ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 21/12/2020

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2021), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת61
ועדת הכלכלה
21/12/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 161
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, ו' בטבת התשפ"א (21 בדצמבר 2020), שעה 11:00
סדר היום
הצעת תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2021), התשפ"א-2020
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
קרן ברק
שרן מרים השכל – באמצעים מקוונים
תמר זנדברג
מתן כהנא
אוסנת הילה מארק
חוה אתי עטייה
יצחק פינדרוס
חברי הכנסת
רם בן ברק
אליהו ברוכי
ניר ברקת
מיקי מכלוף זוהר
עמית הלוי
יוראי הרצנו להב
תהלה פרדמן
אריאל קלנר
מוזמנים
אפרת ורד - סגנית יועמ"ש משרד החקלאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ד"ר אסף לוי - סמנכ"ל גורמיי ייצור, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נטלי גלפנד - יועצת שר החקלאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

טל גלבוע - יועצת רה"מ לזכויות בע"ח, משרד ראש הממשלה

דן סיידה - חבר כנסת לשעבר

שמואל לויט - מנכ"ל, המועצה לענף הלול

שמעון ביטון - חבר הנהלה, ארגון מגדלי עופות

מרדכי אלקבץ - מנכ"ל, ארגון מגדלי עופות

ששון גואטה - נציג החקלאים

אבשלום וילן - מזכ"ל, התאחדות חקלאי ישראל
משתתפים (באמצעים מקוונים)
ד"ר רם כץ

רופא ראשי לבריאות העוף, משרד החקלאות ופיתוח הכפר


אמנון קרן – עו"ד, הקליניקה לצדק סביבתי באוניברסיטת תל אביב
רועי נחמיאס – מנהל חווה, נציגי מגדלים
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אושרה עצידההצעת תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2021), התשפ"א-2020
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. היום יום שני, 21 בדצמבר 2020, ו' בטבת התשפ"א, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. על סדר היום: הצעת תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2021), התשפ"א-2020.

להזכירכם, אנחנו הקראנו את התקנות עד סעיף מסוים. נמשיך היום בהקראה עד סוף התקנות. נקיים דיון לאחר מכן בכל סעיף שלא הקראנו, על כל המורכבות שבו. נחזור לסעיפים שנרצה לתקן ביחד ובהסכמה.

אני מגיע לדיון הזה יותר מפוקח לעומת הדיון הקודם, קחו את זה בחשבון. אני מזל עקרב. וכל מי שינסה לעקוץ, יקבל עקיצה בחזרה. אני אשים בגילוי נאות כל דבר לפרוטוקול. אני מבקש להיות עניינים בדיון הזה. לא אתן רשות דיבור למי שינסה לעשות פיליבסטר. אני נחוש בדעתי להעביר את התקנות היום ולאשר את המכסות לטובת המגדלים ולטובת כל מי שעוסק בענף הזה, ולמנוע את טובתם של הטורקים, היוונים וההולנדים.
מרב תורג'מן
אדוני, בדיון הקודם הוקראו התקנות עד תקנה 8, כולל תקנה 8, ועצרנו ממש לפני תקנה 9. אזכיר שטרם התקיימו הצבעות על התקנות, ואפשר להמשיך את ההקראה מתקנה 9.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
אסף לוי
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לבקשת כבודו אמשיך בהקראה ולאחר מכן נקיים את הדיון.

מקום הגידול
9.
(א) לא ייצר בעל מכסה את מכסתו בלול שאינו מצוי במשקו, אלא אם כן קיבל היתר מוועדת המכסות.(ב) ועדת המכסות תיתן לבעל מכסה, לבקשתו, היתר לייצר את מכסתו בלול שאינו מצוי במשקו אם מצאה שהתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא בעל מכסה שייצר כדין עד המועד הקובע את מלוא מכסתו בלול של בעל מכסה אחר, והוא ממשיך לייצרה בשנת התכנון באותו הלול או בלול אחר שעד המועד הקובע יוצרה בו כדין, מכסה של יותר מבעל מכסה אחד;
(2) הוא בעל מכסה שעד המועד הקובע ייצר כדין בלול שבמשקו את מלוא מכסתו ומכסה של בעל מכסה אחר והוא מבקש לייצר בשנת התכנון את מלוא מכסתו בלול אחר שעד המועד הקובע יוצרה בו, כדין, מכסה של יותר מבעל מכסה אחד;
(3) על אף האמור בתקנה 5, הוא מגדל פטם שנקבעה לו מכסה לפי תקנה 5(א)(1), למשך מחזור גידול אחד, או מגדל פטם שנקבעה לו מכסה לפי תקנה 5(א)(1) לכללי 2018 שניתן לו היתר לפי תקנה 9(ב)(3) לכללים האמורים, עד תום מחזור הגידול, ובלבד שהוא ייצר את המכסה בלול שמצוי בתחום המועצה האזורית שבו מצוי משקו, או בלול כאמור בישוב אחר שאינו מצוי במועצה אזורית, אם המרחק בין מרכז היישוב שבו מצוי הלול למרכז היישוב שבו מצויה הקרקע החקלאית אינו עולה על 30 קילומטרים, ושמתקיימות לגביו הוראות פסקה (4)(א) ו-(ב).
(4) הוא בעל מכסה שייצר את מכסתו קודם לשנת התכנון והוא מבקש לייצר בשנת התכנון את מלוא מכסתו בלול שמתקיימים לגביו כל התנאים שלהלן:

(1) הלול עומד בהוראות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994, והתקנות שהותקנו מכוחו;

(2) ניתן לגבי הלול רישיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, ובלבד שמתקיימות לגביו ההוראות הקבועות בתקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), התשמ"א-1981;

(3) מספר המטילות בלול לא עולה על 55,000 מטילות;

(4) הלול מצוי ביישוב שבו נמצא משקו של בעל המכסה או ביישוב אחר; ואולם אם מצוי ביישוב אחר, בתנאי שמתקיים אחד מאלה:


(1) מספר בעלי המכסה המייצרים את מכסתם בלול זה מבין בעלי המכסה ביישוב שבו נמצא המשק עומד על 50% לפחות מכלל בעלי המכסה המייצרים את מכסתם בלול זה;


(2) מספר בעלי המכסה שאינם בעלי הלול המייצרים את מכסתם בלול זה לא יעלה על 4, אם מספר בעלי המכסה ביישוב עולה על 15 מגדלים, או על 8 אם מספר בעלי המכסה ביישוב הוא עד 15 מגדלים, ובלבד שהלול שבו מיוצרת המכסה אינו לול חדש כהגדרתו בפסקה (ב)(5) שבבעלות מגדל שמכסתו נקבעה לראשונה כאמור באותה פסקה;


(3) מספר בעלי המכסה ביישוב שבו מצוי משקו של בעל המכסה נמוך מ-25 והלול בו תיווצר המכסה מצוי ביישוב אחר בתחום אותה מועצה אזורית שבה נכלל היישוב של בעל המכסה, או בלול כאמור בישוב אחר שאינו מצוי באותה מועצה אזורית אם המרחק בין מרכז היישוב שבו מצוי הלול למרכז היישוב שבו מצויה הקרקע האמורה אינו עולה על 30 קילומטרים,;


(4) הוא בעל מכסה שנקבעה לו תוספת חד-פעמית מכוח תקנה 8(א) לכללי 2016, והלול שבו תיווצר המכסה מצוי במרחק של עד 50 קילומטרים מהישוב שבו מצוי משקו;
(5) הוא מגדל שנקבעה לו מכסה לראשונה בשנים 2015 עד 2019, וטרם ייצר את מכסתו, ובלבד שהוא ייצר את מלוא מכסתו בלול חדש שמתקיימים לגביו האמור בתקנה 5(ג)(4)(ב) או (ג), לפי העניין, ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנה 5(ג)(3); לעניין זה, "לול חדש" - לול שהוקם ואוכלס במהלך שנת התכנון ומתקיימים לגביו התנאים הקבועים בתקנת משנה (ב)(4)(א) ו-(ב), ובלבד שהשטח שיעמוד לרשות כל תרנגולת מטילה בתא לא יפחת משבע מאות וחמישים סמ"ר.(ג) האמור בתקנת משנה (ב)(1) ו-(2) יחול, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להגדיל את המכסה הכוללת המיוצרת בשנת התכנון באותו לול על ידי בעלי מכסות שאינם הבעלים של הלול ביותר מ-23% לעומת המכסה שיוצרה באותו לול על ידי בעלי מכסות שאינם הבעלים של הלול, ביום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012).

פנייה לקביעת מכסות אישיות
10.
(א) מי שזכאי למכסה אישית לפי תקנות 4 עד 8 והוא לא קיבל על כך הודעה עד תום 30 ימים מיום פרסום תקנות אלה, רשאי לפנות עד תום 60 ימים מיום הפרסום האמור לוועדת המכסות בבקשה לקביעת מכסתו.(ב) ועדת המכסות רשאית, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לדון בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד האמור.(ג) החלטת ועדת המכסות בבקשה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) תינתן בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה.

מכסת עופות להטלה
11.
(א) המועצה תקבע לכל בעל מכסה, בתחילת שנת התכנון וכן, לפי הצורך, במהלכה, מכסת עופות להטלה לייצור מכסתו על פי מפתחות אחידים כמפורט בתוספת השנייה.(ב) המועצה תנפיק לבעל מכסה תעודת מגדל שתפורט בה מכסת העופות שנקבעה לו לייצור מכסתו לפי תקנת משנה (א).

שיווק אפרוחות
12.
קבלן מורשה כמשמעותו בסעיף 44 לחוק לשיווק חומר רביה להטלה לא ישווק אפרוחות לבעל מכסה אלא באישור בכתב של המועצה ובהתאם לתנאי האישור.

גידול פרגיות ושיווקן
13.
(א) לא יגדל אדם פרגיות אלא אם כן הוא קיבל אותן כאפרוחות מקבלן מורשה לשיווק חומר רביה כמשמעותו בסעיף 44 לחוק.(ב) לא ישווק אדם פרגיות לבעל מכסה אלא באישור בכתב של המועצה ובהתאם לתנאי האישור.

החזקת מטילות
14.
(א) לא יחזיק אדם מטילות אלא אם כן בידיו תעודת מגדל לפי תקנה 10(ב), ובהתאמה לכמות הרשומה בה.(ב) המועצה רשאית להורות לבעל מכסה המחזיק עופות להטלה בכמות עודפת על מכסת העופות להטלה שקבעה לו או לאדם שאינו בעל מכסה שמחזיק עופות להטלה שלא כדין להעביר את הכמות העודפת או את כל העופות שהוא מחזיק, לפי העניין, להמתה, באופן שתורה ובהתאם להוראות כל דין.

שמירת דינים
15.
אין בתקנות אלה לגרוע מכוחו של דין אחר.
מרב תורג'מן
אחרי זה יש התוספות שמוצגות בפני חברי הוועדה אבל לא צריך להקריא אותן.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה לדבר על תקנה 9.
היו"ר יעקב מרגי
אסף, תסביר לנו מה הקראת בתקנה 9.
אסף לוי
סעיף 9 – מקום הגידול. כתנאי, כהגדרה, אנחנו מבקשים ורוצים שבעלי המכסות יגדלו במשקם או במושבם את המטילות ואת מכסתם. סעיף 9 מאפשר, בסייגים השונים, לבעל מכסה לגדל בלול שאינו מצוי במשקו בהתאם לפרמטרים שקראנו בתקנות, בתנאי שמתקיימים אחד מהכללים שהקראנו.
היו"ר יעקב מרגי
התנאי הזה הוא תנאי למכסות החדשות.
אסף לוי
לא. זה תנאי לכל מגדל, ובעיקר לקיימות. התנאי למכסות חדשות קבוע בתקנה 5, שהקראנו אותה, תנאי למקום הגידול של מכסה חדשה. סעיף 9, בעיקרו למגדלים הקיימים.
היו"ר יעקב מרגי
חבר הכנסת ניר ברקת, בבקשה.
ניר ברקת (הליכוד)
לא היית בדיון הקודם, אבל כן הייתי כשנחתם ההסכם בין הממשלה והמגדלים. זה היה אצלי בבית ובתיווכי. אני זוכר היטב את המוטיבציה שהייתה והיא לעזור למגדלים לשדרג ללולים הגדולים החדשים ולאפשר להם לעשות זאת בקבוצות בתוך המושבים של עצמם. האוצר הסכים לתת סיוע חד פעמי, ואני שומע כאן אופציה שאולי האוצר יסכים להגדיל את ההשקעה החד פעמית בשביל להפוך אותם ללולים שעומדים בכל התקנים של צער בעלי חיים, וכיוצא בזה, וזה מצוין, אם זה נכון. חשוב לשמוע על כך. על פניו, הפרטים הקטנים הם מאוד מאוד חשובים. אני לא יודע אם אתם מכירים את נייר ההסכמות שהיה, אדוני יושב-ראש הוועדה. היה לי מאוד מאוד חשוב להגיע לכאן ולוודא שהפרטים נעשים על דעת המגדלים.
היו"ר יעקב מרגי
כולם מילאו את חלקם בהסכם הזה, חוץ מהאוצר, שלא נתן את הכסף.
ניר ברקת (הליכוד)
נכון, הוא עוד לא נתן את הכסף.
היו"ר יעקב מרגי
כשהוא נתן איזה אקמול, הוא אמר: מה אתם רוצים? נתתי לכם אקמול בשביל הקורונה, וקחו את זה לשדרוג לולים.
ניר ברקת (הליכוד)
מה זה קשור אחד לשני?
היו"ר יעקב מרגי
או, רציתי לשמוע שזה לא קשור.
ניר ברקת (הליכוד)
אני יודע שהמגדלים מעוניינים לממש את ההסכם.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נעשה הכול. בפועל, המדינה מתעכבת והמגדלים לא מחכים. בעלי היכולת שמבניהם עושים את זה מכספם. לצערי הרב, לוואקום הזה נכנסים גם כוחות אחרים וזה לא תמיד לטובת השוק. בסוף למגדל לא תהיה ברירה, הוא רואה שהשירותים הווטרינרים חונקים אותו, שהמציאות קשה, והוא ישכיר את המכסה שלו, ואנחנו נחזור למה שקורה היום בשוק הפטם. בשוק הפטם היום יש שלושה מגדלים עיקריים במדינת ישראל ששולטים על כל שוק הפטם והעופות. אלה שנשאו את דגל התחרות שכחו שהם דחפו אותנו לתחרות, ופתאום אי אפשר להשפיע על מחירי העופות. כמעט כולם מוכרים באותו מחיר, פחות או יותר. כשיש עודפים הם עושים מבצעים, וגם את הפג תוקף הם מוכרים לך במחיר זול, ולא צריך להתפתות. לכמה גורמים חזקים בכל הענף הזה יש שליטה מוחלטת.
ניר ברקת (הליכוד)
הדבר היפה שנוצר במתווה הוא מצב של win-win למדינה ולמגדלים. המדינה לא מפסידה מזה כסף, ההשקעה הזו חוזרת בריבית דריבית. הרגישות שבהסכם היא שכל אחד צריך לעמוד בצד שלו. אם כל אחד יאמר: לא, רק לא את הכסף או לא רק כך וכך, זה יכול להתפרץ, ואז אוי ואבוי לנו. זה הסכם שאני ערב לו ואני יודע שהוא win-win , כולם הסכימו.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
אני לגמרי מסכים איתך בעניין הזה.

אדוני היושב-ראש, אני מסכים שהמדינה לא מילאה את חלקה בהסכם הזה. המדינה צריכה להכניס את היד לכיס ולפשט את הבירוקרטיה כדי שהמגדלים יוכלו לבצע את הרפורמה שהם רוצים לבצע. אני חושב שעדיין צריך לשקול אותה. יש הרבה מאוד משקים ומושבים שיכולים לבנות את לול המעוף, שכולנו רוצים להגיע אליו, בחצר שלהם, ובצורה כזו להגדיל את הרפורמה. זה גם מוזיל אותה מאוד. אנחנו היום מדברים על כך שלול מעוף יהיה מחוץ למושב, באזור גידול, וזה מחייב שרמ"י יהיו מעורבים בעניין, וזה מחייב השקעה של כספים גדולים. אנחנו צריכים אולי לאפשר למושבים שרוצים ושמוכנים להשאיר את הלולים במקום, לעשות לול מעוף במקום. זה מאוד מאוד מוזיל את העלויות ויכול לקדם את הרפורמה שכולנו רוצים. אין אחד שלא רוצה להגיע לרפורמה הזו יותר מהר. צריך לשקול את זה ולראות איך אפשר לעשות את זה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.

יוראי, בבקשה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
באופן כללי, בהמשך לדבריהם של חברי הכנסת: ברקת ובן ברק, אני מסכים שהמדינה כשלה בתפקידה להכניס את היד לכיס ולהעביר את התקציבים הדרושים.
היו"ר יעקב מרגי
היא הצליחה בתפקידה. תפקידה הוא לא לתקצב ולא לתמוך. אנחנו נכשלנו במימוש, היא הצליחה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
בעיניי המדינה הייתה צריכה להכניס את היד לכיס ולהעביר את התקציבים שמעודדים את המעבר ללולי מעוף כי המצב הנוכחי של גידול עופות בכלובים הוא מתחת לכל ביקורת ואנחנו צריכים לשאוף ליותר.

אני חש שהתקנות לא משיגות את האיזון הנדרש בין הרצון לאפשר למגדלי הלולים להמשיך בתעסוקה שלהם, וגם אם הם יכולים להכיל את הגדלת המכסות אז לאפשר להם לעשות את זה בתחומם. אני הייתי רוצה לראות בתקנות האלה, ואין זה, שבמידה ויש הרחבה של הלולים אז להתנות את זה רק בלולי מעוף.
היו"ר יעקב מרגי
אין הרחבה של לולים שלא לפי הכללים החדשים.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
הכללים החדשים לא מדברים על לולי מעוף, הם מדברים על סקוור פיט.
היו"ר יעקב מרגי
זה משודרג.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
כלובים יותר מרווחים הם עדיין כלובים, והייתי רוצה לראות הגדרה גם בתקנות של לולי מעוף. לא הייתי בישיבה הקודמת כשהוקראו שאר הסעיפים, הייתי בפתיחת הדיון. לצערי, הייתי צריך ללכת לוועדות אחרות. לעניין תקנה 9 – הייתי רוצה לראות שבמידה ומאשרים למגדל לגדל את המכסה החדשה שהוקצתה לו במקום אחר, אז להתנות את זה שהמקום האחר יהיה בהכרח לול ללא כלובים, לולי מעוף – גם זה לא מופיע כאן. זאת אומרת, אני הייתי רוצה לראות מאוזן שבמסגרתו לא פוגעים במגדלים מצד אחד, ומצד שני, במידה ומרחיבים את התשתיות, שאינן קיימות, לפחות לחייב שההרחבה הפיזית תהיה במסגרת לולי מעוף. זה לא בא לידי ביטוי בתקנות האלה, ולפיכך אתנגד להן.
היו"ר יעקב מרגי
זה בא במידה מסוימת.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
בעיניי, לא במידה מסוימת.
היו"ר יעקב מרגי
אריאל, בבקשה.
אריאל קלנר (הליכוד)
תודה, אדוני. חשוב שנחדד בתקנות, למשל ב-9(4)(א) ובמקומות אחרים, שהלולים יהיו ללא כלובים. כלומר, לתקן את זה בצורה שיהיה כתוב: בלא כלובים, כדי שנוכל לעמוד בסטנדרטים.
היו"ר יעקב מרגי
מייד אומר לכם מה ההשלכות של זה, אם נקבל את ההמלצה שלכם

שרן, בבקשה.
שרן מרים השכל (הליכוד)
תודה רבה. אדוני היושב-ראש, ערכנו כבר כמה דיונים בנושא הזה. המטרה הייתה לקדם את מדינת ישראל כמו השוק האירופאי לסטנדרט גבוה שמטיב עם בעלי החיים והסטנדרט היחיד הזה הוא לולים ללא כלובים. בכל התעשיות בעולם מצליחים לעשות את זה ורק פה בישראל גוררים רגליים. דיברנו כבר בכמה ועדות קודמות שאנחנו מעוניינים שהשינוי הזה יהיה. אדוני היושב-ראש, אם לא נדרוש את זה בתקנות זה לא יקרה. יש שתי אופציות: קודם כול, אנחנו לא פוגעים במגדלים הוותיקים משום שלהם יש כבר מכסה ויש להם הכנסות קבועות וכו'. אנחנו מדברים פה על מכסות חדשות ואנחנו מבקשים שכל מכסה חדשה תהיה מכסה - - -
היו"ר יעקב מרגי
שרן, חברי הכנסת פה לא מסתפקים רק במכסות החדשות. שאלתי במפורש את אסף לגבי סעיף 9, כדי שזה יהיה המצע לדיון, ובכוונה שאלתי אותו. שאלתי אותו האם סעיף 9 מדבר על ה-160 המכסות החדשות והוא אמר לי: לא, על הקיימות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אדוני, אבל מדובר במכסות חדשות.
היו"ר יעקב מרגי
לא.
שרן מרים השכל (הליכוד)
אנחנו מבקשים שכל המכסות החדשות, כולן, יהיו של לולים ללא כלובים.
היו"ר יעקב מרגי
נדון בזה, זה לא סעיף 9.
שרן מרים השכל (הליכוד)
כלל המכסות החדשות שיתקבלו, כלל הרחבת המכסות שיתקבלו, יהיו לולים ללא כלובים.
היו"ר יעקב מרגי
כשנגיע לזה נשאל שוב את משרד החקלאות לדעתו.
שרן מרים השכל (הליכוד)
אוקיי. דובר פה קודם על המדיניות. יש אופציה נוספת. אם יש התנגדות מאוד מאוד גדולה מצד משרד החקלאות ומצד החקלאים, וכפי שהם טענו לפני כן בוועדה - הם טוענים שלא משתלם לבנות לולים ללא כלובים ושאין איזושהי היתכנות כלכלית ללול ללא כלוב, אז אני מציעה דבר גם כן מאוד פשוט: בואו נבטל מכסות לחלוטין לכל מי שיבנה לול ללא כלוב, וכך ניתן לתעשייה עצמה להתקדם לתוך הדבר הזה. האזרחים הישראלים מעוניינים יותר בביצי חופש. אם יהיה לזה צידוק כלכלי, אנשים יבנו את זה.

לגבי ההערות על רפורמות הפטם – אני חולקת על דעתך. אני חושבת שאנחנו צריכים למצוא איזשהו מתווה גם כן לביטול מכסות. ברור לי שלא נעשה את זה בתוך הוועדה עכשיו. ברור לי שהיו בעיות ברפורמת הפטם, אבל גם רפורמה צריך לדעת איך לעשות בצורה טובה.
היו"ר יעקב מרגי
אחרי שהחולה ימות לא נוכל לתקן.
שרן מרים השכל (הליכוד)
חבר הכנסת מרגי, אתה לא יכול ללכת היום לציבור, שסוף כל סוף מקבל עוף במחיר מאוד מאוד זול, ולהגיד לו: אני עכשיו אעלה לכם את מחיר העוף. הרי שם טמונה המלכודת, נכון?
היו"ר יעקב מרגי
לא, אני טוען שהציבור יכול לקבל עוף במחיר עוד יותר זול לולא הכשלים ברפורמה.
שרן מרים השכל (הליכוד)
לא, היום הוא מקבל עופות יותר זול בגלל שביטלו את המכסות, וזו גם הבעיה. הרי לולים נסגרו משום שהם לא עמדו במחירי התחרות האלה.
היו"ר יעקב מרגי
זה תלוי בזווית הראייה. שרן, אני לא חולק על זה שהלוואי והיינו קמים מחר בבוקר וכל משק ההטלה שלנו היה לולי חופש. הייתי יותר ממאושר אם זה היה קורה, הלוואי. אבל אני לא במצב הזה. מצד שני, אני מסרב להיכנע לאוצר, אני מסרב להפקיר את בעלי המשקים שזו פרנסתם היחידה וסיבת קיומם במקום הזה שנים רבות. צריך לעשות את זה בשום שכל. אני גם ער לכוחות דורסניים בשוק הזה. אם אני אעשה את מה שאתם מבקשים בצורה מיידית, אז לא רק שהרגנו אותם אלא גם הוצאנו להם את הנשמה.
שרן מרים השכל (הליכוד)
שמעתי גם את דבריו של חבר הכנסת ניר ברקת. טענתם שבתוך המשוואה שהיום אנחנו מעבירים זה מצב של win-win, גם מבחינת המדינה וגם מבחינת החקלאים.
היו"ר יעקב מרגי
חוץ מהעופות שזה 50% - - -
שרן מרים השכל (הליכוד)
אבל בתוך המשוואה החשובה הזו חסרים שני חלקים, שני גורמים נעלמים: הראשון הוא בעלי החיים והשני זה האזרחים. איך אנחנו מטיבים עם בעלי החיים במדינת ישראל ויוצרים סטנדרט בין לאומי, לא שאנחנו המצאנו? ואיך אנחנו מטיבים עם אזרחי ישראל ומוזילים את העלויות כשהם נכנסים לקניות בסופר וקונים אותם?
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אני אוהב את אלו שאין להם אלטרנטיבות אחרות, יש להם רק את הדעה שלהם. לי אין את הפריווילגיה הזו. אני מעריך את אלו שבאים עם אג'נדה, אין לי בעיה עם זה. אבל אני יושב כאן ומנסה למצוא את האיזון ואני חייב ללכת לנקודה שהיא הכי מאזנת. לכן אני קשוב, ולכן לא עשיתי זאת בדיון הראשון. יכולתי לאשר כבר את התקנות האלה, אבל יש לי רגישות וגם ציפיתי שהמציאות הפוליטית תשתנה ושנוכל לדבר על תקציב. הייתי מצליח להביא תקציב, אבל המציאות הפוליטית הכתיבה את מה שהכתיבה. אבל אי אפשר להמשיך ולחכות ולהגיע לשנה רביעית ללא מכסות. אני מתחייב שאנחנו ננסה כאן למתוח את היריעה למקסימום ולתקן ולשפר כדי שתהיה פגיעה מינימלית בבעלי חיים. אני אעשה את המקסימום לטובת לולים ללא כלובים במכסות החדשות. מה שאוכל להגדיל במקסימום, אגדיל במקסימום.

טל, בבקשה.
טל גלבוע
אנחנו מדברים פה על שני נושאים: האחד הוא הרפורמה, זה הלולים הישנים, מה שקיים היום. אני חייבת להגיד, אתה מדבר על אג'נדה. אני באה עם אג'נדה מאוד ברורה, אבל האג'נדה הפרטית שלי פה לא רלוונטית. אני מייצגת את משרד ראש הממשלה. אנחנו עובדים ביחד עם הלולנים, לא בנפרד.
היו"ר יעקב מרגי
יש לי ותק בבניין הזה, גברתי. אני לא קיבלת עמדה ממשרד ראש הממשלה למרות שהייתי צריך לקבל. אי אפשר לדבר במאה קולות, אי אפשר לשלוח אותנו לחזית ולשלוח לי כל מיני מסרים. תעשי את זה לחברי כנסת חדשים. את יועצת ראש הממשלה, תגידי את דעתך. אם מזכיר הממשלה בא ואומר לי: זו עמדת הממשלה, אני נועל את הדיון ולא מעביר לו את זה בכלל. היא לא יכולה לבוא ולהגיד: זו עמדת ראש הממשלה. אי אפשר להטעות פה את הפרוטוקול ואת האנשים.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
מה זה עמדת ראש הממשלה? שיעבירו כבר תקציבים. יש בלגן אטומי במקום הזה, ונציגי הליכוד באים ומדברים. אתם בשלטון 14 שנה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מה זה קשור עכשיו? טל היא יועצת ראש הממשלה והיא לא מדברת בכובע הפרטי והאישי שלה. טל מדברת על שני שינויים מהותיים: על הלולים שקיימים היום ועל מה שיקרה בעתיד. אני חושבת שהוועדה יכולה לחיות בשלום עם שני השינויים האלה.
היו"ר יעקב מרגי
בואי נשמע, הערתי על הנקודה.
_המשך >> טל גלבוע
אין שום בעיה עם זה שאתה מעיר. אתה אומר אג'נדה, והאג'נדה הפרטית שלי לא משחקת פה תפקיד.
היו"ר יעקב מרגי
האג'נדה היא לגיטימית.
טל גלבוע
אבל היא לא משחקת פה תפקיד כי האג'נדה הפרטית שלי שונה לחלוטין. בשורה התחתונה, אנחנו עובדים יחד עם הלולנים. כן, הליכוד הרבה שנים בשלטון. בשורה התחתונה, יש את הרפורמה, יש את המתווה, שמסיבות כאלו ואחרות לא יצא לפועל, ולא רק בגלל משרד האוצר. כל פעם אנחנו שומעים את העניין הזה של משרד האוצר, אבל תדברו על הלולנים למה המתווה הזה לא יצא.

שנית, אנחנו לא באים לפגוע בלולים הקיימים ובלולנים, לא במכסות. כשאנחנו מדברים על עלייה בשביל לולי החופש, כפי שכל חברי הכנסת יודעים להגיד, אם לא ידרשו את זה בתקנות זה פשוט לא יהיה. אנחנו לא באים לפגוע בלולנים, אנחנו לא מדברים על הלולים הקיימים, לא נוגעים במכסות. אנחנו מדברים על כך שמי שמבקש היתר לבנות לול חדש, כולל הנושא הזה של בין הפטם להטלה, כל לול חדש שייבנה במדינת ישראל, וזה שינוי מינימלי שהלולנים מסכימים לו.
היו"ר יעקב מרגי
לול חופש - אבל לא בתקנות האלה.
טל גלבוע
למה?
היו"ר יעקב מרגי
זה חקיקה ראשית, לא תקנות.
טל גלבוע
כבר עשר שנים שאין תקנות להחזקת תרנגולות במדינת ישראל.
היו"ר יעקב מרגי
טל, אני מקווה שהבנת אותי. אני לא רוצה לקבוע עמדה. כנראה שלא הבנת אותי. בדיון הקודם הגיע אליי פרופ' אבי שמחון, וכיבדתי אותו. אבל הוא משרד ראש הממשלה. אם יש למשרד הממשלה אג'נדה אז שיביא אותה בחקיקה ואני אבצע אותה עבורו. זו הציפייה שלי ממשרדי ממשלה.
קריאה
אדוני, השאלה היא מה הלולנים אומרים? האם הלולנים מתנגדים למה שאתה אומר?
היו"ר יעקב מרגי
בשונה ממך, הלולנים לא מעניינים אותי ואני לא עובד אצלם. אם הממשלה תחליט - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
- - -
היו"ר יעקב מרגי
אוסנת, את מפריעה לי.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
רק הסברתי לו.
היו"ר יעקב מרגי
אל תסבירי. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. יוראי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אתם לא מפריעים לי. תמר, תסבירי להם מה קורה כשאני קורא לסדר.
תמר זנדברג (מרצ)
תיזהרו ממנו. מי שמסתבך איתו זה - - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אבל אני מבקש - - -
היו"ר יעקב מרגי
יוראי, כמה פעמים אתה צריך להגיד לי שאתה רוצה רשות דיבור?

אותי לא מעניין אותי מה אומרים הלולנים. כשהממשלה תחליט את מה שהיא תחליט והיא תביא רפורמה, כנציג הממשלה אעשה מה שהיא רוצה. כמובן שאבדוק שעשו את כל התכלית הראויה ושבאו בהידברות, ואני מאמין שמשרד ראש הממשלה יעשה הידברות. אני לא צריך לשאול את הלולנים. היה פה הסכם ללכת לקראת לולי חופש – מה שכולנו רוצים, והאוצר היה צריך לשים את הכסף, את הדלתא שלו. אבל הוא ברח, הממשלה ברחה.
אריאל קלנר (הליכוד)
אבל אם זה לא בא על חשבון אף אחד וכולם מרוויחים מזה אז - - -?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
זה בא עם בריאות הציבור.
אריאל קלנר (הליכוד)
יש פה בריאות הציבור ויש פה - - -
היו"ר יעקב מרגי
חבר הכנסת קלנר, האם אתה יודע כמה שעות השקעתי על מנת ללמוד על הביצה האליפטית הזו? האם אתה יודע כמה זרמים תת קרקעיים יש מתחת לזה? אתה רוצה שעכשיו אסביר לך את כל הרציונל? כולנו, כולל המגדלים, רוצים לעבור ללולי חופש, אבל תאפשר להם בתנאים הוגנים. אין תנאים הוגנים בשוק הזה. אתם רוצים לבטל את התכנון? הנה, אני, הסוציאליסט, מוכן. אבל לא לבטל את התכנון מבלי לבדוק את ההשלכות ומבלי לראות מה קורה עם ההגנות על השוק ועל המגדלים תוך תחרות הוגנת. אם אתה מושך פה מצד אחד את החבל, אתה גורם נזק כלכלי לצד השני. יש לעשות זאת בשום שכל.
אריאל קלנר (הליכוד)
נזק ללולנים? אבל הם בעד זה. נזק כלכלי למי?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
להיפך, הלולנים אומרים שבלולי חופש - - -
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
- - - יש פה אג'נדה ירוקה שמאחוריה עומדת ביטול התכנון? בחייכם, מה קורה לכם?
היו"ר יעקב מרגי
יוראי, אתה רוצה מקצה שיפורים. חכה, יש כאלה שמחכים הרבה זמן.

אבו, בבקשה.
אבשלום וילן
אנחנו אומרים דבר עקרוני אחד. אנחנו בעד ההשקעות שהמדינה השקיעה, בתנאי שימומנו כראוי. עד שזה יקרה, אנחנו עובדים על פי חוק ואנחנו צריכים לאשר את התקנות האלה כדי להמשיך ולייצר. אלו אנשים שזו פרנסתם, כפי שאמרת, אדוני היושב-ראש. אי אפשר לשחק - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
די, מה זה קשור עכשיו?
היו"ר יעקב מרגי
לא חייבים להגיב לו, מה אכפת לך? מותר לו להגיד.

דני, בבקשה.
דן סיידה
אני ממושב ספסופה. בקדנציה הקודמת הייתי חבר כנסת. הצטרפתי למהלך ההובלה הזה מהכיוון של החקלאים. דיברנו שזה כוחות השוק ושזה צריך להיעשות, וכמה שיותר מוקדם יהיה יותר טוב. לקחתי את המושב שלי כפיילוט. באספה כללית כולם היו פה אחד. הסברנו, שכנענו עם מצגת, וכל היישוב החליט פה אחד שעובדים ללול חופש כי זה מה שצריך היום, גם מבחינת רווחת העופות וגם מבחינות כלכליות ואחרות, וזה נעשה. כשמסבירים לחקלאים בהיגיון, הם מוכנים. אבל המדינה לא עשתה את חלקה ולא היה שום צעד ושום התקדמות לקראת את הדבר הזה. טוענים וטוענים, ובמקרים מסוימים גם משמיצים, וזה חבל. חברי הכנסת, אתם יכולים להתאחד ולהוביל את זה בצורה מסודרת. יש לשים את ההשתתפות המדינה ולגמור את המהלך. החקלאים מבינים, רוצים ויכולים. כרגע יש תקנות שנותנות פרק זמן מסוים לקראת המהלך הגדול, וצריך להעביר את התקנות האלה כי החקלאים צריכים לעבוד, להתפרנס. בואו נפריד בין שני הדברים. גברתי, אין יותר ויכוח.
טל גלבוע
יש לך לול חופש?
דן סיידה
אני פירקתי את הלול שלי כדי לבנות לול חופש. כל היישוב שלי בהחלטה ברורה ללול חופש.
היו"ר יעקב מרגי
שלחו אותם לחזית, הם פירקו את הלולים שלהם אבל אף אחד לא תומך בהם.
טל גלבוע
הלולנים פה אומרים שכשאתה נותן להם 100,000 מכסות יותר, הם בעצמם בונים לולי חופש. אבל זה צריך להיות פעם אחת סגור. אתה ועדת הכנסת.
היו"ר יעקב מרגי
טל, תודה.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
טל, אני עברתי את הרפורמה של החלב עם תוכנית לוקר בזמנו. עשו תוכנית, נתנו משאבים, בנינו רפתות על פי התקן החדש, וזה עבד כמו שצריך. עשינו את זה צ'יק-צ'אק. בלולים אמרו: תעשו את זה. רשות מקרקעי ישראל לא נתנה את השטח, האוצר לא נתן תקציבים, מה רוצים מהם?
היו"ר יעקב מרגי
אם אנחנו לא נגן על הטענה שהאוצר צריך לשים כסף, נחטיא את המטרה.
טל גלבוע
אני ממש לא חושבת שהאוצר לא צריך לשים כסף, אבל כשהאוצר שם כסף, צריך גם שיהיה מישהו שייקח אותו – זו בדיוק הנקודה שלא מדברים עליה.
היו"ר יעקב מרגי
בואי נראה.
טל גלבוע
מה זה "בואי נראה"? זה כבר קרה בשני גלגולים.
תמר זנדברג (מרצ)
למה האוצר נתן? הוא לא נתן את זה. זה חוכמה מאוד קטנה להגיד שפיצויי הקורונה הם בשביל הלולים.
היו"ר יעקב מרגי
מוטי, בבקשה.
מרדכי אלקבץ
טל, אני יושב-ראש הוועד של המושב של דני והייתי שותף למהלך הזה. חברת הכנסת שרן השכל התייחסה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לזה יתייחס אסף, לא אתה. מוטי, תתייחס לסעיף 9.
מרדכי אלקבץ
אני רוצה לנצל את העובדה שחבר הכנסת ניר ברקת נמצא כאן ולהודות לו על הלילות שהוא העביר איתנו, גם בביתו, כדי לקדם איזשהו מתווה כיוון היה איום ממשי לאפשרות שלנו לאכלס באותה עת את הלולים, כשהשירותים הווטרינרים ניצלו את האיגרת. התקבלה הסכמה במשרד ראש הממשלה כשחבר הכנסת ניר ברקת הוביל את כל המהלך הזה. ההסכמה הייתה באבני דרך. נמצא כאן ידידי רם כץ, הרופא הראשי לבריאות העוף, והיום הוא מהלך עלינו. ניר, אני רוצה שתדע שמהלכים עלינו אימים שיסגרו בראשון למרץ את הלולים שוב כי המדינה לא העמידה כסף, וחלק גדול מהמגדלים לא יכולים לממש את היציאה החוצה או לקיים פעולות שמצביעות על הרצון שלהם לצאת החוצה, כמו למשל, אזורי גידול שעדיין לא אושרו. השירותים הווטרינרים בראשון למרץ מאיימים על חלק לא קטן, על מאות משפחות, שיישארו בלי פרנסה. אני חושב שיש כאן התנהגות כוחנית של גוף שיש לו סמכות מתוקף החוק לבריאות העוף, לבריאות הציבור, והוא מאיים עלינו שלא בצדק. אין כסף ואתה יודע שאין כסף, ואתה יודע שהמתווה של אבני הדרך היה כפוף לכסף. זה נמצא אצלך.
היו"ר יעקב מרגי
מוטי, אני הולך לדבר על זה.
מרדכי אלקבץ
אני תושב הצפון, ואני חושב שחובה עליי כמזכיר ארגון מגדלי עופות. ואגב, טל גלבוע אומרת שהיא בקשר עם המגדלים. אני מזכיר ארגון מגדלי העופות שמונה שנים ויותר, ומעולם לא פגשתי אותה. ראיתי אותה בטלוויזיה וכאן פעם ראשונה. היא לא דיברה איתי, לא שמעתי ממנה דברים. כן שמעתי מיוסי וולפסון, כך שאף אחד לא יגיד.

לגבי סעיף 9(5)(ב) – אנחנו מדברים על אזורים שאנחנו חייבים לתת להם פתרון: אזור בקעת הירדן והערבה התיכונה. אם לא נאפשר להם גידול משותף בלול מועצתי שייתן להם מענה ויכולת כן להתאגד בלול - - -
היו"ר יעקב מרגי
יש שם לולים היום?
מרדכי אלקבץ
יש שם לולים, אבל בגלל הפיזור שלהם והמרחק מתחנות מיון, יש בעיה. יש מגדל בתומר שהיה צריך להתחנן שיבואו וייקחו ממני ביצים.
היו"ר יעקב מרגי
אסף, אתה רושם את כל ההערות?
אסף לוי
זה נמצא בתקנות. יש מועצה אזורית. מוטי, איפה יש בעיה עם הלולים האלה?
מרדכי אלקבץ
סעיף 9(ב)(5):... הוא מגדל שנקבעה לו מכסה לראשונה בין השנים 2015 וטרם ייצר את מכסתו, ובלבד שהוא ייצר את מלוא מכסתו בלול..." - אני מדבר גם על המכסות. אנחנו אומרים שבמקום: מתקיים לגביו האמור בתקנה5(ג)(4)(ב), יהיה כתוב: שהוא ייצר את מלוא מכסתו בלול חדש ביישוב שבו מצוי משקו, ואם מספר בעלי המכסה ביישוב שבו נמצא משקו של בעל המכסה נמוך מ-10- - -

אני מושב של 50 ו-90 מגדלים, אבל אני מדבר על הקטנים והחלשים. גם להם אני רוצה.
היו"ר יעקב מרגי
אסף יענה לך על זה. הוא רוצה להוריד: לא יפחת מ-50 – פחות מעשר.

האם יש לנו אורחים בזום שרוצים להתייחס לסעיף 9 בלבד? לא אתן להתייחס לדברים אחרים.
אמנון קרן
אני מהקליניקה לצדק סביבתי וזכויות בעלי חיים באוניברסיטת תל אביב, ואני מדבר גם מטעם הוועדה לזכויות בעלי חיים בלשכת עורכי דין. העיקרון של סעיף 9 באמת מאפשר למגדלים להעביר את המכסות שלהם לגידול במשק אחר. אני לא רוצה להתייחס באופן רחב לעצם משטר המכסות, אבל כאן מדובר במעין שוק חופשי קטן, במועדון סגור, שמתנהל, שבו בעלי מכסות סוחרים ומחכירים את המכסות שלהם למגדלים אחרים ומשווקים.
היו"ר יעקב מרגי
המדינה רצתה את זה כדי לעודד.
אמנון קרן
אבל התנאי הבסיסי שצריך להתקיים גם בהקשר הזה הוא שאותן מכסות שמועברות או מוחכרות לאחרים תגובינה רק בלולים ללא כלובים. זה משאיר את המצב הקיים, מאפשר את המנגנון הזה, ויחד עם זה עונה גם לאינטרס של הגנה על בעלי חיים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.

חברת הכנסת אוסנת מארק, בבקשה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אנחנו אחרי כל כך הרבה דיונים בוועדה. אני עשיתי מספיק שיחות עם בעלי לולים, ויש פה דברים שהם מסכימים אליהם, וחבל שאנחנו לא עושים את הכול בהידברות. לגבי לולי חופש – הלולנים יודעים שלולי חופש מטילים יותר ביצים ושהם יותר רווחיים. לכן, אני לא מבינה איפה המחלוקת פה.
היו"ר יעקב מרגי
איפה המחלוקת? להסב לול. את יודעת כמה עולה להסב לול ולבנות לול חדש?
קריאה
אנחנו מדברים על החדשות.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא מדבר על המכסות החדשות, אתם כל פעם קופצים למכסות החדשות.
אריאל קלנר (הליכוד)
אבל אנחנו כן מדברים על החדשים.
היו"ר יעקב מרגי
חכה שנגיע לחדשים. הבעיה היא שאתם לא מצויים בדיון פה ואתם קופצים. חכו עם המכסות החדשות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אבל סעיף 9 מדבר על מכסות חדשות, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
לא.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אדוני, אני מבקשת לשמוע התייחסות לגבי מספר נקודות: ראשית, נושא השירותים הווטרינרים ושהם מנסים לאכוף את זה.
היו"ר יעקב מרגי
נגיע לזה, זה לא הדיון עכשיו. עכשיו אנחנו דנים על תקנה 9.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לגבי לולי החופש – כפי שאמרנו בוועדה הקודמת, כל היתר חדש שיקבל מעתה והלאה יהיה מחויב ללול חופש. אני לא מצליחה להבין על מה ההתעקשות. מדברים פה על תקציב, תקציב, תקציב. יש תקציב שנתן משרד החקלאות, בסוף הלולנים לא לקחו, ואז היה לנו סרבול בכל התהליך. אם אנחנו לא מצליחים לעשות שום שינוי בתקנות האלה, אז למה אנחנו דנים פה כבר ארבע ישיבות? האם לא נעשה שום שינוי בתקנות?
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו דנים בהגדלת מכסות ומעכבים את זה כבר שנתיים.
היו"ר יעקב מרגי
מי אמר שלא עושים שינוי?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
הנה, כל דבר שאנחנו מבקשים אתה אומר: זה לא, זה לא, זה לא עכשיו, זה לא עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
מי אמר לך שלא יהיה? נתקדם כמה שאפשר. אמרתי בפתיח שאמתח את זה עד המקסימום האפשרי.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אוקיי.
היו"ר יעקב מרגי
תמר, בבקשה.
דובר > תמר זנדברג (מרצ)
תודה, אדוני היושב-ראש. כפי שאמרה חברת הכנסת מארק, זו כבר ישיבה רביעית, היו ישיבות קודמות, ובכל תיקון, וזה שנים אחורה, וכל פעם מגיעים לאותו שורש מחלוקת: מתי הוא הרגע שבו אנחנו אומרים שמרגע זה ואילך ייקוב הדין את ההר, אנחנו מתחילים את המעבר הזה? זה קורה בהמון תחומים. למשל, בדיון על אנרגיות מתחדשות. יש רגע שברור לנו שהטכנולוגיה הקיימת היא לא בת קיימא, היא לרעת בני האדם, לרעת בעלי החיים, ולרעת בריאות הציבור, ומתי אנחנו מתחילים את העידן החדש.

כבר כמה שנים יש כאן קונצנזוס בוועדה וכל פעם אומרים: מהפעם הבאה, מהפעם הבאה, כי אין ברירה, אין ברירה, אין ברירה, ואני חוששת שגם הפעם אנחנו הולכים לכיוון הזה.

אני חושבת שלא צריך לאשר את התקנות כרגע כי אנחנו רואים שקורים דברים לפני שעת נעילה. כמו שבחירות נדחות תוך שעה באישון לילה, כך אם הוועדה נחושה פתאום יימצא הכסף.

לגבי תקנה 9 – כמו שאמרה חברת הכנסת מארק, יש פה שינויים ולא ייתכן שנעביר את זה כמו שזה. לדוגמא, יש כאן העברת מכסה חדשה, לא ישנה. אין שום סיבה בעולם שמכסה חדשה לגמרי המועברת, לא תועבר ללול חופש. זה לול שכבר קיים.
היו"ר יעקב מרגי
מסכים איתך.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אבל זה לא מה שכתוב פה.
היו"ר יעקב מרגי
חכה, יוראי. יש לך חוסר הבנה בתהליך עבודה של ועדה, וסליחה שאני אומר לך את זה. אנחנו בתהליך של דיון. יש ראשי ועדות שתכלית הדיונים שלהם זה לשחרר ולאפשר לדבר לדבר, ובסוף הישיבה אתה מנסה להבין מה היה לנו כאן אבל אין סיכום ואין כלום. אנחנו עכשיו מקריאים סעיפים, פותחים את הנושאים להערות, ומשרדי הממשלה יידרשו לזה. נראה מה כן, מה לא, האם אפשר לחיות עם זה – כן או לא. אבל אי אפשר שנפתח דיון מחדש על כל מילה של מישהו פה.
תמר זנדברג (מרצ)
לכן, אני מציעה שלפחות בסעיף הזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
ואם אני אביא לך את הסעיף הזה, תצביעי בעד התקנות?
תמר זנדברג (מרצ)
לא אמרתי את זה, אבל לפחות בואו נכניס את זה בתוך הסעיף הזה. אם לא, נרשום הסתייגות.
היו"ר יעקב מרגי
את תהיי יותר פייסנית. את תצאי מפה עם כמה תיקונים היום, לא רק זה.
תמר זנדברג (מרצ)
אני נחשבת כמעט חברת כנסת ותיקה, אני פה שמונה שנים. אתה יודע כמה פעמים הצבעתי על התקנות האלה וכל פעם אותו סיפור? זה כבר שמונה שנים.
היו"ר יעקב מרגי
הנה, אני כבר אומר שבמכסות החדשות יהיה שיפור. אם בסעיף 9 תהיה התייחסות למכסות חדשות שמועברות ללולים אחרים, אז אסף ידבר. יש אמרה תלמודית המדברת על מי שאכל שום שעושה ריח רע. האם ניתן לו עוד שום כדי לטפל בו? המטרה שלנו היא לא להוסיף עוד שום, אנחנו רוצים להתחיל, מכאן ולהבא, וודאי שכול החדש. אני מנסה להרגיע אותך לגבי זה אבל את לא איתי. מכאן ולהבא כל החדש יהיה בלולי חופש.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה לדעת את דעת המגדלים בעניין הזה. יש הרי את הגדלת המכסה ויש מכסות חדשות. מכסות חדשות – אדם שמתחיל עכשיו להיות לולן, ברור שהוא הולך להיות לולן בלול - - -
היו"ר יעקב מרגי
זכותך לקבל את דעת המגדלים, אני שמעתי את דעתם. הם דיברו. האם נפתח עוד פעם דיון?
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
מי שמקבל מכסה חדשה, לולן שמקבל היום מכסה, סוף-סוף, אחרי הרבה הרבה שנים, לא יכול להיות לולן מבלי שהוא ישים לול חופש – זה ברור לגמרי, אנחנו לא הולכים אחורה. תוספת של המכסה למי שמגדל כבר – במידה ויש לו מקום על פי התקנון של 70 סנטימטר לעוף ויש לו כלובים פנויים, יגדל בלולו.
טל גלבוע
350.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
350. במידה ואין לו מקום בלול הזה, הוא יכול לקחת את התוספת, לא את המכסה, ולהעביר אותה אך ורק ללול חופש ולא ללול שיש בו כלובים אחרים. האם זה נכון או לא נכון?
מרדכי אלקבץ
זה לא מעשי. קודם כול, אני חושב שברור. זהו כבר הדיון השלישי של ועדת הכלכלה בנושא הזה. אנחנו הבענו את עמדתנו. מכסות חדשות, לולי חופש – אין בעיה. מכסות ישנות שירצו לצאת החוצה כרוכות בתקציב ובפתרון של תכנון.
היו"ר יעקב מרגי
רם, פתחת תיבה ואתה לא יודע מה יש בה.
ניר ברקת (הליכוד)
ראשית, אני חושב שחשוב לשמור על המשכיות - לא כל פעם לבוא עם רעיון חדש, לא להבין את המשמעות שלו, והכול לפתוח מחדש. ההמשכיות כאן היא בעיקר להגיע להבנות.

אני רוצה לעשות קצת סדר. גם התמריצים והמענקים שהמדינה נותנת, וגם מכסות חדשות זה מענק. מטרת מכסה חדשה מטרתה לעזור לפתור את הבעיה, לא להקשות על אדם שלא עובר. כלומר, לקחת מכסות חדשות. אנחנו בעסקה אמרנו שאם יש פער בין היכולת של המדינה, בין העלות למעבר ללול חדש, בואו נשתמש במכסות החדשות כפתרון – לא נציב אותו כתנאי שמי שלא עומד בו ייענש, ההיפך. המכסות החדשות הם כמו תקציב מדינה לטובת העניין מבחינת האוצר. לכן, השימוש במכסות החדשות צריך לעזור לנו להביא את הפתרון.

עד עכשיו הכול מוכוון בגלל בריאות הציבור. המדינה באה ואמרה שהלולים הישנים בתוך המושבים הם מפגע בטיחותי, ולכן כל המוטיבציה של העסקה הייתה איך אנחנו מוציאים את הלולים הישנים שלא עומדים בתנאי התברואה ומעבירים אותם ללולים גדולים בתוך המושבים.

הדרישה החדשה לשמר סטנדרט של איכות בעלי חיים הוא בוודאי מקובל. אבל בשביל לאמץ אותו, נדרשים עוד סדרה של סיבובים עם המגדלים. למשל, יש כאלה שגם אם הם ירצו לולים יותר גדולים הם צריכים יותר שטח מקק"ל כי זה שטח יותר גדול. המשמעות היא שצריך לעשות סיבוב. לפי המתווה שסוכם איתם, הם כרגע עברו לסדרה של פעולות ותוכניות עבודה. אם רוצים לשנות – זה בסדר, זה לגיטימי. גם הלולנים אומרים שהם מוכנים. אבל אי אפשר עכשיו בתקנות לגמור את זה. זה עניין של עשיית הערכת תקציב, זה לבוא ולראות איך אנחנו עושים את זה בהסכמה איתם לטובת כולם.
היו"ר יעקב מרגי
יוראי, בבקשה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה להתייחס לתקנה 9. אנחנו דנים עכשיו בתקנות של הרחבת המכסות, מכסות חדשות שלא קיימות. במסגרת אותן תקנות, בסעיף 9 יש החכרה חדשה של מכסות.
היו"ר יעקב מרגי
כמה מכסות חדשות יש בתקנות האלה?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
ראשית, האם מדובר בסעיף 9, כפי שאמרה חברת הכנסת זנדברג, על גידול מכסות חדשות לא במשק שלך אלא במשק אחר? לא הבנתי את התשובה.
היו"ר יעקב מרגי
אסף יענה לך.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אדוני היושב-ראש, באופן כללי אני מאוד מסכים עם הרוח שלך שאומרת שצריך מצד אחד לא לפגוע במגדלים בגלל אוזלת ידה של הממשלה בהעברת תקציבים לבניית לולי מעוף, ומצד שני, לעודד מעבר ללולי מעוף. אני לא מוצא את האיזון עליו אתה מדבר או את הרוח שלך בתקנות האלה.
היו"ר יעקב מרגי
לעת עתה אתה לא מוצא כי לא שמעת הכול. יכול להיות שתקבל תשובות. יש עוד קטע קטן והצבעה. אני מבין אותך לעת עתה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אוקיי, זו עמדתי. אבל כן אשמח להבין.
היו"ר יעקב מרגי
חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה.
עמית הלוי (הליכוד)
ראשית, כיוון שאני מקבל את ההגדרות שלך, אדוני היושב-ראש, ומכיוון שאני לא שותף פה מהתחלה לדיון הרציני, אני שואל שאלות הבהרה ושאלות תם. בסעיף 5 המדבר על המכסות החדשות, האם כל חצי המיליון הביצים הללו הן ביצי חופש? כשאומרים מכסות חדשות בסעיף 5, הכוונה היא רק לביצי חופש, נכון? אוקיי.
קריאה
ביצי חופש.
טל גלבוע
אם המכסה מולאה.
היו"ר יעקב מרגי
אסף יענה, לא אני.
עמית הלוי (הליכוד)
האם הגידול במכסה מותנה במשהו? האם התוספת הזו של חצי מיליון מותנת? אני לא מתכוון לקריטריונים לגבי המבקש עצמו אלא ביחס למכסות הקיימות.
היו"ר יעקב מרגי
בוודאי, זה 160 מכסות, כשכל מכסה היא של 500,000 ביצים, וזה תוספת של 80 מיליון ביצים כדי שלא נייבא אותן מטורקיה, יון, הולנד, ולעיתים גם מאוקראינה.
עמית הלוי (הליכוד)
נניח ואני מגדל חדש ומקים לול עכשיו של ביצי חופש, האם זה תלוי אם מיצו את כל המכסות הקיימות או שאני יכול את אותן 80 מיליון - - -
היו"ר יעקב מרגי
יענה לך אסף מה קורה אם אתה בונה לול.
עמית הלוי (הליכוד)
למה בתקנה 5(2) קבעתם רק ביישוב שבו יש לפחות 50 בעלי מכסות?
היו"ר יעקב מרגי
אתה מדבר על אותו חקלאי במושב דישון שמשגע ומתזז פה את כל המערכת? אני הבטחתי בתחילת הדיון שאני אשים פה את האינטרסים של אותו אחד. הוא לא יכול ליהנות פעמיים מסובסידיה. זה בשביל אדם במושב אחד.
עמית הלוי (הליכוד)
אני לא יודע. לפעמים אדם אחד פונה - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא יכול ליהנות מסובסידיה של פטם. אם כל המושב רוצה לעבור להטלה, שיעבור ויקבל את כל ההטבות שצריך לקבל. רבותיי, אי אפשר לעשות עוולות של תכנון. אתה תייצר פה חוסר איזון בחלוקה, זה עודפים של ביצים.
עמית הלוי (הליכוד)
למה זה פר יישוב? יש לי איזון ארצי. דווקא ביישוב הזה - - -?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
עמית הלוי (הליכוד)
מה ההיגיון לחלק - - -?
היו"ר יעקב מרגי
אסף יענה לך על ההיגיון הכללי שהיה.
אסף לוי
לגבי ההגדרה של "מקום גידול" – סעיף 9 הוא רק למגדלים קיימים. סעיף 9(ב)(4) כתוב: הוא בעל מכסה שייצר את מכסתו קודם לשנת התכנון. כלומר, כל סעיף 9 - מקום הגידול מתייחס למגדלים קיימים.

מקום הגידול וסוג הלול למגדלים חדשים מוסדר בתקנה 5 בתקנות. בתקנה 5 כתוב, וכרגע צודקים חברי הכנסת, ההעדפה ללולים ללא כלובים. חבר הכנסת הלוי, אנחנו לא מדברים על לולי חופש. לולי חופש זה נגזרת של לול ללא כלובים, ולכן אנחנו נדבר בהגדרה של לול ללא כלובים ולא לול חופש, כי לול חופש אמיתי בישראל אין בגלל הציפורים הנודדות ואין לנו חצר פתוחה לאוויר הפתוח. ההגדרה היא לול ללא כלובים.
היו"ר יעקב מרגי
לול ללא כלובים - זה המשוואה שלנו ללולי חופש.
אסף לוי
ההגדרה היא לול ללא כלובים. לול מעוף זה גם נגזרת של לול ללא כלובים.
אריאל קלנר (הליכוד)
אני לא מבין. 9(ב)(5) זה לול ללא כלובים?
אסף לוי
אבהיר. אמרתי, צודקים חברי הכנסת. מספר המכסות המיועדות ללולים ללא כלובים מבין המגדלים החדשים, כרגע במוצע בתקנות, הוא 30% מתוך המכסות.
היו"ר יעקב מרגי
זה נתון שישתנה.
אסף לוי
זו ההצעה של המשרד, ואסביר גם למה, אם כבודו יאפשר לי. בניגוד למה שאמרה חברת הכנסת מארק, גידול בלולים ללא כלובים יקר יותר. גם הקמת הלול למטילה וגם הגידול השוטף גבוה ב- 3.5 – 4 אגורות.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אם הלולנים רוצים, מה אכפת לך?
אריאל קלנר (הליכוד)
הלולנים רוצים את זה. הם לא יודעים כמה זה עולה להם?
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא מתווכח, הוא מביא לכם עובדות. כדאי לכם ללמוד, לא מפסידים מזה.
אסף לוי
אני מעביר עובדות.
עמית הלוי (הליכוד)
כמה אחוזים יש היום שמגדלים - - -?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, תנו לו. חכו עם השאלות.
אסף לוי
מוצר הביצים הוא מוצר בפיקוח לציבור, ולכן לא ניתן להגדיל את הערך הניתן למגדל, ולכן זה נגזר מהרווח שלו. לכן, אנחנו אומרים שכרגע, כל עוד לא מעלים את המוצר המפוקח, הפריון והפדיון של החקלאי בלול ללא כלובים נמוך יותר. יחליט לעשות את זה – זו בחירתו להחליט. אני רק אומר בפני הוועדה את העובדות. אני שם את המספרים על השולחן כדי שחברי הכנסת יידעו.
היו"ר יעקב מרגי
הפוך, המדינה גם תומכת בו - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא מבינה.
היו"ר יעקב מרגי
תשאלי אחר כך, תני לו לסיים את הסקירה – חבל.
אסף לוי
אני רק שם בפני חברי הכנסת את הנתון שלייצר בלולים ללא כלובים, וכאשר אני פודה את אותו ערך - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אמרת, בסדר. תתמקד במכסות בסעיף 5.
אסף לוי
בסעיף 5 המכסות החדשות – כרגע התעדוף ללולים ללא כלובים זה 30%, זה לא 100%. מתוך ה-160 מכסות חדשות שמנותקות לגמרי מהמכסות הקיימות, חבר הכנסת הלוי, וזה לא מתחרים האחד על השני, יש מגדל קיים ומגדל חדש - - -
עמית הלוי (הליכוד)
וזה גם לא מותנה במילוי המכסות הקיימות.
היו"ר יעקב מרגי
לא מותנה, זה מופרד לגמרי.
אסף לוי
לא מותנה בכלום, מופרד לגמרי. גם הוועדה והכנסת יכולה להחליט את זה כן ואת זה לא.
תמר זנדברג (מרצ)
זה ניסוח חדש?
אסף לוי
לא, זה קיים.
מרב תורג'מן
אני אפנה אותך, חברת הכנסת זנדברג.
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא מבינה. אבל אנחנו מדברים על מכסות שמעבר למכסה שמתמלאת, לא כל מכסה חדשה.
היו"ר יעקב מרגי
תעשו לי טובה, תנו לאסף להסביר את כל ההתייחסות ולסיים. אם יהיו אחר כך שאלות, אהיה נדיב.
אסף לוי
בעמוד 9, בסעיף (ז)(1), במידה והביקוש עולה על ההיצע של המכסות, וזה לרוב הזמן, כתוב במפורש: "תחילה תיקבע מכסה למגדלים שייצרו את מלוא מכסתם בלול בלא כלובים. מספר המכסות שייקבע כאמור יהיה בהיקף של עד 30% מהמכסה שנקבעה לאותה פסקה.". לכן, מאחר והמשרד יודע - - -
תמר זנדברג (מרצ)
זה רק במידה וזה עולה על הביקוש.
אסף לוי
לא, זה עולה מהביקוש מלכתחילה. אנחנו יודעים שיש עודף ביקוש על המכסות האלה. ואם ירצו, נגיד 30%. קודם כול אנחנו רוצים לתת את המכסות החדשות. אם אין ביקוש ללולים ללא כלובים אז אני חושב שאפשר לאפשר את זה גם בלולים עם כלובים כתנאי, כי אנחנו רוצים את הביצים ואנחנו רוצים לחזק את ההתיישבות. אמרה חברת הכנסת מארק: תן להם לבחור. פה אנחנו נותנים להם לבחור. אמרנו לפחות 30% - מי שיבחר ללא כלובים, אנחנו נותנים לו תעדוף כי הוא הראשון שנכנס להגרלה.
היו"ר יעקב מרגי
אני כבר אומר לך, אסף, תתכונן לזה שיהיה אחוז גבוה יותר.
תמר זנדברג (מרצ)
אני מצטערת, לא הבנתי. אתה אומר בתוך הדברים דבר והיפוכו. יש מכסות קיימות. אנחנו עכשיו דנים במכסות חדשות. הבקשה שלנו הייתה שכל מכסה חדשה תופנה ללול ללא כלובים. מצד אחד, השאלה של חבר הכנסת הלוי – אמרת שכך יהיה. מצד שני, אתה אומר שרק אם יהיה עודף ביקוש, ואתה אומר שגם כך יש עודף ביקוש אבל אלא אם במכסות הישנות זה עניין של מחיר וזה לא עניין שלך. כלומר, זה לא אם יהיה, זה רק כן אם יהיה עודף ביקוש.
אסף לוי
אני מדבר רק על ה-160 מכסות חדשות. שימי בצד את כל ה-3,000 מגדלים - זה לא קשור. מבין המבקשים למכסות חדשות – זה הרעיון. רק מתוך המבקשים למכסות חדשות.
מרב תורג'מן
זה מאוד פשוט. תקנה 5 קובעת מכסות חדשות – שוועדת המכסות תקבע עד 160 מכסות אישיות בהיקף של 500,000 ביצי מאכל כל מכסה. מתוך ה-160 מכסות האלה, שמחולקות לפי קריטריונים שקובעים בתקנה הזו, מתוך הסך הכול, 30% יהיה המינימום לגידול בלולים ללא כלובים. זה לא מנותק מהביקוש, זה לא משנה. הם טוענים שאת כל ה-160 הם מחלקים.
תמר זנדברג (מרצ)
זה ה-30% הראשונים?
מרב תורג'מן
כן, בוודאי.
אסף לוי
כן, חד משמעית.
תמר זנדברג (מרצ)
איפה זה כתוב?
אסף לוי
כתוב שקודם כול 30%, ומי שלא זכה ב-30% הולך להגרלה אחרת, וגם הוא יוכל ל - - - בלול ללא כלובים.
טל גלבוע
אנחנו היום יודעים שלנפש, לצורך העניין, מייצרים 252 ביצים - - -
אסף לוי
לא, זה הביקוש למכסה חדשה, זה לא הביקוש לביצים. זה סך הכול המבקשים לקבל מכסה חדשה.
עמית הלוי (הליכוד)
כלומר, כל אחד יכול לבקש – זה לא משנה. אדוני, שאלת הבהרה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, הוא לא יענה לכם. אתם לא הבנתם ואתם רוצים הבהרה, ולא מבינים עוד ורוצים עוד הבהרה על מה שלא הבנתם. חכו עד הסוף ועד שייגמרו דברי ההסבר. מספיק, אי אפשר לנהל דיון כך. אם אתם רוצים לעשות פיליבסטר אז תהיה גבר ותגיד פיליבסטר - זה מה שאתם עושים. אף אחד לא צדיק מהשני פה. יש פה שתי תפיסות: הכול או לא כלום או שיפור הכי מאוזן שיכול להיות. אני אלך על השיטה המאוזנת. אני מבקש שאף אחד לא יפריע לו.
אסף לוי
במענה לשאלתו ולהערתו של ידידי מוטי אלקבץ לסעיף (ג) למקום הגידול – הסעיף מפנה לסעיף שאומר את מה שהוא ביקש, ולכן אין צורך לעשות את התיקון שהוא מדבר. תקנה 5(ב)(4)(ג) אומרת בדיוק את מה שהוא מבקש – לייצר בלול באותה מועצה אזורית, ולכן זו התשובה. יש לו אפשרות של (ב) או (ג).
היו"ר יעקב מרגי
אסף, נגמר הדיון. ביקשתי לשנות שלושה דברים ואני רוצה את התייחסותך. ראשית, הסוגיה של האישורים של השירותים הווטרינרים לגבי לולים ישנים. תפנה אותי לסעיף הנכון.
מרב תורג'מן
אם אני מבינה נכון, אתה מדבר על תקנה 8(ז).
היו"ר יעקב מרגי
כן. אסף, יש למגדלים חשש. עד היום הובן שכל המכסות החדשות הולכות לפי ההוראות החדשות ושאין חזרה. כל המכסות החדשות לא מיועדות ללולים הישנים, אמת?
אסף לוי
אמת.
היו"ר יעקב מרגי
יפה, נקודה - על זה לא צריך הבהרות. החשש של המגדלים הוא שב-4% תוספת שלהם, יבואו השירותים הווטרינרים וימצאו פרשנות בסעיף הזה ולא יאשרו את ההגדלה של ה-4%. אנחנו רצינו ניסוח שיאמר שיש תמונת מצב, שגם המגדלים יודעים אותה, של ה-capacity של כל לול, והשירותים הווטרינרים צילמו מצב. אני רוצה שבתקנה יופיע ניסוח: על סמך המידע שהיה.
מרב תורג'מן
אם אני מבינה נכון, התיקון שאתה מציע לתקנה 8(ז) הוא: ובלבד שניתן אישור מאת מנהל השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר או מאת מי שהוא הסמיכו לכך כי הלול עומד בדרישה האמורה, וכל זאת בהתאם למידע שנמצא בידיו עד למועד מתן האישור.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
זאת אומרת שהשירות הווטרינרי לא יוכל לפסול את התוספת אם הלול לפני התוספת עמד בקריטריונים – בסדר גמור, תיקון חשוב מאוד.
מרב תורג'מן
נכון. להבנתי, יש מידע שהצטבר בידי השירותים הווטרינרים ועל סמך אותו מידע הם יוכלו לפעול.
אסף לוי
קודם כול, אני מבקש לחדד שהסעיף הזה מתייחס לשני סוגים של לולים: ללול שאינו עומד בדרישות ולול שעומד בדרישות הווטרינריות וכבר חייב לגדל ב-750. גם פה אני מקווה שהמגדלים מקבלים את זה שלול שכבר עומד ב-750 לא יכול לרדת אחורה, ולכן לא - - -

מרב, האם הסיפה של ה-750 נשאר?
מרב תורג'מן
כן.
אסף לוי
אוקיי, בסדר. אלו לולים שהתייחסנו אליהם ב-2016, 2017 וב-2018.
היו"ר יעקב מרגי
אף אחד לא בא לתקן את הלולים האלה, אנחנו מדברים על הלולים הישנים. תודה, אז הניסוח הזה. למי ששאל על התיקון של תקנה 8(ז) – זה הקטע הזה. אנחנו תיקנו את הניסוח כדי שלא תהיה פרשנות. השירותים הווטרינרים פועלים על פי חוק, יש להם חוק משלהם והם לא צריכים את התקנות האלה. יש פרקטיקה בחקיקה שכשמתקנים תקנות אז שתהיה זהות כמו בלשון החוק. הנה, עשינו כמו לשון החוק והכנסנו פרשנות לפרשנות כדי שלא תהיה אי הבנה.
דן סיידה
אבל לא כולם 750.
היו"ר יעקב מרגי
לא, זה 350 או אלה שב-2016, 2017 ו-2018 עברו כבר ל-750 - זה חל גם עליהם. זו סוגיה אחת, האם הנוסח מוסכם עליך?
אסף לוי
אני רוצה דקה לבדוק את הנוסח כדי להבין אותו לעומק. אני רוצה להדגיש שהסעיף הזה לא קשור לכל הדרישות של השירותים הווטרינרים, לראשון במרץ שרץ פה. הסעיף הזה זה לא להגדיל את הצפיפות בלולים הקיימים. כמו שיושב ראש הוועדה חבר הכנסת מרגי אמר, לכל לול במדינת ישראל, השירותים הווטרינרים כתבו capacity.
מרדכי אלקבץ
אסף, למה זה צריך להיות רשום? הרי זה בחוק. זה בסמכות שלהם, למה זה צריך להיות גם כאן?
היו"ר יעקב מרגי
מוטי, הוא ענה לך שזה חייב להיות דומה ללשון החוק.
מרדכי אלקבץ
אבל זה בלשון החוק, למה הוא צריך שזה יופיע גם כאן? כבוד היושב-ראש, בתקנות אף פעם לא הופיעו השירותים הווטרינרים. מכסות הן לא מעניינם, עניינם הוא בריאות הציבור ויש להם את זה בחוק. הם לא צריכים להופיע גם כאן וגם בחוק.
היו"ר יעקב מרגי
אסף, מה הבעיה להוריד את זה?
אסף לוי
כמו שחבר הכנסת אמר, אנחנו רוצים ליצור אחידות. לא יכול להיות שמצד אחד המדינה אומרת לא, ומצד שני נתון לפרשנות, המדינה אומרת: תיתן מכסות. לכן, כדי שלא תהיה פה אי בהירות ושייקחו אותנו לכל מיני צעדים, כתוב פה.
אורח >> מרדכי אלקבץ
- - - זה מופיע.
אבשלום וילן
אסף, המנכ"ל של המשרד כבר - - -, אפשר ללכת לקולא.
היו"ר יעקב מרגי
ביקשתי לתקן עוד תקנה לגבי המגדלים.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
אני מסכים עם מוטי שהווטרינריה לא צריכה להיות חלק מהתקנות האלה, מדובר על מכסות.
היו"ר יעקב מרגי
גם אני מסכים, הלוואי ויכולתי לעשות את זה.
קריאה
למה לא?
היו"ר יעקב מרגי
חכה, עוד לא אמרנו כלום.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
האם אפשר להתייחס לסעיף 9, בבקשה? אני רוצה לשמוע את התשובה שלו לסעיף 9.
היו"ר יעקב מרגי
עדיין לא סיימתי. התקנה הבאה היא 7(ד) או 7(ג), אני מדבר על ה-100,000. לגבי ה-100,000 אני מבהיר באיזה תנאי.
אסף לוי
(ג).
מרב תורג'מן
אבל התיקון הוא ב-7(ד), אתה מפנה ל-7(ג).
היו"ר יעקב מרגי
התיקון ב-7(ד), תהיו מפוקסים. אני מבהיר עכשיו ומסביר באיזה תנאי זה יהיה. המטרה היא הרי שהתמריצים יינתנו רק ללולים ללא כלובים והמטרה והרציונל הזה חייבים להישמר. כפי שציין דני מספסופה, הם העבירו החלטה לפני שנתיים-שלוש לעבור ללולים ללא כלובים מחוץ ליישוב. צריך בינתיים להתארגן, לגייס ממון, והם השכירו את המכסות שלהם לבעלי לולים גדולים. היום הוא השקיע, לא המדינה, מכספו ובנה לול ללא כלובים והוא רוצה להחזיר את המכסה שלו. לכן, אני חושב שהתמרוץ הזה של 100,000 ביצים יינתן באופן חד פעמי למי שבנה מכספו לול ללא כלובים ורוצה להחזיר את המכסה שלו חזרה. אין לי עניין לחזק עוד יותר את החזקים כדי שהם יחנקו את השוק.
ניר ברקת (הליכוד)
אז לאפשר לכולם לעבור, ללא התנאי הזה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, רק מי שבשלוש השנים האחרונות.
ניר ברקת (הליכוד)
תאפשר לו להחזיר את הלול למושב אם הוא מחר רוצה להחזיר.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מבקש עכשיו משהו אחר שלא קשור. אני לא רוצה להוסיף עוד סייג.
ניר ברקת (הליכוד)
לא, אני רוצה להוריד את הסייג.
היו"ר יעקב מרגי
הסייג כרגע הוא בתנאי שהוא לא משכיר סדרתי, רק בשלוש השנים האחרונות, והוא מחזיר את המכסה שלו ללול ללא כלובים. מה אתה מבקש?
ניר ברקת (הליכוד)
אני מבקש שגם קדימה. בן מושב שהייתה לו מכסה והוא בעת מצוקה העביר אותה ללול גדול והוא רוצה להחזיר אותה גם בשנה הבאה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא ללול הישן שלו.
ניר ברקת (הליכוד)
ברור שלול חדש. כתוב כאן שמי שיקבל את התוספת של ה-100,000 זה רק מי שעשה את רטרואקטיבית. אני רוצה לתת להם תמריץ לעבור ללולים חדשים.
מרב תורג'מן
לא.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לא, זה לא נכון.
היו"ר יעקב מרגי
אסף, תסביר.
אסף לוי
צודק חבר הכנסת ברקת שבצורה שהסעיף מנוסח כרגע, זה רק מי שעובר לראשונה מלול שאינו עומד בדרישות של רישוי עסקים.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו באים לתקן את זה.
אסף לוי
נכון, רק חידדתי את מה שאמר חבר הכנסת ברקת אמר ומה שכתוב היום בנוסח התקנה. אם חבר הכנסת ירשה לי, יש לנו הצעה לתיקון. ההצעה שלנו לתיקון כפופה עדיין לעבודה עם מרב.
היו"ר יעקב מרגי
ברור, אנחנו מסמיכים אתכם לנסח. הגעתם להסכמה איזה תקנה מתקנים?
אסף לוי
כן, זה גם וגם. אני מקריא שוב את סעיף 7(ג): ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שבשנת התכנון העתיק את הגידול שלו במלואו, לראשונה, מלול שאינו עומד בדרישות האמורות בתקנה 9(ב)(4)(ב) – וכאן זה התוספת החדשה: או מלול העומד בדרישות האמורות שאינו מצוי ביישוב בו נמצא משקו, ובתנאי והמגדל לא קיבל תוספת זו בעבר, ועבר ללול ביישובו ללול ללא כלובים.
היו"ר יעקב מרגי
מצוין, זה התוספת של ה-100,000.
אסף לוי
אדוני, אסביר בלשון העם.
היו"ר יעקב מרגי
לא רוצה. כל פעם שהסברת, הסתבכתי.
מרב תורג'מן
יש תיקון נוסף גם בתקנה (ד), נעשה את ההתאמה.
היו"ר יעקב מרגי
תעשו את ההתאמה. לא הבנתי למה ב-160 מכסות אתה מגביל ב-30% ללולים ללא כלובים.
אסף לוי
כי אנחנו ביקשנו. כמו שהיושב-ראש אמר, את רומא לא בנו ביום אחד, ורצינו לעשות במהלך כי אנחנו יודעים. קודם כול, חייב להגיד שכל מגדל שייבחר לגדל את מכסתו בלול ללא כלובים, יכול לעשות את זה. התקנות מחייבות מינימום. לכן, כשאנחנו קבענו את המינימום של 30% ללולים ללא כלובים, לנגד עינינו היה גם הרציונל הכלכלי. כי לייצר ביצה בלול ללא כלובים, עולה הרבה יותר יקר, וגם להקים את הלול עולה 50 שקלים יותר למטילה וגם העלות השוטפת גדולה ב - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מחיר הביצה לא בפיקוח?
אסף לוי
מחיר הביצה בפיקוח.
תמר זנדברג (מרצ)
ומה המחיר?
אסף לוי
אותו דבר. לביצת חופש אין מגבלת מחיר מחוץ לתכנון. לול מעוף זה ביצה רגילה והיא לא ביצת חופש בתקופת התכנון.
היו"ר יעקב מרגי
אסף תסביר לי מהבעיה ומה יכול להיווצר בכל משק הלול אם אני מגדיל מ-30% ל-50%. מה יכול לקרות? למה זה משנה לך?
אסף לוי
אני לא מתעקש על 30 או 50, אני מקבל את רצון הוועדה. אני רוצה שייצרו את המכסות האלה כדי שיחזקו את היישובים ושיהיה פה כוח ייצור. אני צריך את הביצים. הסכנה היחידה היא שזה לא יהיה כלכלי ולא יקימו את המכסות.
היו"ר יעקב מרגי
אתה חושש שאם אני מגדיל מ-30% ל-50%, אני עלול ליצור פעולה הפוכה ממה שאני רוצה ולהגדיל את הייבוא.
אסף לוי
יש מצב שהמכסות יינתנו באוויר. ייתכן, כי אם זה לא כלכלי וכל עוד המוצר לא בפיקוח ולא מכניסים את התחשיב, - - -
תמר זנדברג (מרצ)
יש מכסות לא מנוצלות בשנתיים האחרונות?
אסף לוי
מכסות חדשות? הן בשלבים, הכול חולק. קשה להגיד כיוון שלוקח בערך שנתיים להקים לול. מקבלים הארכות כי צריך להכין משטח ושירותי בנייה.
עמית הלוי (הליכוד)
מה המצב נכון לעכשיו? כמה מכסות מנוצלות נכון לעכשיו?
אסף לוי
היום מתוך סך הכול של הייצור של 2.2 מיליארד, כ-5% מגודלים ללא כלובים.
עמית הלוי (הליכוד)
וכל המכסות מנוצלות?
תמר זנדברג (מרצ)
כמה מהמכסות שקיימות לא מנוצלות - - -?
אסף לוי
אין, אין - 100%. רק מהחדשות של השנתיים האחרונות - - - כאלה בתהליך.
תמר זנדברג (מרצ)
יש כאלה שהן על המדף ושלא בתהליך - - -?
אסף לוי
הכול הוקצה, אין במדף – הכול בשלבים.
שרן מרים השכל (הליכוד)
אם בטוחים שלולים ללא כלובים זה לא כלכלי אז למה שלא נבטל את המכסות על כך?
היו"ר יעקב מרגי
אסף, שאלתי שאלה ולא ענית לי.
אסף לוי
אפשר 50%.
היו"ר יעקב מרגי
אני נכנס לחרדות כשאתה נדיב. אני רוצה לדעת למה אתה נדיב.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
דרך אגב, נציג מועצת הלול לא מופיע כאן בדיון. לא יכול להיות שנציג מועצת הלול לא יכול להביע את עצמו ושאחד מחברי הכנסת צריך אליו כדי לשמוע אותו.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
יש דברים שאנחנו לא מספיק בקיאים בהם, ולכן אנחנו מתייעצים איתם. תכניסו את ששון. אחד ייצא, ואחד ייכנס.
היו"ר יעקב מרגי
נתתי רשות דיבור, הוא לא רצה לדבר. אני מציע שאחד מהחברים שלו ייתן לו את מקומו ואז אכניס אותו, אין בעיה. הנה, מוטי יצא לטובת ביטון מהמגדלים.
שרן מרים השכל (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להעיר הערה, בבקשה.
היו"ר יעקב מרגי
כשאגיע לזה, אתן לך – רק שיאפשרו לי.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אם אפשר לתת לששון לדבר לגבי הסיפור של סעיף (ג).
היו"ר יעקב מרגי
אחר כך נחזור ל-100,000. ששון לא היה פה והוא לא יודע מה התיקון ולכן הוא לא יודע להתייחס. זה גם תלוי איך העבירו לו את התיקון.

יש לך חשש לגבי ההגדלה מ-30% ל-50% מהמכסות אך ורק לטובת לולים ללא כלובים ואתה בגלל המציאות מסופק אם תהיה היענות של 50% ואז המכסות האלה יישארו באוויר ויהיה מחסור בביצים. רבותיי, כבר קרה היה מחסור בביצים, היו דברים מעולם. ה-160 האלה לא נולדו סתם אלא הן נולדו לאחר שבדקו את הצרכים, ועדיין יש פיקים. בפיקים יהיה צורך לייבא, אין ברירה, כי אנחנו לא יכולים לתכנן מתי התרנגולת תטיל. אסף, האם אתה עדיין חושב שב-50% יש סיכוי שה-160 מכסות לא ינוצלו?
אסף לוי
מאחר והסעיף כתוב עד 30 או עד 50, והכוונה לתת לפחות את הסכום הזה, אבל בכוונה כתבנו "עד" – שאם לא יהיה ביקוש למכסות האלה, הן יועברו ללולים - - -
היו"ר יעקב מרגי
בהגרלה.
אסף לוי
בהגרלה, ואם לא יהיה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא פוחד מהחשש שלך כי יש את המנגנון הזה של ההגרלה ואני מעלה את זה ל-50%. השאיפה שלי היא שזה יהיה, בעזרת השם, גם 100%. תיקנו שלושה סעיפים.
שרן מרים השכל (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, - - -
היו"ר יעקב מרגי
שרן, אתן לך לדבר. לא שכחתי אותך, למה את בלחץ?
אסף לוי
אדוני, בשביל הסדר אקריא את הסעיף מחדש עם ה-50 – או שלא צריך.
מרב תורג'מן
לא, אנחנו בתקנה 5(ז)(1) מתקנים כך שבמקום בהיקף של עד 30% מהמכסות יהיה עד 50% מהמכסות.
היו"ר יעקב מרגי
לגבי התוספת של ה-1,000 – אני חוזר בלשוני ותגיד אם כן או לא ותתקן בהתאם. לגבי ה-1,000 אמרנו שבעל מכסה שהשכיר בשלוש השנים האחרונות בלבד את מכסתו - - -
אסף לוי
בהצעתי אין מגבלת.
היו"ר יעקב מרגי
אין מגבלת, עוד יותר טוב. תודה רבה.
אסף לוי
בנוסח שהקראתי אין מגבלת שלוש שנים, אבל ללול מעוף.
היו"ר יעקב מרגי
הוא חוזר ללול ללא כלובים.
אסף לוי
במושבו.
היו"ר יעקב מרגי
במושבו.
ששון גואטה
לא, לא.
היו"ר יעקב מרגי
תסביר למה לא.
ששון גואטה
אני נציג החקלאים ואני אסביר לך. אנחנו בעד מה שאומר אסף, אבל לא ללולי מעוף כי יש כרגע כאלה בבנייה.
היו"ר יעקב מרגי
אין, רק לולי - - -, אני לא יכול לעבוד נגד הרציונל של הממשלה.
ששון גואטה
אדוני היושב-ראש, יש חוות שהן לא לולי מעוף שנמצאות בבנייה היום ביישובים. אלו לולים שעומדים בתנאי הרפורמה לרווחת העוף. אם נקבל את התקנה הזו לא יהיה שווה לאנשים לצאת החוצה. אני הרי רוצה לעודד אותם לצאת לאזורי הרפורמה.
אסף לוי
הוא מדבר על המעוף.
היו"ר יעקב מרגי
כל מושב קיבל החלטה לפי המגמה ולצאת מהמושב לאזור גידול פתוח. מבחינתו, זה נקרא אזור היישוב שלך.
ששון גואטה
נכון, אבל אסף פה רוצה לעצור אותם כך שרק מי שיוצא ללול מעוף.
היו"ר יעקב מרגי
לול ללא כלובים.
ששון גואטה
לול ללא כלובים. יש כאלה שהם כבר בבנייה ואו טו טו אמורים לאכלס, והם לולים רגילים עם כלובים.
היו"ר יעקב מרגי
עם כלובים?
ששון גואטה
יש כאלה כרגע בבנייה.
היו"ר יעקב מרגי
מי ששם את כספו על קרן הצבי ולא לאיזה כיוון הרכבת נוסעת – שיבזבז, מה הוא רוצה ממני? אני לא תומך בו. אני תומך 100,000 למי שקרא את המפה ועשה מה שעשה. במקום שהממשלה תשים לו כסף, אני שם לו את הכסף הזה בצורה של 100,000 ביצים.
שמעון ביטון
אני גם נציג המגדלים ואני ממושב אביבים. אני שמח שהדיון הזה הוא די ער וזו כבר הפעם השלישית שהוא מתנהל בחודש הזה. חברי הוועדה, אין לנו שום התנגדות למעבר ללולי מעבר או ללולי חופש לרווחת העוף, שמצטיירת פה כעדיפה על רווחת המגדלים – כך זה משתמע פה וזה הטרנד. בואו לא נשכח איפה אנחנו יושבים. רק 57 שנים אנחנו מגדלים מטילות בגבול הצפון.
היו"ר יעקב מרגי
מר ביטון, אתה מגדל ואין לי איתך בעיה. יש לי בעיה עם זה שהשכיר כבר 20 שנה ועכשיו רוצה לחזור ללול הישן שלו כי הוא כנראה מריח את בוא האביב דרך חוק הגליל או חוק אחר ורוצה פתאום לגדל עופות. המגמה מכאן ולהבא היא הכול ללולים ללא כלובים.
שמעון ביטון
לתוספת של 100,000 ביצים שמתבקשת פה בסעיף 7(ג) יש פה מגמה אחת. היא נולדה ממקום של לעודד מגדלים לעבור ללולים חדשים משודרגים. אף אחד לא אמר לנו, למגדלים: תתכננו ותשקיעו רק בלולי חופש. אנחנו מתכננים לולים כבר שלוש שנים ולקבל היתרים. היתר הבנייה שמחזיקים היום המגדלים הוא היתר בנייה שניתן אחרי שלוש שנים של מאבקים. ההיתר הוא ללול חופש או בסוללות. על מנת לשנות היתר בנייה היום, בעקבות האווירה שנוצרה פה בוועדה, נצטרך לגשת לכל הוועדות התכנון ולשנות את כל ההיתרים מלול סוללות ללול מעוף.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לכן אמרנו שמכאן והלאה.
היו"ר יעקב מרגי
תוותרו על ה-100,000 – זה או או, ללולים ללא כלובים.
קריאה
אבל אנשים כבר השקיעו מיליונים, אנשים בתוך התהליך.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
חבר הכנסת מרגי, אנחנו דיברנו בוועדה הראשונה שרק מי שמגיש עכשיו היתר וקדימה – זה מה שיהיה. זה מה שאמרנו בפעם הראשונה כשישבנו בוועדה. אתה לא יכול עכשיו לתקוע אנשים באמצע תהליך - וגם התוספת.
שמעון ביטון
צריך גם להבין שלולי מעוף ולולי חופש מצריכים קרקע נוספת של מעל 30% - 40%. הרי אם לא נתמודד עם רווחת העוף ועם - - -
היו"ר יעקב מרגי
ביטון, תודה – הבנו.
עמית הלוי (הליכוד)
האם אפשר לדעת כמה אנשים שהגישו היתרי בנייה יש ולא קיבלו את התמריץ הזה?
היו"ר יעקב מרגי
שמונה וחצי. תבין, יש את חוק הגליל. צריך ללמוד את זה, אתם לא מבינים מה יש באוויר.
עמית הלוי (הליכוד)
אבל הוא אומר שיש להם היתרי בנייה ביד.
היו"ר יעקב מרגי
כששואלים אותי מה שלומי, כיהודי מאמין אני עונה: ברוך השם. כששואלים אותי מה נשמע, אני עונה: תלוי איפה אתה שם האוזן. הבנת? תלוי איפה אתה שם את האוזן.
עמית הלוי (הליכוד)
לא יודע, אני שם את האוזן פה, אני לא שומע תשובות. אני רוצה לשמוע תשובות.
היו"ר יעקב מרגי
אני מודיע לכם, אם מישהו יפתח את ה-1,000 – אני לא שם, שיסבלו כל המגדלים, לא יקבלו את ה-4%, ושהטייקונים ממחר ילכו לייבא ביצים, יקבלו מהמדינה צ'ק של עשרות מיליוני שקלים בלי עבודה, בלי סירחון, בלי גידול, בלי סלמונלה, על הגב של הפופוליטיקה שאתם עושים, נקודה.

קריאה

אבל יש כאלה שמושקעים כבר במיליונים.
היו"ר יעקב מרגי
אני הבאתי את ה-100,000 תמריץ, זה לא היה בתקנות. התחייבנו פה שמכאן כל התוספות ללולים ללא כלובים, ואוסנת מארק ישבה עליי.
ששון גואטה
אבל מהשלבים החדשים, לא כאלה שכבר נמצאים בבנייה, כמו שאוסנת אמרה.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
לול שעדיין לא נפגע וזה רק אישורים, ילכו במטותא לוועדה המחוזית - - - -. אנחנו בעד הרפורמה, אבל רק בעוד 15 שנה – זה לא הולך כך.
היו"ר יעקב מרגי
לכו לתקן את האישורים, עזבו אותי. תבנית של 30 ביצים עולה בממוצע 30 שקלים. המגדל מקבל 11 שקלים במקרה הטוב, כשלא חונקים אותו. כלומר, הפער הוא בין 30 ל-11. אם תעשו פוליטיקה זולה, אנעל את הדיון ואין אישור מכסות ואתם נותנים 200 מיליון ביצים, חלקי 30 כפול 19 שקל לארבעה-חמישה אנשים, ועכשיו כל אחד עם המצפון שלו. זה רוצה למשוך את היריעה לפה והשני לשם. אני האיש היחידי שמדבר פה על קו המשווה ועל האיזון. אם אתם רוצים? תעשו את זה ותתמודדו עם התוצאות שלכם. תנו דין וחשבון לציבור. אני אצא ואעשה מסיבת עיתונאים ואני אגיד לאן כל אחד משך את זה. המגדלים האלה מחכים. בדיון הקודם דיברה פה מגדלת שמחכה לזה כי זה הפרנסה שלה. היא אומרת: לכל הרוחות, תאשרו כבר. אני הולך ומביא 100,000 תמריץ למי שרוצה להפסיק להשכיר את המכסה שלו, והמשרד הלך איתי בנדיבות ושחרר את זה בלי הגבלה ללול ללא כלובים – יש בזה שכל. אני מגדיל מ-30 ל-50 – יש בזה שכל. אני לוקח את כל הסיכונים. האם אתם רוצים עכשיו בתקנות המסכנות האלה לתקן את כל העוולות של משק הלול ? התחרפנתם? סליחה על הביטוי.
שמעון ביטון
למה צריך לבדוק את ההיתכנות לביצי חופש?
היו"ר יעקב מרגי
ביטון, תודה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ראשית, אני חייב לומר שהרצון לעבור מלולי כלוב ללולי חופש הוא רצון מבורך. יש לברך על זה ויש לעשות הכול כדי שזה מה שיקרה. זה טוב לחיות, זה טוב למגדלים, זה טוב לכולם. אבל שמעתי דבר אחד מאוד מאוד הטריד והוא שהתהליך הזה עולה כסף והוא לוקח זמן, זה לא תהליך שאפשר לעשות ברגע, ויש להתייחס לחשש הזה. אולי נחשוב באופן יצירתי על איזושהי הוראת מעבר שלא תקבע שעכשיו צריך לעשות את זה באופן מיידי אלא תוך כדי זמן מסוים. ניתן איזושהי אורכה בזמנים ואולי באמצעותה ניתן מענה ופתרון. כי כרגע הלכה למעשה אנחנו מבקשים מאותם לפתור בעיה שלא ניתנת לפתרון באופן מיידי.
מרב תורג'מן
זה מכסה אך ורק לשנת 2021.
היו"ר יעקב מרגי
זה חוסר הבנה. באת בסוף השיעור ולא אפתח את השיעור מחדש. אני מדבר מדם ליבי, מספיק. יש פה תיקונים והמשרד בא איתנו. להזכירכם, רק לפני כמה חודשים היה במשרד הזה מנכ"ל אחר, וכשפגעו לו באגו ושינו לו משהו, הוא לקח את התקנות ושלוש שנים תעתע בכם. יש פה 4% 110 מיליון לישנים. דוגרי, - - -. כל חסידי צער בעל חיים וכולם מעלימים עין. אני מאמין בתמרוץ מחדש, לשם זה באנו. יהיה תמרוץ מחדש. לא 100%, לא כל ה-160 בגלל הרציונל שזו סתם אמירה שלא תהיה לה כיסוי. אבל הגדלנו ל-50%. פחדתם מהשירותים הווטרינרים וניסחנו את זה ואמרנו לפרוטוקול. אוי לאותו שירותים וטרינרים שלא ייתן אישור, אני אתן לו סעד. היו כאלה שהשכירו את המכסות ורוצים לחזור לגדל במשק בלול ללא כלובים, שכנעתי שיקבלו 100,000. עכשיו אתם רוצים ללולים ישנים? מספיק.
קריאות
לא, לא.
היו"ר יעקב מרגי
אולי הדרך של מתן כהנא יותר קלה – נבטל את התכנון, וזהו.

שרן השכל, בבקשה.
שרן מרים השכל (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, תודה רבה. ברור לי שאתה בין הפטיש לסדן ושאתה מנסה להביא פתרון גמיש בין כולם, בין המדינה לבין החקלאים לבין הציבור לבין בעלי חיים. ברור שאנחנו צריכים להגיע לאיזשהו פתרון. אנחנו לא הולכים לקיצוניות כמו שנציגת ראש הממשלה טל גלבוע אמרה לפני כן. בואו נאמר את האמת, אם זה היה תלוי בה היא הייתה מבקשת לאסור לחלוטין גידול תרנגולות לביצים. עם זאת, היא עדיין מגיעה באיזושהי צורה ומייצגת איזשהו עניין לרווחת בעלי חיים – לא לאסור ולא איזושהי אידיאולוגיה קיצונית, כפי שאתה קראת לזה קודם, בין אם זה מבחינה כלכלית ובין אם זה מבחינת רווחת בעלי חיים. ההצעה להעביר את המכסות שלא נזדקקו להן מלולים ללא כלובים לאלו עם כלובים היא פשוט למחוק לחלוטין את כל עבודת הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
שרן, זה צרות של עשירים ואני לא שם עכשיו. אני מבין אותך, את צודקת, אבל האם נשאיר את המדינה ללא ביצים ונביא אותן ממדינות שאין עליהן כלום?
שרן מרים השכל (הליכוד)
אף אחד לא אמר מדיניות שלא יהיו ביצים.
היו"ר יעקב מרגי
אם את רוצה שאני אחסום את זה שאם לא נוצלה מכסה, היא תעבור רק ללולים שלא קיימים עדיין - - -. יש 160 מכסות עכשיו, 80 מיליון ביצים, שאני רוצה לתת אותן. הלוואי ואסף היה אומר לי שהוא מאמין שיש היענות של 100% - הייתי עושה תנאי היום: כל ה-160 מכסות ללולים ללא כלובים.
שרן מרים השכל (הליכוד)
כשאני רוצה לגדל לול ללא כלוב ואני צריכה את המכסה, מי מאשר את המכסה? מועצת הלול. מה האינטרס של מועצת הלול אם לא לבוא ולסייע לאלו שמקורבים אליה? קח דוגמא פשוטה. החקלאי רפי דיין כבר שלוש שנים מבקש מכסת ביצים ללול ללא כלוב. אתה יודע מה עונים לו? - - -
היו"ר יעקב מרגי
איפה הוא גר?
שרן מרים השכל (הליכוד)
למה לא נותנים? מה עם חקלאים אחרים שמבקשים ולא נותנים להם?
היו"ר יעקב מרגי
חקלאים - אין דבר כזה.
שרן מרים השכל (הליכוד)
זה כמו לתת לחתול לשמור על השמנת - זה ממש כך.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא.
שרן מרים השכל (הליכוד)
אדוני, לא ביקשתי לבטל את התכנון - - -. אבל אם החלטנו שזה הדבר הנכון - - -, עד הסוף.
היו"ר יעקב מרגי
שרן, תודה.
אריאל קלנר (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני מאוד מעריך את כל המאמצים שלך ואת הרצון שלך להגיע לכאן לתוצאה מאוזנת. אני חושב שכולנו רוצים להגיע לתוצאה מאוזנת. כל אחד שם את האיזון במקום אחר.
היו"ר יעקב מרגי
לא הצלחתי להבין את האיזון שלך, תסביר לנו. יש כאלה שהוכיחו לי עכשיו שהאיזון שלהם עובר אצל ששון.
אריאל קלנר (הליכוד)
אדוני, אני רוצה להציע הצעה. אין לי עניין להיכנס עכשיו לכל נושא המכסות ולא אתכנן פה עכשיו את כל השוק מהתחלה. אני חושב שצריך להחריג את הלולים ללא כלובים ממכסות.
היו"ר יעקב מרגי
נתתי להם 160 מכסות.
אריאל קלנר (הליכוד)
למה 160? למה שתהיה בכלל מכסה? - - -
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי, הוא רוצה לבטל את התכנון כדי שהיבואנים והטייקונים ינהלו אותנו - -
אריאל קלנר (הליכוד)
לא בשביל היבואנים והטייקונים. אני רוצה דבר שיאזן גם בין - - -
היו"ר יעקב מרגי
- - ואני אפקיר את כל יישובי הגבול, והחקלאים יפקירו - - -
אריאל קלנר (הליכוד)
ממש לא, ממש לא.
קריאה
אתה רוצה ששני אנשים יחזיקו את הענף.
אריאל קלנר (הליכוד)
הדבר הזה יהיה טוב גם מבחינת צער בעלי חיים, גם לטובת בריאות הציבור, וגם לטובת הצרכן. אנחנו פה לטובת האזרחים.
קריאות
- - - שאתה תלך לגור באביבים.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
לא קיבלתי תשובה על סעיף 9.
היו"ר יעקב מרגי
אסף, הוא אומר שהוא לא קיבל תשובה על סעיף 9. הוא מחכה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ניסיתי להשתתף בכל הדיונים. מכיוון שחברי כנסת נכנסו לבידוד, נאלצתי להיות בוועדת הכנסת ולכן לא הייתי בכל הדיון. אני רוצה לדבר על הבקשה שביקשתי כבר בוועדה הקודמת, ואל תכעס, יעקב.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא כועס. הלוואי וכל חברי הכנסת בוועדה פה יהיו מנומסים ומתמידים כמוך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בדקתי משפטית על אזור עוטף. בחוק סיוע לשדרות ויישובי הנגב המערבי, שהגישה כנסת ישראל, נכתב: המתקיימים בהם אותם שיקולים ביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה – זה הרציונל שקבעה הכנסת. הנימוק בהחלטת הממשלה הוא אותו נימוק: במטרה להוסיף ולחזק את החוסן האזרחי בשדרות וביישובי רצועת עוטף עזה הממשיכים לחיות תחת איום ביטחוני. כשאתה בא לכנסת ומבקש מהכנסת להעביר - - -

אני מבקש שהיועצת המשפטית תהיה קשובה.
היו"ר יעקב מרגי
היא תתייחס לזה, ואם זה אפשרי אעשה זאת, אבל זה לא בסעיף של היישובים החדשים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא יישובים חדשים, מי דיבר על יישובים חדשים? כשאני מתייחס להגדרת עוטף עזה, ובהגדרת עוטף עזה אני מתייחס לשיקולים הביטחוניים שהובילו להחלטת הכנסת באותו חוק, הרציונל שבאותו חוק – זה הכול, זה מה שאני מבקש. שמענו שהייעוץ המשפטי - - - מתנגד.
היו"ר יעקב מרגי
ישנה הסוגיה של היישובים החדשים. הם לא נהנו בעשר השנים מההגדרה של יישובים חדשים כי לא חולקו מכסות.
אסף לוי
ב-2017 הם נהנו. כשהוחלט לתת מכסות חדשות והם עדיין היו לפי החלטת הממשלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
ב-2018 – 2019 לא נהנו?
אסף לוי
גם לא חולקו מכסות, אין חובה.
היו"ר יעקב מרגי
עדיין הוא רוצה. עזוב את עשר השנים. כשהייתי שר הלכתי לסיור ביישובים האלה ועמדתי עם פניי לכיוון גבול מצרים. כשהגיעה סופת חול לעברי אמרו לי להסתובב כדי לשמור על עצמי. הסתובבתי וחטפתי מכה של חול. גם לא מצאנו את השביל לאחר הסופה כי הוא נעלם. אמרתי שאני דקה לא חי באזור הזה, תנאי המחייה שם קשים. מדובר ביישובים חדשים של מפונים ועקורים – וכל אחד עם ההגדרה שלו. מה הבעיה שלך לתת להם את סוגיית המכסות? הרי מדובר בלולים חדשים ומשודרגים, מה הבעיה שלך לתת להם התייחסות כמו לעוטף עזה?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לפי החוק שהכנסת חוקקה.
אסף לוי
כשאני נותן העדפה בתקנות, אני חייב להיצמד לחוק או להחלטת הממשלה שמסמיכה, ולשאוב את הכוח מתוך ההחלטה. לכן, עוטף עזה מוגדר במפורש בהחלטת ממשלה 566 לתת העדפה ליישובי עוטף עזה של עשר מכסות, וכתוב שם בהכרח שזה יהיה ללא כלובים. אני חייב להיצמד להגדרה של החלטת הממשלה, אני לא יכול לקחת מפה ומשם – זה לא עובד משפטית. חשוב להגיד גם כאן לפרוטוקול, ואמרתי את זה למגדלים ולכל מי ששאל, מכסה חדשה מחויבת להיות מגודלת בלול חדש שהוקם בשנת התכנון וצפונה. מכסה חדשה לא יכולה להצטרף ללול קיים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. כל 160 המכסות האלה, כולן הן ללולים חדשים - הוא לול קיים שיש לו מכסה.
אסף לוי
אדוני, הם יכולים לגשת במסגרת 15 מכסות של עדיפות לאומית.
היו"ר יעקב מרגי
זהו, הרי אין גם וגם. הם נמצאים באזור עדיפות לאומית, הם נהנים מה-15 מכסות. אין להם מתמודדים גדולים שם.
טל גלבוע
הם 0.3% מהמגדלים.
היו"ר יעקב מרגי
פינדרוס, תאמין לי שאני יודע. הם נהנים מאזור עדיפות לאומית במכסות, הם מקבלים. הרי לא זרקנו הכול. אם הם מקבלים את זה באזור עדיפות לאומית, מה אכפת לך?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
השכן לידם בשדרות מקבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה אכפת לי מה יש לשכן? אני שואל אותך שאלה, הוא רוצה הגדלה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מי מתמודד מולו על אותם 15? הוא מתמודד מולו. הוא לא יקבל את זה כי הוא מתמודד מולו. הוא מתמודד מולו, אני רוצה שיהיו לו תנאים שווים.
היו"ר יעקב מרגי
אסף, עוטף עזה יכול להתמודד גם על ה-15 וגם על ה-25?
אסף לוי
לא. בתקנות כתוב שהם חייבים לגשת לסעיף אחד נפרד. היחידים שיכולים להתמודד גם בסעיף שלהם וגם בעדיפות לאומית זו אוכלוסיית המיעוטים כי להם נתנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
נתנו להם העדפות. תאמין לי, יש להם. ישבנו ובדקנו את זה. תאמין לי שבכל הרפורמות שהעברתי פה בחצי השנה האחרונה, לא היה נושא שישבתי עליו כל כך הרבה כמו בנושא הביצים. הצלחתם לשגע אותי.

יוראי, מה השאלה על סעיף 9?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
מאחר ומדובר בתקנות שמגדילות מכסות, למה לא להתנות כך שלולן יגדל את מכסתו בלול אחר והלול האחר יהיה לול מעוף?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כל צמודי הגדר בצפון ובדרום בסעיף הזה.
אסף לוי
נושא מקום הגידול למגדלים קיימים – מגדלים חדשים מחויבים לפי סעיף 5, מה שתיקן היושב-ראש, לפחות 50% בלולים ללא מעוף.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אם לא פותרים את זה, אני נגד. רק לולי חופש.
קריאות
רק לולי חופש, מה הבעיה? אתה לא מכיר את התקנות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא מכיר?
היו"ר יעקב מרגי
ביטון, מוטי, אוציא אתכם. מה אכפת לכם מה הוא אומר? הוא חבר כנסת, מותר לו להגיד. אתה לא יכול להתנפל ולקפוץ עליו.
שמעון ביטון
15 שנה ועדת הכלכלה מעולם לא התעללה בחקלאים כך. על מה אתם מדברים? מה יש לנו? העופות – זה מה שחשוב? מה איתנו? - - - שנה אני בגבול, על מה אתם מדברים? העופות יותר חשובים היום מאיתנו? תביא חיילים גם כן מטורקיה. יותר זול לשים חיילים בגבול. על מה אתם מדברים בכלל? אתם רוצים ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
ביטון, אתה רוצה להירגע בחוץ?
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
אני חייב תשובה ליוראי. 50% ממכסות חדשות זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
יוראי, קיבלת תשובה?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
לא קיבלתי תשובה.
היו"ר יעקב מרגי
לא חייב, ממילא אתה מצביע נגד. אם נשכנע אותך, תצביע בעד?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
תסביר לו, בבקשה.
אסף לוי
אנחנו מפרידים את התקנות לשניים בגדול: מגדלים קיימים ומגדלים חדשים. מגדלים חדשים זה מכסות חדשות שלא גידלו ביצה עד 2021. לפי מה שביקש היושב-ראש, תיקן את התקנות שלנו, 50% מהמכסות החדשות ייועדו בהתחלה למגדלים ללא כלובים. זה אומר שיכול להיות גם שיותר יהיו ללא כלובים, אם יהיה ביקוש. אנשים לא יקימו לול כלובים כשהם ביקשו לעשות לול כלובים. זה תלוי רק בהגרלה, בעודף ביקוש, של המבקשים.
קריאה
מה ההגדרה של מגדלים חדשים?
אסף לוי
שלא גידל ביצה עד שנת התכנון ו - - -
קריאה
אדוני, אני רוצה שגם ההצעה שלי תעלה להצבעה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
לא קיבלתי תשובה על סעיף 9.
היו"ר יעקב מרגי
נגמר. אני לא יודע מה אתה רוצה מסעיף 9, אבל לא משנה.

ניר, בבקשה.
ניר ברקת (הליכוד)
אני רוצה לבקש שוב לבחון אופציה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אסף, ניר ברקת דיבר איתך? זה מקובל עליך? תסביר לי למה אתה מוכן.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אני מבקש התייעצות סיעתית.
אסף לוי
להזכירכם, התקנות הן תקנות שנתיות ל-2021 והן לא אומרות כלום על מה שיהיה ב-2022. התוספת של ה-100,000 זה רק מי שעומד בכלל ובתנאי בשנת 2021 שהוא יבקש לגדל את המכסה בלול חדש. לכן, מה שנאמר פה על-ידי המגדלים – מה שהיושב-ראש ביקש, ואם הוא מוכן, זה החלטת של היושב-ראש להוריד את הדרישה ללולי מעוף ב-2021 – זה לבקשתו. זה מה שהם מבקשים.
היו"ר יעקב מרגי
האם אתם חיים עם זה?
קריאה
כן.
היו"ר יעקב מרגי
מי ענה כן?
קריאה
אני.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע שזו התחזות? אני שאלתי את המשרד.

אנחנו מוכנים, תראי איך אפשר לתקן את הנוסח. מה הנוסח? 100,000 ביצים – שייקחו אותם חד-פעמי ונגמור עם זה, זהו – כדי שלא יגיד שהתעללנו בו. אבל תבקש סליחה בסוף.
שמעון ביטון
עכשיו אני מתנצל אם פגעתי במישהו, אבל אנחנו נמצאים פה ומדברים מדם ליבנו.
היו"ר יעקב מרגי
ביטון, אני מבין - אין לי זמן. אתה רוצה כסף לעבוד?
שמעון ביטון
אני רוצה להמשיך לחיות היכן שאני גר. אני אוהב את המקום הזה, אבל אל תיתנו עדיפות לחיות על פנינו. אם אנחנו מציקים כשאנחנו גרים שם אז תפנו אותנו ותביאו את החיות לשם.
היו"ר יעקב מרגי
ביטון, נראה לי שאתה לא רוצה את המכסות ואת ההגדלה.
אסף לוי
שוב, סעיף 7(ג): ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שבשנת התכנון העתיק את הגידול שלו, במלואו, לראשונה, מלול שאינו עומד בדרישות האמורות בתקנה 9(ב)(4)(ב), או מלול העומד בדרישות האמורות שאינו מצוי ביישוב שבו נמצא משקו ובתנאי שהמגדל לא קיבל תוספת זו בעבר ללול במושבו, ללול חדש המצוי במשקו או באתר חדש המצוי ביישובו שבו מצוי משקו, ושאינו במשקו של בעל מכסה אחר, תוספת מכסה של עד 100,000 ביצים, באם הוא אחד מבעלי הלול, אם אין בצמידות לאותו הלול מבנה נוסף בבעלות של בעל מכסה המייצר באותו הלול ויש בלול מערכות הפעלה הנפרדות מכל לול אחר, ובלבד שמתקיים בו אחד מאלה.
קריאה
אדוני היושב-ראש, תודה רבה. עשית פה צדק.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, נגמר. עכשיו הליכוד נרגע?
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
אדוני, אני רוצה לשאול שאלת הבהרה.
אריאל קלנר (הליכוד)
כל מה שביקשתי זה מה שביקשתי קודם. אני מבקש מאדוני שגם ההצעה שלי - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא הצלחתי להבין מה ההצעה שלך.
אריאל קלנר (הליכוד)
ביטול כל נושא המכסים - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא יהיה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, לא יהיה.
אריאל קלנר (הליכוד)
להצבעה.
היו"ר יעקב מרגי
לא יהיה. אתה יכול להצביע נגד, תצביע נגד.
אריאל קלנר (הליכוד)
אני יכול להביא להצבעה.
היו"ר יעקב מרגי
לא מעמיד להצבעה. האם תגיד לי איך לנהל את הדיון? האם חדשים מקרוב באו?
אריאל קלנר (הליכוד)
אני יכול להעלות את זה להצבעה או לא?
היו"ר יעקב מרגי
לא, זה תקנות. אתה יכול להצביע בעד או נגד. אפילו הסתייגות אין. אתה יכול להגיש רוויזיה, אתן לך את כל הכללים שעומדים לרשותך בתקנון – בכייף. אני נהנה גם כשמביסים אותי, אבל אני פועל לפי התקנון.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
אסף, שאלת הבהרה: לול שלא נבנה עד הראשון לינואר 2021 וייבנה אחרי זה, יהיה לול מעוף?
היו"ר יעקב מרגי
רק לולים ללא כלובים.
קריאות
איפה זה כתוב?
היו"ר יעקב מרגי
אסף, לולים חדשים שנבנים ב-2021, ייהנו ממכסה חדשה אם הם יהיו ללא כלובים?
אסף לוי
מכסה חדשה – אמרנו 50% ללול ללא כלובים.
היו"ר יעקב מרגי
50% - הגדלנו את זה.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
האם אפשר לבנות בשנת 2021 לולי כלובים?
אסף לוי
זה מה שביקשתם עכשיו, את ה-100,000 ביקשתם שנאפשר בלולים ללא כלובים. - - -
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
זו לא השאלה, השאלה היא האם אפשר לבנות לול חדש של כלובים?
אסף לוי
כן – חדש, בטח שכן.
היו"ר יעקב מרגי
הרי אם מעכשיו והלאה זה רק לולים ללא כלובים, היינו משנים ל-100% כי זה מכסות חדשות.
תמר זנדברג (מרצ)
לא 100%, יש פה בלבול.. זה עד 50% מעבר ל-160 שכבר נתת.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. יש 160 מכסות חדשות - - -
תמר זנדברג (מרצ)
חברים, מהות התקנות האלה זה מכסות חדשות ללול ישן.
היו"ר יעקב מרגי
לא.
תמר זנדברג (מרצ)
כן – זה מהות התיקון. זה מה שאתם אומרים, מעבר - - -, אחרת לא היינו כולנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, אסביר. יש 160 מכסות חדשות מיועדות למבחני תמיכה שנכתבו כאן בתקנות האלה – למי הם יינתנו. הם כתבו בהתחלה עד 30% ואנחנו שינינו ותיקנו את זה עד 50% ללולים ללא כלובים.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אפשר להגדיל את זה ליותר מ-50%.
היו"ר יעקב מרגי
אם יהיה ביקוש. אם תגידי לי שיש ביקוש אני אשמח לשים 100%. מה שלא, עובר ללולים עם 750 סמ"ר. זה לא ה-350 הישנים - הלולים המשודרגים.

חברים, 5 דקות התייעצות סיעתית. בשעה 13:45 אני מצביע.

(הישיבה נפסקה בשעה 13:40 ונתחדשה בשעה 13:47.)
היו"ר יעקב מרגי
סדרנים, אם תהיה הפרעה הכי קטנה בשלב ההצבעה, כל האורחים ייצאו החוצה ויישארו פה רק חברי כנסת.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
רק שיהיה רשום בפרוטוקול ש-50% מהמכסות החדשות חייבות להיות בחופש. אסף, תגיד לפרוטוקול את העניין הזה של 50% ללולי מעוף.
היו"ר יעקב מרגי
אסף, לאיזה הבנה הגעת איתם?
אסף לוי
מדובר על מקרה קצה של קצה והניסיון שלנו מראה שלא הגענו למצב הזה. חברי הכנסת חוששים שבמידה ואין מעבר ל-160 מכסות, אז הכלל של ההגרלה וההעדפה ללולי מעוף כביכול מתייתר. זה משהו היפותטי, אבל אם זה מרגיע את חברי הכנסת אין התנגדות ש - -
היו"ר יעקב מרגי
עדיף שיהיה כתוב: עדיפות ראשונה.
אסף לוי
לא, אין התנגדות שיהיה כתוב שבמידה ויש פחות מ-160 מבקשים, 50% יינתנו למגדלי מעוף.
היו"ר יעקב מרגי
בכל מקרה. עכשיו אתה איתי?
תמר זנדברג (מרצ)
בכל מקרה 50% - הללויה.
אסף לוי
בכל מקרה - עד 50%.
היו"ר יעקב מרגי
אסף, אני חוזר לתקנה 8(ז). אם השירותים הווטרינרים פועלים מכוח חוק השירותים הווטרינרים ויש להם את כל הסמכויות, למה אתה מכניס לי את זה בתקנות? אני אגיד לך מה החשש של המגדלים. אתה מכניס אותם לתהליך של תכנון ובנייה בקטע הזה. אתה אומר שלא, אבל הם חוששים מזה. האם זה בנפשכם – כן או לא? הייתם נדיבים היום, בואו נשחרר את העגלה מהבוץ.
אסף לוי
יש לנו עוד דברים שהיינו נדיבים והסכמנו עם המגדלים שנתקן.
היו"ר יעקב מרגי
אני יודע.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
במסגרת הנדיבות.
אסף לוי
אנחנו אומרים שהסעיף הזה לא קשור לאגרת ולא קשור לתכנון ובנייה ולא קשור לרישוי עסקים. הגדרנו את הסעיף הזה רק לגבי הצפיפות – שלא תוגדל מעבר ל-capacity שרשומה בשירותים הווטרינרים. ה –capacity רשומה אצל השירותים הווטרינרים ולכן הם אלה שצריכים לבדוק את זה, ולכן אנחנו מבקשים.
היו"ר יעקב מרגי
למה זה מופיע לי פה?
שמעון ביטון
למה בתקנות?
היו"ר יעקב מרגי
ביטון, אני אוציא אותך. זו הפעם האחרונה שאני מזהיר. סדרנים, תוציאו מייד את האורחים שמפריעים.
אסף לוי
אדוני, קודם כול, אני מבקש לתת רשות דיבור לד"ר רם כץ שנמצא בזום. לנו חשוב לעשות את ההקבלה בין הדרישות מכוח חקיקה אחרת וסמכויות שיש לשירותים הווטרינרים. מהוועדה עולה פה לא פעם, לא פעמיים ולא שלוש, החשיבות לרווחת בעלי חיים והצפיפות, ולכן חשו4ב לנו לשמור על הצפיפות בלולים. בכל לול היום יש את capacity הרשומה. לא רוצים להגדיל את הייצור בלולים הקיימים מעבר ל- capacity הרשומה.
היו"ר יעקב מרגי
אתם לא רוצים למחוק את הסעיף הזה? אני רוצה לשמוע חד וחלק.
אסף לוי
אנחנו מעדיפים שלא למחוק.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה "מעדיפים"? ואם אני אאלץ אותך?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
כן. קצת לחץ פיזי מתון, זה יקרה.
אסף לוי
אני אבקש לעצור להתייעצות.
היו"ר יעקב מרגי
עם מי?
אסף לוי
במשרד החקלאות.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא רוצה להמר על זה, אני יודע מה יהיה.
אסף לוי
אני צריך שתי דקות.
היו"ר יעקב מרגי
תתייעץ עכשיו. היה פה דיון עמוק וטעון כי כשיש כסף יש יצרים, אבל הבאנו מקצה שיפורים לכולם. אין צד אחד שיושב סביב השולחן הזה שלא קיבל מקצה שיפורים.

ד"ר רם כץ, בקצרה.
רם כץ
כבוד היושב-ראש, אני רוצה להתייחס לכמה דברים: בראש ובראשונה, לעניין האם צריך להופיע השירותים הווטרינרים – כן או לא.
היו"ר יעקב מרגי
תתייחס רק לזה.
רם כץ
אבל יש לי עוד דברים, כבודו.
היו"ר יעקב מרגי
ניפגש, יהיה לנו עוד זמן. אנחנו לא הולכים הביתה.
רם כץ
ככל שהתקנות מתייחסות למקום הגידול ומקום הגידול הוא תחת פיקוח של השירותים הווטרינרים, ומתנים תנאים, יש מקום כן לציין את זה – שלא מצד אחד יהיה כתוב: מקום הגידול בלולו של המבקש, או משהו כזה, ואחר כך הוא לא יכול לגדל במקומו. התוספת הזו - - -
היו"ר יעקב מרגי
רם, אבל אתה יודע שאתה שואב את הכוח שלך מחוק אחר, אתה לא צריך את התקנות האלה.
רם כץ
אני מבין, אבל לדעתי זה לא תקין שמצד אחד יהיה כתוב שהוא יכול לגדל במשקו, ובתקנה אחרת הוא לא יכול לגדל במשקו. אני חושב שהתוספת הזו, שזה לפי הכמות שהוא יכול לאכלס לפי קיבולת הלול שיש בשירותים הווטרינרים, עונה על הדבר הזה. למה לא להוסיף את זה?
היו"ר יעקב מרגי
ידידי, יש עוגה טעימה אבל לא אסתטית. אנחנו מבקשים שהפעם, כדי להרגיע אותם שאתה לא הולך לעשות אליהם סיבוב, היא לא תהיה אסתטית אבל היא תהיה נכונה.
רם כץ
אבל איזה סיבוב יש פה? הרשימה הזו קיימת.
היו"ר יעקב מרגי
היא קיימת, תעבוד לפיה. אתה לא צריך את התקנות. תודה.

מר נחמיאס, בבקשה.
רועי נחמיאס
שלום, תודה ליושב-ראש על זכות הדיבור. אני מייצג קבוצת מגדלים ממושב כרם בן זמרה, שהגיל הממוצע שלהם הוא 65. הקבוצה הזו היא בעלת חווה ששימשה בעבר לגידול רבייה ופטם בלולי רצפה, ושישה מגדלים מהקבוצה הגרילו מכסות קול קורא בשנים האחרונות. אנחנו התאגדנו ובנינו לול מעוף לתפארת. הלול הזה הוא מודל למגדלים אחרים באזור.
היו"ר יעקב מרגי
מה אתה מבקש? אין לי זמן.
רועי נחמיאס
אתם העליתם פה בדיון חשש שאם יוקצו מכסות חדשות ללולים ללא כלובים, לא תהיה דרישה. אני מוכן להתחייב שברגע שאתם תפתחו את זה ותתנו לאנשים להתמודד לגדל בלולים ללא כלובים, המכסות האלה יאוכלסו וימוצו במלואן. לנו יש עוד שני מבנים של לול שבחודש יוני יהיו מוכנים לקלוט עוד 12 מכסות של קול קורא במבנה של לולים ללא כלובים.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי, תודה. יהיו עוד דיונים על כל תכנון ענף הלול.

משרד החקלאות, מה העמדה?
אסף לוי
קודם כול, אני מבקש להבין מה ההתנגדות הגדולה אם גם כך יש להם כוח מחקיקה אחרת בסעיף הזה. אני מחדד שוב שהסעיף הזה הוא רק לצפיפות ולא לשום דבר אחר. אם המילים "שירותים וטרינרים" הן מילות גנאי, והן לא, אז - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה לא גנאי.
אסף לוי
קודם כול, אני מבקש שד"ר רם כץ יגיד את עמדתו.
היו"ר יעקב מרגי
הוא דיבר כשלא היית פה והוא אמר מה דעתו. הוא חושב כמוך שצריכה להיות אחידות.
שמעון ביטון
אין ספק שאנחנו נותנים לשירותים הווטרינרים לאכוף את ה-350 גודל מחיה ו-750 בלולים חדשים. השירותים הווטרינרים ממילא אוכפים את גודל המחיה של 350 בלולים ישנים ואת ה-750. אין צורך בזה בתקנות.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אין לו בעיה והוא אומר שהוא לא מתנגד.
אסף לוי
לא נכון, לא אמרתי שאין לי בעיה. לא להכניס לי מילים לפה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אם אתה אומר שממילא זה לא מפריע וזה לא כזה, אז מה הבעיה? תשחררו אותנו מזה.
היו"ר יעקב מרגי
אסף, כולם פה לחוצים. תגיד לי טלגרפית את התיקונים אליהם הגעת עם המגדלים.
אסף לוי
יש בעיה גדולה, צריכה להיות אחידות בעבודת הממשלה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה צודק, אסף. אבל בוא - - -
אסף לוי
קודם כול, יש סעיפים שסגרנו בינינו. להציע את העשר מכסות?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
מרב תורג'מן
אתה מדבר עכשיו מלבד שלוש התיקונים שאנחנו דיברנו עליהם: 8(ז), 7(ד) וסעיף 5 – במקום 30 – 50. מעבר לכל אלה יש - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
זה לא 7(ד), זה 7(ג).
מרב תורג'מן
(ג) ו-(ד).
היו"ר יעקב מרגי
תעבור על התיקונים לפי הסדר, אני רוצה להצביע על כל התקנות במכה אחת.
אסף לוי
אדוני, אני עושה לפי הסדר. טיפה סבלנות כי אני רץ פה בכמה נוסחים. קודם כול, בתקנות בהגדרות: בתקנות אלה אזורי עדיפות לאומית, יישוב חדש, יישוב צמוד גדר, ואנחנו מוסיפים: יישוב סמוך גבול. באזורי עדיפות לאומית אנחנו מכניסים גם סמוכי גבול.

אנחנו עוברים לסעיף 5 – מכסות חדשות.
מרב תורג'מן
במקום 160, 170?
אסף לוי
נכון, במקום 160, 170 מכסות חדשות.
אפרת ורד
ונוסיף הגדרה בהתאם בסעיף ההגדרה.
מרב תורג'מן
למעשה, אתה מוסיף עוד פסקה (9) – עשר מכסות לסמוכי גבול.
אסף לוי
נכון.
אפרת ורד
מרב, נעשה אחרי זה את כל ההתאמות בהתאם.
היו"ר יעקב מרגי
אני נותן לכם אפשרות לעשות התאמות בניסוח, אני מדבר רק על הרציונל.
מרב תורג'מן
כמובן שבהתאמות, כמובן שאם נוצר עודף זה עובר להגרלה – בהתאם לכל ההסדר שקבוע ב-8 בפסקאות - - -
היו"ר יעקב מרגי
המסלול שקבענו - 50% גדל המעוף בעקבות - - -. זה או או, זה לא עוד מכסה.
אסף לוי
סעיף 5(ג)(4)(ב): בלול חדש המצוי ביישוב שבו מצויה הקרקע החקלאית הנזכרת בתקנת משנה (ג)(2), במתחם שאינו במשקו של בעל מכסה אחר, ובלבד שמספר המגדלים שייצרו בלול זה לא יעלה על 10, והכול אם שיעור המגדלים החדשים, וזה התוספת, מהיישוב בו מצוי משקו שייצרו באותו הלול מבין המגדלים החדשים ביישוב לא יפחת מ-50% והבעלות בלול היא של כל המגדלים שמיוצרים בו.

אדוני, בשביל הפרוטוקול, אני רוצה לציין פה שאנחנו מתעקשים על הנושא שהבעלות בלול משותף תהיה של כולם עם הזכויות והחובות. במילה "בעלות" – יש כנראה בעיות כאלו ואחרות. אנחנו נעשה את הפרשנות ויכול להיות שנחדד את זה בהמשך.
היו"ר יעקב מרגי
איפה שאין בעיות, אל תעורר אותן, בבקשה.
אסף לוי
בסעיף 5(ג) (4)(ג) אחרי: בעל מכסה אחר, שאינו עולה על 30 קילומטרים, במתחם שאינו במשקו של בעל מכסה אחר - לעשות נקודה. נציגי המגדלים ביקשו שיהיה ברור שהנושא של עוטף עזה הוא מופרד. הפסיק עורר חשש ולכן מבקשים לעשות פה נקודה.
מרב תורג'מן
אני לא מכירה נקודה באמצע משפט בחקיקה.
אסף לוי
אז נקודה ולהוריד למטה שורה – לא יודע.
היו"ר יעקב מרגי
מה שיוכרע זה מה שאומרת מרב. בחייכם, זה דקדוקי עניות. יש גבול, תתקדמו. אם הייתי יודע שעל דברים כאלה ישבת איתם, הייתי - - -
אסף לוי
לגבי ה-30 – 50 – אנחנו נמצא את המקום להוסיף את זה אחר כך עם מרב, לבקשת חברת הכנסת זנדברג, כדי שיהיה ברור שבמידה ואם אין הגרלה אז 50% יהיה - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה צריך להתקיים כי על סמך זה הם הלכו.
אסף לוי
בסדר. הנה, אמרתי את זה מיוזמתי.
היו"ר יעקב מרגי
אם לא, הם היו מצביעים נגד. זה חשוב להם. היושרה שלי לא שווה שום ביצה.
מרב תורג'מן
אם לא מגיעים למכסה של ה-170 היום, זה כבר 170, אז 50% מתוך מה שניתן יהיה ללול בלא כלובים.
אסף לוי
סעיף 7(ג) – מה שהקראנו, כבר הקראנו אותו במלואו פעמיים. האם צריך לחזור שוב על ה-100,000?
היו"ר יעקב מרגי
לא, ברור.
מרב תורג'מן
אנחנו מזכירים שאנחנו הכנסנו את התיקון שזה לא יחויב לול בלא כלובים.
היו"ר יעקב מרגי
ששון, אתה שומע? לא מחייבים לול ללא כלובים.
אסף לוי
לשנת 2021.
מרב תורג'מן
התקנות חלות רק בשנת 21'.
היו"ר יעקב מרגי
ניר, מבסוט?
ניר ברקת (הליכוד)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אבל הקרדיט לכולם.
אסף לוי
תוספת חד פעמית 8(א): ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שהעתיק בשנת התכנון את הגידול שלו מלול הבסיס שאינו עומד בדרישות האמורות בתקנה 9(ב)(4)(ב) לאתר חדש - להוסיף: ביישוב בו מצוי משקו שאוכלס לראשונה בשנת התכנון – וממשיך ללא שינויים.

אני אשמח לשמוע מה החליט כבודו בסעיף 8(ז) בסוף.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש, אני מאוד אודה לך אם אפשר להוריד את זה.
אפרת ורד
עד היום כאשר הוועדה קבעה תנאים שהמידע לגביהם היה מצוי אצל גורם אחר, מקובל לבקש את האישור של אותו גורם שהתנאים מתקיימים. עשינו את זה גם ב-7(א)(5). כשאנחנו מדברים על עיבוד קרקע כן הפנינו למנהל המחוז. כאן אנחנו מבקשים כן להשאיר את האישור. אנחנו מדברים על צפיפות והמידע הזה נתון בידי השירותים הווטרינרים. אנחנו מבקשים שהם אלה שיאשרו שהתנאי מתקיים.
היו"ר יעקב מרגי
אם הסעיף בכלל לא מופיע, לשירותים הווטרינרים יש תמונת מצב לגבי ה-capacity. הצפיפות ידועה לו. אמרתם שהוא צילם מצב בכל הארץ. הוא יאשר את התוספת?
אפרת ורד
השירותים הווטרינרים יכולים לאשר אכלוס או לא לאשר אכלוס - זו הסמכות שלהם ואת זה הם יעשו. זה הובהר גם למגדלים יותר מפעם אחת. פה אנחנו מדברים גם על קביעת מכסה, זה סעיף של קביעת מכסה. אתה אומר שהוא יוכל לקבוע את המכסה אם הם עומדים בתנאי הצפיפות – זו ההצעה שהייתה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אם אני מוריד את 8(ז) לחלוטין, זה לא פוגע בסמכות שלו. הוא פועל לפי חוק אחר, יש לו את הסמכות, אני מרגיע את המגדלים.
מרב תורג'מן
אבל אם אתה מוריד את כל (ז), אתה מאפשר גידול גם בפחות מ-350.
היו"ר יעקב מרגי
לא.
אפרת ורד
לא לגידול, לקביעת מכסה. שוב, אני עושה הבחנה בין שני דברים.
היו"ר יעקב מרגי
תנסחי ניסוח אחר.
ניר ברקת (הליכוד)
תשאירו את הנוסח עד: ולא יפחת מ-750 סמ"ר, נקודה. שימו שם נקודה.
אסף לוי
לא, כי אז זה מוריד את ה-750.
היו"ר יעקב מרגי
תכניס את ה-750.
אסף לוי
בסדר, אבל לא הבנתי מהמגדלים מה הבעיה עם השירותים הווטרינרים אם הסמכות ניתנת להם מכוח חוק אחר. מה הבעיה שזה יופיע פה?
היו"ר יעקב מרגי
זה אף פעם לא הופיע בתקנות.
אסף לוי
אף פעם גם לא היה גידול חדש ולתת למגדלים חדשים לעשות לול משותף.
אפרת ורד
זה כן מופיע. השירותים הווטרינרים הופיעו גם בתקנות בעבר לעניינים אולי אחרים, אבל הם הופיעו.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
אין מה לערב את הווטרינרים במכסות.
היו"ר יעקב מרגי
אסף, אני לא אלך איתך בזה על הראש כי אני חושב שבאתם לקראתם כולם פה. האם זה בנפשכם או לא? תן לי תשובה - כן או לא.
אסף לוי
אני חושב שזה חשוב.
היו"ר יעקב מרגי
חשוב, אז נחזור לניסוח המעודן שסיכמנו עליו.
מרב תורג'מן
ובהתאם למידע שנמצא בידיו עד למועד מתן האישור. זאת אומרת, הם לא יכולים לעשות איזושהי בדיקה חדשה, חקירה חדשה, אלא מידע שנמצא בידיהם במועד מתן האישור.
אסף לוי
אדוני, אם אפשר לתת לנו אחר כך אפשרות לנסח ולחדד שזה רק לעניין הצפיפות והמקום במידע שיש. אנחנו לא רוצים לקחת משהו ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מסמיך אתכם לעדן את זה ולומר: רק לעניין - - -
אסף לוי
המיקום – מה שרשום בשירותים הווטרינרים ליכולת capacity בלול הקיים.
מרב תורג'מן
ברור שאתה לא יכול להסתמך על מידע שאין בידיו ואין לו סמכות לקחת את המידע הזה.
היו"ר יעקב מרגי
אוקי - תודה, מיצינו.

חברי הכנסת, מי בעד התקנות, כולל כל התיקונים? אנחנו מסמיכים אותם לעשות תיקוני נוסח. רגע, לא הקראנו את התוספת.
מרב תורג'מן
יש שתי תוספות. לא צריך לקרוא את התוספת.
קרן ברק (הליכוד)
אסף, תבוא לקראתם, בבקשה.
שמעון ביטון
אני חושב שזה לא נכון. האפשרות קיימת לשירותים הווטרינרים לאכוף את ה-350, הוא לא צריך את זה בתקנות. יש לו 750 בתקנות, לא צריך את זה בתקנות.
קריאה
זה לא על דעתו של המנכ"ל.
אסף לוי
תפסיק, אני לא עושה שום דבר נגד דעתו של המנכ"ל. אל תכניסו לי מילים לפה.
קרן ברק (הליכוד)
שמעון, די.
אסף לוי
יש פה גבול.
קרן ברק (הליכוד)
אתה צודק.
היו"ר יעקב מרגי
צודק, הוא ישב פה מהבוקר. שבעה נקיים הוא ישב על התקנות האלה על מנת לשפר לכל אחד.
אסף לוי
אתה רוצה שהמנכ"ל יישב פה?
קרן ברק (הליכוד)
לא, חס ושלום. רוצים אותך, רק תבוא לקראתנו בעניין הזה.
אסף לוי
לא, עד עכשיו הלכתי אחורה. סליחה, אדוני. אני מתנצל.
היו"ר יעקב מרגי
אתה בסדר גמור. אני גיליתי היום אורך רוח למגדלים, וזה נדיר. יש גבול. אסף, אני רוצה לחתוך ולהצביע. תקבל גיבוי מהמשרד – תוריד את הסעיף. לא – אתה מביא את הניסוח המוסכם שהסכמנו עליו ועל דעת זה אנחנו מצביעים. אם המנכ"ל יסכים, אם לא הסכים – לא, שיוריד את כל הסעיפים. אם לא, אנחנו חוזרים לנוסח המעודן והמוסכם שקיבלנו שמבהיר לגבי הצפיפות.
מרב תורג'מן
יש עוד תיקון.
אסף לוי
יש עוד משהו לבקשת המגדלים, שאני לא הולך לקראתם.
היו"ר יעקב מרגי
זה מהותי?
אסף לוי
כן, מהותי. הם ביקשו.
היו"ר יעקב מרגי
אז מה אם הם ביקשו?
אסף לוי
זה מקובל עליי, זה בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
אז מה אם זה מקובל עליך? מהותי או לא מהותי?
אסף לוי
מהותי. בסעיף 9(4)(ד)(2): מספר בעלי המכסה שאינם בעלי הלול המייצרים את מכסתם בלול זה לא עולה על 4, אם מספר בעלי המכסה ביישוב עולה על 15 מגדלים, או על 8 אם מספר בעלי המכסה ביישוב הוא עד 15 מגדלים, ובלבד שהלול שבו מיוצרת המכסה אינו לול חדש כהגדרתו – וכאן התיקון: בתקנה 5(ג)(4)(ו), שבבעלות מגדל שמכסתו נקבעה לראשונה כאמור באותה פסקה.
מרב תורג'מן
מה ההבדל?
אסף לוי
מחודד שזה לול שהוחלט והוקם לראשונה, כי היה חשש שאנשים יעשו איזה קומבינה כדי להיכנס לשם.
מרב תורג'מן
אבל אתה משאיר את הסיפא של בבעלות מגדל?
טל גלבוע
כבוד היושב-ראש, לא שמעתי, אתה ביקשת בסעיף 7(ג)(1): הטבה לבעלי לולים ישנים שיעתיקו את מקום הגידול ללולים חדשים תינתן ללול ללא כלובים. אתה ביקשת את זה?
היו"ר יעקב מרגי
נכון.
טל גלבוע
זה קיים?
היו"ר יעקב מרגי
כן, כן – רק ה-100,000, חד פעמי על ה-100,000.
מרב תורג'מן
אסף, בתקנה 5(ג)(4)(ו): שבבעלות מגדל שמכסתו נקבעה? אתה ממשיך?
אסף לוי
אני חושב שלא צריך את זה, אבל נבדוק את זה אחר כך. בסדר? נעשה את זה בנוסח.

בתוספת אנחנו מבקשים. אני מקבל את זה שנחדד את הסעיפים, נכתוב ליד כל תת סעיף מה הפירוש שלו.
אפרת ורד
לא זה. סליחה, זה לא צריך. זה רשום במפורש בתקנות. מה שצריך לתקן זה בתוספת השנייה. בתוספת השנייה כתוב: לגידול אורגני או לגידול חופש ללא הנשרה כפויה – 200 ביצים למטילה. צריך לבוא: לגידול אורגני או לגידול בלול לא כלובים.
מרב תורג'מן
לגידול בלול ללא כלוב, במקום המילה "חופש", כי אין הגדרה בתקנות למונח "חופש".
אפרת ורד
לא, לא. הם רוצים פשוט את התוספת: ללול בלא כלובים. הם אמרו שמבחינה מקצועית נכון לתת את זה ללול בלא כלובים.
מרב תורג'מן
אוקיי
היו"ר יעקב מרגי
חברי הכנסת, מי בעד אישור התקנות, כפי שהקראנו, כולל כל התיקונים, וכולל ההסמכה שהסמכנו אותם לתקן ניסוחים בלבד, שהם לא מהותיים, וכולל התוספות עם התיקון?
קרן ברק (הליכוד)
וכולל החלופה של השירותים הווטרינרים?
היו"ר יעקב מרגי
הכול, אמרתי – על דעת מה שאמרתי.
מרב תורג'מן
מה זאת אומרת "כולל החלופה"?
קרן ברק (הליכוד)
לא, מה שהמנכ"ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
תיכף אענה. מי נגד? אין נמנעים.

הצבעה
התקנות, בכפוף לשינויים, אושרו.
היו"ר יעקב מרגי
התקנות אושרו.

אני מבהיר את השאלה של מרב. אנחנו אישרנו את 8(ז) כפי שהוא בניסוח המתוקן, המעודן, שאליו הגעתי איתו. אם המנכ"ל יאפשר לך, אז הוועדה הסמיכה אותך לבטל את כל הסעיף. תודה.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:10.

קוד המקור של הנתונים