ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 11/11/2020

בקשת יו"ר ועדת החוקה להארכת התקופה לאישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)(תיקון מס' 9), התשפ"א-2020, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 9) (תיקון), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת4
ועדת הכנסת
11/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 79
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ"ד בחשון התשפ"א (11 בנובמבר 2020), שעה 21:30
סדר היום
בקשת יושב-ראש ועדת החוקה להארכת התקופה לאישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 9), התשפ"א-2020, החלק שהותקן מכוח סעיפים 6 ו-7 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עוזי דיין
עמית הלוי
מיכאל מלכיאלי
יצחק זאב פינדרוס
תהלה פרידמן
חברי הכנסת
אלכס קושניר
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
מנהל ועדת החוקה, חוק ומשפט
אסף פרידמן
רכזת תחום פרלמנטרי בכיר
חופית עלפי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
גור בליי
רישום פרלמנטרי
חפציבה צנעניבקשת יו"ר ועדת החוקה להארכת התקופה לאישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)(תיקון מס' 9), התשפ"א-2020
היו"ר איתן גינזבורג
אפשר להתחיל? חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבתה של ועדת הכנסת – היום יום רביעי, כ"ד בחשוון התשפ"א, ה-11 בנובמבר, בשעת לילה מעט מאוחרת. על סדר-היום בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להארכת התקופה לאישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 9) – החלק שעודכן מכוח סעיפים 6 ו-7 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש.
עוזי דיין (הליכוד)
בכמה היא ההארכה?
היו"ר איתן גינזבורג
למעשה, חוק הסמכויות קובע את התקופה שבה תדון ועדה של הכנסת בתקנות שהתקינה הממשלה בתקופת תוקפה של הכרזת מצב החירום בגלל נגיף הקורונה, אם לא קיבלה החלטה בעניין התקנות בתוך 24 שעות ממועד הגשתן לוועדה. הסעיף קובע: הוועדה של הכנסת תקיים דיון בתקנות ותחליט אם לאשר אותן, את כולן או חלקן, או לא לאשר אותן או לשנות את תקופת תוקפן – רק את התקופה, בתוך 14 ימים מהמועד שהוגשו לה, ולעניין תקנות שכתובות בסעיפים 6 ו-7 – בתוך שבעה ימים מהמועד. אנחנו, ועדת הכנסת, רשאים, במהלך התקופות האמורות, להאריך אותן לעניין דיון מסוים, לפרק זמן שלא יעלה על שלושה ימים.

אנחנו היום דנים באותה בקשה להאריך את התקופה בשלושה ימים נוספים, כדי לאפשר לתקנות האלה להגיע לדיון במליאה ולהצביע עליהן במליאה.
ארבל אסטרחן
ההארכה היא לוועדה.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, ההארכה היא לוועדה להעביר את זה למליאה. אנחנו נותנים זמן לוועדה, כדי שתוכל להעביר את זה למליאה - -
ארבל אסטרחן
או לדון.
היו"ר איתן גינזבורג
- - או לדון בזה. לכן, התכנסנו כאן – כדי לדון.

אדוני היועץ המשפטי, אתה רוצה להוסיף משהו?
גור בליי
אני חושב שהיושב-ראש הציג את זה.
היו"ר איתן גינזבורג
פשוט לא ראיתי שאתה פה והתחלתי לקרוא.
גור בליי
לא, מצוין. אתה אמרת - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הוא מוותר על זכות הדיבור בשעה מוקדמת זו. הוא ממתין לדיון הבא.
היו"ר איתן גינזבורג
איך אומרים בבית משפט? אני מסמיך.
גור בליי
אני מסמיך.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה רוצה להגיד משהו?
גור בליי
התקנות הגיעו לוועדה ביום חמישי שעבר, תיקון מס' 9, ויש שם תקנות מכוח סעיפים 6 ו-7 שאחרי שבעה ימים בעצם הוועדה אמורה לסיים, ויש כאלה – שתוך 14 ימים. אלה שהיו במחלוקת גדולה, נושא הפניות וכן הלאה – זה 14 ימים, הם לא פה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אנחנו חוששים מבג"ץ, שאנחנו צריכים הסבר מפורט עכשיו?
גור בליי
במקרה הזה, הבקשה היא – שבעת הימים פוקעים מחר – שהוועדה תוכל לקבל שלושה ימים נוספים אם היא תרצה לדון בשלושת הימים האלה, ואם לא – בתום שלושת הימים הנוספים למליאה יש שלושה ימים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה, אדוני.
עוזי דיין (הליכוד)
מה שאמרת זה הגבולות המותרים?
גור בליי
עוד דבר בעניין שלא קשור – בגלל עבודת הכנה מוקדמת שהם עשו, התיקון שעבר זה עתה במליאת הכנסת כבר פורסם ברשומות.
היו"ר איתן גינזבורג
מדהים. חוק אילת כאילו כבר תקף?
גור בליי
פורסם ברשומות. הם יכולים להכריז בעיקרון מעכשיו. לפי החוק, ההכרזה נכנסת לתוקף בתוך 24 שעות.
היו"ר איתן גינזבורג
יפה. צריך לברך שחוק אילת נכנס.
קריאה
אפשר כבר ליישם אותו.
עוזי דיין (הליכוד)
מה זה? נרשם יותר מהר מאשר - - -
היו"ר איתן גינזבורג
כן, כן.

אני רק רוצה להראות לך כמה יעילים הם עובדי הכנסת. אני לא רוצה להשוות אותם לעובדים אחרים. עובדי הכנסת יעילים, וצריך להודות מאוד לייעוץ המשפטי, לגור בליי, לכל צוות הנסחות, לפרוטוקולים, לרשומות ולפרסומי הכנסת. מכאן שלוחה לכם ברכתנו.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
האנרגיות שלך בשעות האלה...
היו"ר איתן גינזבורג
האם מישהו רוצה לדבר?
תהלה פרידמן (כחול לבן)
לא.
היו"ר איתן גינזבורג
אם כך, ברשותכם, נעבור להצבעה. מי בעד אישור הבקשה להארכה – ירים את ידו?

הצבעה

בעד אישור הבקשה – 6
נגד – אין
נמנעים – אין
בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להארכת התקופה לאישור תקנותסמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 9), התשפ"א-2020, החלק שהותקן מכוח סעיפים 6 ו-7 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
שישה בעד. הבקשה אושרה פה אחד.

אני מודה לחברים, מודה לעובדים ומודה לכל מי שהגיע מהבית בלילה חורפי זה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מיקי לוי לא הגיע.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מודה גם לעובדי הכנסת שנותרו איתנו עד שעה מאוחרת.

אני נועל את ישיבת הוועדה. לילה טוב לכולם.


הישיבה ננעלה בשעה 22:26.

קוד המקור של הנתונים