ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 23/12/2020

תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים) (תיקון), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת18
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
23/12/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 124
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ח' בטבת התשפ"א (23 בדצמבר 2020), שעה 10:15
סדר היום
הצעת תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים)(תיקון), התשפ"א–2020
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
משה אבוטבול
טלי פלוסקוב
מוזמנים
דבורה ספיר אליעזר - היועצת המשפטית זרוע עבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

גאולה צמח - לשכה משפטית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שמחה בניטה - יו"ר עמותת מזור - נכים לטובת נכים, מזור - נכים לטובת נכים
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח


הצעת תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים)(תיקון), התשפ"א–2020
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום רביעי בשבוע, ה-23 בדצמבר 2020, ח' בטבת התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: הצעת תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים). מי מציג את זה?

טיוטת התקנות – מטרת התקנות המוצעות והצורך בהן – פרק ד' לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 – להלן החוק, קובע הוראות בדבר הפקדת כספים לטובת עובד זר בקרן או בחשבון בנק. התקנות המוצעות מבקשות להסדיר את חובת הפקדת כספי הפיקדון לטובת עובדים זרים גם בענפים של מוסדות הסיעוד והתעשייה השונים. איתי דיברו רק על סיעוד, לא יודע מה זה "התעשייה השונים".
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אין שונים, זה התעשייה.
היו"ר חיים כץ
"החובה של מעסיקים עובדים זרים בענפים שונים, להפקיד כספים לטובת העובדים השרים המועסקים על-ידם. סכומי הפיקדון שחובה להפקידם, הגוף שאליו יופקדו הכספים, תנאי הזכאות של העובדים לקבל את כספי הפיקדון, האפשרות לנכות מכספי הפיקדון סכומים בשיעורים שונים כאשר העובד הזר יוצא מישראל לאחר תקופת רישיון הישיבה שלו ואחרי התשלום של הפיקדון, הזכאות לכספי הפיקדון ותשלומם לאחר פטירת העובד הזר." מה זה לאחר? במקרה והוא נפטר אז זה לא לאחר אלא במקרה והוא נפטר. "לאחר" – זה כאילו הוא יוצר תנאים עתידיים פנסיוניים.

דבי, בוקר טוב.
דבורה ספיר אליעזר
שלום לכולם. אני סגנית בכירה ליועצת המשפטית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

לפניכם מונחות טיוטת תקנות עובדים זרים – פיקדון לעובדים זרים, שעניינן בשני דברים: 1. להוסיף שני ענפים לתקנות הפיקדון. תכף אני אסביר מה זה תקנות הפיקדון, גם מוסדות הסיעוד וגם התעשייה. דבר שני – יש כל מיני תיקונים שהם יותר צורתיים של התקנות, כדי להקל על התקנת התקנות הבאות.

סעיף1יא לחוק העובדים הזרים קובע ששר העבודה יכול לקבוע סכום לפיקדון לעובדים זרים. לסכום הזה שתי תכליות: תכלית אחת – שהסכומים האלה יבואו במקום הזכויות הסוציאליות של העובדים מכיוון שהם נמצאים כאן לתקופות קצרות ולכן קשה יותר להפריש להם לפנסיה כי בסופו של דבר, הם לא יהיו פה עד גיל הפרישה. הדבר השני – לעודד אותם לצאת את ישראל בזמן.

לכן, סכומים הפיקדון מופקדים בחשבון בנק, שהניהול שלו זה על-ידי רשות ההגירה, והסכומים מועברים אליהם כשהם עוזבים את ישראל כחוק. חלק מהתקנות שהן באחריות שר הפנים – קובעות ניכוי מסכומי הפיקדון כשהעובדים לא עוזבים את ישראל בזמן.

אנחנו מבקשים להוסיף לכאן את מוסדות הסיעוד - -
היו"ר חיים כץ
בואי תסבירי על הפיקדון – איזה סכומים אלה?
דבורה ספיר אליעזר
הסכומים שאנחנו מבקשים להפריש הם הסכומים שחייב מעסיק להפריש על-פי דין לקופות גמל – על-פי דין או הסכם - -
היו"ר חיים כץ
זה הכי חשוב, לא אמרת. את אומרת שיהיה פיקדון, כאילו שזה הבייבי של - - - מה שאתה רוצה – תעשה.
דבורה ספיר אליעזר
לא, לא. חשבתי שאנחנו נקרא את התקנות ואז נסביר תוך כדי.
היו"ר חיים כץ
לא, בואי תסבירי לפני שאת קוראת את התקנות.
דבורה ספיר אליעזר
אז בסופו של דבר, אנחנו מבקשים לקבוע כאן סכום שיהיה שווה לסכומים שהמעסיק צריך להפריש על-פי - - - בצווי הרחבה - -
היו"ר חיים כץ
ומה הם?
דבורה ספיר אליעזר
בסופו של דבר זה יכול להסתכם סביב - -
היו"ר חיים כץ
לא, לא. בואי תפרטי במדויק, לא "יכול להסתכם". תגידי לי במדויק אחד לאחד מה הם הסכומים שהולכים להוריד ולהעביר לפיקדון. ידעת שאת באה לפה ואת צריכה לבוא מוכנה.
דבורה ספיר אליעזר
אני מנסה, משתדלת להיות מוכנה.
קריאה
מה המעסיק מפריש?
נעה בן שבת
- - - יש את החלק של המעסיק - - -
דבורה ספיר אליעזר
לא, לא, אני אומרת לכם שכתוב בתקנה, אם אנחנו מסתכלים על תקנה מס' 2 – מרכיבים שחייבים להפרשות, לפיצויים, לתגמולי המעסיק לפי צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים, זה יכול להיות 6% ועוד 6%? סליחה, 6.5 ועוד 8.33 על פיצויים - -
היו"ר חיים כץ
בואי תגדירי – הוא משלם 6.5, למה?
דבורה ספיר אליעזר
תגמולים.
היו"ר חיים כץ
מה זה תגמולים?
דבורה ספיר אליעזר
כמו שהיום משלמים לקרן פנסיה, אבל את הסכומים האלה שמפרישים משכרו של העובד משלימים לפיקדון.
נעה בן שבת
חלק מעסיק, 6.5% מהשכר.
היו"ר חיים כץ
טוב.
גאולה צמח
לגבי הענפים השונים זה 8.33 אבל ביחס לענף הבניין – צו ההרחבה - -
היו"ר חיים כץ
לא, אין צו הרחבה. מה מורידים? קודם כל, מה זה ה-8.3?
גאולה צמח
זה החלק של פיצויי הפיטורין, שמעסיק צריך - -
היו"ר חיים כץ
זה כל הפיצויי פיטורין, לא חלק - -
גאולה צמח
נכון.
היו"ר חיים כץ
- - כי 8.3 כפול 12 זה 100%.
גאולה צמח
נכון, זה החלק מסך הפיקדון.
נעה בן שבת
אבל כל הפרשה פנסיונית מחייבת רק 6% להעביר - -
היו"ר חיים כץ
לא, אולי זה עלה, אני לא יודע. זאת אומרת, מה שאת מדברת איתי זה על 14.8% משכר העובד - -
גאולה צמח
נכון.
היו"ר חיים כץ
- - מה שמוגדר שכר פנסיוני.
גאולה צמח
כן.
היו"ר חיים כץ
מה ההבדל בין עובד זר ועובד ישראלי? גם עובד ישראלי, אתה לוקח לו פיקדון.
גאולה צמח
אצל עובד ישראלי צריך להפקיד לפנסיה גם את החלק של העובד.
היו"ר חיים כץ
ופה אין חלק של עובד.
גאולה צמח
לא.
היו"ר חיים כץ
אבל מה ההבדל בהורדה? גם עובד ישראלי – זה מצב יותר טוב מעובד ישראלי כי עובד ישראלי לא יכול למשוך את ה-14.8 האלה אלא בגיל פרישה, והוא לא יכול למשוך אותם כהון אלא רק כפנסיה כי אם הוא מושך אותם כהון, הוא משלם עליהם קנס של 35% מס על הקרן. העובד הזר – את אומרת: אני רוצה להחיל עליו את מה שחל על העובד הישראלי ולשפר אותו בזה שאם הוא יעמוד ביעדים שזה נגיד חמש שנים שהייה בארץ, הוא יוכל למשוך את הכסף שלו כהון ולא כקצבה. זה מה שאת אומרת?
גאולה צמח
כן אבל - -
היו"ר חיים כץ
זה מה שאת אומרת?
גאולה צמח
כן.
היו"ר חיים כץ
בטוחה?
גאולה צמח
כן.
היו"ר חיים כץ
דבי, זה מה שהיא אומרת?
דבורה ספיר אליעזר
כן, מה שהיא אומרת זה שלוקחים את הסכום - -
היו"ר חיים כץ
לא, לא, בואי, את שמעת מה אמרתי? תעשי חשיבה, אל תבואי עם מה שבאת מהבית.
דבורה ספיר אליעזר
זה הוני, לא מקבלים את זה קצבתי, מקבלים את כל הסכום ביחד.
היו"ר חיים כץ
הוני? בניגוד לעובד ישראלי שמקבל קצבתי אם אין לו פנסיה של 4,500. זה ההבדל, כי גם עובד ישראלי, לצורך העניין עושים לו הפקדה.
דבורה ספיר אליעזר
נכון. יש הבדלים אחרים כי לעובד הישראלי גם מפרישים ואם יש אירוע של נכות הוא מקבל גם - -
היו"ר חיים כץ
הוא עושה ביטוח.
דבורה ספיר אליעזר
אוקי, אבל - -
היו"ר חיים כץ
הוא עושה ביטוח, אין קשר בין הביטוח הלאומי לקרנות הפנסיה, אלה שני גופים נפרדים. בקרן הפנסיה שלו, הוא עושה ביטוח. צווארון כחול – כבר לא עושים אובדן כושר עבודה. אם הוא לא צווארון כחול, הוא יודע גם לעשות אובדן כושר עבודה עיסוקי. פה אין לו ביטוח כי הוא לא מקבל פנסיה אבל את כל כספי הפנסיה שהוא צובר ומורידים לו במצב רגיל – את רוצה לתת לעובד זר בלי הפרשת העובד.
דבורה ספיר אליעזר
כי החוק קובע. זה בגלל החוק, זה לא בגלל התקנות. החוק קובע שההפרשה היא הפרשת מעסיק ואין ניכוי משכרו של העובד הזר, ולכן - -
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין מה אמרת עד עכשיו.
דבורה ספיר אליעזר
אתה שאלת אותי - -
היו"ר חיים כץ
זה כמו סטטוס של עובד ישראלי בלי הפרשת העובד. לא קרה כלום, זה אותו דבר כמו כל אחד בישראל שנכנס למעגל העבודה.
דבורה ספיר אליעזר
יש כמה שינויים.
היו"ר חיים כץ
מה השינויים? לפני שהיא קוראת את התקנות אני רוצה לדעת מה השינויים.
דבורה ספיר אליעזר
תן לי שנייה לסיים ולהגיד כמה מילים כדי להמשיך את רצף המחשבה – יש כמה ענפים, ובכל אחד מהענפים יכולים להיות צווי הרחבה והסכמים אחרים, וכל מעסיק חייב לפי אותם צווי הרחבה שחלים לגביו. לא כולם הולכים לפי צו הרחבה לפנסיה כללית.

דבר שני – ההפרשה היא מהיום הראשון, גם אם זה צו הרחבה קבוע שההפרשה היא – מדובר בעובדים חדשים אם הם מגיעים מחו"ל, ואם בצו ההרחבה קבוע שהזכאות לפנסיה היא מהחודש השישי ומעלה, אז כאן ההפרשה תהיה מהיום הראשון. יש הוראות ספציפיות שאולי אין בצווי הרחבה בקשר למה שקורה כשמדובר בעובד שעבר חלק מהחודש ואז משלמים לו ביחסיות את הפיקדון.

וכמובן, יש את ההוראות של הניכוי, שאם עובד יוצא את ישראל שלא בזמן, אז מנכים לו מהפיקדון ויכול להיות שהוא לא יקבל את הסכום המלא שהיה מגיע לו אילו הוא היה יוצא את ישראל בזמן. לא כתוב בחוק - -
היו"ר חיים כץ
מי מחליט אם מורידים לו או לא?
דבורה ספיר אליעזר
זה כתוב היום בתקנות, זה לא תקנות חדשות ואני רק מסבירה לכם. זו הוראה שקיימת היום בתקנות הפיקדון הקיימות והם יוחלו גם על הענפים - -
היו"ר חיים כץ
מי מחליט אם מורידים לו או לא?
דבורה ספיר אליעזר
רשות ההגירה.
היו"ר חיים כץ
זה שכתוב בתקנות – זה בסדר.
דבורה ספיר אליעזר
רשות ההגירה היא זו שמתפעלת את המנגנון.
היו"ר חיים כץ
בכל אופן, מה שאת אומרת לי בשביל שאני אבין מה כוונתכם – אנחנו בשורה התחתונה, ואני לא נכנס לצווי הרחבה ולא להיבטים שונים – את אומרת לי שעובד זר שמגיע לארץ לנושא הסיעוד - -
דבורה ספיר אליעזר
לא, אנחנו מדברים כאן - יש ענפים שכבר היו בתקנות, אתם תראו אותם עוד פעם עכשיו, כשנקריא, בגלל שעשינו שינוי צורתי לתקנון.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה לחדד: לאבא שלי היה עובד זר - -
דבורה ספיר אליעזר
לא, זה לא חל לגבי אבא שלך, התקנות האלה.
היו"ר חיים כץ
אבא שלי כבר נפטר, לא חל לגביו כלום.
דבורה ספיר אליעזר
אני מבקשת סליחה...
היו"ר חיים כץ
תקשיבי עד הסוף – כשהעובד הזר סיים את עבודתו, אני הפרשתי לו את מה שאת מדברת פה לפנסיה. בא "קו לעובד" ואמר לי: אתה לא הפרשת לו כל חודש, נכון שהוא לא צבר זכויות פנסיוניות, מגיע לו לקבל 14.8% לחודש משכרו כפול מספר החודשים שהוא עבד אצלך – שלם לו. שילמתי. מה ההבדל בין עובד זר שאני חייב להפריש לו פנסיה לבין עובד שבא לעבוד בתאגיד? אני עשיתי לו פיקדון גם.
דבורה ספיר אליעזר
אני אסביר לכם: כעיקרון, כל חוקי העבודה חלים גם על העובדים הזרים, כך שאם לא נקבעת חובת פיקדון, יש חובה בהפרשה לפנסיה. מכיוון שלא מקימים קרנות לגבי עובדים זרים, אז עושים חלף ההפרשות פיקדון – שמים את ההפרשות בצד אם אין למה להפריש, ובסופו של דבר העובד זכאי לכספים האלה.
עכשיו בא המחוקק ואומר
שר העבודה יקבע אם יש חובת פיקדון. אם יש חובת פיקדון ויש כאן חובת הפרשות - -
היו"ר חיים כץ
עובד זר, מגיעות לו זכויות עבודה בישראל?
דבורה ספיר אליעזר
כן.
היו"ר חיים כץ
אז למה שר העבודה צריך לקבוע? צריך לעשות חברת ביטוח, פול כמו באופנועים, שאין כזה דבר שחברת ביטוח לא רוצה לבטח אופנוע. יש חברה שמבטחת אופנועים – רוצה, לא רוצה, כמו קרן ברירת מחדל של קרנות פנסיה כי קרנות פנסיה לא רוצות לבטח עקרות בית כי זה לא כלכלי להן, זה הרבה רישומים במחשב, ושם יפקידו את הכסף של כל האנשים האלה. אני לא מבין את ההבדל בין העובד הזר שעבד אצל אבא שלי ובין העובד הזר שמגיע לעבוד בארגון סיעודי, לא פרטי. מה ההבדל?
דבורה ספיר אליעזר
מבחינת העובד?
היו"ר חיים כץ
כן.
דבורה ספיר אליעזר
העובד אמור לקבל את זכויותיו.
היו"ר חיים כץ
מבחינת המעסיק?
דבורה ספיר אליעזר
מבחינת המעסיק – אם קובעים את חובת הפיקדון אזי - -
היו"ר חיים כץ
לא קובעים את חובת הפיקדון. הוא חייב להפקיד עבורו?
דבורה ספיר אליעזר
הוא אמור להפקיד עבורו, נכון.
היו"ר חיים כץ
כי אם העובד ייצא מהארץ כשיסיים את עבודתו – נכון שלעובד של אבא שלי לא הייתה הגבלה של זמן, מה שאת אמרת פה, שאם הוא ייצא מוקדם כי אבא שלי נפטר לפני זה, אז לא הייתה לו הגבלה של זמן והוא קיבל את הכסף. זאת אומרת, אמרת פה שאם הוא בא לחמש שנים והוא יצא אחרי שלוש, יוכל המעסיק לא לשלם לו.
דבורה ספיר אליעזר
לא, לא.
היו"ר חיים כץ
אמרת משהו כזה.
נעה בן שבת
לא, זה בהסדר הפיקדון. יש לנו פה שתי מערכות – המערכת הכללית שאומרת שחלה על העובד - -
היו"ר חיים כץ
זכויות עובדים.
נעה בן שבת
כן, זכויות עובדים לקבל פנסיה לפי צו ההרחבה הזה או לפי הסכמים קיבוציים אחרים – זה חל על העובד באופן כללי. אמרו שככל שהשר יקבע לגבי ענפים מסוימים חובת תשלום של פיקדון, שהפיקדון הזה הוא מחליף או במקום הסכומים.
היו"ר חיים כץ
למה אני צריך לתת את זה? הפיקדון זה הפנסיה.
נעה בן שבת
למה? הפיקדון עונה על שתי התכליות שדיברה עליהן דבי קודם – תכלית אחת היא באמת לצבור את הזכאויות, ותכלית שנייה זה להבטיח שהזכויות נצברות כי ההפקדה חייבת להיות כל חודש וזה כרוך גם בעבירה פלילית אם לא מפקידים כל חודש - -
היו"ר חיים כץ
נעה, אני קודם כל רוצה לרדת לליבה – הליבה מדברת רק על ה-14.8% או 15% או 15.1% ולא שום סכום מעבר לזה, הזכויות הפנסיוניות של העובד? זה הפיקדון? או שיש במקרה עוד 3%, 4%, 5% שהמעסיק - -
נעה בן שבת
יש.
דבורה ספיר אליעזר
יכולים להיות.
היו"ר חיים כץ
יש? אני לא אתן יד לזה.
נעה בן שבת
אני רוצה להסביר משהו: זה לא דברים שנולדו - -
היו"ר חיים כץ
נעה, אנחנו אחרי פיזור הכנסת, לא אתן מחטפים.
נעה בן שבת
אני רוצה להסביר את הסדר הפיקדון: הסדר הפיקדון – הזכאויות הפנסיוניות של העובד מכוח צווי הרחבה, ולא משנה מתי העובד עזב את הארץ, בסדר? הוא יהיה זכאי להן, לא משנה מתי הוא עזב את הארץ. בהסדר הפיקדון, יש פה גם את התכלית של להבטיח את יציאתו של העובד בזמן מהארץ, אז קבעו שהכספים האלה שמופקדים לפיקדון, מתחילים לנכות מהם כעבור כמה זמן מהמועד שהוא היה צריך לצאת מהארץ, ומנכים לו אותם באופן הדרגתי באותו מנגנון שדיברה עליו דבי.
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין מה את מדברת. לא מבין. אל תספרי לי סיפורים מסביב, תגידי לי מעבר ל-14.8 האלה או 15% יש סכומים נוספים?
נעה בן שבת
מה שנכנס - -
היו"ר חיים כץ
לא, תגידי לי כן או לא.
נעה בן שבת
הפיקדון - -
היו"ר חיים כץ
יש סכומים נוספים? כן או לא?
נעה בן שבת
כל מה שהמעסיק אמור להפריש לזכויות סוציאליות לעובד אמור להגיע בסופו של דבר לחשבון הפיקדון. הכל צריך להיכנס לשם.
היו"ר חיים כץ
תראי, את מבינה טוב ואני מסביר גרוע ואני שואל גרוע. האם מעבר ל-15% האלה, שמעסיק לא מפריש כי לעובד הזה הוא לא נותן קרן השתלמות, אם הוא נותן לו הוצאות רכב, הוא נותן לו אותן מיד. האם יש סכום מסוים נוסף, מעבר לזכויות הנצברות של העובדים? אני לא נכנס אם הוא מושך, לא מושך. לא מעניין אותי עכשיו מושך. האם יש סכומים נוספים כל שהם, מעבר לזכויות הפנסיוניות של העובדים?
נעה בן שבת
החוק אומר שיש לי סכום של פיקדון שבו מחייבים ובנוסף לזה, את כל היתרה של הזכויות - -
היו"ר חיים כץ
האם מעבר ליתרה – לא מעניין אותי מה החוק אומר. כשאת אומרת לי שהחוק אומר אז תגידי לי מה החוק אומר. החוק אומר לקחת עוד 5% מעבר?
נעה בן שבת
לא, הוא לא אומר 5% מעבר. הוא אומר שהסכום הזה הוא על חשבון - -
היו"ר חיים כץ
איזה סכום?
נעה בן שבת
הסכום שייקבע כפיקדון. כרגע אומרת דבי - -
היו"ר חיים כץ
למה שאני אתן פיקדון אם יש פיקדון?
דבורה ספיר אליעזר
אני יכולה להסביר - -
היו"ר חיים כץ
תשמעי טוב מה שאני אומר לך. דבי, שנייה. הם עובדים כל-כך לאט במשרד העבודה והרווחה אז אני לא צריך למהר לתת לכם את הלאט שאתם עובדים. אני יכול להיות כמוכם ולעשות דיונים שייקחו שנתיים, כמו שאתם עושים תקנות בבנייה למשל, בבטיחות, שייקח שנתיים. תבינו שמי שיודע לתת, צריך לדעת לקבל. מי שיודע לקבל, צריך לדעת לתת. מי שלא עושה יותר מדי במהלך השנה, לא צריך לקבל מדי את התמורה. נכון אבוטבול? זה מה שאמרתי לי להגיד?
משה אבוטבול (ש"ס)
יתנו – יקבלו, לא יתנו – לא יקבלו.
היו"ר חיים כץ
השאלה שלי – אתם תענו לי רק על מה שאני שואל ואחר-כך תגידו מה שאתם רוצים - -
דבורה ספיר אליעזר
אני רוצה להשיב למה שאתה שואל - -
היו"ר חיים כץ
האם מעבר להפרשות הפנסיוניות - -
דבורה ספיר אליעזר
אז אני מסבירה לך - -
היו"ר חיים כץ
אל תסבירי לי, תגידי לי בכן ולא.
דבורה ספיר אליעזר
זה לא כן ולא, זה יכול להיות אולי.
היו"ר חיים כץ
אולי – אני לא מעביר תקנות.
דבורה ספיר אליעזר
אז תן לי להסביר בכל מקרה: אם בצו ההרחבה כתוב לדוגמה חובת תשלום לגמול השתלמות אז זה גם יהיה חלק מהפיקדון.
היו"ר חיים כץ
את עושה בכוונה?
דבורה ספיר אליעזר
למה?
היו"ר חיים כץ
יהיה כתוב גמול השתלמות – יקבל גמול השתלמות. הכל המעסיק משלם.
דבורה ספיר אליעזר
נכון - -
היו"ר חיים כץ
האם לוקחים מהעובד משהו משכרו, אחוז אחד פיקדון משכר העובד?
דבורה ספיר אליעזר
לא.
היו"ר חיים כץ
לא לוקחים. האם מעבר לתנאים הסוציאליים המוגדרים המעסיק צריך להפריש עוד משהו כערבות למען העובד?
דבורה ספיר אליעזר
לפיקדון לא. רק מה שכתוב ומוגדר כזכויות סוציאליות – תגמולים ותכניות חיסכון שהן על-פי דין או צו הרחבה, כמו שכתוב בחוק.
היו"ר חיים כץ
אז למה צריך לעשות פיקדון?
דבורה ספיר אליעזר
מכיוון שאנחנו אמרנו - -
היו"ר חיים כץ
למה לא אומרים בחקיקה ממשלתית: יחולו על עובד זר שמגיע לארץ בכל הענפים, הזכויות הבסיסיות לפחות. היה ועובד בגוף מסוים רוצה לתת הטבות נוספות – יוכל לתת הטבות נוספות כמו קרן השתלמות, כמו גמול השתלמות, כמו עידוד הצמיחה, מה שהוא רוצה. למה אני צריך לעשות פיקדון?
דבורה ספיר אליעזר
שוב, החקיקה, לא אנחנו - -
היו"ר חיים כץ
אבל אתם הממשלה.
דבורה ספיר אליעזר
המחוקק רצה שזה ימלא שתי מטרות: מטרה אחת זה באמת ההפרשות, וזה קיים ולא צריך להגיד. חוקי עבודה חלים על העובדים הזרים. התכלית השנייה זה שזה יהיה עידוד יציאה את ישראל - -
היו"ר חיים כץ
אבל למה לא בחקיקה?
דבורה ספיר אליעזר
הקרן מנוהלת באמצעות רשות ההגירה, שבסופו של דבר אם העובד לא יוצא את ישראל בזמן אז יש ניכויים הדרגתיים מכיוון שרוצים לעודד את היציאה מישראל. בגלל זה, זה נעשה בפיקדון ולא משאירים את זה נקי.
היו"ר חיים כץ
דבי, את באת עם מנטרה מהבית. אני רוצה להבין למה לא עושים צו הרחבה על עובדים זרים, שכותבים שם שיש אפשרות, כמו שאת אומרת פה. למה תקנות? למה לא בחקיקה ראשית?
דבורה ספיר אליעזר
מכיוון שרוצים – אני מסה להסביר...
היו"ר חיים כץ
אז תסבירי למה לא בחקיקה ראשית?
דבורה ספיר אליעזר
כי בחקיקה ראשית קבוע ששר העבודה רשאי לקבוע את הסכומים לפיקדון.
היו"ר חיים כץ
מה זה סכומים? יש תנאי עבודה. זה שאת אומרת סכומים, זה אומר לי: רק רגע, שר העבודה יכול לקבוע סכומים. למה? מה זה סכומים? שר העבודה לא יכול לקבוע סכומים. לשר העבודה יש תנאי עבודה מוגדרים שחלים על עובד זר. זאת אומרת, שר העבודה לא יכול לקבוע כלום.
דבורה ספיר אליעזר
תן לי שנייה, אני אסביר לך: החוק הזה הוא מ-2005, בסדר?
היו"ר חיים כץ
זה מהר אצלכם. מ-2005 ועד 2015 זה מהר.
דבורה ספיר אליעזר
זה נכון. הרבה זמן ניסינו להביא תקנות, התקנות הובאו לוועדה כמה פעמים - -
נעה בן שבת
- - -
היו"ר חיים כץ
בצדק כי תשמעי, כשבאים לפה – לא נעים לי כי אין הנחתום מעיד על עיסתו. מאחר ואני מבין בעניינים האלה לא פחות מאלה שעשו שם, ואני מדבר בצנעה, אז אני לא מבין מה זה לקבוע סכומים. למה לא הגדרות קבועות בחוק?
נעה בן שבת
אז בהתחלה היה סכומים. למשל, בענף הבניין קבעו 700 שקלים בהתחלה ואחרי זה שינו ותיקנו - - -
היו"ר חיים כץ
אז למה שאני אהיה שותף - -
נעה בן שבת
- - אבל עכשיו הם עשו יותר מזה. בנוסח שעכשיו מובא הם אומרים שלא רק הסכומים שמגיעים לקצבה, לקופת גמל קצבתית אלא גם כל הסכומים של קרן ההשתלמות. הם הרחיבו את זה לכל מה שצריך להגיע. הם מתקנים פה ומכניסים לתוך המסגרת את כל הזכאות הסוציאלית של העובד.
היו"ר חיים כץ
אז למה הם לא מגדירים את זה?
קריאות
זה מוגדר - - -
היו"ר חיים כץ
שר העבודה – לא - - - על סכומים. אין מילה כזאת.
דבורה ספיר אליעזר
אני מתעדת את סעיף ההסמכה בחוק. משנקבעו סכומים גם בצווי הרחבה, אז זה מה שמביא שר העבודה - -
היו"ר חיים כץ
ואז השאלה הבאה – למה לא לכל העובדים במשק? למה לא לכל הגופים? למה את פורטת את זה לפרוטות? משום שהם לא רוצים לגמור את העבודה שלכם?
דבורה ספיר אליעזר
מכיוון שזכאות היא לגבי עובדים זרים שמובאים לישראל בהיתר, הם מועסקים בהיתר, נלקחו אותם ענפים שבהם עובדים עובדים זרים בהיתר בסופו של דבר.
היו"ר חיים כץ
אני מדבר רק על עובדים זכאים שבאים בהיתר – למה שלא תהיה הגדרה שכל העובדים הזרים שבאים לישראל בהיתר, יחול עליהם אותו דבר? למה אני צריך ענפי תעשייה? למה אני צריך להסביר - -
דבורה ספיר אליעזר
זה רעיון יפה - -
היו"ר חיים כץ
תודה.
דבורה ספיר אליעזר
- - אבל יש טענה - -
נעה בן שבת
הם מתקדמים בכיוון הזה, אגב אבל - -
דבורה ספיר אליעזר
זה בדיוק הכיוון שנוכל להוסיף ענפים ולא כל הזמן לתקן מחדש ונגיד על הענף הזה יחול - -
היו"ר חיים כץ
למה שתצטרכו להוסיף ענפים?
דבורה ספיר אליעזר
כי בסופו של דבר התקנות לא יכולות להיות תיאורטיות והן מתייחסות לענפים קיימים. אם מחר בבוקר יחליטו שיבואו עובדים זרים לעבוד בענף שעד עכשיו לא נחשב ענף שבו מועסקים עובדים זרים, הוא יתווסף.
היו"ר חיים כץ
בואי, אני אתן לך את הכותרת שלך: כל עובד זר שמגיע באישור למדינת ישראל בהחלטת ממשלת ישראל – להלן זה וזה וזה. למה צריך ענפים? כל עובד זר בהכללה, כמטילים מס הכנסה או מס יסף או מס ערך מוסף – אז אומרים שכל עצמאי שמשלם מס ערך מוסף ישלם במקום 17%, 18%, 16%. אני לא מבין את זה.
דבורה ספיר אליעזר
כי שוקלים באמת האם יש צורך לקבוע את הפיקדון כדי למלא את התכלית של היציאה את ישראל - -
היו"ר חיים כץ
יחוקקו ויגדירו.
דבורה ספיר אליעזר
אבל שנייה, יש שאלה בקשר למומחים לדוגמה, האם צריך או לא צריך? בינתיים המומחים לא נכללו.
היו"ר חיים כץ
אני לא שותף לפארסה הזאת. זה יהיה אחרי זמני.
נעה בן שבת
אני רק רוצה להסביר משהו אחד: - -
היו"ר חיים כץ
את יודעת מה אמא שלי, עליה השלום, אמרה? יש שני סוגי אנשים: יש מסבירים ויש מצליחים. כשאת מסבירה כל-כך הרבה, כנראה שיש בזה הרבה בעיות.
נעה בן שבת
המנגנון של הפיקדון, המאמץ להביא אותו להפעלה הוא מאמץ של הרבה מאוד שנים. אני רוצה להזכיר שענפים כגון ענף החקלאות עלה כמה וכמה פעמים בניסיון להכניס את הענף הזה למסגרת של פיקדון בכל מיני צורות, ועד היום, בגלל כל מיני חסמים, הדבר הזה לא עלה יפה.

אנחנו מדברים לפעמים על אנשים שמעסיקים עובד זר סיעודי, אנשים יחידים שמעסיקים עובד זר סיעודי - -
היו"ר חיים כץ
חלה עליהם חובת הפיקדון.
נעה בן שבת
לא חל עליהם - -
היו"ר חיים כץ
חלה עליהם חובת הפיקדון.
נעה בן שבת
לא חלה עליהם.
היו"ר חיים כץ
כשהבן אדם מסיים את עבודתו, הפיקדון אצלו כי הוא משלם לו. העובד הזר לא נפגע כי אני הייתי, קראו לי, אמרו לי "קו לעובד" – הנה דף החשבון שלך, היית צריך לשלם לו בגין החודש הזה 6% ו-8%, הנה המשכורת, הוא הביא את המשכורות שהוא הרוויח ועשו חשבון.
נעה בן שבת
זה בסדר גמור שיש בן אדם מסודר ויכול למסור את זה אבל יכול להיות שהאדם הזה נפטר - -
היו"ר חיים כץ
איזה בן אדם נפטר? העובד הזר?
נעה בן שבת
לא, העובד הזר - -
היו"ר חיים כץ
אנחנו מדברים על העובד הזר.
נעה בן שבת
- - האדם שהוא טיפל בו - -
היו"ר חיים כץ
אז העובד הזר מקבל את התנאים שלו.
נעה בן שבת
אבל ממי הוא מקבל ? הוא עכשיו יצטרך ללכת ולתבוע את המשפחה. לא תמיד המשפחה, היו לה האפשרויות לשלם את הדברים האלה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. אז מה אמרתי, נעה? שיבואו ויגידו שכל עובד זר שנכנס לישראל ברישיון, כולל העובד של אבא שלי, שיהיה חוק שבמקום לעשות לו בסוף הקדנציה, כשאבא שלי הלך לעולמו, שיפריש לו אחת לשנה או אחת לחודש. שיהיה חוק, לא הוראת שעה.
נעה בן שבת
בסדר גמור. הוראת הפיקדון נועדה בדיוק לעשות את זה – לחייב הפרשה חודשית ולתמוך אותה ב - -
היו"ר חיים כץ
אז למה לא לכולם?
נעה בן שבת
אז למה לא לכולם? באמת המטרה הייתה – כרגע מדובר בשני ענפים חדשים שמביאים בהם ומבקשים להביא עובדים לתעשייה ובנושא של מוסדות סיעוד אבל לאורך השנים, ההכנסה של הענפים הייתה מאוד קשה גם בחקלאות וגם ביישובים שמעסיקים אנשים בסיעוד.
היו"ר חיים כץ
היום יש לי יומולדת לפי התאריך העברי - -
נעה בן שבת
מזל-טוב.
היו"ר חיים כץ
- - וכנראה שאני מיושן. אני לא מבין את חוכמתם של הצעירים. קשה לי להבין את חוכמתם של הצעירים.
נעה בן שבת
בטח אתה לא מתכוון אלי.
היו"ר חיים כץ
מולי את צעירה מאוד. מאוד. אני לא מבין את החוכמה שלכם, אני לא מבין למה לא לעשות פשוט. זה אותו עורך-דין שנסע לחו"ל והבן שלו פתר את הבעיה, אז אתם לא תצטרכו תקנות שנים, אתם לא תצטרכו לוועדת העבודה והרווחה - -
דבורה ספיר אליעזר
יש התנגדויות עזות בענפים מסוימים.
היו"ר חיים כץ
- - בחקיקה ראשית אחת, כל עובד זר שנכנס לישראל באישור הממשלה, כל עובד זר שמקבל רישיון, יחול עליו זה וזה וזה. זאת הדרך, תודה רבה. הישיבה נעולה.
דבורה ספיר אליעזר
לא, אתה צריך - -
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. את לא מנהלת את הדיון. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:29.

קוד המקור של הנתונים