ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 22/09/2020

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 218) (שינוי המונח נכה), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
22/09/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 68
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שלישי, ד' בתשרי התשפ"א (22 בספטמבר 2020), שעה 9:40
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שינוי המונח נכה), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
אוסאמה סעדי
חוה אתי עטייה
אורלי פרומן
עידן רול
קטי קטרין שטרית
חברי הכנסת
אליהו חסיד
יעקב אשר
מוזמנים
מאיר שפיגלר

מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי

דינה לוין - מנהל תחום, המוסד לביטוח לאומי

הילה שור - עו"ד, המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
מאיר פרץהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שינוי המונח נכה), התש"ף-2020, פ/275/23, הצעת ח"כ יעקב אשר
היו"ר חיים כץ
שלום לכולם, היום יום שלישי, ד' בתשרי התשפ"א, 22 בספטמבר 2020, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שינוי המונח נכה), התש"ף-2020, פ/275/23. זו הצעתם של חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני. הצעת החוק הזאת נדונה בשבוע שעבר. היו כל מיני תלונות של ארגוני נכים שנפגעים מהאירוע הזה. אנחנו נעביר את זה בקריאה ראשונה. הצעת החוק לא תקודם מעבר לזה בלי שנערוך שיחות ונגיע להסכמות עם כולם. אנחנו מקדמים חקיקה על מנת לעזור ולא על מנת לפגוע. אף חבר כנסת שמחוקק לא מתכוון לפגוע באוכלוסיות. אנחנו נעביר את זה בקריאה ראשונה, יש איתנו כאן את מנכ"ל הביטוח הלאומי ואת המציע – חבר הכנסת אשר. מעבר לקריאה הראשונה אנחנו עוצרים. אנחנו ננסה להגיע עם כולם להבנות ואז נראה אם אנחנו ממשיכים איתה או קוברים אותה. היועצת המשפטית תקרא את הצעת הנוסח.
ענת מימון
"הצעת חוק הביטוח הלאומי (החלפת המונח "נכה)
תיקון סעיף 1
1.
בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן החוק העיקרי), בסעיף 1,
בהגדרה "הסכום הבסיסי", בפסקה (1) שבה –(2) בכל מקום, במקום "נכות" יבוא "מוגבלות".

תיקון סעיף 10
1.
בסעיף 10 לחוק העיקרי, במקום "נכות" יבוא "מוגבלות".

תיקון סעיף 50
1.
בסעיף 50 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "נכות" יבוא "מוגבלות".

תיקון סעיף 62א
1.
בסעיף 62א לחוק העיקרי, בכותרת השוליים, במקום "נכה" יבוא "עם מוגבלות".
ענת מימון
כרגע הסעיפים האלה של פרק ה' של ביטוח נפגעי עבודה אנחנו לא נוגעים בהם, זה מה שסוכם. אני עוברת לעמוד 3.

"תיקון כותרת פרק ט'
36.
בכותרת פרק ט' לחוק העיקרי, במקום "נכות" יבוא "מוגבלות".

תיקון סעיף 195
37.
בסעיף 195 לחוק העיקרי –(1) בהגדרה "נכה", בכל מקום, במקום "נכה" יבוא "אדם עם מוגבלות",
ובמקום "כנכה" יבוא "כאדם עם מוגבלות".(2) בהגדרה "עקרת בית נכה", במקום "נכה" יבוא "עם מוגבלות".

תיקון סעיף 196
38.
בסעיף 196 לחוק העיקרי –(1) בכותרת השוליים, במקום "לגמלת נכות" יבוא "לגמלת מוגבלות".(2) בכל מקום, במקום "נכה" יבוא "אדם עם מוגבלות", ובמקום "ונכה"
יבוא "ואדם עם מוגבלות".

תיקון סעיף 197
39.
בסעיף 197(ב)(3) לחוק העיקרי, במקום "נכה" יבוא "אדם עם מוגבלות".

תיקון סעיף 198
40.
בסעיף 198 לחוק העיקרי, במקום "נכה" יבוא "עם מוגבלות".

תיקון סעיף 199
41.
בסעיף 199 לחוק העיקרי, במקום "נכות" יבוא "מוגבלות".

תיקון סעיף 200
42.
בסעיף 200 לחוק העיקרי, במקום "נכה" יבוא "אדם עם מוגבלות", ובמקום "לנכה" יבוא
"לאדם עם מוגבלות".

תיקון סעיף 201
43.
בסעיף 201 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "נכה" יבוא "אדם עם מוגבלות".

תיקון סעיף 202
44.
בסעיף 202 לחוק העיקרי, במקום "נכה" יבוא "אדם עם מוגבלות", במקום "לנכה"
יבוא "לאדם עם מוגבלות", ובמקום "הנכות" יבוא "המוגבלות".

תיקון סעיף 203
45.
בסעיף 203 לחוק העיקרי, במקום "ונכה" יבוא "ואדם עם מוגבלות", ובמקום "נכות"
יבוא "מוגבלות".

תיקון סעיף 206
46.
בסעיף 206 לחוק העיקרי, במקום "לנכה" יבוא "לאדם עם מוגבלות",
במקום "הנכים" יבוא "האנשים עם מוגבלות", במקום "נכה" יבוא
"אדם עם מוגבלות", במקום "נכות" יבוא "מוגבלות",
ובמקום "שהנכה" יבוא "שהאדם עם מוגבלות".

תיקון כותרת סימן ד' בפרק ט'
47.
בכותרת סימן ד' בפרק ט' לחוק העיקרי, במקום "נכות" יבוא "מוגבלות".

תיקון סעיף 208
48.
בסעיף 208 לחוק העיקרי, בכל מקום למעט בסעיף קטן (ה), במקום "נכות"
יבוא "מוגבלות", במקום "הנכות" יבוא "המוגבלות", ובמקום "הנכים" יבוא
"האנשים עם המוגבלות".

תיקון סעיף 209
49.
בסעיף 209 לחוק העיקרי, במקום "נכה" יבוא "אדם עם מוגבלות" ובמקום
"לנכה" יבוא "לאדם עם מוגבלות".

תיקון סעיף 210
50.
בסעיף 210 לחוק העיקרי, במקום "הנכה" יבוא "האדם עם מוגבלות".

תיקון סעיף 211
51.
בסעיף 211 לחוק העיקרי, במקום "נכות" יבוא "מוגבלות".

תיקון סעיף 214
52.
בסעיף 214 לחוק העיקרי, במקום "נכה" יבוא "אדם עם מוגבלות",
במקום "נכותו" יבוא "מוגבלותו", במקום "הנכה" יבוא "האדם עם מוגבלות",
במקום "הנכות" יבוא "המוגבלות", ובמקום "שהנכה" יבוא "שהאדם עם מוגבלות".

תיקון סעיף 215
53.
בסעיף 215 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "נכה" יבוא "אדם עם מוגבלות".

תיקון סעיף 219
54.
בסעיף 219 לחוק העיקרי, במקום "לנכותו" יבוא "למוגבלותו".

תיקון סעיף 220
55.
בסעיף 220 לחוק העיקרי –(1) בכותרת השוליים, במקום "לנכים" יבוא "לאנשים עם מוגבלות".(2) בסעיף קטן (א), במקום "לנכים" יבוא "לאנשים עם מוגבלות".

תיקון סעיף 220א
56.
בסעיף 220א לחוק העיקרי, במקום "נכה" יבוא "אדם עם מוגבלות".

תיקון סעיף 220ב
57.
בסעיף 220ב לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "הנכות" יבוא "המוגבלות".

תיקון כותרת סימן ו' בפרק ט'
58.
בכותרת סימן ד' בפרק ט' לחוק העיקרי, במקום "ילד נכה" יבוא "ילד עם מוגבלות".

תיקון סעיף 221
59.
בסעיף 221 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "ילד נכה" יבוא "ילד עם מוגבלות",
ובמקום "לנכה" יבוא "לאדם עם מוגבלות".

תיקון סעיף 222
60.
בסעיף 222 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "נכה" יבוא "עם מוגבלות",
במקום "הנכה" יבוא "עם המוגבלות", ובמקום "נכותו" יבוא "מוגבלותו".

תיקון סעיף 222א
61.
בסעיף 222א לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "נכה" יבוא "עם מוגבלות",
ובמקום "הנכה" יבוא "עם המוגבלות".

תיקון סעיף 222ב
62.
בסעיף 222ב לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "נכים" ו"נכה"
יבוא "עם מוגבלות.

תיקון סעיף 222ב1
63.
בסעיף 222ב1 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "הנכה" יבוא "עם המוגבלות".

תיקון סעיף 239
64.
בסעיף 239(ב) לחוק העיקרי, במקום "נכות" יבוא "מוגבלות".

תיקון סעיף 245
65.
בסעיף 245(א)(2)(ג) לחוק העיקרי, במקום "נכות" יבוא "מוגבלות".

תיקון סעיף 246
66.
בסעיף 246(ב)(4) לחוק העיקרי, במקום "נכות" יבוא "מוגבלות".

תיקון סעיף 251
67.
בסעיף 251 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "נכות" יבוא "מוגבלות",
במקום "לנכה" יבוא "לאדם עם מוגבלות", במקום "הנכות" יבוא "המוגבלות",
ובמקום "בנכה" יבוא "באדם עם מוגבלות".

תיקון סעיף 251א
68.
בסעיף 251א(ב) לחוק העיקרי, במקום "לנכה" יבוא "לאדם עם מוגבלות".

תיקון סעיף 310
69.
בסעיף 310 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "נכות" יבוא "מוגבלות",
במקום "הנכות" יבוא "המוגבלות" ובמקום "ילד נכה" יבוא "ילד עם מוגבלות".
למעט התייחסויות לקצבת נכות לנפגעי עבודה.

תיקון סעיף 315א
70.
בסעיף 315א לחוק העיקרי, בהגדרה "ועדת עררים", בפסקה (2) שבה, במקום
"לילד נכה" יבוא "לילד עם מוגבלות".

תיקון סעיף 315ב
71.
בסעיף 315ב(ב)(2), במקום "נכותו" יבוא "מוגבלותו".

תיקון סעיף 315ד
72.
בסעיף 315ד לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "נכות" יבוא "מוגבלות".

תיקון סעיף 315ו
73.
בסעיף 315ו(א)(2), במקום "נכות" יבוא "מוגבלות".

תיקון סעיף 315י
74.
בסעיף 315י, במקום "הנכות" יבוא "המוגבלות".

תיקון סעיף 320
75.
בסעיף 320, בכל מקום, במקום "נכות" יבוא "מוגבלות",
במקום "הנכות" יבוא "המוגבלות" ובמקום "נכותו" יבוא "מוגבלותו".

תיקון סעיף 323
76.
בסעיף 323 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "נכותו" יבוא "מוגבלותו",
במקום "הנכה" יבוא "האדם עם המוגבלות" ובמקום "נכות" יבוא "מוגבלות".

תיקון סעיף 335
77.
בסעיף 335(ז) לחוק העיקרי, במקום "נכות" יבוא "מוגבלות".

תיקון סעיף 345
78.
בסעיף 345(א) לחוק העיקרי, במקום "נכות" יבוא "מוגבלות".

תיקון סעיף 351
79.
בסעיף 351 לחוק העיקרי, בכל מקום למעט בסעיף קטן (יא)(2ג)(א)
[נכות כמשמעותה חוק הנכים], במקום "נכות" יבוא "מוגבלות",
ובמקום "נכה" יבוא "אדם עם מוגבלות".

תיקון סעיף 367ב
80.
בסעיף 367ב(2)(ג) לחוק העיקרי, במקום "נכה" יבוא "אדם עם מוגבלות".

תיקון סעיף 398
81.
בסעיף 398(א2)(5) לחוק העיקרי, במקום "נכות" יבוא "מוגבלות".

תיקון לוח י'
82.
בלוח י' לחוק העיקרי, בפרט 8, בטור ב', במקום "נכות" יבוא "מוגבלות". "אני רק אעיר שני דברים: עברנו על כל החוק, כמובן שאם יש עוד שינויים שהוועדה תסמיך אותנו להכניס באותה הרוח, נשנה "נכה" ל-"אדם עם מוגבלות". אני מעירה שיש חוקים שמפנים לחוק הביטוח הלאומי. גם אותם נצטרך לתקן לקראת קריאה שנייה ושלישית בהתאם למה שיוחלט.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
וגם את תקנות הפנסיה.
ענת מימון
יש תקנות שהביטוח הלאומי יצטרך לתקן ברוח זו. כרגע נכי עבודה לא נכנס. צריך לחשוב על היחס לחוקים אחרים שלא מפנים לחוק הביטוח הלאומי, כמו חוק הנכים, רדיפות הנאצים.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
נכי צה"ל.
ענת מימון
נכי צה"ל. צריך לבדוק מה עושים שם עם המונח.
היו"ר חיים כץ
נכי רדיפות הנאצים לא יהיה רלוונטי עוד עשר שנים.
ענת מימון
אבל צריך לשקול גם את זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז חוק הנכים יישאר בשמו?
היו"ר חיים כץ
הכול יצטרך להשתנות. אבל עזוב, אתה איחרת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא איחרתי.
היו"ר חיים כץ
לא הגעת בזמן, אני לא נוזף בך, אבל איחרת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
איחרת, נקודה.
ענת מימון
הערה אחרונה שהערנו בדיון הקודם ואחזור עליה: המונח "אדם עם מוגבלות" לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות זה לא אותו מונח. אנחנו לא מנסים ליצור שוויון בין שתי הקבוצות. לכן צריך למצוא מונח שונה מעט על מנת להדגיש את השונות.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
אז זה לא שרירותי.
היו"ר חיים כץ
אני חוזר ואומר: החוק הזה לא יקודם מעבר לקריאה הראשונה. עד שלא יגיעו לכל ההסכמות עם כל הגופים החוק לא יקודם. חבר הכנסת אשר, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני אחזור על מה שאמרתי בישיבה הקודמת: אם מישהו עושה דבר טוב ועל ידי זה נגרם גם דבר לא טוב – חכם שעיניו בראשו לא עושה זאת. אני מכבד כל מילה שאומר היושב-ראש, אנחנו נקדם את זה רק כשנראה שהדבר תועלתי ולא גורם נזק. זה שניסו לעשות רעש, בסדר, אנחנו נבחן את הדברים. הנושא הזה חשוב להרבה מאוד אנשים. גם מבחינה דקלרטיבית, גם מבחינה אנושית. כשרוצים ללעוג למישהו אומרים לו: "מה, אתה נכה?". אנחנו עושים שינוי גדול אבל אם השינוי יפגע בזכויות של מאן דהוא אז הוא לא יהיה גם אם היושב-ראש יכריח אותי, והוא לא יכריח אותי.
היו"ר חיים כץ
היושב-ראש לא יפגע בציפורן של מישהו. חבר הכנסת סעדי, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שלום לכולם. יש עמותה בנצרת שדואגת לאנשים עם מוגבלות, במיוחד לעיוורים. הרבה אנשים עם מוגבלות לא אוהבים שאנחנו נקרא להם "נכים". זה חשוב מבחינה תודעתית.
היו"ר חיים כץ
יש גם הפוך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מבחינת זכויות אני לא חושב שהשינוי של השם משפיע. זה רק דקלרטיבי. בערבית לא אומרים נכים אלא "מאותגרים". אני חושב שזה חשוב מבחינת תודעה. אבל אם יש לזה השלכות שפוגעות אז צריך לבחון זאת. אנחנו לא באים לפגוע חס-וחלילה.
היו"ר חיים כץ
קטי שטרית, בבקשה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אני חושבת שהכוונה הייתה טובה. הביצוע קצת מפספס את המטרה. המילה "נכה" היא ניטרלית, זה כמו מצב נתון של משקל. גם אומרים לאדם "שמן, גבוה" זה מצב נתון כמו גובה, משקל ומוצא. לעומת זאת, המילה "מוגבלות" יוצרת תודעה של חוסר מסוגלות, כך שאדם נכה עלול להיתפס כחסר מסוגלות לשאת בנטל. יש נכויות שהופכות עם הזמן לשקופות לאחר שמכירים את האדם במקום העבודה או בלימודים. נכה הוא חלק בלתי-נפרד מהסביבה והוא לא נמדד לפי המוגבלות שלו.

בארצות הברית עברו גם תהליך של שינוי המונח. בהתחלה הם החליפו את המילה - - - שזה "בעל מום" במילה handicap שזה "מוגבל". היום הם מחליפים את זה ב-disable שזה "נכה". אז הם חוזרים דווקא למילה "נכה". נמצא פה מנכ"ל הביטוח הלאומי, אז איך נקרא לנכי צה"ל? "אנשים עם מוגבלות של צה"ל"?

להיות נכה זו לא בושה ולא קללה. אני מתנגדת לשינוי במונח נכה. קיבלתי הרבה פניות מארגוני נכים, מסתבר שלא שאלו את הכלה לרצונה. הארגונים מבקשים שישאירו אותם עם המינוח הקיים. המילה "מוגבלות" פוגעת בהם. קיבלתי גם פוסטים מאוד מרגשים.
היו"ר חיים כץ
תודה, קטי. אנחנו נעביר את זה בראשונה, נעצור, ניכנס לגופו של עניין, נראה מה זה גורם. אמרת פה משהו חשוב לגבי המינוח המתאים לנכי צה"ל. נצטרך לתת את הדעת על זה. אנחנו ניכנס לגופו של עניין. חברת הכנסת עטיה, בבקשה.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
המילה "נכה" זה התיאור של האדם. המוגבלות זה תיאור התפקוד שלו. אז עברו מתיאור האדם לפונקציה שהוא ממלא. יש הרבה סוגי מוגבלות וצריך לבחון זאת. גם מוגבלות זה שרירותי. אפשר להגיד "לקות". עברתי על האתר של האקדמיה ללשון עברית ועל הגלגול של המילה נכה. ב-1948 היה "היעדר כושר", ב-1987 היה "אי-כושר", ב-2014 היה "ליקוי/לקות". ב-2015 חזרו למושג "נכה". זה לא פייר להגיד גם להרבה שחייני אולימפיאדה שהם מוגבלים, עובדה שהם מגיעים להישגים. יש הרבה שאמרו שהמילה "מוגבל" היא פוגענית והמילה "נכה" היא כבר נדושה. אולי יש חלופה למילה מוגבל. אני מברכת באופן כללי על ההצעה אבל אולי אפשר למצוא מילה שלישית. בכל מקרה יש לקבל החלטות מושכלות ולא ליצור שינויים מפליגים.
אורלי פרומן (יש עתיד-תל"ם)
עוד מילה, ברשות אדוני, כמו שקטי אמרה לגבי נכי צה"ל, בסוף יש רמה שנקבעת של אחוזי נכות. גם את זה - - - הרי אנחנו לא נעלים את המילה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא נעלים את המילה, אבל יש לזה חלופה.
אורלי פרומן (יש עתיד-תל"ם)
התוצאה של אחוזי נכות זה שאני נכה.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
זה גם תו נכה, חניית נכה.
אורלי פרומן (יש עתיד-תל"ם)
המושג לא ייעלם.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. זה לא פשוט, אנחנו נעשה כל מה שצריך כדי לבחון זאת, אף אחד לא יתעקש אם לא. נראה שאנחנו טועים – נרד מזה.
אורלי פרומן (יש עתיד-תל"ם)
אז למה אנחנו לא עושים את הבדיקה לפני שאנחנו מעבירים בקריאה ראשונה?
היו"ר חיים כץ
כי חברי כנסת מחוקקים, הם לא בודקים לפני זה. הוא לא חשב על מה שקטי חשבה. אם זה יהיה טוב אז אנחנו יוצרים עכשיו אופציה של רציפות למקרה שיהיו בחירות.

אנחנו מצביעים עכשיו על מנת להעביר למליאה לקריאה ראשונה. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר חיים כץ
שישה בעד, אין נמנעים או מתנגדים. אנחנו נעשה את מה שאמרנו. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00.

קוד המקור של הנתונים