פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת444
מישיבת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - ממשלת חילופים) (פ/280/23)
04/05/2020


מושב ראשון

פרוטוקול מס' 6
מישיבת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - ממשלת חילופים) (פ/280/23).
יום שני, י' באייר התש"ף (04 במאי 2020), שעה 10:30
סדר היום
1. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 9 והוראת שעה) (ממשלת חילופים)
2. הצעת חוק ממשלת חילופים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
אופיר כץ – מ"מ היו"ר
קארין אלהרר
משה ארבל
עוזי דיין
תמר זנדברג
מתן כהנא
עופר כסיף
מיקי לוי
פטין מולא
אוסאמה סעדי
טלי פלוסקוב
אורית פרקש הכהן
אלכס קושניר
שלמה קרעי
איציק שמולי
חברי הכנסת
אורנה ברביבאי
ניר ברקת
בועז טופורובסקי
יעקב טסלר
יבגני סובה
חוה אתי עטייה
יזהר שי
ייעוץ משפטי
גור בליי
אלעזר שטרן
מנהל/ת הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד;
הדר אביב;
איה לינצ'בסקי;
הילה לוי;
סיגל גורדון
הצעת חוק-יסוד
הממשלה (תיקון מס' 9 והוראת שעה) (ממשלת חילופים), פ/280/23 כ/840, הצעת ח"כ איתן גינזבורג

הצעת חוק ממשלת חילופים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התש"ף-2020, פ/280/23 כ/840, הצעת ח"כ איתן גינזבורג
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אנחנו נמשיך היום ברצף ההצבעות על ההסתייגויות וההנמקות בהתאם לסעיפים, כפי שנהגנו אתמול. אני מקווה שהיום נוכל לדון בהסתייגויות המהותיות והמשמעותיות יותר ולא בסעיפים הפיליבסטריים. זה תלוי בחברי הכנסת כמובן.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
הצעה לסדר, אדוני.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, אנחנו באמצע הצבעות.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
מה זאת אומרת? לא, אתה לא יכול לשנות סדרי עולם. הצעה לסדר.
היו"ר איתן גינזבורג
אין הצעה לסדר, אנחנו באמצע הצבעה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אבל הצעה לסדר. אתה פותח דיון, יום חדש.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, זה לא כך, זה המשך דיון.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
תתייעץ, אני מציע לך להתייעץ.
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, אנחנו באמצע הצבעות, הודעתי את זה. אין הצעות לסדר.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
איתן, תתייעץ עם היועמ"ש.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
תבין, אתה לא תשנה סדרי עולם בוועדה הזאת.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא לא חייב. מיקי, אמרו לך כבר שלא חייבים.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
איתן, תתייעץ אם מותר לי או לא.
היו"ר איתן גינזבורג
לא. אני לא נותן הצעות לסדר. אין. אנחנו עכשיו בהצבעות.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אלעזר, אני מבקש ייעוץ האם מותר לי הצעה לסדר.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
הוא לא חייב לתת הצעה לסדר.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
הוא לא חייב לתת לי? בסדר, הבנתי.
היו"ר איתן גינזבורג
עכשיו אנחנו נעבור להקראת הסעיפים.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
קרעי, תשמע, אני רוצה רק להגיד לך משהו. כשהליכוד באו אתנו בדברים, ותבין שאנחנו בני אדם - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא, אני מבקש ממך. מיקי, זה לא עובד כך. לא נותנים לך ואתה חוטף מיקרופון? זו רמה של דיון? מה זה הדבר הזה?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אבל אתה לא נותן לדבר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה?
היו"ר איתן גינזבורג
אז לחטוף מיקרופון? זו הדרך? זו הסגנון? בבקשה, אלעזר, 3607.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אנחנו בהסתייגות 3607 בעמ' 209. יש לנו רצף של הסתייגויות, מ-3607 עד 3624. אני אקרא את הראשונה ואת האחרונה ונצביע עליהן.

3607. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א.(ג) המילה "ראש" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
כמה-כמה?
קריאה
3-8.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה מחליף את אורית פרקש.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
ההסתייגות האחרונה ברצף היא: 3624. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א.(ג) המילה "ממועד" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
3625. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א.(ג) לאחר המילה "ממועד" יבואו המילים "פיזור הכנסת".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
3626. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א (ג) לאחר המילה "ממועד" יבואו המילים "פרסומה ברשומות של הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - הפסקת כהונה של ראש הממשלה, שר או סגן שר מחמת הגשת כתב אישום) (פ/172/23) ותיקון הסעיפים הבאים בנוסח החוק:
החלפת סעיף 18
1
בחוק-יסוד
הממשלה (להלן – חוק-היסוד), במקום סעיף 18 יבוא:"הפסקת כהונה של ראש ממשלה מחמת כתב אישום
18.
הוגש כתב אישום לבית משפט נגד ראש הממשלה בכל אחת מהעבירות הבאות, תיפסק כהונתו של ראש הממשלה ויראו את הממשלה כאילו התפטרה ביום שבו הוגש כתב האישום:
(1) עבירה חמורה שבנסיבות העניין יש עמה משום קלון;
(2) עבירה לפי סעיף 284 לחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – חוק העונשין);
(3) עבירה מסוג פשע.

תיקון סעיף 23
2.
בסעיף 23 לחוק-היסוד –(1) בכותרת השוליים, במקום "מחמת עבירה" יבוא "מחמת כתב אישום"(2) במקום סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יבוא:
"(ב) הוגש כתב אישום לבית משפט נגד שר בכל אחת מהעבירות הבאות תיפסק כהונתו של השר ביום שבו הוגש כתב האישום:

(1) עבירה חמורה שבנסיבות העניין יש עמה משום קלון;

(2) עבירה לפי סעיף 284 לחוק העונשין;

(3) עבירה מסוג פשע.

החלפת סעיף 27
3.
במקום סעיף 27 לחוק היסוד יבוא:"הפסקת כהונת סגן שר מחמת כתב אישום
27.
הוגש כתב אישום לבית משפט נגד סגן שר בכל אחת מהעבירות הבאות תיפסק כהונתו של סגן השר ביום שבו הוגש כתב האישום:(1) עבירה חמורה שבנסיבות העניין יש עמה משום קלון;(2) עבירה לפי סעיף 284 לחוק העונשין;(3) עבירה מסוג פשע.

תחולה
4.
חוק-יסוד זה יחול על ראש הממשלה, שרים וסגני שרים בממשלה שכוננה החל בכנסת העשרים וארבע.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אני עובר לרצף של הסתייגויות, מ-3627 עד 3642. אני אקריא את הראשונה ואת האחרונה.

3627. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א.(ג) המילים "ממועד החילופים" – ימחקו.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אני עובר לאחרונה שברצף:

3642. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א.(ג) המילה "(ד)" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
3643. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א (ג) במקום המילים "סעיף קטן (ד) יבואו המילים "סעיף קטן (ג)".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו עכשיו רצף: מ-3644 עד 3663. אני קורא את הראשונה ואת האחרונה:

3644. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א (ד)(1) המילה "חדל" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
ההסתייגות האחרונה שברצף: 3663. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א (ד)(1) המילים "לכהן כראש ממשלה" – יימחקו.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו עכשיו עוד רצף, מ-3664 עד 3714. אני קורא את הראשונה ואת האחרונה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
למה זה רצף?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
כי זה רצף שכל פעם מוחק מילה מילה מילה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
למה? אני לא מבינה. מספרים הבנתי, זה למה?
היו"ר איתן גינזבורג
פירוק משפט לכל מילה זה נחשב רצף.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אתם לא יודעים לעבוד.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
3664. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א (ד)(2) המילה "חדל" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
מיקי, מה אתה מוותר? מיקי אני מתפלאת עליך.
היו"ר איתן גינזבורג
מיקי, יש לו שיטות כי זה למליאה, זה בכלל לא לוועדה. נכון, מיקי? הוא הסביר לנו אתמול בערב.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
מיקי, אתה מגלה סודות.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
את יודעת כמה ימים יש במליאה של זה? יש סדר-גודל של 520 יום נאום.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
זה יהיה מעניין. זה כבר מגיע לחלופי.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
3714. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א (ד)(2) לאחר המילים "ראש הממשלה החלופי" המילים "כראש הממשלה" -יימחקו.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו עוד רצף, מ-3715 עד 3753.

3715. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א (ד)(3) המילה "משהביעה" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
ההסתייגות האחרונה ברצף: 3753. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א (ד)(3) המילה "סיפה" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו עוד רצף, מ-3754 עד - - -
היו"ר איתן גינזבורג
סליחה, פה זה לא נכון. פה יש פשוט חזרה של: "לא" בחרה" "הסיעה".
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לא משנה, אנחנו עוברים ברצף.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, אבל צריך למחוק אותם גם מהמליאה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
זה לא רצף, סליחה.
היו"ר איתן גינזבורג
פה יש טעות. יש פה העתקה בטעות.
קריאה
זה גם רצף וגם אותו דבר. יש פה כמה שמוכפלים.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש פה כמה הסתייגויות שהן פשוט הוכפלו.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
ככה זה כשממהרים. אמרתי לכם. החיפזון הוא מהשטן. הבעיה היא שלכם, לא שלי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
רצף מ-3754 עד 3804. אני קורא את הראשון ואת האחרון.

3754. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א (ד)(4) המילה "לא" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
סוף הרצף: 3804. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א (ד)(4) המילה "30" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו רצף: מ-3805 עד 3823. אני קורא:

3805. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א (ה) המילה "חדל" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
האחרון שברצף: 3823. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א (ה) המילה "במקומו" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו עכשיו רצף מ-3824 עד 3888. אני קורא את הראשונה והאחרונה.

3824. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א (ו)(1) המילה "חדל" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
האחרונה שברצף: 3888. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א (ו)(1) לאחר המילים "יראו אותו כראש" המילה "חלופי" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו רצף מ-3889 עד 3929.

3889. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א (ו)(2) המילה "בחרה" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
3929. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43א (ו)(2)המילה "30" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש רצף מ-3930 עד 3949.

3930. סעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ב המילה "ראש" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
3949. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ב המילה "אחר" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
3950. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ב לאחר המילה "אחר" יבואו המילים "ובלבד שכנגד ראש הממשלה או כנגד ראש הממשלה החלופי לא הוגשו כתבי אישום".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו רצף, 3951 עד 3967.

3951. סעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ג המילה "על" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
3967. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ג המילה "מכהונתו" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
3968. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ג לאחר המילה מכהונתו יבואו המילים "ובלבד שכנגד ראש הממשלה או כנגד ראש הממשלה החלופי לא הוגשו כתבי אישום".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו רצף מ-3969 עד 3992. אני קורא את הראשון ואת האחרון.

3969. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (א) המילה "על" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
האחרון שברצף: 3992. סעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (א) המילה "החלופי" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
3993. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (א) - בטל
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
3994. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ג. – בטל.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
3995. סעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ב. – בטל
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
3996. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (א) לאחר המילה "החלופי" יבואו המילים " ובלבד שכנגד ראש הממשלה או כנגד ראש הממשלה החלופי לא הוגשו כתבי אישום".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
זו הסתייגות ממש טובה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו רצף מ-3997 עד 4024. אני קורא את הראשונה ואת האחרונה.

3997. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (ב) – בטל.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4024. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (ב) המילה "המחויבים" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו רצף מ-4025 עד 4046.

4025. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (ג) – המילה "ממלא" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4046. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (ג) – המילה "ממלא" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4047. סעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (ד) – בטל.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו רצף מ-4048 ועד 4089.

4048. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (ד) – המילה "על" – תימחק
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4089. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (ד) – המילה "חדל" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4090. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (ה) – בטל.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו רצף מ-4091 עד 4108.

4091. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (ה) – המילה "הוראות" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4108. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (ה) – המילה "תפקידו" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו רצף מ-4109 עד 4111. אני אקרא את הראשונה:

4109. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (ו) המילה "אף" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4112. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (ו) – בטל.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו עכשיו רצף מ-4113 עד 4177.

4113. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (ו) – המילה "על" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
בסוף הרצף: 4177. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (ו) – המילה "ידי" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4178. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ה. (א) – בטל.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4179. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ה. (ב) – בטל.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני רק רוצה לציין לפרוטוקול שעורך הדין של ביבי נתניהו אמר כרגע בבית המשפט שזו לא ממשלת חירום, זו רק הגדרה לציבור.
היו"ר איתן גינזבורג
קארין, אני מבקש ממך. את רוצה ללכת לדבר? בתקשורת, לא באמצע ההצבעה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
את זה אמר עו"ד ראבלו. כדאי שתדע מה השותף שלך אומר.
יזהר שי (כחול לבן)
את לא מתרכזת בהסתייגויות?
שלמה קרעי (הליכוד)
בוודאי, כי נתניהו מוציא אותנו כבר ממצב החירום.
היו"ר איתן גינזבורג
קארין, די. לא להפריע באמצע הצבעה. זה לא מקובל בכנסת.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4180. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ה. (ב) (1)– בטל.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4181. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ה. (ב) (2)– בטל.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4182. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ו. – בטל.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4183. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ז. (א)– בטל.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4184. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ז. (ב) – בטל.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4185. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ח. – בטל.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4186. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (ו) – המילה "ייכנס" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4187. בסעיף 4 להצעת החוק סעיף 43ד. (ו) – המילה "השר" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
על 4188 אנחנו לא מצביעים כי זה על כל הסעיף.

4189. בסעיף 4 להצעת החוק במקום המילה "יבוא" – יבואו המילים "לא יבוא".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4190. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43א(א), במקום המילים "ואולם בכל אחד מהמקרים הבאים, לא יראו את הממשלה כאילו התפטרה"- יבואו המילים "ואולם בכל אחד מהמקרים הבאים, יראו את הממשלה כאילו התפטרה".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4191. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43א(א), במקום המילה "ויחולו" – יבואו המילים "ולא יחולו".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4192. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43א(ג), במקום המילים "לפרק הזמן שראש הממשלה החלופי אמור היה לכהן" – יבואו המילים "לפרק זמן של יום אחד".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4193. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43א(ד)(2), במקום המילים "רשאית סיעתו" – יבואו המילים "רשאית הכנסת".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4194. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43א(ד)(2), במקום המילים "מאותה סיעה" – יבואו המילים "מכל סיעות הבית".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו רצף מ-4195 עד 4200.

4195. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43א(ד)(2), במקום המילים "והכל עד שבוע" – יבואו המילים "והכל עד יום אחד".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4200. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43א(ד)(2), במקום המילים "והכל עד שבוע" – יבואו המילים "והכל עד שישה ימים".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4201. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43א(ד)(4), במקום המילים "יראו את הממשלה כאילו התפטרה" – יבואו המילים "יוחזר המנדט להרכבת הממשלה לכנסת אשר רשאית לבחור ברוב של 61 חברי הכנסת, חבר כנסת מכל סיעות הכנסת".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4202. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43א(ה), במקום המילה "יכהן ראש הממשלה החלופי בתפקיד במקומו" – תבוא המילה "יכהן ראש הממשלה החלופי בתפקיד במקומו, ובלבד שאין נגדו כתב אישום".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4203. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43א(ו)(1), במקום המילים "רשאית סיעתו" – יבואו המילים "רשאית הכנסת".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4204. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ב, במקום המילה "יהיה" – יבואו המילים "לא יהיה".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4205. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ג, במקום המילים "אינו רשאי" – תבוא המילה "רשאי".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4206. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ד(א), במקום המילים "אינו רשאי" – תבוא המילה "רשאי".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4207. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ד(ב), במקום המילה "רשאי" – יבואו המילים "אינו רשאי".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4208. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ד(ד), במקום המילים "בהתאם לזיקת השר" – יבואו המילים "לא בהתאם לזיקת השר".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4209. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ד(ו), במקום המילים "ממשלת חילופים רשאית" – יבואו המילים "ממשלת חילופים איננה רשאית".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4210. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ה(א), במקום המילה "רשאי" – יבואו המילים "איננו רשאי".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4211. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ה(ב)(1) במקום המילים "בעל זיקה אליו" – יבואו המילים "שאינו בעל זיקה אליו".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
רק שתדעו שלפי החוק הזה לא ברור למי יש זיקה, למי אין ועל מה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4212. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ה(ב)(2), במקום המילה "רשאי" – תבוא המילה "איננו רשאי".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4213. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ו, במקום המילים "בממשלת חילופים" – יבואו המילים "בממשלה מושחתת".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4214. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ו, במקום המילים "בממשלת חילופים" – יבואו המילים "בממשלה מנותקת מהעם".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4215. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ו, במקום המילים "בממשלת חילופים" – יבואו המילים "בממשלה מנופחת".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4216. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ו, במקום המילים "בממשלת חילופים" – יבואו המילים "בממשלת זדון".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4217. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ו, במקום המילים "בממשלת חילופים" – יבואו המילים "בממשלת בושה".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4218. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ו, במקום המילים "בממשלת חילופים" – יבואו המילים "בממשלת חרפה".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4219. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ו, במקום המילים "בממשלת חילופים" – יבואו המילים "בממשלת ביבי החמישית".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4220. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ו, במקום המילים "בממשלת חילופים" – יבואו המילים "בממשלת נתניהו החמישי".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4221. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ו, במקום המילים "בממשלת חילופים" – יבואו המילים "בממשלת המילוט".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
למרות שאנחנו נגד ממשלת מילוט.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4222. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ו, במקום המילים "בממשלת חילופים" – יבואו המילים "בממשלת השחיתות".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4223. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ו, במקום המילים "בממשלת חילופים" – יבואו המילים "בממשלת בדיות".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4224. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ו, במקום המילים "בממשלת חילופים" – יבואו המילים "בממשלת שקרים".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4225. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ו במקום המילים "בממשלת חילופים" – יבואו המילים "בממשלת הונאה לבוחרים".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4226. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ו, במקום המילים "בממשלת חילופים" – יבואו המילים "בממשלת שיתוק".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4227. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ו, במקום המילים "בממשלת חילופים" – יבואו המילים "בממשלת ביזיון".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4228. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ז(ב), במקום המילים "לא יראו" – תבוא המילה "יראו".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איתן, אני מבקש לעצור רגע. אני אגיד לך למה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, אל תגיד לי למה. אנחנו באמצע הצבעה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
בית המשפט העליון דיבר על קווי היסוד - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא. אלעזר, לא אפשרתי למיקי לוי, לא אאפשר גם לך. אני מבקש לא להפריע.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אתם התחייבתם לתת קווי יסוד לפני הקמת הממשלה. אני רוצה את קווי היסוד.
היו"ר איתן גינזבורג
הדיון כבר הסתיים ואנחנו בהצבעה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
שטרן, מגיעים להסתייגות שלך.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני יודע, זה מה שאני אומר לו.
היו"ר איתן גינזבורג
אלעזר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4229. בסעיף 4 להצעת החוק- בסעיף 43ד (ו) יתווסף: "ובתנאי שהשר יהיה אחראי על קידום מערך הגיור בישראל ויקדם גיור ע"י רב עיר ויטפל במערך הכשרות".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
רביזיה. אני לא אומר רביזיה על הכול. אני מפנה את דבריי לפרוטוקול. אני לא אומר רביזיה על הכול, אני אומר על פי מה שחשוב לי ואחר כך אתה תחזור על פי מה שחשוב לי.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
על מה אמרת רביזיה?
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני לא רוצה על הכול, אני רוצה על סעיף ספציפי. מיקי, אמרת לו איזה סעיף?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
כן, 4229, רביזיה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4230. בסעיף 4 להצעת החוק- בסעיף 43ד (ו) יתווסף: "ובתנאי שהשר יטפל בזכויות ניצולי השואה".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
תתביישו לכם, נגד ניצולי השואה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4231. בסעיף 4 להצעת החוק- בסעיף 43ד (ו) יתווסף: "ובתנאי שהשר יטפל בנושאי גירושין והפרדת נושא כריכת הנישואין לבית דין לענייני משפחה".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איך את מצביעה נגד? זה על ניצולי השואה, אין מילה אחת על ניצולי השואה.
היו"ר איתן גינזבורג
אלעזר, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
ח"כ שטרן, אני מציעה לך לשנות את החוק בנושא של ניצולי השואה ולא להכניס את זה להסכם קואליציוני. זה הכול.
היו"ר איתן גינזבורג
אלעזר, אני אקרא לך לסדר פעם שלישית.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4232. בסעיף 4 להצעת החוק- בסעיף 43 ד (ו) יתווסף: "ובתנאי שהשר יקדם את לימוד מקצועות הליבה גם במגזר החרדי".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4233. בסעיף 4 להצעת החוק- בסעיף 43ד (ו) יתווסף: "ובתנאי שהשר יטפל בזכויות הקהילה הגאה".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו עכשיו קבוצה של הסתייגויות, מ-4234 עד 4270, שכל הסתייגות זה ביטול של פסקה או סעיף. עברנו כבר לפני כן על כל ההסתייגויות האלה, של ביטול סעיף קטן או סעיף ראשי קטן בתוך סעיף 4. כל אחת מההסתייגות האלה זה הסתייגות שכבר הייתה, גם בהמשך יהיו עוד הסתייגויות כאלה, זה פשוט הסתייגויות זהות אז אנחנו לא צריכים להצביע עליהן שוב כי כבר הצבענו על ההסתייגויות האלה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אתה כבר יודע על מה הצבענו?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
כן.

4271. בסעיף 4 (א) במקום "חילופים" יבוא "בזבוזים".
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
זה אכן בזבוזים.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4272. בסעיף 4 (א) במקום "חילופים" יבוא "מנותקים".
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
מנותקים – אכן.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4273. בסעיף 4 (א) במקום "חילופים" יבוא "מושחתים".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4274. בסעיף 4 (א) במקום "חילופים" יבוא " 36 שרים ו-16 סגני שרים."
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4275. בסעיף 4 (א) במקום "חילופים" יבוא " כניעה לחרדים"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4276. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43א(ה), בסיפא יבוא – "ובלבד שכנגד ראש הממשלה לא מתנהל משפט או לא הוגש נגדו כתב אישום".
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
הסתייגות חשובה מאוד.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4277. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ג – בסיפא הסעיף יבוא – "אלא אם הוגש כתב אישום כנגד ראש הממשלה".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4278. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ג – בסיפא הסעיף יבוא – "אלא אם התקיים לפחות דיון אחד בבית משפט הדן בכתב אישום כנגד ראש הממשלה".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
תמר זנדברג (מרצ)
תתבייש. הנהג לא יכול לכהן וראש ממשלה כן יכול. אין לך בושה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4279. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ג – בסיפא הסעיף יבוא – "אלא אם פעל בניגוד לכללי המנהל התקין".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4280. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ג – בסיפא הסעיף יבוא – "אלא אם ראש הממשלה פעל לשיסוי ופילוג העם בישראל ובתפוצות".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4281. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ג – בסיפא הסעיף יבוא – "אלא אם לא החזיר ראש הממשלה את מתווה הכותל בחזרה".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4282. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ג – בסיפא הסעיף יבוא – "אלא אם לא פינה ראש הממשלה את מעונו הרשמי ברחוב בלפור בירושלים".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
רביזיה על הסעיף הזה, בבקשה. רק על הסעיף הזה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4283. בסעיף 4 להצעת החוק, בסיפא סעיף 43ד(א) יבוא "או נשיא המדינה"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
הסעיפים מ-4284 עד 4289 הם סעיפים שכבר הצבענו עליהם. זה לבטל סעיפים קטנים בתוך סעיף 43. אני עובר ל-4290.

4290. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43ה(א) – בסיפא המשפט יבוא "בהופעתו הראשונה של סגן השר בכנסת יעדכן את חברי הכנסת בעל פה על זיקתו".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4291. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43ה(א) – ימחקו המילים "בהתאם לזיקת השר הממונה".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
על 4292 הצבענו כבר בעבר. זה זהה לסעיפים אחרים.

4293. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43ו – יימחקו המילים "טעונה הסכמת ראש הממשלה החלופי".
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אתם לא מרגישים שזה מהר מידיי? אני לא מבינה מה הוא אומר.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4294 עד 4297 זה סעיפים זהים שכבר הצבענו עליהם אז אנחנו לא צריכים להצביע עליהם שוב.

4298. בסעיף 4 להצעת החוק, סעיף 43ח בסייפא הסעיף יבוא – "ובלבד שראש הממשלה או ראש הממשלה החלופי מכהן ללא שהוגש נגדו כתב אישום פלילי".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
זה חשוב. רביזיה על זה, בבקשה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
בסדר, רשמתי. 4299 זה זהה, הצבענו על זה כבר בעבר.

4300. 43א(א) לאחר "חדל ראש הממשלה בממשלת חילופים לכהן בתפקידו בתקופה שעד מועד החילופים" יבוא "גם עקב הגשת כתבי אישום נגדו" ולאחר מכן יבוא "יתפוס את מקומו ראש הממשלה החלופי, ולא יראו את החילופים כהתפטרות הממשלה", בלבד.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4301. 43א יבוא סעיף הקובע כי "באם ראש הממשלה לא מכהן ולא חשוב מאיזו סיבה, יבוא ראש הממשלה החלופי לכהן במקומו כראש ממשלה"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4302. 43א(א)(2) ימחק "בחר מיוזמתו" וישאר "התפטר".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4303. 43(א)(5) ימחק "בחר מיוזמתו" וישאר "התפטר".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
על 4304 ו-4305 כבר הצבענו בעבר, זה הסתייגויות זהות, אנחנו לא צריכים להצביע שוב.

4306. 43(א)(ג) אחרי "ראש הממשלה החלופי יכהן במקומו כראש הממשלה" יכתב "עד תום תקופת כהונתה של הכנסת" בלבד.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4307. 43(א)(ג) אחרי "לפי הצעת ראש הממשלה או ראש הממשלה החלופי" ימחק "והכל בהתאם לזיקת השר האמור".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4308 עד 4310 זה הסתייגויות זהות שהצבענו עליהן, לא צריך להצביע שוב.

4311. 43(ב) ימחק "ולא ימונה לראש הממשלה ממלא מקום אחר".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4312 זו הסתייגות זהה למה שהצבענו בעבר.

4313. בסעיף 43ד(ד) במקום "ימלא את התפקיד ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי או שר אחר" יבוא "ימלא את התפקיד שר אחר שתקבע הממשלה" כך שלא יכהן ראש הממשלה או ראש הממשלה החלופי כשר בממשלה.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
זו דווקא הסתייגות מהותית.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
4313 – אני קורא רביזיה לסעיף הזה, בבקשה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4314 הצבענו כבר בעבר, זה זהה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
זה נושא חדש, לא? זו פסקת ההתגברות.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4315. 43ד יבוא סעיף הקובע כי "מספר השרים בממשלה לא יעלה על שמונה עשר" או לחילופין כי "מספר השרים בממשלה לא יעלה על עשרים ושניים".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4316. 43ה(א) ימחק "בהתאם לזיקה", וכן ימחק "בהודעת הממשלה לכנסת על מינויו של סגן השר, תודיע הממשלה על זיקתו של סגן השר לראש הממשלה או לראש הממשלה החלופי"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4317. 43ה(ב)(1) לאחר "ראש הממשלה רשאי להפסיק את כהונתו של סגן שר" ימחק "בעל זיקה אליו", וכן לאחר "וראש הממשלה החלופי רשאי להפסיק את כהונתו של סגן שר" ימחק "בעל זיקה אליו".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4318. 43ה יבוא סעיף הקובע כי "הממשלה לא תמנה סגני שרים כלל", או לחילופין כי "הממשלה לא תמנה מעל שני סגני שרים בלבד", או לחילופין כי "הממשלה לא תמנה מעל ארבעה סגני שרים".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4319 זה זהה, הצבענו על זה בעבר, אנחנו לא צריכים להצביע שוב.

4320. אי אמון בממשלת חילופים – (1). מוצע לבטל את סעיף 43ח לחוק המוצע.
מתן כהנא (ימינה)
רגע, אנחנו צריכים לנמק את זה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא. הנימוק הוא בתחילת הסעיף, לא בהסתייגויות.
מתן כהנא (ימינה)
איתן, יש פה משהו מהותי, אנחנו הולכים פה להוריד את - - -
היו"ר איתן גינזבורג
מתן, סדרי הדיון הם כאלה שמנמקים בתחילת הסעיף – אנחנו בסעיף 4 ונימקו כל אלה שהגישו הסתייגויות – ואז מצביעים על כל ההסתייגויות. בסעיף 5 תוכל לנמק שוב.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4321 זה סעיף זהה, אנחנו לא צריכים להצביע שוב.

4322 ו-4323 זו הסתייגות אחת שבטעות התפצלה על שני סניפים, אנחנו נצביע על זה ביחד.

4322. לחילופין, בסעיף 43ח לחוק המוצע, יבוא במקום הסעיף המוצע הסעיף:
43ח. החליטה הכנסת להביע אי אמון בממשלת חילופים, תעשה את הבעת אי האמון לפי סעיף 28 לחוק יסוד הכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
מתן כהנא (ימינה)
ספרת אותי בעד? הפעם הייתי בעד ואני גם רוצה רביזיה על הסעיף הזה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
על כל הסעיפים של ימינה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4324 זה סעיף זהה, הצבענו עליו כבר בעבר אז לא צריך להצביע על זה.

4325. בסעיף 4, 43א (א) (2), המילים "בחר מיוזמתו להתפטר" ימחקו ובמקומם יבוא "התפטר"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4326. בסעיף 4, 43א (א) (5), המילים "בחר מיוזמתו להתפטר" ימחקו ובמקומם יבוא "התפטר"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו פה רצף מ-4327 עד 4349 של סעיפים זהים שהצבענו עליהם בעבר. זה שוב אותו דבר, מחיקה של סעיפים בתוך סעיף 43. לא צריך להצביע עליהם שוב.

4350. בסעיף 4 במקום סעיפים 43א עד 43ח יבוא "אחרי סעיף 43 לחוק היסוד יבוא:
4351 זו אותה הסתייגות אז אני ממשיך להקריא
4351. "סעיף 43א. כאשר אחד מראשי הממשלה חדל לכהן - מכל סיבה שהיא - ראש הממשלה החלופי יכהן במקומו"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4352. בסעיף 4, 43ד (ו) לפני המילה "רשאית" תבוא המילה "אינה"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4353. בסעיף 4, 43ד (ד) המילים "ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי, או" – יימחקו
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4354. בסעיף 4, 43ד (ג) במקום המילה "זיקה" תבוא המילה "נאמנות"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4355. בסעיף 4, 43ד (ג) במקום המילה "זיקה" תבוא המילה "צייתנות"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
זו הסתייגות מהותית, לידיעתכם.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4356. בסעיף 4, 43ד (ב) במקום המילה "זיקה" תבוא המילה "נאמנות"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4357 זה אותו דבר. זה שתי הסתייגויות אותו דבר, לא צריך להצביע שוב.

4358. בסעיף 4, 43א (ה) המילים "לאחר מועד החילופים" יימחקו
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4359. סעיף 43ה (א) - לאחר המלים "תודיע הממשלה על זיקתו של סגן השר לראש הממשלה או לראש הממשלה החלופי", יבוא: "...בתנאי השכר כפי שנקבעו לחברי כנסת מן המניין".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4360. 43א. (ד)(1) – לאחר המלים: "ומצבו הבריאותי" תבואנה המלים – "או המשפטי".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4361. 43א. (ד)(1) – לאחר המלים: "ישוב לכהן בתפקיד ראש הממשלה", יבוא: עם זאת, אך ורק אם מצבו המשפטי מאפשר זאת, ואין כנגדו פסק דין חלוט".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4362. 43א. (ד)(2) – לאחר המלים: "הבריאותי", יבוא: "או המשפטי".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4363. סעיף 43 א ( א) 4- המילים "מסיבות בריאותיות" - תימחקנה, במקום יבוא – "מכל סיבה שהיא".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
על 4364 הצבענו בעבר, זה זהה.

4365. לחלופין ייקבע כי מרגע שסגן השר מונה בהתאם לאישור רוה"מ או רוה"מ חלופי רשאי השר לפטרו ללא צורך בהסכמה של רוה"מ או רוה"מ חלופי (ביטול עניין הזיקה של סגן השר).
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4366. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43א.(א), המילה "לא" תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4367. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43א.(א), במקום המילים "ואולם בכל אחד מהמקרים הבאים, לא", יבוא "גם במקרים אלו".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4368. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43א.(ה), לפני המילים "יכהן ראש הממשלה החלופי", תתווסף המילה "לא".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4369. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43א.(ה), לפני המילים "יכהן ראש הממשלה החלופי", תתווסף המילה "בשום פנים ואופן, לא".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4370 זו הסתייגות זהה שהצבענו עליה, לא צריך להצביע שוב.

4371. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43ז לפני המילים "כדין ראש הממשלה" יבוא "אינו".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4372. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43א(ד)(2) במקום "סיעתו" יבוא "הכנסת" ובמקום "מאותה סיעה" יבוא "מכל סיעות הבית".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
רביזיה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4373. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43א(ג)(4) במקום "מאותה סיעה" יבוא "מכל סיעות הבית".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4374. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43א(ו)(1) במקום "מאותה סיעה" יבוא "מכל סיעות הבית".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
על 4375 לא מצביעים כי לא עושים תיקונים לשם הצעת החוק.

4376. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43ב במקום "ולא ימונה" יבוא "אך יתאפשר למנות".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4377. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43ד(א) במקום "אינו רשאי" יבוא "רשאי להעביר מכהונתו שר בעל זיקה לראש הממשלה החלופי, אילו השר אינו ממלא תפקידו כראוי ושואף לממש את קווי היסוד של הממשלה".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
רביזיה.
היו"ר איתן גינזבורג
כבר אמרו רביזיה על הכול.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4378. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43ד(ו) לפני המילים "רשאית לצרף" יבוא "אינה".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4379. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43ה(ב)(2) במקום המילים "אינו רשאי" יבוא "רשאי".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4380. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43ה(ב)(2) במקום המילים "אינו רשאי" יבוא "רשאי" והמילים שלאחר "סגן שר שמינה"- ימחקו.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4381. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43ו לפני המילים "טעונה אישור" יבוא "אינה".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4382. בסעיף 4 להצעת החוק, בסעיף 43א(ו)(2) במקום "מאותה סיעה" יבוא "מכל סיעות הבית".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
גם על זה רביזיה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4383 עד 4396 הצבענו כבר, יש הסתייגויות זהות אז לא צריך להצביע שוב.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. אני רוצה להודיע לחברי הוועדה שבשעה 12:00 אנחנו נצביע על הרביזיה לסעיף 4. אנחנו עכשיו עוברים לסעיף 5, הנמקות. מי ינמק מטעם ימינה? מתן כהנא, בבקשה.
מתן כהנא (ימינה)
לסיעת ימינה יש בעצם שתי משפחות של הסתייגויות. משפחה אחת זו משפחה שיוצאת נגד הרציונל של החקיקה כאן, שבעצם מצמצמת את כוחה של הכנסת. המשפחה השנייה זו משפחה שמדברת על פסקת התגברות. אני עכשיו מפריד בין הדברים, אנחנו עכשיו מדברים אך ורק על המשפחה שמדברת על הגבלת כוחה של הכנסת ואני קורא פה לכל החברים להצטרף להסתייגויות האלה.

בחוק היסוד המוצע כאן יש מספר סעיפים שמגבילים את כוחה של הכנסת. לא יכול להיות שאנחנו, במיוחד אנשי הימין שכאן, שקוראים השכם וערב לבג"ץ לא להתערב בכוחה של הכנסת, נחוקק חוקים בעצמנו שהולכים להגביל את כוחה של הכנסת. למשל, בסעיף 43ח – שלצערי כבר הצבענו עליו – אנחנו רואים שאם הכנסת בוחרת להחליף ראש ממשלה אז שני ראשי הממשלה, הראשי והחלופי, לא יכולים להיות ראשי ממשלה; או, למשל, השריון ב-75. לא יתכן שאנחנו נגביל את עצמנו. זה פשוט חוק נורא ואיום. לא יתכן ש-61 חברי כנסת - - -
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
להוריד את זה ל-72 - - -
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
זה עדיין נורא.
היו"ר איתן גינזבורג
לא להפריע, מיקי.
מתן כהנא (ימינה)
אין כזה דבר. לא יתכן שחברי הכנסת לא יוכלו לקבל החלטה. יש פה עוד כל מיני סעיפים הזויים, למשל, שאם 12 ח"כים ממחנה אחד מצביעים בדרך מסוימת, המחנה השני לא יכול להמציא - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אתה מתכוון לבעלי זיקה. יש הגדרה – זיקה.
מתן כהנא (ימינה)
בעלי זיקה. חברים, תקשיבו, אני אומר לכם, לכולם פה, חבריי, אני חושב שצריכה לקום ממשלת אחדות אבל החוק הזה הוא חוק נוראי. החוק הזה זה להתחנן, להתחנן לבג"ץ שיתערב במעשה החקיקה, ואנחנו נגד זה שבג"ץ יתערב בכנסת.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
חד-משמעית.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
מעולם לא הסכמתי עם ימינה כך.
מתן כהנא (ימינה)
חברים, זה חוק יסוד, אנחנו לא יכולים לחוקק חוק יסוד שקורא לבג"ץ להתערב בחקיקה הזו. אני קורא לכם לקבל את ההסתייגויות האלה, לבטל את השריון של ה-75. כל סעיף שנוגע בפרסונליזציה של חברי הכנסת, מצביעים בעד או נגד, חייב להתבטל. אנחנו חברי כנסת, יש לנו סמכות. העם נתן לנו את הכוח, אנחנו צריכים לקבל את זה. לא יכול להיות שאנחנו נגביל את עצמנו בחקיקה מראש לדבר הזה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה למתן כהנא. קארין אלהרר, בבקשה.
מתן כהנא (ימינה)
ואחר כך אני מצפה להתייחס גם לפסקת ההתגברות.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
זה איום ונורא. זה פשוט איום ונורא.
שלמה קרעי (הליכוד)
מתן, מתי אתם מנמקים את פסקת ההתגברות?
מתן כהנא (ימינה)
פסקת ההתגברות זה הסעיף הבא - - -
היו"ר איתן גינזבורג
סליחה, מיקי, אתה רוצה להפריע לקארין אלהרר? הזמן שלה התחיל. קארין, בבקשה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
תראו, אנחנו יושבים כאן בדיונים ארוכים ביצירת חוק יסוד שהוא באמת חוק יסוד עוועים. אנחנו ממציאים מפלצת דו-ראשית. בהמשך המסדרון כאן יושב בית המשפט העליון ודן בתוקפן של ההסכמות שהגיעו אליהן ראש ממשלת מעבר – ראש הממשלה המושחת ביותר שידעה מדינת ישראל – ויושב-ראש כחול-לבן בני גנץ, שלדעתי אכזב את ציבור בוחריו. הדבר הזה פשוט לא יכול להיות.

עכשיו קיבלתי הודעה שכל ההצעות לסדר וכל החקיקה שקשורה בקורונה ובחירום, באותן מילים שאתם מעזים להעלות על דל שפתיכם כאילו זו הסיבה להסכם המושחת הזה, את זה אתם שמים בצד. מה עולה על נס? ההסכם המושחת בין חקיקת חוק יסוד – שמשנה סדרי משטר, אתם עושים את זה כאילו זה כד חמר, לוקחים את החוקים ועושים מהם יצירת אומנות שמיוחדת רק לכם. אבל אני אומרת לכם, אתם בסופו של דבר תצטערו.

יכול להיות שהליכוד בנה תוכנית אסטרטגית – אני רואה כאן את חברי שלמה קרעי שדי נהנה מהאירוע – אני אגיד לכם מה התוכנית, ה-master plan. הם יודעים שבג"ץ הרי יפסול. מדובר באנשים שבהחלט מבינים את האירוע. הם יודעים שחלק מהסעיפים יפסלו, ואז הם יבואו לבני גנץ ויגידו לו: שמע, רצינו, אבל הפריעו לנו. בג"ץ הרשע המרושע פסל את ההסכם ולכן אין מנוס, אנחנו נלך לבחירות; ויהיה להם קמפיין מוכן מראש: ראשו של בג"ץ. זה הדבר שהם הכי אוהבים לעשות. חווינו את זה בקדנציה הקודמת. כל דבר שהם לא ידעו לפתור, מי היה אשם? בג"ץ.
שלמה קרעי (הליכוד)
ולפיד וליברמן.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
לא, בג"ץ. לפיד וליברמן, שלמה, זו רק האובססיה שלך. אני אומרת לך, אין ח"כ במשכן שהוא כל כך אובססיבי. אתה צריך לבדוק את זה, אגב, את האובססיה ללפיד וליברמן.

אני אומרת לכם, יש לכם עוד הזדמנות לשנות את הדברים. אנחנו נמצאים כאן בוועדה, זה נראה לכם טכני, אתם צוחקים מזה. מבזבזים לכם את הזמן – נכון, כך אתם חושבים, חבריי ששקועים בדברים אחרים?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא לנו, לציבור את מבזבזת את הזמן.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אתה פשוט לא מבין מה מעמדה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
נא לסיים.
שלמה קרעי (הליכוד)
במקום שנתעסק בקורונה ותקום ממשלה כבר, אתם עושים פה פיליבסטר של שבועיים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ביטלתם הצעות דחופות לסדר, ביטלתם דיונים שלא נוגעים לשינוי חוק היסוד.
היו"ר איתן גינזבורג
לא להפריע. משפט אחרון, קארין.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
הם הפריעו לי.
היו"ר איתן גינזבורג
משפט אחרון.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה רק להזכיר לקרעי דברים שלא אני אמרתי, עורך הדין שמייצג את ראש הממשלה בדיון אמר. הוא אמר: תראו, זה לא באמת חירום, חירום זו רק דרך ההצגה לציבור. הוא אמר את זה, לא אני.
שלמה קרעי (הליכוד)
הכוונה היא שזה לא תקנות לשעת חירום.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אוי, באמת, קרעי. אתה מסביר אותו? פרשננו לעניינו רבנו?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
קרעי, תן לה לדבר, היא יודעת יותר ממך.
היו"ר איתן גינזבורג
משפט סיום לקארין אלהרר.
עוזי דיין (הליכוד)
מה שנאמר זה עיוות של מה שעורך הדין אמר.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מבקש לא להפריע. עוזי, לא להפריע לקארין. אם את משיבה לו המשפט שלך הלך.
שלמה קרעי (הליכוד)
העובדות לא מבלבלות את אנשי יש עתיד אף פעם.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני אומרת לכם שגם בפוליטיקה הצינית יש מקום לטיפה ערכים. אתם לא יכולים להשתמש בכל הכלים שנתונים לכנסת כדי לעשות במקום הזה כאילו זה הרכוש הפרטי שלכם. זה לא שלכם, זה של הציבור, אתם רק עוברי אורח כאן. הכנסת אמורה להישאר אחריכם.
עוזי דיין (הליכוד)
לא עוברי אורח, נבחרי ציבור, כמוך.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
השיטה אמורה להישאר אחריכם. אתם מחרבים את המסורת במדינת ישראל. אתם מחרבים את חוקי היסוד. זאת בושה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה לקארין אלהרר. יבגני סובה, בבקשה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, אני מבקש להכריז על נושא חדש בסעיף 43ד(ז). מדובר על מינוי שני שרים באותו משרד, שלא בדומה לנוהל הקודם, שפעם היה שר רגיל ושר ללא תיק, ולכן אני מבקש - - -
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אבל הם הודיעו שזה שר ללא תיק - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא להפריע, מיקי.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אני עוזר לו.
היו"ר איתן גינזבורג
אל תעזור לו. הוא לא צריך עזרה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני מבקש להכריז על זה כנושא חדש. כפי שאנחנו מבינים, השר הנוסף למעשה כפוף לשר המכהן. פעם היה שר בלי תיק, היום יש את שני השרים והסעיף מדבר על הזיקה. אני אצטט בדיוק את סעיף (ז): "על אף האמור בסעיף 5(ג), ממשלת חילופים רשאית להחליט, באישור הכנסת, למנות שר במשרד שמכהן בו שר, שיהיה אחראי לתחומים מסוימים בתחומי פעילות המשרד". אנחנו אומרים שזה לא הנוהל הקודם ולכן אנחנו מבקשים להעלות את זה כנושא חדש.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה לח"כ יבגני סובה. ח"כ תמר זנדברג, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה. אדוני היושב-ראש, הסעיף הזה, סעיף 5, עוסק באחד מהלבבות העיקריים של ההסכם הזה, אחד היתדות המרכזיים של ההסכם. זה בעצם סעיף שהוכרז כהוראת שעה באופן שהוא איזשהו יצור כלאיים. אדוני, אני מבקשת את הקשב – אם לא שלך, כי אתה באת על אוטומט, לפחות את של היועץ המשפטי.
היו"ר איתן גינזבורג
כשאת מדברת זה אף פעם לא על אוטומט.
תמר זנדברג (מרצ)
סליחה?
היו"ר איתן גינזבורג
כשאני מאזין לך זה אף פעם לא על אוטומט.
תמר זנדברג (מרצ)
אני רגע אסביר משהו.
היו"ר איתן גינזבורג
סליחה, אני חוזר בי, תמר, לא צריך.
תמר זנדברג (מרצ)
תראה, אני אמרתי בדיון הקודם, לא היה בתולדות הכנסת חוק כזה דרמטי שיצא כמו שהוא נכנס. זה חוק שלא נעשו בו כמעט בכלל שינויים וזה דבר שאומר דרשני. הסעיף הזה הוא אחד היתדות של החוק. למה? כי זה הסעיף שאליו "נדחפו" כל ההוראות שהפכו להוראת שעה. יש כאן יצור כלאיים כי מצד אחד זה חוק יסוד ובג"ץ כבר נתן את דעתו כמה פעמים על כך שלא ראוי שחוק יסוד יעבור כהוראת שעה, ואפילו נתן איזו הוראת בטלות למפרע. מצד שני, שמענו כאן חוות דעת - - -
מתן כהנא (ימינה)
לא, אבל הוא מעדיף את זה כהוראת שעה.
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו לא יודעים מה בג"ץ מעדיף במקרה הזה - - -
מתן כהנא (ימינה)
לפחות צריך להיות אכפת לך.
תמר זנדברג (מרצ)
זו זכות הדיבור שלי. מצד שני, שמענו חוות דעת גם של היועץ המשפטי לממשלה, והצטרף גם הייעוץ המשפטי לוועדה, שבמקרה הזה עדיפה הוראת שעה דווקא, למרות שזה חוק יסוד, וכאן בעצם טמון האבסורד של החוק כולו. למה? כי מדובר בחוק כל כך פוליטי, כל כך קטנוני. שימו לב, אנחנו כאן, במסגרת חוק יסוד, דנים בסעיף הזה בשלוש יתדות מרכזיים: אחד, ביכולת למנות שר נוסף למשרד. כלומר, עוד ג'ובים; שניים, ביכולת למנות עוד סגן שר לאותו משרד. כלומר, עוד ג'ובים; ושלוש, בחלק מההוראות ההתנהלות, בהצבעות אי-אמון, בדברים מהסוג הזה, כלומר, באיזשהו ניסיון סינדול הדדי.

כרגע שמענו בבג"ץ – אגב, אדוני היו"ר, אני רוצה כהערת ביניים לפרוטוקול לקבול על כך שמי שמאזין כרגע לדיון בבג"ץ, מתקבלות שם הנמקות הרבה יותר רציניות לסיבה לחקיקת החוק הזה מאשר כאן בוועדה. אני חושבת שזו תעודת עניות לכנסת וזה איזשהו תמרור אזהרה לך, אדוני היושב-ראש, למציעים, לאבי ניסנקורן ולכל מי שעשה כאן. בעצם אנחנו דרשנו ותבענו תשובות לאורך כל הדיון: למה? מה הרציונל? למה סעיף כזה או אחר? למה נקבע כך או כך? המילה היחידה ששמענו ממך לאורך ימים ארוכים ושעות ארוכות של דיון זה "תודה", "תודה", "תודה", כאילו אנחנו מדברים לקיר. לעומת זאת, בבג"ץ שלחתם עורכי דין. באמת, חבר הכנסת קרעי, עם כל חוסר הכבוד שלכם לבג"ץ, תדע לך שהמפלגה שלך שלחה עורך דין - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
יש לנו כבוד גדול לבג"ץ, ח"כ זנדברג.
תמר זנדברג (מרצ)
תענה לי בסוף. זה לא עולה מהדברים שלך - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
רק הם לא המילה האחרונה, את צריכה לדעת את זה כנבחרת ציבור.
תמר זנדברג (מרצ)
זו אמירה משמעותית.
היו"ר איתן גינזבורג
תמר, משפט אחרון.
תמר זנדברג (מרצ)
רגע.
היו"ר איתן גינזבורג
את כבר בחמש דקות דיבור.
תמר זנדברג (מרצ)
אז מה, אבל יש כאן נקודה. זה סעיף עם כמה סעיפים, אני רוצה לנמק אותם. אני אומרת, צריך לשאול ולהעמיד כאן כסימן שאלה מהדהד למה גם מפלגת הליכוד וגם מפלגת כחול-לבן שעם כל הבוז שאתם מפגינים לבג"ץ שלחתם לבג"ץ עורך דין מאוד רציני, שעונה לשאלות השופטים ומסביר ומנמק מדוע סעיפים נחקקו כאלה ולא אחרים, איך ולמה ומה מתכוונים לעשות, הרבה-הרבה יותר ממה שמובא כאן בדיון.
שלמה קרעי (הליכוד)
יש לך תשובה לשאלה הזו, תמר?
תמר זנדברג (מרצ)
זו תעודת עניות אדירה. אתם כל הזמן אומרים: הכנסת הריבון, הכנסת הריבון – אז למה הכנסת לא דנה באותו פירוט, באותה רצינות, כמו שמתקיים כרגע הדיון בבג"ץ? לכן יש כאן שאלה שתלויה ועומדת גם בנושא מינוי שר, גם בנושא מינוי סגן שר, גם בנושא הזיקה, שזה יצור כלאיים משונה מאוד ולא חוקתי. לא יתכן שסיעה, מפלגה, קואליציה, אופוזיציה, הכול מונחים פרלמנטריים שכבר יודעים איך מתנהגים, אפשר לעשות שינויים ביניהם. מסיעה אפשר להתפלג אבל מזיקה ישחרר רק המוות. אלה דברים שמקומם לא יכירם בחוק יסוד. הדברים נדונים בצורה רצינית מאוד כרגע בבג"ץ וכאן אנחנו מתבקשים רק לבוא על אוטומט ולהצביע.
היו"ר איתן גינזבורג
תראו את ההסתייגויות שהגשתם ואז תדברו על ענייני, עמוק ורציני.
תמר זנדברג (מרצ)
נכון, כי הדיון לא רציני. איתן גינזבורג, הסיעה שלך שלחה לבית המשפט עורך דין שמסביר בצורה יותר רצינית את החוק הזה מאשר מסבירים כאן לחברי הכנסת. זה נשמע לך הגיוני?
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
איתן, צודקת תמר, אתה רק שמת חותמת - - -
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
ממילא אין שום הצדקה לקיומנו כאן, אנחנו סתם יושבים כאן.
היו"ר איתן גינזבורג
נעבור להצבעות על הסתייגויות לסעיף 5.
עוזי דיין (הליכוד)
- - -
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
עוזי, המסמך הזה הוגש בגלל שמי שעשה דיון ערב לפני יום הזיכרון – זה התוצאות. אתה לא מצליח להבין למה ישבנו פה ערב לפני יום הזיכרון עד השעה 02:00. בושה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה להגיד לך, עוזי, שממך לפחות ציפיתי לכך שתדון לגופו של עניין. אילו היית מרים יד פעם אחת בעבור איזושהי הסתייגות ואומר: מקובל עלי, אתה יודע מה? אולי היינו מורידים את ההסתייגויות. אולי היינו אומרים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו עוברים להצבעות.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4387. בסעיף 25(א) במקום המילים "אחרי סגן שר אחד יבוא "או שני סגני שרים", יבואו המילים "ממשלה זו תכהן ללא סגני שרים כלל"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4388. סעיף 25(א) – יימחק;
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4389. בסעיף 25(א), אחרי ״סגן שר אחד״ יבוא ״כמה שיותר שרים אשר יחממו כיסאות״;
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4390 ו-4391 זה הסתייגויות זהות להסתייגויות שהצבענו בעבר, לא נצביע שוב.

4392. בסעיף 43ז1 המילים ״והצביעו בעדו 10 חברי הכנסת שהיו, במועד השבעת הממשלה, מהסיעות ששריהם היו, בעלי זיקה למי שמכהן כראש הממשלה בממשלת חילופים במעד קבלת החוק האמור״ – יימחקו.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4393 ו-4394 נצביע ביחד. זה חלופין.

4393. בסעיף 5(2)(ב)(א) להצעת החוק במקום המספר "10" יבוא "75%".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4395 ו-4396 אנחנו מצביעים יחד כי זה רצף.

4395. בסעיף 5(2)(ב)(ב) להצעת החוק במקום המספר "10" יבוא "75%".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4397. בסעיף 5(3) להצעת החוק לפני המילה "רשאית" תבוא המילה "אינה".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4398. בסעיף 5(3) להצעת החוק המילים "וראש הממשלה החלופי" יימחקו.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4399. בסעיף 5(3) להצעת החוק הפסקה האחרונה – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4400. בסעיף 5(3) להצעת החוק במקום המילה "זיקתו" תבוא המילה "מקצועיותו".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4401. בסעיף 5(3) להצעת החוק לפני המילה "ייכנס" תופיע המילה "לא".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4402. סעיף 5(4) להצעת החוק – יימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4403. בסעיף 5(4) להצעת החוק במקום המילים "או שני סגני שרים" יבוא "או ללא סגן שר כלל".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4404 ו-4405 נצביע ביחד כי זה רצף.

4404. בסעיף 5(5) להצעת החוק במקום המספר "10" יבוא "75%".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4406. בסעיף 5(5) להצעת החוק במקום "תיפסק כהונתו של ראש הממשלה, וראש הממשלה החלופי יכהן כראש הממשלה עד שתיכון ממשלה חדשה" יבוא "ימשיך לכהן ראש הממשלה עד שתיכון ממשלה חדשה".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4407 אנחנו לא מצביעים כי זה על כל הסעיף.

4408. סעיף 5 (1) להצעת החוק יימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4409. בסעיף 5 (1) להצעת החוק המילים "או שני סגני שרים" יימחקו.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4410. אחרי סעיף 5 (1) להצעת החוק יבוא סעיף "5 (2) סגן שר יפעל בכנסת ובמשרד שנתמנה לו, בשם השר שמינה אותו ובמסגרת העניינים שמסר לו".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4411. אחרי סעיף 5 (1) להצעת החוק יבוא סעיף "5 (2) מספר סגני השרים לא יעלה על ארבעה".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אני רק אעיר, אנחנו קוראים עכשיו את הסעיפים שמבטלים סעיפים קטנים או פסקאות פעם ראשונה, בפעמים הבאות כשהם יחזרו אנחנו לא נקרא אותם שוב.

4412. סעיף 5 (2) להצעת החוק יימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4413. סעיף 5 (2) (א) להצעת החוק יימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4414. סעיף 5 (2) (ב) להצעת החוק יימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו רצף מ-4415 עד 4433. אני אקרא את הראשון ואת האחרון.

4415. בסעיף 5 (2) (ב) (א) במקום המילה "10" יבוא "11"
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
האחרון ברצף: 4433. בסעיף 5 (2) (ב) (ב) במקום המילה "10" יבוא "1"

(היו"ר אופיר כץ, 12:04)
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4434. סעיף 5 (3) להצעת החוק יימחק.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4435. בסעיף 5 (3)להצעת החוק במקום המילים "ממשלת חילופים" יבוא "בממשלת הניתוק".
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4436. בסעיף 5 (3) להצעת החוק במקום המילים "ממשלת חילופים רשאית להחליט" יבואו המילים "אינה רשאית להחליט".
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו רצף מ-4437 עד 4447, רצף של מספרים. אני אקרא את הראשון ואת האחרון.

4437. בסעיף 5 (3) להצעת החוק אחרי המילים "עם אישור ההודעה על ידי הכנסת" יבוא המילים "ברוב של 80 חברי כנסת".
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4447. בסעיף 5 (3) להצעת החוק אחרי המילים "עם אישור ההודעה על ידי הכנסת" יבוא המילים "ברוב של 90 חברי כנסת".
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4448. בסעיף 5 (4) להצעת החוק המילים "או שני סגני שרים" יימחקו.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
יש לנו רצף מ-4449 עד 4458. אני אקריא את הראשון והאחרון.

4449. בסעיף 5 (5) להצעת החוק במקום המילה "10" יבוא "11"
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4458. בסעיף 5 (5) להצעת החוק במקום המילה "10" יבוא "20"
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4459. בסעיף 5 (5) להצעת החוק המילים "היו בעלי זיקה" יימחקו.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4460. בסעיף 5 (5) להצעת החוק במקום המילה "זיקה" יבוא "נאמנות עיוורת".
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4461. בסעיף 5 (5) להצעת החוק במקום המילים "במועד קבלת החוק האמור" יימחקו.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4462. בסעיף 5 (5) להצעת החוק המילים "וראש הממשלה החלופי יכהן כראש הממשלה עד שתיכון ממשלה חדשה" יימחקו.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4463. בסעיף 5 (5) להצעת החוק אחרי המילים "במועד קבלת החוק האמור" יבוא "יראו את הכנסת כאילו החליטה על התפטרותה לפני גמר כהונתה".
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
על 4464 אנחנו לא מצביעים כי זה על כל הסעיף. 4465 – הייתה הסתייגות זהה שהצבענו עליה.

4466. יש לקבוע שבכל משרד ימונה אך ורק סגן שר אחד
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
זה הרע במיעוטו, אפילו על זה אתם לא מסכימים?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4467 עד 4472 כלול בסעיפים שהצבענו עליהם כבר בעבר, על ביטול סעיף 5(2), אז לא צריך להצביע שוב. 4473 עד 4479 זה רצף, אקריא את הראשון והאחרון:

4473. סעיף 5(2)(ב)(א)או(ב) במקום המספר עשרה יבוא שנים עשר
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4479. סעיף 5(2)(ב)(א)או(ב) במקום המספר עשרה יבוא חמישה
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני רק רוצה רגע לעדכן שסעיף דן אלדד אכן נפל בבג"ץ. יהיו מינויי בכירים בחצי שנה הקרובה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4480 זה סעיף זהה לסעיף שהצבענו קודם.

4481. בסעיף זה יש להוסיף את המילה "אינה" במקום המילה "רשאית"
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4482. בסעיף זה יש למחוק את המילה "ועל זיקתו"
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4483. בסעיף זה לאחר המילה "למנות" ולפני המילה שר תבוא המילה "סגן"
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4484. יש לבטל סעיף 5(4)
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4485. בסעיף זה למחוק את המילים "שני סגני שרים"
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4486. בסעיף זה לקבוע שאין למנות יותר מסגן שר אחד באותו משרד
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4487. יש לבטל סעיף 5(5)
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4488. תבוטל הוראת השעה.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
נמנע. זו הסתייגות לא חשובה.
היו"ר אופיר כץ
נרשם.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה רביזיה על ההסתייגות הזו.
היו"ר אופיר כץ
נרשם.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4489. הוראת השעה תחול בחודש יוני בשנת 2020 בלבד.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4490. הוראת השעה תחול בחודש יוני, יולי ואוגוסט בשנת 2020 בלבד.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4491. הוראת השעה תחול בחודש יוני, יולי, אוגוסט ובספטמבר בשנת 2020 בלבד.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה. זה לא מקבץ?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
האמת שכן.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
למה אתה עוצר אותו?
היו"ר אופיר כץ
כי זה חודשים, זה מקבץ, זה כמו מספרים.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
זה רצף של חודשים, זה נכון.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
כל פעם אתה ממציא כללים חדשים.
היו"ר אופיר כץ
למה? אם סופרים שנים אז פה זה חודשים, מה ההבדל?
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אי אפשר כל דבר לקצר.
היו"ר אופיר כץ
היועמ"ש יגיד אם זה מקבץ או לא.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
הוא צודק, זה רצף.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
תאמיני לי, לשמוע את הליכוד מצדד ביועצים המשפטיים, רק לזה אני אמשיך לבוא.
היו"ר אופיר כץ
ולשמוע אתכם מטילים בו דופי כל פעם מחדש זה באמת - - -
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
חלילה. אני הסכמתי.
היו"ר אופיר כץ
הוא יחליט, הוא היועץ המשפטי.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
רצף מ-4492 עד 4511. נצביע על הראשונה והאחרונה.

4492. הוראת השעה תחול בחודש יוני, יולי, אוגוסט, בשנת 2020 בלבד.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4511. הוראת השעה תחול בחודש יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר ודצמבר בשנת 2020 ,שבוע ראשון בינואר, שבוע שני בפברואר, שבוע ראשון במרץ, כל ימי חמישי באפריל, כל ימי ראשון במאי, כל ימי שלישי ביוני, כל ימי רביעי ביולי, כל ימי ראשון ושישי באוגוסט, הראשון והשביעי בספטמבר, כל ימי רביעי באוקטובר, החמישי בנובמבר, כל ימי שני בדצמבר 2021, כל ימי רביעי בינואר, כל ימי שבת בפברואר ומרץ 2022 בלבד.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
על 4512 לא צריך להצביע כי זה על כל הסעיף.

4513. בסעיף 5 להצעת החוק, בסעיף קטן (1), לאחר המילים "או שני סגני שרים" יבוא "או שלושה עשר סגני שרים".
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4514 זה סעיף זהה למה שהצבענו, לא נצביע שוב.

4515. בסעיף 5 להצעת החוק, בסעיף קטן(2)(ב)(א), במקום המספר "10", תבוא המילה "כל".
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4516. בסעיף 5 להצעת החוק, בסעיף קטן(2)(ב)(א), המילים "10 חברי הכנסת מהסיעות שהשרים שלהן היו בעלי זיקה לראש הממשלה החלופי במועד השבעת הממשלה" – יימחקו, ובמקומן יבוא "61 חברי כנסת".
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4517. בסעיף 5 להצעת החוק, בסעיף קטן(2)(ב)(ב), במקום המספר "10", תבוא המילה "כל".
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4518. בסעיף 5 להצעת החוק, בסעיף קטן(2)(ב)(ב), המילים "10 חברי הכנסת מהסיעות שהשרים שלהן היו בעלי זיקה לראש הממשלה במועד השבעת הממשלה" – יימחקו, ובמקומן יבוא "61 חברי כנסת".
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4519. בסעיף 5 להצעת החוק, בסעיף קטן(3), לפני המילה "רשאית", תבוא המילה "אינה".
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4520. בסעיף 5 להצעת החוק, בסעיף קטן(3), לאחר המילים "או לראש הממשלה החלופי" יבוא "כמו כן, תנמק הממשלה את החלטתה לעשות כן ואת העלות התקציבית של מינוי השר, לאור גודלה של הממשלה".
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4521 ו-4522 זה סעיפים זהים שכבר הצבענו עליהם, לא צריך להצביע שוב.

4523. בסעיף 5 לחוק יימחקו המילים: "או שני סגני שרים".
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4524. בסעיף 5 לחוק (2) (א) במקום המילה: "10" יבוא: "2"
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4525. בסעיף 5 לחוק (2) (ב) במקום המילה: "10" יבוא: "2"
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4526. בסעיף 5 לחוק (3) (ז) לאחר המילים: "ממשלת חילופים" יבוא: "אינה"
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4527. בסעיף 5 לחוק (3) (ז) לאחר המילים: "הכנסת, למנות במשרד" יבוא: "שבו לא מכהן שר"
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
4528. בסעיף 5 לחוק (4) יימחקו המילים: "או שני סגני שרים"
היו"ר אופיר כץ
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר אופיר כץ
ההסתייגות לא התקבלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אפשר, אדוני היושב-ראש, לעשות את הרביזיה שביקשו בשעה 12:00? יש לנו ב-12:15 ישיבה אצל היושב-ראש.
היו"ר אופיר כץ
זה לא מחויב ל-12.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל יש לנו ישיבה אצל היושב-ראש ב-12:15.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
בגלל זה קבעו ב-12:00.
היו"ר אופיר כץ
בסדר אבל לא חייבים לעשות את זה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
לא הודיעו ב-12:00 והלאה, הודיעו ב-12:00.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הזמינו אותנו ב-12:00.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אופיר, אל תחשוש, לא נכשיל אותך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תקרא לאיתן.
היו"ר אופיר כץ
אוקיי, אפשר להמשיך.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
למה להמשיך? בואו נעצור עד שהוא ייכנס.
היו"ר אופיר כץ
לא, לא צריך לעצור, אפשר להמשיך.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה לדעת מתי.
היו"ר אופיר כץ
הוא הלך לקרוא לו, גור אמר שבינתיים אפשר להמשיך. בבקשה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אפשר להמשיך, אלעזר?
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
אפשר להמשיך כמה דקות, הוא הלך לקרוא לו - - -
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
מה זה "כמה דקות"? תגידו, אתם מעגלים פינות? אני לא מבינה.
אלעזר שטרן (יועץ משפטי)
לא, זה לא לעגל פינות. לא כל ועדה מתחילה בדיוק בשנייה הראשונה.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה לדעת אם מותר.
תמר זנדברג (מרצ)
אני שואלת כמה דקות זה, לא כמו כששאלנו איזו שעה והם נמשכו 17 שעות.
היו"ר אופיר כץ
הוא תכף בא, בינתיים אנחנו ממשיכים בהסתייגויות. זה לא שעות, הוא כבר בא.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה לדעת בכמה דקות מדובר.
היו"ר אופיר כץ
אני לא יודע להגיד לך שבע או שמונה, הוא כבר בא. אל תהיו קטנוניים.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
הנה, הוא חזר. אתם כאילו לא מבינים מה זו כנסת.

(היו"ר איתן גינזבורג, 12:05)
תמר זנדברג (מרצ)
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
את יודעת משהו, תמר? לא המצאתי דבר וחצי דבר. שום דבר לא המצאתי.
תמר זנדברג (מרצ)
אתה לא בפוזיציה להסביר לי כלום.
היו"ר איתן גינזבורג
לא מסביר, פשוט מודיע לך שלא המצאתי כלום. את כל מה שאני עושה למדתי ממך. הכול למדתי ממך.
תמר זנדברג (מרצ)
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו נעבור לרביזיה לסעיף 4. כפי שאתמול קבעה היועצת המשפטית, ההנמקה תהיה הנמקה אחת על הרביזיות. אם יש סעיף מהותי שרוצים לנמק אותו אז כמובן שנאפשר את זה, כמו שאפשרנו אתמול.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
מיקי ינמק מטעמנו.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אוסאמה, אתה מתחיל לנמק?
היו"ר איתן גינזבורג
לא, סליחה. אין פה עכשיו נימוק לכל אחד. מי ינמק את הרביזיה?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
שינמק על הכול. אתה לא חייב להיצמד לסעיף.
קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם)
לפרוטוקול, בועז יצביע במקומי כמה דקות.
היו"ר איתן גינזבורג
בשמחה. אלעזר מנמק, מיקי?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
כן.
היו"ר איתן גינזבורג
בבקשה, אלעזר שטרן, הזמן התחיל.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
תראה, אנחנו אמרנו כל הזמן שגם בממשלת חילופים, דו-ראשית, חירום, כל המונחים שחוזרים על עצמם עכשיו – גם בבג"ץ הבנתי שזה כבר לא ממשלת חירום ואני רוצה לחדד את העניין הזה – אין קווי יסוד, שגם על זה, נדמה לי, הנשיאה העירה וזה עומד בניגוד למה שמצופה מאתנו. אני חושב שגם ממך, מכל אחד, מצופה שאם מושבעת ממשלה בישראל, יהיו לה מינימום של קווי יסוד. הקורונה, ברוך-השם, מדינת ישראל מבחינה רפואית התגברה עליה, עכשיו יש את האתגרים הכלכליים. אבל לצד האתגרים הכלכליים יש עוד דברים שמקובל שיש עליהם קווי יסוד של ממשלה, במיוחד אם הדברים האלה היוו מקום מרכזי במערכת הבחירות.

אני לא רוצה לדבר פה כרגע על מערכת החוק, אני חושב שדיברו על זה כאן מספיק. אני חושב שגם הנושא של אי מינוי בכירים – אנחנו יודעים שמפכ"ל המשטרה תלוי ועומד באוויר כבר חודשים, שפרקליט המדינה תלוי ועומד באוויר כבר חודשים. בשביל מה יש ממשלה אם לא בשביל למנות את שומרי הסף שלה? והנושא השני, בשביל מה יש ממשלה אם לא בשביל להציג לעם בישראל קווי יסוד על מה היא הולכת? קווי היסוד שאני שמתי כאן וקיוויתי שיהיו בתוך הם בעיקר בנושא הקשר שבין דמוקרטיה ויהדות במדינת ישראל.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אבל לא שמעת מה העליון אמר. הוא הכריח אותם - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא להפריע. מיקי, נתת לאלעזר כי אתה מכבד אותו.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה לדבר רגע לפני העליון. מה הבעיה שלנו עם העליון? אמר את זה קודם חבר הכנסת - - -
היו"ר איתן גינזבורג
דבר ראשון, עם העליון אין לנו בעיה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
תכף אני אגיד לך איפה הבעיה. אמר את זה קודם חבר הכנסת כהנא: אנחנו לא רוצים להכריח את בית המשפט להתערב.
היו"ר איתן גינזבורג
מסכים.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו לא רוצים שבית המשפט העליון יתערב אלא כשבאמת אין לו ברירה. השאלה היא כמה דברים אנחנו יוצרים כאן לבית המשפט העליון שבמשתמע, לא במפורש, אומרים לו: אנחנו מבקשים ממך להתערב, אנחנו מכריחים אותך להתערב. אני חושב שהדברים האלה הם: אחד, דיברתי על הנושא של היעדר מינויים במערכת שומרי הסף, הקפאה לחצי שנה. מה יקרה בחצי שנה? בחצי שנה, חוץ מזה שראש הממשלה יישב על ספסל הנאשמים, ויכול להיות שהוא חושש שהוא מוכתב ממי יהיה מפכ"ל המשטרה בגלל עוד תיקים שיש, איך יהיה אפשר להגיד לעם בישראל: אנחנו לא מממנים בכירים חצי שנה?
איך אפשר לעשות ממשלה שכשאמרת
אני אלך על מערכת גיור מקלה, אני אלך על חוק שבת נורמלי, על מרכולים שיוכלו להיפתח במינון, כמו בגביזון-מדן, או תחבורה ציבורית שתהיה בשבת כמו בגביזון-מדן – איך יכול להיות שלדברים האלה אין זכר בקווי יסוד? אתם רוצים להגיד: אוקיי, מכרנו את הממשלה לחרדים? תכתבו בקווי היסוד שהחרדים יקבעו את אופייה היהודי של מדינת ישראל.
היו"ר איתן גינזבורג
נא לסיים, בבקשה.
קריאה
בן גוריון - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני חוזר עוד פעם. אתה קודם דיברת על הזלזול שלנו באלפי הסעיפים. מה שהשארת לנו כאופוזיציה לעשות זה לכתוב אלפי סעיפים כיוון שגם בסעיפים המרכזיים האמיתיים אתה לא מוכן לדון. אחרי זה אתה אומר לנו: למה אתם כותבים? אם היית נותן את הזמן הזה שאנחנו נלחמים עליו כאן, בגלל שזה מה שנשאר לנו, והיית אומר: אוקיי, בואו נדבר על נושאים מרכזיים, תגידו 100 הסתייגויות אבל תיתן זמן להסתייגויות האלה, אז אני אומר לך שיכול להיות שהיו 100 הסתייגויות. אם לא הייתם מושכים את האופוזיציה פה, ואחר כך גם במליאה, בגלל שאנחנו יודעים – לא יודע אם אתה כבר יודע, עוד לא היית כאן – שנגזרת הזמן שתהיה לנו שם תלויה בכמות ההסתייגויות שאנחנו מביאים, וזה חבל.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
משפט אחרון. אנחנו מכריחים את בג"ץ – להבדיל מאתמול, דרך אגב, שלא חשבתי שבג"ץ יתערב וגם לא חשבתי שאולי נכון שהוא יתערב בגלל שהדברים האלה באמת נדונו בכנסת והיה מקום – להתערב במפלצת החוקתית, הדו-ראשית, הנעדרת עמוד שדרה ערכי, תרבותי, נורמטיבי - - -
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
מוסרי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
ואולי הפוך – ההפך מעמוד שדרה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה לחבר הכנסת שטרן. אם יורשה לי רק תגובה קצרה מכיוון שהפנית אלי את האשמה. אני רק רוצה לומר שכשיזדמן, כשיהיה הזמן ותוכלו לראות את הסרטון של הדיונים – לפחות של היום הראשון – שהתנהלו כאן תשימו לב שרוב הדיבור היה גם על הטחות אישיות וגם על פרוצדורה ולא על מהות - - -
תמר זנדברג (מרצ)
על סעיפים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא, לא על סעיפים. ממש לא על סעיפים. הלוואי. בסעיפים היה דיון יותר מעמיק, אם כי גם בזמן הזה מתישהו הוא התדרדר.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני הייתי פה ביום הראשון. איתן, אתה קבעת - - -
תמר זנדברג (מרצ)
סליחה, עכשיו, כתוצאה מדיון בבית המשפט, משתנים סעיפים שלא השתנו כאן, למה? למה סעיפים משתנים עכשיו כתוצאה מדיון בבית משפט? יש לך הסבר לזה? לבית משפט אתם הולכים ונותנים תשובות.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו שינינו סעיפים גם תוך כדי הדיון הראשון והדיון השני, לא בגלל בית משפט.
תמר זנדברג (מרצ)
שום דבר. לא שיניתם כלום. עובדה.
היו"ר איתן גינזבורג
בין הקריאה הטרומית לראשונה.
תמר זנדברג (מרצ)
השופטים שואלים שאלות והסעיפים משתנים. כאן שאלנו שאלות, דיברנו - - -
היו"ר איתן גינזבורג
את יכולה לצעוק. אנחנו עוברים להצבעה.
מתן כהנא (ימינה)
רגע, אני גם רוצה לנמק את הרביזיה שלי.
היו"ר איתן גינזבורג
ברביזיה מנמק אחד. ברביזיה הבאה אני אתן לך.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אבל יש לו רביזיה שלו.
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר, גם לקרעי היה ולהרבה היו.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
תשאל ייעוץ משפטי.
תמר זנדברג (מרצ)
יכול לנמק רק אחד? מה הבעיה? הוא רוצה לשאול את הייעוץ המשפטי. איך אתה יכול למנוע את זה? איזו בושה. אפילו את זכות הייעוץ המשפטי לוקחים מהח"כים.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד הרביזיה? מי נגד הרביזיה? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
הרביזיה לא התקבלה.
תמר זנדברג (מרצ)
בואו נלך לבג"ץ, אולי שם נקבל תשובות מהיועץ המשפטי לוועדה אם אפשר או אי אפשר. בואו נעבור את הכביש, נלך לבג"ץ, שם נקיים דיון ענייני. למה שנשב פה סתם?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איך הוא יכול להצביע, ח"כ קרעי, אם הוא לא היה בנימוק של הרביזיה?
היו"ר איתן גינזבורג
אני מבקש לא להפריע.
גור בליי
אני רוצה להתייחס למה שנשאל פה.
תמר זנדברג (מרצ)
התבקשה התייחסות לפני ההצבעה, עם כל הכבוד, לא אחרי.
גור בליי
הסיכום שדובר עליו אתמול שהצגנו, היועצת המשפטית שגית ואני, הוא שתהיה רביזיה אחת על סעיף בכללותו וחוץ מזה, אם יש הסתייגות מסוימת שהיא מאוד חשובה לסיעה, אז יכולה להיות לסיעה הסתייגות נוספת שהיא יכולה לבקש רביזיה. לכן אני חושב שאפשר. לכן אני חושב שחוץ מהרביזיה שעכשיו הוועדה הצביעה עליה לכל הסעיף, בהחלט אפשרי - - -
מתן כהנא (ימינה)
אז אני ביקשתי על 43ח רביזיה ייחודית.
היו"ר איתן גינזבורג
תקבל בסעיף הבא את הרביזיה.
מתן כהנא (ימינה)
מה זה בסעיף הבא?
תמר זנדברג (מרצ)
אבל הוא מבקש לסעיף הזה. אני לא מבינה, הוא מבקש לסעיף הזה. היועץ המשפטי אומר שהוא בהחלט זכאי לזה, אתה לא יכול להתעלם מזה. בוא נלך לבג"ץ, שם יכריעו.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אני לא מבין, אתה משנה סדרי עולם?
היו"ר איתן גינזבורג
בבקשה, מתן.
מתן כהנא (ימינה)
אני רוצה לקרוא לכם, חברי הוועדה הנכבדת, אני חושב שמדינת ישראל חייבת ללכת לממשלת אחדות אבל לא כך, לא על ידי שינוי של חוקי יסוד, שינוי כל כך הזוי בחוקי יסוד. אנחנו, במו ידינו, מצמצמים את כוחה של הכנסת; אנחנו, במו ידינו, מתחננים לבג"ץ שיבוא להתערב בחוקי היסוד שמצמצמים את כוחה של הכנסת. זה רע מאוד. זה פוגע במשילות, זה פוגע בנו בכנסת. אני קורא לכולכם לא לקבל את הדבר הזה. אנחנו לא יכולים ללכת למדרון החלקלק הזה שבו בג"ץ יתערב לנו בחוקי יסוד. זה נורא ואיום אם בג"ץ יתערב בחוקי יסוד. זה נורא ואיום ואנחנו גורמים לזה במו ידינו.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
מתן, תדרוש הצבעה.
מתן כהנא (ימינה)
אני רוצה רביזיה על סעיף 43.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. מי בעד הרביזיה שהגיש ח"כ כהנא? מי נגד? מי נמנע?
עוזי דיין (הליכוד)
אני לא הבנתי על מה הרביזיה, אני חייב לשאול. אני לא יודע להצביע על דבר כזה.
גור בליי
הרביזיה הייתה על הסתייגות 4320.
מתן כהנא (ימינה)
איתן, אנשים לא הבינו. חבר'ה, הרעיון הוא שהסעיף הזה מצמצם את כוחה של הכנסת - - -
היו"ר איתן גינזבורג
תודה, נימקת כבר. מי שבעד הרביזיה ירים את ידו; מי שנגד ירים את ידו.הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
הרביזיה לא התקבלה. אנחנו עוברים לקריאת ההסתייגויות.
גור בליי
4529 עד 4539 זה רצף, אנחנו נאגד ביחד. נקריא ראשון ואחרון:

4529. בסעיף 5 להצעת החוק המילה "בתקופת" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4539. בסעיף 5 להצעת החוק המילה "כך" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
אנחנו שוב ברצף מ-4540 עד 4551, נאגד אותם ביחד.

4540. בסעיף 5(1) להצעת החוק המילה "בסעיף" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4551. בסעיף 5(1) להצעת החוק המילה "שרים" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4552. בסעיף 5(1) להצעת החוק לפני המילה "יבוא" תבוא המילה "לא".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4553. בסעיף 5(1) להצעת החוק לאחר המילים "שני סגני שרים" יבואו המילים "מיותרים שיעלו מיליוני למשלם המיסים".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
אנחנו ברצף מ-4554 עד 4571. אני אקרא ראשון ואחרון, נאגד אותם.

4554. בסעיף 5(2) להצעת החוק המילה "בסעיף" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4571. בסעיף 5(2)(א)להצעת החוק המילה "הכנסת" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
שוב אנחנו ברצף, מ-4572 עד 4581, ראשון ואחרון: 4572. בסעיף 5(2)(ב)להצעת החוק המילה "בסעיף" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4581. בסעיף 5(2)(ב)להצעת החוק המילה "יבוא" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4582. בסעיף 5(2)(ב)להצעת החוק המילה לפני המילה "יבוא" תבוא המילה "לא".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4583. בסעיף 5(2)(ב)(א) להצעת החוק המילה "אם" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4584. בסעיף 5(2)(ב)(א)להצעת החוק המילה "10" – תימחק
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
עכשיו אנחנו ברצף מספרים, אנחנו נקרא ראשון ואחרון: 4585. בסעיף 5(2)(ב)(א)להצעת החוק במקום המספר "10" יבוא המספר "9".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4593. בסעיף 5(2)(ב)(א)להצעת החוק במקום המספר "10" יבוא המספר "1".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
שוב אנחנו ברצף: 4594 עד 459. נקריא ראשון ואחרון:

4594. בסעיף 5(2)(ב)(א)להצעת החוק המילה "חברי" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4599. בסעיף 5(2)(ב)(א)להצעת החוק המילה "היו" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4600. בסעיף 5(2)(ב)(א) להצעת החוק לפני המילה "היו" תבוא המילה "לא".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
שוב רצף של מילים: 4601 עד 4605, שוב אנחנו מאגדים.

4601. בסעיף 5(2)(ב)(א) להצעת החוק המילה "בעלי" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4605. בסעיף 5(2)(ב)(א)להצעת החוק המילה "החלופי" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4606. בסעיף 5(2)(ב)(א)להצעת החוק במקום המילה "החלופי" תבוא המילה "המכהן".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4607. בסעיף 5(2)(ב)(א)להצעת החוק המילה "במועד" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4608. בסעיף 5(2)(ב)(א)להצעת החוק המילה "השבעת" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4609. בסעיף 5(2)(ב)(א) להצעת החוק לפני המילה "במועד" תבוא המילה "שלא".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4610 עד 4614 רצף, נקרא ראשון ואחרון.

4610. בסעיף 5(2)(ב)(א)להצעת החוק המילה "הממשלה" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4614. בסעיף 5(2)(ב)(א)להצעת החוק המילה "אמון" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4615. בסעיף 5(2)(ב)(ב) להצעת החוק המילה "אם" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4616. בסעיף 5(2)(ב)(ב)להצעת החוק המילה "10" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
עכשיו יש רצף מספרים, נקרא ראשון ואחרון.

4617. בסעיף 5(2)(ב)(ב)להצעת החוק במקום המספר "10" יבוא המספר "9".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4625. בסעיף 5(2)(ב)(ב)להצעת החוק במקום המספר "10" יבוא המספר "1".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
שוב רצף מילים נמחקות. אנחנו נקרא ראשון ואחרון: 4626. בסעיף 5(2)(ב)(ב)להצעת החוק המילה "חברי" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4631. בסעיף 5(2)(ב)(ב)להצעת החוק המילה "היו" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
4632. בסעיף 5(2)(ב)(ב) להצעת החוק לפני המילה "היו" תבוא המילה "לא".
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
רצף של מחיקת מילים.

4633. בסעיף 5(2)(ב)(ב) להצעת החוק המילה "בעלי" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההסתייגות לא התקבלה.
גור בליי
האחרון ברצף: 4637. בסעיף 5(2)(ב)(ב)להצעת החוק המילה "החלופי" – תימחק.
היו"ר איתן גינזבורג