ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 21/04/2020

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3

21/04/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 26
מישיבת הוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה
יום שלישי, כ"ז בניסן התש"ף (21 באפריל 2020), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: עפר שלח – היו"ר
משה אבוטבול
תמר זנדברג
יעקב טסלר
מיקי חיימוביץ'
יואב סגלוביץ'
אוסמה סעדי
טלי פלוסקוב
אנטאנס שחאדה
חברי הכנסת
ינון אזולאי
עוזי דיין
עופר כסיף
אופיר כץ
מיקי לוי
פטין מולא
ייעוץ משפטי
גור בליי
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רכזת תחום פרלמנטרי
אורית ארז
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד


הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020, מ/1297
היו"ר עפר שלח
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה. אנחנו בהצבעה על הסתייגויות ונוסח הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020. דנו בהצעת החוק הזו בהרחבה בשני מפגשים רציניים, גם מול נציגי הממשלה, גם מול בעלי עניין שונים.

אני חושב שאני מסכם את דעת הוועדה שהחוק הזה הוא בעיקר צופה פני עתיד. לו היינו יודעים שהמצב הנוכחי – והלוואי ומישהו היה יכול להבטיח לנו – יישמר כפי שהוא, הן ברמת התחלואה, הן ברמת הפעילות של המעצרים של המשטרה, ספק גדול אם היה בחוק הזה צורך. אבל בראייה צופת פני עתיד, שבה מספר החולים עלול לעלות ומספר המעצרים עלול לעלות, ייתכן שיהיה בו צורך. הסיכום שלי אתמול היה שטוב יותר שאנחנו נחוקק אותו, מאשר שיבואו אז עם איזו תקנה לשעת חירום אחרת. בתוך זה, בכפוף לתיקונים שעשינו אתמול, אנחנו נתחיל בהקראה. יש את סוגיית קביעת הגבלת זמן על מעצר. אנחנו נדון בה לאחר ההקראה. בבקשה, גור.
גור בליי
אני מקריא את הנוסח. כמו שאנחנו תמיד אומרים אני אומר גם פה, זה עוד כפוף לכל מיני תיקונים עם הנסחות אצלנו. תמיד יש שינויים קלים לאחר ההסתייגויות ותיקוני נוסח קלים, כמובן בלי לשנות את מהות ההצעה שהוועדה תאשר.

"תיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) – הוראת שעה
1.
בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד תום 45 ימים מהמועד האמור (בחוק זה – תקופת הוראת השעה), יקראו את חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996‏, כך שבסעיף 13, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב1) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), בבואו לצוות על מעצרו של אדם לפי סעיף קטן (א), ישקול השופט גם את חיוניות המעצר, בין השאר בהתחשב בפגיעה בעצור הנובעת מקיומו של הדיון לפי הוראות סעיף 16א, שלא בנוכחותו, הסיכון להידבקות העצור בנגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019-nCoV) (להלן – נגיף הקורונה)" – אני חושב שאת ה"להלן" אפשר להוריד) – "בעת שהותו במעצר ומצב הכליאה באותה עת.(ב2) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ב1), הוגשה בקשה לצוות על מעצרו של אדם, ומצא שופט כי מתקיימת עילה מעילות המעצר לפי סעיף קטן (א), רשאי הוא להורות מנימוקים שיירשמו על מעצרו של אותו אדם גם אם מצא כי קיימת מניעה לקדם את הליך החקירה בעניינו באותה עת בשל הסיכון הבריאותי הכרוך בחקירת חולה או אדם המצוי בבידוד, ובלבד ששוכנע כי יש הצדקה לכך לאחר ששקל את חומרת מעשה העבירה, את משך התקופה הצפויה שבה לא יהיה ניתן לקדם את החקירה ואת הפגיעה הצפויה בחשוד; אין בהחלטת שופט לפי סעיף קטן זה, כדי להשהות ביצוע פעולות חקירה שניתן לבצען בלא השתתפות החולה או האדם המצוי בבידוד; בסעיף קטן זה, "חולה" ו"אדם המצוי בבידוד" – כהגדרתם בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף–‏2020.";"עכשיו התיקון המקביל שנעשה לחוק השיפוט הצבאי.

"תיקון חוק השיפוט הצבאי – הוראת שעה
2.
בתקופת הוראת השעה, יקראו את חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955‏, כך שבסעיף 240, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(א1) הוגשה לבית דין צבאי מחוזי בקשה כאמור בסעיף קטן (א), ישקול השופט גם את חיוניות המעצר, בין השאר בהתחשב בפגיעה בעצור הנובעת מקיומו של הדיון לפי הוראות סעיף 240א, שלא בנוכחותו" – זה הסעיף בחוק השיפוט הצבאי שמסדיר את סוגיית ה-VC, את העדות מרחוק – "הסיכון להידבקות העצור בנגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019-nCoV) בעת שהותו במעצר ומצב הכליאה באותה עת.(א2) הוגשה לבית דין צבאי מחוזי בקשה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי השופט הדן בבקשה להורות" – פה הוספנו כי זה נשמט "מנימוקים שיירשמו". זה מקביל לסעיף בחוק המעצרים – "על הארכת מעצרו של האדם שלגביו הוגשה הבקשה לתקופות נוספות כאמור באותו סעיף קטן, גם אם מצא כי קיימת מניעה לקדם את הליך החקירה בעניינו באותה עת בשל הסיכון הבריאותי הכרוך בחקירת חולה או אדם המצוי בבידוד, ובלבד ששוכנע כי יש הצדקה לכך לאחר ששקל את חומרת מעשה העבירה, את משך התקופה הצפויה שבה לא יהיה ניתן לקדם את החקירה ואת הפגיעה הצפויה בחשוד; אין בהחלטת שופט, לפי סעיף קטן זה, כדי להשהות ביצוע פעולות חקירה שניתן לבצען בלא השתתפות החולה או האדם המצוי בבידוד; בסעיף קטן זה, "חולה" ו"אדם המצוי בבידוד" – כהגדרתם בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף–2020."בגלל שאנחנו מעגנים הוראות מהתקש"ח בחקיקה ראשית אז צריך לבטל את ההוראות המקבילות בתקנות שעת חירום. יש בסעיף (א) גם איזשהו שינוי נוסחי, אנחנו נסגור את זה, כרגע אקריא את זה כך.

"ביטול תקנות שעת חירום
3
(א) תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף–‏2020 – בטלות.(ב) בתקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התש"ף-2020, בתקנה 1 פסקה (1) תימחק".פה אני רק רוצה לחדד משהו שאנחנו משאירים בהתייעצות גם עם משרדי ממשלה בהיבטים נוסחיים. בגלל שבחוק השיפוט הצבאי הוראת החיוניות מופיעה בסעיף כללי והיא חלה שם גם על מעצר ימים וגם על מעצר עד תום ההליכים, אנחנו לא מבטלים את הסעיף בתקש"ח שחל על חוק השיפוט הצבאי, יש שם כפילות מסוימת, עד שהנושא של ה-VC, video conference, יובא לכנסת ואז זה יסודר. כרגע אנחנו מעדיפים כפילות כדי שלא ייווצר מצב שבו החיונית תישמט מהמעצר עד תום ההליכים. במובן הזה יישאר הסעיף המקביל בחוק השיפוט הצבאי ופשוט תהיה איזושהי כפילות מסוימת בשביל שנתפוס את החיוניות גם במעצר ימים, מה שיש פה, וגם במעצר עד תום ההליכים. עד כאן.
היו"ר עפר שלח
אוקיי. אנחנו נתחיל לדון בהסתייגויות. ההסתייגויות של מיקי לוי נוגעות להגבלה אז נדון בכך כשנגיע להסתייגויות אלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לפני ההגבלה, אפשר? הגשנו התנגדות לחוק כולו.
גור בליי
כן, הנמקת הסתייגויות. כבר היה דיון כללי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אנמק בקצרה. ההסתייגות הראשונה שלנו היא שאנחנו מבקשים לבטל את כל החוק.
גור בליי
את זה אנחנו הורדנו. חבר הכנסת סעדי, אי אפשר להגיש הסתייגות לבטל את החוק כולו. זה להצביע נגד החוק. הסתייגויות הן תיקונים להצעת החוק עצמה. אתה יכול להצביע נגד אבל לפי התקנון אתה לא יכול להגיש הסתייגות ששוללת את החוק עצמו. לכן את ההסתייגות הזו אנחנו צריכים להוריד. זה פשוט להצביע נגד החוק. את שאר ההסתייגויות, לתקן דברים ספציפיים בתוך החוק, כמובן השארנו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הגשנו הסתייגויות שמונחות בפני הוועדה בשם כל הרשימה המשותפת, הגשנו גם דף חתימות. גם הצטרפנו להסתייגויות שהגיש חברי מיקי לוי וגם להסתייגות שהגיש חבר הכנסת אזולאי.
היו"ר עפר שלח
ומרצ הצטרפו אליכם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נכון, היא הצטרפה.
גור בליי
אז אתם רוצים גם להצטרף לשתי הסתייגויות של חבר הכנסת מיקי לוי?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
גור בליי
כי זה לא מופיע. בסדר, אני מוסיף אתכם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
וגם של ח"כ אזולאי.
גור בליי
את זה יש לי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מהדיונים שקיימה הוועדה וגם ממה ששמענו מנציגי הממשלה ונציגי החברה האזרחית עולה בבירור, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הוועדה, שהחוק הזה הוא לא חיוני, לא נחוץ, לא צריך אותו. החוק הקיים נותן מענה הולם ומתאים גם לבעיה שצצה ושאף אחד לא מתעלם ממנה. אני חושב שאף אחד מאתנו לא מתעלם מהבעיה שהתעוררה בעקבות הנגיף, אבל סעיף 13 בחוק המעצרים נותן בדיוק מענה לנסיבות האלה. כפי שהצבענו, סעיף 13(א)(3) נותן סמכות לבית המשפט לשקול, לנמק ולקחת בחשבון טעמים מיוחדים. גם לא שמענו מנציגי המשטרה ונציגי הפרקליטות אפילו מקרה אחד, דוגמה אחת מהחודש האחרון, שבית המשפט שחרר, או שקל לשחרר, חשודים או עצורים.
היו"ר עפר שלח
חבר הכנסת סעדי, מה שאתה מציג עכשיו זו התנגדות לחוק כולו. אני מציע שקודם נעבור על ההסתייגויות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו נתרכז בשתי הסתייגויות עיקריות. ההסתייגות הראשונה היא לסוג העבירות. אנחנו ביקשנו שאם החוק הזה יעבור אז הוא יחול אך ורק על עבירות חמורות מסוג פשע. נתנו כמה חלופות: עבירות חמורות מסוג פשע שהעונש בעדן 10 שנים, או 7 שנים, או עבירה מסוג פשע. לא יכול להיות שעל עבירה מסוג עוון אפשר להחיל את החוק הזה.

הסתייגות שנייה עיקרית היא הגבלת הזמן שבית המשפט יכול להאריך את המעצר בגין העילה הזו של וירוס הקורונה. אנחנו מציעים להגביל את זה ל-48 שעות על מנת שתהיה ביקורת שיפוטית, לחילופין ל-72 שעות, לחילופין לחמישה ימים. אי אפשר שניתן למשטרה אפילו פתח להגיע לבית המשפט ולהגיד: הוא חולה קורונה 14 יום אז אני מבקש להאריך את מעצרו ב-14 יום. זה החשש שלנו, אני חושב של כל חברי הוועדה.

ההסתייגות השלישית היא ההסתייגות של ח"כ ינון אזולאי וש"ס, שהצטרפנו אליה, היא שתוגש חוות דעת רפואית. אלה שלושת ההסתייגויות העיקריות שלנו.
היו"ר עפר שלח
אני מודה לחבר הכנסת סעדי שאיגד את ההסתייגויות לשלושה דברים עיקריים. זה מאפשר לנו לדון בשלושת הדברים העיקריים האלה ואחר כך להגיע להצבעה. אני אתן לכולם להתבטא על הנושאים האלה או על כל דבר אחר שעולה מההסתייגויות. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה. אני גם רוצה להתמקד בשני דברים שעלו פה בדיונים. אנחנו דנים בהסתייגויות בידיעה שהחוק הזה הוא בכלל מיותר. זו אמירה שאמרנו אותה בכל הדיונים. אני חושבת שזו אמירה שצריכה להיאמר כאן כל הזמן. כמובן שהסיעה שלי ואני הולכים להתנגד לחוק הזה באופן כללי. אני חושבת שהוא מיותר. אני חושבת שהוא לא בא בזמן. אמרת, אדוני היושב-ראש, שאולי יהיה בו צורך בעתיד. אני חושבת הפוך – שאולי היה צריך אותו בעבר ועכשיו לא צריך אותו, ואם יהיה בו צורך יהיה אפשר לשוב ולחוקק אותו. הכנסת הוכיחה שהיא פועלת ושהיא יכולה לחוקק בזמן קצר.

אחרי שאמרתי את זה, אם יש פה כוונה של רוב חברי הוועדה או חברי הכנסת להעביר אותו אז אני רוצה להתמקד בשתיים וחצי הסתייגויות מרכזיות. אחת, בנושא העבירות. אני רוצה להצטרף למה שאמר חבר הכנסת סעדי. אחד החששות שמרחפים מעל כל החוק הזה הוא שזה פתח לאיזושהי זליגה, שיקל על המשטרה. זה גם עלה בדיונים שלנו עם הייעוץ המשפטי של הוועדה. כבר בדיונים על החוק ראינו שיש איזשהו בלבול בקרב נציגי המשטרה למה החוק הזה אמור לשמש. הוא אמור לשמש אך ורק אם יש מניעה לחקור בגלל מחלה או בידוד. הוא לא אמור להקל על המשטרה, גם לא בגלל הזמנים הקשים של מגיפת הקורונה ודברים אחרים, אלא אך ורק אם יש ספציפית מניעה לחקור חשוד או עד מרכזי.

יש לנו חשש שתהיה כאן זליגה ולכן ההצעה היא: א', להגביל לפשעים חמורים; ב', להגביל בזמן. אני חושבת שזה מאוד-מאוד חשוב בגלל אותה מגבלה של 14 יום שדיברתי עליה אתמול. תקופת בידוד זה 14 יום. זה נקבע משיקולים של בריאות הציבור. זה איזשהו מרווח ביטחון שלקח משרד הבריאות. אין סיבה שזה יהפוך לקריטריון לשלילת חירות של אדם בהארכת מעצר בגלל השיקולים האלה של בריאות הציבור, שזה שיקול הרבה יותר רחב והרבה יותר רך. אלה שני הדברים המרכזיים.

הדבר השלישי הוא תקופת החוק. הציע היועץ המשפטי וראיתי שקיצרתם ל-45 יום. אני רוצה להציע לקצר ל-30 יום. שבתקופה של 90 הימים המוצעת מקסימום יחזרו אלינו לכנסת פעמיים, זה לא נורא.
היו"ר עפר שלח
חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה.
משה אבוטבול (ש"ס)
באופן עקרוני אנחנו מצפים לחוק, היו רק ההסתייגויות של ידידי חבר הכנסת ינון אזולאי שבאו לידי ביטוי בשני נושאים שהם חשובים מבחינתנו. קודם כל לגבי עבירות מסוג פשע, לדעת איזה סוג של עבירות פשע. הוא ביקש בזמנו יותר פירוט. בנושא של הגבלת הארכת המעצר ועצירת חסר ישע. כלומר, הוא כתב שלושה דברים ואני שמח שגם הצטרפו חברים אחרים לנושא הזה. אלה דברים אלמנטריים, לא דברים שיכולים להכביד על המשטרה.

בגלל שנתקלנו במקרים שלמשטרה היו קשיים בנושא, כמו אותו ילד בחינוך מיוחד, שקרה עמו מה שקרה לפני מספר חודשים, כמו גם מקרה שהיה לפני שבוע שהמשטרה בלא מידע – כנראה, אני לא בא להאשים – עצרה בחור מחינוך מיוחד, חסר ישע, אני חושב שיש משקל רב מאוד לבקשות האלה של ההסתייגויות. הן גם משלימות את החוק וגם מאפשרות לנו להצטרף לזה. לא רק לנו, גם הליכוד, כמו ששמעתם את ח"כ סעדי, ואני בטוח שגם אחרים מצטרפים לזה, מסיעות אחרות. זה יכול לתת יותר פרזנטציה רחבה לעניין.
היו"ר עפר שלח
תודה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
בסעיף (ב2), כאשר החולה אינו יכול להשתתף מפאת היותו בבידוד יבוא "הארכת מעצר לפי סעיף קטן זה לא תעלה על 5 ימים בכל פעם". אנחנו לא יכולים לשלול את חירותו של אדם רק בגלל שאנחנו מניפים את הדגל הזה.

ההסתייגות השנייה היא שבסעיף (ב2) יבוא: "בעבירה מסוג פשע שיש בה סכנה לפגיעה בביטחון המדינה". אני מבקש להוסיף את זה.
היו"ר עפר שלח
לחברי הכנסת האחרים אין הסתייגויות אז תכף אתן רשות דיבור כללית. אני רק רוצה להזכיר, אפרופו ההסתייגויות שהועלו כאן, את הדברים שנאמרו לנו כנגדן והם היו בהחלט נימוקים משכנעים. אנחנו נצביע כמו שנצביע. לגבי סוג העבירה, הוצגו בפנינו, בעיקר על ידי גלעד בהט מאגף החקירות, עבירות שנדמה לי שהשכל הישר אומר שיש בהן בעיקר משום מסוכנות. הדוגמה המובהקת של בעל מאיים על אשתו - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה פשע.
היו"ר עפר שלח
לא, זה לא פשע.
גור בליי
איומים.
היו"ר עפר שלח
כן, איומים. בהתחלה הם התחילו עם הפרת אמונים, שבאמת לא היה ברור לנו למה זה צריך להיות בעסק, אבל יש כמה וכמה עבירות שהוצגו לנו שיש בהן מסוכנות והן מסוג עוון. אם אנחנו נקבע את זה לפשע אנחנו יוצרים איזושהי בעיה.

לגבי הארכת מעצר, להגבלת הימים, הנימוקים שנאמרו פה הם נימוקים שנדמה לי מקובלים על כל הוועדה. עלתה סכנה – ופה אני רוצה בבקשה את התייחסות היועץ המשפטי – שבכך אנחנו יכולים לייצר אפקט הפוך, אפקט שבו עצם העובדה שאדם בבידוד תהיה עילה להארכת מעצרו. הכוונה היא לא זו אלא שהארכת המעצר תתאפשר במקרה המיוחד שבו יש בעיה לחקור ולא ניצור פה עילה אחרת. אני שם גם את זה על השולחן.

לגבי ההסתייגות השנייה, הסתייגות מס' 9, של חבר הכנסת ינון אזולאי, שהצטרפו אליה גם האחרים – אמרתי בדיון עצמו, אני חושב שזה דבר מאוד-מאוד נכון, אני לא בטוח שמקומו בתוך החוק הזה.
משה אבוטבול (ש"ס)
למה?
היו"ר עפר שלח
מפני שהחוק הזה איננו עוסק השעיה של גורמי אכיפה. החוק הזה עוסק בסוגיה שבה בהארכת מעצר באה המשטרה וטוענת שהיא לא יכלה להשלים את החקירה, או לא יכלה לעשות צעדי חקירה מסוימים, בגלל הקורונה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
זה נכון אבל זה לא קשור לזה.
היו"ר עפר שלח
כן. זה נכון מאוד. כולנו בעד זה. נשאלת השאלה אם זה צריך להיות חלק מהחוק הזה. חבר הכנסת סגלוביץ', בבקשה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה להתייחס גם להסתייגויות של חבריי. תראו, להגיד שהדבר הזה עוד לא נולד זה לא נכון. אני לא אומר את זה עכשיו מזווית של חבר כנסת אלא מזווית של תפקידיי הקודמים, איך אני רואה את מה שהולך לקרות עכשיו. תשתמשו לפחות בניסיון הזה שלי אליכם. אנחנו הולכים בחודש הקרוב לחזור לשגרה, העבריינים חוזרים לשגרה גם הם, מכול הסוגים ומכול המגוון. המשטרה צריכה להמשיך ולעבוד. לא מדובר רק על העצורים, מדובר על מניעות לפעמים בשל בעיה של עדים.

אני אתן כמה דוגמאות רק מהצעה לסדר שהגיש חבר הכנסת מנסור עבאס, שאצטרף אליה, בה הוא אומר שיש בחודש האחרון עלייה של 660% באלימות כלפי ילדים, 18% באלימות במשפחה, 6% מהם במגזר הערבי, ואלה הדברים שאנחנו יודעים עליהם עוד לפני שהם הגיעו. במקביל לכל הסיפור בוועדת הקורונה, אנחנו עכשיו מנסים בעזרת הכנסת – הממשלה מנסה, עדיין לא ביצעה את זה – שיפתח מעון נוסף לנשים מוכות שנמצאות בבידוד. אין פתרון היום. אני מדבר רק על התחומים האלה שעלו פה. בכל התחומים – גניבות, התפרצויות – בסוף צריך לתת למשטרה כלים.

אני לא קניתי את הצעת החוק הזו שהגיעה לפה קארט בלאנש. מי שהיה פה בוודאי יודע ששאלתי את השאלות, גם את המשטרה וגם את הפרקליטות.
היו"ר עפר שלח
גם שינינו אותה משמעותית.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
גם שינינו אותה משמעותית. צריך בסוף לייצר איזשהו איזון מושכל בין הרצון שלנו, מאחר ויש פה משהו חריג, להחזיק, במירכאות או לא במירכאות, קצר את המערכות – ואני חושב שיש לזה ביטוי גם בימים, גם בנימוקים, גם בסעיף הראשון שהכנסנו בפעם הקודמת, הנחיצות. שמנו פה ערימה גדולה מאוד של מגבלות מצד אחד – מצד שני, יש לנו חובה לתת למשטרה להמשיך לעבוד ולטפל בעבריינים. זה נכון שיש גם חריגים אבל יש פה עבריינות קשה שהמשטרה צריכה להמשיך להתעסק אתה. אני לא מדבר בזווית של ועד העובדים של המשטרה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה מדבר כאילו שאין למשטרה כלים ושאנחנו מונעים ממנה - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
תנו לי רק להשלים את הטיעון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה יודע בדיוק, גם מתפקידיך הקודמים – אמרת את זה בתחילת הדיון – שיש כלים.
היו"ר עפר שלח
חבר הכנסת סעדי, נתתי לך להסביר את עמדתך, אני מבקש שתיתן לח"כ סגלוביץ'.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
כל אחד בא בנוסף לדעתו המקצועית בכנסת עם איזשהו מטען. שמתי לכם מטען של ידע מקצועי עודף. תרצו – תיקחו; תרצו – לא תיקחו; אבל זאת המציאות. אנחנו לא יכולים לשבת פה בכנסת היום ולהגיד: רגע אחד, עד עכשיו יש רק ארבעה עצורים. אנחנו פשוט לא יכולים. אני אומר לכם, ואתם יודעים את זה כמוני, עוד שבועיים יהיו 100, 200 ו-300 והמשטרה תצטרך להמשיך לעבוד בתנאים אחרים. שמנו מגבלות קשות מאוד על המערכת, גם על הפרקליטות, גם על המשטרה, גם על בתי המשפט עם ביקורת שיפוטית מאוד גדולה, עם בקשות דיווח לכנסת, מצד שני יש לנו חובה לתת להמשיך לעבוד. גם זו חובה שלנו.

משפט אחרון לגבי הימים. אני שאלתי אתמול את השאלות האלה לגבי הגבלת הימים. השתכנעתי מהטיעונים המשפטיים הנכונים שהיו פה שבכוונה הטובה – שגם לי הייתה – להגביל, אני יוצר מצב הפוך. לכן אני מציע לא לקבל שום הסתייגות, לקבל את החוק כלשונו ולהגביר את הבקרה והפיקוח שלנו פה בכנסת. אני חושב שזה איזון ראוי.
משה אבוטבול (ש"ס)
אתה יכול להסביר את מה שאמרת לי קודם? אמרת לי על שהטיעון בנושא חסר ישע צודק אבל לא פה המקום. זה מה שענית לי. לגבי שאר הדברים לא התייחסת.
היו"ר עפר שלח
התייחסתי באופן כללי להסתייגויות.
משה אבוטבול (ש"ס)
מה אתה עונה על זה?
היו"ר עפר שלח
משה, היית בדיונים, כל הדברים האלה עלו בדיונים, כל אחד גיבש את עמדתו ותכף אנחנו נצביע עליה. התייחסתי לנקודות שעלו.
משה אבוטבול (ש"ס)
התייחסת רק לנושא חסר ישע, על השאר לא ענית.
היו"ר עפר שלח
עמדתי לצורך העניין היא כעמדתו של כל חבר ועדה. לפני שניגש להצבעות אני אבקש מהיועץ המשפטי להבהיר את הנקודה של הגבלת הזמן. בבקשה, חבר הכנסת טסלר.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
לגבי הגבלת הזמן, שבעצם ייווצר פה מצב הפוך - - -
היו"ר עפר שלח
זה בדיוק מה שאני מבקש מהיועץ המשפטי להסביר. זה עלה בדיונים. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני מצטרף לדברי חברי כפי שכתבתי בהסתייגות בנושא חסר ישע. אני חושב – אנחנו מכירים את זה גם מהסתייגויות בחוקים אחרים – שאפשר להכניס אותן ויהיה פה גם איזשהו שוט על אותם שוטרים שמתנהגים לפעמים בצורה אכזרית כלפי חסרי ישע. לא באתי להכניס את זה ליומיום, דווקא בתקופת חירום, לכן אני חושב שזה המקום של זה. זו דעתי.

לגבי חוות דעת רפואית – אני עדיין חושב שהיא כן צריכה להיות. זה ייתן להם ברקס נוסף בכדי שידם לא תהיה קלה על המעצר. בהמשך אני גם אצטרף לחלק מההסתייגויות של חברי הרשימה המשותפת ובהצבעה עצמה אוסיף את זה. תודה.
היו"ר עפר שלח
תודה רבה. צריך להזכיר בעניין חוות הדעת הרפואית – זה עלה במהלך הדיון – שיש שאלה כמה זה יעזור כשאדם בבידוד.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה יעזור בגלל שאם למשל הוא אמור עוד שלושה ימים לעשות את הבדיקה השנייה שלו בתור חולה ונבקש את חוות הדעת מה קרה עם הבדיקה – אם הוא לא נשא אז אנחנו מתנהגים אליו בצורה אחרת; הוא הופך להיות ככל אדם; אפילו יותר – הוא יותר מחוסן מכול אחד אחר. לכן יש פה חשיבות גם לטובת המשטרה. כולנו רוצים את טובת המשטרה והאזרחים, לשמור על הסדר הטוב. מצד שני, אם אותו אדם חולה, עדיין צריך להמשיך להתנהג אליו כחולה. אני חושב שבישיבה הראשונה שהייתה עם משרד המשפטים הם אמרו שאין להם בעיה עם חוות הדעת הזו. אני לא יודע אם הם חזרו מזה ולמה, או שפשוט לא העלו את זה שוב.
היו"ר עפר שלח
גור, בבקשה.
גור בליי
רק לנושא של קביעת הגבלת הזמן, לשאר הדברים התייחסנו בישיבות הקודמות. הוועדה יכולה לעשות את זה. היא יכולה לקבוע שברגע שהשיקול הזה נכנס אז צריך לבוא בתדירות מסוימת לבית משפט. הטריד אותנו קצת בעניין הזה שהתפיסה שאי אפשר לחקור בגלל שאדם מצוי בבידוד או חולה זה בעצם שיקול נוסף שרוכב על עילות המעצר. זו לא עילת מעצר נפרדת, אלה שיקולים נוספים שמותר לשקול אותם. אנחנו חוששים שלהוסיף הגבלת זמן ספציפית על הדבר הזה, יכול ליצור בהפוך על הפוך מצב שזה נותן גושפנקה, "איקס" זמן, דלתא זמן, שאתה נותן רק על עניין הקורונה, כאשר התפיסה היא שזו לא עילה נפרדת, זה רק שיקול נוסף. כאשר אתה ממילא מאריך את המעצר בחמישה או שישה ימים בגלל מסוכנות או שיבוש, אתה אומר: אולי ניתן קצת יותר ימים בגלל שיש מניעה לחקור את האדם. החשש הוא שזה עלול ליצור איזושהי פרשנות או תפיסה שהדבר הזה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל החוק הקיים עצמו הגביל בסעיף 13(א)(3), כאשר יש מניעה רק בעילה של עיכוב בחקירה, לחמישה ימים.
גור בליי
אבל העילה של 13(א)(3), כפי שציינתי בישיבות הקודמות, היא עילה שהיא בנפרד מאשר מסוכנות ושיבוש. היא עילה מיוחדת להליכי חקירה שאתה יכול לקיים רק כשאדם נמצא במעצר. זה משהו אחר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו מבקשים פה הגבלת זמן רק בגלל הקורונה, לא בגלל ביטחון המדינה, מסוכנות או משהו אחר. בית משפט יכול בגלל מסוכנות לתת 15 יום. אני רוצה בגלל הקורונה להגביל את זה על מנת שתהיה ביקורת שיפוטית בעניין של הקורונה. אני לא מתייחס לעילות אחרות.
גור בליי
(ב2) הוא לא עילה נפרדת, זה שיקולים נוספים שהם לא מוסיפים עילה. רק אם יש מסוכנות, שיבוש או העילה המיוחדת הזאת אתה יכול להתייחס לשיקולים האלה. זו לא עילה נפרדת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זו עילה מיוחדת. אמרת שזו עילה מיוחדת. זו עילה מיוחדת. אתה משתמש במילה "עילה מיוחדת", לא אנחנו.
גור בליי
זו לא עילה נפרדת במובן הזה שאתה חייב שיתקיימו העילות הרגילות. אתה חייב שתתקיים אחת מהעילות הרגילות ואז אתה יכול שהזמן שהיית נותן, זמן "איקס", יהיה "איקס" ועוד איזושהי דלתא בגלל ההימנעות הזאת. אבל אתה חייב שיתקיימו העילות הרגילות ואת זה חשוב להדגיש.

הוועדה יכולה לקבל ולהגיד שאם מתחשבים בשיקולים האלה היא רוצה שתהיה ביקורת אחת לכמה ימים. אני לא חושב שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי, רק כל זמן שמחודד, גם לפרוטוקול וגם בהבנה, שזה לא מייצר עילה נפרדת. זה רק מייצר שיקול נוסף שהשופט יכול לשקול. הוועדה יכולה להגיד: אם השיקול הזה נשקל אני רוצה שתהיה ביקורת כל "איקס" ימים. זה בסדר.
היו"ר עפר שלח
אני חייב להגיד, גור, מכיוון שכמו יואב חזרתי מעמדתי, עכשיו שכנעת אותי לחזור חזרה לעמדה הקודמת. אבל לצורך העניין יש משהו מאוד חשוב בדברים שאומר היועץ המשפטי, אחת שהדברים נאמרו לפרוטוקול – הפרוטוקול של הישיבה הזאת גם הוא יהיה חלק מהפרשנות שתהיה לדברים בסופו של דבר וברור למה הוועדה מתכוונת כשיבואו לפרש את כוונת המחוקק אם אכן אנחנו נחוקק את זה – שאם אכן תהיה הארכת מעצר מהשיקול הזה אנחנו מגבילים אותה.

אני רוצה לעבור להצבעות על ההסתייגויות כפי שהוצגו. לסעיף 1, הסתייגות מס' 1, של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. עופר, אתה מחליף את ג'אבר?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר עפר שלח
מי בעד? מי נגד? יש בחדר השני מישהו שיש לו זכות הצבעה?
אורית ארז
כן. ח"כ פטין מולא – נגד.
היו"ר עפר שלח
מיקי, לך אין זכות הצבעה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אני במקום קארין.
היו"ר עפר שלח
קארין היא לא חברת ועדה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אז מי אצלנו?
היו"ר עפר שלח
יואב, מיקי ואני, ברשימה הקודמת.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אין בעיה.

הצבעה
בעד ההסתייגות – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות 1 של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה.
היו"ר עפר שלח
ההסתייגות נדחתה. הסתייגות מס' 2: ברישה, במקום "45" יבוא "35" – מי בעד? מי נגד?
אורית ארז
גם חבר הכנסת פטין מולא נגד.

הצבעה
בעד ההסתייגות – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות 2 של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה.
היו"ר עפר שלח
ההסתייגות נדחתה. הסתייגות 2, לחילופין א' – מי בעד? מי נגד?
אורית ארז
גם חבר הכנסת פטין מולא נגד.

הצבעה
בעד ההסתייגות – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות לחלופין 2א' של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה.
היו"ר עפר שלח
הסתייגות לחלופין 2ב' – מי בעד? מי נגד?
אורית ארז
גם חבר הכנסת פטין מולא נגד.

הצבעה
בעד ההסתייגות – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות לחלופין 2ב' של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה.
היו"ר עפר שלח
הסתייגות מס' 3: אחרי "חיוניות המעצר" יבוא "ונחיצותו" – מי בעד? מי נגד?
אורית ארז
גם חבר הכנסת פטין מולא נגד.

הצבעה
בעד ההסתייגות – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות 3 של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה.
היו"ר עפר שלח
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מס' 4 – מי בעד? מי נגד?
אורית ארז
גם חבר הכנסת פטין מולא נגד.

הצבעה
בעד ההסתייגות – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות 4 של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה.
היו"ר עפר שלח
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מס' 5 – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אורית ארז
גם חבר הכנסת פטין מולא נגד.

הצבעה
בעד ההסתייגות – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות 5 של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה.
היו"ר עפר שלח
הסתייגות לחלופין 5א'.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זו עבירה מסוג פשע.
היו"ר עפר שלח
כן. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אורית ארז
גם חבר הכנסת פטין מולא נגד.

הצבעה
בעד ההסתייגות – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות לחלופין 5א' של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה.
היו"ר עפר שלח
ההסתייגות נפלה. הסתייגות לחלופין 5ב' – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אורית ארז
גם חבר הכנסת פטין מולא נגד.

הצבעה
בעד ההסתייגות – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות לחלופין 5ב' של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה.
היו"ר עפר שלח
ההסתייגות נפלה. הסתייגות לחלופין 5ג' – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אורית ארז
גם חבר הכנסת פטין מולא נגד.

הצבעה
בעד ההסתייגות – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות לחלופין 5ג' של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה.
היו"ר עפר שלח
ההסתייגות נפלה. הסתייגות לחלופין 5ד' – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה הגבלת הזמן ל-48 שעות.
אורית ארז
גם חבר הכנסת פטין מולא נגד.

הצבעה
בעד ההסתייגות – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות לחלופין 5ד' של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה.
היו"ר עפר שלח
ההסתייגות נפלה. הסתייגות לחלופין 5ה' – מי בעד? מי נגד?
אורית ארז
גם חבר הכנסת פטין מולא וגם חבר הכנסת אופיר כץ כאן.
היו"ר עפר שלח
אוקיי. מי נמנע?
דובר
חבר הכנסת אופיר כץ במקומי. עד עכשיו הוא לא הצביע, אני הצבעתי. עכשיו הוא יצביע כי אני הולכת למליאה.

הצבעה
בעד ההסתייגות – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות לחלופין 5ה' של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה.
היו"ר עפר שלח
הסתייגות לחלופין 5ו', שזהה גם להסתייגות מס' 6 של חבר הכנסת מיקי לוי, מציעה להגביל מעצר לפני סעיף קטן זה לחמישה ימים בלבד. אני בעד. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד ההסתייגות – רוב
נגד – בעד
הסתייגות לחלופין 5ו' של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ, והסתייגות 6 של חבר הכנסת מיקי לוי, לסעיף 1 נתקבלה.
היו"ר עפר שלח
ההסתייגות נתקבלה.
עוזי דיין (הליכוד)
אפשר להגיש רביזיה על דבר כזה?
היו"ר עפר שלח
אפשר. זה אומר שהחוק לא יבוא להצבעה היום אבל אתה יכול להגיש.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
זה אינטרס שלכם. זה אינטרס של הקואליציה, לא של האופוזיציה.
היו"ר עפר שלח
אני אומר לך שהרוב לא ישתנה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
עוזי, מה אתה עושה? תן תשובה: אתה מגיש רביזיה או הורדת את הרביזיה?
גור בליי
אם מכניסים את ההסתייגות הזאת אנחנו נצטרך לעשות שינויים בנוסח: א', בשביל להבהיר שזה לא מגדיל את תקרת הזמן הכללית של המעצרים, שברור שזו לא כוונת הוועדה; וב', להבהיר שזה לא משפיע. זה יהיה "על אף האמור". נצטרך לחשוב איך לנסח בדיוק את הדבר הזה. זה רק אומר שברגע שנכנסו לנסיבות של (ב2) צריך לבוא כל חמישה ימים אבל אנחנו נבהיר שהדבר הזה לא משנה את תקרת הזמנים הכללית. אנחנו נצטרך לעשות שינויים בנוסח של הדבר הזה בשביל לבטא את מה שהועדה רוצה, שאני מניח שזה לא להרחיב את המעצרים אלא רק לוודא שכשהולכים לשיקול הזה יבואו אחת לחמישה ימים בפני שופט.
היו"ר עפר שלח
מצוין. כך יהיה. זה אומר שגם הסתייגות מס' 6 של חבר הכנסת מיקי לוי התקבלה כי היא זהה.
אורית ארז
יש רביזיה בחדר השני.
גור בליי
מיקי, זה בסדר שנוריד את 6?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
אין לי בעיה.
אופיר כץ (הליכוד)
ההסתייגות עברה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עברה.
אופיר כץ (הליכוד)
אז אנחנו מגישים רביזיה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
זה אומר שהחוק לא יעבור. זו בעיה של הקואליציה, לא של האופוזיציה. תשברו את הראש. אנחנו לא עובדים אצלכם, תלמדו.
היו"ר עפר שלח
אין שום בעיה, חברים. הבקשה לרביזיה התקבלה. מי בחדר השני הגיש את בקשת הרביזיה?
גור בליי
חבר הכנסת כץ, אתה הגשת בקשה לרביזיה?
אופיר כץ (הליכוד)
כן.
אורית ארז
וגם חבר הכנסת פטין מולא.
גור בליי
על כל החוק או רק על ההסתייגות הזו?
אופיר כץ (הליכוד)
רק ההסתייגות הזו.
היו"ר עפר שלח
חבר הכנסת מיקי לוי הסיר את הסתייגות 6, שהיא זהה להסתייגות לחלופין 5ו'.

הסתייגות מס' 7: "בעבירה מסוג פשע שיש בה סכנה לפגיעה בביטחון המדינה". מי בעד? מי נגד?
אורית ארז
חבר הכנסת פטין מולא נגד.

הצבעה
בעד ההסתייגות – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות 7 של חבר הכנסת מיקי לוי לסעיף 1 נדחתה.
היו"ר עפר שלח
ההסתייגות נפלה.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
מכיוון שההסתייגות שלי עברה אני רוצה להצטרף להסתייגויות של הרשימה המשותפת. אני רוצה זמן נאום.
גור בליי
אתה רוצה שאני אוסיף אותך?
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
כן, אני מצטרף אליהם, אחרת לא יהיה לי זמן נאום.
היו"ר עפר שלח
אז נעשה את זה סיעתי.
היו"ר עפר שלח
בשם כל רשימת יש עתיד, מי שירצה ינאם.
גור בליי
אני צריך אז חתימות של כולם.
מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם)
ניתן לך חתימות, בסדר גמור.
היו"ר עפר שלח
הסתייגות מס' 8 של חבר הכנסת ינון אזולאי – מי בעד?
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
אני רוצה שלושה דברים - - -
היו"ר עפר שלח
לא, יעקב, אנחנו עכשיו בהצבעות. ההסתייגות היא כפי שהיא כתובה, או שאתה בעד או שאתה נגד. זה לא ניתן לחלוקה. חברים, אנחנו בהצבעות.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
שאלה הבהרה: אני רוצה להצביע בעד ההסתייגות אבל קודם הצבעתי בעד הגבלת הזמן ל-48 שעות ופה זה לחמישה ימים - - -
גור בליי
אתה יכול. זה חלופי.
יואל יעקב טסלר (יהדות התורה)
אוקיי.
היו"ר עפר שלח
אי לכך, הסתייגות מס' 8 – מי בעד? מי נגד? יש תיקו. מי נמנע?

הצבעה
בעד ההסתייגות – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות 8 של חבר הכנסת חבר הכנסת ינון אזולאי, קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה.
היו"ר עפר שלח
אין. ההסתייגות נפלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו רוצים רביזיה על זה.
היו"ר עפר שלח
מאה אחוז. הסתייגות מס' 9 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד ההסתייגות – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות 9 של חבר הכנסת חבר הכנסת ינון אזולאי, קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 1 נדחתה.
היו"ר עפר שלח
ההסתייגות נפלה.
משה אבוטבול (ש"ס)
אנחנו מבקשים רביזיה גם על זה.
היו"ר עפר שלח
מאה אחוז, רביזיה גם לזה.

הסתייגות מס' 10, לסעיף 3, בעניין הדיווח המשטרתי. יש לנו ורסיות של שבוע, שבועיים וחודש. אני מקריא את ההסתייגות: "המשטרה תדווח, מידי שבוע, לוועדה המיוחדת בעניין התמודדות עם נגיף הקורונה, על מספר הבקשות להארכת מעצר שהוגשו, לפי הוראות סעיף 13(ב1) ו-(ב2) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996ו סעיף 240(א1) ו-(א2) לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955, כנוסחם בחוק זה". יש לנו בדיווח משטרתי ורסיה של שבוע, שבועיים וחודש. עכשיו אנחנו מצביעים על הוורסיה של השבוע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד ההסתייגות – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות 10 של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לאחרי סעיף 3 נדחתה.
היו"ר עפר שלח
ההסתייגות נפלה. הסתייגות לחלופין א', דיווח מידי שבועיים.

הצבעה
בעד ההסתייגות – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות לחלופין 10א' של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לאחרי סעיף 3 נדחתה.
היו"ר עפר שלח
ההסתייגות נפלה. לחלופין ב', דיווח מידי חודש – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד ההסתייגות – מיעוט
נגד – רוב
הסתייגות לחלופין 10ב' של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לאחרי סעיף 3 נדחתה.
היו"ר עפר שלח
ההסתייגות נפלה.

אנחנו נדחה את ההצבעה על החוק כולו כי ממילא יש רביזיה וכי המליאה בתוקף. אני נועל את הישיבה. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50.

קוד המקור של הנתונים