיבה להתאים את מה שאמרת עכשיו לצו הנש"מים, אבל אם הם יהיו מוכנים מוקדם יותר אז שיחילו עליהם את הצו כמו שהוא ויפעלו לפי הצו החליפי או הצו החדש מ-א' ועד ת', ואז הם יוכלו לקבל את היחס המתאים בבנקים כגופים מפוקחים לכל דבר ועניין.
היו"ר יעקב אשר
אם יש למישהו יש הערה בעניין הזה, בבקשה. אפשר להעיר אותה גם בהמשך הדיון.

מה שאנחנו עושים עכשיו – היועץ המשפטי, אתה תציג את אותם שינויים והתאמות בעקבות ההערות והדיונים שעשינו, לא כולל הישיבה היום. כאן מי שרוצה להגיב, יכול להגיב. אני מבקש להיות ענייני וקצר כי אני רוצה לסיים היום את התהליך.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני אעבור מתחילת הצו על הנקודות שעלו בדיון הקודם ושנעשו לגביהן שינויים בנוסח על בסיס השיחות שהיו לפני כן. יאירה, אם אני מפספס משהו אז תעירי.
יאירה פרנקל
היו כמה דברים שרצינו להבהיר לפרוטוקול אז אני אדרש.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אין בעיה. גם אם פספסתי משהו אז תגידי.

נקודה אחת עלתה לגבי הגדרה של מקבל שירות לגבי צ'ק צד שלישי של ניכיון – אם הוא נחשב כמי שהתחייב למסמכי אשראי, ואז רשות שוק ההון רצתה לתת הבהרה לפרוטוקול שהוא לא נחשב כמי שמתחייב. זאת אומרת אם מושך הצ'ק פורע בעצמו את הצ'ק הוא לא נחשב כמי שהתחייב במסמכי האשראי, ולכן הוא לא נחשב כמקבל אשראי.
יאירה פרנקל
אם הצ'ק ניתן במסגרת שירותי ניכיון, ובעצם אין לנותן השירות היכרות עם מושך הצ'ק אז כן, אז במקרה כזה - - -
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
הוא לא נחשב כמקבל שירות.
היו"ר יעקב אשר
זה כבר תוקן בנוסח?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לא. זה לא תיקון בנוסח, זאת הבהרה.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי, סליחה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
בסעיף 3 בעקבות ההערות שנשמעו הנוסח תוקן כך שהחובה לרשום את פרטי הנהנה ואת פרטי השליטה מסכום אפס ירדה. עכשיו זה רק מסך הדיווח. תסכלו על סעיפים 3(ב) ו-3(ג) בנוסח המתוקן שלהם – הסעיפים חלים רק לגבי אשראי של מקבל שירות שהוא לא מקבל שירות מזדמן. מי שהוא מקבל שירות מזדמן, עד 50,000 שקלים – הסעיפים האלה לא חלים עליו. אז בעצם אין החובה לרשום את פרטי הנהנה ואת פרטי בעל השליטה עד לסף הדיווח. כמובן, אם זה טריטוריות מהתוספת הראשונה אז זה 5,000. אבל, שוב, זה מגיע מסף הדיווח ומעלה.
עודד אופק
אפשר להעיר הערה?
היו"ר יעקב אשר
כן.
עודד אופק
רק לגבי ההבהרה של עורכת הדין פרנקל – רק שיהיה ברור, עצם העובדה שנותן השירות מכיר את מושך הצ'קים כי יכול להיות שהוא לקוח אחר שלו לא הופך את אותו מושך צ'ק למקבל שירות. אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת.
יאירה פרנקל
כבר הבהרתי את זה. זה לגבי ניכיון.
עודד אופק
כן, לגבי ניכיון. אבל אני רוצה לחדד את הנקודה שאמרתי: נותן השירות מכיר את מושך הצ'ק. יכול להיות שהוא מכיר את מושך הצ'ק אבל מדובר בצ'ק צד ג' רגיל שמבוצע בו ניכיון בלי שמושך הצ'ק פנה לקבל שירות ספציפי מנותן השירות.
יאירה פרנקל
יש פה מבחן מהותי: האם הוא מי שהתחייב להסדיר את האשראי? כל עוד זה במסגרת שירותי ניכיון הוא לא התחייב בפניו.
עודד אופק
מאה אחוז. המבחן המהותי היה חשוב מאוד בתוספת. תודה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
בסעיף 4 בסעיפים הקטנים השונים נוספו הבהרות שאין חובה לשמור צילום של מסמכים בזיהוי מתחת לסף הדיווח, ונוסף סעיף קטן (א) שמצהיר על כך שיש לממונה הסמכות לתת הוראות חלופיות לעניין אמצעי זיהוי אחרים. אגב, בעיניי זה משהו הצהרתי כי בכל מקרה בחוק יש הסמכות הזאת לממונה, כך שמדובר על משהו הצהרתי שגם אלמלא הוא היה כתוב הוא נכון.
יאירה פרנקל
אולי רק אגיד שהכוונה פה היא לתת מענה לכל מיני שירותים פינטקיים יותר שזה באמצעות אשראי - - -
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
כן. באמצעי זיהוי חלופיים של כרטיס האשראי וכדומה.
יאירה פרנקל
כן, זאת הכוונה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
בסעיף 5 עלתה הערה בפעם הקודמת לגבי האפשרות להשתמש בטופס הצהרת נהנה כשיש טופס כזה של הבנקים. יאירה, את רוצה להבהיר מה אתם מבהירים לפרוטוקול בעניין הזה?
יאירה פרנקל
כפי שאפשר לראות עשינו שינוי בנוסח שההצהרות לא צריכות להיעשות לפי טופס ספציפי אל ייעשו לפי הנוסח שבטופס. מבחינתנו אין מניעה שמישהו יסביר שכל הפרטים שהוצהרו בהצהרת נהנה בטופס הבנקאי שמהותית הוא דומה, נכונים גם לשירות הספציפי הזה שניתן על-ידי נותן השירות. אנחנו, כמובן, מבקשים שגם ההצהרה הזאת תיעשה בהתאם לנוסח ההצהרה בטופס שלנו שבו הוא מתחייב להודיע בהקדם על כל שינוי בפרטים ושידוע שמסירת מידע כוזב מהווה עבירה. אבל אין בעיה לשלב את ההצהרה לגבי נותן השירותים בנכס פיננסי.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
זה אומר שלא חייבים לקחת דווקא נייר ולחתום עליו, אלא פשוט אפשר לכתוב את זה מכיוון שזה הנוסח שבתוספת.
יאירה פרנקל
זאת הצהרה משלימה. לא צריך להצהיר מחדש על כל הפרטים.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אבל מעבר לפן שיש לך כבר הצהרה מהבנק – לפי הניסוח הזה, זה לא לפי הטופס אלא לפי הנוסח שבטופס. לכאורה זה אומר שאני גם יכול לכתוב את ההצהרה הזאת. אם אני מקליד את ההצהרה הזאת זה גם בסדר.
יאירה פרנקל
כן, בדיוק.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אני לא צריך להדפיס, לכתוב ולצלם.
יאירה פרנקל
שוב, אנחנו הולכים על המהות ולא על הצורה.
אמיר ונג
אפשר להעיר לגבי סעיפים 4 ו-5?
היו"ר יעקב אשר
הוא שואל אם אתה מדבר על 4 ו-5 או אתה מגיע אליהם.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
עכשיו דיברנו עליהם.
היו"ר יעקב אשר
בבקשה.
אמיר ונג
אני רוצה להתייחס לשירותים במטבעות דיגיטליים בטווח של 5,000 עד 50,000 – הטווח הנמוך הזה. יש שם הכבדה משמעותית שאנחנו מקבלים אותה אבל אי אפשר לקפוץ מאפס למאה ולהגיע לדרישות מופרכות וקשות.

יש שתי התאמות מאוד פרקטיות שחשבנו עליהן, ויכול להיות שהן כבר מקבלות מענה בסעיף 5. אכן, חשוב לנו, במיוחד כאשר מדובר בבן אדם שבסוף הוא נהנה יחיד שהוא יוכל לסמן באפליקציה שהוא הנהנה היחיד ויוכל ללחוץ על כפתור של אישור הצהרה. לא צריך שזה יהיה טופס כמו שהוא נראה בתוספת החמישית, אלא אפשר גם במנגנון אחר כשאין דרישה בחתימת מקור. אם הבנתי נכון מהדיון יכול להיות שהייעוץ המשפטי רואה את זה ויאירה רואה את זה. אם כן, אין צורך בתיקון.
היו"ר יעקב אשר
תשובה.
יאירה פרנקל
אין דרישה של חתימת מקור אבל אנחנו כן רוצים שהנוסח שבטופס יופיע.
אמיר ונג
אבל האם אפשר שהנוסח יגיד שזה רק בסעיף הראשון לפני שאני פותח לו את הכול. אתה מאשר שאתה הנהנה היחיד? לחץ כאן לאישור, ולהמשיך הלאה.
מאיה לדרמן
ואם יש נהנה?
אמיר ונג
אם יש נהנה אז אנחנו עוברים לאופציה שנייה ומציגים לו את כל הנוסח. אבל אם הוא מאשר שהוא הנהנה היחיד הוא לוחץ "אשר" וממשיך הלאה.
היו"ר יעקב אשר
הגיוני לחלוטין. תשובה, בבקשה.
יאירה פרנקל
בסדר.
היו"ר יעקב אשר
לפרוטוקול – בסדר.
אמיר ונג
לגבי סעיף 4 – יש שם תהליך האימות. במטבעות דיגיטליים דורשים אותו כבר ב-5,000 שקלים. השאלה היא איך מאמתים. יאירה כבר אמרה שבפינטק רוצים לאשר גם אפשרויות אחרות. רשמנו לעצמנו אפשרות של אימות מול חשבון בנק, אפשרות של אימות טכנולוגי של התעודה שהיא באמת אותנטית. אבל אנחנו רוצים לבקש – במטבעות דיגיטליים כשזה מתחיל כבר ב-5,000 שקלים – באמת בסכומים נמוכים – לרשום את זה כבר בצו, לא להשאיר את זה להוראות של הממונה מהסמכות אחר כך. שמענו קודם את בנק ישראל שכל הקלה זה כבר לא בדיוק בהתאם לצו, זה כבר סימן שאלה. לאפשר את זה כבר בצו. קפצנו ודרשנו דרישת אימות כבר ב-5,000 שקלים במטבעות דיגיטליים – בואו נכתוב כבר בצו שבטווח הזה אפשר לעשות את זה עם אימות של פרטי חשבון בנק או באמצעים טכנולוגיים לווידוא האותנטיות של התעודה.
מאיה לדרמן
אמצעים טכנולוגיים – רשות שוק ההון מתכוונת לאפשר את זה, ולנו אין בעיה שזה יהיה כתוב. אבל לא אימות באמצעות מסמכי הבנק. מסמך בנק זה לא מסמך מזהה.
היו"ר יעקב אשר
אם כך, למה לא לכתוב ברור?
יאירה פרנקל
אמצעים טכנולוגיים זה משהו שקיים.
יאירה פרנקל
אנחנו כן דיברנו על העברות מול הבנקים. אבל זה עניינים שצריך לרדת בהם לפרטים. זאת רזולוציה שקצת קשה לנו לעשות. לכן אמרנו שהממונה ייתן הוראות - - - לגבש את ההסדרים.
היו"ר יעקב אשר
האם אנחנו גודרים את הממונה באיזושהי גדר בעניין הזה?
אמיר ונג
כולם נערכים. יהיו הוראות מהירות – סליחה שאני לוחץ.

אני אגיד משהו לגבי חשבון בנק – אנחנו בסיטואציה שיש תעודת זהות. הוא עובד מולנו בחשבון בנק, והבנק רואה שאכן מדובר באותו בן אדם. אז יש פה מערך של אימות מסוים. זה רק עד 50,000, אני לא מדבר מעבר ל-50,000.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אני אשאל את זה בצורה אחרת: יאירה, יש לכם הערכה לא מחייבת – אתם לא מתחייבים פה – כמה זמן ייקח לכם להוציא את ההוראות האלה כדי שהשוק יוכל להיערך? כי בסוף בשביל האימות הם צריכים את ההוראות האלה עוד לפני הכניסה הרשמית לתוקף של הצו. יש לכם הערכה שאתם יכולים להגיד?
אהוד מוריה
מאחר שכל ההוראות בתחום הזה הן דברים שאנחנו רוצים להכניס כדי לפתוח חסמים אז או שרוצים לקבוע את המסמרות בצו או שנשאיר את זה בלי קביעת הגבלה על מועד. הרי כל הסעיף הזה נועד, בין היתר, להבהיר - -
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לא התכוונתי שנקבע בצו מתי. אני שואל סתם כהערכה פרקטית.
אהוד מוריה
מספר חודשים.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אבל זה יהיה לפני שהצו נכנס לתוקף? כי הם צריכים להיערך לדבר הזה. הם מכינים את המערכות שלהם.
אמיר ונג
אנחנו גם רוצים להיכנס מוקדם.
אהוד מוריה
הכי מוקדם שנוכל לעשות את זה אנחנו נעשה את זה. אני מניח שזה יהיה מספר שבועות או חודשים. כרגע אני לא יודע להתחייב על מועד מדויק. אם זה במסגרת של הצו זאת אפשרות אחת, ואני גם מבין ומכבד; יש גם חסרונות. אבל בהנחה שמעבירים את זה לסמכויות של הממונה אנחנו לא נוכל להתחייב על לוח זמנים מסוים קשיח. כמובן, הכוונה שלנו היא - - -
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אם אתה כותב את זה בצו זה מצב - - - מצד שני במקום לאפשר להם לעשות הוראות מסודרות כלליות לא רק על משהו ספציפי עכשיו אלא ראייה רחבה יותר שמסדירה איזה אמצעים רלוונטיים ואיזה לא - -
היו"ר יעקב אשר
ולכן אתה לא יכול להתחייב על זמן כי אתה לא יודע מה יהיו ההוראות?
אהוד מוריה
אני לא יכול להתחייב על מסגרת זמן.
היו"ר יעקב אשר
אבל איזה מנעד יש פה?
אהוד מוריה
עניין של שבועות וחודשים.
היו"ר יעקב אשר
חודשים נשמע לי מוגזם קצת.
מאיה לדרמן
חשוב לציין בהקשר הזה שהאחריות לא מוטלת רק על הכתפיים של רשות שוק ההון. כל הנושא של זיהוי באמצעים דיגיטליים נדון במסגרת רחבה יותר של ייעוץ וחקיקה, משטרה ופרקליטות כי יש לזה היבטים ראייתיים. לכן זה לא משהו שרק רשות שוק ההון מוציאה מהיום למחר ומעכבת את זה סתם. יש ממש צוות שלם שדן בנושאים האלה.
היו"ר יעקב אשר
אם ככה, למה על חלק א' אתה כן יכול לקחת לעצמך את הזמן? אמרת שאם זה בצו אתה יכול להתחייב.
אהוד מוריה
אם זה בצו זה נכנס למסגרת הדיונים של הצו.
מאיה לדרמן
זה גם בעייתי שזה ייכנס לצו כי אם אתה כותב בצו "אמצעים דיגיטליים" הם יכולים להשתמש בכל אמצעי דיגיטלי. אנחנו רוצים שתהיה הנחיה איזה אמצעים דיגיטליים.
אמיר ונג
אנחנו בדבר מאוד נקודתי – זה רק המטבעות הדיגיטליים מ-5,000 שקלים עד 50,000. אם העניין הדיגיטלי הוא בעייתי, לפחות לאפשר בטווח הזה. זה באמת סכומים נמוכים. אם מישהו הביא תעודת זהות וזה גם תואם את חשבון הבנק או את חברת כרטיסי האשראי שהוא עובד איתה אז בסכומים הנמוכים האלה כבר בצו לאפשר להתקדם.
היו"ר יעקב אשר
תודה רבה לך. אני מבין שתהיה לנו בעיה להיכנס לכל הפרטים האלה בצו. מאחר שאני מבין שהאינטרס שלכם הוא גם לקדם את העניין הזה אני מקווה ובטוח שההוראות ייצאו במהירות האפשרית, ולכן אנחנו נשאיר את זה כרגע כמו שזה.
אהוד מוריה
בסדר גמור. אני גם יכול להפיס את דעתו של היושב-ראש מהצד שלנו. אבל כמו שמאיה ציינה בצדק - -
היו"ר יעקב אשר
הבעיה שלי היא עד שמשטרת ישראל ועד שזה - -
אהוד מוריה
בדיוק מהסיבה הזאת אני לא רוצה להטעות או לקחת אחריות על משהו שאני לא יודע להתחייב עליו. אנחנו הוצאנו הוראה של זיהוי מרחוק. בערך כל גורם בממשלה שקשור בעקיפין לנושא של מאגרי מידע וסייבר - -
היו"ר יעקב אשר
זיהה פוטנציאל לדיון.
אהוד מוריה
בדיוק. כל גורם כזה העיר ולאחר מכן הייתה טיוטה ונוסח נוסף, וזאת משטרה, זה מעמד ראייתי, ובמשרד המשפטים קמו גופים. לכן אני שם את הדברים כמו שהם.
היו"ר יעקב אשר
בוא נקווה שלא נידרש לטפל בעניין הזה בקדנציה הבאה.

הערות נוספות? עידו מלין, אמרת קודם שיש לך הערות לסעיף 3 ו-4. יש עדיין הערות או נמשיך הלאה, היועץ המשפטי? אוקיי, שקט בזום. הלאה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
התיקון הבא שנעשה הוא בסעיף 6(א)(1) לגבי נושא של זיהוי פנים אל פנים עם "מי מטעמו". הייתה בקשה של עורך דין אופק להוריד את המילים "שנותן השירות התקשר עמו". הבקשה התקבלה, והדבר הזה יתוקן. אלה הדברים והתיקונים שנעשו בדיון הקודם.
היו"ר יעקב אשר
אלה התיקונים שנעשו. אהוד ציגלמן, בבקשה.
אהוד ציגלמן
שלום. אני רואה חשבון אהוד ציגלמן. אני מנכ"ל של חברת הפינטק קרן. אנחנו עוסקים בהעברות מטבע רגילים - - - מדינה. אני מתייחס לסעיף 6 לצו שמכניס את החסם לייצוא ופוגע בכדאיות להקים חברות פינטק בישראל. בשנתיים האחרונות התאפשר לייצר לשרת לקוחות בחו"ל. זאת פלטפורמה של פינטק שמשקיעים בה הרבה כספים. היא מצדיקה את עצמה רק עם שירות לקוחות בחו"ל ולא רק עם שירות לקוחות בישראל. בסעיף 6 לצו יש הליך זיהוי של עובד בפגישה ללא כל חוזק ראייתי. כלומר אם עובד של החברה מזהה בישראל בן אדם מכל מקום בעולם, אז בסדר, אין שם שום אלמנט ראייתי; או נציג דיפלומטי או עורך דין, למשל. לבנקים מותר במבט 411 זיהוי מרחוק ללא סייגים - - - הוראה של הממונה על רשות שוק ההון. רשות שוק ההון הוציאה הוראה בלי שהיא נועצה עם חברות פינטק שלנותני אשראי יותר לזהות אזרחים שהם רק אזרחי ישראל או חברות ישראליות בלבד עם חברות בנק בישראל בלבד. זה אומר שבהוראות שלהם מכניסה לתוקף של הצו לא ניתן לשרת לקוחות בחו"ל ולא ניתן לייצא. הכדאיות של הקמת חברות פינטק בישראל נשמטת. הלוואות פיתוחים, למשל, שזה מה שהיה להם קודם ומשם הם יצאו – שזה בין בן אדם לבן אדם – זה נהוג בישראל רק לאנשים בישראל אז זה לא הפריע לאף אחד. ומי שמלווה מהכסף של עצמו פטור מהצו. כך שגם מי שמלווה לחברות סטרטאפ בחו"ל לא עניינה אותם ההוראה הזאת של הזיהוי מרחוק כי הם לא היו צריכים אותה בכלל. בעולם נהוג משהו אחר: רק טעינת עותק מסמכים ב-paypal או בחברות בבריטניה שמובילות בתחום טוענים עותק של דרכון ופותחים חשבון. רק בארץ יש דרישה של זיהוי פנים אל פנים שלא נהוגה בכלל בפינטק.

מה שאני מבקש, שבסעיף 6 לצו כמו שיש פגישה של עובד ללא אלמנט ראייתי עם נציג דיפלומטי או עורך דין ייקבעו גם שתי האפשרויות של זיהוי מרחוק בהיוועדות וגם עותק של תעודה מזהה כמו שהוא הסטנדרט הנהוג בעולם כי לפחות מצפים לזה. בוודאי, אני מבקש שלא תיחסם האפשרות לייצא כי זה מה שיקרה בכניסה לתוקף של הצו.

אני אגיד שני דברים: א', אין חוזק ראייתי מיוחד להיוועדות מרחוק כשהחלופה היא פגישה פנים אל פנים כי לפגישה פנים אל פנים אין כל תיעוד מיוחד; דבר שני, שאף אחד לא אומר, והוא הפיל שבחדר, שהעמדה הלא רשמית ששמעתי מאנשים ברשות שוק ההון, שהם לא מעוניינים שחברות כמו paypal ישרתו בישראל בלי רישיון בישראל. כלומר, לגישתם, לא בסדר של-paypal יש אתר בעברית ואין לה רישיון בישראל. מתוך התפיסה הזאת נראה לי שמובע הרצון לחסום חברות ישראליות מלתת שירותים בחו"ל. אנחנו רואים שמתוך 500 חברות שנקראות פינטק בישראל, 480 נותנות תוכנות לבנקים, 10 הן רק מרכזי פיתוח שהקימו ישראלים ויש להם חברות בחו"ל, ויש סדר גודל של 20-10 חברות שנותנות שירותים בארץ. המשמעות היא שאין כאן ענף כזה, אין חופש עיסוק כזה, שהציבור בישראל לא מקבל אפשרות להוזיל את העמלות – ואפשר להוזיל מאוד עמלות בהרבה מאוד תחומים. לכן הבקשה שבסעיף 6 בצו עצמו תיכנס האפשרות לזהות היוועדות מרחוק בצו, ותיכנס האפשרות לזהות באמצעות עותקי מסמכים. זאת הבקשה.

לא נראה לי שמישהו שם לב לנזק הגדול העצום של חסימת כל השווקים בעולם. כל השווקים בעולם בצו הזה נחסמים, לא ניתן לשרת לקוחות בחו"ל. חשוב להציף את זה. תודה.
היו"ר יעקב אשר
תשובה, בבקשה.
אהוד מוריה
אני אתייחס להערה של אהוד ציגלמן. הוא כלל הרבה נושאים בהתייחסות שלו ואני אתייחס לזה בכמה רמות: קודם כול, המגבלה הזאת לא הייתה קיימת כי בהיבט הפורמלי הצו אינו בתוקף.
היו"ר יעקב אשר
זאת תשובה עובדתית.
אהוד מוריה
לעניין זיהוי פנים אל פנים – אני אציין שזאת שאלה בפני עצמה. אם המחשבה היא להוריד באופן כללי את הזיהוי פנים אל פנים אפשר לקיים על זה דיון שלם. כרגע זאת חובה שקבועה בכל הצווים, לרבות בצו של מתן האשראי שהתיקון של נכס פיננסי מיתוסף אליו. יש גם מדיניות ממשלתית בנושא הזה. יש כוונה עתידית לעשות צו - -
היו"ר יעקב אשר
אבל זה לא קצת old fashion?
אהוד מוריה
דיברנו גם בדיון הקודם – יש כוונה ממשלתית של הרשות לאיסור הלבנת הון כגורם מתכלל לקבוע צו אחיד לכל הרשויות הפיננסיות. שם ייבחן מודל אחר שלא יידרש באופן מפורש - -
היו"ר יעקב אשר
מה שאתה אומר זה שאם אנחנו משנים את זה כאן אנחנו צריכים לשנות את זה גם בכל הצווים האחרים המקבילים או המשלימים לצו הזה. זאת הבעיה.
אהוד ציגלמן
לכל העולם.
אהוד מוריה
לגופים מוסדיים, למשל, זה לא מופיע. בגדול במרבית הצווים של הרשויות הפיננסיות מופיע - -
היו"ר יעקב אשר
אבל אני שואל שאלה: מה קורה אם אנחנו נקבל החלטה כזאת, זאת אומרת תפעילו את שיקול הדעת ותגידו שאם זה חזותי זה חזותי אבל יש אפשרות גם ללא חזותי ישיר.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
גם סעיף 6(ג) לצו היום מאפשר לקבוע זיהוי של מקבל שירות בטכנולוגיה חזותית. בסוף זה הוראות שרשות שוק ההון צריכה להוציא כדי לפרט - -
אהוד מוריה
זה השלב הבא בהתייחסות שלנו, שהוא עושה את זה באופן מסודר. לכן ככל שיש כוונה לבטל את זיהוי פנים אל פנים זאת סוגיה יותר מורכבת.
היו"ר יעקב אשר
זה לא לבטל.
אהוד מוריה
- - - שלא תהיה החובה הזאת זה אולי בצו האחיד.

לגבי המנגנון המפצה או החליפי לזיהוי פנים אל פנים – יש לנו הסמכות בצו לקבוע הוראות בהקשר הזה. אנחנו קבענו הוראות. ההוראות האלה חלות על מי ש- - -הצו. מאחר שהצו הוא מתן שירות בנכס פיננסי שזאת הפעילות שהוא מתייחס אליה, אין חובה של צו, לכן מאליו ההסדר שנקבע הוא הסדר שמתייחס לפחות בהיבט הפורמלי למתן אשראי. מעבר לזה קיבלנו הערות של גופים שהם לא רק נותני אשראי.

עכשיו לגבי הבקשה עצמה – זה היה רק לעשות סדר במכלול הטענות שהועלו – כמו שאמרתי בדבריי הקודמים הנושא הזה מערב גורמים ממשלתיים רבים וההסדרה שלנו בנושא הייתה על סמך הסכמות רחבות מאוד בממשלה, בין השאר הרשות לאיסור הלבנת הון אבל גם משרד המשפטים. ההבנות היו כאלה שדרשו מאתנו ליישם הוראות - - - של הוראות 367 בבנקים – שם ההוראה המקבילה למתווה שנעשה בישראל בתאגיד בנקאי. לאחרונה קיימנו שיח חדש על הנושא הזה והבנו שיש פתיחות בקרב כלל הגורמים הממשלתיים לבחון גם החלה שתתייחס לגופים פיננסיים זרים במדינות ה-OECD ואז נוכל אולי להרחיב את ההוראה הקיימת גם לעבירות הבינלאומיות שאליהן מתייחס אהוד ציגלמן.
היו"ר יעקב אשר
אבל אני שואל שאלה: קודם שמעתי אותו אומר שהבנקים מסתפקים באמצעים טכנולוגיים של וידוא ולא רק פנים אל פנים.
אהוד מוריה
יש פה שני אלמנטים: יש אלמנט אחד – זה הדיון שהיה לנו קודם – האם תהליך הזיהוי של הבנקים נעשה רק בהתאם לנוסח שקבוע בצו, אז שם הם בהסדרה של אמצעים נוספים - -
אהוד ציגלמן
זה קיים.
היו"ר יעקב אשר
הוא אומר שזה קיים.
אהוד מוריה
לא, זיהוי פנים אל פנים, למיטב ידיעתי, הוראה 367 מתייחסת לתאגיד בנקאי.
אהוד ציגלמן
יש למפקח על הבנקים סמכות להרחיב, ומזמן כבר הורחב שיש היוועדות מרחוק בתור זיהוי פנים אל פנים בבנקים.
אהוד מוריה
זה בסדר גמור. ההרחבה שאתה מדבר עליה היא לחו"ל.
אהוד ציגלמן
היא לכל מקום. בבנקים אין בכלל הגבלה.
מאיה לדרמן
לא, לא, זאת היוועדות חזותית וצריך לעשות העברה לחשבון בנק או כרטיס אשראי בישראל.
אהוד ציגלמן
זה בסדר, גם אצלנו תהיה העברה. אבל אצלנו חסומה כרגע האפשרות לעשות את הזיהוי למישהו שהוא לא ישראלי, ושם אין החסימה הזאת. זה לא נכון מה שאת אומרת.
מאיה לדרמן
אלה אותן הוראות. אלה הוראות זהות.
אהוד ציגלמן
אלה לא אותן הוראות. ההוראות לא זהות. בהוראות של רשות שוק ההון יש הגבלה לאזרח ישראל ולחברה הישראלית. ההגבלה הזאת לא קיימת בבנקים.
אהוד מוריה
ממילא כשאתה עושה העברה ממוסד פיננסי בחו"ל אז ל-367 אין אפשרות לעשות את זה דרך המוסד הפיננסי בחו"ל כי העברה שם נעשית לתאגיד בנקאי בישראל. כך שאופרטיבית אין הבדל בין שתי ההוראות.
אהוד ציגלמן
יש הבדל. תסתכלו על 411, לא על 367 – יש אפשרות שם לעשות זיהוי מרחוק על כל בן אדם, וניתנים שירותי תקשורת לכל בן אדם. זה לא נכון מה שאתם אומרים.
אהוד מוריה
מבחינתי אפשר להעלות גם את הנציג של הפיקוח על הבנקים.
היו"ר יעקב אשר
רונן נמצא איתנו?
רונן ניסים
כן, אדוני, הוראה 367 מגבילה את פתיחת חשבון מקוון בין באמצעות היוועדות חזותית ובין באמצעים טכנולוגיים אחרים רק ליחיד שהוא תושב ישראל.
אהוד ציגלמן
אנחנו מדברים על 411, אתם חוזרים ל-367.
אהוד מוריה
אבל 367 זאת לא הוראה רלוונטית.
היו"ר יעקב אשר
מה זה 411? זה כמו החלטות של האו"ם.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש הוראות שהמפקח על הבנקים הוציא שנקראות הוראות ניהול - -
היו"ר יעקב אשר
ששם אומר עורך דין ציגלמן - -
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אז אני שואל את רונן: לפי 411 האם יש אפשרות לבנק לזהות פנים אל פנים לקוח שהוא לא אזרח ישראלי בחו"ל דרך היוועדות חזותית? נדמה לי שזאת השאלה.
רונן ניסים
ההוראה שמסדירה פתיחת חשבון באופן מקוון היא הוראה 367. לפי הוראה 367, סעיף 18(א), "תאגיד בנקאי שמאפשר לפתוח חשבון מקוון, המבקש לפתוח חשבון יהיה יחיד תושב ישראל שמלאו לו 16 שנה". הרציונל הוא האפשרות לאמת את פרטי תעודת הזהות מול מרשם האוכלוסין.
היו"ר יעקב אשר
ומה לגבי תושב חו"ל? לאמת אותו דרך אמצעי טכנולוגי כזה או אחר?
רונן ניסים
כרגע זה לא קיים.
היו"ר יעקב אשר
הבנתי. בפרוטוקול נרשם שהממונה על רשות שוק ההון יוציא את ההנחיות ויכול להיות שיכניסו גם את הפתרונות הללו שדיבר עליהם רואה חשבון ציגלמן. נכון?
אהוד מוריה
הפנייה הייתה שאנחנו ננהג לפי הקיים בבנקים. בבנקים זה לא קיים. הצלחנו בימים האחרונים לרתום למהלך - -
היו"ר יעקב אשר
זאת אומרת שיכול להיות שיהיה שינוי רוחבי גם של הבנקים וגם שלכם.
אהוד מוריה
יכול להיות שהצורך אצלנו הוא - -
היו"ר יעקב אשר
יותר גדול.
אהוד מוריה
- - סוג של תמרוץ כדי לעשות את זה בהוראה שלנו.
היו"ר יעקב אשר
הבנתי. תקריאי לי את הסעיף הרלוונטי. אולי נכניס בו לא רק שהממונה ייתן הוראות. אתה יכול לקרוא את הסעיף הרלוונטי?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
זה סעיף 6(ג) לצו:


"(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי נותן שירות לבצע זיהוי של מקבל שירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי של מקבל השירות על פי הוראות הממונה.".
היו"ר יעקב אשר
זה משהו קלסי שאתה אומר שזה גם כשהממונה לא עושה חשיבה קדימה. אני הייתי מכניס פה כחלק מהצו שהממונה יסדיר או יודיע על האמצעים – לתת איזושהי הבניה של העניין הזה בקטע של לקוחות חו"ל או משהו כזה. אני רוצה לסגור את כל הפינות.
אהוד ציגלמן
- - -
יאירה פרנקל
אנחנו אומרים לפרוטוקול שיש לנו כוונה לבחון את זה.
היו"ר יעקב אשר
אתה הבנת מה שאמרתי?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
זה כמו בסוגיה הקודמת.
היו"ר יעקב אשר
אבל לא להיכנס לפרטים. לא ביקשתי שתכתוב מה. אפילו לא אכפת לי שלא יכתבו "חו"ל", אבל שזה יהיה בצורה פוזיטיבית. כי מה שאתם כותבים עכשיו בסעיף אפשר לכתוב בכל סעיף – לפי ההוראות של הממונה. אני רוצה שהצו הזה יחייב את הממונה גם לחשיבה מחדש. לא לחייב – אתם לא מצליחים להבין אותי, להתחבר לפסיכולוגיה הארגונית שאני מנסה להכניס לעניין הזה?
יאירה פרנקל
- - - למקבלי שירות מחוץ לישראל.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו מכניסים עכשיו תחומים שיש להם שונות מהתחומים הרגילים שאנחנו מכירים עד היום. אחת מהשונות היא שיש חלקים שנשאלים הרבה מאוד על עסקאות מול חו"ל. אז אולי לכוון, להבנות.
אהוד מוריה
הרצון של היושב-ראש ושלנו הוא רצון משותף. אני פשוט לא חושב שהצו במקרה הזה הוא המסגרת הנכונה לעשות את זה. מה גם שההוראה מתקיימת, רק צריך להוסיף לה - -
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אודי, אולי אפשר לגשר בין שני הדברים האלה ולומר בסעיף (ג): "רשאי נותן השירות לבצע זיהוי של מקבל שירות לרבות מקבל שירות מחוץ לישראל באמצעות טכנולוגיה" וכולי. פשוט להוסיף את המילים: "לרבות מקבל שירות מחוץ לישראל".
אהוד ציגלמן
מצוין.
אהוד מוריה
מקובל.
היו"ר יעקב אשר
מזל וברכה. עוד משהו, רואה חשבון ציגלמן?
אהוד ציגלמן
אני מקווה שזה יקרה. תודה.
היו"ר יעקב אשר
התחלת את היום פסימי, סגרת אותו אופטימי, ברוך השם.
אהוד ציגלמן
ברוך השם.
היו"ר יעקב אשר
נשאר לנו עוד משהו?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אלה דברים שיש לנו חובות מהפעם הקודמת.
היו"ר יעקב אשר
כל החובות לסיים היום. רגע, רגע, אולי הם כבר התייתרו. רון צרפתי, בבקשה.
רון צרפתי
להבנתי את הדיון שהיה קודם לעניין סעיף התחילה, אתם רוצים להוריד מהפרק את החלופה של עמידה בעקרונות. אני אסביר למה החלופה הזאת מאוד קריטית בגופים שנותנים שירותים פיננסיים, שלא נותנים שירותי מטבע כי הם לא היו צריכים להיות נותני שירותי מטבע לפי חוק איסור הלבנת הון הישן. חייבים את ההוראה הזאת מאחר שהם הסתמכו במשך שנתיים וחצי שההוראה הזאת הייתה קיימת ונוסחה על-ידי הרשות לאיסור הלבנת הון ורשות שוק ההון; שנית, היא משמרת את התחרות לתקופת הביניים. זה גוף שנותן שירותים פיננסיים ולא שירותי מטבע, והוא לא עומד באף צו איסור הלבנת הון. עכשיו הוא צריך לעבור לצו חדש, לרגולציה חדשה – וזה בסדר, זה מעולה, אבל במשך תקופת הביניים הזאת הוא לא יכול להיות לא כאן ולא כאן. הוא חייב ליישם משהו, רוצים שהוא יישם משהו. העקרונות שנפגעו בחלופה הזאת הם מאוד חשובים – הם הליבה המהותית של צו איסור הלבנת הון, ואני בטוח שעורכת הדין מאיה לדרמן תסכים איתי. עקרונות של הכרת הלקוח, שמירת מסמכים, דיווחים לרשויות, בדיקה מול רשימות. - - - סיכונים זה הליבה של הצו. מה נפשך, למעשה? אם מבטלים את החלופה הזאת אז אותם גופים לא יעשו כלום בהמשך תקופת הביניים. אז מה הבעיה לתת להם עוד חלופה בתקופה הזאת ליישם עקרונות, ואז לפחות המשטר יותר אפקטיבי. אחרת תשאיר אותם בשוקת שבורה בלי שום צו עד שהם יישמו את הכול וזה לא - - - כלום - -
היו"ר יעקב אשר
תודה.
רון צרפתי
- - עכשיו אפשר ליישם משהו וזה לא פוגע באף גוף אחר.
היו"ר יעקב אשר
ערן, תודה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
הנקודה היא שאפשר להשאיר את החלופה הזאת. אבל בסוף דובר פה קודם על השאלה עד כמה הבנקים והפיקוח על הבנקים מוכנים להכיר במצב הביניים הזה שמחילים רק עקרונות כמצב שמדובר על גוף שמפוקח לכל דבר ועניין. אפשר להשאיר את החלופה הזאת אבל בפועל בדיבור שלנו שנעשה מול הפיקוח על הבנקים בהפסקה בהמשך להוראת היושב-ראש, מתברר שהפיקוח על הבנקים אומר שכשנמצאים במצב ביניים שמחילים רק עקרונות זה לא תחולה אפקטיבית של הוראות הצו. אין פיקוח אפקטיבי.
היו"ר יעקב אשר
אתה לא צריך להסביר את הבנקים. זאת עמדת הבנקים והיא לא ניתנת לשינוי כרגע. אם אתה משאיר את שתי האופציות יכול להיות שנתאים חלק מהגופים.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
זה לא קשור לעניין של להתאים, זה לא להטעות, זה פשוט לא יקרה. זה לא יקרה כי הבנקים לא יכירו בזה. זה לא משנה מה נכתוב.
רון צרפתי
אדונים נכבדים, א', העקרונות האלה משמעותיים מאוד.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אבל אי אפשר לאכוף אותם בצורה ברורה.
רון צרפתי
אפשר לבצע ביקורת בתקופת הביניים. ברור מה צריך לעשות: הכר את הלקוח; לא דיווחת לרשויות – הפרת. אין פה שאלה בכלל, אפשר להטיל עיצומים. לא בדקת אם הוא ברשימת טרור – הפרת.
דבר שני אם הבעיה היא של בנק ישראל מול הבנקים אז אותם גופים ספציפיים יוכלו להיכנס לשיח של דברים עם בנק ישראל ועם הרשויות. זה רק לתקופת הביניים. אז אני אומר שוב: ממה נפשך? מה הבעיה לתת את זה כחלופה? אם תהיה בעיה נקודתית לאותם גופים אפשר לטפל בזה בשיח ספציפי במשך תקופת הביניים. אבל להשאיר אותם בחוץ במשך תקופת הביניים - - - אי אפשר ליישם הכול מאפס עד מאה ביום אחד. יש מערכות, יש התאמות, יש כוח אדם.
היו"ר יעקב אשר
אתה אומר שמצד אחד נכון שהבנקים לא מחויבים להסכים עם זה אבל זה יכול לשכנע אותם שיראו שאדם שפועל ככה יכול לשכנע אותם, יכול להתחיל שיח עם הבנק. אתה אומר נקודה מצוינת, נכונה ואמיתית. לעומתך אומר עורך דין שטרן בהמשך לשאלתי לגבי הטעיה, שיכול להיות שאם אנחנו משאירים את זה בצו אז אותם גופים יטעו ויחשבו שאם יש להם את זה יש להם ההכרה של הבנק. ואז יכול להיות שאנחנו מטעים אותם או גורמים להם נזק. זאת ההתלבטות שלי. כי יש שתי עובדות: עובדה אחת היא שהבנקים אומרים שמבחינתם הדבר הזה לא מלא, ואני מתאר לעצמי שלא ישנו את דעתם גם עם משא ומתן מוצלח שתעשה מולם. ככה, לדעתי, כי זה יחייב אותם להחרים גם כן.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
עד שנסיים את המשא ומתן הוא כבר - - -
היו"ר יעקב אשר
עד שתסיים את המשא ומתן. אני רוצה להזכיר לך שקיצרנו את זה לשמונה חודשים. אם תלחץ עליי עוד קצת אני אעשה עוד ישיבה. איך אמרו אתמול? בזאר טורקי. לכן אני נוטה יותר לא להשאיר את האופציה הזאת כי אני רוצה את הדברים מוחלטים. אני רוצה להרגיל את בנק ישראל ואת כל השותפים האחרים. לא שאני חושד בבנק ישראל, חלילה. אבל, אתה יודע, צריך להתרגל למוטציה החדשה שקורית. לכן אני רוצה לדבר רק על דברים מוחלטים. זה מחייב, זה לא מחייב.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
ברמה שתהיה מוכן. אם תהיה מוכן לפני שמונה חודשים – נגיד, תהיה מוכן אחרי שלושה חודשים לקיים את הוראות הצו, אתה פונה לרשות ההון ואומר, הנה, אני מודיע לכם, ותקבל מהם אישור שהם קיבלו את ההודעה שלך. אתה הולך עם זה לבנק ומראה לו שהצו חל עליך במלואו בלי עקרונות ובלי שום דבר, ומבקש ממנו להתייחס אליך כגוף מבוקר. על דבר כזה הבנק אומר שעם זה הוא יכול לחיות.
רון צרפתי
בכל מקרה אנחנו כמו תקופת הביניים.
היו"ר יעקב אשר
רון, רון - -
רון צרפתי
לעומת זאת כתוב ברחל בתך הקטנה הוראות ספציפיות. אף אחד לא יטעה לחשוב שהוא יישם את העקרונות אחרי תקופת הביניים. הצו חל עליו וכתוב ברחל בתך הקטנה, ואין סיבה לפרש פרשנות שלא קיימת בכלל. רק לתקופת הביניים - -
היו"ר יעקב אשר
תודה רבה.
רון צרפתי
- - זה משאיר אותנו היחידים - - - בגופים כאלה משאירים אותנו היחידים מחוץ לצו. כי הנש"מים – יש להם צו נש"מים, האשראיים – יש להם צו אשראי. זה משאיר אותנו היחידים שלא נקבל שום מענה בתקופת הביניים.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
זה לא נכון, רון. לא משאירים אתכם מחוץ לצו כי אתה יכול לבוא אחרי חודשיים ולומר שאתה מוכן. אתה מפעיל עליך את הצו והצו יחול עליך מ-א' עד ת'.
רון צרפתי
כל הגופים האחרים קיבלו בתקופת הביניים מענה מהיום הראשון. זה פלח שלא מקבל שום מענה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
כי כבר חל עליהם צו הנש"מים. אתה רוצה לפעול לפי צו הנש"מים – תפעל.
רון צרפתי
אני לא יכול. אי אפשר לפעול קצת. אני לא יכול לפעול לפי צו נש"מים ואחרי חודשיים לפי צו אחר. זה לא ריאלי.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אבל מה לעשות.
רון צרפתי
בזמנו היה שיח עם עורכת דין מאיה לדרמן שדיברה בפירוש שיש תקופת היערכות לגופים שלא מפוקחים. זה היה ב- state of mind של הרשויות במשך התקופה לתת להם זמן היערכות ליישם עקרונות שהם החשובים. הגופים יישמו את העקרונות ואף מעבר לכך. אני צריך עוד קצת זמן ליישם את הצו במלואו - -
היו"ר יעקב אשר
רון, רון.
רון צרפתי
- - להגיד שהצו חל עלינו - -
היו"ר יעקב אשר
רון, רון.
רון צרפתי
- - מה נגיד, שהצו לא חל עלינו?
היו"ר יעקב אשר
רון, רון, עד כאן. מה שאני שואל אתכם: האם כמו שאומר רון, המשמעות שכרגע מובנת מהצו היא שגם מי שמקבל את העקרונות עדיין לא חל עליו שהוא קיבל את הצו? האם זה מובן? האם אני מטעה אנשים או לא מטעה אנשים?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש שתי רמות שונות: ברמה המשפטית פורמלית בנוסח הנוכחי אנחנו לא מורידים את החלופה הזאת זה נחשב כאילו הצו חל עליו; ברמה של ההתנהלות של הבנקים זה לא יחול. גם אם נשאיר את זה זה לא יחול, ולכן עדיף לא להשאיר משהו שעלול להטעות.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי. עידו מלין, בבקשה. רצית להוסיף משהו או שאתה לא צריך?
עידו זילברברג מלין
אני רק אומר שדיברו על סעיף מס' 4, ואכן התיקון המוצע הוא תיקון מניח את הדעת שמאשר שלא חובה לבצע אימות מתאים.
היו"ר יעקב אשר
מאה אחוז, תודה. עידו, זה בסדר, העיקר שאתה מסכים. רוח דבריך הובן.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
נקודה נוספת שנשארה פתוחה זה בסעיף 7א לגבי העברות אלקטרוניות – גם לגבי עבירות מחוץ לישראל וגם לגבי עבירות בתוך ישראל בעניין הסכום: האם בין 0 ל-5,000 תחול החובה לרשום את - - -
היו"ר יעקב אשר
לא, דיברנו שלא.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אמרת שתרשום בצד ותחשוב על זה.
היו"ר יעקב אשר
כן, אתה יודע, אני לא מוריד את הגרזן במהירות. אני מוריד לאט-לאט. שם בצד ואחר כך מוריד. להוריד. כבר הורידו את זה. הם כבר קוראים כמה צעדים קדימה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
זה אומר שסעיף קטן (ב) מתבטל, ובסעיף (ה) יתוסף החוב של 5,000 שקלים.
היו"ר יעקב אשר
נכון.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לפי מה שרשום אצלי, למעט דברים טכניים של ניסוח - -
היו"ר יעקב אשר
אם זה ניסוח נשאיר לכם את עבודת הנסחות גם לאחר ההצבעה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
סליחה, הייתה נקודה אחת לגבי סעיף 16 – מה שעודד אופק העלה בנושא שחזור לרבות עסקה בודדת.
יאירה פרנקל
אמרנו שנשנה את זה בהתאם לנוסח בצווים אחרים.
היו"ר יעקב אשר
מי נשאר על הזום? אופל, בבקשה.
דני מזרחי
דני מזרחי מאופל.
היו"ר יעקב אשר
כן, בבקשה.
דני מזרחי
בנוגע לרשימת הפעולות שייתכן שייראו כפעולות בלתי סבירות – אני מבקש לשנות את הנוסח. גם אדוני הרגיש אי נוחות כשהוא קרא את הסעיף. הגדרה: פעולות חסרות היגיון כלכלי למקבל השירות. לא פעם אנחנו נדרשים להוציא דיווחים, ואני לא חושב שזה מה שהרגולטור מבקש, לקבל עודף של דיווחים. פעולה שהיא חסרת היגיון כלכלי בעיני מקבל השירות, לצורך העניין, יש מצב שלקוח יבקש למסור צ'ק למטרת ניכיון וזה יעלה לו בעמלה של 500 שקלים. בעיני המתבונן – אולי לי – זה חסר היגיון; אולי עבורו יש בזה המון היגיון כי כל אחד עושה - - -
היו"ר יעקב אשר
אני שונא את המילים האמורפיות האלה.
דני מזרחי
- - הכי קל ולא פעם אנחנו מוצאים דיווחים מתוך שמרנות כדי לא להיות בהפרעה, חלילה. אני חושב שכדאי להגיד – חסרות היגיון אולי ביחס לטופס "הכר את הלקוח" כפי שהצהיר הלקוח. מה זה חסר היגיון? אנחנו מגדירים פעולות מסוג חסר היגיון של לקוח שמעולם לא ביקש מזומן ופתאום הוא מבקש מזומן. זה יוצר אצלנו המון דיווחים שלדעתי הם מיותרים. לדעתי, כדאי להרחיב או לדייק יותר בהגדרה.
היו"ר יעקב אשר
תודה רבה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
כל - - - לפי היכרותו עם הלקוח. הפעולה המבוקשת נראית חסרת היגיון.
היו"ר יעקב אשר
"לפי היכרותו עם הלקוח". יפה.
מאיה לדרמן
אבל - - - מקבל השירות. היא חסרת היגיון בשבילו.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
הוא פשוט רוצה שזה יהיה לפי היכרותו עם הלקוח.
היו"ר יעקב אשר
את משווה את זה למשהו, כי חסר היגיון יכול לכל אחד לפי התפיסה שלו.
מאיה לדרמן
זאת הכוונה שלו, זה מה שזה אומר.
היו"ר יעקב אשר
אז אם זאת הכוונה אז תכתבו את מה שאומר עורך דין שטרן. מה התיקון?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
"לפי היכרותו עם הלקוח הפעולה המבוקשת נראית חסרת היגיון".
היו"ר יעקב אשר
יפה.
דני מזרחי
אלעזר, ואם הלקוח הוא לקוח חדש ואין היסטוריה, אין למה להשוות את היכרותו עם הלקוח? לא פעם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שבפעילות עתירת מזומן יש סיכוני הלבנת הון או עבירות מס. יש עסקים שה-DNA שלהם הוא להתנהל מזומן כפי שאני ארחיב: אם יגיע קבלן שמחכים לו בשטח 20 פועלים והוא חייב להגיע כרגע עם מזומנים לשטח כי כולם תאילנדים או פלסטינים שעליהם לא חלות מגבלות השימוש במזומן זה ה-DNA שלו. זה לא אומר שכל מי שמתעסק במזומן מבצע עבירות מס, ולכן אם אין היכרות איתו, והוא הגיע פעם אחת או פעמיים, אז מה זה חסר היגיון? בעיני מי? במיוחד כשאתם כותבים: "בעיני מקבל השירות". מבחינתו זה לא חסר היגיון, להפך – יש בזה המון היגיון. אנחנו כחלק מצמצום סיכוני הלבנת הון מתחקרים, שואלים ויוצרים פעולות מונעות לצמצום סיכוני הלבנת הון. אני לא מרגיש בנוח עם ההגדרה הזאת. שוב, הפועל היוצא של זה הוא דיווחים מיותרים לא פעם.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
דני, בסוף זה עניין סובייקטיבי שלך. אם בעיניך זה נראה חסר היגיון יכול להיות שבעיניו זה בסדר.
היו"ר יעקב אשר
אתה הוספת קודם את הקטע שאומר: "לפי היכרותו". אתה יכול להוסיף גם: "או התרשמות".
יאירה פרנקל
- - -
היו"ר יעקב אשר
כי הוא שאל מה קורה אם זה מישהו חדש שהוא לא מכיר.
יאירה פרנקל
אבל לאנשים חדשים הוא צריך לבצע את זה.
היו"ר יעקב אשר
אה, לבצע היכרות. אוקיי.
יאירה פרנקל
כן - - - בכל מקרה אני מבינה שזה קשור למדיניות שהם קבעו אז יכול להיות שהם צריכים להתאים את המדיניות שלהם.
היו"ר יעקב אשר
תודה, דני.

אנחנו נסתפק בתיקון שלך. בכל התחלה של לקוח חדש שלך אתה בודק את הפרופיל העסקי שלו, אתה בודק את ההתנהלות שלו. אתה לא חייב לתת על זה דיווח. אם משהו נראה לך מוזר אתה חייב לדווח. זאת הציפייה, לא יותר מזה.
דני מזרחי
זה לא כלכלי למקבל השירות, אדוני. אולי לא כלכלי בעיני נותן השירות אם אני חושב שזה לא הגיוני. הרי מקבל השירות יגיד: בוודאי שזה כלכלי והוא גם יידע להסביר. משהו בניתוח, אני לא מרגיש איתו בנוח.
היו"ר יעקב אשר
אולי תחום עיסוקו של המקבל.
קריאות
- - -
קריאה
זה סובייקטיבי מנקודת המבט של נותן השירות.
היו"ר יעקב אשר
מה שהם אומרים זה שההבנה האובייקטיבית שלך בוחנת את ההבנה הסובייקטיבית שלו בכללים כלשהם.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
זאת לא ההבנה האובייקטיבית שלו, זאת ההבנה הסובייקטיבית שלו. אם דני רואה את הלקוח הזה - - -
היו"ר יעקב אשר
אבל דני הוא האובייקטיבי בעניין.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לא, הוא לא האובייקטיבי. להפך, הוא סובייקטיבי. אובייקטיבי זאת דרישה גבוהה יותר שאומרים לך שאתה צריך לבדוק ולראות. להפך, זה רק עניין של חשש של דני.
היו"ר יעקב אשר
כאילו תיכנס לנעליו ותחשוב אם זה חריג או לא חריג.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לא. לא להיכנס לנעליו. זה אובייקטיבי להיכנס לנעליו. אנחנו אומרים שזה סובייקטיבי. כלומר עם המידע שיש בידיים שלך, כמו שאתה רואה את הלקוח – האם זה נראה הגיוני או לא?
היו"ר יעקב אשר
דני, תודה רבה. יש עוד מישהו שיש לו הערות?
עודד אופק
יש לי הערה טכנית.
היו"ר יעקב אשר
בבקשה.
עודד אופק
כבר הייתי בטוח שסיימתי אבל עכשיו אני חושב לפתע שאולי יש לי הערה - -
היו"ר יעקב אשר
אל תדאג, יהיו לך גם עוד יומיים כאלה הערות וזה יהיה מאוחר מדי. בבקשה.
עודד אופק
אני מתנצל. אני חוזר אחורה, ברשותכם, לסעיף 4(א)(3). אני רק לא בטוח ש"לעניין אימות לפי מסמך כאמור" מגיע במקום הנכון. כתוב שזה יופיע אחרי "ותאריך ההתאגדות שלו". זה פשוט לא עושה לי שכל. אם יש היגיון בזה אז בסדר, אחרת זה נראה לי לא במקום הנכון. בדקתי גם בנוסח התיקון וגם בנוסח הצו המשווה. לדעתי, זה אמור לבוא אחרי נקודה-פסיק.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי. אלה תיקוני נוסח. תבדקו, ואם כן תכתבו את זה אחרי נקודה-פסיק.
יאירה פרנקל
- - - אחרי נקודה-פסיק.
היו"ר יעקב אשר
אחרי נקודה-פסיק.
אהוד ציגלמן
אני רוצה לפנות לאהוד מוריה, אם אפשר, על הטעות שעשיתי קודם. זה חשוב לי.
היו"ר יעקב אשר
עשית טעות?
אהוד ציגלמן
קודם אמרתי שלבנקים יש היתר לשרת אזרחים זרים. בדקתי שוב ויש להם חובה לשרת אזרחים ישראלים, ויש חריגים עם סכום של 50,000 מתגלגל – טעיתי בזה. אני מתנצל בפני אודי, ואני אומר את זה כי זה חשוב כי הוא מהגורמים שדוחף את הפינטק יחסית יותר בתוך רשות שוק ההון. אז תודה לך.
היו"ר יעקב אשר
את הפרסומת שלכם תעשו אחר כך, לא פה.

אוקיי. תודה רבה לכולם. אם ככה, נציגי הממשלה, יש למישהו הערות? מישהו רוצה לומר משהו לפני ההצבעה?
יאירה פרנקל
מתרגשים מאוד. זה יותר משנתיים. אני בינתיים יצאתי לחופשת לידה.
היו"ר יעקב אשר
יפה. אז אני מיילד מהר יותר מחופשות לידה רגילות.

אני רוצה להעלות להצבעה את צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשפ"א-2020.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
זה צריך להיות 2021.
היו"ר יעקב אשר
2021.

מי בעד?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
עם כל התיקונים.
היו"ר יעקב אשר
עם כל התיקונים ושינויי הנוסח שאתם מורשים לעשות.

הצבעה

הצו אושר.
היו"ר יעקב אשר
פה-אחד, תרתי משמע.

אני רוצה לומר שתי מילים: קודם כול כמו שאמרתי בתחילת הדיון: פתיחת שווקים ופעילות כלכלית מבוקרת שנעשית בצורה נכונה ובמידה הנכונה – ולכן אני שם לכם כוכבית – אני אעקוב אחרי ההוראות של הממונה השונה שלא יתחשק להם פתאום להציב סתם דברים רק בשביל עוד שלייקס ועוד דברים. צריך להיות מאוד ממוקד ומאוד תכליתי.

הצו שאנחנו מוציאים באמת פותח לא רק אשנב, אלא פורץ דלתות, לדעתי, של ההתנהלות הכלכלית של החברות השונות הללו. זה עולם חדש, זה עולם אחר. צריך לדעת להתאים את עצמנו לעניין הזה. אני ממנה אותך, רונן ניסים, להעביר את דבריי גם למפקח על הבנקים שאנחנו מכירים היטב. אני גם מוקיר מאוד את העבודה שלו בחודשים הראשונים שלו בתפקיד. אני רוצה שהבנקים ייתנו רוח גבית בעניין הזה כי בסופו של דבר הבנקים גם צריכים להסתכל לא רק על עצמם אלא על המשק הכללי, וככל שישראל תהיה יותר חזקה כלכלית גם הבנקים ירוויחו מזה בדרך כזאת או אחרת. אני מבקש שתעביר את רוח הדברים הזאת גם למפקח על הבנקים ושההוראות, ההנחיות ורוח המפקד שלכם ייצאו מכם בהתאם לדברים הללו.

אני רוצה מאוד להודות לאנשי המשרדים השונים של רשות שוק ההון, של משרד המשפטים והרשות להלבנת הון. הייתה פה עבודת צוות יפה מאוד וגם שלכם ביניכם לבין עצמכם וגם איתנו בוועדה וכמובן עם אלעזר, שאני שוב מודה לו על עבודת תכלול מדהימה שנעשתה בחוק הזה. אני אומר את זה באמת. אתה יודע שאני לא פזרן מחמאות. הדיון הזה רק יוכיח. אנשים באו לדיון והיו בטוחים שמי יודע מה הולך לקרות להם. הם הגיעו לדיון, עברנו על הדברים, בדקנו אותם, שיפצנו אותם וליטשנו אותם. לדעתי, ככל שיד אדם משגת הגענו לתוצאה הכי טובה. אז, תודה לך, תודה למנהל הוועדה וליועץ לענייני ביטחון בנושא הטרור. אני מודה לכל חברי הוועדה שנתנו לי את הגיבוי לעניין הזה. תודה רבה לכם, שיהיה בהצלחה. להתראות.

מישהו רוצה לומר משהו? שלומית?
שלומית ווגמן
אני אשמח להגיד מילה, יושב-ראש הוועדה. אני ראש הרשות לאיסור הלבנת הון. רציתי להודות לך באופן עמוק וכנה על העברת הצו. זאת בשורה של ממש למשק הישראלי, לכלכלה בפעילות של הפינטק. לנו בקרב רשויות האכיפה והרגולטורים הפיננסיים זה עניין מאוד חשוב שמאפשר לנו לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים בצורה טובה יותר, לצמצם את הסיכונים להלבנת הון ולמימון טרור, וליצור סביבה עסקית בטוחה יותר ואפשרויות לכולם. אני מוכרחה לציין שיכולת הלימוד המהירה שלך של המטריה המורכבת פשוט מרשימה ביותר. תודה רבה על הצו המאוזן והטוב שעבר, ובתקווה להמשיך לעשות צווים נוספים בהמשך בכנסות הבאות. רק תודה רבה לכל הצוות הסופר מקצועי אצלנו ברשות בהובלתה של היועצת המשפטית מאיה לדרמן יחד עם רשות שוק ההון, משרד המשפטים וכל הגורמים. באמת עבודת צוות מרשימה מאוד. תודה רבה לך. זה לא מובן מאליו, בוודאי בימים אלה. שנעמוד בהצלחה גם בבקרה הקרובה של FATF שתבדוק גם את הנושא הזה. תודה רבה.
היו"ר יעקב אשר
אם כך, אני צריך לתת גם למישהו מרשות שוק ההון.
ברוך לוברט
אדוני, גם אנחנו רצינו להתייחס. אני היועץ המשפטי של רשות שוק ההון. היום הייתי רק בהאזנה. אני רוצה להודות לך. תודה רבה על הדחיפה והקידום של הצו הזה, הוא מאוד משמעותי מבחינתנו. התחלנו בשתי תכליות של הצו הזה: גם "סור מרע" – לנקות את השוק; אבל גם "עשה טוב" – מבחינת התחרותיות שהצו הזה יביא לכל הגופים החוץ-בנקאיים. מהבחינה הזאת הוועדה עשתה רק טוב. אז גם תודה לך וגם ליועץ המשפטי של הוועדה שכהרגלו עשה עבודה מאוד איכותית ואינטנסיבית והביא לקידום הצו; וגם ליאירה, הסגנית שלי, שהובילה את התהליך ולאודי מוריה ולכל הצוות הממשלתי האחר: לילך, מאיה, רונן. תודה רבה. אנחנו מאוד מעריכים את זה.
היו"ר יעקב אשר
תודה, ברוך. עוד מישהו רוצה לומר משהו?
תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:30.

קוד המקור של הנתונים