ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 28/12/2020

תקנות מוסר תשלומים לספקים (דיווח על יישום החוק) (הוראת שעה), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת16
ועדת הכלכלה
28/12/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 168
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"ג בטבת התשפ"א (28 בדצמבר 2020), שעה 11:30
סדר היום
הצעת תקנות מוסר תשלומים לספקים (דיווח על יישום החוק), התשפ"א-2020
נכחו
חברי הוועדה: קרן ברק – מ"מ היו"ר
משתתפים
גליה ימין - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

עוזי שר - סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר
משתתפים באמצעים מקוונים
נועה קיסר - מ"מ מנהל יחידת כספים ובקרה, רשות החברות הממשלתיות

עמיחי דרורי - מנהל תחום תשתיות ופיתוח עירוני, מרכז השלטון המקומי

מיכל נוימן - מ"מ מנכ"ל, המועצה להשכלה גבוהה
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגדהצעת תקנות מוסר תשלומים לספקים (דיווח על יישום החוק), התשפ"א-2020
היו"ר קרן ברק
אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא הצעת תקנות מוסר תשלומים לספקים (דיווח על יישום החוק), התשפ"א-2020. עו"ד גליה ימין, בבקשה.
גליה ימין
חוק מוסר תשלומים לספקים קובע מועדי תשלום מקסימליים לביצוע תשלומים למכירת טובין, למתן שירות או לביצוע עבודה. מטרת החוק היא לשפר את מועדי התשלום במשק ולסייע בהתפתחות של עסקים בכלל ושל עסקים קטנים ובינוניים בפרט. בסעיף 14 לחוק שר האוצר הוסמך, באישור ועדת הכלכלה, לקבוע הוראות לעניין דיווחים שיימסרו לוועדה, ובכלל זה יש התייחסות לעניין הגופים שיהיו חייבים במסירת הדיווח, מועדי הדיווח וחובת מסירת הדיווח לגורמים נוספים. בהתאם לכך, התקנות המוצעות קובעות קודם כל אילו גופים יהיו חייבים בדיווח, לאן יועבר הדיווח, את מועדי הדיווח, אופן הדיווח וחובת הפרסום. אנחנו תכף נפרט.
היו"ר קרן ברק
תגידי רק את המהות.
גליה ימין
יש לנו איזשהם תיקונים לאחר שיח עם הייעוץ המשפטי של הוועדה אבל ההתייחסות הכללית, הקו הכולל אומר שהנתונים של גופים שהפעילות שלהם קשורה למשרד ממשלתי קודם כל יועברו למשרד הממשלתי, המשרד הממשלתי יעבד את הנתונים ויגיש דיווח כולל לוועדה, למעט רשות מדינה, שאלה גופים שלא מתאים להכפיף אותם לממשלה, כמו משרד מבקר המדינה, לשכת הנשיא וכו', שהם יועברו ישירות למדינה. בנוסף לאלה היו עוד מספר גופים שעל פי ההצעה שהוגשה כעת לוועדה הדיווח יועבר לוועדה, כמו רשות מקומית, חברה עירונית, חברה מעורבת, זאת לבקשת הגורמים הרלוונטיים בממשלה.

מעבר לכך, יש עוד שני גופים. יש הגדרה בחוק של גוף שהוקם לפי דין, שיש קצת עמימות איזה גופים נכללים בהגדרה. אנחנו הצענו שהם יעבירו ישירות לוועדה כי לא ידענו לאן אפשר להכפיף אותם בממשלה. איתי עצמון, היועץ המשפטי של הוועדה, הציע לוותר. מבחינתנו זה מוסכם.
איתי עצמון
את כבר נכנסת עכשיו לפרטים של התקנות שאליהם נגיע כשנקריא אותן.
היו"ר קרן ברק
סיימת את המהות?
גליה ימין
המהות עוברת דרך הממשלה והממשלה מעבירה לוועדה. הדיווח הוא לגבי שנת כספים לאחר ששנת הכספים מסתיימת. כל גוף מדווח בדרך כלל אחרי 3 חודשים ואחרי 6 חודשים הדיווח צריך לעבור לוועדה.
איתי עצמון
אני רוצה להזכיר לפני שנצלול לפרטי התקנות שהתקנות האלה היו אמורות להגיע לאישור הוועדה מכוח קביעה מפורשת בחוק בתוך 6 חודשים מיום התחילה. כלומר, למעשה אנחנו באיחור של 3 שנים מבחינת מחויבות הממשלה שנקבעה בחוק להביא את התקנות האלה לאישור הוועדה.
היו"ר קרן ברק
איזה משרד איחר ב-3 שנים?
איתי עצמון
משרד האוצר.
היו"ר קרן ברק
טוב לדעת.
איתי עצמון
סעיף 14 לחוק קובע ששר האוצר, באישור ועדת הכלכלה, יקבע בתוך 6 חודשים מיום התחילה הוראות לעניין דיווחים שיימסרו לוועדה על יישום החוק.
היו"ר קרן ברק
זו המחלקה המשפטית של משרד האוצר?
איתי עצמון
אני מניח שהם אמונים על הניסוח אבל השר הוא זה שמביא את התקנות לאישור הוועדה.
היו"ר קרן ברק
כן, אבל מישהו צריך להזכיר לשר שזה צריך להגיע.
גליה ימין
אני לא יודעת אם נכון להכפיף את האיחור דווקא ללשכה המשפטית של האוצר.
היו"ר קרן ברק
אז לאיזה אגף?
גליה ימין
יש אחריות משותפת של הלשכה המשפטית ואגף החשב הכללי.
היו"ר קרן ברק
בסדר, אז אני מחלקת את האחריות לכך שזה הגיע באיחור של 3 שנים לשני האגפים האלה, חצי-חצי, לא רק הלשכה המשפטית. בואו נתקדם.
גליה ימין
אני אזכיר שחלק מהעיכוב נבע מהתנגדויות. מדובר פה בתקנות שיש להן תחולה מאוד רחבה. התיאום דרש פה תהליכים מאוד ארוכים ודיונים מול גופים שונים, משרדי ממשלה רבים, ועברנו פה דרך ארוכה עד שהצלחנו להגיע עם התקנות.
היו"ר קרן ברק
מאה אחוז. תודה רבה. הקראה, בבקשה.
איתי עצמון
תוך כדי ההקראה אני אעיר את ההערות שלנו, שהעברנו כמובן גם למשרד האוצר.
היו"ר קרן ברק
נצביע על כל תקנה ותקנה או בסוף?
איתי עצמון
כן, עדיף להצביע תקנה-תקנה כי גם יהיו תיקונים.
גליה ימין
"תקנות מוסר תשלומים לספקים (דיווח על יישום החוק), התשפ"א–2020
בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז–2017 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת (להלן – הוועדה), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
1.
"גוף שהוקם לפי דין" – גוף שהוקם לפי דין, למעט תאגיד ותאגיד שהוקם בחיקוק;"דיווח על יישום החוק" – דיווח על יישום החוק, של הגוף שמגיש את הדיווח, במשך שנת הכספים הקודמת למועד הגשת הדיווח;"חברת בת ממשלתית", "חברה ממשלתית" ו"חברה מעורבת" – כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות;"חברה עירונית" – כהגדרתה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב;"חוק החברות הממשלתיות" – חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975;"חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;"חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;"חשב" – החשב או האדם שממונה על הכספים בגוף שמגיש דיווח על יישום החוק;"החשב הכללי" – החשב הכללי במשרד האוצר;"המועצה להשכלה גבוהה" – כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה;"רשות החברות הממשלתיות" – כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות;"רשות מקומית" – רשות מקומית כהגדרתה בחוק, למעט רשות מקומית בהבראה שהוראות סעיף 3(ו) לחוק, כולן או חלקן, לא חלות עליה בהתאם לסעיף 12(ד) לחוק;"תאגיד" – תאגיד כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, למעט תאגיד שהוקם בחיקוק;"תאגיד שהוקם בחיקוק" – תאגיד שהוקם בחוק או תאגיד שהוקם מכוח סמכותו של שר שניתנה בחוק והוא מוסד של המדינה."
איתי עצמון
ההגדרות האלה הן כמובן הגדרות שמשמשות אחר כך, בסעיפים האופרטיביים. יש לנו שתי הערות לגבי ההגדרות: הערה ראשונה היא לגבי "גוף שהוקם לפי דין". ניסינו להבין מיהם אותם גופים שבאים בגדר ההגדרה ולא כל כך הצלחנו להבין בהקשר הזה. אני מפריד כאן בין שני עניינים: האחד הוא הגופים שעליהם חל החוק והשני הוא חובות הדיווח לוועדת הכלכלה. לעניין חובות הדיווח אנחנו צריכים לדעת מיהם אותם גופים כי אחרת אין משמעות לדיווח וגם לפיקוח על קיום אותה חובת דיווח. אני לא בטוח שאת ההגדרה הזו אנחנו צריכים להותיר כאן בתקנות, או שנשאיר אותה כרגע לא מאושרת ובעת הדיון בסעיף האופרטיבי נבחן אם יש בה צורך.
היו"ר קרן ברק
מה זאת אומרת "בעת הדיון בסעיף האופרטיבי"?
איתי עצמון
המשמעות של הסעיפים האופרטיביים, כפי שאמרה עו"ד גליה ימין, היא חובת דיווח שלהם לוועדת הכלכלה. אם אין חובת דיווח לא יהיה צורך בהגדרה הזו. זו הערה ראשונה.
היו"ר קרן ברק
מה התשובה שלך?
גליה ימין
נוסח החוק כשהחוק חוקק כלל התייחסות לתאגיד לפי ההגדרה בחוק יסודות התקציב שהיא כוללת מרכיבים שונים. מעבר לזה שההגדרה של תאגיד בחוק יסודות התקציב כוללת תאגיד שהוקם בחוק או בחיקוק, בחר המחוקק לתת הגדרה של גוף שהוקם לפי דין, כלומר, הוא חשב שיש גופים נוספים מעבר.
היו"ר קרן ברק
יש לך דוגמה לגוף אחד כזה?
גליה ימין
אנחנו ניסינו לרדת לעומקו של - - -
היו"ר קרן ברק
אז בואו נמחק את זה.
גליה ימין
לכן הצענו שזה יבוא לוועדה, כי לא כל כך ידענו לאן לשייך את זה.
איתי עצמון
התקנות שכרגע נדונות עוסקות בדיווח על יישום החוק, אנחנו לא נוגעים כרגע בחובות המהותיות שחלות על הגופים האלה, ככל שקיימים. אנחנו לא הצלחנו להבין אם יש גופים כאלה שהם לא תאגידים סטטוטוריים.

ההערה השנייה היא לעניין ההגדרה "דיווח על יישום החוק". כתבתם "במשך שנת הכספים" אבל הדיווח הוא לגבי שנת הכספים הקודמת. כלומר, הגופים המדווחים יצטרכו לדווח לגבי יישום בחוק בשנת הכספים הקודמת.
היו"ר קרן ברק
במקום "במשך" – "לגבי".
איתי עצמון
הדיווח הוא לגבי שנת הכספים הקודמת.
גליה ימין
אין בעיה.
היו"ר קרן ברק
יש למישהו הערות לתקנה 1? אין. אנחנו מצביעים על תקנה 1 לפי הערות היועץ המשפטי והתיקונים ששמענו כאן. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – פה אחד
תקנה 1 אושרה.
היו"ר קרן ברק
אין מתנגדים. תקנה 1 אושרה.
גליה ימין
"דיווח על יישום החוק במשרדי ממשלה
2.
(1) משרד ממשלתי יגיש לחשב הכללי דיווח על יישום החוק בתוך שלושה חודשים מתום כל שנת כספים;
(2) החשב הכללי ימסור לוועדה כל דיווח על יישום החוק של משרדי הממשלה שהוגש לו לפי תקנת משנה (א), בתוך שישה חודשים מתום כל שנת כספים או בתוך חודשיים מהמועד שהוגש לו הדיווח, לפי המאוחר מביניהם."המחשבה היא שהחשב הכללי מתוקף תפקידו ירכז את הדיווחים של משרדי הממשלה אצלו. ההנחה הייתה בניסוח החוק שכשאנחנו אומרים שהחשב הכללי צריך לרכז את הוועדה שהוא גם מעבד את הדיווח שמוגש לו.
איתי עצמון
לאיזשהו דיווח כולל. זו הייתה אחת ההערות שלנו למשרד האוצר. ההנחה היא שהגוף – במקרה הזה זה החשב הכללי – שמקבל את הדיווחים מכול משרדי הממשלה, אמור לרכז אותם, לתכלל אותם, לאיזשהו דוח כולל שיוגש לוועדה. לכן כאן נקבע גם איזשהו מועד נדחה להגשת הדיווח לאחר שמשרדי הממשלה האחרים מדווחים למשרד האוצר על יישום החוק. הדוח הזה אמור לכלול את כל המידע שקבוע בתוספת לחוק, המידע שצריך לדווח עליו לגבי יישום החוק, בחלוקה לפי משרדי הממשלה בהקשר הזה, וגם איזשהו סיכום נתונים כולל לגבי כל משרדי הממשלה.
גליה ימין
כן, זו בעצם הייתה הכוונה פה. כל משרד ממשלתי צריך לדווח, יש בתוספת טבלה שמפרטת להם מה הם צריכים לדווח, החשב הכללי מרכז את כל הדיווחים ומעביר לאחר חצי שנה באופן מסודר עיבוד כולל של הנתונים לוועדה.
איתי עצמון
כפי שאמרתי, כלומר גם בחלוקה לפי הגופים שמדווחים.
גליה ימין
כן. עם כל הפרטים. גם לפי חלוקה למשרדי הממשלה, גם התייחסות פרטנית לכל אחד וסיכום הנתונים שלו וגם התייחסות כוללת של משרדי הממשלה.
היו"ר קרן ברק
הסברתם את נוסח הסעיף, יש לך תיקונים?
איתי עצמון
כן. אנחנו נתקן את נוסח התקנה לפי ההסבר שנתתי.
היו"ר קרן ברק
אז תגיד מה הנוסח.
איתי עצמון
הנוסח הסופי-סופי יעובד לאחר הדיון אבל הוועדה תצביע על העיקרון שלפיו החשב הכללי לא ימסור לוועדה כל דיווח על יישום החוק, כפי שהוקרא כאן – כלומר, הוא לא יעשה "העבר" בעצם לדיווח פרטני שהתקבל – אלא הוא ימסור לוועדה דוח כולל שמרכז את כל המידע שהוא קיבל ממשרדי הממשלה לפני תקנת משנה (א). הדוח הכולל הזה יכלול את המידע כאמור בתוספת – שזה המידע שמופיע לאחר מכן בתוספת המוצעת לתקנות, זה תוכן הדיווח – בחלוקה לפי משרדי הממשלה, איך יישם כל משרד ממשלתי את החוק, וכן איזשהו סיכום נתונים כולל. כלומר, איך משרדי הממשלה ככלל יישמו את החוק, מתי שילמו במועד, מתי לא, כל המידע שקבוע בתוספת המוצעת. זה תיקון אחד לנוסח, ככל שהוועדה תקבל אותו.
היו"ר קרן ברק
עליכם זה מקובל?
גליה ימין
כן.
איתי עצמון
נקודה נוספת שהטרידה אותנו לגבי תקנת משנה (ב) היא מועד מסירת הדיווח. לפי ההצעה הדיווח הכולל הזה צריך להימסר בתוך 6 חודשים מתום כל שנת כספים "או בתוך חודשיים מהמועד שהוגש לו הדיווח, לפי המאוחר". הבעייתיות כאן היא שהוועדה תמתין לדיווחים מגופים שמאחרים או שלא מדווחים בזמן ואז גם נמנעת מהוועדה איזושהי תמונה כוללת. אנחנו רוצים לקבל בשביל הפיקוח הפרלמנטרי איזושהי תמונה כוללת על משרדי הממשלה בהקשר הזה. לכן אנחנו חושבים שצריך למחוק את הסיפה "או בתוך חודשיים מהמועד שהוגש לו הדיווח, לפי המאוחר מביניהם". כלומר, שתהיה נקודת זמן שעד אליה צריך להתכנס, כל משרדי הממשלה צריכים לדווח, והחשב הכללי אוסף את הנתונים, מעבד אותם ומגיש לוועדה דוח מסודר.
גליה ימין
אני רק אחדד שהכוונה שלנו בנוסח הייתה שאחרי חצי שנה יעבור הדיווח הכולל ואם יבוא דיווח מאוחר הוא יימסר לוועדה. על פי ההצעה המוצעת כרגע יהיה דיווח כולל לאחר חצי שנה של הגופים שדיווחו עד לאותו מועד, והדיווח לגבי גופים שידווחו לאחר המועד לא יועבר לוועדה.
איתי עצמון
אבל אני מציע שתציינו בדיווח שאתם מוסרים לוועדה מי הגופים שלא דיווחו ואז זה נותן באמת תמונה טובה לוועדה על מידת יישום החוק.
גליה ימין
כן. אם מישהו הגיש באיחור של שבוע, או שאחרי 7 חודשים התקבלה לדוגמה המסה הקריטית של הדיווחים, זה כבר לא יונח בפני הוועדה.
איתי עצמון
כלומר, הגוף הזה בעצם ייראה כמי שלא דיווח.
היו"ר קרן ברק
הוא אומר שהתמונה היא מין טבלה: מי דיווח, מה הדיווח שלו ומי לא דיווח. כלומר, שיצוין אלו שלא דיווחו, שהם לא ייעלמו.
גליה ימין
אין מניעה מבחינתנו.
היו"ר קרן ברק
לא "אין מניעה".
גליה ימין
אין בעיה, זה מקובל.
היו"ר קרן ברק
הנה, אנחנו אומרים ומי שצריך לכתוב שיכתוב: פורמט הדיווח הוא כזה שיהיה מי דיווח והדיווח שלו ומי לא דיווח. רשימה של כל הגופים, ליד כל אחד מה הוא דיווח, ובתוך הרשימה יהיה כתוב ליד מי שלא דיווח שהוא לא דיווח. זה הפורמט. לא יוכלו לגרוע מהדיווח את אלה שלא דיווחו.
גליה ימין
מקובל. אני גם מזכירה שהגופים צריכים לדווח לאחר 3 חודשים, כלומר, יש לנו פה איזשהו גרייס של 3 חודשים נוספים שהם יכולים עוד להגיש באיחור ועדיין להיכלל בדיווח הכולל, וזה לטובת העיקרון שאתם מציגים.
איתי עצמון
נכון.
היו"ר קרן ברק
אני לא יודעת מי מהמשרדים צריך לרשום את זה לעצמו אבל זה הפורמט.
איתי עצמון
זה יהיה כתוב בתקנות.
גליה ימין
הדבר יתוקן בנוסח התקנות.
איתי עצמון
בנוסח התקנות אנחנו נבהיר שבאותו דוח כולל תצוין גם רשימת משרדי הממשלה שלא מסרו דיווח. זה ייכתב במפורש, גם בתקנה 2(ב) וכמובן גם בפורמט של הדוח שיוגש לוועדה.
עמיחי דרורי
אנחנו העברנו חומר לוועדה ואני אשמח להתייחס לגבי זה ביתר פירוט בהמשך, אבל לגבי הנקודה הזו הייתי שמח לחדד שתי נקודות. דבר ראשון, אנחנו בשיח עם החשכ"ל בנושא הזה. אני מדבר ספציפית בנושא הרשויות המקומיות. אנחנו חווים עיכובים משמעותיים - - -
היו"ר קרן ברק
אנחנו מדברים עכשיו על סעיף 2, תגיד לנו על איזה מילים בסעיף יש לך בעיה כדי שנוכל לכוון את ההקשבה שלנו.
עמיחי דרורי
אנחנו רוצים לחדד את חובת הדיווח של משרדי הממשלה כי אנחנו ברשויות המקומיות חווים עיכובים גדולים בהעברת כספים בגין ביצוע משימות שלטוניות – שלטוניות, אני מדגיש, לא משימות של הרשויות המקומיות אלא משימות שמבוצעות בתחומי הרשויות המקומיות – ולכן אני רוצה לחדד האם חובת הדיווח תחול רק על החשבויות של משרדי הממשלה או על משרדי הממשלה ככלל, שזה כולל את היחידות המקצועיות. אנחנו חווים פער גדול מאוד בין הדיווחים לגבי אופן ביצוע העבודה בחשבות עצמה או באופן כללי על כלל פעילות היחידה של המשרד.

וחלק ב', שמתכתב למעשה עם הדיווח הזה – אני חושב שלדיווח צריכה להתווסף איזושהי עמודה של הנקודה שבה נתקעת העברת התשלומים במועד, כי כל עוד יש לנו אמירה של "ביצעו במועד", הכול טוב, אבל אם אין העברת תשלומים במועד צריך שבמסגרת הדיווח יהיה אפשר לשים את האצבע מהו הגורם, לרוב לכל הפחות, במשרדים השונים שתוקע את ביצוע התשלומים.
היו"ר קרן ברק
אז מה הנוסח שאתה מציע?
עמיחי דרורי
אני מעלה את הנקודה הזו לחשיבה יחד עם צוות הוועדה וצוות החשכ"ל.
היו"ר קרן ברק
יש לך הצעה ברורה?
איתי עצמון
אני חושב שההערה שלך לא נוגעת לתקנה הזו אלא לתקנה שעניינה אופן הדיווח ותוכן הדיווח.
עמיחי דרורי
לאופן הדיווח ותוכן הדיווח אני כן חושב שזה רלוונטי.
היו"ר קרן ברק
אבל זה לא הסעיף.
איתי עצמון
התקנה שכרגע נדונה עוסקת בחובתם של משרדי הממשלה להגיש דיווח על יישום החוק והמועד של מסירת הדיווח לוועדת הכלכלה. אתה מדבר על הפרטים שייכללו בדיווח, אם אני מבין נכון.
עמיחי דרורי
נכון, אתה צודק, אבל זה חשוב מאוד.
איתי עצמון
ההערה שלך חשובה, אני מציע שתשמור אותה כאשר נדבר על הפרטים שייכללו בדיווח. אני מפנה אותך לתוספת להצעת התקנות ששם קבועים הפרטים שייכללו בכל אחד מהדיווחים.
עמיחי דרורי
קיבלתי, תודה.
היו"ר קרן ברק
אני מבקשת מכול הנוכחים, זמננו יקר ואני הולכת לסיים את הדיון מוקדם מהצפוי ולדחות אותו, אז, בבקשה, תהיו קשובים לסעיפים ולא להתפרץ לסעיפים שאינם רלוונטיים. חבל על הזמן של כולנו.
איתי עצמון
אני מציע שאם אין עוד הערות לגבי תקנה 2 הוועדה יכולה להצביע על התקנה עם כל השינויים שהוקראו.
היו"ר קרן ברק
תקריא אותם שוב ליתר ביטחון.
איתי עצמון
שוב אני אומר שזה ברמה של עקרונות, את הנוסח הסופי אנחנו נעבד. העיקרון הראשון הוא שהחשב הכללי מוסר לוועדה דוח כולל שמרכז את כל המידע שהוא קיבל ממשרדי הממשלה לפי תקנת משנה (א) ואותו דוח כולל יכלול את המידע כאמור בתוספת לתקנות, שזה התוכן של הדיווח, בחלוקה לפי משרדי הממשלה השונים, וכן סיכום או איזשהם נתונים כוללים לגבי כל משרדי הממשלה שדיווחו. זה תיקון אחד.
התיקון השני
הסיפה לתקנת משנה (ב): "או בתוך חודשיים מהמועד שהוגש לו הדיווח, לפי המאוחר מביניהם" תימחק. דהיינו, הדיווח יימסר לוועדת הכלכלה בתוך 6 חודשים מתום כל שנת כספים; ובאותו דיווח לוועדה יצוינו גם משרדי הממשלה שלא מסרו דיווח.
היו"ר קרן ברק
אנחנו נצביע על תקנה 2 עם כל השינויים שהוקראו כאן. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – פה אחד
תקנה 2 אושרה.
היו"ר קרן ברק
אין מתנגדים. תקנה 2 אושרה.
גליה ימין
"דיווח על יישום החוק בחברות ממשלתיות ובחברות בת ממשלתיות
3.
1. חברת בת ממשלתית תגיש לחברת האם שלה דיווח על יישום החוק בתוך חודשיים מתום כל שנת כספים.1. חברה ממשלתית תגיש למנהל רשות החברות הממשלתיות דיווח על יישום החוק בתוך ארבעה חודשים מתום כל שנת כספים; החברה הממשלתית תצרף לדיווח כאמור כל דיווח על יישום החוק של חברות הבת הממשלתיות שלה שהוגש לה לפי תקנת משנה (א); הוגש לחברה ממשלתית דיווח לפי תקנת משנה (א) לאחר המועד שנקבע בה, תמסור החברה הממשלתית את הדיווח למנהל רשות החברות הממשלתיות בתוך חודשיים מהמועד שהוגש לה הדיווח.1. מנהל רשות החברות הממשלתיות ימסור לוועדה כל דיווח על יישום החוק שהוגש לו לפי תקנת משנה (ב), בתוך שישה חודשים מתום כל שנת כספים או בתוך חודשיים מהמועד שהוגש לו הדיווח, לפי המאוחר מביניהם."
איתי עצמון
אני חוזר כאן על אותן הערות שהערתי ושאושרו על ידי הוועדה לגבי תקנה 2. גם כאן מדובר על כך שמנהל רשות החברות הממשלתיות ימסור את אותו דוח כולל, כלומר ריכוז של הנתונים, הוא לא רק מעביר כל דיווח שהוא מקבל. ומבחינת מועד הדיווח, אנחנו נמחק גם כאן לפי הצעתנו את הסיפה בתקנת משנה (ג) שמדברת על מסירת הדיווח בתוך חודשיים מהמועד שהוגש לו הדיווח, לפי המאוחר. כלומר, מועד הדיווח יהיה כפי שנקבע לעניין משרדי הממשלה בתוך 6 חודשים מתום כל שנת כספים.
היו"ר קרן ברק
כמו התיקון הקודם. מתאימים את התיקונים בעצם.
איתי עצמון
את שלושת התיקונים שדובר עליהם ושאושרו לגבי תקנה 2 – הדוח הכולל, מחיקת הסיפה בתקנת משנה (ג) וציון החברות וחברות הבת שלא מסרו דיווח – אנחנו מציעים גם להטמיע כאן.

יש לנו עוד הערה שנוגעת לתקנה שעוד לא הגענו אליה. תקנה 8 מאגדת גופים שונים שלא הוסדרו בתקנות עד אליה – רשות מקומית, חברה עירונית, חברה מעורבת, תאגיד, גוף שהוקם לפי דין, רשות מדינה. כל הגופים האלה אמורים לפי תקנה 8 להגיש דיווחים נפרדים לוועדת הכלכלה. אני אעיר בהרחבה לגבי התקנה הזו כשנגיע אליה, רק כאן אני מציע שחברה מעורבת, שהיא חברה שמוגדרת בחוק החברות הממשלתיות, תדווח גם היא לרשות החברות הממשלתיות. אני חושב שלהציף את ועדת הכלכלה בעשרות דיווחים מגופים שונים יחטיא את מטרת הסעיף. הסעיף המסמיך שמכוחו מגיעות התקנות לכאן אמור לתת לוועדת הכלכלה כלים לפיקוח פרלמנטרי, לא להציף אותה בעשרות דיווחים מגופים שונים. אז אני מציע גם כאן להוסיף שחברה מעורבת תגיש למנהל רשות החברות הממשלתיות את הדיווח על יישום החוק.
נועה קיסר
אנחנו התנגדנו לשינוי הזה מהסיבה שחברות מעורבות לא מגישות לנו היום גם דיווחים אחרים. זה יהיה בעצם סוג של דיווח ראשון שחברות מעורבות מעבירות אלינו. אני מזכירה שחברות מעורבות אלה חברות שאחזקות המדינה בהן הן מאוד נמוכות ואין למדינה שליטה - - -
היו"ר קרן ברק
מה זה "מאוד נמוכות"?
נועה קיסר
שאין לנו יכולת שליטה, זה פחות מ-50%. המדינה לא מחזיקה ברוב המניות בחברה הזו. גם חוק החברות הממשלתיות - - -
היו"ר קרן ברק
איזה חברות כאלה קיימות, למשל?
נועה קיסר
יש כמה עשרות. העניין הוא שחוק החברות הממשלתיות - - -
היו"ר קרן ברק
דוגמה. מה זה "אני לא יודעת"?
נועה קיסר
אני רק אבקש לסיים.
היו"ר קרן ברק
לא, את לא תסיימי, תגידי לדוגמה איזו חברה, שנדע על סדר-גודל של איזו חברה את מדברת.
נועה קיסר
מה זה "סדר גודל"? יש כמה חברות כאלה, זה בדרך כלל חברות קטנות.
היו"ר קרן ברק
אז תגידי לי שם.
קריאה
קריאה: קרן קיסריה.
היו"ר קרן ברק
אל תעזור לה. היא לא יודעת את השמות? יש לה כמה עשרות והיא לא יודעת שם אחד?
נועה קיסר
אני יכולה לבדוק את זה ולהביא לך דוגמאות קונקרטיות, אני לא צריכה לשלוף סתם מהזיכרון.
היו"ר קרן ברק
אני במקומך הייתי בודקת לפני הדיון.
נועה קיסר
אני אסיים את הדברים ואז אני אוכל להביא דוגמה.
היו"ר קרן ברק
אני במקומך הייתי בודקת לפני הדיון כדי להיות רצינית בטיעון שלך, כך אני הייתי נוהגת. לא הייתי נכנסת לדיון בלי לדעת לפחות דוגמה אחת לטיעונים שאת טוענת פה, לא אני. א'-ב' של להכין את עצמך לדיון זה להגיד למה את מתכוונת ולא להגיד סיסמאות בלי לפרוט לי אותן.
נועה קיסר
אוקיי. אני יכולה להמשיך ואז להשלים או שאת מעדיפה שאני קודם אבדוק ואז אחזור לדיון?
היו"ר קרן ברק
לא, אל תבדקי כי אנחנו כנראה נאשר את הסעיף. את יכולה להמשיך.
נועה קיסר
אוקיי. אני אומרת שמבחינה משפטית חוק החברות הממשלתיות רובו לא חל ממילא על חברות מעורבות. כלומר, גם המחוקק הבין את זה שאלה חברות ייחודיות, חברות אחרות, וביום-יום, ברוטינת העבודה המשותפת שלנו, אנחנו לא מקבלים מהן דיווחים. למשל, יש דיווחים כספיים, יש דיווחים על נושאים של מבקר פנים, דיווחים של תקציב ותוכניות עבודה, יש כל מיני דיווחים שוטפים, אלה דיווחים שאנחנו לא מקבלים. רמת הפיקוח שלנו על החברות האלה היא מאוד מצומצמת גם בחקיקה, מלכתחילה היא מאוד מצומצמת. לכן אנחנו ביקשנו להחריג את הסעיף הזה ושחברות מעורבות לא יעבירו דיווח אלינו כמו שהן לא מעבירות לנו דיווחים אחרים.
היו"ר קרן ברק
יש למישהו תשובה לגבי זה? מדוע החלטתם בכל זאת להכניס את זה? יש סיבה?
גליה ימין
לאחר שקיבלנו את ההתייחסות של רשות החברות הממשלתיות, שטענו שאלה גופים יותר פרטיים במהותם ושהרגולציה של רשות החברות לגביהם מופחתת, הדיווח שלהם הועבר לסעיף 8, שהדיווח יועבר לוועדה. חברה מעורבת כיום מדווחת ישירות לוועדה.
איתי עצמון
לא כיום כי התקנות עוד לא אושרו.
גליה ימין
לא כיום, סליחה, לפי התקנות המוצעות. ההצעה שלנו הייתה בעקבות ההערה שלהם.
היו"ר קרן ברק
שזה יהיה ישירות מהחברות ולא דרך הרשות?
גליה ימין
כן.
היו"ר קרן ברק
כי הרשות לא יכולה להיות הצינור מבחינתכם?
גליה ימין
אני לא חושבת שאין אפשרות אחרת אבל הסכמתי ללכת עם העמדה שלהם.
היו"ר קרן ברק
הסכמת אבל אני רוצה להבין. הרשות לא רוצה להיות הצינור שמעביר את זה ואתם - - -
גליה ימין
תשובתי היא שאני לא חושבת שזה בלתי אפשרי שזה יעבור דרך הרשות.
היו"ר קרן ברק
יש מטרה לתקנות האלה, את חושבת שזה יהיה יותר טוב שזה יעבור דרך רשות החברות?
גליה ימין
אני חושבת שיותר נכון היה לקבל פה התייחסות משפטית של הלשכה המשפטית שלהם. בכל מקרה, מהבחינה שעשינו כן ראינו שקיימת איזושהי רגולציה של הרשות על החברות האלה.
היו"ר קרן ברק
לא הבנתי, שפעם הבאה מישהו יביא תשובה יותר טובה. כרגע אנחנו נאשר את סעיף 3 כפי שהוא.
איתי עצמון
עם שאר התיקונים, כלומר למעט התיקון שנוגע לחברה מעורבת. אני מבין שהדיון עומד להסתיים עוד כמה דקות אז אני מציע שלקראת הדיון הבא אנחנו נבחן בכלל את תקנה 8 שתחייב עשרות גופים להגיש בנפרד דיווחים לוועדת הכלכלה ובמסגרת הזו נבחן גם את חובת הדיווח של חברה מעורבת.
היו"ר קרן ברק
כרגע אני משאירה את זה כמו שזה. אם יחליטו לתקן את זה יתקנו את זה בסעיף 8.
איתי עצמון
עם התיקונים שאמרתי קודם. אותם עקרונות שהוטמעו בתקנה 2 יוטמעו גם כאן.
היו"ר קרן ברק
זה התיקון היחיד בסעיף 3. אותם עקרונות של תקנה 2 מוטמעים בתקנה 3. זה התיקון היחיד שנטען פה עכשיו שיובא בסעיף 8 ולא עכשיו. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – פה אחד
תקנה 3 אושרה.
היו"ר קרן ברק
היו"ר קרן ברק: אין מתנגדים. תקנה 3 אושרה. נעבור לתקנה 4.
גליה ימין
"דיווח על יישום החוק במועצות דתיות
2.
(1) מועצה דתית תגיש למנהל הכללי של המשרד לשירותי דת דיווח על יישום החוק בתוך שלושה חודשים מתום כל שנת כספים.(2) המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת ימסור לוועדה כל דיווח על יישום החוק שהוגש לו לפי תקנת משנה (א), בתוך שישה חודשים מתום כל שנת כספים או בתוך חודשיים מהמועד שהוגש לו הדיווח, לפי המאוחר מביניהם."
איתי עצמון
אני חוזר על ההערות שלי – אותם עקרונות יוטמעו גם כאן. מדובר על דוח כולל, מדובר על מסירת דיווח לוועדה בתוך 6 חודשים מתום כל שנת כספים וגם כאן המועצות שלא דיווחו לפי התקנות, הרשימה שלהן תיכלל באותו דוח כולל.
היו"ר קרן ברק
יש למישהו הערות לתקנה 4? אין הערות לתקנה 4. אני מעלה אותה להצבעה בכפוף לתיקונים שתיקנו בסעיפים 3 ו-2, אותה רוח. מי בעד תקנה 4? מי נגד?


הצבעה
בעד – פה אחד
תקנה 4 אושרה.
היו"ר קרן ברק
אין מתנגדים. תקנה 4 אושרה. נעבור לתקנה 5.
גליה ימין
"דיווח על יישום החוק במוסד להשכלה גבוהה מתוקצב
3.
(1) מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב יגיש למנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה דיווח על יישום החוק בתוך חודשיים מתום כל שנת כספים.(2) המנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה ימסור למנהל הכללי של המשרד הממשלתי שבראשו עומד השר שממונה על חוק המועצה להשכלה גבוהה, כל דיווח שהוגש לו לפי תקנת משנה (א), בתוך ארבעה חודשים מתום כל שנת כספים או בתוך חודשיים מהמועד שהוגש לו הדיווח, לפי המאוחר מביניהם.(3) המנהל הכללי של המשרד הממשלתי כאמור בתקנת משנה (ב), ימסור לוועדה כל דיווח על יישום החוק שנמסר לו לפי אותה תקנת משנה, בתוך שישה חודשים מתום כל שנת כספים או בתוך חודשיים מהמועד שנמסר לו הדיווח, לפי המאוחר מביניהם."אני מעירה שלגבי תקנה זו התקבלו בשעתיים האחרונות התייחסויות, אני משאירה אותן למי שבזום.
איתי עצמון
שאי אפשר היה להעביר אותן בכל החודשים הארוכים שהיו?
גליה ימין
אני מכירה את זה מהשעה האחרונה.
איתי עצמון
הבנתי. אלינו לא הגיעו הערות.
גליה ימין
גם אלינו.
היו"ר קרן ברק
שלוש שנים אף אחד לא העביר כלום ולפני שעה נזכרו?
גליה ימין
הנוסח כמובן הופץ לכולם. אני לא נכנסת למקום הזה. אני רק מציעה שההתייחסות לתקנה הזו כן תועבר לדיון הבא.
איתי עצמון
אולי נוכל לשמוע מה ההערות?
גליה ימין
כן, כמובן.
מיכל נוימן
מיכל נוימן, מנכ"לית המועצה להשכלה גבוהה.
היו"ר קרן ברק
למה העברתם את ההתייחסות לפני שעה כששלוש שנים דנים בכך?
מיכל נוימן
ההתייחסות שלנו הועברה ב-1 בנובמבר, היא נשלחה לעו"ד שרית חאיק שפיגלשטיין ממשרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה עם העתקים גם למשרד המשפטים - - -
גליה ימין
היא לא הועברה לגורמים הרלוונטיים. הם העבירו למשרד הממשלתי הרלוונטי, שלא הכיר את זה, והם העבירו את זה לאגף תקציבים, שלא רלוונטי לתקנות.
איתי עצמון
אבל אלה תקנות של שר האוצר, אתם לא קיבלתם אותן?
גליה ימין
אני לא קיבלתי ואגף החשב הכללי, שאנחנו ביחד אחראיים על התקנות, לא קיבל. לא היכרנו ולא קיבלנו כל התייחסות על אף שהפצנו את זה.
מיכל נוימן
נכון. השר אלקין ביקש מאתנו התייחסויות להצעות חוק ולתקנות שיועברו דרך המשרד שלו כשר האחראי, זה מה שעשינו. אנחנו באמת מצטערים שזה נפל איפשהו בין הכיסאות, אבל אנחנו כן רוצים להגיד שזה לא שהעברנו לראשונה הערות לפני שעתיים. זה נכון שמי שיושבת כרגע בוועדה ממשרד האוצר לא ראתה את זה, דיברנו, הבנו בעצם שכנראה ההערות שלנו לא הגיעו, אבל זה קרה באמת רק לפני שעה-שעתיים.
היו"ר קרן ברק
מכיוון שאנחנו בכל מקרה צריכים לסיים את הדיון תעבירי את ההערות בכתב לוועדה, למשרד האוצר וליועץ המשפטי ובדיון הבא הוא יוכל להתייחס. אולי נגיע עם נקודת פתיחה אחרת ונוכל להתייחס לזה ברצינות.
מיכל נוימן
מעולה, תודה רבה.
היו"ר קרן ברק
מצוין. אז אישרנו עד תקנה 4. אני מקווה שיהיה דיון המשך בקרוב. אני נועלת את הישיבה, תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:15.

קוד המקור של הנתונים