ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 07/01/2021

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 5) (תיקון), התשפ"א-2021, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 23), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת החוקה, חוק ומשפט
07/01/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 180
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום חמישי, כ"ג בטבת התשפ"א (7 בינואר 2021), שעה 14:30
סדר היום
1. הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון מס' 5)(תיקון), התשפ"א-2021
2. הצעת תקנות סמכויות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון מס' 6), התשפ"א-2021
3. הצעת תקנות במכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות והוראות נוספות)(תיקון מס' 23), התשפ"א-2021
4. הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הידוק הגבלות), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – היו"ר
קארין אלהרר
איתן גינזבורג
ניצן הורוביץ
עמית הלוי
עופר כסיף
אוסנת הילה מארק
מיכאל מלכיאלי
אוסאמה סעדי
תהלה פרידמן
אריאל קלנר
איילת שקד
מוזמנים
איל זנדברג - ראש תחום משפט ציבורי, משרד המשפטים

גאל אזריאל - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אפרת פרוקציה - סגנית היועץ המשפטי, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
גור בליי
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

הצעת תקנות במכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות והוראות נוספות)(תיקון מס' 23), התשפ"א-2021
היו"ר יעקב אשר
אני פותח את ישיבת ועדת החוקה. על סדר היום: הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלת פעילות והוראות נוספות), ועוד שתי תקנות שקשורות להגבלת פעילות במקומות עבודה. בהזמנה הייתה גם הגבלת פעילות כללית יותר, רחבה יותר, שעל פי בקשה של יושב-ראש ועדת הכנסת ועל פי הסמכות שניתנה לו בחוק הוא ביקש לעשות דיון בוועדה אצלו על מנת לראות לאיזו ועדה להעביר את זה. ככל שוועדת הכנסת תחליט, אם תחליט, להעביר את זה אלינו, הישיבה תימשך הערב, לאחר הישיבה בוועדת הכנסת. עכשיו אנחנו דנים בשלושת הדברים האלה. אני מבקש מהיועץ המשפטי לוועדה להציג לנו את סעיף שלוש: תקנות סמכויות מיוחדות של הממשלה, שקשורות להגבלת פעילות והוראות נוספות.
גור בליי
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 23), התשפ"א-2021

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7, 8, 23, 24, 25 ו-27 לחוק סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף –2020 (להלן – החוק),
ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

1. בתקנה 1 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
(הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020 (להלן – התקנות
העיקריות) –

(1) אחרי ההגדרה "אנשים הגרים באותו מקום" יבוא:

"בחירות מקדימות" – כהגדרתן בסעיף 17ב לחוק המפלגות;";

(2) אחרי ההגדרה "התקהלות" יבוא:

"חוק המפלגות" – חוק המפלגות, התשנ"ב – 1992;".

2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

"(21) יציאה לצורך הצבעה בבחירות מקדימות;

(22) יציאה של מועמד או יציאה של עובד או נותן שירות מטעם מפלגה או
מועמד, לצורך היערכות לבחירות לכנסת, ובכלל זאת לבחירות מקדימות,
ולהתמודדות בהן; לעניין פסקה זו, "מועמד" – שר, סגן שר או חבר כנסת,
או מי שהודיע ברבים, בעל פה או בכתב, במפורש או על דרך התנהגות,
על כוונתו להתמודד בבחירות לכנסת הבאה או בבחירות מקדימות."

3. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

"(16) מקום קלפי המשמש לעריכת בחירות מקדימות, שקבע הגוף המוסמך
לעניין זה של מפלגה כהגדרתה בחוק המפלגות (להלן – הגוף המוסמך)."

4. בתקנה 8(4) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

"(ד) לעניין מקום שהוא מקום קלפי לעריכת בחירות מקדימות יחולו פסקאות
משנה (א) ו-(ב) בשינויים אלה:

(1) המחזיק או המפעיל של המקום או מי מטעמו ישאל את הנכנסים
למקום הקלפי את השאלות שבפסקת משנה (א)(2) ו-(3) בלבד;
(2) השיב אדם בחיוב על השאלה שבפסקת משנה (א)(2) או שנמצא
כי חום גופו הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה במדידת חום כאמור
בפסקת משנה (ב), המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו,
יתיר את כניסתו אם אותו אדם הציג אישור החלמה או ממצא שלילי
ל-ncov בבדיקת pcr שביצע ביום הבחירות ובמקרה שהחום החל
לפני יום הבחירות – אם הציג ממצא שלילי ל-ncov בבדיקת pcr
שביצע לפני יום הבחירות ולאחר הופעת החום;

(ה) קבע הגוף המוסמך קלפי המיועדת לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד,
לא יחולו עליה פסקאות משנה (א) עד (ד)."
איל זנדברג
התקנות שבפניכם באות להבטיח שתתאפשר פעילות פוליטית נדרשת לצורך מערכת הבחירות שאנחנו כרגע נמצאים בה, על אף המגבלות שהמצב הבריאותי מחייב. עצם ההיערכות של מועמדים, של מפלגות, של קבוצות פוליטיות שעדיין לא התגבשו במסגרת הרשימה הפורמאלית של מפלגה, היא דבר חיוני כרגע, כשהפעילות הזאת מממשת או מקבצת מבחר זכויות יסוד ועקרונות של המשטר הדמוקרטי. הזכות לבחור ולהיבחר, עיקרון ההשתתפות וחופש הביטוי באים לידי ביטוי בהקשר של מערכת הבחירות לא רק בהטלת הפתק לקלפי, אלא בכל הפעילות הנלווית לכך. הממשלה, בדרך כלל, לא מעורבת בהגבלה של פעילות פוליטית, כי כל דיני המפלגות מוסדרים על ידי הכנסת אל מול מבקר המדינה ויושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, אבל נוצרו נסיבות מיוחדות שבהן תקנות מטעם הרשות המבצעת מסדירות את ההתנהגות האנושית הכי בסיסית של אנשים – מותר להם להתקבץ ביחד, מותר להם להיפגש, לשבת בחדר, לא לשבת בחדר. הכוונה כאן היא להבטיח שהתקנות הכלליות מכוח דיני הקורונה (חוק סמכויות מיוחדות), שהן חיוניות כדי להבטיח את בריאות הציבור, לא ימנעו או לא יתערבו יותר מידי בפעילות הפוליטית השוטפת, תוך איזון בין שני הצרכים.

ההצעה של הממשלה היא לעשות כמה רבדים. רובד אחד זה האפשרות לצאת מהבית לצורך המטרות האלו. החלק השני נוגע לקיום הבחירות המקדימות. באותן מפלגות שבוחרות לקיים בחירות מקדימות, צריך להבטיח שהקלפי ביום הבחירות תוכל להתנהל כפי שהיא. לגבי הקלפי, לא רק שאפשר יהיה להיכנס, אלא יש את הכללים שלפיהם אפשר יהיה גם להנגיש את הקלפי. אולי יהיו עוד כלים משלימים ברמה הפרטנית יותר של ההיגיינה, של איך אדם שהוא מבודד ורוצה להצביע בבחירות מקדימות יגיע לאותה קלפי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה עם מאומת?
איל זנדברג
גם מאומת. הכללים פה אומרים שמי שיש לו מעל חום מסוים, מי שמבודד או מאומת לא יוכל להיכנס לקלפי רגילה. אם מפלגה תחליט שהיא רוצה, לפי החלטה פנימית שלה, לקיים קלפיות גם למבודדים ומאומתים, כשכמובן יש לזה היבט בריאותי שהוא מעבר לכוחה של מפלגה, הפירוט בהיבט המסוים הזה ייקבע בהוראות משלימות.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
זה לעניין פריימריז?
היו"ר יעקב אשר
כן. לכמה זמן התקנות האלו?
איל זנדברג
התקנות האלו מוגבלות כרגע בזמן.
היו"ר יעקב אשר
אלו תקנות לשבועיים. אנחנו לא רוצים שמפלגה שצריכה לעשות פריימריז בשבועיים האלה לא תוכל לעשות אותן.
גאל אזריאל
וגם שמפלגה שרוצה להתחיל לפעול לקראת הבחירות לכנסת תוכל לפעול.
היו"ר יעקב אשר
גם פעילויות, לא רק קלפי ודברים כאלה.
איל זנדברג
הממשלה חשבה שצריך לאפשר לכמה מעגלים של אנשים לא להיות כפופים למגבלות הרגילות.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
מה עם פעילים?
איל זנדברג
מועמד כולל גם את נבחרי הציבור הפעילים כבר, אם זה שר, סגן שר או חבר כנסת. אין כוונה לתת עדיפות לאותם נבחרי ציבור שכבר נושאים במשרה כזאת על פני מי שמתמודד מולם, וגם אי אפשר לדבר על מי שמופיע ברשימת מתמודדים לכנסת כי עדיין לא הוגשו הרשימות, לכן בחרנו בהגדרה שכוללת מועמד - כל מי שהודיע ברבים, בעל פה ובכתב, במפורש או על דרך התנהגות, על כוונתו להתמודד בבחירות לכנסת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה זה "על דרך התנהגות"?
איל זנדברג
המשפט הזה מופיע, לא בדיוק באותן מילים, כבר בתיקון שהכנסת חוקקה בהקשר של מימון מפלגות והוצאות.
היו"ר יעקב אשר
נדמה לי שהיועץ המשפטי של הוועדה עורר את משרדי הממשלה הרלוונטיים כשראינו שמתרגש עלינו הסגר כדי למצוא פתרונות לשבועיים האלה. אי אפשר להגיע להגדרות מדויקות של מיליון אחוז. מצאו כאן נוסח שיאפשר בשבועיים האלה, בעזרת השם, לא לפגוע בבירוקרטיה ובמערכת הבחירות.
איל זנדברג
הכוונה כאן שהתקנות של הממשלה, שמגבילות את הפעילות, לא יגבילו תחרות של שחקנים פוליטיים שרוצים להתארגן ולפעול.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה לגבי פעילים?
איל זנדברג
דיברנו על המועמד. ברור שהמועמד לא פועל לבד, לכן הסעיף מדבר גם על עובד או נותן שירות מטעם מפלגה. אם המפלגה שולחת אנשים לפעול מטעמה, לעבוד עבורה, זה צריך להיות כלול.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
לעבוד זה משהו אחד, להתנדב זה משהו אחר.
איל זנדברג
עובד כולל גם מתנדב. הוא צריך לפעול מטעם המפלגה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוא צריך לקבל אישור מהמפלגה?
איל זנדברג
המפלגה צריכה להפעיל אותו. לא מדובר באזרח שקם בבוקר ומחליט שהוא היום רוצה לעזור למפלגה. לא מדובר פה על חופש הביטוי של היחיד.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
המפלגה צריכה להראות איזה מסמך שהוא פועל מטעמה.
איל זנדברג
אתם מדברים על ההיבט האכיפתי. השאלה היא לא מה הוא יספר לשוטר. אנחנו מדברים על ההיבט הנורמטיבי, על מה מותר.
היו"ר יעקב אשר
לא הייתי מציע להיכנס לזה כרגע, כי יש עבודות חיוניות שלא צריך להראות אישורים. אם ניכנס לזה, נפעיל על עצמנו לחץ של הרבה אנשים. החוק מדבר על מישהו שהוא עובד מטעם המפלגה, לא בהכרח עובד מפלגה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם יצא פעיל לפגישה ושוטר ישאל אותו לאן הוא הולך - -
איל זנדברג
ככה עובדים היום. זה המצב המתנהל היום לגבי כל היתר וכל נימוק.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אמור להיות סגר. אנשים לא אמורים לעשות פגישות בתקופה של הסגר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה לא?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אם יש מועמד בפריימריז, שילך לפגישה, הוא מוחרג, אבל אם זה סתם פעיל, אז לא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
השבועיים האלה הם שבועיים קריטיים. בסופם אנחנו מגיעים לתאריך 21.1. הגשת הרשימות היא ב-4.2. בתקופה הזאת יש את כל הפגישות. כל המשאים ומתנים הם בשבועיים האלה. אתה רוצה להגיד לי שבשבועיים האלה שיש סגר נשב ולא נעשה כלום?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה בדיוק העניין.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש לנו פגישה עם חד"ש, עם פעילים.
איל זנדברג
אין כוונה כאן לאפשר להמוני בית ישראל להחליט מטעם עצמם שהם רוצים לבטא את האני מאמין שלהם ולצאת לרחובות. המצב הוא סגר, ולא יוצאים למרחב הציבורי אלא עם זה חיוני. אם אדם הוא יועץ של מועמד והוא צריך, למשל, לנסוע לבית הדפוס כדי להדפיס, אז הוא נחשב עובד של מפלגה, כשעובד מוגדר בחוק בצורה רחבה - לרבות מתנדב, מי שמועסק ומי שנותן שירות במקום עבודה. זה מספיק רחב לאותם אנשים חיוניים שיעשו את זה, אבל זה לא תופס את המצביעים שרוצים עכשיו להגיע.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הוא שואל מהמקום האכיפתי, שזה כן חשוב. בגלל שההגדרה היא רחבה וכוללת פעיל או מתנדב - -
איל זנדברג
מטעמה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
איך הוא מוכיח שהוא מטעמה?
איל זנדברג
איך הוא מוכיח שהוא עובד בעבודה חיונית? איך הוא מוכיח שהוא עובד בהייטק? איך הוא מוכיח שהוא נוסע לסבתא שלו בשביל לסייע לה בהכנת האוכל?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש לו אישור.
איל זנדברג
לא, אין אישורים לדברים האלה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בשביל ללכת לסבתא שלו אין אישור. איך הוא מוכיח שהוא הולך להפגנה?
איל זנדברג
אין מנגנון כזה. זה לכל רוחב החזית.
איילת שקד (ימינה)
איתן, אין הרבה אנשים שירמו ויגידו שהם הולכים - -
היו"ר יעקב אשר
בדיוק.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
המשטרה לא מכירה את החוק.
היו"ר יעקב אשר
איתן, השאלה שלך טובה לעוד 700 דברים.
איל זנדברג
נכון, לכל הנימוקים האחרים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אסור לפגוע בדמוקרטיה.
היו"ר יעקב אשר
כשאתה בא ואומר שאתה הולך לטפל באדם מבוגר, אתה מביא אישור?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש פער אדיר בין הדיונים התיאורטיים שמתקיימים כאן - -
היו"ר יעקב אשר
בוקר טוב.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
שיהיה ברור למשטרה שאם אדם יוצא בהקשר שאנחנו מדברים בו, של לתת שירות, זה לגיטימי.
היו"ר יעקב אשר
זה יגיע בהנחיות מסודרות של המשטרה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זו הכוונה.
היו"ר יעקב אשר
יש את מינהלת האכיפה, שמי שמפעיל אותה זה אורי בוצ'ימינסקי. כשהוא מוציא הנחיות רוחב לכל המחוזות, בוודאי שזה יבוא לידי ביטוי.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אם בן אדם יבוא ויגיד: אני רוצה להתנדב ב"כחול לבן", הוא יכול להגיד את זה.
איל זנדברג
זה לא כלול בתקנות. אם בן אדם אומר: אני רוצה להתנדב, זה לא לגמרי ברור אם הוא מטעם עצמו - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
המפלגה מגייסת מתנדבים.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
יש לך רשימה שאתה מעביר למשטרה?
היו"ר יעקב אשר
אנחנו הולכים על היגיון ועל אחריות. ההיגיון והאחריות זה שיש דברים שמפלגה צריכה לעשות בימים אלה. אני חושב שמפלגה גם תחשוש לעשות פייקים או דברים כאלה, כי דבר כזה ייתן לה כותרות לא מחמיאות בעיתונות. הגדירו את זה בכל ההגדרות שאפשר, אבל זה לא משהו מוחלט, סגור, נעול, חתום.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה להתייחס לסעיף 4(ד)(2), לגבי קלפיות. כשמשבצים את האנשים לקלפיות, הם בריאים, אבל מה קורה אם ביום הבחירות, בין אם בפריימריז ובין אם בארצי, אותם אנשים לא בריאים?
היו"ר יעקב אשר
זה לא קשור עכשיו לארצי.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה שיהיה שיקול דעת ליו"ר ועדת הבחירות או למנכ"לית כדי לקבל מחליפים.
איל זנדברג
הבחירות שנזכרות בתקנות שלפניכם הן בחירות מקדימות בתוך מפלגה.
היו"ר יעקב אשר
זו לא חקיקה, קארין, אלו תקנות לשבועיים האלה. כשנגיע לדון בדברים אחרים, נדבר על זה.
גור בליי
כשמפנים פה להגדרה של בחירות מקדימות כהגדרתן בסעיף 17ב לחוק המפלגות, זה בחירות לבחירת מועמדי המפלגה לתפקיד יו"ר המפלגה או לתפקיד חבר כנסת. זה אומר שכל ההיתרים האלה חלים לא רק על פריימריז אלא גם אם מי שבוחר מהמפלגה זה מרכז המפלגה, ועידת המפלגה, לשכת המפלגה. כל המוסדות האלה מוחרגים.
היו"ר יעקב אשר
זה אחד הניסוחים היותר טובים שאפשר להוציא במסגרת הזאת. אנחנו נעבור עכשיו להקריא את הצעת תקנות סמכויות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021.
גור בליי
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8 ו-23 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, באישור ועדת חוקה של הכנסת, מתקינה הממשלה
תקנות אלה
1. בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת
פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020 (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 13 במקום
"ב' בשבט התשפ"א (15 בינואר 2021)" יבוא "עד יום כ"ב בשבט התשפ"א (4 בפברואר 2021)".

2. בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בתחום הפעילות שלצד נושא "שונות" בסופו
יבוא:

(9) עורך דין לצורך ייצוג לקוחות בפני בתי משפט או מוסדות אחרים, הכנה
לייצוג כאמור, או מתן שירות חיוני ללקוח שאינו סובל דיחוי ולא ניתן לבצעו
באמצעי דיגיטלי חלופי;

(10) עובד שנדרש לסייע לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ולוועדת בחירות
אזורית לכנסת, כמשמעותם בחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), תשכ"ט-
1969, בפעולותיהן לקיום הבחירות לכנסת העשרים וארבע, לרבות מי
שאחראי על מקום שתוצב בו קלפי לפי החוק האמור."

3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג בטבת התשפ"א (8 בינואר 2021).
היו"ר יעקב אשר
נקריא עכשיו את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 5) (תיקון), התשפ"א-2020
גור בליי
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות מקומות עבודה) (תיקון מס' 5) (תיקון), התשפ"א-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8 ו-23 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, באישור ועדת החוקה של הכנסת, מתקינה הממשלה
תקנות אלה
1. בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת
פעילות מקומות עבודה) (תיקון מס' 5), התשפ"א-2020, תקנה 4 – בטלה.

2. תחילתן של תקנות אלה במועד תחילתן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם
נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-
2020.

נצטרך לעניין של התוקף לתת מענה, שזה יהיה בהלימה לתקנות של הסגר.
אפרת פרוקציה
בדיוק.
איילת שקד (ימינה)
את יכולה להסביר מה ההבדל בין תקנות העבודה שעכשיו לבין סגר א' וסגר ב'?
אפרת פרוקציה
יש שני סטים שהבאנו. סט אחד שמדבר על התקנות הרגילות, העיקריות, שאליהן הוספנו תוספת אחת שנוגעת לפעילות עורכי דין שצריכים לייצג בבתי משפט, הכנה לייצוג, או טיפול בדברים דחופים שלא ניתן לדחות ולא ניתן לעשות באמצעים דיגיטליים חלופיים, ותוספת שנייה, סיוע של עובד בוועדת הבחירות. לא מדובר במישהו שמועסק על ידי ועדת הבחירות, אלא במישהו שמסייע לה, כמו עובדי רשויות מקומיות שצריכים להגיע כדי לסייע בקלפי או בדברים נוספים שקשורים לוועדת הבחירות. חוץ מזה, הארכנו את התוקף עד 4 בפברואר, כי גם אחרי שנסיים את הסגר הזה עדיין נחזור לתו הסגול, עדיין אנשים יצטרכו להמשיך לעמוד בהנחיות. הסט השני זה הסט שמבטל את ההוראות שחלות עכשיו לגבי ה-50%. זה ייכנס לתוקף אחרי שנכניס לתוקף את ההגבלות האחרות.
איילת שקד (ימינה)
זה אותן תקנות כמו הסגר השני?
אפרת פרוקציה
סט התקנות של ההגבלות בהוראת השעה מבוססות על סגר יום כיפור, רק עם שלושה תיקונים קטנים. אנחנו מדברים על אפס שהייה במקומות העבודה, למעט החריגים שמפורטים בחקיקה.
איילת שקד (ימינה)
העובדים החיוניים בכל מקום עבודה יכולים לבוא לעבוד.
אפרת פרוקציה
נכון.
איילת שקד (ימינה)
כמו בסגר השני.
אפרת פרוקציה
בדיוק כמו בסגר השני, רק שעכשיו זה עם ההקלות לעורכי הדין ועם ההקלות בוועדת הבחירות. גם כתבנו במפורש את העניין של שמירה על ילדים. אם אדם צריך בייביסיטר שיגיע אליו או צריך לקחת ילדים לבייביסיטר - גם זה אפשרי.
גור בליי
אולי אני אבהיר לגבי הנושא של הבחירות. לגבי הצירוף של שני הקבצים שהקראנו, גם התיקון של הגבלת פעילות וגם העניין של מקומות עבודה, זה לא יהיה רק בהקשר של בחירות מקדימות, זה גם יהיה בהקשר של היערכות לבחירות הקרובות. זאת אומרת, יש את ההיתר לצאת מעבר ל-1,000 מטר למועמד, לעובד שלו או לנותן שירות גם לצורך היערכות לבחירות לכנסת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה לשאול לגבי תיקון מס' 6, לגבי כל מה שקשור לייצוג של עורכי דין, ליציאה של עורכי דין. אם אנחנו רוצים סגר בכל המדינה, למה שזה לא יחול על בתי המשפט?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בחוק הקורונה הגדול החרגנו את בתי המשפט וקבענו שמי שיקבע האם בית המשפט יהיה פתוח או סגור יהיה מנהל בתי המשפט, לא אנחנו.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
מה זו תקנה 4 שבטלה?
אפרת פרוקציה
זו הוראת השעה הקודמת שאנחנו רוצים באמצע התחולה שלה לקבל תקנות חדשות.
גור בליי
שניים מהקבצים הם תיקונים קבועים להגבלת פעילות במקומות עבודה. התיקון השלישי שמבטל את ההגבלה החלקית על מקומות עבודה, אמור להיות מוחלף על ידי הגבלה הרבה יותר משמעותית על מקומות עבודה שכרגע לא נדונה בפני הוועדה. השאלה איך אתם רוצים לקבוע את התוקף. חשבנו לקבוע שהתוקף של תיקון מס' 5 (תיקון) ייכנס רק עם הכניסה לתוקף של הידוק ההגבלות.
אפרת פרוקציה
זו הכוונה.
היו"ר יעקב אשר
הצעת תקנות סמכויות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 23), מי בעד, ירים את ידו?

הצבעה
אושר.
היו"ר יעקב אשר
התקנות אושרו. הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 6), מי בעד?

הצבעה
אושר.
היו"ר יעקב אשר
פה אחד התקנות אושרו.
גור בליי
מה שיעלה עכשיו להצבעה זה תיקון מס' 5 (תיקון). ההצעה היא לאשר את הקובץ כך שהוא ייכנס לתוקף רק עם כניסתן לתוקף של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), תשפ"א-2021.
היו"ר יעקב אשר
מקובל על הממשלה?
גאל אזריאל
כן.
היו"ר יעקב אשר
הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 5) (תיקון). מי בעד התקנות עם השינוי כפי שאמר היועץ המשפטי?

הצבעה
אושר.
היו"ר יעקב אשר
התקנות אושרו. תודה רבה לכם.


הישיבה ננעלה בשעה 15:11.

קוד המקור של הנתונים