ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 22/12/2020

הצעת תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3
ועדת הפנים והגנת הסביבה
22/12/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 139
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, ז' בטבת התשפ"א (22 בדצמבר 2020), שעה 13:46
סדר היום
הצעת תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2020
נכחו
חברי הוועדה: מיקי חיימוביץ' – היו"ר
משתתפים באמצעים המקוונים
שולי נזר - סמנכ"לית תעשיות ורישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה

ירושלם ברוך - מנהלת תחום סביבה בתעשייה, משרד הכלכלה והתעשייה

רויטל גולדשמיט - מנהלת מרכז מחקר סביבתי, חיפה
ייעוץ משפטי
לירון אדלר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומיםהצעת תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2020
היו"ר מיקי חיימוביץ'
שלום לכולם, אני פותחת עוד דיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו דנים בטיוטת תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2020. סעיף 6 לחוק אוויר נקי מגדיר את ערכי איכות האוויר, מטיל על השר להגנת הסביבה לקבוע את ערכי איכות האוויר למזהמים המנויים בתוספת הראשונה בחוק. אני לא אכנס עכשיו לכל זה.

הערכים עודכנו במרץ 2011 כהוראת שעה, תוקנו ב-2013, עודכנו שוב ב-2016, וכיוון שעדיין, בגלל משבר הקורונה, הייתה בעיה, לא השלימו את העבודה המקצועית לעדכון הערכים מבקשים מאיתנו לתקן את תקנה 7 לתקנות ולקבוע את התוקף שלה עד ל-1.3.2022, שזה בעצם מהיום שנה ושלושה חודשים. אני מציעה שתקראי את זה ואז נעבור להערות.
לירון אדלר
טיוטת אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)(הוראת שעה)(תיקון), התשפ"א-2020.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 7. 1.
בתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)(הוראת שעה), התשע"א-2011 בתקנה 7, במקום "עד יום י"ז באדר התשפ"א (1 במרץ 2021)" יבוא "עד יום כ"ח באדר א' התשפ"ב (1 במרץ 2022)".
היו"ר מיקי חיימוביץ'
יפה. יש מישהו שמבקש רשות דיבור? אני מזכירה שוב, אתם יכולים לכתוב בצ'ט אם אתם רוצים לבקש. כן, רויטל גולדשמיט, בבקשה. אני אומרת מראש, אני מצטערת, אין לנו הרבה זמן ואני מבקשת מכם להיות קצרים. צר לי, אבל יש לנו עוד דיון בהמשך. כן, בבקשה, רויטל.
רויטל גולדשמיט
שלום, תודה רבה על הזכות לדבר. אני רואה דווקא חשיבות בזה שערכי איכות האוויר יתעדכנו בקרוב ולא יידחו בשנה וחצי. ערכי איכות אוויר בישראל לא מנותקים מערכי איכות אוויר בעולם ובדרך כלל נשענים על ערכי איכות אוויר בעולם, זה בסך הכול עבודה שהייתה צריכה להיעשות בחמש השנים האחרונות והקורונה, לדעתנו, לפי ההתנהלות של המשרד להגנת הסביבה, זה סוג של תירוץ וזה יכול לפגוע באינטרס הציבורי לאוויר נקי.

אני יודעת שבעולם היום עושים עבודה על עדכון של ערכי איכות אוויר. כבר היום מדינת ישראל רחוקה בחלק מהמזהמים מהערכים שמקובלים בעולם ועוד דחייה תרחיק אותנו עוד יותר מכיוון שהערכים בעולם הולכים להתעדכן ולהתהדק ואנחנו רחוקים משם. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, אפילו לעשות את זה בפעימות, אבל לא לחכות שנה וחצי. מי יודע מה יהיה בשנה וחצי הזאת, גם פוליטית וגם בריאותית וגם כל הלחצים מסביב. אני חושבת שצריכים לעשות את זה עכשיו.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
תודה רבה. שולי נזר. יוני, אריה, אתם כבר דיברתם בדיון הקודם, אני מכירה את עמדותיכם. אני מתנצלת, אני לא אוכל לתת. משרד הכלכלה דיבר בפעם שעברה? ירושלם ברוך? איזה שם מיוחד ויפה. כן, אם את רוצה להגיד את התייחסות משרד הכלכלה.
ירושלם ברוך
כן, אני אגיד ממש בקצרה. אנחנו נטלו חלק בתהליך ההיוועצות שערך ועורך המשרד להגנת הסביבה בגלל ההשלכות המשקיות על המגזר העסקי וכושר הייצור של המדינה. במסגרת תהליך ההיוועצות הועלו על ידי כלל בעלי העניין סוגיות מהותיות שטרם קיבלו מענה מקצועי בגלל אי היכולת של המשרד להגנת הסביבה להשלים את הממצאים העובדתיים בגלל משבר הקורונה ואנחנו סבורים שבהיעדר ידע שנדרש ליצירת תשתית עובדתית נאותה לקבלת החלטה מיטבית אי אפשר לקבל החלטות בדבר הערכים וצריך לאפשר למשרד להגנת הסביבה להשלים את הבדיקות הנדרשות.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
תודה רבה. שולי נזר, המשרד להגנת הסביבה. אני רוצה רק לשמוע ממך שיש אולי סיכוי שאתם תפתיעו, כלומר גם אם אנחנו ניתן לכם את הזמן שאתם ביקשתם שאתם תפתיעו. אני יודעת שאתם צריכים את המעגל של הזמן, ועל כל הדברים האלה דיברנו בפעם הקודמת והבנתי שהערכים של הבנזן, הראיתם כל מיני חומרים שבאמת הערכים יחסית מחמירים, האם אתם מוכנים לפחות להצהיר פה בפני הוועדה שאתם תעשו מאמץ לסיים את כל התהליך כמה שיותר מהר?
שולי נזר
קודם כל בוודאי שכן. אני לגמרי מסכימה עם מה שנאמר, גם על ידי רויטל וגם על ידי ירושלם, מדובר בתקנות שהן מאוד חשובות ולכן החשיבות בהשלמת בעיקר המדידות, כי את העבודה המקצועית עשינו וגם הגשנו לוועדה.

חשוב לנו פה שני דברים, האחד, להשלים את המדידות. אנחנו פה מתחייבים בפני הוועדה ובפנייך, יושבת הראש, אנחנו נעשה את כל המאמצים כדי לעשות את זה הכי מהר והכי טוב. והדבר השני שחשוב לנו זה באמת תהליך התייעצות רחב שלוקח בחשבון את עמדות הציבור, המגוון, שייקח חלק בכל התהליך הזה ויישקל על ידינו בבואנו להמליץ על התקנות.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני מבינה. תודה רבה. טוב, תראו, אני חושבת שאף אחד כאן לא יכול להטיל ספק בחשיבות שאני מייחסת לנושא של האוויר ושל מזהמים ושל פליטות, אבל יחד עם זאת עם כל כמה שהייתי רוצה שבאמת אנחנו נסיים את הנושא הזה כמה שיותר מהר אני מבינה את הקשיים, מקבלת אותם ואני מעלה להצבעה את הבקשה כפי שהובאה, את הטיוטה של הצו, ומשאירה אותה על הבקשה. כיוון שזה כבר הגיע לשנה ושלושה חודשים, כי עבר זמן מאז שהגישו את זה, נכון?
לירון אדלר
כן.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני לא אקצר את הזמן, אני אשאיר את זה ככה. אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד? אין מתנגדים, אין נמנעים.

הצבעה
בעד – 1
אושר.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני מודיעה בזאת שטיוטת תקנות אוויר נקי התקבלו. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:53.

קוד המקור של הנתונים