ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 09/11/2020

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 52 - הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת20
ועדת הפנים והגנת הסביבה
09/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 95
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, כ"ב בחשון התשפ"א (09 בנובמבר 2020), שעה 9:06
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 52 - הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020
נכחו
חברי הוועדה: מיקי חיימוביץ' – היו"ר
רם בן ברק
איתן גינזבורג
סונדוס סאלח
מוזמנים
ד"ר אודי קלינר - סגן ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

אסתי ורהפטיג - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

רון אלמוג - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

עמי ברקוביץ - עו"ד, ממונה חקיקה, משרד המשפטים

משתתפים באמצעים מקווניםאדוה אנגל בינו - נציגת סיעת דרך חדשה, מתמודדת בתל מונד, חברת ועדת הבחירות מטעם ימינה
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
הילי נחום
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020, מ/1369
היו"ר מיקי חיימוביץ'
בוקר טוב לכולם. אנחנו מתחילים בישיבה בה נדון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020. הרעיון בהצעת החוק הזאת, בתיקון הזה, לאפשר בחירות גם בעידן המוזר הזה בו אנחנו נמצאים, עידן הקורונה, אפרופו בחירות מקומיות שצפויות ממש בקרוב, שהופכות את הדיון כאן היום למאוד רלוונטי ואפילו דחוף.

אני מציעה שנתחיל עם הילי, היועצת המשפטית של הוועדה שתסביר לנו על מה באה הצעת החוק ומה אומר התיקון עליו אנחנו צריכים להכריע היום.
הילי נחום
בוקר טוב. כמו שאמרה יושבת הראש, המטרה היא לאפשר גם למבודדים להצביע בבחירות לרשויות המקומיות. בעוד שבועיים יש לנו בחירות בתל מונד ולכן אנחנו עוסקים בהצעת חוק זו.

הממשלה הציעה הוראת מסגרת כללית שמסמיכה את השר בתקנות ואנחנו חשבנו שמאחר שמדובר בזכות יסוד מהותית, להסדיר את זה בהוראות יותר פרטניות.

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' ...) (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020

1. תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירות) – הוראת שעה

בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, כאמור בסעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – תקופת הוראת השעה) יקראו את חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, כך שאחרי סעיף 100א יבוא:

"100ב. הוראות מיוחדות בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה

(1) בסעיף זה –

"חייב בידוד" – אדם המצוי בבידוד כמשמעותי לפי הוראות סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940 לעניין נגיף הקורונה החדש 2019 -Novel Coronavirus 2019 nCoVׂׂׂׂ.

"תסמינים" – חום גף העולה על 38 מעלות צלזיוס, שיעול או קושי בנשימה.

(2) חייב בידוד ללא תסמינים ראי להצביע בקלפי ייעודי בבחירות לפי הוראות סעיף זה.

(3) מנהל הבחירות יקבע בכל רשות מקומית בה נערכות בחירות, לפחות מקום קלפי אחד שתהיה בו קלפי ייעודית כאמור בסעיף קטן (ב).

(4) השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, רשאי לקבוע הוראות המסדירות את ההצבעה בקלפי ייעודית של חייבי בידוד, ובכלל זה קביעת מקומות הקלפי, סדרי הפעלתם ועבודתם וסדרי ההצבעה בהם, שעות ההצבעה בקלפי והרכב ומינוי ועדת הקלפי ומינוי מזכיר ועדת הקלפי. הוראות סעיף 61א יחולו ועל הבחירות בקלפי ייעודית.

(5) מנהל הבחירות ימנה לכל קלפי ייעודית ועדת קלפי בת שני חברים וכן ימונה מזכיר ועדת קלפי. אחד מחברי ועדת הקלפי שמונה כאמור יהיה היושב ראש. דרכי מינויים של חברי ועדות הקלפי לקלפי הייעודית ומזכיריהן ייקבעו בהוראות לפי סעיף קטן (ד).ׁ

(6) חייב בידוד אשר מבקש להצביע בקלפי ייעודית, יצהיר על היותו מבודד בדרך שתקבע בהוראות לפי סעיף קטן (ד).

(7) על הצבעת חייבי בידוד במקום קלפי ייעודית יחולו הוראות סעיף 31א(ו) עד (ח), בשינויים המחויבים ובשינויים שייקבעו בהוראות לפי סעיף קטן (ד). ואולם, על אף האמור בסעיף 82(א1)(1), ברשות מקומית שאינה מכהנת בה מועצה נבחרת, תמונה ועדת הקלפי המיוחדת, כהגדרתה בסעיף האמור, בהתאם להוראות סעיף 32(ז).

(8) השר יפרסם הודעה בדבר מקומות הקלפיות הייעודיות, שעות ההצבעה וסדרי ההצבעה לפי הוראות סעיף זה באתר האינטרנט של משרד הפנים, באתר האינטרנט של הרשות המקומית בה נערכות בחירות ובכל דרך אחרת לפי הוראות סעיף קטן (ד).

(9) השוהים בקלפי וכן חברי ועדת הקלפי, יפעלו לפי הוראות המנהל הכללי של משרד הבריאות לעניין אמצעים למניעת הדבקה. הוראות המנהל הכללי כאמור, יינתנו בכפוף להוראות לפי סעיף זה".

2. תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) – הוראת שעה

בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ו-1975, כך שבסעיף 7(ב)(3), אחרי "97" יבוא "ו-100ב".
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כלומר, מה שאנחנו עושים כאן, זה גם יחול על בחירת ראש רשות.

יש לכם שאלות? לי יש. מה שמטריד אותי זה סעיף (ד).
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כל החוק הוא סעיף (ד).
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כל החוק הוא סעיף (ד) ובעצם בסוף השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, יכול להחליט מה שבא לו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
סעיף (ד) הזה קיים גם בחוק הרשויות המקומיות (בחירות) הרגיל?
רון אלמוג
הלשכה המשפטית של משרד הפנים. הרבה מההוראות נקבעות היום גם בתקנות. העניין כאן הוא שההסדר עצמו כן נקבע בחוק. זאת אומרת, תוקם קלפי ייעודית למבודדים וסדרי ההצבעה יהיו – זה סעיף (ז) – לפי סעיף 31א(ו) עד (ח) שזה אומר כמו מוגבלים בניידות שכאשר הם מגיעים לקלפי, הם מצביעים במעטפה כפולה כלומר, מעטפה חיצונית על גביה רושמים את הפרטים שלהם ובתוך זה הם מכניסים את מעטפות ההצבעה הרגילות ואחר כך בלילה, אוספים את המעטפות המיוחדות האלה של המבודדים, כמו המוגבלים בניידות ואוכלוסיות אחרות, ומשווים מול הפרוטוקול וסופרים אותם. לכן עיקר הדברים הם כן קבועים בחוק. ההסדר הכללי קבוע בחוק.

יש כאן סעיף שמסמיך את השר לקבוע תקנות כמו הסעיפים האחרים בחוק הבחירות שמסמיכים את השר לקבוע תקנות. הרעיון כאן הוא באמת ליצוק את התוכן הפרטני של איך הוא ניגש, ממי הוא מקבל את המעטפה, איך מזהים אותו, דברים שלא מתאימים לחקיקה הראשית. זה לא הסעיף הוא פתוח לכול.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הוא מאוד מאוד רחב.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
מאוד רחב.
עמי ברקוביץ
הוא מסביר לך שזה להצבעת מוגבלים בניידות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה עוד נותר לשר לקבוע מעבר למה שקבוע בקלפיות נגישות מיוחדות?
עמי ברקוביץ
זה סעיף שקיים בפרקים של ההצבעות של חיילים, אסירים וכדומה. יש סעיפים דומים שקובעים את ההסמכה הזאת.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
מי אדוני?
עמי ברקוביץ
משרד המשפטים.
רון אלמוג
סעיפי ההסמכה לתקנות, גם היום בקלפיות רגילות יש תקנות מאוד מפורטות לגבי בחירות ברשויות מקומיות. לא הכול נקבע בחוק. הכול נקבע בחיקוקים, הכול נקבע בחוק ובתקנות אבל יש הרבה מאוד דברים שנמצאים בתקנות גם היום.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
למה למשל שעות הצבעה בקלפי? למה אי אפשר להגדיר שזה יהיה כמו כל קלפי רגילה, מבחינת שעות?
רון אלמוג
זאת למשל דוגמה למשהו שאנחנו באמת חושבים שצריך להיקבע בחקיקת משנה ויכול להשתנות. שעות הקלפי בקלפיות רגילות הן מ-700 בבוקר עד 10:00 בלילה כאשר בקלפי יש 800-700 בוחרים. בתל מונד למשל אמורים להיות בערך, לי מה שאנחנו יודעים היום, 50 מבודדים שיצביעו בבחירות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל הקלפיות המיוחדות, מה שעות פעילות הקלפי הנגישה המיוחדת? אותן שעות.
רון אלמוג
קלפי נגישה מיוחדת, היא קלפי רגילה שהיא גם נגישה מיוחדת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא. קלפי נגישה מיוחדת היא סטנדט אלון. היא נמצאת לפעמים באותו מרחב בה נמצאת קלפי רגילה אבל יש שם דוכן או שולחן עם מזכירת קלפי נפרדת, עם ועדת קלפי נפרדת, שנמצאת באותן שעות שקיימת הקלפי.
רון אלמוג
קלפי נגישה היא קלפי רגילה, היא תיבת קלפי רגילה, היא ועדת קלפי רגילה ובנוסף יש מזכיר שמסייע למוגבלים בניידות להצביע כך שיש מזכיר נוסף אבל זאת קלפי רגילה שהיא גם נגישה ומיוחדת וגם מתאפשר למוגבלים בניידות להצביע בה והיא פתוחה כמו הקלפי הרגילה כי זו בעצם קלפי רגילה. כאן, בגלל שאנחנו מדברים על אוכלוסייה שיכולה להשתנות, בתל מונד אנחנו מדברים על בסביבות 50 אנשים, יכול להיות שברשות אחרת המספר הוא אחר.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אנחנו לא הלכים להצביע עכשיו על הוראות קלפי תל מונד, על בחירות תל מונד, אלא הדבר הזה עלול להשליך הלאה, בהמשך. מחר יהיו בחירות לרשויות מקומיות ואתה נסמך על זה, נכון?
רון אלמוג
לכן אני אומר שצריך להשאיר את זה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
בתל מונד יש 50 אבל בתל אביב יהיו אולי כמה אלפים.
רון אלמוג
נכון. לכן אנחנו חושבים שצריך לשמור את שיקול הדעת כדי לקבוע את שעות ההצבעה כי באמת בתל אביב אולי צריך שעות הצבעה יותר ארוכות ובתל מונד אפשר לקצר את השעות עבור 50 אנשים שאמורים להצביע. גם לגבי קלפיות מיוחדות אחרות שהן לא רלוונטיות כאן, אבל חיילים או אסירים, הדברים האלה נקבעים בתקנות של השר שמובאות לידיעת הציבור כדי שידע. גם כאן, מעבר לכך אלה תקנות שמפורסמות, יש כאן הוראה נוספת שהשר יפרסם גם באתר האינטרנט של משרד הפנים ובאתר האינטרנט של הרשות המקומית.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בניגוד לחיילים ולאסירים, שם נמצא במקום אחר, בתנאים אחרים, כאן זה נמצא בתוך הישוב ולפעמים נמצא בחלק מאותו מתחם של קלפיות אחרות. אני לא חושב שצריך לקבוע שעות אחרות. אגב, הצבעה בקלפי מבודדת כזאת, כנראה תהיה הצבעה בריאותית, מכל מיני סיבות שבטח יקבעו עם שר הבריאות כדי לשמור על בריאות המצביעים ועל בריאות הוועדה. אני לא חושב שצריך לקבוע את הדברים האלה בחוק. הם צריכים להיות זהים לקלפי נגישה מיוחדת, לאותם תנאים. תכף נשאל למה צריך כאן ועדה של שני אנשים ולא של שלושה.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
הבעיה של קלפי נגישה מיוחדת, קלפי שנמצאת בתוך מתחם רגיל והקלפי הזאת נמצאת במתחם מיוחד. אחת הבעיות המרכזיות היא היכן אתה שם את הקלפי הזאת. אם יש בעיר כמו תל מונד 50 מאומתים שמפוזרים בכל העיר, ברור לגמרי שקלפי שתשים במקום אחד תהיה נגישה למישהו מסוים ולא נגישה למישהו אחר.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
זה ישוב קטן. מה הבעיה שלהם להגיע לקלפי מסוימת?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
למה להגביל אותם בשעות?
היו"ר מיקי חיימוביץ'
הם רוצים להגביל אותם בשעות.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
השר יקבע.
תומר רוזנר
בבחירות לכנסת הייתה הגבלה של השעות והקלפיות המיוחדות למבודדים היו פתוחות עד השעה 5:00.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
מה לגבי חולים מאומתים?
אסתי ורהפטיג
הלשכה המשפטית, משרד הבריאות. אני אומר שבהצעה הממשלתית שמשרד הפנים הגיש, כל ההסדר של מי יכול לצאת להצביע, לא נוגעים בו בחקיקה הזאת והיא נשאר כפי שהוא היה תמיד וכפי שהוא היום מוסדר בצו בריאות העם שהוא הצו שקובע את חובת הבידוד וקובע גם חריגים לה. בצו הזה גם נקבעה הוראה בבחירות הכלליות לגבי מי יכול לצאת להצביע מתוך קבוצת המבודדים. אנחנ ו חשבנו שנכן לעשות כך גם עכשיו, שלא נכון לחרוג ולקבוע כאן הסדר פרטני בחקיקה.

זאת העמדה העקרונית שלנו.
הילי נחום
אני רוצה לציין שאנחנו מתנגדים לעמדה הזאת וחשבנו שכדאי לקבוע הוראות פרטניות בחקיקה ראשית, בעיקר בגלל שזאת זכות יסוד.
אסתי ורהפטיג
לעניין חולים, מבחינתנו כעמדת משרד הבריאות – אודי שהוא הגורם המקצועי יוכל להציג – לצאת מהבית ולהסתובב, זה בוודאי משהו שלא בא בחשבון. בשיח הפנים ממשלתי שיש לנו אנחנו אולי חושבים על כל מיני חלופות אחרות שלא כרוכות בהסתובבות אנשים חולים שאולי כן יאפשרו להצביע, אבל זה לא משהו שיש לנו משהו בשל עכשיו שאנחנו יכולים להגיד שיכול להיכנס כאן כהסדר אלא זה משהו שהוא עוד בבחינה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אנחנו רק שמונה חודשים עם המחלה, אולי כדאי שהמחשבה הזאת תבשיל אצלכם כי אולי יהיו בחירות בקרוב.
אסתי ורהפטיג
בבחירות הכלליות, הקביעה החד משמעית בצו הייתה שחולים מאומתים לא יוצאים להצביע. כלומר, מי שיכול היה להצביע, אלה אנשים שחלה עליהם חובת בידוד ושאין להם תסמינים. אל יוכלו לצאת להצביע בקלפי למבודדים והחולים המאומתים לא יכלו לצאת להצביע.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
זאת הגישה שלכם גם אם יהיו מחר בחירות כלליות? שחולים מאומתים יישארו בבית, לא יצביעו ולא תהיה להם כל אופציה אחרת?
אסתי ורהפטיג
אולי כדאי שנשמע את אודי שהוא הגורם המקצועי ואחר כך נראה איזה עוד אפשרויות יש.
אודי קלינר
אני אחדד בשתי מילים. העמדה העקרונית היא שאדם שהוא חולה מאומת לא יכול להסתובב באופן חופשי בלי שאני יודע איך הוא מסתובב ואיך הוא מסתובב. אני מקווה שאין ויכוח על זה. אני אתן דוגמה מעולם אחר. קיבלנו לדוגמה פניות של אנשים חולים שנפטר להם קרוב מדרגה ראשונה והם רוצים לצאת להלוויה. הפתרון שם כאיזון כל הצרכים, אמרנו שהוא ייסע עם אמבולנס או רכב ייעודי אחר שלוקח אותו מהבית עד מקום ההלוויה, הבן אדם באמבולנס הוא ממוגן ומוודא הוא לא מסתובב. זאת אומרת, יש כאן מישהו שרואה אותו לאורך כל הדרך ומחזיר אותו הביתה. אותו מודל לדוגמה מבחינתנו גם יכול להיות כאן. אני אומר את זה בזהירות כי זה מסות אחרות וזה אירוע אחר אבל כרעיון, זה רעיון. זו חלופה אחרת שאמרנו שאנחנו יכולים לחיות אתה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
נראה לי יותר פשוט לבוא אליו עם הקלפי.
אודי קלינר
קלפי ניידת. זה המשפט הבא שלי. החלופה העדיפה מבחינתנו היא קלפי ניידת שמגיעה אליו הביתה. יש כאן קשיים אחרים אבל מבחינה בריאותית יש פתרונות כאלה.

יש עוד סט של פתרונות כמו נגיד להקדים את הבחירות כך שיהיה יותר זמן, שמי שבריא יצביע עכשיו או הפוך, לאחר את הבחירות בעוד כמה ימים כדי לאפשר להם להחלים.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
אפשר בדואר.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
על הדואר בישראל אני לא הייתי בוניה.
אודי קלינר
אני לא נכנס לפתרונות אחרים של דואר או אינטרנט כי את היערכות אבל יש סט של עולם של פתרונות שיכולים לאפשר לחולים להצביע בלי שהם יסתובבו באופן חופשי במרחב.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כל הבחירות הספציפיות האלה בתל מונד, לא נערכתם לשום אופציה כזאת?
אודי קלינר
משרד הבריאות הוא לא הגוף שנערך לבחירות. אני מציע את הפתרונות. אני אומר להם מה מבחינתי הקו האדום. אני מדבר מבחינה מקצועית.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כמה חולים מאומתים אתם יודעים שיש היום בתל מונד?
אודי קלינר
לדעתי שבעה. בודדים.
אסתי ורהפטיג
שבעה היו לפני כמה ימים.
אודי קלינר
כן, לפני כמה ימים היו שבעה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אם כן, אנחנו מדברים על פחות מעשרה.
אודי קלינר
בתל מונד.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
בתל מונד. זה מעניין אותי כי אלה הבחירות שקרובות ואני רוצה לדעת האם הם יוכלו לממש את זכותם או לא.
אודי קלינר
אני אומר שהקו האדום מבחינתי, מקצועית, הוא שבן אדם לא מסתובב חופשי במרחב כשהוא חולה. כלומר, הוא לא יכול ללכת עכשיו לקחת את הרכב שלו ולהסתובב לא יודע היכן, עד שבסוף הוא יגיע לקלפי. זה הקו האדום.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
ברור. זה לא שלא קיימת אופציות וזה לא אי אפשר לפתור את הסוגיה הזאת.
אודי קלינר
אני נוטה להסכים.
עמי ברקוביץ
אני רוצה להעיר בהמשך למה שאסתי אמרה. הצעת החוק הממשלתית השאירה את שאלת היקף הזכאות לשר לפי פקודת בריאות העם, שם הנושא מוסדר גם היום. חובת הבידוד. היא לא התעסקה בשאלת היקף הזכאים בניגוד למה שמוצע עכשיו על ידי הייעוץ המשפטי של הוועדה.

אני רוצה להוסיף ולומר שוועדת השרים לחקיקה שאישרה את ההצעה, הייתה מוטרדת בדיוק מאותה שאלה ממנה את מוטרדת והיא קבעה שם שוועדת השרים מנחה את משרד הבריאות ואת משרד הפנים להכין, בתיאום עם משרדי האוצר והמשפטים, מתווה אשר יבחן את האפשרות לאשר הצבעה גם לחולים או למבודדים עם תסמינים. המתווה יוצג בוועדת שרים לענייני חקיקה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
מתי הייתה ועדת שרים לענייני חקיקה?
עמי ברקוביץ
לפני כשבועיים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
מה עשיתם אמז?
עמי ברקוביץ
ההנחיה מופנית למשרדי הפנים והבריאות. מתקיים שיח פנים ממשלתי שהכוונה היא להשלים אותו גם לצורך הבחירות הקרובות עד כמה שיותר מהר. יתכן שבגלל כל האילוצים וסד הזמנים לא יינתן פתרון מלא.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני מתקשה להבין. זה כבר היה לני שבועיים והבחירות בעוד שבועיים, כך שיש לכם חלון של חודש. אי אפשר להגיע לאיזשהו פטנט בחודש הזה? למה זה כל כך מסובך?
עמי ברקוביץ
אני מציע שתשאלי את מי שאמור להסביר למה זה כל כך מסובך.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
את מי אני אמורה לשאול? מי ברגעים אלה דן בסוגיה הזאת?
עמי ברקוביץ
כרגע דנים בזה גורמי מקצוע במשרדי הממשלה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מי הם?
עמי ברקוביץ
הם נמצאים כאן בין היתר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מי האנשים? למה אתה מתחמק?
עמי ברקוביץ
אני לא מתחמק. יושבים לימיני ויושבים לשמאלי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תאמר את השמות. תאמר את התפקידים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אנשי משרד הבריאות שיושבים לשמאלך?
עמי ברקוביץ
נכון.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
ואיש משרד הפנים שיושב לימינך?
עמי ברקוביץ
כן.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
בסדר. דברו, אתם כאן ביחד.
עמי ברקוביץ
ומשרד האוצר. אתם יודעים טוב מאוד שלסדר אמבולנסים זה לא דבר קל כי מי יממן את זה וכדומה. אלה לא דברים שנפתרים מהיום למחר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מבין. מכיוון שאנחנו צריכים להכריע, אנחנו רוצים להבין את הדברים.
עמי ברקוביץ
אני חושב שהדברים ברורים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ברורים למי שמכיר את הנושא.
עמי ברקוביץ
כמו שנאמר, בבחירות הכלליות הנורמה הייתה, כפי שנקבעה בצו הבידוד, שרק חייבים בלי תסמינים יכולים להגיע. זה היה ממש בראשית התופעה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
מאז עברו כמה וירוסים בנהר.
עמי ברקוביץ
בדיוק. לפני שאנחנו מדברים בחולים מאומתים שזה כמו שנאמר התופעה המורכבת ביותר, יש את הקטגוריה של מבודדים עם תסמינים. כרגע אנחנו נמצאים בדיונים – והם יוכלו לדווח על כך – שנועדו לאפשר לקטגוריה הזאת שהיא קטגוריה יותר רחבה להצביע.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני חייבת לומר לכם משהו. אני שומעת את הדברים האלה ואני באמת משתאה. אנחנו נמצאים במציאות הזאת כבר למעלה משמונה חודשים. זה לא חדש, זה לא משהו שנפל עלינו אתמול. אנחנו חיים וצריכים לחיות לצד הקורונה. כמו שאנחנו צריכים לחיות לצד הקורונה בחיי היום יום שלנו, גם אם אנחנו הולכים לבחירות, זה משהו שאנחנו צריכים להיערך אליו לא מחר אלא היום, אם לא אתמול. סליחה אבל אתם צריכים להיות כבר אחרי הדיון הזה. אתם כבר צריכים להיות עם הפתרונות לדיון הזה. אם יש לנו בחירות בעוד שבועיים, אני נורא מצטערת אבל העובדה שיש בן אדם שהוא מאומת, לא סביר בעיני שמדינת ישראל לא תספק לו יכולת להצביע. הוא לא בעונש.
אסתי ורהפטיג
כדאי שתסבירו את התמונה הכוללת. בשונה מבחירות כלליות, בחירות לרשויות מקומיות, גם אסירים, גם חיילים וגם אנשים שמאושפזים בבתי חולים להבנתי – תקנו אותי אם אני טועה – לא מצביעים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בוודאי שמצביעים.
אסתי ורהפטיג
בבחירות מקומיות?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בבחירות מקומיות. צריכים לשחרר אותם להצביע.
אסתי ורהפטיג
נכון, אבל מי שלא יכול, מי שלמשל יש לו מחלה מדבקת והוא מאושפז בבית חולים, בוודאי לא יכול. גם אנשים שמאושפזים ולא יכולים לצאת מבית החולים כי הם לא יכולים. לא כולם יכולים לקום ולצאת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
צריך לשחרר אותם להצביע. זה לא נכון.
עמי ברקוביץ
בבחירות המקומיות, לכלל הרשויות המקומיות, אסירים וחיילים מצביעים. כשיש בחירות מיוחדות ברשות מסוימת כמו בתל מונד, הצבא לא מציג בפריסה כלל ארצית קלפיות.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אבל גם לא משחרר אותם?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
חייב לשחרר.
עמי ברקוביץ
עד כמה שאני יודע, הצבא עושה מאמץ כפוף לצרכים מבצעיים לאפשר לכמה שיותר חיילים שמצביעים באותה רשות להגיע פיזית להצביע כי אז חל כלל הריתוק לקלפי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בבחירות מיוחדות, ככל שאני יודע, חייבים לשחרר אותם להצביע.
עמי ברקוביץ
לא יודע אם חייבים. עושים מאמץ.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בסדר. עושים מאמץ.
אסתי ורהפטיג
אני אומרת שהכלל שייקבע כאן הוא לא בהכרח אותו כלל ואלה לא אותם איזונים בהכרח שיהיו בבחירות הכלליות. גם אם כאן אנחנו עכשיו בשלב מסוים של הדיון ואולי לא נצליח למצוא פתרון כרגע לחולים - שוב, אנחנו כמשרד בריאות הצענו כל מיני פתרונות אבל כנראה יש מגבלות תקציביות ויש מגבלות לוגיסטיות – ואני לא יודעת אם עד הבחירות בתל מונד נצליח למצוא מענה. יכול להיות שלקראת הבחירות הכלליות כן נמצא מענה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
מי שעוצר את ההצעות הלוגיסטיות האלה זה האוצר או משרד הפנים?
אסתי ורהפטיג
אני לא יודעת. את זה לא צריך לשאול אותנו.
רון אלמוג
בחירות זה מפעל מאוד מאוד מורכב וככל שמכניסים לו יותר מורכבות, יש יותר פתח לטעויות. העניין להגיע לכל אדם הביתה, זה משהו שלא קורה היום.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
זה לא לכל אדם. זה למספר מועט של אנשים חולים. אמבולנס אחד גומר את זה בשעתיים עבודה.
רון אלמוג
גם לאנשים מסוימים. העניין של להגיע הביתה לאדם מסוים, כלומר, לוודא לפני כן אם הוא בבית, להגיע אליו, להקים ועדת קלפי, להקים שם קלפי מיוחדת, לוודא שהיא עומדת בתנאים – בתל מונד מדובר בשבעה אנשים, אבל אם בתל אביב יהיו לנו בחירות עם 400 אנשים, זה סיפור אחר. לכן יש שיח פנים ממשלתי, גם של משרד הבריאות, של משרד הפנים יחד עם ועדת הבחירות המרכזית כדי לראות את ההיערכות לבחירות לכנסת ואנחנו מנסים לראות את הפתרונות שהם גם משפטיים, גם לוגיסטיים, גם תפעוליים כדי לאפשר לעוד אוכלוסיות להצביע.

כרגע הפתרון שיש לנו הוא הקלפי למבודדים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כרגע הפתרון הוא שאנשים חולים לא מצביעים. זה בעצם מה שאתה אומר. אין פתרון. אתם לא מציעים שום פתרון. בן אדם חולה לא יצביע בבחירות האלה.
רון אלמוג
כרגע, בגלל ההיבט בריאותי, אדם חולה לא יכול להגיע לקלפי למבודדים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
בסדר, אבל הקלפי הנודדת הזאת, מה הבעיה? מה הבעיה לייצר אמבולנס עם קלפי נודדת, עם צוות ממוגן שנוסע בין הבתים ומאפשר להם להצביע?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
גם בבית חולים יש קלפי נודדת.
עמי ברקוביץ
לא בצורה הזאת. לפי מה שנאמר לנו גם מוועדת הבחירות המרכזית, זה לא בצורה הזאת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ועדת בחירות המרכזית לא רלוונטית לכאן.
עמי ברקוביץ
היא מנהלת גם בחירות. אני עונה לך לגבי קלפי ניידת. הבנתי שם שבעצם הקלפי הזאת מתיישבת באגף מסוים של בית החולים ושם היא מנהלת את ההצבעה. כאן הכוונה לפרוס קלפיות בבתים עם כל המשמעות של זה לגבי סטריליות, מתחם הצבעה וכדומה. זה מעורר שאלות קשות בהיבט של דיני בחירות ולכן לעשות את כל השינויים האלה, אלה בוודאי לא שינויים פשוטים של מה בכך. אני לא יודע לאיזה קלפי ניידת גברתי מתכוונת, אבל בבית, כאשר את רוצה לשמור על חשאיות הבחירות ונמצאים עם החולה בני המשפחה וכדומה, אלה דברים שהם הרבה יותר מורכבים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
הבן אדם בבידוד. אין אתו אף אחד. הוא נמצא בחדר לבד. הבן אדם חולה.
עמי ברקוביץ
ואם הוא לא בחדר לבד?
היו"ר מיקי חיימוביץ'
יש צוות ממוגן שהוא הקלפי הניידת. צוות ממוגן שעובר בין בתי האנשים החולים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מכניס את המעטפה מתחת לדלת.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
אני מבין מה הם אומרים. יש כאן בעיות. את לוקחת קלפי ואת מתחילה להסיע אותה ברחבי העיר ואת לא יודעת למי יש גישה לקלפי הזאת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש שם את מזכיר הקלפי.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
זה בניגוד למה שאנחנו מכירים היום שיש קלפי עם ועדה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
ברור שזה בניגוד. אנחנו חיים בניגוד למה שהתרגלנו. אנחנו לא חיים כמו שחיינו בעבר. אנחנו חיים במציאות אחרת.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
אפשר לצחוק על דואר ישראל כמה שרוצים אבל בארצות הברית פתרו את זה בין היתר בהצבעה בדואר שבוע לפני.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הדואר הוא סיפור אח.ר
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
למה זה סיפור אחר?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כי חוקי הדואר בארצות הברית בזמן הקורונה היו אפשריים עוד הרבה לפני הקורונה. זאת שיטת בחירות שהייתה.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
אתה מאפשר את זה רק למי שהוא חולה. לא לכל אחד. יש רשימה מאומתת במשרד הבריאות, כולם יודעים מי החולים וכל אחד יודע לומר את שמות החולים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני שואלת האם אפשר להכניס סעיף שחולים מאומתים יכולים להצביע ואחר כך תשברו את הראש איך אתם עושים את זה?
אסתי ורהפטיג
אנחנו מבקשים שלא. החשש שלנו והוא חשש אמיתי שלא ימצאו פתרונות בגלל קשיים לוגיסטיים ותקציבים ובסוף השיקול הבריאותי הוא זה שייפגע. אם יהיה סעיף כזה, בסוף מה שיקרה זה שאנשים חולים יצאו מהבית, יסתובבו ברחובות וילכו להצביע וזה מבחינת המחיר של בריאות הציבור, זה מחיר שהוא יותר מדי כבד בעינינו.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
נראה לך שזה מחיר יותר כבד מאשר זכותם הדמוקרטית להצביע. כלומר, מדינת ישראל לא מסוגלת למצוא פתרון שאנשים חולים יצביעו. זה מה שאת אומרת. זה פשוט מדהים.
אסתי ורהפטיג
לא. אני אומרת שאם מוצאים פתרון כזה, הפתרון הזה יכול להיכנס לחקיקה, אבל אם לא מוצאים פתרון כזה, להגיד רק שיש להם זכות לצאת להצביע, זה בטוח מבטיח את זה שמי שייפגע יהיה השיקול הבריאותי. במבחן התוצאה זה מה שיקרה. אם לא יהיה הסדר אחר, זאת המשמעות.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
לצערי הרב, כמו שאני מכירה את הדברים, אם זה לא יהיה כתוב, אתם לא תמצאו פתרון. אם זה יהיה כתוב, כנראה שתמצאו פתרון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
גברתי היושבת ראש, אנחנו חייבים לקבוע את זה בתוך החוק.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
ברור.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה מה שצריך לעשות.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אנחנו נקבע את זה בתוך החוק ואתם תמצאו את הפתרון. יש לכם שבועיים למצוא את הפתרון, איך מגיעים אל הבודדים, באמבולנס נייד, עם אנשים מבודדים, עם קלפי ניידת. נראה לי לא תקציב כל כך גדול ולא סיפור כל כך גדול.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
נתת את הפתרון.
אסתי ורהפטיג
אם כך, אני מבקשת שאם אתם כותבים את הזכות שלהם להצביע, לפחות תכתבו שאינה כרוכה ביציאה מהבית או בהסתובבות.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני מוכנה שיהיה כתוב.
עמי ברקוביץ
ההצעה הזאת כרגע מדברת על קלפיות ייעודיות שניתן היתר להצביע בהן. הצבעה בבית, זה כבר משהו אחר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
נוסיף סעיף חדש שמדבר על מה קורה אם אדם מרותק בביתו.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אדם מאומת קורונה, חולה בביתו עם תסמינים שאסור לו לצאת מהבית. שלא יצא מהבית.
עמי ברקוביץ
הפתרון של האמבולנס הוא רלוונטי. לבוא עכשיו ולהכניס שינוי שאתה מאפשר הצבעה בבית, זה שינוי דרמטי שאני לא חושב שנכון לעשות אותו בפרק זמן כזה ובצורה כזאת כי יש לזה השלכות. דיברנו גם עם היועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית. אני חושב שכדאי לדעת על מה מדובר. הם מדברים על קבוצה של קלפיות בתוך הבתים כי הם לא רוצים לתת לו לצאת.
תומר רוזנר
אתם צריכים להתייחס לשתי שאלות. לגבי השאלה הראשונה עליה אתם מדברים לגבי הקבוצות, אתם מבקשים שנציין בחוק גם את המאומתים ואת המבודדים שיש להם תסמינים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כן. כרגע מדובר בכאלה שאין להם תסמינים.
תומר רוזנר
זאת ההצעה בעקבות הבחירות לכנסת. לגבי השאלה איך מצביעים, אני מציע לכם להשאיר את זה לשיקול דעת גורמי המקצוע ולומר שההצבעה בקלפי תהיה באופן שימנע הדבקה. יכול להיות שתחליט הממשלה או נציגי הממשלה שהם רוצים שייקחו אותו באמבולנס לקלפי הייעודית, יכול להיות שהם יחליטו על קלפי ניידת כמו שנהוג בקרב החיילים. יש קלפי ניידת שעוברת בין המוצבים וזה קיים גם היום בבחירות הכלליות, לא בבחירות מיוחדות. אני חושב לא להיכנס לזה. עדיף לא להיכנס לזה ולהותיר את שיקול הדעת בעניין הזה איך למנוע את ההדבקה כי זה מה שמטריד את נציגי משרד הבריאות עד כמה שאני מבין. כמו שאמרו, יכולים לבחור כל מיני דרכים אבל הם יצטרכו להחליט בהקדם האפשרי.
רון אלמוג
יש היום שיח פנים ממשלתי וגם חוץ ממשלתי יחד עם ועדת הבחירות המרכזית, בריאות, פנים, משפטים וכרגע אין לנו מתווה מעשי לתל מונד. לכן אנחנו מבקשים שלא ייכתב לגבי חולים מאומתים. לכן אנחנו מבקשים שלא תיכתב הוראה בחוק. אנחנו עובדים על מתווה והמתווה צריך להיות גם בריאותי וגם תפעולי ואפשרי מבחינת דיני הבחירות. לכל אחד מהצדדים יש פתרון. לנו יש פתרון לפיו החולים יבואו לקלפי המיוחדת לחולים, למשרד הבריאות יש פתרון לפיו יגיעו לכל אחד הביתה. אנחנו עובדים בשיח כדי להשיג פתרון.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
תעבדו לנוכח הסעיף בחוק ותמצאו את הדרך. אם זה לא יהיה כתוב בחוק, אתם לא תעשו את זה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ועדת בחירות המרכזית ידעה להיערך שבוע או כמה ימים לפני הבחירות עת נודע סיפור המגפה החדשה.
עמי ברקוביץ
ומי הצביע? רק אנשים מבודדים בלי תסמינים. כל הקטגוריה האחרת לא הצביעה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כל מה שאמרתי הוא שוועדת הבחירות המרכזית ידעה להיערך יש מאין בסיטואציה חדשה עם מגפה בלתי ידועה, משהו כמו שבוע לפני הבחירות. זה כל מה שאמרתי. לכן אני מעריך שממשלת ישראל תדע להיערך בשבועיים הקרובים כדי לאפשר לאותם אנשים להצביע.
רון אלמוג
הם ידעו להיערך בהתאם למתווה לדיני הבחירות. הוקמה קלפי שהיא כמו קלפי רגילה אבל קלפי באוהל עם ועדת קלפי ועם מזכיר ומצביעים במעטפות כפולות על פי המודל של חיילים ואסירים. לא הייתה כאן פריצת דרך. על חולים מאומתים, חלק מהפתרונות הם פריצה של דיני הבחירות וצריך לקבוע מסגרת כוללת.
עמי ברקוביץ
זאת לא פריצה של דיני הבחירות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה הפריצה בדיני הבחירות?
רון אלמוג
להציב קלפי בבית, להגיע לאדם הביתה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
קלפי ניידת היא לא קלפי בבית. אתה לא מציב קלפי בבית.
עמי ברקוביץ
זאת אומרת שהוא נכנס לאמבולנס כדי להצביע. הוא יוצא מהבית.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
לא. יורדים מהאמבולנס עם הקופסא, יורדים אליו אנשים ממוגנים.
עמי ברקוביץ
והוא יצביע בשטח הפתוח כשכל אחד יכול לראות?
היו"ר מיקי חיימוביץ'
בביתו. הוא חולה. הוא בבית.
עמי ברקוביץ
לא כל חולה מאומת נמצא במצב של שמירה והוא לא יכול לזוז.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני לא מדברת על אנשים מורדמים ומונשמים. בן אדם בבית, חולה. ענבר, העוזרת האישית שלי עכשיו בביתה חולה מאומתת. מה הבעיה שמגיעה קלפי?
עמי ברקוביץ
זה בדיוק העניין. חשאיות הבחירות למשל. אם עובר מישהו ורואה מה הוא מצביע.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
איך? נותנים לך מעטפה סגורה. זה בן אדם אחד. הוא מבודד. הוא חולה. הוא בחדר לבד.
עמי ברקוביץ
ואם עומדים עשרה אנשים מבני משפחתו בחוץ וצועקים לו מה להצביע?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה גם יכול לקרות קלפי.
עמי ברקוביץ
אנחנו קיימנו שיחה ארוכה גם עם היועץ המשפטי של ועדת בחירות המרכזית שהצביע על קשיים מאוד מאוד גדולים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מכיר אותו. הקשיים תמיד קיימים. השאלה היא לא מה הקשיים אלא השאלה היא איך מתגברים עליהם. כל מה שאני שומע כאן זה רק על קשיים. עוד לא שמעתי פתרון אחד לרפואה. אולי במקום להגיד כמה זה קשה, תגידו איך זה מתאפשר. כל הזמן אומרים אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. איך אפשר? תגידו איך אפשר ולא איך אי אפשר. זה בלתי נסבל.
עמי ברקוביץ
לא אמרתי אי אפשר. אמרתי שאני מציע לא לפרוץ את כל דיני הבחירות בהינף יד ולעשות את זה בצורה כזאת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מקבל את הצעתך. אני מבקש להציע לך שתאפשר לי יכולת איך לגרום לאנשים להצביע. אם אין לך את האפשרות הזאת, אל תבוא אלינו בטענות שאנחנו פורצים את דיני הבחירות.
עמי ברקוביץ
אני מוכרח לומר שאני כמשרד משפטים בעד שהבחירה תהיה כמה שיותר רחבה ואני חושב שצריך לאפשר לכמה שיותר אנשים להצביע בכפוף למגבלות הבריאותיות. בעיניי זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, גם בבחירות המקומיות וגם בבחירות הכלליות. לכן אני בוודאי מאוד פרו העניין הזה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני כן רוצה, עם כל ההתלהבות והכעס שלי, לשים כוכבית, רק כדי להיות הגון. במצב דברים רגיל כאשר אדם מרותק לביתו מכל מיני סיבות, או בבית חולים מסיבת מחלה שהוא לא יכול לקום ממיטתו וכולי, לכאורה גם נמנעת ממנו זכות הבחירה. זה לא בדיוק שנמנעת ממנו כי לא הייתי רוצה לראות קלפיות שהולכות לכל אדם נכה או לאדם שלא יכול לרדת מהבית וכולי. לכן הייתי שם דברים בתוך מסגרת אחרת קצת וחושב. כאן אני כן אומר שהמדינה מונעת ממנו לצאת ולא הרופאים. זה ההבדל היחידי. המדינה מבקשת שהוא לא יצא מהבית.
תומר רוזנר
זה נוסף. בגלל שהוא מסכן את הציבור. גם אם המדינה לא הייתה מונעת ממנו, יש כאן סכנה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
נכון.
תומר רוזנר
להבדיל ממבודד כאשר זה אמצעי מניעה שאתה לא יודע אם הוא חולה או לא.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
דיברתי על חולה אחר, לא קשור לקורונה. חולה שמרותק למיטתו.
תומר רוזנר
גם הוא לא יכול להצביע.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אין לי תשובה טובה לזה אבל אני כן חושב שמכיוון שאנחנו כאן במספר מאוד גדול ורב של אנשים, ולא מדובר באנשים בודדים, צריך לתת את הדעת על הדבר הזה. זה לא ריתוק רגיל. אני כן חושב שיכול להימצא פתרון. יכול. זה קשה, זה מורכב, זה לא רגיל, אבל אנחנו בתקופה לא רגילה ובתקופה לא רגילה אנחנו חייבים להמשיך את קיומה של הדמוקרטיה גם ברשויות המקומיות. אי אפשר למנוע את קיומה של הדמוקרטיה בגלל שאנשים מבודדים. להפך. יש לכם עכשיו קייס סטאדי פשוט של עשרה חולים בישוב. קל מאוד לראות איך אפשר לתפעל את זה. כשיהיו בחירות מיוחדות בטבריה, שם יש הרבה יותר חולים, כך אני מניח, או מבודדים עם תסמינים, יהיה לכם הרבה יותר מרוכב. לכן אני מציע לכם בשבוע הקרוב להגיע לכדי פתרון ולעשות את הפיילוט הזה בתל מונד.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
יש לנו בקשות דיבור. אדוה אנגל בינו, בבקשה. אם אפשר, בקצרה. נציגת סיעת דרך חדשה, מתמודדת בתל מונד, חברת ועדת בחירות בתל מונד מטעם ימינה.
אדוה אנגל בינו
ביקשנו מהוועדה לדון בנושא של מבוגרים שחוששים להגיע לבחור מאחר והם פוחדים להידבק. שאלנו בוועדה האם ניתן ליצור איזשהו משהו שהוא במסגרת החוק, שהם כן יצביעו בקלפיות שלהם ואם אפשר להחליט שמשעה 7:00 עד 9:00 פותחים את הקלפיות לגילי 65 ומעלה ובהמשך היום לקיים את שאר ההצבעות. זה נושא מאוד קריטי כי המון אנשים חוששים לבוא להצביע.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אנשי משרד הפנים, זו סוגיה שדנתם בה? סוגיית שעות מיוחדות לגיל המבוגר.
רון אלמוג
שעות ההצבעה הן משעה 7:00 בבוקר עד 10:00 בלילה. לגיל המבוגר, זה אומר לקבוע לאנשים צעירים להגיע בשעות אחרות. היום בקלפי רגילה, מ-7:00 עד 10:00, כל אחד יכול לבוא ולהצביע.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
את זה אנחנו יודעים.
רון אלמוג
אין לנו הסדר אחר שאומר לצמצם את שעות ההצבעה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
דווקא בבוקר למשל שאלה השעות שהפנסיונרים פנויים בעוד שאנשים אחרים עובדים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לטעמי אי אשפר למנוע מאנשים מסוימים להצביע בשעה מסוימת כי באים אנשים מבוגרים. אם שומרים על הריחוק החברתי, אף אחד לא אמור להיפגע. צריך לחשוב אולי לשקול הרחבת שעות. להקדים את אפשרויות הבחירה, להקדים את הבחירות כך שהיום האחרון לבחירה הוא היום שקבוע בחוק.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
זה מהפכני.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה לא מהפכני. זה קיים בהרבה מקומות בעולם ויותר מזה, זה גם קיים בארץ. במקומות אחרים, בחוץ לארץ, בשגרירויות, מצביעים לא ביום הבחירות אלא ביום אחר. גם חיילים. לכן אני אומר שאם רוצים למצוא פתרון יצירתי בהקשר הזה, זאת אפשרות. אגב, אני חושב על זה יותר ויותר בכל הנוגע לחולי הקורונה, אם זו לוגיסטיקה מורכבת ולא יסיימו באותו יום. בתל מונד יסיימו באותו יום אבל בירושלים עם למעלה מ-1,000 אנשים זה הרבה יותר קשה. אפשר לראות אם אפשר למתוח את הבחירות, להקדים אותן מבחינת ימי הצבעה.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
אני חושב שצריך לחשוב טיפה מחוץ לקופסה בעניין הזה של הקורונה ולהפריד את זה גם ממחלות אחרות שאנחנו יודעים להתמודד אתן ביום יום. לא הייתי פוסל שימוש בדואר במעטפות הכפולות. אפשר להוסיף תקנה בחוק הבחירות, תקנה מיוחדת לקורונה. אנחנו הרי יודעים את מספר החולים במדויק, אנחנו יודעים את השמות שלהם במדויק ולכן אם אנחנו נדע לבוא יומיים או שלושה לפני הבחירות ולתת מעטפות כפולות לאותם חולי קורונה בבתים, מעטפות עם צבע מסוים – עכשיו אני כבר מעלה רעיון – כדי שבדואר יקבלו עדיפות, פתרנו לוגיסטיקה מאוד מסובכת, אפשרויות הדבקה ואפשרנו לכל מי שנמצא בביתו להצביע במעטפה כפולה. לא צריך לפסול את זה רק בגלל שיש לנו איזושהי דעה על הדואר. זה דבר שעובד במקומות אחרים ואפילו עובד לא רע. עם המעטפות האלה נבחר נשיא בארצות הברית.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הקורונה מביאה אותנו למציאויות חדשות. לומדים ב-זום, ישיבות ב-זום, הכול משתנה. חברות עובדות מהבית. גם דיני הבחירות צריכים להתאים את עצמם למציאות החדשה והמשתנה בה מה שהיינו רגילים במשך 70 שנים, כאשר יש יום אחד שמצביעים וכולם בטווח שעות מסוים, משרד הפנים צריך להתחיל לחשוב בהקשר הזה. אני חושב אולי למתוח את יום הבחירות או לאפשר ניידת או כל דבר אחר. חייבים להתאים את עצמם והיה להם מספיק זמן לעשות את זה.
הילי נחום
תמיד אפשר יהיה לעשות תיקון. אין לנו הרבה זמן עד הבחירות בתל מונד. אם יהיו ננייח בחירות במקום מסוים בעוד שישה חודשים, אפשר יהיה לתקן את החוק אבל כרגע הזמן הקצר שיש לנו לא מאפשר לנו.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אנחנו חייבים להגיע עכשיו לפתרון הסיפור הזה כי באמת הבחירות ממש קרובות. תומר, השינוי הזה, הוספת הסעיף, מה זה אומר מבחינתנו?
תומר רוזנר
אנחנו נוסיף את אותן קבוצות עליהן אתם מדברים. נגדיר את החולים ונוסיף אותם כקבוצה שזכאית להצביע. לגבי מבודדים, זה כרגע קיים.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
כרגע אלה מבודדים בלי תסמינים.
אסתי ורהפטיג
צריך לכתוב אדם שחלה וחלה עליו חובת בידוד, אם אתם רוצים את כולם, אבל אנחנו כן מבקשים שזה יהיה בכפוף לקביעת הוראות למניעת הדבקה כאמור על ידי. שזה יהיה משהו שיבטיח את זה שבסוף כולם לא יכולים לצאת מהבית ולהדביק. זה ממש דבר קריטי מבחינתנו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אנחנו בקריאה שנייה ושלישית?
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כן.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אולי אפשר לנסח, עוד לא להביא למליאה, ושיביאו תקנות כדי שנראה מה הם הולכים לעשות. בסוף מה יקרה? אנחנו נכתוב בחוק, שר הבריאות ושר הפנים לא יסכימו, לא יהיו תקנות והאנשים לא יצביעו.
תומר רוזנר
לא. את זה הם לא יכולים לעשות. החוק קובע שהם רשאים להצביע בקלפי ייעודית והחוק גם קובע שזאת זכות. אם לא ייתנו להם את הזכות הזאת, זה פגם בבחירות.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אתם יכולים להתכנס עכשיו ולהציע את הניסוח של התוספת הזאת?
תומר רוזנר
אין בעיה. התיקון בנוסח יהיה בסעיף קטן (א). בסעיף קטן (א), נתקן את ההגדרה של חייב בידוד כך שבמקום האדם המצוי בבידוד יבוא "אדם החייב בידוד" ואז זה חל על כל המבודדים כולל החולים.

בסעיף קטן (ט) אנחנו נתקן ונאמר שההוראות של המנהל הכללי של משרד הבריאות יתייחסו לא רק לנוכחים במקום הקלפי אלא גם לכל תהליך ההצבעה של אותם אנשים. המבודדים כוללים גם את המאומתים. גם מאומת חייב בידוד כך שברגע שאנחנו אומרים שכל מי שחייב חובת בידוד יכול להצביע, זה חל על כל קבוצות המבודדים שאלה בעצם שלוש קבוצות שאנחנו מכירים, שאלה המאומתים, מבודדים עם תסמינים ומבודדים בלי תסמינים. כל אלה הם חייבי בידוד.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
ואתם תצטרכו למצוא את הפתרון.
אסתי ורהפטיג
תומר, מה הצעת לעניין סעיף (ט)?
תומר רוזנר
בסעיף (ט) כרגע כתוב שההוראות של המנהל הכללי של משרד הבריאות יתייחסו לנוכחות חברי ועדת קלפי וכולי. הם רוצים שזה יחול גם מעבר לזה.
אסתי ורהפטיג
נכון.
תומר רוזנר
מה את מציעה שייכתב בסעיף קטן (ט)?
אסתי ורהפטיג
בסעיף שהיה בצו לעניין ההצבעה בבחירות הכלליות, כן היה כתוב שם לגבי חייבי הבידוד שכן אפשרנו את יציאתם, שהם לא חולים וללא תסמינים, היה כתוב ש"היציאה תהיה בהתאם להוראות המנהל הכללי של משרד הבריאות כמשמעותו בפקודת בריאות העם, לעניין אמצעים למניעת הדבקה" והיה כתוב ש"אדם כאמור יגיע לקלפי ויחזור ממנה ישירות למקום הבידוד ברכב שאינו רכב ציבורי. לעניין זה, רכב ציבורי, רכב המשמש ומיועד לשמש הסעת נוסעים בשכר ובכלל זה מונית". זה סעיף שמבחינתנו כן חשוב שיהיה כאן.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
איפה זה כתוב?
אסתי ורהפטיג
זה סעיף שהיה בצו.
תומר רוזנר
היא קוראת ממה שהיה בבחירות לכנסת.
אסתי ורהפטיג
שיהיה ברור שגם אדם שהוא בבידוד והוא יוצא, הוא לא יכול לנסוע בתחבורה ציבורית כי הוא בבידוד. היו הוראות והכוונה הייתה לעשות גם כאן הוראות מנהל זהות לזה. המשמעות שלהן היא לא להגיע לאיזושהי התקהלות של אנשים שגם אם אתה הולך לקלפי וחוזר הביתה, עדיין לא יקרה מצב שתסכן אחרים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל זה החוק.
אסתי ורהפטיג
לא. זה הצו. אתם רוצים לעשות הוראה בחוק הזה שמתגברת על הצו. ההוראה בצו חלה על הבחירות הכלליות והיא לא חלה על בחירות מקומיות. הכוונה שלנו כן הייתה לעשות את זה גם על בחירות מקומיות אבל אני מבינה שאתם רוצים לעשות את זה בהסדר בחקיקה. לכן ההוראה הזאת צריכה להיכנס לכאן, אם אתם רוצים שזה ההסדר שיחליף אותה.
תומר רוזנר
אני חושב שיש לך את סעיף קטן (ט) שמאפשר לך להרחיב לגבי אמצעים למניעת הדבקה בקלפי. אם תרצי, אפשר להרחיב את זה. אני לא חושב שאנחנו צריכים להיכנס לזה. אני לא חושב שאנחנו צריכים להרחיב את הפתרון כי כפי עלה כאן הפתרון עדיין לא מגובש וצריך לתת לגורמים השונים את הגמישות לקבוע את הפתרון, בין אם זאת תהיה קלפי ניידת, בין אם זה יהיה אמבולנס שיביא את המצביע לקלפי. מה שיוחלט. לכן אני מציע שבסעיף קטן (ט) תיקבע הוראה יותר כללית שתבטיח את האפשרות של המנהל הכללי לקבוע בצו בריאות העם את ההוראות.
אסתי ורהפטיג
בסדר. גם לעניין היציאה.
תומר רוזנר
בדיוק. תחשבי מה את רוצה שייכתב שמכסה את כל האפשרויות.
רון אלמוג
כרגע המודל שיש בחוק הוא קלפי ייעודית שהמבודדים יכולים להגיע ולהצביע בקלפי הייעודית הזאת.
תומר רוזנר
זה לא מה שכתוב בחוק. קלפי ייעודית יכולה בהחלט להיות קלפי ניידת כמו שקורה עם החיילים.
רון אלמוג
אני אומר שזה המודל שאנחנו יכולים להיערך אליו.
תומר רוזנר
זה לא מחייב.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא. אני לא מקבל את ההצעה הזאת.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
גם אני לא מקבלת את זה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
חבל לך להשלים את המשפט. המשפט הזה לא יעבור. מה זה אתם יכולים להיערך אליו? מנהל הבחירות המקומיות והמפקח על הבחירות יכול להיערך למשהו אחר.
רון אלמוג
אחד הפתרונות כמו שהציע חבר הכנסת גינזבורג זה גם להאריך את ימי ההצבעה. כלומר, כמו שאמרנו, הקורונה - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה לא יעזור לך כי הם עדיין מבודדים.
רון אלמוג
למבודדים יש לנו את הפתרון. הבעיה היא עם החולים המאומתים. יש פתרונות שאנחנו בוחנים. כרגע זה לא סותר את זה שאנחנו רוצים לבדוק פתרון רחב יותר ויתאים לרשויות מקומיות גם לבחירות מיוחדות, לבחירות כלליות לרשויות המקומיות, אבל כרגע המודל שאנחנו נערכנו אליו הוא המודל הזה. אני אומר שעדיין קיים שיח פנים ממשלתי כדי למצוא פתרונות אחרים, שיח פנים ממשלתי יחד עם ועדת הבחירות המרכזית.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
תקיימו את השיח הזה בצורה קצת יותר מהירה ותגיעו למסקנות אחרות שיאפשרו את מה שאנחנו מציעים. זה תיקון שנכניס, עד הבחירות בתל מונד.
תומר רוזנר
אנחנו נציע שלושה תיקונים. בסעיף קטן (א) אנחנו נתקן את ההגדרה של חייב בידוד כך היא תחול על כל מי שחייב בידוד לפי צו בריאות העם.

התיקון השני יהיה בסעיף קטן (ג) שבסופו ייאמר שקלפי ייעודית יכול ותהא קלפי ניידת. ההחלטה תהיה במישור המשפטי. קלפי ניידת קיימת אצל חיילים.

התיקון השלישי יהיה בסעיף קטן (ט).
אסתי ורהפטיג
יש לי נוסח. אני לא יודעת אם הוא מוסכם על חבריי.

"הצבעה של מי שחלה עליו חובת בידוד תהיה בהתאם להוראות המנהל הכללי של משרד הבריאות". אפשר לומר כאמור בסעיף קטן (א).
תומר רוזנר
זה רחב מדי. הוא לא יכול עכשיו לשנות.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
הוא גם לא יכול לשלול זכות הצבעה.
אסתי ורהפטיג
זאת לא הכוונה.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
הוא יכול להגיד אל תצאו מהבית ואתם תגידו שאין לכם אופציה להביא את הקלפי לשם.
אסתי ורהפטיג
אולי נגיד "אופן ההצבעה".
תומר רוזנר
גם לא אופן הצבעה כי אופן הצבעה זה נקבע בחוק.
אסתי ורהפטיג
אולי תנאים לעניין. אולי הוראות לעניין.
רון אלמוג
דווקא בגלל המורכבות של זה, אני חושב שאנחנו נמצא הסדר ואנחנו נביא את האיזון בפני הממשלה ואחר כך בפני הכנסת כדי לראות את העלות התפעולית, התקציבית, את העלות של פגיעה בטוהר מידה, את כל העלויות וכדי לראות את האיזון הנכון. אני חושב שזה איזון שצריך לבחון אותו. אני לא חושב שאנחנו היום יודעים לומר בדיוק מה המשמעויות.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
תמצאו את הדרך.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש בחירות בעוד שבועיים.
רון אלמוג
לכן אנחנו מציעים כרגע לאשר את הצעד הראשון והמשמעותי שיאפשר למבודדים להצביע בקלפי ייעודית.
עמי ברקוביץ
כולל מבודדים עם תסמינים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
תקשיבו, יש לנו בחירות בעוד שבועיים. השר שלכם לחץ שנקיים את הדיון הזה היום. אני רוצה להצביע עליו היום. או שאנחנו מצביעים עליו היום או שאתם מתחילים לחפש עכשיו פתרון ותביאו את זה בחזרה לוועדה. מה שאתם רוצים. אני חושבת שבנוסח הזה יש לכם את הזמן למצוא את הפתרון לעשרה מבודדים שיש לכם בתל מונד. אחרי כן, אם יהיו בחירות אחרות ויהיו לכם קשיים אחרים, נתקן את זה. קדימה. תחליטו מה שאתם רוצים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
את סעיף (ד) את משאירה כך, לשיקול דעת השר?
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כן. הנה, יש לו שיקול דעת.
תומר רוזנר
אתה רוצה לתת להם גמישות.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
תהיה לכם גמישות. יש לנו חמש דקות להגיע להסכם על סעיף (ט). בבקשה מכם.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
רציתי לשאול את היועץ המשפטי לגבי האופציה. באופן חגי וחד פעמי, שיהיה מישהו נאמן על הזכות הזאת, שהחולה בוחר אותה. יש את האפשרות הזאת|?
היו"ר מיקי חיימוביץ'
לא ניכנס לזה עכשיו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה מזכיר הקלפי.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
תומר וגברתי, בבקשה תגיעו לסיכום.
תומר רוזנר
אנחנו מכסים בהוראה כרגע את השהייה בקלפי. אנחנו צריכים להוסיף שהוראות המנהל הכללי יכולות להתייחס גם לאופן ההגעה לקלפי ממקום הבידוד וחזרה למקום בידוד.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
זה בסעיף (ט)?
אסתי ורהפטיג
אבל תומר, זה לא בהכרח. אחד הפתרונות עליו דיברנו היה שהקלפי מגיעה אל האדם.
תומר רוזנר
אלה השוהים במקום הקלפי. זה מכוסה. כרגע כתוב השוהים במקום הקלפי יפעלו לפי ההוראות. זה כולל גם אם הקלפי מגיעה אליו. אנחנו צריכים להוסיף את ההגעה אל הקלפי וממנה. אנחנו נוסיף את הדבר הזה. הניסוח המדויק, ננסח אותו בהמשך, אבל המהות שלו תהיה שההוראות של המנהל הכללי יכולות לכסות גם את אופן ההגעה אל הקלפי ממקום הבידוד וחזרה ממקום הקלפי למקום הבידוד.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
זה לא כמו שהקלפי באה אליו.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
האופציה הזאת תהיה קיימת.
תומר רוזנר
כן.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
זה יאפשר את האופציה הזאת שהקלפי מגיעה אליו.
תומר רוזנר
זה משאיר לכם את האופציות פתוחות.
רון אלמוג
לא. זה מחייב לבחור באחת משתי האופציות של קלפי ניידת שמגיעה הביתה או לאפשר לחולים מאומתים לצאת מהבית לקלפי ייעודית. אני אומר שאלה פתרונות שאין הסכמה בתוך הממשלה ואנחנו מנסים למצוא פתרון מאוזן יותר שיאפשר לחולים מאומתים להצביע אבל לא בהכרח בשני הפתרונות האלה.
תומר רוזנר
מה האפשרויות? כמו מה?
רון אלמוג
עלו כאן רעיונות להאריך את ימי ההצבעה, עלו כאן רעיונות של אמבולנסים כדי להביא את האנשים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
זה אופן ההגעה. אין בעיה. האמבולנס מכסה את אופן ההגעה.
רון אלמוג
כרגע אין לנו עדיין את הפתרון כדי להבין את המשמעויות.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
יש לכם שבועיים למצוא אותו. יש לכם שבועיים למצוא את הפתרון הזה. זה לא בשמיים.
רון אלמוג
תמיד יש פתרון. גם שני הפתרונות האלה הם פתרונות אבל הם פתרונות שיש בהם מחירים בריאותיים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
לפי הנוסח הזה אתם תצטרכו למצוא את הדרך בה אתם מסדרים את הדבר הזה. יש לכם שבועיים לעשות את זה.

מי בעד הנוסח הזה?
תומר רוזנר
עם התיקונים עליהם דיברנו.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
מי בעד הנוסח הזה עם התיקונים שדיברנו עליהם? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושר
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
אני עדיין חושב שאתם מסבכים דבר שאפשר לפתור בקלות ולכן אני לא אצביע בעד.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אתה נגד או אתה נמנע?
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
אני נמנע.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני מודיעה שהנוסח כפי שקראנו עכשיו עם השינויים התקבל ויועבר לקריאה שנייה ושלישית.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אם אפשר לקרוא כבר עכשיו למשרד הפנים והבריאות להביא לנו חוק שיהיה ערוך כבר למצב שבו יש מצב בחירות אחר. רבותיי, זה הולך לקרות. בקרוב בחירות כלליות. זה לפתחנו. זה אולי לא לוועדה הזאת אבל תיערכו לזה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
תודה רבה. הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 10:01.

קוד המקור של הנתונים