ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 17/08/2020

תקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת



5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
17/08/2020


מושב ראשון



פרוטוקול מס' 47
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ז באב התש"ף (17 באוגוסט 2020), שעה 11:00
סדר היום
הצעת תקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט) התש"ף - 2020
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
חוה אתי עטייה
מוזמנים
שירלי אברמוביץ' - מנהלת מחלקה בכירה, משרד הבריאות

מירי כהן - מנהלת תחום בכיר קשרי ממשל ותכניות לאומיות, משרד הבריאות

עדי נועם סביר - עו"ד, מנהלת מחלקה בכירה ייעוץ משפטי חינוך מיוחד, משרד החינוך
ייעוץ משפטי
יעל סלנט
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
מאיר פרץ


הצעת תקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט) התש"ף - 2020
היו"ר חיים כץ
שלום לכולם, היום יום שני, כ"ז באב התש"ף ,17 באוגוסט 2020. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא הצעת תקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט) התש"ף - 2020.

משרד הבריאות נמצא פה? הנה הם נכנסים. היועצת המשפטית של הוועדה, אנא הסבירי על הנושא.
יעל סלנט
החוק, חוק החזקת תכשירי אפינפרין במוסדות חינוך, נחקק בשנת 2018 וקבע חובה להחזיק תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך במובן הרחב שלהם. לא רק מוסדות לפי חוק לימוד חובה אלא גם כל בתי הספר המקצועיים, מחוק החניכות, מעונות יום 0–3 שיש בהם יותר מעשרה ילדים. זו הגדרה מאוד רחבה. התקנות שלפנינו קובעות את הפרטים: באיזה מינון יהיה המזרק, איפה הוא יוצב, אלו שלטים יוצבו כדי להפנות אליו, ואיך בודקים את התקינות שלו ושהאריזה סגורה. אלו הוראות שהוסמכנו בחוק לקבוע בתקנות. עכשיו, בשעה טובה, אנחנו קובעים אותן ואפשר יהיה להציב את המזרקים כפי שנדרש.

בדיונים שהיו בכנסת ה-20, הצעת חוק שהוביל חבר הכנסת יהודה גליק, נאמר לנו שהתכשירים האלה הם תכשירים מצילי חיים ממש ויכולים להציל את חייו של ילד אלרגי. הובאו כאן גם דוגמאות של מקרים כאלה שהיו. פה אנחנו קובעים את הפרטים.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. אנא הקריאי את נוסח התקנות.
יעל סלנט
אלו תקנות של שר הבריאות בהתייעצות עם שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ושר החינוך. עם שני האחרונים קוימה חובת ההיוועצות.

" בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ג), ו-8 לחוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח–2018 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר החינוך ושר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות
1.
בתקנות אלה –



"חוק לימוד עזרה ראשונה" – חוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר, התשס"א-2001.



"חשד לתגובה אלרגית מסכנת חיים" – תגובה הכוללת אחד או יותר מהסימנים האלה, המעלים חשש כי מדובר במצב מסכן חיים: קשיי נשימה, פריחה מגרדת, נפיחות בלוע ובאיברי גוף נוספים, איבוד הכרה וכדומה.



"המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות, לרבות עובד משרד הבריאות שהמנהל הסמיכו לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן.



"מכשיר החייאה" – כהגדרתו בחוק לימוד עזרה ראשונה.

מינון תכשיר אפינפרין
2.
מחזיק במוסד חינוך יחזיק תכשיר אפינפרין, אחד לפחות, בכל מינון שמתאים לגילאי התלמידים הלומדים באותו מוסד, וזאת בהתאם למינונים אלה:



(1) במוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים בכיתה ב' ומטה – מזרק במינון 0.15 מיליגרם.



(2) במוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים בכיתה ג' ומעלה – מזרק במינון 0.3 מיליגרם."
יעל סלנט
כמובן שבמוסד חינוך שיש גם וגם אז יהיה צריך להציב אחד מכל מינון. נמשיך בהקראה:

"מיקום תכשיר האפינפרין

3.
(א) מחזיק במוסד חינוך יציב את תכשיר האפינפרין במקום מרכזי ונגיש במוסד החינוך, הזמין בכל שעות הפעילות של המוסד, בתוך ארון או מגירה ייעודיים הניתנים לפתיחה בנקל, בגובה שלא יפחת מ-140 סנטימטרים ולא יעלה על 160 סנטימטרים מגובה הרצפה, ובלבד שמקום האחסון מצוי הרחק מהישג ידם של ילדים".
יעל סלנט
זה בעצם בא להבטיח שזה לא יהיה נגיש לילדים אבל מצד שני זה יהיה נגיש למי שצריך לעשות שימוש בתכשיר, כי צריכה להיות תגובה מהירה על מנת להציל חיים. מיד נפרט את סדר הפעולות במקרה כזה. נמשיך בהקראה:


"(ב) הוחזק במוסד החינוך מכשיר החייאה בהתאם לחוק לימוד עזרה ראשונה ולהוראות לפיו, יוחזק תכשיר האפינפרין בתוך הארון הקבוע הייעודי לאחסון מכשיר ההחייאה, ובלבד שהארון ניתן לפתיחה בנקל, מצוי במקום מרכזי ונגיש במוסד החינוך והרחק מהישג ידם של ילדים
יעל סלנט
כלומר, אם יש במוסד החינוך מכשיר החייאה שהוצב מכוח החוק שהזכרתי – שעוד לא נקבעו תקנות לפיו ולכן אנחנו לא יודעים איפה הוא מוצב – אז תכשיר האפינפרין יוצב יחד איתו, כדי שיהיה מקום אחיד וברור שיש עליו שילוט ברור. נמשיך בהקראה:


"שילוט
4.
מחזיק במוסד חינוך יציב בסמוך למיקום תכשיר האפינפרין שלט המורה על הימצאות התכשיר, נוסח השלט יהיה לפי הנוסח הקבוע בתוספת.

שילוט מכוון
המחוק חוזר על הקבוע בתקנה 6(4)
5.
מחזיק במוסד חינוך יציב שלט אשר מכוון אל מיקומו של תכשיר האפינפרין באמצעות המילים "מזרק אפינפרין" וציון מיקומו, השלט יוצב במקום בולט לעין בכניסה למוסד החינוך ובכל קומה בו".
יעל סלנט
את יתר הפסקה יש למטה אז לא צריך אותה פה. נמשיך בהקראה:

"הוראות נוספות לשילוט
6.
מחזיק במוסד חינוך ידאג כי בשלט כאמור בתקנות 4 ו-5 יתקיימו כל אלה:



(1) הוא בגודל של 40 סניטמטרים על 40 סנימטרים לפחות ועשוי חומר קשיח.



(2) הוא מקובע למקומו באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה.



(3) היה השלט מוצב במקום חשוך – יותקנו סידורי הארה מתאימים, באופן שמלוא תכנו של השלט יואר.



(4) הכיתוב על השלט יהיה באותיות דפוס ברורות וקריאות ובשפה המתאימה לאוכלוסייה הלומדת, דרך קבע, במוסד החינוך.

תנאי החזקת תכשיר האפינפרין ובדיקת תקינותו
7.
(א) תכשיר אפינפרין המוחזק במוסד חינוכי יאוחסן בהתאם להוראות היצרן שלו.



(ב) מחזיק במוסד חינוך יוודא, בעת הצבת תכשיר אפינפרין במוסד החינוך, כי על גבי אריזת התכשיר מסומן התאריך האחרון לשימוש.



(ג) מחזיק במוסד חינוך יבדוק אחת לשלושה חודשים לפחות כי טרם חלף התאריך האחרון לשימוש המסומן על אריזת התכשיר, וכי אריזתו סגורה כאמור בסעיף 2(ד) לחוק, ויתעד בכתב את המועד האחרון בו בדק את תכשיר האפינפרין כאמור, ואת התאריך האחרון לשימוש בתכשיר האפינפרין שהיה במועד אותה בדיקה.



(ד) מחזיק במוסד חינוך יוודא כי תכשיר האפינפרין מוחלף באופן מידי אם הדבר נדרש בהתאם להוראות סעיף 2(א) לחוק".
יעל סלנט
אם חלף מועד התוקף, או אם עשו בו שימוש וצריך מזרק חדש. יש הערה?
עדי נועם סביר
אני עדי מהלשכה המשפטית במשרד החינוך. חשוב לי להעיר בהקשר לתקנה מספר 7 שמי שאחראי זה המחזיק, עובד של המחזיק, או מי מטעמו. ולא עובד מדינה.
יעל סלנט
דיברנו על זה גם לפני הדיון. לפי החוק, מי שאחראי על כל הדברים הללו זה המחזיק. זו יכולה להיות הרשות המקומית, הבעלות של מוסד החינוך וכולי. החובה חלה על המחזיק, אם הוא רוצה לבצע את חובתו באמצעות עובד –זה לא משהו שצריך לכתוב אותו.
עדי נועם סביר
רק ציינתי לפרוטוקול.
יעל סלנט
האחריות, בכל מקרה, היא על המחזיק.
עדי נועם סביר
אוקיי, מקובל.
יעל סלנט
"סדר הפעולות בעת חשד לתגובה אלרגית מסכנת חיים
8.
בעת חשד לתגובה אלרגית מסכנת חיים, ובהיעדר הוראה רפואית אחרת ביחס לאדם שלגביו עולה חשד כאמור, יש לפעול על פי סדר הפעולות הבא:



(1) יש להתקשר למוקד חירום למספר 101, ככל שהדבר מתאפשר בנסיבות העניין.



(2) יש לגשת להביא את תכשיר האפינפרין או, במידת האפשר, לבקש מאדם אחר להביאו.



זה כדי שלא ייווצר מצב שהילד נשאר לבד והמורה הולך.



(3) יש לפעול על פי ההנחיות שנמסרות טלפונית על ידי המוקדן, ואם לא מתאפשר ליצור קשר טלפוני עם המוקד, על פי ההנחיות המפורטות בעלון לצרכן המצורף לתכשיר.








תוספת



(תקנה 4)
נוסח שלט שמוצב בסמוך לתכשיר אפינפרין יהיה כלהלן
"מזרק אפינפרין

סדר הפעולות במקרה של חשד לאלרגיה מסכנת חיים ובהיעדר הוראה רפואית אחרת ביחס לאדם שלגביו עולה החשד:
(1) תתקשר למוקד חירום, למספר 101, ככל שהדבר מתאפשר.
(2) גש להביא את תכשיר האפינפרין או, במידת האפשר, בקש מאדם אחר להביאו.
(3) פעל על פי ההנחיות שנמסרות טלפונית על ידי המוקדן, ואם לא מתאפשר ליצור קשר טלפוני עם המוקד, על פי הנחיות העלון לצרכן המצורף לתכשיר."
היו"ר חיים כץ
יש הערות? לא. אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד אישור התקנות, ירים את ידו, מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – אין
נמנעים –אין
התקנות אושרו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, התקנות אושרו. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:20.

קוד המקור של הנתונים