ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 14/07/2020

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת28
ועדת החוקה, חוק ומשפט
14/07/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 54
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שלישי, כ"ב בתמוז התש"ף (14 ביולי 2020), שעה 14:00
סדר היום
הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – היו"ר
איתן גינזבורג
מיכל וונש
יואב סגלוביץ'
עינב קאבלה
מוזמנים
איל זנדברג - ראש תחום משפט ציבורי, משרד המשפטים

גאל אזריאל - מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אודי קלינר - סגן ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

מיכל גולדברג - משנה ליועמ"ש, משרד הבריאות

רננה שחר - יועצת משפטית, רשות התעופה האזרחית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מירה סלומון - ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי

פרופ' חגי לוין - יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, ההסתדרות הרפואית בישראל

גבי לסקי - עו"ד, לשכת עורכי הדין

רן שדמי - מנהל כספים, אגד היסעים
ייעוץ משפטי
גור בליי
תמי סלע
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד


הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, מ/1320
היו"ר יעקב אשר
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020. אנחנו נמשיך מהנקודה בה הפסקנו, לא נחזור אחורה כרגע, אנחנו דוהרים קדימה.
גור בליי
אנחנו בסעיף 12(א). רק למקם אותנו, בישיבה הקודמת הוועדה התחילה לדון בסעיפים שעסקו באופן ספציפי בשורה של פעילויות שמוגבלות, גם בסעיף 8, שעסק בהגבלת פעילות במקומות עבודה, בבתי עסק ובמקומות הפתוחים לציבור ופעילות של מתן שירותים. הוועדה דנה בסעיף 9, הגבלת אירועים, סעיף 10, הגבלת מוסדות חינוך, סעיף 11, הגבלת פעילות מסגרות רווחה, ובדיוק הגענו לסעיף 12, הגבלת פעילות בתחום התחבורה. אני אתחיל להקריא את סעיף (א) ואז נציגי הממשלה הרלוונטיים יסבירו את המהות שלו.

"הגבלת פעילות בתחום התחבורה
12.
(א) הממשלה רשאית, מכוח סמכותה לפי סעיף 4, להתקין תקנות להגבלת הפעילות בתחום התחבורה, בעניינים כמפורט בפסקאות שלהלן ובתנאים המפורטים בהן:
(1) הגבלות על הפעלה של תחבורה יבשתית ותחנות תחבורה יבשתית, לרבות מועדי הפעלתם ומספר השוהים ובכלל זה הנוסעים, ובלבד שהגבלות כאמור ייקבעו בשים לב לפריסה הגאוגרפית שבה ניתן שירות התחבורה היבשתית, לצורכי האוכלוסייה ולנגישות למקומות שבהם מסופקים מוצרים או שירותים חיוניים;
(2) תנאים לעניין שמירת מרחק והפרדה בין השוהים בתחבורה יבשתית או בתחנות תחבורה יבשתית, לרבות התקהלות, ולעניין אופן מכירת כרטיסים והתשלום בעד הנסיעה בתחבורה יבשתית;
(3) חובת בדיקת תסמינים של הנכנסים לתחבורה יבשתית או לתחנת תחבורה יבשתית הנמצאת במבנה או במתחם סגור, ובכלל זה העובדים, ותשאול או קבלת הצהרה מהם, ולעניין קטין – לרבות מהאחראי על הקטין, במועד הכניסה או במועד מוקדם יותר;
(4) הגבלה על כניסה של אדם לתחבורה יבשתית או לתחנת תחבורה יבשתית הנמצאת במבנה או במתחם סגור, ובכלל זה עובד, בשל החשש שהוא עלול להדביק בנגיף הקורונה, על סמך בדיקת תסמינים או תשאול או הצהרה שנערכו לפי פסקה (3);
(5) תנאים להבטחת היגיינה והגנה מפני הידבקות בנגיף הקורונה, לרבות הוראות בדבר הגבלה על הגשת מזון" – ואנחנו מציעים להוסיף: "ותנאים לצריכת מזון בתחבורה יבשתית ובתחנות תחבורה יבשתית;
(6) חובת יידוע של הנוסעים בתחבורה יבשתית בדבר ההוראות שניתנו לפי דין לשם הגנה מפני נגיף הקורונה, הנוגעות לשהותם בתחבורה היבשתית או בתחנת תחבורה יבשתית, שתחול על הגורם אחראי על המקום;
(7) מסירת דיווח או הצהרה מאת הגורם האחראי על המקום לגורם שייקבע בתקנות, על ביצוע הוראות שנקבעו לפי סעיף זה;
(8) חובה על הגורם האחראי על המקום לקיום חובות שיוטלו עליו בהוראות שנקבעו לפי סעיף זה ובלבד שלא ניתן להטיל עליו אחריות לקיום חובה שהוטלה על אדם אחר;" – זה דומה למה שהיה לנו בסעיפים קודמים ואנחנו כמובן נתאים את הנוסח למה שיסוכם.
"(9)
(א) הגבלות על הפעלת כלי טיס, שדות תעופה ומנחתים, לעניין השוהים בהם, לרבות נוסעים ואנשי צוות, וכן לעניין כניסת כלי טיס זרים לשטח ישראל, לרבות לגבי העניינים האמורים בפסקאות (2) עד (8), בשינויים המחויבים, וכן בעניינים כמפורט להלן:


(1) הגבלה על חלוקה או מכירה של מזון או של מוצרים לא חיוניים בכלי טיס;


(2) חובת נוסע למסור מידע שיאפשר יצירת קשר עמו במקרה שמתעורר חשש להדבקה בנגיף הקורונה;


(3) חובת יידוע של הנוסעים בטיסה בין-לאומית בדבר אמצעים להבטחת בריאות הציבור החלים במדינת היעד ומסירת מידע הנוגע לפעולות הנדרשות מנוסע או המומלצות לו לשם צמצום הסיכון להידבקות בנגיף הקורונה.

(ב) בפסקה זו, "איש צוות", "כלי טיס", "כלי טיס זר", "מנחת", "שדה תעופה" ו"שטח ישראל" – כהגדרתם בחוק הטיס, התשע"א–2011‏;
(10) הגבלות לעניין הפעלת כלי שיט, נמלים ומעגנות, לעניין השוהים בהם, לרבות נוסעים ואנשי צוות, וכן לעניין כניסת כלי שיט לשטח ישראל, לרבות לגבי העניינים האמורים בפסקאות (2) עד (8), בשינויים המחויבים; לעניין זה –
"כלי שיט" – כהגדרתו בחוק הספנות (כלי שיט), התש"ך–1960‏;
"נמל" ו"מעגנה" – כהגדרתם לפי פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א–1971‏;
"צוות" – כהגדרתו בחוק הספנות (ימאים), התשל"ג–1973‏.(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א)(9) ו-(10) ייקבעו בהתחשב בזכותו של אזרח ישראלי להיכנס לישראל."רק להשלים – כי יש פה שתי הגדרות שמשתמשים בהן – תסתכלו בסעיף ההגדרות, עמ' 4, הגדרה של תחבורה יבשתית.""תחבורה יבשתית" – תחבורה ציבורית והסעה מיוחדת כהגדרתה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה–1985‏;"זאת אומרת שהכוונה פה לתחבורה ציבורית, לא רכב פרטי. ולגבי תחבורה ציבורית:
""תחבורה ציבורית" – כל אלה
(1) אוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות, כהגדרתם בפקודת התעבורה‏;
(2) מונית כהגדרתה בפקודת התעבורה;
(3) רכבת ארצית כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב–1972‏, ורכבת מקומית כהגדרתה בסעיף 46 לפקודה האמורה;
(4) רכבל כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפעלת רכבל), התשכ"ח–1968‏;"
גאל אזריאל
הסעיף הזה, כמו הסעיפים הקודמים של החינוך והרווחה, עוסק בתחבורה ובא עקב הצורך להקנות סמכויות יותר ספציפיות ומיוחדות שמתאימות לאותו תחום מאשר הסעיף הכללי, סעיף 8, שעוסק בכל מקום הפתוח לציבור. לכן ייחדנו סעיף מיוחד בעניין הזה. נציגי משרד התחבורה נמצאים בזום ואני מציעה שהם יסבירו את ההתייחסות הספציפית.
רן שדמי
כל הסעיפים שכתובים פה בתחום התחבורה הציבורית אלה סעיפים שנדרשנו אליהם עכשיו במסגרת הגל הראשון של הקורונה, שכלל הפחתת שירות, הגבלת מספרי נוסעים באוטובוסים וברכבת, מדידת חום בכניסה לרכבת, שמירה על היגיינה, שמירה על ענייני מזון וכדו'. בעצם לא ביקשנו שום דבר פה שלא נדרשנו אליו בגל הראשון שעברנו בחודשים מרס עד מאי.
היו"ר יעקב אשר
"נדרשנו" אתה מתכוון תוך כדי תנועה. הוא לא זהה לתקש"ח שהוצאתם אז בדברים הללו.
רן שדמי
לפחות ברמה המהותית כל מה שביקשנו פה נדרשנו להנחות את מפעילי התחבורה הציבורית ו/או הנוסעים במהלך מרס-מאי.
היו"ר יעקב אשר
אני שואל האם הדברים שהכנסתם פה הם גם לאור לקחים מהגל הראשון?
רן שדמי
כן.
היו"ר יעקב אשר
פרט, נמק.
רן שדמי
במסגרת הפעילות שלנו מול מפעילי התחבורה הציבורית נדרשנו להטיל כל מיני מגבלות, שינויים ברישוי, הפעלת קבלנים, הנחיות לנוסעים בדברים שחורגים מההסכם שלנו אתם ומרישיון הקו, ועכשיו אנחנו מאגדים את זה פה, במסגרת החוק הזה.
גור בליי
זה נעשה קודם לפי הוראות של שר התחבורה, נכון?
רן שדמי
זה נעשה לפי הוראות של שר התחבורה בהתאם להמלצות של משרד הבריאות והמל"ל.
גור בליי
ועכשיו בעצם ההסדר של התקנות פה בחוק יחליף בצורה מלאה את ההסדר שהיה קודם?
רן שדמי
להבנתי, כן. ככל שאלה יהיו המקרים שנצטרך להתמודד אתם אז כן.
היו"ר יעקב אשר
זה היה לפי הוראות, אפילו לא היה תקש"ח.
גאל אזריאל
בתקנות שעת חירום של הגבלת הפעילות יש הפניה לסמכות שר התחבורה לקבוע הסדרים, פה העלינו את זה לרמה של הממשלה ופירטנו יותר.
היו"ר יעקב אשר
הבנתי. חוק המסגרת בעצם נותן להם את המסגרת ולאחר מכן זה ירד לוועדה שנחליט וזה לא יהיה הוראות השר.
גאל אזריאל
זה יהיה תקנות של הממשלה, כמו כל שאר הסעיפים שבחוק המסגרת, שיובאו בהתאם למה שייקבע בסעיף 4 לאישור של ועדה שתיקבע על ידי הכנסת.
היו"ר יעקב אשר
רציתי לשאול לגבי הנושא הזה של התנאים להבטחת היגיינה, הגנה מפני הידבקות וכו'. לגבי הגשת מזון וצריכת מזון אני מבין, השאלה מה קורה עם נושא חיטוי האוטובוסים? מה המדיניות שלכם? אני רוצה שניכנס לעניין הזה.
רן שדמי
המדיניות שאנחנו הנחינו את מפעילי התחבורה הציבורית וגם את רכבת ישראל היא לבצע ניקוי יסודי בכל סוף יום עם דגש על משטחים - - -
היו"ר יעקב אשר
למה בסוף כל יום? אתה מבין שאוטובוס עושה כמה סבבים ביום.
רן שדמי
אין לנו את התשתית המתאימה בסוף כל נסיעה לבצע ניקוי יסודי כנדרש. זה לא ישים.
היו"ר יעקב אשר
אני לא יודע אם אחרי כל נסיעה אבל יש הרי זמן שהאוטובוס מגיע לאיזושהי מנוחה קצרה כזו או אחרת, מגיע לחניון מוסדר או לחניונים אחרים.
רן שדמי
יש הבדל בין החניה בלילה שהוא מגיע בסוף יום העבודה שלו לבין מקומות ההפסקה שלו באמצע היום. בדרך כלל באמצע היום הוא מגיע לכל מיני מסופונים קטנים שיש שם חניה תפעולית אחת או שתיים, מבנה נהגים וזהו. אין שם שום תשתית שמתאימה לשטיפה של רכבים. בסוף היום האוטובוס מגיע לחניון מסודר, גדול, עם מתקן שטיפה, עם תשתית מתאימה לבצע ניקוי יסודי שנדרש.
היו"ר יעקב אשר
מתקן שטיפה זה בדרך כלל דבר חיצוני, אני מדבר על התזת חומר. לא ניקיון, לא צריך עובד ניקיון מומחה. השאלה היא אם יש איזושהי אפשרות לשקול את זה? אני יורד פה לפרטים שלא קשורים לחוק, אנחנו לא נכניס את זה לחוק כמובן.
רן שדמי
בסוף כל נסיעה – מעבר ליכולת לעשות ניקוי יסודי, מעבר לניקיון עם סמרטוט וכו' – זה כמעט ולא קיים. אין שם את התשתית המתאימה הזו.
היו"ר יעקב אשר
רון, אני לא מדבר על ניקיון יסודי. אני לא יודע מה קורה בעולם, צריך לבדוק את זה. תראה, אחת ההחלטות שקיבלתם, והיא הייתה החלטה נבונה לשעתה, היא להוריד את צפיפות הנוסעים באוטובוסים ל-20 איש, אבל מאוד יכול להיות שאם קיים איזה מיכל התזה כזה או אחר שגם הנהג יכול בהפסקה או בסיום מסלול לעבור אתו, לא באופן הכי יסודי בעולם, זה יוכל אולי לתת לכם את האפשרות לעלות ל-25 נוסעים או משהו כזה. השאלה היא האם אנחנו באמת עושים את כל החשיבה כדי לא להפוך את המקום הזה למדגרה? לפתוח חלונות ושהמזגן לא יעבוד היה רעיון לא חכם, אני לא יודע מאיפה זה הגיע. אבל אחרי שנסוגותם בכם מהעניין הזה, ובצדק שרת התחבורה ביטלה את זה, אני מבקש שתשקלו גם אפשרות לחיטוי של האוטובוסים, אפילו בצורה מינימלית, חוץ מתחילת וסוף יום.
רן שדמי
אנחנו נבחן את האפשרות. בואו נזכור שהנהגים שלנו הם נהגים והם לא מתעסקים בחיטוי או ניקוי יסודי של האוטובוס. בדקנו את האפשרויות האלה בעבר. אם יש פטנטים חדשים אני אשמח לשמוע. בסוף נסיעה זה אירוע תפעולית מאוד-מאוד מורכב. זה כמעט לא ישים.
היו"ר יעקב אשר
השאלה אם זה סוף נסיעה או כשהוא מגיע לחניון כזה או אחר, מסוף זעיר, הוא יורד למנוחה, לשירותים וכו', יכול להיות ששם, אם אתה שם עובד אחד מטעם כול החברות, או שכל חברה שמה עובד שיש לו מתקן הוא יכול לעבור על האוטובוס בצורה לא הכי יסודית בעולם, זה יכול להוריד כמה וכמה אחוזי הדבקה באוטובוס. זו באמת הבעיה הכי גדולה באוטובוס – הצפיפות בתוך האוטובוס והמשטחים. אל תשכח, אלה משטחים שחובה לגעת בהם. זה להחזיק את העמוד, אתה יושב במושב. תחשוב כמה אנשים עברו שם וסביר מאוד להניח שאחד מהם סוחב אתו את הווירוס.
היו"ר יעקב אשר
אני אבדוק את זה. אני אבדוק מה אנחנו יכולים לעשות בנושא.
היו"ר יעקב אשר
אני מציע שתעלה את זה מעלה. אם הייתי במקומכם זה מה שהייתי עושה. משרד הבריאות, יש לנו נתוני הדבקה לגבי הנושא של תחבורה ציבורית?
אודי קלינר
אני לא מכיר נתונים כאלה אבל צריך לזכור שזה מקום שמאוד קשה גם לזהות בו את מקור ההדבקה כי זה לא מרחב שבו אתה מזהה את האנשים שסביבך, כמו בית או לצורך העניין חתונה. כשאתה עולה לאוטובוס אתה לא מכיר את האנשים, אז כשאתה חולה כמה ימים אחר כך אתה לא יודע, אחד, אם זה האוטובוס, ואם כן, מי שם. זו המגבלה הגדולה של הנתונים במקומות האלה ואין לנו ממש נתונים טובים על יכולת ההדבקה שם.
היו"ר יעקב אשר
מה דעתך לגבי נושא החיטוי שדיברתי עליו עכשיו?
אודי קלינר
אידיאלית בטח היה טוב לנקות לצורך העניין בסוף כל קצה.
היו"ר יעקב אשר
אידאלית זה בסדר, מעשית אני שואל.
אודי קלינר
אבל אני מבין את הקושי המעשי של הדבר הזה. אני גם אוסיף ואומר שזה חשוב לנקות, אבל הרבה יותר חשוב יהיה להקפיד על הצפיפות ועל המסכות, שזה הרבה יותר קרדינלי מבחינתנו.
היו"ר יעקב אשר
מסכות ודאי.
אודי קלינר
אם אני צריך לבחור על מה לשים את הקשב של הנהג או של האנשים, עדיף היה שיתרכזו בזה. בלי להפחית מחשיבות הניקיון יש פה גם האלמנט המעשי שאני מבין אותו.
היו"ר יעקב אשר
עוד הערות בנושא התחבורה?
גור בליי
יש פה כמה שאלות קטנות. קודם כל, בסעיף 12(א)(3) כתוב שיש חובת בדיקת תסמינים של הנכנסים לתחבורה יבשתית או לתחנת תחבורה יבשתית במבנה או במתחם סגור במועד הכניסה או במועד מוקדם יותר. מהי הסיטואציה של תשאול במועד מוקדם יותר בתחבורה ציבורית? מה הכוונה?
רננה שחר
הסעיפים של תעופה מתייחסים גם לסעיף הזה. מבחינת טיסות הכוונה היא לבקש הצהרה על מצב הבריאות במסגרת הצ'ק-אין, הרישום המוקדם לטיסה, 24 שעות לפני הטיסה, תוך התחייבות לעדכן את המפעיל האווירי אם חל שינוי במצב הבריאות, לכן ביקשנו שניתן יהיה לעשות את ההצהרה בשלב מוקדם.
היו"ר יעקב אשר
אתם יכולים להרחיב קצת בנושא המזון בתוך תחנות יבשתיות? מה זה אומר? בתחנות מרכזיות חנויות המזון סגורות? אנשים לא יכולים לאכול סנדוויץ' כשהם מחכים בתור?
גור בליי
אגב, מזון כולל שתייה בהגדרה.
היו"ר יעקב אשר
מה הכוונה? אני רוצה לדעת לפני שאנחנו מאשרים.
איל זנדברג
אני חושב שהשאלה היא יותר למשרד הבריאות, אבל נדמה לי שהצורך הוא באופן רוחבי בכל אותם מקומות, במובן הכי רחב, שיהיו כפופים להגבלה. תהיה סמכות לממשלה לקבוע תנאי היגיינה ותנאי היגיינה יכולים גם להתייחס לאיסור על מזון ומשקה. ספציפית למה משקה מול מזון, אני מניח שיש הסבר בריאותי לעניין, אני לא מומחה לזה, אבל הרעיון הוא שתהיה הסמכה. לא בהכרח יאסרו תמיד אבל צריכה להיות הסמכה, ולכן זה נכון גם לתחנה מרכזית וגם למוזיאון.
היו"ר יעקב אשר
אבל ההסמכה צריכה להיות מאוד-מאוד מידתית. אנשים יכולים גם למות מרעב כשהם מחכים לאוטובוס, מצמא ודאי. אני חושב ששתייה לא צריכה להיות בכלל בתוך העניין הזה. אני מבקש שלא ייכלל בתוך הדבר הזה שתייה. שתייה זה דבר אלמנטרי. אני רואה את משרד הבריאות מהנהן בראשו.
אודי קלינר
לגבי השתייה אני מסכים לגמרי. גם קיץ ישראלי, אי אפשר שאנשים לא ישתו מים. אני חושב שאפשר להשאיר את השתייה.
היו"ר יעקב אשר
אז להתאים את הנוסח.
גור בליי
אז נוריד שתייה?
היו"ר יעקב אשר
כן, להוריד.
גור בליי
ומקובל עליכם לכתוב "תנאים לצריכת מזון"? הנוסח מקובל?
איל זנדברג
אולי צריך להבחין בין ממכר לבין צריכה? אני מעלה את זה כשאלה.
היו"ר יעקב אשר
בדיוק. תנאים לממכר ותנאים לצריכה. או שאפילו לא הייתי כותב תנאים לצריכה.
מיכל גולדברג
ההגבלות הן על הגשת מזון. אולי צריך לשאול את חברות התעופה.
היו"ר יעקב אשר
משרד הבריאות, מה החשש שלכם? לפי זה נבנה את החקיקה.
גור בליי
אנחנו לא מדברים כרגע על כלי טיס, אנחנו מדברים על (5), מה שחל בכל התחבורה היבשתית – אוטובוסים, רכבות.
מיכל גולדברג
הייתה הגבלה ברכבת.
אודי קלינר
ההיגיון הוא די פשוט – כשאתה אוכל אי אפשר להיות עם מסכה. אז ככל שאפשר עדיף שאנשים ישמרו את האוכל למקום שבו הם לא נמצאים בצפיפות עם אנשים במקום סגור. זה ההיגיון. שתייה בקיץ אין ברירה וזה שתי שניות, אבל אוכל זה הרבה זמן. לכן עדיף שהאוכל שלא יהיה ואת השתייה עוד אפשר להכיל במסגרת.
היו"ר יעקב אשר
מה שאתה אומר זה גם צריכה אישית, לא רק ממכר?
אודי קלינר
נכון. חד-משמעית. כשאתה באוטובוס ונוסע שעה רצופה – ואני נוסע הרבה באוטובוסים, אני מכיר את זה אישית – אנשים אוכלים, וכשאתה אוכל חצי שעה או רבע שעה, אתה בלי מסכה, אתה מסכן את מי שיושב לידך. אין מה לעשות.
היו"ר יעקב אשר
תחשוב שיש לך בן אדם שנוסע לקריית שמונה, מחכה שעה בתחנה, לא יכול לאכול. עולה לאוטובוס, נוסע שעתיים וחצי, אם זה אוטו מאסף, לא יכול לאכול. הוא לא ימות מקורונה, הוא ימות מרעב, חברים.
אודי קלינר
אני אנצל פה את התואר שלי כדי להגיד שאנשים לא מתים מרעב בשלוש שעות ועדיין יש גם הפסקות בדרך.
רן שדמי
אם יורשה לי, בנסיעות ארוכות יש הפסקות אוכל. גם בנסיעה לקריית שמונה עוצרים בעפולה ואפשר לאכול, בנסיעות לאילת כמובן שיש הפסקות.
היו"ר יעקב אשר
אז קודם כל הורדנו שתייה.
רן שדמי
שתייה זה אלמנטרי.
היו"ר יעקב אשר
אבל אני חושב שגם בהסמכות לאוכל צריך לכתוב שזה בשים לב לזמן וכו'. אני רוצה לכוון את הממשלה כשהיא תגיע לתקנות האלה, שיהיו איזשהם גבולות גזרה.
גור בליי
אז כבר הוספנו פה את המילים "ותנאים לצריכת מזון", זאת אומרת לא הגבלה אלא תנאים.
איל זנדברג
צריך להבין שזה עונה לצורך. משרד הבריאות, הכוונה ב"תנאים ל" שלא ניתן יהיה לאסור על צריכת מזון. אני רוצה לוודא כי לפי מה שאני שומע יש היגיון שאומר שכן ירצו גם לאסור על צריכת מזון באוטובוס צפוף, שאני לא אצטרך לשבת וליידי אדם יאכל.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אבל הם לא יושבים אחד ליד השני בכל מקרה. באוטובוסים לא יושבים אחד ליד השני.
אודי קלינר
כן, אבל גם כשמישהו לפניך או כשמישהו נמצא בצד - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
בשביל העובדות, הכללים של אוטובוסים היום הם כאלה - - -
אודי קלינר
נכון, אבל הם בהנחה שאתה עם מסכה, וכשאתה אוכל אתה בלי.
היו"ר יעקב אשר
הוא אומר שאתה הורדת את המסכה כי אתה אוכל, הגיע האפצ'י הנכבד - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אבל כשבן אדם אוכל - - -
היו"ר יעקב אשר
אתה בטוח שאתה רוצה להיכנס לזה? אנחנו בחוק המסגרת.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
ברור לי, אבל אם בחוק המסגרת לא נהיה ברורים, אז כשיבואו לתקן את התקנות יעלו כל השאלות.
היו"ר יעקב אשר
לכן חלק משיעורי הבית שאני רוצה לבקש מהצוות המשפטי שלנו הוא לנסות להשתמש בכלים המשפטיים שיש לכם תמיד, שאתם אומרים "בשים לב לאורך הנסיעה" למשל, לעשות כמה גבולות שההחלטות שיאסרו על צריכה אישית של אוכל, אם תהיינה כאלה, יהיו באמת במקרים שבהם זה ברור לחלוטין ולא אצבע קלה על ההדק. תחפשו את הניסוח. משרד המשפטים ישמח לעזור לכם.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
כתוב נגיד בתחנת תחבורה ציבורית. בן אדם עומד בתחנה מרכזית, מחכה לאוטובוס לאילת, אז מה, הוא לא יוכל לאכול סנדוויץ' בתוך התחנה?
היו"ר יעקב אשר
דיברנו על זה.
מיכל גולדברג
כן, הוא לא יוכל.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
יש דברים שהם לא סבירים.
מיכל גולדברג
למה זה לא סביר?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
ואם הוא כן יאכל, מה יעשו לו?
מיכל גולדברג
הוא יהיה בלי מסכה ויש - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אז מה עושים לאחד כזה? זו אכיפה. אז עכשיו השוטרים, שיעקב כועס שהם קופצים על אנשים, יקפצו על אנשים עם סנדוויצ'ים? יש משהו בסבירות - - -
איל זנדברג
גם בלי אכיפה. אם קובעים את הנורמה, אם זו הנורמה הראויה, רוב האנשים יצייתו לה. זה אומר שאם מישהו פותח סנדוויץ' לידך באוטובוס יש לך לגיטימציה להגיד לו: אדוני, מה שאתה עושה הוא לא בסדר, לאו דווקא אכיפה פלילית.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אבל לא כל לגיטימציה מכניסים לדבר חקיקה.
איל זנדברג
לא כתוב כאן שאסור לאכול, השאלה אם אנחנו מונעים מלכתחילה את הסמכות לקבוע הוראה בנושא.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
תראה מה כתוב פה – כתוב פה שאסור לאכול.
היו"ר יעקב אשר
לא, לא. יואב, אני רוצה להזכיר לך, אנחנו מדברים כרגע בחוק המסגרת שהפטנט שלו הולך לעבוד בצורה שיש את המסגרת המנחה, הפלטפורמה החוקית שלא נכנסת לרזולוציות, ולאחר מכן – אנחנו צריכים עוד לקבוע את המנגנון הזה כאן – יהיו תקנות של המשרדים הייעודיים שיגיעו גם לדיון בוועדה הייעודית לעניין הזה. לכן אני לא רוצה מצד אחד לומר שאני לא אוכל לאסור בשום צורה שהיא. אני רוצה לתת להם את השפיל במקרים שהם ממש מוכרחים לחלוטין, שזה יכול להזיק. אבל מצד שני אני רוצה - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
יעקב, אבל כתוב "הגשת מזון" – זה לא אותו סנדוויץ' מהתיק, בלשון בני אדם.
היו"ר יעקב אשר
לא הגשת מזון, הוא מדבר על צריכת מזון.
גור בליי
ח"כ יואב, אתה בסיטואציה שבחוק המסגרת אתה רוצה לתת הסמכה לאפשרויות. יכול להיות שיגידו: באוטובוס בין-עירוני כך ובאוטובוס עירוני כך. אם אתה לא כותב את זה אין לך סמכות למנוע את זה בכלל. כשאתה רוצה אתה בוחר בין להשבית את התחבורה הציבורית לגמרי לבין להגיד שבסיטואציה מסוימת תגביל - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
השתכנעתי.
היו"ר יעקב אשר
לכן ביקשתי מהחבורה שנמצאת כאן שימצאו איזשהו ניסוח שיוביל את הממשלה לסוג החלטות שאולי בתחבורה בין-עירונית לא ובתחבורה עירונית כן, קווים קצרים כן, אוטובוסים כן, רכבות לא. לתת להם איזשהם גבולות גזרה של חשיבה כדי שהתקנות יבואו יותר נורמליות ולא שמישהו יטעה ויכול גם להרעיב את כולם. עוד הערות?
מיכל וונש (כחול לבן)
אגב, זה גם אומר, אדוני היושב-ראש, שלעסקים בתחנה המרכזית אין מה לפתוח.
היו"ר יעקב אשר
לא בטוח, אלא אם כן יחליטו שהם עושים איזשהו תו סגול לתחנה מרכזית. אני לא יודע.
מיכל וונש (כחול לבן)
אתה קונה את הסנדוויץ' ואתה לא יכול לאכול אותו.
איל זנדברג
לא בהכרח. זה תלוי בנסיבות. יכול להיות שצריכה במקום אפשר. זו תחנה גדולה, אפשר לאכול בצד.
היו"ר יעקב אשר
תלוי. אם אני נוסע לאילת והמדינה החליטה שבנסיעה בין-עירונית כן אפשר לאכול אז יאסרו למכור דברים שמשפריצים לצדדים, זה בסדר.
גור בליי
מה לגבי עישון במקרה הזה?
גאל אזריאל
הממשלה לא הציעה משהו בנוגע לזה.
מיכל גולדברג
איסור עישון זה לפי חוק.
גאל אזריאל
נכון. לגבי עישון יש חקיקה ספציפית.
מיכל גולדברג
עישון אסור בכל מקרה.
גור בליי
הערה נוספת לגבי 9(א)(2): "חובת נוסע למסור מידע שיאפשר יצירת קשר עמו במקרה שמתעורר חשש להדבקה בנגיף הקורונה". דיברנו על זה בהקשרים אחרים. ככל שיש כוונה להשאיר את 9(א)(2), מכיוון שמדובר במידע פרטי אז אני חושב שהממשלה צריכה להציע פה איזשהו ניסוח שייתן את הדעת גם לכמה זמן אפשר להחזיק את זה, למי נמסר המידע וכן הלאה. הכוונה הרי למסור מידע על אנשים, פרטים שלהם וכן הלאה.
היו"ר יעקב אשר
אני לא מבין, אבל היום רוב התחבורה עובדת עם רב-קווים כאלה ואחרים ויש מערכות מחשוב לעניין הזה. לרב-קו יש אבא, לא?
איל זנדברג
יש רב-קו אנונימי שמי שקונה אותו במכוון קונה אותו. שנית, השימוש ברב-קו הזה, במאגר המידע, לא באופן טבעי יוכל לשמש גם לצרכים האלה ואני מקבל את ההערה של היועץ המשפטי שכדאי, ואנחנו נציע, מעטפת של סעיפים, לא רבים, שיבטיחו שהמידע הזה, ככל שייאסף, ייאסף במידה וישמש למטרות הרלוונטיות באמת ולא יותר מזה.
היו"ר יעקב אשר
יש לי בעיה אחת באיסוף המידע חוץ מהחלק של צנעת הפרט – שתתייחסו לזה וזה תפקידכם, משרד המשפטים, אתם אמונים על זה. יש לי עוד בעיה באיסוף. האם האיסוף הזה יגרום לכך שיהיה עכשיו תור, ולא של שני מטרים, של אנשים שצריכים למלא פרטים? איך זה יעבוד?
גור בליי
זה רק לגבי טיסות.
מיכל גולדברג
אבל אנחנו נבקש באמת גם בהתייחס לתחבורה יבשתית.
גור בליי
זה כרגע לא נמצא בהצעת החוק.
היו"ר יעקב אשר
בגלל שאת מתלהבת מהרעיון שלי יש דווקא את שוברו בצדו. שוברו בצדו הוא בדרך כלל שהפרוצדורות הללו גורמות – כמו שראיתי עכשיו את הפקקים בדרך לביתר עילית בכניסה לסגר, אנשים יוצאים מהרכבים, עושים זולות ונדבקים ומסתגרים, מסתגרים ונדבקים. לכן אני אומר גם כאן, צריך לחשוב. אם זה משהו אוטומטי בסדר, אם זה בטיסה זה משהו אחר. בטיסה גם יש רישום מוקדם, אני לא מבין בכלל בשביל מה צריך לרשום.
אודי קלינר
גם ברב-קו האמת היא הכול אוטומטי היום.
היו"ר יעקב אשר
ברב-קו לא אנונימי אתה גם יכול. אבל אם אתם תתחילו לשים שם טפסים ואנשים יצטרכו למלא - - -
אודי קלינר
לא, זאת לא הכוונה.
איל זנדברג
הנושא, אני מודה, מצריך שיעורי בית עם הממשלה, כי לא היינו מודעים לבקשה הנוספת הזו.
היו"ר יעקב אשר
לא, אין בקשה, הם יחשבו עוד פעם על הבקשה הזו.
גור בליי
בכל מקרה, בוודאי ב-9(א)(2) לגבי טיסה, וככל שיהיו בקשות נוספות בעניין הזה צריך רק להסדיר את הסוגיה הזו של הפרטים.
היו"ר יעקב אשר
הלאה, חברים. פרופ' חגי לוין, בבקשה.
חגי לוין
אני רוצה להגיד שבוודאי משרד הבריאות צודק שחייבים להסמיך את משרד הבריאות גם בתחבורה וגם במקומות אחרים לאסור צריכת מזון. זה דבר שמקובל בעוד מדינות בעולם. אגב, גם בשגרה. יש מדינות שגם אוסרות לירוק במרחב הציבורי ולצערי יכול להיות שבישראל גם יש מקום לציין את החובה הזו. יכול להיות שצריך לשים לב להבדל שבין אכילה ושתיה כי בכל זאת בוודאי שהצורך לשתות מים הוא יותר אקוטי.
היו"ר יעקב אשר
זה ברור. הורדנו שתיה. שתיה לא יהיה.
גור בליי
שתיה הוחרגה.
חגי לוין
אני רוצה להדגיש, אני באמת מבקש שתתייחסו ברצינות לנושא הזה של העישון. בחוק הקורונה הגדול צריך להתקין ספציפית שאסור לעשן. יש הרבה מקומות ציבוריים בישראל היום שעדיין מותר לעשן וחובה לעטות מסכות וראוי שתהיה למשרד הבריאות הסמכה ספציפית במסגרת הקורונה גם להתייחס לעניין הזה. בוודאי שאנחנו יודעים שהאכיפה כיום לוקה מאוד בתחום העישון, למשל בתחנות אוטובוס, שבהן אנשים ממשיכים לעשן בצורה מאוד-מאוד ברורה ממחקרים שעשינו.
גור בליי
אבל, חגי, אם יש כבר נורמה אוסרת, מה הטעם בלקבוע נורמה אוסרת נוספת?
חגי לוין
קודם כל, כפי שאמרתי, יש מקומות היום שמותר חוקית וגם נורמטיבית לעשן ועכשיו תהיה חובת עטית מסכות באותו מקום, אז למה לא להכניס את זה במסגרת הזאת? אנחנו אוסרים על אכילה אז איך יתכן שנאפשר עישון באותם מקומות? אני לא מבין למה לא.
גאל אזריאל
אנחנו לא אוסרים אכילה במרחב הציבורי, בוא נדייק.
היו"ר יעקב אשר
אף אחד לא אסר על מישהו לאכול במבה ברחוב.
חגי לוין
אני מדבר למשל על תחנות אוטובוס. היום בישראל, מסקר שעשינו עכשיו, ממשיכים לעשן בתחנות האוטובוס ואין אכיפה בעניין הזה. עכשיו אנחנו באים סביב הקורונה ואוכפים עטית מסכות, אז למה לא לציין באופן קונקרטי כדי לייצר את הנורמה?
היו"ר יעקב אשר
חגי, על פי החוק אסור לעשן בתחנות אוטובוס.
חגי לוין
אבל זה לא מה שקורה בפועל, אז קל וחומר.
היו"ר יעקב אשר
בפועל קורים עוד דברים.
חגי לוין
אז למה להתנגד שמשרד הבריאות יוכל באותו שלט ובאותם כללים שהוא קובע לציין ספציפית שגם אסור לעשן? אני לא מבין למה ההתנגדות, באמת שלא.
היו"ר יעקב אשר
שמענו את הדברים. בסוף מכניסים את הפקחים או את השוטרים לסד כזה רחב של דברים. צריך להיות צדיק כדי לא לתפוס מישהו.
קריאה
אנחנו לא מתנגדים לפי מה שאני מבינה, פשוט אומרים שיש איסור מכוח מקום אחר.
היו"ר יעקב אשר
גבי לסקי, לשכת עורכי הדין, בבקשה.
גבי לסקי
תודה רבה. התייחסות קצרה לגבי סעיף 12(3), חובות בדיקת תסמינים של נכנסים לתחנות. יש שם חובה לערוך תשאול לנכנסים לתחנה או קבלת הצהרה מהם. זה דומה גם כן לסעיף 8(א)(7). אני פשוט רוצה להזכיר לוועדה שלאסוף נתונים אישיים של אזרחים רבים זה בעצם הופך למאגר מידע, וכשיש מאגר מידע כל החובות של החזקת מאגר מידע ומה אפשר לעשות אתו חייבים להיות מוסדרים בחקיקה ראשית, כי אחר כך אפשר נניח לקחת את המידע של האזרחים ולמכור אותו לגופים עסקיים או לא לשמור אותו כמו שצריך. הייתי מבקשת להזכיר לוועדה להגדיר את כל התצהירים והמידע שלוקחים מהציבור כמאגר מידע וכך כל החוקים וכל ההגבלות חלים.
היו"ר יעקב אשר
אבל זה בדיוק מה שאמר נציג משרד המשפטים מקודם, שאתם תוסיפו את זה.
איל זנדברג
הרעיון הוא שמדובר יהיה בתשאול ולא קבלת הצהרה. זו הייתה החלטת הוועדה בהקשרים רוחביים.
היו"ר יעקב אשר
זה תשאול בעל-פה.
איל זנדברג
מכול מקום, בנוגע למידע שייאסף, ככל שייאסף, לגבי תחבורה אווירית, אנחנו נציע מעטפת סעיפים שמבטיחה את הגנת הפרטיות. להבנתי, אם ירצו להוסיף משהו לגבי תחבורה יבשתית, הרי שגם שם נוסיף את אותה מעטפת. כרגע לפי הטקסט אין דרישה כזו. מכול מקום נציין שכמובן שאם יהיה איסוף של מידע הרי שחוק הגנת הפרטיות והתקנות לפיו לרישום מאגר המידע וההגבלות שימושים תמיד יחולו. זה נכון שצריך מעטפת ספציפית והיא תוצע.
גור בליי
אבל אולי כדאי לעשות כמו שעשינו בסעיפים קודמים, שבתחבורה היבשתית, כשזה לא טיסה, זה פשוט רק תשאול. אפשר להסתפק בזה.
מיכל גולדברג
כן, אבל ללא קשר, אם יהיה איסוף מידע הוא יהיה לצורך חקירה אפידמיולוגית.
גור בליי
א', צריך להבהיר את זה, שאם יהיה איסוף מידע הוא יהיה רק לצורך זה.
איל זנדברג
לכן אמרתי שאנחנו צריכים לראות מה אנחנו מציעים בהקשר הזה. כרגע אין משהו כתוב. כרגע כתוב רק לגבי התחבורה האווירית, לזה אני מתייחס. לגבי היבשתית אנחנו נבדוק ונביא את זה כבר תפור עם מגבלות הפרטיות הנדרשות שמטבע הדברים יהיה פה איזון. אכן יש פה איסוף מידע שפוגע בפרטיות, אבל אם המידע נדרש באופן חיוני לחקירות האפידמיולוגיות אז נתיר את השימוש הזה ולא נאפשר את העברתו כך סתם לגופים ממשלתיים אחרים או מכירתו.
גור בליי
או לחילופין, אם אתה מסתפק רק בתשאול אז אתה לא אוסף את המידע.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אבל דיברנו רק על תשאול.
גור בליי
לא, יש פה תשאול או קבלת הצהרה.
איל זנדברג
כרגע זה לגבי האווירי. לגבי האווירי זה כן יהיה בכתב.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
לא לגבי האווירי, דיברנו על בתי עסק בזמנו.
גור בליי
בבתי עסק דיברנו שזה רק תשאול. זו הייתה החלטת הוועדה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אז למה פה לא נשאר רק תשאול? מה ההבדל?
מיכל גולדברג
כי יכול להיות שיהיו מקרים שיהיה יותר נכון לקבל הצהרה, אני לא בטוחה. אולי ברכבת.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
בנושא של ההצהרה דיברנו על שני ראשים: אחד, שזה שאתה ממלא טפסים בכניסה זה גם יגרום להדבקה, והדבר השני שאמרנו הוא שאיסוף המידע יכול להיות בעייתי בהקשר הזה.
גור בליי
יש סיטואציות, גם בתחבורה לדעתי, שיותר נוח יהיה כן למלא. נגיד ברכבת, אתה קונה כרטיס רכבת מראש, יותר נוח דווקא עבור כולם למלא מראש.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
ברכבת אתה לא יכול להיכנס בלי אפליקציה. אתה ממלא באפליקציה את הפרטים ומאפשר את אישור הכניסה.
מיכל גולדברג
אז זה נחשב הצהרה.
איל זנדברג
ח"כ סגלוביץ, צריך להבחין, לגבי הרכבת ספציפית, אתה מדבר על עניין השוברים שהוסיפו עכשיו?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
לא, אם אתה רוצה להיכנס למתחם הרכבת אתה מזמין מקום. אתה לא יכול להיכנס סתם.
איל זנדברג
ספציפית כרגע, בשבועות האחרונים מאז שהרכבת נפתחה, היא אימצה את השיטה המסוימת שהיא שיטת השובר החיצוני. א', זו שיטה אחת, יש דיונים ויכול להיות שהיא תיעשה בדרך אחרת שטכנולוגית כרגע לא אפשרית ולא בהכרח צריך את הטרחה הזו של השובר. זה דבר אחד.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
לא שובר, אתה מזמין מקום להיכנס למתחם הרכבת. אתה לא קונה כרטיס, זו אפשרות להיכנס למתחם.
איל זנדברג
נכון, זה שובר כניסה לתחנת הרכבת. עשינו את הבחינה הזו עם משרד התחבורה בזמן אמת, כשפתחו. הדרך שבחרו משקפת טכנולוגיה מסוימת שהייתה אפשרית באותו רגע. היא לא מתחייבת מהתקנות ויכול להיות שמחר יאמצו טכנולוגיה אחרת שלא תחייב את רכישת השובר. דרך אגב, אדם שמעונין לא להירשם, יכול היום לבוא לתחנת רכבת – מי שיש לו רב-קו אנונימי, לא רוצה שיידעו לאן הוא נוסע – ועל בסיס מקום פנוי יש הסדר ספציפי שמאפשר לו לעקוף את חובת הרישום. לכן לא הייתי דבק בשיטה הקיימת כדרך לעצב את התקנות. צריך שיהיה מרחב פעולה לשינוי הכללים. הוועדה צריכה להחליט האם לצורך זה, ולא בגלל שיטת השוברים הקיימת, ראוי שאפשר יהיה לדרוש מאנשים את אותה הצהרה, שגם מאפשרת לדעת לאן בן אדם נסע, כמה זמן נסע ודברים כאלה. יש פה איזשהו איזון בין הצורך הבריאותי לבין הפרטיות.
גאל אזריאל
בנוסף לכך, יכול להיות שגם בזמן הזמנת השובר ירצו לבקש מאותם אנשים להצהיר על כך שהם לא חייבים בבידוד למשל או שאין להם חום.
איל זנדברג
ויכול להיות שמחר לא תהיה בכלל שיטת שוברים.
גאל אזריאל
נכון. זה שני דברים.
גור בליי
לכן, בשורה התחתונה בסיטואציה הזו אני חושב שלא כדאי להוריד את קבלת ההצהרה, רק כדאי לקבוע הוראה מפורשת של פרטיות שאומרת שככל שאתם אוספים מידע, מה הצרכים, מתי הוא יושמד וכן הלאה.
גאל אזריאל
נכון. אגב, הטיעון הזה הוא רלוונטי גם לגבי סעיף 8, כשדיברנו על מקומות הפתוחים לציבור, להבדיל מבתי עסק, כשאתה מזמין מקום מראש - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
סליחה, דיברנו על רגישות ההצהרה. בואו רגע נחזור אחורה. אני חושב שדיברנו על זה שמפריעה לנו עצם ההצהרה. עצם ההצהרה מפריעה לנו. זה עלה כאן בדיון על כניסה לעסקים, שם הוחלט שלא ואני לא מבין למה המודל הוא שונה.
גאל אזריאל
דיברנו על זה לגבי העסקים בצורה ספציפית כי החשש היה משימוש מסחרי של המידע, נכון?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
לא, לא. אמרנו אז לגבי הנושא של הצהרה בכניסה לעסק שאנחנו לא יודעים מה נוסח ההצהרה, על מה בדיוק הוא מצהיר, מי חותם, מה המשמעות שלה. אמרנו שמשמעותית אנחנו לא רוצים את זה וזה ירד משם בהסכמה, אז מה ההבדל? זה מה שאני רוצה להבין.
איל זנדברג
ניסיתי למפות את השאלות, אני לא אומר מה התשובה, כי לתשובה, מבחינת מה שהממשלה רוצה, נגיע בסוף.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
לא, מה ההבדל בין העסקים לבין זה?
איל זנדברג
האזכור של השוברים שהזכרת – כל מה שרציתי לומר הוא שהתקנות צריכות להיות גמישות לטכנולוגיה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
שים בצד את השוברים.
איל זנדברג
עכשיו יש שאלה האם יש הבדל או אין הבדל. אנחנו חושבים כממשלה, א', שיש צורך בכך כי אם אדם נמצא חולה ברכבת רוצים לדעת מזה. זה מבחינת הצורך.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אז הצורך קיים לא רק ברכבת.
איל זנדברג
עכשיו הצורך מבחינת ההצדקה. בשונה מחנות, שאדם נכנס ויוצא, הוא יכול להיכנס לרגע, הוא לא מתכנן את זה בהכרח מראש ואתה רוצה שהוא ייכנס בחופשיות, נסיעה בתחבורה ציבורית – תלוי איזה, גם על קו 5 בתל אביב אני מחליט ברגע לעלות כי אני לא רוצה ללכת ברגל, זה נכון, לשם זה דומה, אבל יש קווי תחבורה שהם יותר מתוכננים, יותר ארוכים, ומי שאוסף את המידע, זה יכול להיות חברות פרטיות אבל זה חברות שפועלות לפי רישיון, זה לא כמו כל בית עסק. אלה הדברים על השולחן. כמובן שהוועדה יכולה לדון ולהחליט שעדיין באיזונים הכוללים אל מול בריאות הציבור זה לא מוצדק, אבל יש הבדלים, זה לא אחד לאחד. ההכרעה ששם לא גוזרת בהכרח את אותה הכרעה לגבי התחבורה הציבורית.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
זה כמו שקיבלנו הכרעה כוללת שלא מבדילה בין קניון לבין חנות מכולת, אותו דבר גם פה. אותו היגיון מסדר. ההיגיון המסדר אומר שאנשים לא נרשמים בכל מקום שהם הולכים. זה ההיגיון.
איל זנדברג
אבל השימוש בתחבורה הציבורית הוא כן מתוכנן מראש וקל יותר אולי, כמו רכבת, השאלה אם זה לא מוצדק שם.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אז אותם מקומות כבר נקבעו. כל העיכובים בפתיחת הרכבת נבעו מהעובדה שלא ידעו איך להתמודד מול העומסים לא בתוך הרכבת אלא בכניסה לרכבת ולהקל על הכניסה פנימה.
איל זנדברג
גם וגם. הצורך שם בשובר היה כדי שלא יהיה מצב שבן אדם רוכש זכות ואחרי זה מוכר אותה הלאה. היה שם חשש לאיזה מין חלוקה לא שוויונית של הזכות לנסוע ברכבת, ולכן יצרו את המנגנון המוקדם של שוברים והשוברים נעשו בדרך מזוהה כי היה קשה לעשות את זה בצורה לא מזוהה. זו טכנולוגיה מסוימת, ממשק מסוים, מחר הוא יכול להשתנות. השאלה כאן היא לא בגלל הממשק ההוא אלא היא שאלה עקרונית. האם הוועדה חושבת שלמרות התועלות הרבות לבריאות הציבור, בגלל חששות אחרים לא רוצים שאפילו המפעילים של תחבורה ציבורית, שבסך הכול זה סט ידוע ונתון להסדרה - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
נכון. ההיגיון המסדר שלי הוא שהסיפור של הצהרה שונה מבידוק. זה שני עולמות אחרים והיינו דווקא תמימי דעים שיש הבדל בין בידוק, תשאול לבין הצהרה. יש פה משהו אחר ואל מול הדבר הזה, בלי כל קשר לאיזה כלי - - -
איל זנדברג
אני מסכים שיש הבדל, אבל גם יש הבדל בין חברת רכבת ישראל לבין חנות פיצוחים.
גבי לסקי
אני רוצה להוסיף גם מבחינת המשפט הפלילי. ברגע שיש הצהרה כזאת, האם זה יכול לשמש ראיה כנגדי? גם הדבר הזה צריך להיות מאוד ברור. האם נשמר פה חיסיון, חסינות, גם לגבי מסמך כתוב שאני חתומה עליו, אם בכלל, ומה השימושים שלו באופן מאוד-מאוד קונקרטי, גם אם זה רק בעל-פה ולא בכתב.
היו"ר יעקב אשר
משרד המשפטים, תבחנו את כל ההיבטים האלה. אני לא רוצה שיהיה מצב שבאמת כשזה נחוץ לא יהיה את המידע. אחר כך אנחנו באים ואומרים: חבר'ה, אפשר למנוע הרבה דברים אם יהיו לנו חקירות אפידמיולוגיות נכונות. זה חלק אינטגרלי מחקירה כזאת אם אנחנו רוצים לנסות לדעת מאיפה הגיעה הדבקה, לאן היא עברה וכו'. לכן אני לא רוצה למנוע את זה, אבל אני כן רוצה אבני דרך וגבולות כדי שהדברים האלה ייעשו במידה ובמשקל ואחר כך הם ייבדקו גם בתקנות כשהן תגענה אלינו.
גור בליי
לכן אני חושב שכדאי להשאיר את האופציה של הצהרה ורק לקבוע שככל שלוקחים מידע תהיה שמירה על הפרטיות שלו.
איל זנדברג
קיבלתי כשיעורי בית, תהיה מעטפת של סעיפים. ההערה של ח"כ סגלוביץ היא לדיון בוועדה – אם לא יהיו לי שיעורי בית אני לא אבצע אותם – כי עמדת הממשלה היא שרוצים את זה כך.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
המצב התפיסתי האידיאלי בשביל להיאבק בנגיף הכי טוב הוא שכל תנועתנו תוזן כל הזמן ואז באמת יהיה המעקב הכי טוב שרק אפשר. אל מול זה - - -
היו"ר יעקב אשר
האמת היא שהוכח בעולם במקומות מסוימים שזה הכי יעיל, לצערנו.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
זה יעיל אבל יש לזה מחירים. אני מדבר על המחירים של זה. אני לא מדבר על היעילות של זה. היעילות של זה מוכחת, האמן לי.
היו"ר יעקב אשר
לאחרונה לא שמעתי, אולי מישהו שמע מה קורה בסין? מישהו יודע?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני לא ממליץ לך להיות סיני, בטח לא מבודד.
היו"ר יעקב אשר
זה נכון. אני סתם שואל מה שלומם, מה קורה שם.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
איך נדע מה קורה? מה קורה ברוסיה? למה סין? מה נדבקים שם - - -
היו"ר יעקב אשר
ברוסיה יכול להיות שאתה לא יודע, אבל פה - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
מתים כמו זבובים ואף אחד לא יודע.
איל זנדברג
אבל המהלך בסין באמת מעיד את מה שאמר ח"כ סגלוביץ. בעולם של אכיפת חוק, לא קשור לקורונה, אם היינו משתמשים ביכולת הטכנולוגית שקיימת לחברה, היינו כנראה חוסכים חיי אדם, מונעים רצח, פשע ותקיפה, אבל אנחנו לא עושים את זה.
היו"ר יעקב אשר
ברור לחלוטין.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני מחכה להקים את המאגר של הפדופילים שעוד לא קיים.
היו"ר יעקב אשר
עוד הערות?
רננה שחר
כן, דבר אחד לגבי (12)(א)(4). הכוונה שלנו הייתה למנוע כניסת אנשים לטרמינל הנוסעים, מלווים לא חיוניים. אני חושבת שזה גם היה מסוכם בהצעה הממשלתית ואני רק רוצה לוודא שהנוסח מאפשר לא רק מניעת כניסה של אדם רק בגלל חשש של תסמינים אלא גם כי הוא לא חיוני. זה היה מוסכם בהצעה הממשלתית. זו הערה אחת. אני מבקשת להתייחס לנושא ההצהרה. בטיסות גם האירופאים דורשים וגם ה-ICAO ממליץ על הצהרת בריאות של הנוסע כשהכוונה היא הצהרה שתוגש למשרד הבריאות, לא לחברות התעופה, וכמובן שמתייחסים לזה כאל מאגר מידע על כל המשתמע מכך.
היו"ר יעקב אשר
אני לא מבין. אדם שטס, המידע שלו לא נמצא? איזה עוד מידע חסר לכם? יש לכם תעודת זהות, דרכון, טלפון שלו בדרך כלל בשביל לעשות את הצ'ק-אין, אז מה?
רננה שחר
יש שתי שאלות. ההצהרה זו הצהרה על מצב בריאות. אני אומר: לא היו לי תסמינים ב-14 ימים וכו'.
היו"ר יעקב אשר
זה לא מידע חסוי מבחינתי.
רננה שחר
גם נרצה לדעת שהוא לא היה במדינות שמשרד הבריאות מגדיר כמדינות אדומות. זה עוד חלק. והסעיף המיוחד של פרטים לאיתור הנוסע זה מקומות שתשהה בהם בישראל, אם אתה בקבוצת טיולים, הטלפון שלך, הטלפון של המדריך שלך, שאפשר יהיה לאתר אותך בצורה מהירה וליצור אתך קשר בצורה מהירה.

עוד דבר שאנחנו שוקלים – אין על זה עדיין הסכמה ממשלתית – הוא העניין של חילופי מידע בין משרדי בריאות כדי לאפשר טיסות בין-לאומיות. יתכן שיצטרך לעשות החלפת מידע, גם סטטיסטי אבל גם מידע על נוסע מסוים, כדי לאפשר חקירה אפידמיולוגית. נניח תייר מיוון הגיע לישראל, חזר ליוון, התגלה ביוון כחולה קורונה ורוצים לדעת איפה הוא היה בארץ. דברים כאלה. יכול להיות שיצטרכו חילופי מידע. אנחנו בוחנים את זה יחד עם משרד המשפטים וככל שהדבר יידרש אנחנו נבקש גם את זה לעגן.

רק על תיקון הוועדה לפסקה (8) "חובה על הגורם האחראי על המקום לקיום חובות שיוטלו עליו", אני מבקשת להגיד שאנחנו התכוונו במסגרת הזו לקבוע את חובת מפעיל שדה התעופה והמפעיל האווירי לקבוע נהלים ליישום התקנות ולהדריך את האנשים שלו איך לבצע את הנהלים האלה. אני מקווה שזה אכן במסגרת ההסמכה כפי שעכשיו הוועדה מנסחת אותה.
גור בליי
יש פה כמה נקודות. לגבי הנקודה האחרונה, אנחנו עוד ננסח את (8) כי זה בכל מיני סעיפים פה, אבל ככל שזו החובה של אותו גורם אחראי על מקום לקיום ההוראות, כלומר שהוא אחראי להנחות, אז זה בסדר, הוא לא אחראי על מה שאחרים עושים, הוא אחראי על ההנחיה עצמה. לגבי הנושא של חילופי מידע, אין את זה כרגע פה, שמעתי שיש איזשהו דיבור על זה, זה לא נכלל פה. להבנתי, גם חיוניות הכניסה לטרמינל לא מעוגנת ב-(4) כי (4) מדבר רק על הגבלה של כניסה בשל חשש להדבקה בנגיף הקורונה על סמך בדיקת תסמינים, תשאול או הצהרה. ככל שאתם רוצים להוסיף את זה – כרגע להבנתי זה לא עולה מהנוסח. אין הסמכה לזה כרגע בנוסח.
רננה שחר
בדיונים הסופיים עם משרד המשפטים הובהר שזה איכשהו כן קיים בנוסח. ההנחיות האירופיות וההנחיות של ארגון התעופה הבין-לאומי בהחלט ממליצות על צמצום המלווים הלא חיוניים בטרמינל הנוסעים. כלומר, שייכנסו רק מלווים של אנשים נעזרים, קטינים וכו'.
איל זנדברג
אני שומע את מה שאומרת רננה. 12(א)(1) מדבר על הגבלה בנושא היבשתי - - -
רננה שחר
הוא לא מוחל בהקשר הטיסות. בכל אופן הייתי רוצה שזה יהיה בטוח שאפשר יהיה לקבוע תקנה שבטרמינל הנוסעים בנתב"ג תוגבל כניסתם של מלווים לא חיוניים.
גאל אזריאל
בפסקה (9)(א) כתוב: "הגבלות על הפעלת כלי טיס, שדות תעופה ומנחתים, לעניין השוהים בהם, לרבות נוסעים ואנשי צוות".
רננה שחר
אז את חושבת שמכוח זה – בסדר, אם זה מקובל על הוועדה.
גאל אזריאל
לדעתי זה נכנס. אפשר להבהיר את זה אם זה נדרש מבחינת הוועדה.
גור בליי
זה לא מעוגן באמת במה שהפנית ב-(4), אבל ב-(9)(א) אני חושב שאפשר להבין, כן.
איל זנדברג
מה שלא מעוגן – רננה דיברה על הפרט, כמו שהם רואים את זה, שזה יהיה בגלל חיוניות או לא חיוניות. זה לא נאמר במפורש אלא פשוט מאוד זה נבלע לדעתי בעובדה שאפשר להגיד: לא ייכנסו יותר מ"איקס" אנשים. יגידו: נכנס רק מי שרוצה לנסוע ולא המלווה שלו, או רק מלווה של קטין - - -
גור בליי
אני מסכים, אפשר לגזור את זה מ-(9)(א), כן.
איל זנדברג
אם רוצים להגיד את זה בצורה מפורשת גם אפשר אבל לא בטוח – רננה, הכוונה שאפשר יהיה להגביל שרק הנוסעים ומלווים חיוניים שלהם ייכנסו, לא כל אדם שחפץ בכך, בנסיבות שמתאימות מבחינת ההסמכה, נכון?
רננה שחר
נכון. להקטין את כמות המלווים. גם מקבלי הפנים וגם המלווים של היוצאים, כן.
איל זנדברג
אתם רוצים להוסיף "לרבות נוסעים, מלווים ואנשי צוות"? אפשר אולי לחדד שלא יהיה ספק אחר כך.
רננה שחר
אפשר, אם אתה חושב שצריך.
גור בליי
"לרבות נוסעים, מלווים ואנשי צוות". אני חושב שאפשר להוסיף את זה.
רננה שחר
בסדר. ואני מחדדת שההצהרה שנדונה קודם היא על מצב הבריאות ועל כך שלא היית במדינות אדומות, במדינות שהתחלואה שם מאוד קשה. עד כאן הערותיי, תודה רבה.
גור בליי
ההצהרה כרגע לא מוגבלת, היא יחסית רחבה. זה אחד הדברים שלדעתי גם יצטרך להיכנס לתקנות, ושוב, בכפוף להוראות הפרטיות שדיברנו עליהן.
היו"ר יעקב אשר
סיימנו את נושא התחבורה?
גור בליי
כן.
היו"ר יעקב אשר
תודה רבה לכל אנשי התחבורה שהיו אתנו. אנחנו עוברים מכאן לנושא אזור מוגבל.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
יעקב, מה קורה במליאה?
היו"ר יעקב אשר
עוד לא יצא סדר-יום. נאומים בני דקה יש. אני כרגע מושך עוד את חצי השעה הקרובה, של הנאומים בני דקה, תכף יגיע סדר-היום ונראה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אתה מקיים את הדיון על חשבון המליאה?
היו"ר יעקב אשר
יש לנו אישור.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ביקשתי נאום בן דקה.
מיכל וונש (כחול לבן)
גם אני.
היו"ר יעקב אשר
שניכם רציתם נאומים בני דקה?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני מהבוקר מחכה לנאום בן דקה.
היו"ר יעקב אשר
אתה רוצה להשלים את נושא התחבורה ונעשה הפסקה אחר כך?
גור בליי
כן, אני רק אשלים בנושא. ב-12(ב), "תקנות לפי סעיף קטן (א)(9) ו-(10) ייקבעו בהתחשב בזכותו של אזרח ישראלי להיכנס לישראל", כמובן שחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, מעגן את זכותו של אזרח להיכנס לישראל ושל כל אדם לצאת מישראל. ההתייחסות המפורשת לזכות של אזרח להיכנס לישראל היא בגלל המגבלות שיש פה על כניסת כלי טיס וכניסת כלי שיט. מובן שאין פה שום כוונה ואפשרות גם בחוק רגיל לגרוע מהזכות של כל אדם לצאת מישראל, פשוט אין לזה התייחסות מפורשת להגבלות על זכות היציאה אלא רק על זכות הכניסה, ולכן אני מבין שזו הסיבה שהתייחסתם רק לכניסה.
גאל אזריאל
אפשר כמובן גם להגביל יציאה במגבלות פסקת ההגבלה, אבל הכוונה כאן הייתה לחדד את עניין הכניסה בגלל המגבלות הספציפיות המופיעות בסעיף.
איל זנדברג
ייצגת יפה את עמדתנו. הדבר נכתב בצורה מפורשת כדי להבהיר שכך הדבר וצריך להבהיר שלפעמים יהיו מגבלות שהן מעשיות. כשיצמצמו מאוד את מספר הטיסות אז באיזשהו אופן תיאורטי אפשר להגיד שזה גם גורע מהזכות. הכוונה היא פה לגריעה נורמטיבית ישירה, לא בכך שתהיה טיסה פעם בשבועיים ויגיד אדם שזה פוגע בזכותו. כן הכוונה פה בהחלט גם להגביל את הזכות הזו וזו ההסמכה.
גור בליי
בהחלט.
היו"ר יעקב אשר
חברים, חשוב לי שתדברו במסגרת נאומים בני דקה במליאה, מאחר שאני מבין שבכל מקרה ב-16:30 מתחילה החקיקה אני מציע שעכשיו אנחנו נקריא רק, לא נדון, אתם יכולים לסמוך עלי שבהקראה אני לא אעשה מחטפים ואז נעשה להפסקה עד גמר המליאה. יואב, אתם משוחררים לדקה שלכם אם אתם רוצים. בואו נקריא, בבקשה.
תמי סלע
אני רק אגיד שהנוסח שלפנינו שונה מהנוסח של הצעת חוק המסגרת בהתאמות שעשינו בחוק שדנו בו כאן להארכת תקש"ח. בעצם הוא מבטא את זה ויש גם כמובן הערות ונושאים לדיון מעבר.
היו"ר יעקב אשר
כבר שתלתם את החוק האחרון וגם על זה יש הערות ולקחים.
תמי סלע
כן, אבל בגדול השינויים זה שינויים שכבר נדונו.
גור בליי
כבר אושרו בוועדה.
היו"ר יעקב אשר
עבר זמנו בטל קורבנו, מבחינת הוויכוח אם קיים.
תמי סלע
"הכרזה על אזור מוגבל
13.
(א) בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, רשאית ועדת השרים להכריז על אזור כאזור מוגבל אם התקיימו התנאים שלהלן:
(1) נגיף הקורונה התפשט בהיקף נרחב באזור מסוים בישראל ורמת התחלואה באותו אזור גבוהה ביחס לרמת התחלואה הכללית בישראל;
(2) ועדת השרים שוכנעה, לאחר שבחנה דרכי פעולה חלופיות, כי כדי למנוע את המשך התפשטות הנגיף בתוך האזור או מחוצה לו, יש הכרח להגביל את הכניסה אליו או את היציאה ממנו, להגביל את היציאה ממקום המגורים של המתגוררים דרך קבע באזור כאמור או להגביל פעילות או התקהלות בתוך אותו אזור;" – החלק שנמחק פשוט עבר לסעיף אחר, תכף נגיע אליו, הוא שולב שם."(א1) הצעת החלטה להכריז על אזור מוגבל תובא לוועדת השרים לאחר שקוימה התייעצות עם ראשי הרשויות המקומיות שבאותו אזור, אלא אם כן לא ניתן היה לקבל את עמדתם לאחר שנעשה מאמץ סביר לקבלה; בטרם קבלת ההחלטה תיבחן עמדת הרשויות המקומיות שבתחום האזור המוגבל, ככל שהתקבלה, בעל פה או בכתב; התקבלה עמדה כאמור, יכללו הנימוקים בדברי ההסבר להצעת ההחלטה התייחסות לעמדה ואם הוגשה העמדה בכתב היא תצורף להצעת ההחלטה.בסעיף הבא דווקא מחקתי את מה שנוסף כי זה לא בדיוק משקף את מה שהיה אחרי שישבנו על זה בחוק להארכת תקש"ח. גודל האזור מופיע אחר כך לעניין המידתיות.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אז זה לא מעודכן?
תמי סלע
זה לא במאה אחוז מעודכן, אני אומרת היכן שיש תיקוני נוסח."(ב) בהכרזה על אזור כאזור מוגבל תקבע ועדת השרים את ההגבלות מבין ההגבלות המנויות בסעיפים 15 עד 19 או מבין ההגבלות שקבעה הממשלה לעניין אזור מוגבל בתקנות כאמור בסעיף 20, שיחולו באזור המוגבל, ורשאית היא לקבוע הקלות לאותן הגבלות, והכול" – בכפוף להוראות סעיף קטן (א), זה ברור – "אם שוכנעה כי גודל האזור והיקף ההגבלות אינם עולים על הנדרש, בהתחשב, בין השאר, בנסיבות הייחודיות החלות באזור המוגבל, בפיזור החולים ובמאפייני התחלואה בו, ביכולת האכיפה" – ובנוסח שזה היה בתקש"ח זה היה – "במאפייני האוכלוסיה ובמאפיינים הייחודיים של האזור".(ג) ההגבלות שבסעיף 15 לא יוחלו, אלא אם כן הונחה דעתה של ועדת השרים כי בתקופת תוקפה של ההכרזה תתקיים אספקה נאותה של מוצרים ושירותים חיוניים בתוך האזור.(ד) הכריזה ועדת השרים על אזור כאזור מוגבל, תודיע על כך מיד לוועדת הכנסת לממשלה ולראשי הרשויות המקומיות שבאזור המוגבל; ההכרזה, פירוט ההגבלות שהוטלו והנימוקים להן" - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
למה ועדת הכנסת?
תמי סלע
זו הגדרה, זה בסעיף ההגדרות וזה מבטא את אותה ועדה שהוחלט שהיא תהיה הוועדה הרלוונטית.
גאל אזריאל
זה לא בהכרח ועדת הכנסת של הכנסת – זו הגדרה, ועדה שתיקבע.
גור בליי
כרגע כתוב ועדת הכנסת, זה filler כזה. אנחנו נחליט לגבי כל אחד מהסעיפים מה הוועדה הרלוונטית. בסעיף ההגדרות כתוב שוועדת הכנסת זו אותה ועדה שיחליטו. זה צריך להיות "הוועדה", תמי, ועדה של הכנסת שוועדת הכנסת קבעה לעניין חוק זה, ואם לא קבעה כאמור - - -
היו"ר יעקב אשר
אני מציע כרגע לכתוב ועדה בלי שום דבר.
תמי סלע
בסעיף של האזור המוגבל יש בעיה לכתוב "הוועדה" כי יש שם ועדת שרים גם אז זה נורא מבלבל.
היו"ר יעקב אשר
לא נשאיר את זה כך.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
למה לא ועדת חוקה, חוק ומשפט?
היו"ר יעקב אשר
דיברנו על זה כל הזמן. מה בעצם עושה חוק המסגרת? הוא לוקח כל מיני נושאים, נותן להם את המסגרות שלהם – את זה אנחנו עושים – ולאחר מכן הממשלה צריכה להתקין תקנות והתקנות צריכות להיות מובאות לוועדה. אזור מוגבל זה אחד הדברים למשל. ודווקא פה קרתה הטעות הפרוידיאנית הזו שכתבו ועדת כנסת. דווקא פה, בשיחות שלנו קודם, אמרנו שלמרות שזה נושא שקשור אולי לרשויות מקומיות יש פה המון-המון זכויות אלמנטריות, זה פרופר ועדת חוקה. אבל למשל ברווחה, ששם יכולים להיות דברים שהם יותר מקצועיים, הם יעברו לרווחה, כמו שעברו חלק מהחוקים.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
בחוק הקורונה הגדול, זה שאנחנו מטפלים בו עכשיו, איפה יש רווחה?
גור בליי
סעיף 11 עוסק בהגבלות שעוסקות בתחום הרווחה. יש חינוך, יש רווחה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני אומר משהו קונספטואלי, עזבו רגע את הדיון על איזו ועדה אנחנו מדברים עכשיו.
היו"ר יעקב אשר
התקנות יגיעו לוועדות.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
הבנתי, אבל אני מציע לדבר עם החברים שצריך איזו ראיה כוללת לדבר הזה, כך לי נראה.
תמי סלע
בכל אופן לעניין האזור המוגבל זה ברור.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני חושב שיש משמעות לראייה כוללת. אני מעלה את זה ליושב-ראש. אני חושב שזה יהיה נכון לעניין. אני לא מדבר נכון לוועדה, נכון לעניין.
היו"ר יעקב אשר
השארנו את זה לדיון.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני מעלה את זה כמשהו שהוא נכון לסיפור.
היו"ר יעקב אשר
זה נכון, זו הייתה התלבטות שלנו גם כן.
גור בליי
זו באמת התלבטות אבל בוודאי שבקונטקסט הנוכחי של אזור מוגבל הוועדה הרלוונטית היא ועדת חוקה, חוק ומשפט.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני אומר שבכלל פיצול יוצר קושי בסוף לראייה כוללת, ופה יש המון דברים של ראייה כוללת.
תמי סלע
פה אנחנו מדברים על ועדת חוקה, את השאלה הכללית אני שמה רגע בצד. אנחנו מדברים על ההודעה לוועדת חוקה, לממשלה ולראשי הרשויות המקומיות שבאזור המוגבל."ההכרזה, פירוט ההגבלות שהוטלו והנימוקים להן יוגשו לוועדת החוקה בסמוך ככל האפשר לאחר ההכרזה.(ה) הכרזה על אזור כאזור מוגבל תפורסם ברשומות ותיכנס לתוקף עם פרסומה או במועד מאוחר יותר שייקבע בהכרזה, ואולם רשאית ועדת השרים, בהתקיים נסיבות דחופות ומיוחדות המצדיקות זאת, להורות כי ההכרזה תיכנס לתוקפה באופן מיידי, ובלבד שתפורסם ברשומות בסמוך ככל האפשר לאחר נתינתה;(ו) הכרזה על אזור כאזור מוגבל תעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע בה ושלא תעלה על 7 ימים, ורשאית ועדת השרים –
(1) להאריך את תוקפה לתקופות נוספות שלא יעלו על 5 ימים כל אחת, ובלבד שתקופת ההכרזה הכוללת לא תעלה על 21 ימים;
(2) באישור הוועדה – להאריך את תוקפה לתקופות נוספות שלא יעלו על 14 ימים כל אחת;והכול ובלבד שתקופת תוקפה של הכרזה לפי סעיף קטן זה תסתיים לא יאוחר מתום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה;"זה סעיף 13 בנוסח לפני שהתחלנו לדון בהערות הנוספות.
היו"ר יעקב אשר
הסעיף הבא גם מדבר על אזור מוגבל, נכון?
גור בליי
כן, יש שורה של סעיפים.
תמי סלע
כן, אבל יש פה עוד הרבה שאלות והערות לסעיף 13, שהוא לב ההסדר.
היו"ר יעקב אשר
אתה רוצה להעלות לנאום בן דקה או לא?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני יכול להסתדר בלעדיו, אבל נעלה למליאה כשהחוקים יתחילו.
היו"ר יעקב אשר
הנושא הוא כבד וצריך לצלול אליו אז אני נצטרך לדחות את הדיון, לצערי הרב. אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 16:10.

קוד המקור של הנתונים