ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 24/08/2020

הצעת צו שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)(רשימת תפקידים בצה"ל לגביהם יחולו הגבלות או איסורים נוספים לפי הוראות סעיפים 5א ו-5ב לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
24/08/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 54
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, ד' באלול התש"ף (24 באוגוסט 2020), שעה 10:15
סדר היום
הצעת צו שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (רשימת תפקידים בצה"ל לגביהם יחולו הגבלות או איסורים נוספים לפי הוראות סעיפים 5א ו-5ב לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
אליהו חסיד
יוראי להב הרצנו
חוה אתי עטייה
מוזמנים
רחלי דיאמנט - רמ"ד סגל ייצוג ותע"צ, מח' ייעוץ וחקיקה, הפרקליטות הצבאי, משרד הביטחון וצה"ל

דניאל הטוול - עוזר יועמש פרט, משרד הביטחון וצה"ל

דרור כהנר - עו"ד, משפטנית, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
סגנית מנהלת הוועדה
אורית ארזי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבתהצעת צו שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (רשימת תפקידים בצה"ל לגביהם יחולו הגבלות או איסורים נוספים לפי הוראות סעיפים 5א ו-5ב לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969), התש"ף-2020
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, היום יום שני בשבוע, 24 באוגוסט 2020, ד' באלול התש"ף. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת צו שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (רשימת תפקידים בצה"ל לגביהם יחולו הגבלות או איסורים נוספים לפי הוראות סעיפים 5א ו-5ב לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969), התש"ף-2020. בבקשה, היועצת המשפטית לוועדה.
נעה בן שבת
החוק קובע שלגבי רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין יחולו גם הגבלה כללית על מי שמילא תפקיד מרשימת התפקידים שתיכף נפרט בצו בשלוש השנים שקדמו לפרישתו. הוא יהיה מנוע במשך שלוש שנים מסיום אותו תפקיד מלקבל זכות ממי שלגביו הופעלה סמכות אכיפה אם לאותו אדם היה קשר להפעלת אותה סמכות. אפשר גם לקבוע לגביו הגבלות או איסורים ספציפיים לשם מילוי תפקידי הרשות, להבטחת טוהר המידות או לשמירת ביטחונם האישי של עובדי הרשות או עובדיה לשעבר, זאת אומרת אפילו בשביל להגן עליו. וכמובן יש מגבלות על השיקולים של הממונה בקביעת ההגבלות. זה התוספת הראשונה בצו שלפנינו.

התוספת השנייה נוגעת לחובה שמוטלת על אדם שמילא תפקיד כזה בשלוש השנים לפני פרישתו, שהוא יהיה חייב אפילו לדווח לממונה על הגבלות באותה רשות על הרצון שלו לקבל תפקיד כזה, כדי שהממונה יוכל במידת הצורך להגיד לו שהוא מנוע מלקבל, חל עליו איסור לקבל. זאת אומרת, ממש יוכל למנוע, לא רק הגבלות אלא ממש למנוע ממנו את קבלת התפקיד הזה.

יש לנו פה שתי תוספות. התוספת הראשונה, כפי שאמרנו, זה הגבלות מכוח החוק וההגבלות הספציפיות, והתוספת השנייה זה הגבלות על חובת דיווח.

רציתי לציין שבמהלך השנים מאז שנחקק התיקון הזה לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) הגיעו אלינו צווים כאלה גם מן הפרקליטות, ממשרד הביטחון, מן המשטרה, וכעת צה"ל גם הביא את רשימת התפקידים שלו. כך אומר הצו:

צו שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (רשימת תפקידים בצה"ל לגביהם יחולו הגבלות או איסורים נוספים לפי הוראות סעיפים 5א ו-5ב לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969), התש"ף-2020

"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5א ו-5ב לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"), לפי הצעת הרמטכ"ל, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 5א(ב)(2) לחוק, אני מצווה לאמור:

רשימת תפקידים לעניין סעיף 5א לחוק


1.
רשימת התפקידים בחיל המשטרה הצבאית, באגף המודיעין, באגף כח האדם ובפרקליטות הצבאית, שלגביהם יחולו הגבלות או איסורים לפי סעיף 5א לחוק, מפורטת בתוספת הראשונה."


נקרא את התוספת הראשונה.

"תוספת ראשונה
(סעיף 1)
1. חיל המשטרה הצבאית
0. קצין משטרה צבאית הראשי;
0. מפקד מרכז שיטור;"
היו"ר חיים כץ
מה זה "מפקד מרכז שיטור"?
נעה בן שבת
אולי הם יכולים להסביר.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אילו הגבלות מבקשים להטיל על בעלי התפקידים האלה? אני משתדל לעקוב אבל היא מקריאה מהר.
נעה בן שבת
אני יכולה להסביר שוב את הדברים. הרשימות האלה מתארות תפקידים שמי שנושא בהם בשלוש השנים שקדמו למועד פרישתו מרשות שנקראת רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין, יחולו עליו הגבלות מלקבל זכות מאדם שכלפיו הוא היה קשור בהפעלת סמכות בידי אותה רשות. ההנחה היא שאותו אדם יודע הרבה ממה שיודעת אותה רשות על הפעלת הסמכות כלפי אותו אדם ולכן לא יכול להיות שעכשיו הוא יתחיל להיות מועסק על ידי אותו אדם או יקבל ממנו זכויות אחרות, בתוך שלוש שנים ממועד סיום התפקיד שלו. זה הגבלה כללית שקבועה בחוק.

בנוסף לכך, בכל גוף כזה, שהוא גוף של אכיפת חוק או איסוף מודיעין, יש ממונה על הגבלות לאחר פרישה, ואותו ממונה יכול להגיד לאדם ספציפי: עליך יש הגבלות ואיסורים ספציפיים. זה צריך להיות "לשם מילוי תפקידי אותה רשות, להבטחת טוהר המידות בה ולשם שמירה על ביטחונם האישי של עובדי הרשות או עובדיהם לשעבר", כלומר לפעמים זה יכול להיות אפילו הגנה עליו כדי שהוא לא ייחשף.
היו"ר חיים כץ
יש פה מישהו ממשרד הביטחון? מה זה מפקד? באגף כוח אדם, מפקד יחידת חקירות פנים. כמה מפקדים כאלה יש?
דניאל הטוול
יש לנו מפקד אחד בכל הצבא. הוא במילואים בדרגת אל"מ.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
מה זה חוס"ן?
דניאל הטוול
חוס"ן זה חקירות, סיכול וניטור.
היו"ר חיים כץ
מה זה ראש תחום? איזו דרגה זו?
דניאל הטוול
רב-סרן.
היו"ר חיים כץ
כמה כאלה יש? אני רואה שנסחפתם בצו. מה זה ראש מדור פוליגרף?
רחלי דיאמנט
ראש מדור פוליגרף הוא מפקד בדרגת רב-סרן שאחראי על כל נושא הפוליגרף בצבא.

אני ממחלקת הייעוץ והחקיקה בפרקליטות הצבאית. תפקידי הוא רמ"ד סגל, ייצוג ותע"צ.
דניאל הטוול
אני ע' יועמ"ש פרט.
היו"ר חיים כץ
מה זה ראש מדור התאמה ביטחונית?
רחלי דיאמנט
ראש מדור התאמה ביטחונית הוא קצין בדרגת רב-סרן שאחראי על כל ענייני ההתאמה הביטחונית בצה"ל.
היו"ר חיים כץ
מה זה התאמה ביטחונית?
דניאל הטוול
הוא עוסק בסיווג, הטיפול בהשגות על כך, אופן ההליך, כיצד הוא יתבצע.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
ראש המדור לא עוסק בתשאול של אנשים, לפי הבנתי הוא לא רואה את הנשאלים ואת אלו שעוברים סיווג, הוא רק מפקח על התהליך ומפקד על היחידה. למה יש להטיל עליו ספציפית מגבלות אם הוא לא נחשף אישית לאנשים?
דניאל הטוול
לראש המדור יש את הסמכות לקבל את ההחלטות, הוא האוטוריטה הקובעת.
היו"ר חיים כץ
מה זה מפקד מרכז שיטור? כל כמה זמן הוא מתחלף?
דניאל הטוול
מפקד מרכז השיטור אחראי על כל ההיבטים של מרכז השיטור.
היו"ר חיים כץ
מה זה מרכז שיטור?
דניאל הטוול
מרכז שיטור הוא המרכז בצה"ל שאחראי על כל מערך השיטור בצבא ההגנה לישראל.
היו"ר חיים כץ
מה זה שיטור בצבא ההגנה לישראל?
רחלי דיאמנט
סמכויות של מעצר.
היו"ר חיים כץ
אני לא מאשר את הצו הזה.
נעה בן שבת
למרות שאני רוצה לציין שהסמכות - - -
היו"ר חיים כץ
הם הולכים באופן כוללני. הם יכולים להכניס מחר את מי שהם רוצים. העסק לא עובד כך. אני רוצה הגדרות מסודרות על אנשים. אם אני הולך להגביל אנשים, אני לא מוכן לתת לכם את הקרדיט שמתי שתרצו תוכלו לסמן אנשים ולעשות איתם מה שאתם רוצים. היריעה פה גדולה מדי. לקחתם לעצמכם חופש פעולה גדול מדי, צימחתם כנפיים ענקיות. זה לא עובד. אני מאמין בצבא אבל אני כרגולטור צריך לתת לכם אישור. אני חושב שנסחפתם בצורה דרמטית. תודה רבה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אני מסכים איתך, אדוני היושב-ראש.
נעה בן שבת
אתה מבקש פירוט של הענפים, כמה אנשים יש בכל קטגוריה.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה לדעת כמה אנשים, שמות, תפקידים, פירוט. הם באים אלינו כאילו אנחנו שכונה. אנחנו רגולטור. ברגע שאני נותן לו מנדט ואני מצביע, הוא מקבל אפשרות לעשות מה שהוא רוצה, והוא חושב שאני חותם לו בליינד. אני לא חותם בליינד.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
עוד סוגיה, גברתי היועצת המשפטית, אם קצין משטרה או כל בעל תפקיד ביומו הראשון בתפקיד פוגש אדם ומחליט החלטה לגביו, ואחרי ארבע שנים מסיים את הקדנציה. זאת אומרת ששבע שנים אחרי שהוא פגש את אותו אדם הוא לא יוכל לעשות שום אינטראקציה איתו לפי ההגבלות האלה.
נעה בן שבת
החוק מדבר על שלוש שנים מיום סיום תפקידו.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
בתום סיום התפקיד. זאת אומרת, אם ביום הראשון לתפקיד פגשתי אדם, סיימתי קדנציה אחרי ארבע שנים. זאת אומרת ששבע שנים אחרי שפגשתי את אותו אדם לא אוכל לנהל שום אינטראקציה איתו. איך זה הגיוני?
היו"ר חיים כץ
לא הגיוני.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אולי ממועד האינטראקציה האחרונה עם אותו אדם.
נעה בן שבת
זה גם מה שקבוע לגבי כל הרשימות של בעלי התפקידים בפרקליטות ובמשרד הביטחון.
היו"ר חיים כץ
הגיע הזמן לעשות סדר.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אבל פה מדובר ברבי-סרנים ובסרנים, לא באלופים ותתי-אלופים. יש פה אנשים שהם סרנים, ולפעמים סגנים בצה"ל, אנשים בני 20 פלוס.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים