פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת2

28/05/2019

מושב ראשון


פרוטוקול מס' 6, 7
מישיבת הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח התפזרות הכנסת העשרים-ואחת, התשע"ט-2019
יום שלישי, כ"ג באייר התשע"ט (28 במאי 2019), שעה 17:45
סדר היום
הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019
נכחו
חברי הוועדה: מכלוף מיקי זוהר – היו"ר
אלי אבידר
יואב בן צור
ניר ברקת
צבי האוזר
אופיר סופר
שלמה קרעי
פנינה תמנו
חברי הכנסת
איתן גינזבורג
יעל גרמן
מיקי לוי
אוסנת הילה מארק
מיכאל מלכיאלי
אבי ניסנקורן
אוסאמה סעדי
אורלי פרומן
עיסאווי פריג'
אנטאנס שחאדה
מוזמנים
חיים אבידור - חשב הכנסת

ביין ותד - אגף התקציבים, משרד האוצר

אייל זנדברג - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חנה רותם - משרד מבקר המדינה
ייעוץ משפטי
גור בליי
אלעזר שטרן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצה
אתי אפלבוים
אתי בן שמחון

הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ואחת, התשע"ט-2019, פ/553/21 כ/836, הצעת ח"כ מכלוף מיקי זוהר
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני פותח את הישיבה של הוועדה המסדרת. עדכון, כיושב-ראש הוועדה המסדרת: הרביזיות שהוגשו קודם לכן על-ידי ועל ידי חברת הכנסת פנינה תמנו הוסרו, ולכן החוק, אושר לו הפטור מחובת הנחה לקריאה שניה ושלישית.

עכשיו אנחנו דנים בהצעת החוק. יש פה נוסח מוגמר, כולל כל ההסתייגויות שהוגשו בגינו. ניתן לכם אפשרות לנמק את ההסתייגויות ולאחר מכן נעבור להצבעה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מבקש לעשות הקראה לחוק, סעיף-סעיף, ואם יש שאלות לגבי כל סעיף - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אין בעיה, כמובן. לפני שנעבור לנימוקים להסתייגויות, קודם כול נקרא את החוק.
מאיר כהן (כחול לבן)
אני מאוד מבקש לעמוד בסיכום לגבי האיפטר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ברור, אנחנו רוצים. אם לא – ניאלץ להתדיין עוד פעם אחרי האיפטר, לכן אני מבקש לגמור לפני.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אין זמן, נצטרך אחרי.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
מיקי, יש סעיף מוסכם שלא הוכנס, ולכן אני מבקש שתכניס אותו כבר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני קורא את סעיפי החוק:

"התפזרות הכנסת העשרים ואחת
1.
הכנסת העשרים ואחת תתפזר לפני גמר תקופת כהונתה.

מועד הבחירות לכנסת העשרים ושתיים
2.
הבחירות לכנסת העשרים ושתיים יתקיימו ביום י"ז באלול התשע"ט (17 בספטמבר 2019).

מימון מפלגות – הוראות מיוחדות לעניין הלוואות לסיעה ומקדמות לרשימות מועמדים בכנסת ה-21 וה-22
3.
(א) לעניין רשימות מועמדים שיוגשו לקראת הכנסת ה-22, יקראו את סעיף 4(א2) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג–1973 (להלן – חוק המימון) כך שבמקום '70%' יבוא '100%'."
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
מה זה, המקדמות?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
היועץ המשפטי יסביר את הכול. אני קורא את הכול ואז הוא יסביר הכול ביחד.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא לא. אנחנו רוצים הסבר מהיועץ המשפטי, סעיף-סעיף.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא אומר שהוא חייב להסביר את הכול.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא לא.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
מה זה 100%?
גור בליי
אני אסביר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה חשוב. סעיף 3 – הסבר, גור.
גור בליי
אני רוצה לעשות את המסגרת ואסביר גם את סעיף 3, פשוט כדי שיהיה סדר בבלגן. ההסדר שמוצע לעשות פה – אסביר מה ההסדר על המרכיבים שלו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
סעיף 3 אני רוצה.
גור בליי
בסדר, גם את סעיף 3. ואחר כך קצת אסביר את הקונטקסט של הדבר הזה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
גור, ברגע שתסביר את ההסדר שסיכמנו, אני רוצה לראות את זה כתוב כאן.
גור בליי
זה כתוב, מה זאת אומרת.
עיסאווי פריג' (מרצ)
בוא נעבור סעיף-סעיף.
גור בליי
דווקא בגלל שזה חוק נורא מורכב אני רוצה לנסות לעשות פה סדר. הסיטואציה היא סיטואציה שבאו אלינו עם בעיה שקשורה בעובדה שיש סמיכות במערכות הבחירות, ולכן סיעות שלקחו הלוואות בתחילת הכנסת הזאת ותכננו לפרוס את זה לאורך כל הכנסת לא יספיקו לפרוס את זה ולכן זה אמור לרדת להם מהמקדמה, והם היו נשארים בלי מקדמה. הרצון של חברי הכנסת היה להגיד: בניגוד למצב הרגיל, בהוראת שעה יקבעו שההלוואות שנלקחות לא ירדו מהמימון השוטף החודשי ומהמקדמה אלא זה יידחה וירד מהמימון השוטף - - -
מיקי לוי (כחול לבן)
מועד פירעונן יידחה.
גור בליי
יידחה. אבל אז סיעות אחרות שלא לקחו הלוואה, כמו כחול לבן, אמרו: לא לקחנו הלוואה, אז אנחנו מופלות יחסית לאלה שלקחו הלוואה. לכן ההסדר שהוצע פה – ותיכף אתייחס, כי הוא מעורר שאלות לא פשוטות גם במישור החוקתי – שנמצא בפניכם, ועד כמה שאני יודע מוסכם על הסיעות השונות, כולל כמה מרכיבים. קודם כול, כמו שאמרתי, הלוואות שכבר נלקחו, החזרתן נדחית.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
איפה זה מופיע?
עיסאווי פריג' (מרצ)
בדיוק, לכן נעבור סעיף-סעיף ונגיע לזה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תן לו להגדיר את המסגרת ואז נקרא את הסעיפים ותראה אותם.
גור בליי
המרכיב הראשון הוא שההחזר של ההלוואות לא יהיה באופן חודשי בחודשים הקרובים ולא ירד מהמקדמה אלא כולו יידחה לכנסת הבאה. זה אחד.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
איזה סעיף?
גור בליי
שניה, תיכף אראה בסעיפים. זה פשוט חוק מורכב, לכן אני - - -
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אבל לא ראיתי את הסעיף.
קריאה
3(ד).
גור בליי
דבר שני, לאור הבקשה של סיעות שלא לקחו הלוואות, ניתנת האפשרות – זו הבקשה הנוספת – לכל הסיעות לקחת הלוואות. סיעות שלא לקחו הלוואות, שלפי החוק הקיים הן כבר לא יכולות לקחת בלי אישורים מיוחדים של יושב-ראש הכנסת והמלצת הוועדה הציבורית, מאפשרים להן לקחת בימים הקרובים עד 80% מההלוואה שהיו יכולות לקחת, כאילו שלא היה פיזור. זה המרכיב השני.

המרכיב השלישי הוא שההחזר בכנסת הבאה – בגלל שבכנסת הבאה יהיה צריך להחזיר גם את ההלוואה מהכנסת הזאת וגם את ההלוואה מהכנסת הבאה – ההיקף של ההלוואות שאפשר יהיה לקחת בכנסת הבאה הוא גדול ב-50% והפריסה היא על פני תקופה יותר ארוכה, של ארבע וחצי שנים במקום שלוש שנים.
פנינה תמנו (כחול לבן)
שביושר אנחנו אומרים שזה מייצר בעיה של החזר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה לא ברור מהנוסח.
גור בליי
הדבר הרביעי – ותיכף אסביר באיזה קונטקסט הוא נכנס – הוא שמפלגות שאינן מיוצגות בכנסת הנוכחית, כפיצוי מסוים על היתרון שבמסגרת החוק הזה ניתן כהוראת שעה למפלגות המיוצגות בכנסת, המפלגות שאינן מיוצגות בכנסת יוכלו לקחת, כנגד ערבות בנקאית, במקום 70% מקדמה 100% מקדמה. זה הפיצוי המסוים שניתן למפלגות החדשות על היתרונות שניתנים פה למפלגות הקיימות מבחינת ההלוואות, שהן יכולות לדחות את ההחזר שלהן ולקבל אותן עכשיו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל מסעיף 3 לא אבין שזה מפלגות חדשות.
גור בליי
לפני שאני נכנס לסעיפים עצמם אני רוצה להוסיף אמירה. אדוני היושב-ראש וחברי הוועדה, הנושא הזה, של היחס שבין מפלגות מיוצגות בכנסת למפלגות שאינן מיוצגות בכנסת, עלה לא פעם בפסיקת בית-המשפט העליון בהקשר של עקרון השוויון שמעוגן בסעיף 4 לחוק יסוד: הכנסת, שמדבר בראש ובראשונה על שוויון בין מפלגות, שוויון בין רשימות. בהקשר הזה, יש חשדנות מובנת, בעיקר כלפי תיקוני החקיקה שמיטיבים עם מי שמיוצג בכנסת ובאופן יחסי מרעים את מצבם של אלה שנמצאים מחוץ לכנסת.
קריאה
זה בהינתן שאין עוד פסקת התגברות.
גור בליי
כן, זה כרגע. בהקשר הזה, ברור לגמרי שהחוק הזה נותן צ'ופר משמעותי לרשימות המיוצגות, כי ההלוואה שהיתה אמורה להיות למשך חיי הכנסת ולהיות מוחזרת מהמקדמה, הן יכולות לקבל אותה ולהשתמש בה בקמפיין הבחירות שלהן ולא צריכות להחזיר את זה. זה נותן להן באופן עקיף איזושהי הגדלה של מימון הבחירות שלהן. אמנם לא כמענק אלא כהלוואה, אבל זה מגדיל את היכולת שלהן להוציא כספים במסגרת הבחירות.

איזון מסוים זה להגדיל את שיעור המקדמה שיכולות לקבל מפלגות חדשות, אבל זה עדיין יתרון שנותנים למפלגות הקיימות על פני המפלגות שבחוץ.
עיסאווי פריג' (מרצ)
היתרון קיים גם היום.
גור בליי
הדבר הזה בהחלט מעורר שאלות לגבי עקרון השוויון של סעיף 4. הוא מחייב שהחוק יעבור ברוב של 61 – בקריאה הראשונה הוא עבר ברוב של 66, כמדומני – גם בקריאה השניה וגם בקריאה השלישית. בקריאה השלישית הוא ממילא חייב לעבור ככה, בגלל שזו התפזרות, אבל גם בקריאה השניה צריך רוב של 61 בגלל זה. מעבר לזה, זה יכול להיות בסיס או לעורר שאלות בתקיפה של הדבר הזה, ככל שתהיה. זה מעורר שאלות.

מבחינת כספי ציבור, יש פה שני חששות לאובדן כספי ציבור. דבר אחד, אם מפלגה שקיבלה עכשיו את ההלוואה הגדולה הזאת לא מצליחה להיכנס לכנסת – הכסף הזה הלך. זה נזק אחד לאוצר המדינה. דבר שני, אם מפלגה מקבלת את ההלוואה ומחליטה לא להתמודד לכנסת הבאה – גם פה יש בעיה כי ההחזר אמור להיות מהמימון השוטף העתידי שלה. אם היא מחליטה לא להתמודד זה יכול לעורר בעיה. עד כמה שאני מבין – ואני מניח שיינתנו לזה מענים – זה יעלה בהקשר של מפלגת כולנו, לאור מה שאני שומע בפרסומים.
מיקי לוי (כחול לבן)
אז מפלגת כולנו לא תקבל הלוואה?
גור בליי
אז צריך לראות - - -
מיקי לוי (כחול לבן)
אם היא נפרדת עכשיו או רצה עם הליכוד - - -
גור בליי
אני לא יודע מה הכוונה בדבר הזה - - -
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
זה צירוף מפלגות, גור.
מיקי לוי (כחול לבן)
אבל זה חייב תשובה.
גור בליי
הדבר הזה צריך להתברר, כי צריך לוודא שלא יהיה מצב שבו כולנו לוקחת הלוואה - - -
מיקי לוי (כחול לבן)
ומביאה את הכסף לליכוד.
ניר ברקת (הליכוד)
אבל אז הליכוד יהיה יותר גדול.
מיקי לוי (כחול לבן)
זה לא משנה.
ניר ברקת (הליכוד)
פר חבר כנסת.
גור בליי
הדבר הזה צריך לקבל מענה. ככל שייעשה מיזוג של כולנו עכשיו היא לא תקבל הלוואה נפרדת.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
השאלה היא אם זה מיזוג את צירוף מפלגות.
מיקי לוי (כחול לבן)
ברגע שכולנו התמזגה עם הליכוד היא מאבדת את היכולת שלה או את הזכות שלה לקבל את הכסף ואת ההלוואות, כי היא לא מפלגה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
השאלה היא אם זה מיזוג או צירוף מפלגות. אם זה צירוף מפלגות - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש דבר שנקרא "מיזוג מפלגות" ויש דבר שנקרא "איחוד מפלגות".
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
לא מגיע להם, כי הם כבר הפסיקו להיות מפלגה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, אתה טועה. יש הבדל בין מיזוג לבין איחוד.
מיקי לוי (כחול לבן)
האם כולנו שומרת על מקומה כסיעה? זו השאלה.
גור בליי
אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם לסעיף מפורש - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה שקורה אצלכם יקרה גם אצלנו.
גור בליי
יש סעיף מפורש, 7ג(ט), לחוק מימון מפלגות, שקובע שוועדת הכנסת לא תאשר שינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת או ייצוג של מפלגה אלא לאחר שנוכחה שלא יהיה בהחלטתה כדי למנוע פירעון הלוואה. כלומר, ועדת הכנסת, כשהיא בוחנת מיזוגים, היא צריכה לוודא שהדבר הזה לא פוגע בנושא פירעון ההלוואה. נכון לעכשיו, למיטב הבנתי, מהנתונים של החשב, כולנו לא ביקשה הלוואה. אבל צריך לקחת את הדבר הזה - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל אם יש ריצה משותפת - - -?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
מיקי, יש עוד סעיף, ואני חושב שזה מוסכם על כולם, שמה שכתוב כאן זו רק הוראת שעה לכנסת הזאת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ברור.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אבל זה לא כתוב.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זו הוראת שעה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
צריך להיות שכל הסידור הזה הוא רק לכנסת ה-22.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
איפה זה מובהר שזאת הוראת שעה?
קריאה
זה כתוב ליד סעיף 3.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מיקי, - - - לפתור את כל הבעיות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אל תדאג.
גור בליי
בגלל שחלק מהדברים קורים בכנסת ה-21 וחלק קורים בכנסת ה-22, היא לא מנוסחת במובן הזה שכתוב: הוראת שעה לכנסת כזאת, כי יש דברים שבכנסת הזאת משפיעים על דברים שבכנסת הבאה. העובדה שזו הוראת שעה מקבלת ביטוי בזה שבכל אחת מההוראות כותבים: "לעניין הבחירות לכנסת ה-22", או "בכנסת ה-21". כל אחת מההוראות חלה בהתאם למקום שלה בכנסת ה-21 או - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
סעיף 1 קראתי, אקרא מההתחלה.

"התפזרות הכנסת העשרים ואחת
1.
הכנסת העשרים ואחת תתפזר לפני גמר תקופת כהונתה.

מועד הבחירות לכנסת העשרים ושתיים
2.
הבחירות לכנסת העשרים ושתיים יתקיימו ביום י"ז באלול התשע"ט (17 בספטמבר 2019).

מימון מפלגות – הוראות מיוחדות לעניין הלוואות לסיעה ומקדמות לרשימות מועמדים בכנסת ה-21 וה-22
3.
(א) לעניין רשימות מועמדים שיוגשו לקראת הכנסת ה-22, יקראו את סעיף 4(א2) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג–1973 (להלן – חוק המימון) כך שבמקום '70%' יבוא '100%'."
גור בליי
זו ההטבה שדיברת עליה, לרשימות החדשות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
איך אבין שזה מפלגות חדשות?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
הסעיף הזה מדבר על רשימות חדשות, עיסאווי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(ב) ביקשה סיעה לקבל הלוואה לפי סעיף 7ג לחוק מימון לאחר כינונה של הכנסת ה-22, תובא בחשבון לעניין סעיף קטן (ב)(1) לסעיף האמור גם הלוואה שניתנה לאותה סיעה בתקופת כהונתה של הכנסת ה-21.
גור בליי
זה פשוט לוודא שבחישובים לכנסת הבאה יתחשבו בהלוואות שנלקחו עכשיו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה ברור.


"(ג) על אף האמור בסעיף 7ג(ב)(3) לחוק, לעניין קבלת הלוואה בכנסת ה-21, סיעה שלא קיבלה הלוואה לפי סעיף 7ג(ב)(1) לחוק המימון או שלא קיבלה את מלוא סכום ההלוואה שהיא רשאית לקבל לפי אותו סעיף עד ליום כ"ב באייר התשע"ט (27 במאי 2019), תהיה רשאית לקבל הלוואה אף ללא אישורו של יושב ראש הכנסת והמלצת הוועדה הציבורית, בתנאים הבאים:(1) ההלוואה תהיה בהיקף של עד 80% מסכום ההלוואה שהסיעה רשאית היתה לקבל לפי סעיף 7ג(ב)(1) לחוק המימון נכון ליום כ"ב באייר התשע"ט (27 במאי 2019);(2) הסיעה ביקשה את ההלוואה בתוך 10 ימים מיום תחילתו של חוק זה.


(ד) לעניין הלוואות שניתנו לסיעות בתקופת כהונתה של הכנסת ה-21 יקראו את סעיף 7ג לחוק המימון כך:(1) בסעיף קטן (ב)(2) –
במקום 'מהחודש שלאחר קבלת ההלוואה ועד תום שלוש שנים' יבוא 'מהחודש שלאחר כינונה של הכנסת ה-22 ועד תום ארבע וחצי שנים, שזה חמישים וארבעה חודשים';"
גור בליי
עשינו עדכון של הנוסח, כי הכול נעשה בלחץ זמן מאוד גדול ואנחנו מאתרים באגים באופן שבו ניסחנו את הדבר הזה ומנסים לתקן אותם. בסעיף (ד)(1) יש שני דברים שמתחבאים: 1. במקום לשלם עכשיו מהמימון השוטף, זה יידחה לכנסת הבאה; 2. התשלומים לא ייפרסו על שלוש שנים אלא ייפרסו על ארבע וחצי שנים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
גובה ההלוואה, איך נקבע? אני רוצה לראות.
גור בליי
זה בסעיף קטן (ה).
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
"(2) בסעיף קטן (ג), במקום 'תנוכה יתרת ההלוואה מהמקדמה שהיא זכאית לה לפי סעיף 4; לא הגישה סיעה' יבוא 'לא תנוכה יתרת ההלוואה מהמקדמה שהיא זכאית לה לפי סעיף 4 לקראת הבחירות לכנסת ה-22; על אף האמור בסעיף (ב)(2) כנוסחו לפי חוק זה, לא הגישה סיעה'."
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה יפה – לא מנכים את המקדמה. זה חלק מהסיכום, שבמידה שאחרי הכנסת ה-22 אני רוצה עוד הלוואה – התקרה תגדל עד בסיס 54 חודשים. אני רוצה לראות את זה ולהבין את זה כתוב כאן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בסעיף הבא. החשב רוצה להגיד משהו לפני שאני ממשיך בהקראה?
חיים אבידור
54 תשלומים מייתר את סעיף 7ג(ד)(1) שזה שהחל משנה רביעית ניתן לקחת עוד פעם הלוואה. היות שלוקחים עכשיו 54 תשלומים, הוא לא יכול לקחת עוד הלוואה לפני שהוא פורע את ההלוואה הזאת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
היועץ המשפטי ישיב.
אלעזר שטרן (יועמ"ש)
זה שלב אחר של לקיחת הלוואה. יש תנאים שונים ללקיחת ההלוואה בשלוש השנים הראשונות, ותנאים אחרים ללקיחה - - -
חיים אבידור
איך שלוש שנים? יש 4.5 שנים.
אלעזר שטרן (יועמ"ש)
המועד שבו לקחת את ההלוואה.
חיים אבידור
לא מופיע כאן. הסעיף הזה אומר שמפלגה שגמרה לשלם את ההלוואה שלה אחרי שלוש שנים, רשאית בשנה הרביעית לקחת עוד פעם הלוואה לשנה אחת בסכום שגבוה פי - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה בחוק המקורי. הוא תיקן.
חיים אבידור
עכשיו הוא לא יכול לקחת.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל זו הוראת שעה.
חיים אבידור
אבל הוראת השעה הזאת חלה על כל הכנסת הבאה, על כל הכנסת ה-22. זה דבר אחד. דבר שני, כולנו ביקשו טפסים לקחת הלוואה, קחו את זה בחשבון. עדיין לא הגישו אותם.
גור בליי
אם הוא פרע – הוא יכול לקחת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אם לקחת את המקסימום, היית יכול לקחת אותה לארבע שנים אז גם ככה לא היתה אפשרות לקבל לפני שהחזרת. אם לא לקחת על המקסימום – אחרי שלוש שנים תוכל להשלים.
חיים אבידור
הסעיף לא מתנה פירעון. היות שהפירעון מוחלט, הוא לא יכול לקחת יותר משלוש שנים ושבעה חודשים מיום תחילת הכהונה.
צבי האוזר (כחול לבן)
אז פה צריך להכניס עוד תיקון: ובתנאי שפרע את ההלוואה.
גור בליי
למה? כתוב שם בסיפה: "ובלבד שבאותה עת אין הלוואה שקיבלה וטרם נפרעה".
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן, זה רשום בחוק. זה רק תיקון לחוק.
גור בליי
זה רשום בחוק המקורי, לא נגענו בזה. חיים, נחה דעתך?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן, נחה דעתו.
חיים אבידור
כן. אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם לכך שככל שכולם מממשים את כל הפוטנציאל של יתרת ההלוואות, אז על פני הכנסת ה-21 וה-22 יש גידול של 100 מיליוני שקלים בסכום של ההלוואות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו מקווים שלא נגיע לשם. טוב, אדוני. אני ממשיך בקריאה.

"(ה) לעניין ההלוואות שניתנו לסיעות בתקופת כהונת הכנסת ה-22 יקראו את סעיף 7ג לחוק המימון כך:

(1) בפסקה (1) – במקום 'לכל חודש מיום מתן ההלוואה ועד תום שלוש שנים' יקראו 'לכל חודש מיום מתן ההלוואה ועד תום ארבע שנים וחצי'.

(2) בפסקה (2) - במקום 'מהחודש שלאחר קבלת ההלוואה ועד תום שלוש שנים' יבוא 'מהחודש לאחר כינונה של הכנסת ה-22 ועד תום ארבע שנים וחצי'."
עיסאווי פריג' (מרצ)
בכל הסעיפים, גם בסעיף זה, מדברים על הפריסה, לא מדברים על מהות.
גור בליי
לא לא. חבר הכנסת פריג', לא נכון.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אז תסביר לי את זה, שאני אסביר - - -
גור בליי
אסביר, שתנוח דעתך. פה אנחנו דורכים על סעיף 7ג(ב)(1). תשים לב, כתוב שם "בפסקה (1)".
עיסאווי פריג' (מרצ)
בסעיף (ה)?
גור בליי
ב-(ה). (ה)(1) דורך על 7ג(ב)(1). ב(ב)(1) לא עוסק בפריסה, הוא עוסק בלקיחה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
תקרא לי את (ב)(1).
גור בליי
(ב)(1) בנוסח הרגיל אומר: "לאחר פרסום תוצאות הבחירות ועד תום שלוש שנים מיום כינוס הכנסת או עד היום הקובע, לפי המוקדם, רשאית סיעה לקבל הלוואה בסכום שלא יעלה על מחצית מימון ההוצאות השוטפות שהיא מקבלת בחודש, לכל חודש, ועד תום שלוש השנים".

זה אומר כמה היא יכולה לקחת – בסכום שלא יעלה על מחצית כפול 36 חודש. אז אנחנו אומרים: במקום מחצית כפול 36 חודש, מחצית כפול 54 חודש.
עיסאווי פריג' (מרצ)
יש לי עוד הערה. במהלך מערכת הבחירות אזרח או משפחה רשאים לתרום 2,300 שקל. אני רוצה לחשוב יחד אתכם, ואני מבקש להגדיל את זה, שמי שתרם לי יוכל לתרום. גור, הבנת את הפואנטה?
גור בליי
אני לא יודע, לפתוח עכשיו את נושא התרומות נראה לי - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אם הוא תרם כבר 2,300 שקל - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נלך לוועדת הבחירות, נלך למבקר ונתמודד עם זה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
הוא תרם השנה 2,300; אני רוצה לאפשר לו לתרום עוד 2,300 למערכת בחירות חדשה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני לא יכול להיכנס לזה. אין לי זמן.
גור בליי
יש גבול, גם ככה אנחנו מקבלים פה ברגע האחרון - - - אני לא חושב שכדאי להוסיף. אבל יש פה תיקון, בעקבות הערה שקיבלנו, שב-(ה)(2) זה צריך להיות לא מהחודש שלאחר כינונה של הכנסת ה-22 אלא מהחודש שלאחר קבלת ההלוואה.
שלמה קרעי (הליכוד)
פשוט למחוק את הסעיף הזה. זה החוק במקור.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה החוק, החוק הוקרא. אני עובר להצבעות על ההסתייגויות.
גור בליי
אדוני היושב-ראש, רק רוצה לחדד: הנוסח שנמצא לפניכם, ב-(ה)(2) במקום "מהחודש שלאחר כינונה של הכנסת ה-22" צריך להיות "מהחודש שלאחר קבלת ההלוואה", בגלל שאם קיבלת את ההלוואה הרבה יותר מאוחר מתאריך כינון הכנסת ה-22, רק מאז אתה מתחיל להחזיר את ההלוואה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
האוצר דיבר. מה את רוצה להגיד?
גור בליי
הם רוצים לדבר על ההיבט התקציבי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
דיברתם על זה בדיון הקודם.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אנחנו רוצים לשמוע כמה זה יעלה למדינה, כמה זה יעלה לציבור.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מספיק, הם דיברו מספיק להיום.
פנינה תמנו (כחול לבן)
חבר הכנסת המכובד אדוני היושב-ראש, שמג'נגל בין המליאה לפה ולכל הוועדות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן, מה את רוצה לומר?
פנינה תמנו (כחול לבן)
חשוב לנו לדעת כמה זה עולה. עדיין, שזה ייאמר קבל עם ועדה - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
טוב, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
- - בשביל זה גם רצינו שזה יעבור לקריאה שניה ושלישית.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
- - חברת הוועדה הקבועה שלי ביקשה, אני אכבד את בקשתה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
באהבה, אני פה. אבל חשוב לי לזכור שהעברנו את הדיון הזה לקריאה שניה ושלישית כדי שזה לא יהיה במחטף, כדי שתהיה שקיפות לעם ישראל. אז בבקשה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רוצה שתבהירו לוועדה מה הגידול ומי אשם בגידול, אם אפשר. מי דרש את הדרישה שהובילה לגידול הזה. תיכף אגיד לך מי זה, ואז זה יהיה קצת מביך פה.
ביין ותד
המעבר ל-54 חודשים במקום שלוש שנים, כמו שאמר גם חשב הכנסת, מביא לגידול בסך ההלוואות לכנסת ה-22 בסך של 100 מיליון שקל. זאת הצעה תקציבית.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה הלוואות, אבל זה הלוואות שיחזרו.
ביין ותד
ההלוואות נכנסות למגבלת ההוצאה - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
אז רגע, אני התבלבלתי. מה זה - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה בהנחה של ניצול מקסימלי.
קריאה
חוב של 50.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אז העלות. כולל העלות אנחנו רוצים.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא העלות, זה הלוואות.
פנינה תמנו (כחול לבן)
ה-100 זה רק ההלוואות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
בהנחה של מיצוי מקסימלי.
שלמה קרעי (הליכוד)
בהנחה של ניצול מקסימלי, וזה גם הלוואות שחוזרות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אפשר לשאול את אגף התקציבים: העלות של זה, בכמה אתם מעריכים אותה?
ביין ותד
דיברתי עכשיו על החלק של ההלוואות. המעבר משלוש שנים ל-54 חודשים, זה אומר שצריך להעמיד הלוואות בסך של עוד 100 מיליון שקל לכנסת ה-22. ההלוואות, כמו שאמר חשב הכנסת, הן מוחזרות במהלך 54 חודשים במקום שלוש שנים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ואת יודעת להגיד מה העלויות של ההסכמים הקואליציוניים?
ביין ותד
זה לא התחום שלי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מי יודע?
פנינה תמנו (כחול לבן)
פיזור רק - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל אם אין פיזור יש הסכמים קואליציוניים. מה העלויות שלהם? מה ההיקפים?
ביין ותד
אני לא מכירה את ההיקפים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל אגף התקציבים אמור להכיר.
ביין ותד
זה בדרגים יותר גבוהים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הם מכירים מה שנוח לכם, פורר. אתה לא יודע איך זה עובד?
פנינה תמנו (כחול לבן)
אתם בטח יודעים יותר טוב. מלכיאלי, אתה בטח יודע. מלכיאלי ובן צור בטוח יודעים כמה הם הולכים לקבל.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
שליש ממה שעודד דרש. מה שאושר לכם.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לי אין הסכם קואליציוני.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אם על שאלה כזאת אתם לא מוכנים לו, מה הפלא שאתם לא מגיעים להסכמות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת שחאדה, בבקשה.
אנטאנס שחאדה (רע"ם-בל"ד)
אנחנו מבקשים להצטרף להסתייגויות.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אתם יודעים למה אתם לא מגיעים להסכמות? על שאלה כזאת - - -
אנטאנס שחאדה (רע"ם-בל"ד)
רע"מ בל"ד מבקשים להצטרף להסתייגויות שהוגשו.
אלעזר שטרן (יועמ"ש)
הוגשו הרבה הסתייגויות. להסתייגויות של מי אתם מצטרפים?
אנטאנס שחאדה (רע"ם-בל"ד)
של כולם.
אלעזר שטרן (יועמ"ש)
כי גם הליכוד הגיש הסתייגויות - - -
אנטאנס שחאדה (רע"ם-בל"ד)
כולן. של האופוזיציה, כמובן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש פה נציגים של מבקר המדינה ומשרד המשפטים? בבקשה, תתכבדו, נשמע. בבקשה. בואו נשמע את נציגי משרד המשפטים ומבקר המדינה, זה יתרום לנו לדיון. יתחיל נציג משרד המשפטים, בבקשה.
אייל זנדברג
שלום, אני ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. באנו פה לדיון חפוז שכותרתו "חוק להתפזרות הכנסת", ואני מודה שהפתיע אותי שתחת הכותרת של חוק התפזרות הכנסת, שהוא החוק הרזה ביותר המוכר לנו בספר החוקים, נדרשים פה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
גם אנחנו די מופתעים מהסיטואציה.
אייל זנדברג
משעוסקים בחוק להתפזרות הכנסת לא רק בהתפזרות הכנסת אלא גם בשינויים מהותיים - שינוי עקיף בחוק מימון מפלגות – כנציג משרד המשפטים, בנסיבות ובלחץ הזמן הזה אין לנו, כמובן, עמדת ממשלה מסודרת. אני יכול להגיד, כמשפטן שמתבונן על התהליך ועל המהות שהוצעה פה – ככל שהצלחתי להבין אותה - שאני מצטרף לדברים שאמר היועץ המשפטי של וועדה, גור בליי, שגם הפעם אמר דברים נכונים וניתוח נכון. מדובר פה בהסדר שייתן יתרון גדול מאוד לסיעות המכהנות – מי ששותף פה להליך החקיקה עכשיו – על פני החדשות. בכך תהיה פגיעה, לפי הפסיקה, בשוויון ההזדמנויות של המפלגות. זה דבר שכבר קרה בעבר, זה נכון, והוא קורה היום בחוק. יש פער ביכולות הכספיות של סיעה מכהנת – מבחינת ההלוואות, המקדמה וכן הלאה - אל מול סיעה חדשה. אני חושב שבנסיבות הקיימות - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל זה קיים בחוק היום.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא להפריע לו.
אייל זנדברג
ביקשו שאבוא לשולחן לדבר, אני לא חייב לדבר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בבקשה.
אייל זנדברג
בנסיבות המאוד מיוחדות, החריגות, שאם ייצא מצב שבחירות חדשות יבואו בסמוך לאחר בחירות קודמות, נדמה לי שהפער הזה יהיה מועצם באופן מיוחד, כיוון שהדעת נותנת שסיעות חדשות, יהיה להן יותר קשה אפילו מהרגיל להתארגן, למלא את המשאבים. אנחנו יודעים, גם מהפסיקה וגם מתוך ההיגיון הבריא, שבסופו של דבר היכולת הכספית משפיעה מאוד על יכולת השכנוע והתעמולה, וזו משפיעה בסופו של דבר גם על היכולת להיבחר. מבחינת הניתוח המשפטי, הייתי אומר שהתוצאה של הנוסח שהוקרא היא פגיעה בשוויון. אנחנו יודעים לפי חוק יסוד: הכנסת והפסיקה שהדבר יחייב רוב של 61, יאפשר אולי לעשות את הדבר הזה. אבל גם רוב של 61 לא מסיר את האחריות מחברי הוועדה וחברי הכנסת לבחון, לשקול ולנמק לעצמם ולציבור האם הפער שהם יוצרים פה ומעצימים אותו הוא מוצדק, הוא ראוי, הוא דרוש, כי כמובן ששוויון הזדמנויות הוא הדבר ששואפים אליו, ולפעמים צריך לסטות ממנו מעט. נדמה לי שכאן זה לא סטייה קטנה, זו סטייה גדולה. האם היא מוצדקת? אני מותיר לכם.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה שקורה פה זה סוג של תקדים?
שלמה קרעי (הליכוד)
זה היה גם קודם.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה שקורה עכשיו זה סוג של תקדים?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
פעם ראשונה שזה קורה. עכשיו אדוני, ברשותך, אני רוצה לשאול מספר שאלות. אני שומע את עמדתך, עמדתך ברורה ואי-אפשר לפסול אותה, כי ברור שיש יתרון בולט למפלגות קיימות. אגב, הוא בולט, לא משנה אם היינו מעבירים את החוק או לא מעבירים את החוק. היתרון היה קיים. כמו שאמרת, עכשיו היתרון מועצם. למה מועצם? כי יש אפשרות אחרת – שנקיים את הבחירות האלה בלי כסף, ואז לא נעשה תעמולה. המפלגות פשוט ישימו את השם להם, את הפתקים שלהם ואת מורשי החתימה שלהם אצל יושב-ראש ועדת הבחירות, ייסעו לנופש לכמה חודשים ויחזרו להליך בחירות, בתקווה שהציבור יזכור מהקמפיין הקודם מה הם הציעו לו. מאחר שמה שאני אומר עכשיו נשמע קצת דבילי – אני מתנצל שאני משתמש במונח הזה, אבל הייתי חייב לומר אותו כדי להציג את האלטרנטיבה. יתכבד היועץ המשפטי למשרד המשפטים שהגיע לכאן היום ויסביר האם לדעתו יש דרך לעשות בחירות בצורה סבירה והגיונית ללא סעיפי החוק שהבאנו כאן, ביחס למה שמקובל בהליכי בחירות ב-71 שנות קיום של מדינת ישראל.
פנינה תמנו (כחול לבן)
או לשפר את זה, שיהיה שוויון.
אייל זנדברג
אשיב בקצרה. ראשית, הוזמנתי לפה ואדוני ביקש שאדבר. זה לא שבאתי וביקשתי להציג איזו תזה ולהתערב בהליך. בדרך כלל הממשלה הרי לא מתערבת ב- - - מפלגות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רק רוצה לשמוע את עמדתך. אתה לא חייב לענות, אתה יכול להגיד שאתה לא מוכן לענות.
אייל זנדברג
אני אשיב. אני מוכן לענות, ואדוני יודע שאני משיב כשאני נשאל. רק צריך לשים - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ברור.
אייל זנדברג
זה נשמע כאילו ביקשתי לבוא ולטעון את טענותיי. זה לא המצב. זה דבר אחד. דבר שני, מבחינת היכולות המימוניות – אשיב גם על זה, אבל זו לא שאלה משפטית במובן הזה, אני לא יודע - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא שאלתי מבחינה משפטית. שמעתי שיש את מתחם הסבירות בהליך המשפטי ואת המידתיות. אולי תתייחס לנושא הסבירות והמידתיות של הסוגיה הזאת. מה דעתך עליה?
אייל זנדברג
אני יכול להתייחס לנושאים שנתונים כרגע, אדוני. אם אדוני רוצה ללעוג לי ולטעון כאילו - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
למה אתה חושב שאני לועג לך?
אייל זנדברג
כי נושא הסבירות – לא העליתי והוא לא רלוונטי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני העליתי אותו אבל. אתה לא חייב לענות.
אייל זנדברג
ברשותך, אשיב כפי שאני מבין. אני מבין שבחוק היום עדיין לא בוטל ההסדר – שמשרד מבקר המדינה יוכל לפרט עליו, היועץ המשפטי של הוועדה יוכל לפרט עליו וכולכם מכירים אותו – של מימון בחירות. מימון בחירות עדיין קיים ועדיין יינתן, בכל בחירות, מתי שלא יהיה הבחירות, יהיה מימון בחירות לפי ההסדר הרגיל. לכן לא צריך לנסוע לשום מקום, לא צריך לקחת הפסקה – יש כסף לממן את הבחירות. הסכום שנדרש פה, אני לא הייתי בדיון הקודם - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
למפלגות, אני מתכוון. איך המפלגות מממנות?
אייל זנדברג
מפלגות מקבלות כסף מקופת המדינה לפי הסדר של מימון בחירות. האם זה לא נכון, אדוני?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבל איך הן עושות את הבחירות אם הן הוציאו את הכסף הזה עכשיו?
אייל זנדברג
אני מניח שהן הוציאו כסף לפי מה שהן קיבלו ולכן הן יקבלו כסף לבחירות הבאות ולא לבחירות שהיו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבל איך עושים בחירות? איך מתחילים הליך של בחירות בלי כסף?
אייל זנדברג
יקבלו כסף, יש מימון בחירות. האם אין מימון בחירות במדינת ישראל?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מימון בחירות מתקבל אחרי הבחירות.
אייל זנדברג
יש מקדמה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבל אם אתה מקבל את המקדמה אתה צריך לכסות חובות.
אייל זנדברג
או, נשאלת השאלה; הוועדה, אם היא רוצה, לא צריכה אותי לקיים דיון על הבחירות הקודמות. אדוני שאל על בחירות לעתיד לבוא, לא על העבר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני שואל איך אפשר לקיים בחירות כשיש חובות.
אייל זנדברג
אני לא יודע איך מחזירות חובות. אני לא מנהל מפלגות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה רבה, התשובה ברורה. לדעתי אדוני ענה תשובה לא של יועץ משפטי אלא יותר של רואה חשבון, אבל זה בסדר.
צבי האוזר (כחול לבן)
חוסר השוויון טמון בעובדה - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה על העצה החשבונאית. נשקול אותה בכובד ראש.
צבי האוזר (כחול לבן)
- - שיש מפלגות שנכנסות לגירעון במהלך מערכת הבחירות.
קריאה
ספר החוקים קובע את הדברים האלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו גם צמצמנו את ההלוואה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
המחוקק נתן לי את הזכות לעשות תקציב של 150% - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה רבה. עמדת מבקר המדינה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
- - אז הגירעון לא - - -
יעל גרמן (כחול לבן)
רק רגע. עדיין לא קיבלנו תשובה להערה שאמר לנו אייל, שיש בתוך החוק הזה חוסר שוויון מובנה ועדיפות ברורה, שמועצמת, לקיימות. על זה לא קיבלנו עדיין תשובה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תיקנו את זה בסעיף 3.
יעל גרמן (כחול לבן)
זה פגם. איך אפשר לרפא את הפגם הזה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עשינו פעולה בסעיף 3, שבסופו של דבר נועדה לצמצם או לרכך או לרפא במעט את אותו אי-שוויון. אני קורא את הסעיף לכבוד מי שמעוניין לשמוע.

"לעניין רשימות מועמדים שיוגשו לקראת הבחירות לכנסת ה-22, יקראו את סעיף 4(א2) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג–1973 (להלן – חוק המימון) כך שבמקום '70%' יבוא '100%'."
עיסאווי פריג' (מרצ)
כנגד ערבות.
גור בליי
אבל צריך לקחת בחשבון – כפי שאמרתי קודם ואני חושב שזה עולה גם מהדברים של אייל – שהצמצום הוא צמצום מסוים, אבל עדיין נותר פה פער גדול לטובת המפלגות שמיוצגות היום בכנסת.
יעל גרמן (כחול לבן)
איך אפשר לצמצם את הפער? איך אפשר לצמצם את האי-השוויון, שהוא יכול בהחלט להיות גם סיבה לבג"ץ.
קריאה
לא לצאת לבחירות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
תמיד מי שקיים, יש לו יתרון.
גור בליי
הצענו להתמודד אחרת עם הנושא הזה, במובן של צמצום היכולת לקבל הלוואות נוספות, קודם כול, כי התוספת של קבלת הלוואות נוספות מגדילה את הדבר הזה, וגם אפשרות שלא לקזז בכלל. ככל שאתה נותן יותר מהכסף של ההלוואות לצורך המימון של הבחירות הבאות הפער גדל.
צבי האוזר (כחול לבן)
צריך לטפל באופציות לייצר גירעונות, לא בהלוואות. אנחנו כל הזמן מדברים על ההלוואות ולא מדברים בשביל מה נוצרו אותן הלוואות. הסיפור הוא שיש מפלגות שמנהלות תקציב בצורה פחות אחראית, עם אומדנים לא מציאותיים ויוצרות גירעונות. עצם זה שאתה יכול לקחת תקציב אגרסיבי או תקציב מאופק - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה חוזה עתיד?
צבי האוזר (כחול לבן)
לא, אבל אם היתה סנקציה - -
שלמה קרעי (הליכוד)
תשאל אותו מי המפלגה שלה יהיה הפער הכי גדול בינה לבין המפלגות החדשות.
צבי האוזר (כחול לבן)
- - על גירעונות אז יכול להיות שהיית נוקט בזהירות יותר גדולה. מה שקורה, שברגע שמפלגה לוקחת תקציב אגרסיבי היא, הלכה למעשה, באותה מערכת בחירות יוצרת את אותו אי-שוויון.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה בדיוק מה שאתם מתכוונים לעשות.
צבי האוזר (כחול לבן)
האי-שוויון נוצר בצבירת הגירעונות, לא בהלוואות. ההלוואות זה אחרי זה קופה לזה שמערכת פוליטית - -
שלמה קרעי (הליכוד)
בטח, כי את ההלוואות אתם מתכוונים לקחת.
צבי האוזר (כחול לבן)
- - אין מה לעשות, מתנהלת על ידי מפלגות, ומפלגות, מאפשרים להן לייצר גירעונות. לא הכול זה אתם ואנחנו. אתה ואני מייצגים פה את אזרחי ישראל.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אתם מתכוונים לקחת הלוואות עכשיו.
צבי האוזר (כחול לבן)
אתה ואני היינו מדברים על בנקים שנותנים הלוואות - -
שלמה קרעי (הליכוד)
בוא נשים את הדברים על השולחן – אתם מתכוונים לקחת עכשיו הלוואות.
צבי האוזר (כחול לבן)
- - והיינו מדברים איך אפשר להתנהל ביצירת גירעונות אל מול הלוואות, אל מול מחיקת הלוואות של בנקים, וגם יש לנו אחריות ציבורית. אני לא מאשים מישהו, אני רק אומר - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, אפשר להשחיל משפט?
קריאה
הוא באמצע המשפט.
צבי האוזר (כחול לבן)
אם אתה רוצה לטפל בחוסר השוויון ובעיוותים הנוצרים שעכשיו דנים בהם - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
חבר הכנסת האוזר - - -
צבי האוזר (כחול לבן)
שניה, תן לי לסיים. תן לי לסיים.
שלמה קרעי (הליכוד)
בתנאי שתיתן גם לי גם אני לסיים.
צבי האוזר (כחול לבן)
ודאי, ודאי אתן לך. אתן לך לסיים אחרי שאני אסיים, לא אתן לך לסיים לפני שאני אסיים, זה נורא פשוט. כך בפרלמנט מתוקן מנהלים דיון. בכל מקרה, מה שאני אומר, השאלה טמונה בקלות הבלתי נסבלת של יצירת גירעונות במהלך מערכת הבחירות, שמייצרת מיידית באותה מערכת בחירות חוסר שוויון.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל המחוקק אפשר את זה.
צבי האוזר (כחול לבן)
ולכן על זה אני מלין. המחוקק צריך לטפל בנושא הזה ולא לאפשר באותה קלות, ולהסתכל על הנושא הזה שיוצרים גירעונות ואחרי זה מכסים את זה עם הלוואות כמו שאנחנו מסתכלים על סקטורים אחרים, למרות שמפלגות, באופן כללי, יש אינטרס ציבורי שהוא גובר והוא יותר חשוב מאינטרס עסקי רגיל. אבל עדיין צריך להתייחס בשום שכל, בזהירות ובאיפוק בכספי ציבור. זה הכול.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני רוצה לענות לו במשפט. חבר הכנסת האוזר, הליכוד לקח הלוואות עכשיו כדי לכסות גירעונות קודמים ולא משתמשים בכסף הזה כדי למנף את עצמו מול מפלגות חדשות ולהגביר את המימון שלו לקראת הבחירות הבאות. מה אתם מתכוונים לעשות? לקחת מעבר למימון הבחירות שלכם עוד 80% הלוואות, לא כדי לכסות גירעונות אלא כדי שיהיה לכם במקום 40 מיליון לתקציב הבחירות, שיהיה לכם – אני לא מבין למה אתה עושה ככה.
צבי האוזר (כחול לבן)
כי בבחירות לכנסת ה-21 חרגת בצורה משמעותית ופגעת בשוויון, אז יש פה הסתכלות קוהרנטית. יכול להיות שהוצאת את הכסף של בחירות 22 בכנסת של 21, זה הכול.
שלמה קרעי (הליכוד)
חבר הכנסת האוזר, הבטחת לתת לי להשלים את המשפט, נכון?
צבי האוזר (כחול לבן)
אתה צודק.
שלמה קרעי (הליכוד)
כשאתה לוקח הלוואות עכשיו לא כדי לכסות גירעונות – וזה מה שאמרתם היום בדיון, שאתם מתכוונים לקחת עד 80% מההלוואות לצורך הבחירות הבאות, פלוס מימון מפלגות - אתם מכפילים את המימון שלכם, במקום 40 בערך ל-80 מיליון, ואתם ממנפים ומעצימים את אי-השוויון מול המפלגות הקיימות, ובטח ובטח - - -
צבי האוזר (כחול לבן)
שהתרחש בבחירות לכנסת ה-21, כשלקחתם 80 מיליון במקום 40 מיליון.
שלמה קרעי (הליכוד)
עזוב את הכנסת ה-21.
צבי האוזר (כחול לבן)
למה לעזוב? אתה מתגאה ב-35 מנדטים, שהושגו על ידי גירעונות ענק שעכשיו אתה נאלץ לכסות אותם. אז אתה אומר: כשאני יכול לייצר גירעון ולהוציא יותר בבחירות לכנסת ה-21 – זה בסדר; עכשיו אתה בא וממלמל על ביקורת על שאולי אקח הלוואה ואולי אעשה דבר. יש שוויון, בסוף סכום הכסף עומד באופן שוויוני לכולם. אתם החלטתם לשים את כל הכסף בבחירות הקודמות, ואנחנו נפעל בשום שכל ונחליט איך ננהל את הבחירות לכנסת ה-22. מבטיח לך שלא ניכנס לגירעון ולא נפגע בשוויון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אוקיי, תודה רבה. עמדת מבקר המדינה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
הערה קטנה להאוזר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
רגע, מבקר המדינה.
חנה רותם
שלום. ראינו את הנוסח הזה רק עכשיו, אז תסלחו לי אם לא אוכל להתייחס אליו יותר מדי. אני רוצה להתייחס, ולהסכים גם עם נציג משרד המשפטים וגם עם מה שאמר היועץ המשפטי של הוועדה - יש פה באמת אלמנט של אי-שוויון מאוד חמור כלפי רשימות המועמדים החדשות, והוא מועצם. אמנם ניתן פה איזשהו פתרון בדמות של העלאת המקדמות כנגד ערבות בנקאית, אבל אני כן רוצה להביא לתשומת ליבכם שמפלגות חדשות כמעט שלא מצליחות לפתוח חשבונות בנק ושהבנקים לא מקבלים את הערבויות הבנקאיות האלה. יש פה קושי מאוד מאוד גדול, וגם עליו אתם צריכים לתת את הדעת בחקיקה או ביצירת פתרון.
עיסאווי פריג' (מרצ)
ברגע שהמחוקק נתן לי לבנות תקציב על בסיס 150% להוצאות מימון ואני בונה את התקציב – אני לא חוזה עתיד.
צבי האוזר (כחול לבן)
עיסאווי, אני לא אמרתי מילה אחת שעשית דבר בניגוד לחוק. אני רק אומר שאם רוצים לטפל באי שוויון, הוא צריך לטפל בסעיף הזה שמאפשר לך לייצר גירעונות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
הדבר השני, כשאני שומע על אי השוויון. אתם צודקים, אבל הוא קיים, הוא קיים.
גור בליי
אז אתה מעצים אותו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה מחיר הדמוקרטיה. אני לא מעצים, זאת הטעיה.
אייל זנדברג
זה מה שהיה נהוג כל הזמן. תמיד היו מקדמות ותמיד היו מקדמות לכסות גירעונות של בחירות. תמיד אפשרתם את זה, זה בחוק.
גור בליי
אמרתי בדיון הקודם. עד התיקון הזה, ההלוואות היית חייב לפרוע אותן או מהמימון השוטף, או מהמקדמה, כך שהיית בעצם גומר אותם לפני הבחירות הבאות.
שלמה קרעי (הליכוד)
בסדר, אבל עדיין אי השוויון הזה היה תמיד. זה שהיית פורע את זה בהמשך תוך כדי הקדנציה, זה לא חסם את אי השוויון.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני אתן דוגמא אישית על מרצ. אני עכשיו לקחתי הלוואה. לקחתי הלוואה מסכום קיים שלא השתנה. עכשיו אני הולך לבחירות לפי החוק הקיים. אני צריך לקבל 70%. אני מקזז את ה-7 מיליון שקל מקדמה, שאין לי את זה במימון מפלגות. אז בכל זאת אני אפסיד כסף ואתם תפסיקו כסף.

היום אני לקחתי הלוואה 7 מיליון שקלים. נכון? על-פי החוק הקיים אני צריך להחזיר את זה ממקדמה שאני אמור לקבל מימון בחירות ל-22. נכון? אין לי את כל ה-7 מיליון. אז מה אני עושה? אני מפסיד כסף ואתם מפסידים כסף. בכל מקרה יש אי שוויון.
שלמה קרעי (הליכוד)
אי השוויון הזה היה קיים כל הזמן, פשוט את אי השוויון פרענו תוך כדי הקדנציה.
חנה רותם
רק להעיר לגבי זה, שכל עניין ההלוואות שנלקחות מאוצר המדינה הוא לא נושא ישן שהיה תמיד. מפלגות קיבלו את ההלוואות והאשראים שלהם מהבנקים, וכל הדבר הזה בא על-מנת לנתק את הקשר בין המפלגה לבנק. עד הכנסת הקודמת מפלגות את ההלוואות שלהם מבנקים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו לא דנים אבל במה שכבר תוקן בעבר.
חנה רותם
אי-אפשר לטעון שהדברים האלה היו מאז ומעולם כי זה לא נכון.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מדבר על התיקון של היום. התיקון של היום לא מעצים את אי השוויון.
יעל גרמן (כחול לבן)
מכל דו שיח המכאיב הזה יש אי שוויון ואין לנו פתרון.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה אי שוויון שהיה קיים כל הזמן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבקש לשאול האם יש מישהו שמבקש לנמק את ההסתייגויות שלו לפני שנעבור על ההסתייגויות.
קריאה
סעיף סעיף?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא. אנחנו לא מנמקים סעיף סעיף. אנחנו מנמקים נימוקים כוללים לכל ההסתייגויות. כל אחד בתורו יקבל את ההזדמנות.

חברת הכנסת פנינה תמנו שאטה, נא להתחיל בהסתייגויות.
פנינה תמנו (כחול לבן)
תודה אדוני היושב ראש.

קודם כל, נדמה שכל המהלך שלכם זה כדי להחדיר איכשהו למוחו של הציבור, בפסיכולוגיה הפוכה, שיש רק אופציה אחת, או לפזר את הכנסת או שביבי ראש הממשלה. בעצם, לא כך הדבר. יש פה עוד אופציות והציבור צריך לשפוט אתכם בהתאם לאופציות ובהתאם לחוק. החוק אומר שמחר בחצות הסמכויות יעברו לנשיא מדינת ישראל ועדיין יש לנו את הזמן למנוע את הבחירות הללו. עדיין יש לנו זמן לחסוך כספי ציבור ולהטיל את מלאכת הרכבת הממשלה קודם כל על המפלגה הגדולה ביותר בכנסת ישראל.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אבל אין לכם רוב בכל מקרה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אסנת, גם לכם אין רוב.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אל תפריעי לי.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
- - בשישים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא שמעתי אותך אומרת את זה כשלכם נתנו להרכיב את הממשלה, אסנת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא להפריע.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני חושבת שמי שיכול לעמוד במשימה, כמי שעומד בראש המפלגה הגדולה ביותר, בני גנץ, ראש מפלגתי כחול לבן.

צריך להבין, בסוף אתם לא יכולים לעשות רק שיקולים צרים וקטנים. זאת גם פוליטיקה קטנה. ניחא, הייתם אומרים שלא רוצים את בני גנץ, אבל הייתם מעמידים אלטרנטיבה מתוך הליכוד.

בעיניי, הניסיון הזה והתעמולה שאתם עושים - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
למה אנחנו צריכים להעמיד אלטרנטיבה מתוך הליכוד?
פנינה תמנו (כחול לבן)
- - היא בעייתית ביותר.
פנינה תמנו (כחול לבן)
למה? כי את לא תהיי בכנסת. כי כרגע בדיוק לפני שעתיים חתמו על הסכם עם "כולנו" ואתם הולכים ועושים דברים. באמת, אתם זורקים את כל הערכים שלכם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כי הוא לא הצליח, הוא נכשל.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אתם הולכים ועושים דברים. באמת, אתם לוקחים את כל הערכים שלכם.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אוי, נו, באמת. בפועל אין ממשלה כי אדון ליברמן לוקח - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אסנת, די.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אדוני היו"ר. אני חושבת שצריך להבין שאנחנו לקראת תום עידן נתניהו. יש פה קושי אמיתי שלו להקים את הממשלה הזאת. הוא אמר את זה אתמול במסיבת עיתונאים. טוב עושה ליברמן שהוא מתעקש על חוק הגיוס.

להזכיר לכם, אותו חוק גיוס שהפך להיות רועץ בתוך החברה הישראלית כי אנחנו כל פעם לא מקדמים אותו ולא מגיעים לסיום הסאגה הזאת, למרות שיש להזכיר, ש"יש עתיד" העבירה את החוק בכנסת ה-19 ולצערי אתם ביטלתם אותו, ממשלת הליכוד, בכנסת ה-20.

אני חושבת שהיינו צריכים להיות מעבר לסאגה הזאת. תראה, מה שנולד בחטא חוזר אליכם כבומרנג. ההתנהלות שלכם בכנסת ה-20כ בביטול חקיקות שהיו חשובות לחברה הישראלית, פתאום הופכות להיות החסם העיקרי שלכם בהקמת ממשלה.

אני קוראת לך, אדוני היושב ראש, כמי שאני רואה שיודע לג'נגל.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
איך קוראים לזה? לג'נגל?
פנינה תמנו (כחול לבן)
עם כישורים יוצאים מן הכלל אתה מצליח להביא מהלכים ולעשות מהלכים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבקש שתשני את המונח, כי מהרגע שאת אומרת לג'נגל - - -
קריאה
ללהטט.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
גם זה לא.
פנינה תמנו (כחול לבן)
עברית שפה קשה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אסביר. כשהיא אומרת לג'נגל, זה אומר שהכנסת ג'ונגל.
פנינה תמנו (כחול לבן)
לא, לא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כשהיא אומרת ללהטט, זה אומר שהכנסת קרקס. לכן אני אומר לך שתחפשי מונח אחר.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אז אני חוזרת בי, אני מבקשת למחוק את זה מהפרוטוקול. אתה מלהטט בצורה יוצאת דופן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה זה, קרקס פה שאני מלהטט? לא.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אתה אובדן לאותם חברי כנסת שהתחילו להתמרד בליכוד. אתה פשוט אובדן כוח.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את מציעה לי להתמרד עכשיו?
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני מציעה לך לחשוב על הדרום, שמשם אתה מגיע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו כל היום מציעים לכם להתמרד ואתם לא מסכימים.
פנינה תמנו (כחול לבן)
מהאוכלוסיות החלשות. אתה יודע בפנים בפנים, אם תחטט בתוך לבך, אתה יודע שהן אוכלוסיות שחשובות לך. נחסוך את כספי הציבור שהולכים ללכת לאבדון ונלך למהלך – אתה יודע מה? מהלך ממש יפה. אנחנו חייבים להביא בשורה לחברה הישראלית וללכת לממשלת אחדות לאומית.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא הצעתם לנו אפילו.
פנינה תמנו (כחול לבן)
הגיע הזמן. אמרנו את זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ניסינו, חיכינו, חיכינו.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אנחנו אמרנו את זה אבל אתה מקשיב רק לעצמך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את עכשיו נזכרת? אני גומר את החוק, את נזכרת להציע לנו לבוא?
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני אומרת לך שעדיין זה אפשרי ללכת לממשלת אחדות ולהביא קצת מרגוע לחברה הישראלית ולצד זה גם לחסוך בכספי ציבור.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את יודעת מה? תני לי 36 שעות לחשוב על זה, אני אחזיר לך תשובה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תראו, חברים. מסתכלים אלינו אזרחי מדינת ישראל. אני חושב שכמו רבים כאן, לא מאמינים למה שהם רואים. פשוט לא מאמינים.

נבחרה פה כנסת, הרשות המחוקקת. נבחרו רשימות, מפלגות שהתמודדו. באו, נאבקו על רצון הבוחר. נבחרה כנסת, הריבון בחר בכנסת שתייצג אותו. עכשיו הכנסת לא מצליחה למצוא סיטואציה של הקמת ממשלה. למה? כי חבר כנסת אחד שעליו הוטלה המטלה הזאת של מלאכת הקמת הממשלה, לא הצליח בכך.

אבל הכנסת חכמה יותר והיא קבעה תהליך, שאם אחד מחבריה לא מצליח להרכיב ממשלה, יש תהליך שאפשר לעבור אותו. אפשר להטיל על חבר כנסת אחר מאותה סיעה, מסיעה אחרת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני עונה לך.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא צריך לענות, לא אני לא צריך שתענה לי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חשוב שתדע, כי יש שני סוגים של כנסות. יש כנסת חכמה ויש כנסת גאונה. הכנסת החכמה קבעה את מה שאתה אמרת והכנסת הגאונה קבעה שאפשר לפזר את הכנסת תוך כדי הרכבה. אז אנחנו הגאונים ואתם החכמים. עכשיו תמשיך.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
עם הגאונות הזאת אני אמשיך.

אז יש חבר כנסת שנכשל. הכנסת אמרה שאפשר להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על מישהו אחר. יש כאן בכנסת עוד רשימה גדולה באותה מידה - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אבל המפלגות האחרות לא רוצות להמליץ - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אסנת, את ממש מפריעה לי. אז מה זה נותן כל הבלה בלה בלה הזה? מה, אנחנו כבר ארבעה חמישה ימים רק מדברים.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אנחנו נציל אתכם מעצמכם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אסנת, לא שמעתי אותך אומרת את זה, כשביבי נתניהו קיבל את מלאכת הרכבת הממשלה שאין לו סיכוי והנה אין לו סיכוי. אז אולי אם תיתנו למישהו אחר, למשל בני גנץ, שהוא ראש מפלגת "כחול לבן" ואולי תהיה לו אפשרות להקים ממשלה. אם גם לו, לא תהיה אפשרות, יש אפשרות שחבר כנסת אחר יקים ממשלה. זה כבר היה בהיסטוריה של הכנסת. אנחנו לא צריכים למהר ולפזר את הכנסת ולעוות את רצון הבוחר, מכיוון שיש פה מישהו שלא מצליח להרכיב ממשלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה אדוני, תסיים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אם אנחנו נבחרנו ועשינו מסע גדול כדי להיבחר לכאן, אנחנו צריכים לייצג את הבוחר כמו שצריך.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
בליכוד עשו מסע גדול, אצלכם לקחו אתכם ככה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אנחנו צריכים לממש את רצון הבוחר. בחרו בליכוד.
יעל גרמן (כחול לבן)
למה את לא נותנת לו לדבר?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
ככה, כי אני רוצה להפריע לו.
יעל גרמן (כחול לבן)
למה?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
ככה.
יעל גרמן (כחול לבן)
למה את צריכה להפריע?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
כי אני רק מספרת לו שהליכוד עבר מסע גדול.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אסנת, לכי תספרי סיפורים בשעת סיפור, לא עכשיו.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
חלק מהמקומות, חלק מהאנשים לקחו אותם באיזו טיסה, חלק אספו אותם מאיזו מסיבה. זה מה שהם עשו.
יעל גרמן (כחול לבן)
את מי?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה חלק מהטרלול.

חברים, בחרו פה מפלגות, בחרו פה רשימות עם פתקים שבהם כתוב מח"ל ופ"ה וש"ס ו-ג'. לא בחרו פה אנשים יחידים. אז אם נתניהו לא מצליח להקים ממשלה, שיטיל על מספר 2 להקים ממשלה. ואם מספר 2 לא יכול להקים ממשלה, שמספר 3. אם לא, יש מפלגה אחרת. אבל כבר לפזר כנסת? לאיפה הגענו? לא חבל על הכסף?

אדוני היושב ראש, אני חושב שאנחנו צריכים להתעשת ורק לפני - - -
ניר ברקת (הליכוד)
מיקי, תגיד לו שזכותו להצביע נגד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש לכם זכות להצביע נגד, ניר ברקת צודק.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אנחנו נעשה את זה.

רגע לפני פיזורה של הכנסת, בואו נמצה את כל האפשרויות שעומדות בפנינו. תודה רבה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה רבה.

חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
תודה. אני משתפת אתכם בתחושה האישית שלי. זאת פעם ראשונה שאני משתתפת בוועדה ונאמר לי שאת יכולה ללכת הביתה ולנוח במלון בסוויטה שלך ואני בוחרת להישאר כאן.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מה, לקחת סוויטה?
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
לא. קדחו לי בתוך החדר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ב"כחול לבן" יש סוויטות, ואני זרוק פה בחדר שלי בכנסת.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
משפצים את המלון והעבירו אותנו לחדרים שונים, אם זה מעניין אתכם כל-כך.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אולי תכבדו חברת כנסת חדשה.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
אני מרגישה את הזילות של המקצוע הזה. אני מרגישה את התרבות של הדיבור שאינה קיימת פה.
קריאה
אז טוב שיש בחירות.
קריאה
כל מי שמקנא בתנאים של "כחול לבן" יכול להיכנס לקואליציה.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
מדהים אותי שמבזבזים כל-כך הרבה זמן על התקציבים ועל התאריכים בשעה שיש כל-כך הרבה אתגרים במדינה הזאת. מה, צמצמנו את כל הפערים? מה, הפריפריה כל כך מפותחת?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, עוד לא, עוד לא.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
כולם פה חיים בשוויון, בשגשוג מוחלט?

את האמת, בעיניי עצם ההתנהלות פה, הדיון פה על הסוגיות האלה של איזה תאריך מתאים לסיעה כזאת או אחרת, מה התקציבים, כמה גירעונות והלוואות.

זה אבסורד וזאת בושה למדינת ישראל. גם התרבות של הדיבור. להשלים משפט בוועדה זה משהו שאי-אפשר לסיים אותו? פשוט בושה, בושה. אני חדשה פה, זאת פעם ראשונה שאני פה ואני נדהמת מהאופן שבו לועגים לנו.

גברת אסנת, את לועגת ל"כחול לבן" ואומרת שאיתרו אותנו במסיבות ובטיסות.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אני אגיד לך את האמת, אני מרגישה פה כמו בגן. כל פעם מישהו אחר נותן למישהו על הראש.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אסנת, תפסיקי להפריע לכולם.
אסנת הילה מארק (הליכוד)
- - צריך לנהל אותם. כל אחד ידבר, תגידי מה שאת רוצה, אני אגיד מה שאת רוצה ואנחנו נתקדם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תפסיקי להפריע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא להפריע.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
איזו מן מטרה זאת להפריע.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
תגיד, מה אתה חושב? לאן הגעת? אי-אפשר לדבר? אני אגיד מה שאני רוצה, איך שאני רוצה ומתי שאני רוצה.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
זה מדהים שאת חיה בהכחשה, כי את הראשונה שתעופי הביתה ברגע שיהיו בחירות.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אני הראשונה – אני רק חייבת לומר לך דבר אחד. פעם קודמת, בקדנציה הקודמת כולם אמרו שהליכוד יביא רק 20 מנדטים. עובדה שהגעתי לכנסת הזאת. אל תהיי יהירה. "כחול לבן" יביאו 12 מנדטים ואת הראשונה שתלכי הביתה.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
זה התרבות של הליכוד? ככה לימדו אותך בליכוד?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
את הראשונה שתלכי הביתה.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
ככה לימדו אותך בליכוד?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
תירגעי, תירגעי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אסנת, אני רוצה לומר לך שני דברים. א', אני מסכים איתך. ב', נא לשמור על השקט.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
מסכים איתה במה? ש"כחול לבן" מצאו אותנו בטיסות?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מסכים איתי שאת תלכי הביתה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שאת לא תהיי בכנסת הבאה כנראה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אדוני היושב ראש. אם כך אתה מכבד חברי כנסת שמכבדים את הוועדה, מגיעים לוועדה? אתה לא יכול לדבר ככה לחברי כנסת חדשים, קצת כבוד.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אני לא מוכן, עם כל הכבוד לך, שתזלזל באנשים. חברת כנסת מכובדת שנבחרה, לא מדברים ככה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עוד פעם אתה בא לתת לי ציונים?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מיקי, אנחנו כמו בגן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא העלבתי. מה אמרתי? שאני חושב שהיא לא תהיה בכנסת הבאה זאת העלבה?
פנינה תמנו (כחול לבן)
את לא יכולה להגיד שאיתרו חברי כנסת במסיבות. מכבדים אותך, תכבדו אותנו.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לפחות חבר כנסת אחד - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אם אני חושב שאתם לא תביאו 35 מנדטים זה אסור לי?
עיסאווי פריג' (מרצ)
מיקי, למה אתה תמיד מושך לכיוון הזה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא משכתי. אני לא מתחיל את הדיון הזה.

עם כל הכבוד לחברת כנסת חדשה. היא באה פה לחלק לה ציונים ואנחנו רוצים לענות לה.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
אני מצפה ממך כיו"ר לכבד את האנשים שנמצאים כאן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מכבד אותך מאוד.

אסנת, די, תני לה להשלים. אני מכבד אותך מאוד ואני עדיין עומד על דעתי שכנראה לא תהיה בכנסת הבאה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אז תן לה לדבר.
פנינה תמנו (כחול לבן)
לא מודדים אנשים בשעת צערם, מיקי ואסנת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבי, מה אתה עושה לי את המבט הזה? לא פגעתי בה אישית. היא חברת כנסת מוכשרת, היא איכותית, היא יכלה לתרום לכנסת רבות.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
ודאי שכן. אני לא צריכה שתחלק לי ציונים, אני יודעת מה אני שווה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבל אם יהיו בחירות, היא כנראה לא תהיה פה.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
אני פשוט נדהמת מאיך אתם מתפקדים. פשוט בושה למדינה שזה השיח, שזאת הרמה של האנשים שנמצאים כאן.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
עכשיו הם מתחילים להגיד לנו איך - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אסנת, את היום באת - - -
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
היא מפחדת על הכיסא שלה ובצדק, היא בלחץ.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אני ממש לא פוחדת על הכיסא שלי.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
אז אפשר להמשיך בבקשה?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
- - -
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
חברים, ולו בשביל הצ'אנס. אני מנסה תמיד לחשוב מה עוד אתם צריכים לקבל כדי להבין מה קורה פה. יש לכם פה צ'אנס להביא משהו אחר.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
- - -
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
תגידי, חינכו אותך ככה? ככה את מדברת לאנשים? את יודעת איך להתייחס לאנשים? מה זה הדבר הזה?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
תרגיעי.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
אני לא נרגעת, אני לא נרגעת. את מלמדת אותי מה זאת תרבות? אני אלמד אותך מה זה תרבות אז תירגעי ותורידי את הטון שלך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אסנת, בבקשה להיות בשקט, זה מפריע לדיון. אני רוצה לגמור את הדיון הזה. אנשים רוצים ללכת הביתה, הם 48 שעות פה.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
נכון.

מה שאני מנסה להגיד, ולו בשביל הצ'אנס, שווה לנו פה להבין שיש הזדמנות למשהו אחר. זאת קריאה כנה ואמיתית של חברים. יש לנו כמה שעות לבוא ולבחון סוגיות וחלופות. זה win win situation, זה יכול לחלץ אותנו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
על זה אני מסכים איתך.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
אף אחד לא רוצה בחירות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
על זה אני מסכים איתך. יש לנו עוד כמה שעות כדי לנסות להרכיב ממשלה. אנחנו עובדים על זה.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
אני יודעת שאתם עובדים על זה. אני מנסה לומר מה שידידתי אמרה. אפשר פה בהחלט ללכת על ממשלת אחדות. יש לנו את גנץ - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את מציעה לנו עכשיו ממשלת אחדות? זה בשמו של גנץ? גם לפיד?
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
לא כשביבי ראש ממשלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה בשמך ממרום מעלה הרשימה. איך את מציעה לו את זה? אבי, זה מקובל עליך ההצעה הזאת? אפשר לשבת למשא ומתן.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
לא בהובלה של ביבי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבי ניסנקורן, אני אגיד לכם דבר אחד עליו. תגידו עליו הכול, במשא ומתן הוא מספר 1. הנה, פרגנתי לך. לא ראיתי איש משא ומתן קשה כמוך.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
מיקי, אתה נהנה מזה, אני רואה שזה מענג אותך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, אני אומר מה שאני חושב. אתם מכירים אותי, אני לא פוליטיקלי קורקט.
יעל גרמן (כחול לבן)
ע'דיר את נהדרת.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
תודה, יקירתי. הלוואי שיחלחל אפילו משהו קטן ממה שאני מסבירה לכם. תחזרו הביתה, כל אחד מכם לילדים שלו ותחשבו מה אתם עושים פה. בשביל זה באתם לפה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה רבה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
ע'דיר, כל הכבוד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חברת הכנסת יעל גרמן. קיבלת פרגון מיעל גרמן, בכלל התחזק בשמאל הישראלי.

יעל גרמן, בבקשה.
יעל גרמן (כחול לבן)
אתה נעלבת, אדוני היושב ראש, מזה שחברתי פנינה תמנו שאטה אמרה לך מג'נגל. אמרת שאנחנו לא בקרקס.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, את מתבלבלת. אמרתי שאם היא אומרת לג'נגל, משמע שאנחנו בג'ונגל. אם היא אומרת מלהטט, משמע אנחנו בקרקס.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אז אתה ג'ונגל. אתה מתנהג לפעמים כמו ג'ונגל. אתה לא יכול לדבר אלי ככה. אל תצחק על הדברים שלי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אם את אומרת שהדיונים שלי הם ג'ונגל, אני חושב שאת לא בסדר.
ע'דיר כמאל מריח (כחול לבן)
אני מתקנת אותו כי יש ג'נגל ויש ג'ונגל, תלמדו אנגלית.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה שני דברים שונים. יש ג'ונגל ויש ג'נגל, ללהטט.
צבי האוזר (כחול לבן)
זה לא אישי, זה פרסונלי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
צביקה, תדע לך שאתה הביצה שלא נולדה.

חברת הכנסת גרמן, ברוח שטות זאת, אנא המשיכי בדברייך.
יעל גרמן (כחול לבן)
אני חושבת שמה שקרה כאן בימים האחרונים זאת היתה הצגה. אני אישית חושבת שבסופו של דבר תורחב הממשלה, יימצאו הפתרונות ואנחנו לא נזדקק לחוק הזה, וטוב שלא נזדקק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הלוואי.
יעל גרמן (כחול לבן)
אבל להערכתי, כל מה שהיה כאן היתה הצגה וזאת היתה זולה ולא מכבדת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אגב, אני לא הזמנתי אותך להצגה, את באת לבד. את הגעת מדעת עצמך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את יודעת מה הקטע? את גם באה להצגה, גם לא משלמת על כרטיס, בלי הזמנה ועוד באה בטענות.
יעל גרמן (כחול לבן)
מיקי, אני רוצה להשמיע את דבריי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה באמת מוגזם. היא לא הוזמנה להצגה, לא שילמה כרטיס, ישבה בהצגה ואחר-כך גם באה בטענות אל ההצגה. מה זה הדבר הזה? יש גבול.
יעל גרמן (כחול לבן)
אתה חושב שאתה צריך להגיב לכל דבר או שגם ניתן לשמוע בנחת?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה לא בסדר, יעל, תחזרי בך.
יעל גרמן (כחול לבן)
אני לא חוזרת בי, אני חושבת שזאת היתה הצגה ושזאת היתה הצגה זולה ולא מכבדת בכלל.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה זה זולה? היא לא עלתה לך בכלל. איזה זולה? לא שילמת כלום.
יעל גרמן (כחול לבן)
אני רוצה לומר לך שלקראת סוף ההצגה הזאת, אני מרגישה מאוד שלא בנוח. מפני שכמעט עם כל חברי הקואליציה שאני דיברתי, אף אחד, או כמעט אף אחד, לא מעוניין בפיזור הכנסת, לא מעוניין בבחירות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה נכון, אף אחד לא מעוניין.
יעל גרמן (כחול לבן)
נכון. כולם יודעים שהבחירות האלה יזיקו לנו מכל הבחינות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה נכון, את צודקת. אנחנו לא מעוניינים בבחירות.
יעל גרמן (כחול לבן)
נכון מאוד.

בכל זאת שיתפו פעולה עם מהלך שכל כולו - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא היתה לנו אלטרנטיבה אחרת. מה, ניתן לכם להרכיב?
יעל גרמן (כחול לבן)
ודאי שהיתה, על זה אני רוצה לדבר. בוודאי שהיתה אלטרנטיבה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אוי ואבוי. אני מדמיין אותך עוד פעם שרת הבריאות ואני מתחלחל.
יעל גרמן (כחול לבן)
אני רוצה לדבר על החוק.

האלטרנטיבה היתה לבוא לנשיא, להחזיר לו את המנדט. לבוא ולומר: לא הצלחתי ב-42 הימים שעמדו לרשותי להרכיב את הממשלה, אני מחזיר לך את המנדט ולהמשיך.

יש לנו עוד 28 ימים, עוד 14, עוד 10 – אני לא זוכרת את מספר הימים. 63 ימים בסך-הכול עד שהיו מביאים לפיזור הכנסת.
קריאה
את טועה.
יעל גרמן (כחול לבן)
אני מייד אקריא לך את המספרים, יכול להיות שאני טועה. זה 63 ימים שניתנים ויש הזדמנות.

לכן, אני חושבת שזה מה שצריך לעשות. אסור היה לעשות זאת. אנחנו לקחנו את חוק פיזור הכנסת ועשינו ממנו צחוק. לקחנו אותו, השתמשנו בו לצרכים פוליטיים של ראש הממשלה. ראש הממשלה, לצרכים שלו, לקח ועשה צחוק מכולנו, מכל הכנסת, אבל בעיקר מהחוק. כי לא יעלה על הדעת שבמהלך הזה אנחנו נתגבר על חוק שמסביר בדיוק מה צריך לעשות. לא יכול להיות שפיזור הכנסת יתגבר על הרכבת הממשלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל זה מה שכתוב בחוק.
יעל גרמן (כחול לבן)
לא, מטרת - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, זה ככה עובד בשמאל הישראלי. בשמאל הישראלי, כשהחוקים נוחים להם זה בסדר, כשהם לא נוחים להם זה לא בסדר. כשהיועץ המשפטי נוח להם זה בסדר, כשהיועץ המשפטי לא נוח להם, זה לא בסדר.
יעל גרמן (כחול לבן)
אתה יכול לשמוע בלי הערות?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אמרתי את זה לחברי לסיעה שלמה קרעי. הסברתי לו, הוא חדש פה.
יעל גרמן (כחול לבן)
בזמן הזה גם הפרעת.

מה שאני מתכוונת לומר ואני רוצה באמת לומר וגם שאתה תתייחס לכך. יש לנו מצב א-נורמלי. מעבירים חוק שאף אחד לא רוצה אותו. מעבירים חוק בניגוד לרצון הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את אומרת שהמצב הזה הוא א-נורמלי, אבל אפשר לומר עליו שהוא גם א-פוליטי, נניח. אין פה עניין של פוליטיקה, יש פה עניין של מהות, של פתרונות. לא שחלילה חשוב לכם לעלות לשלטון, זה רק עיקרון בסיסי שבאתם היום להסביר לנו היטב כדי שאנחנו נתרשם ממנו.
יעל גרמן (כחול לבן)
זכות דיבור שלך או שלי?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן, זה נטו ערכים, אין פוליטיקה. הם לא יודעים לעשות פוליטיקה.
יעל גרמן (כחול לבן)
של מי זכות הדיבור? שלך או שלי? אני רוצה להבין.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את לא יודעת איך זה עובד אצלי בוועדות?
יעל גרמן (כחול לבן)
אני רוצה לדעת, אתה נותן לי את זכות הדיבור?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לפעמים אני מתערב.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מיקי, אימא לא לימדה אותך ככה. אימא אמרה לך שתהיה דוגמא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אלוהים ירחם. תאמין לי, לימדה אותי דבר אחד, אל תרכין ראש אף פעם.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל מה שאתה עושה זה לא - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תמשיכי גברתי.
פנינה תמנו (כחול לבן)
גם לא לפני הרבי מגור?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא מרכין ראש.
יעל גרמן (כחול לבן)
לסיכום אני רוצה לומר שנעשה פה שימוש ציני ולא בפעם הראשונה במטרות הפוליטיות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שלכם.
יעל גרמן (כחול לבן)
לקחו חוק והשתמשו בו למטרות פוליטיות בניגוד מוחלט לרצון הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו במקום פוליטי קצת?
יעל גרמן (כחול לבן)
באים ואומרים לי, הכנסת זכותה לחוקק. בוודאי שזכותה לחוקק, אבל לא בניגוד לרצונה. אם החוק הזה באמת יעבור, זאת תהיה פשוט דוגמא. בפעם ראשונה שמעבירים חוק, כביכול ברצון הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כביכול? למה, אין פה רוב?
יעל גרמן (כחול לבן)
בניגוד מוחלט לרצון הכנסת. אתה בעצמך מודה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את אומרת שהצמדנו לכולם פה אקדחים לרכה ואמרנו להם, אם לא תצביעו אנחנו יורים.
יעל גרמן (כחול לבן)
אני רוצה לומר שהיתה אפשרות אחרת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תשמעי גרמן, אני שמעתי אותך הרבה שנים. את לפעמים אומרת דברי טעם, לפעמים לא. הפעם את לא אומרת דברי טעם, גברתי.

את אומרת שאנחנו עברנו את ההצבעות הללו בניגוד לרצונם של חברי הכנסת?
יעל גרמן (כחול לבן)
אני אחזור ואומר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה, כפינו עליהם להצביע? איימנו עליהם? מה עשינו?
יעל גרמן (כחול לבן)
אם החוק הזה יעבור, ולדעתי הוא לא יעבור.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בעזרת השם לא יעבור, סימן שהקמנו ממשלה.
יעל גרמן (כחול לבן)
הוא יעבור בניגוד לרצון הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נשמע קצת מופרך.
יעל גרמן (כחול לבן)
לבוא ולומר שאת החוק הזה העבירו בכנסת ולכן הוא לגיטימי, זאת היתה בדיוק דוגמא איך אפשר להעביר חוק, איך הכנסת יכולה להעביר חוק בניגוד - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
האמת היא, שהאשמתם אותנו במשטר של ארדואן, שאנחנו לוקחים למרתפים.
יעל גרמן (כחול לבן)
בוודאי, בוודאי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ואם מישהו יצביע נגד אנחנו ניקח אותו לאיזה מרתף ונענה אותו עד שהוא יצביע בעד. זה בעצם מה שאת אומרת עכשיו.
יעל גרמן (כחול לבן)
לא. מה שאני אומרת זה דבר מאוד פשוט.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
איזה טענות כאלו מופרכות, פשוט מביך.
יעל גרמן (כחול לבן)
החוק בא ואמר בדיוק מה צריך לעשות, אבל אתם לקחתם את המניע הפוליטי והשתמשתם בו כדי לעוות את החוק, לעוות את רצון חברי הכנסת ולהעביר את זה אך ורק מסיבה אחת, כדי שנתניהו לא יגיע למצב שבו הנשיא מטיל את הרכבת הממשלה על מישהו אחר. זוהי ארדואניזציה בדיוק בהתגלמותה. שליט יחיד שעושה את רצונו וכופה את רצונו על הכלל בניגוד לרצון הכלל.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לפני שאנחנו עוברים להפסקת אוכל, יש עוד מישהו?

אורי מקלב ואחריו האוזר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני רוצה להגיש הסתייגות מטעם יהדות התורה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הסתייגות מטעם יהדות התורה. היועצים המשפטיים, יש הסתייגות מטעם יהדות התורה. לא להקריא אותה, רק לנמק אותה. אם העברת אותה אז לא להקריא אותה. אדוני, אם הגשת אותה למחלקה משפטית אתה רק מנמק אותה ולא מקריא אותה, כי לא אפשרנו לאף חבר כנסת להקריא את ההסתייגות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני אנמק בקצרה. בעצם הייתי צריך לומר כאן שאנחנו בעד ה-17 בספטמבר. אבל כדי שזה יהיה 17 בספטמבר, אנחנו מציעים הצעות אחרות. זה מביע אחרים להצביע בעד ה-17 בספטמבר. זה מה שהוא ביקש.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זאת אסטרטגיה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זאת אסטרטגיה שהוא בעצם ביקש.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
למה אתה מגלה את הסודות, מקלב?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אנחנו באופן אמיתי הגשנו שני תאריכים - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מקלב, אתה שותף? אי-אפשר לספר לך כלום.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אנחנו הגשנו שני תאריכים אחרים. הסברנו אותנו כאילו אנחנו רוצים את התאריכים האלה בגלל שאנשים יוצאים לחופש ואצלנו מצביעים 120% ולכן אנחנו מעוניינים בתאריכים האלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
סיפרת להם שאנחנו רוצים לשים קלפיות בישיבות?
אורי מקלב (יהדות התורה)
התאריכים שלנו נקבעו לפי הלוח העברי ולא לפי הלוח הלועזי. הלוח הלועזי לא היה זה שקבע לנו. אצלנו החופשה והחזרה ללימודים נעשית בראש חודש אלול. התאריכים שאנחנו חשבנו שצריכים להיות זה ב-כו' אב, שזה 27 לאוגוסט. זה תאריך אחד.

מי שלא רוצים בגלל שאומרים שזה תקופת החופש - - -
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
לא נשמע הגיוני שבשבועיים האחרונים של אוגוסט עם ישראל לא נמצא בארץ. אתה לא רוצה שעם ישראל יצביע?
אורי מקלב (יהדות התורה)
הציבור החרדי - - -

זה גם סוף החופש של הציבור החרדי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה השבוע שכולנו נמצאים בארץ. לא יהיה, חבר'ה לא יהיה 27 באוגוסט. שיהיה לכם ברור.
אופיר סופר (איחוד מפלגות הימין)
אנחנו בעד ה-27.8.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא יהיה 27 באוגוסט, שיהיה לכם ברור.
אופיר סופר (איחוד מפלגות הימין)
גם ככה מדובר על יום שבתון, גם ככה באוגוסט לא עובדים. אנשים לא ילכו להצביע.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אז בואו נעשה את זה באיסרו חג של סוכות.
אופיר סופר (איחוד מפלגות הימין)
הוא רוצה לשבור את צום, אז אני מתחשב בו. יש גם מקום להתייחס לתאריכים האלה.
יעל גרמן (כחול לבן)
זה לא יהיה ב-27 באוגוסט.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש לי הצעה. חבר הכנסת סופר דיבר על יום השבתון. אני מוכן להכניס בחוק הזה שהבחירות יהיו ב-17 בספטמבר, אבל יום שבתון יזכה רק מי שבאמת הלך להצביע. זאת אומרת, מי שלא הלך להצביע, לא יקבל את יום שבתון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
פורר, זה מעניין. אני חושב שהימין יכול לגדול ל-70 מנדטים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
איפה הסולידריות הדתית? אתם יודעים שבתאריך הזה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו מקווים.

חבר הכנסת נא לסכם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מבין שדבריי מעוררים אבל אני לא אשם בכך.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מקלב, לא ציפיתי את זה ממך.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מציע 27.
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה חג הקרבן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא ב-27.
עיסאווי פריג' (מרצ)
22-23.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כדי לעורר סולידריות, אני גם לא רוצה לפגוע בחג של אחרים.
יעל גרמן (כחול לבן)
אנחנו בהסתייגויות?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו בנימוקים.

סיימת לנמק?
יעל גרמן (כחול לבן)
הוא לא מנמק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא מנמק, הוא מנמק.
יעל גרמן (כחול לבן)
לא, הוא מגיש רביזיה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, הוא מנמק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מכיוון שאני מבין שזה לא פוגע בחג שלהם - - אני מציע כתאריך אלטרנטיבי את ה-3 בספטמבר. הלימודים מתחילים ב-1 בספטמבר או ב-א' אלול. אנחנו חושבים שכמה שקרוב יותר לתחילת החופש זה פחות - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת מקלב, אני אלך לאיווט, אבקש ממנו 20 פעם. אם הוא יגיד לי 20 פעם לא, אנחנו ניתקע על ה-17 בספטמבר. יש סיכוי שיגיד לי 20 פעם לו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
1. - לנו יש יותר ממידת ההשפעה שלך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
צריכים 61 חברי כנסת ויש לו רק 60.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני גם אוכיח שהבחירות האחרונות היו בג' ניסן. הם היו רק בגלל תאריך שנבחר על ידינו, רק בגלל שהוא בתוך החוק.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתם הולכים לבחירות אחרי שקיבלתם 35 מנדטים. מה אתה רוצה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תראה, ה-35 מנדטים שלנו בטלים בשישים עם ה-5 שלכם. איך זה קרה? הציבור יצטרך לשנות את זה בבחירות האחרונות. שיחליט מה הוא רוצה. רוצה איווט? שייתן לו 40 מנדטים. רוצה ליכוד? שייתן לנו 50.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בשלושה שבועות היית יכול להקים את הממשלה הזאת.

חבר הכנסת האוזר ואחריו חבר הכנסת בן צור.
צבי האוזר (כחול לבן)
אדוני היושב ראש, ימים לא טובים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כמה פעמים שמעתי את זה בימים האחרונים.
צבי האוזר (כחול לבן)
אכן, ונדמה לי שאתה מסכים. אלה ימים היסטוריים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נכון.
צבי האוזר (כחול לבן)
אפלה גדולה נוחתת על הבית הזה, כאשר אנחנו פה דנים בפרטים טכניים ובסוגיות בקוצו של יוד של סעיף כזה או אחר, ואפילו בסכומי כסף פעוטים אל מול שמתרחש לפנינו. מתרחש לפנינו משבר קונסטיטוציוני שאף פעם לא היה בתולדות מדינת ישראל. אם אני יכול להגיד, העתיד איך נצא מהמשבר הזה? הוא לא ידוע. אבל, צריך להבין ולהגיד את זה בכל תחילתו של דיון או סופו של דיון, תג המחיר של הציבור בהיבט הכלכלי הוא 5 מיליארד שקלים ובהיבט המהותי הוא אובדן אמון מוחלט של הציבור בפוליטיקה הישראלית.

אדוני היושב ראש, פילוסופית אתם לא מכבדים את תוצאות הבחירות. היו כאן תוצאות בחירות. תוצאות הבחירות זה לא רק רגע הסיום של ספירת הקולות אלא יש לאחר מכן תהליך סדור שקבוע בחוק יסוד, שאחרי שיש תוצאות הבחירות, הבחירות מאפשרות אחרי זה בבית הנבחרים המייצג את תוצאות הבחירות, לנסות ולהקים רשות מבצעת, להקים ממשלה.

אתם בעצם מקצרים את התהליך. אין לכם רוב להקמת ממשלה, אבל יש לכם רוב קונייקטורי זמני להחלטה אחת, אולי על קוצו של חבר כנסת, לקצר את תקופת כהונתה של הכנסת ולחזור חזרה לבחירות.

כל הדבר הזה למה ומדוע? יש ספר חשוב בתולדות הספרות הישראלית, לבטח חבריי מתנועת הליכוד, תוצר של "חירות" מכירים אותו. אורי צבי גרינברג, טור מלכא, אימה גדולה וירח. שמעת על זה, היושב ראש?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
האמת שלא.
צבי האוזר (כחול לבן)
אני ממליץ.

ומה זה אימה גדולה וירח? שהרי אימה גדולה חונה כאן על הבית הזה, כשיש פה מפלגה שלא מסוגלת להמשיך ולמצות את התהליך, והיא בעצם חונטת מנהיג בסוג של חניתה. הירח הוא אותו 12 בלילה של יום רביעי. אותה אימה שתביא לפיזור הכנסת בליל ירח ביום רביעי בשתיים עשרה בלילה.

לכן, אני חושב שהדברים, בכל זאת, למרות הציניות ולמרות הדחקות כאן, נכתבים בהיסטוריה. יסתכלו על הדברים האלה בעתיד ויהיה קשה להסביר כיצד אתם פוגעים בתוצאות הבחירות, כיצד אתם לא מאפשרים במדינת ישראל למצות הליך בחירות עד תום וכיצד אתם בתרגילים טכניים שכאן בכנסת מונעים מהציבור להגיד את דברו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שני דברים. אחד, אני מודה לך שלא אמרת שהם לא חוקיים, זה כבר טוב.
צבי האוזר (כחול לבן)
חוקי אבל מסריח. אתה מכיר את זה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מודה לך לפחות על ההגדרה של החוקיות.

דבר שני, אני ממשל משתדל בתוך האווירה העכורה הזאת להנעים את זמנכם. אני מקווה שאני מצליח.

חבר הכנסת בן צור.
שלמה קרעי (הליכוד)
חבר הכנסת האוזר, אפשר לשאול אותך שאלה אמיתית עכשיו?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זאת תשובה של רבע שעה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זאת שאלה רטורית.

בימים האחרונים היתה לכם הזדמנות. יש לכם גם היום הזדמנות לנסות להרכיב לכם את קואליציית החלומות שאתם מדברים עליה. הרי אם תאספו בימים האלה 61 חברי כנסת שיסכימו לקבל עליהם את גנץ לרשות הממשלה, אותם 61 לא יצביעו בעד החוק הזה. אז מה כל הסיפור לתת לכם חודש שלם לעשות את זה?
צבי האוזר (כחול לבן)
חברי הטוב, אני מבין שפרקטיקות הנהוגות אצלך במפלגה אחת וחוק יסוד הוא שתיים. חוק היסוד, החוקה הישראלית קובעת סדר מסוים, קובעת הליך נאות. נותנת לחבר כנסת שהוטל עליו תפקיד חודש וחצי לנסות להגיע לממשלה. אותו חבר כנסת ביום הראשון אמר שמדובר בניצחון היסטורי אדיר. לא מיצה את זה. ראוי שיתנהלו על-פי ההסדר החוקתי ויעבירו הלאה את אותו מקל כדי שימצו את תוצאות הבחירות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת בן צור.
יואב בן צור (ש"ס)
אני אעשה את זה מאוד קצר. תנועת ש"ס חשבה באמת שהתאריך הנכון לעשות את הבחירות זה ב-27 לאוגוסט, כו' באב. אבל אכן רצינו שהציבור הישראלי יגיע לקלפיות ויצביע. לכן אנחנו חושבים שהתאריך הנכון הוא 3.9 ג', באלול. זה התאריך הנכון לקיום הבחירות. אם מישהו ירצה להגיע לתאריכים שהם אחרי החגים, אנחנו חושבים שהם תאריכים מאוחרים ואי-אפשר לגרור את המדינה למערכת בחירות כל-כך ארוכה. לא יודע מה יהיו התוצאות של הדברים הללו, אבל אנחנו מבקשים. אנחנו באמת חושבים - -
אופיר סופר (איחוד מפלגות הימין)
לא הבנתי. אם מישהו ירצה תאריכים יותר מאוחרים אז - - ?
יואב בן צור (ש"ס)
אם ירצה תאריכים יותר מאוחרים ותהיה עליהם הסכמה כללית, כולל מהקואליציה ומתנועת הליכוד והיושב בראשה, אז אנחנו בהחלט נצטרף לתהליכים הללו. זה לא מה שאני שומע כרגע לצערי. לכן אנחנו מבקשים שזה יהיה התאריך.

אני מקווה שבאמת בסופו של הליך, יש לנו יסוד סביר להניח שלא יהיו בחירות. \
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הלוואי.
יואב בן צור (ש"ס)
הלוואי, טוב.

זה לא משאלות לב אבל אני אומר שממה שאני יודע עד עכשיו - - -

היום יצאה איזו חברת כנסת ואמרה שיש היתכנות עם המפלגה של גנץ, מרצ, סיעות הערביות ומפלגה חרדית אחת, אז תדעו שזה לא אנחנו. תודה רבה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת אופיר סופר ואחרי זה אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים להצבעות.
אופיר סופר (איחוד מפלגות הימין)
אני אעשה את זה בקצרה.

אני מאוד מתרשם מזה שכל מפלגה רוצה להגשים את רצון הבוחר שלה. זאת אומרת, הבוחר הצביע ימין אבל חשוב גם אותו רצון בוחר שלה. אני מתרשם מהדברים האלה.

דבר נוסף. התאריכים שלנו בהחלט מדברים גם כן על 29.10. היינו מעדיפים את ה-27.8, כמו שאמר חבר הכנסת בן צור. ה-3.9 אני רואה בזה כמה בעיות. זה גם בדיוק החזרה ללימודים. אני גם לא בטוח, דרך אגב, שמי שאמור לנהל את מנגנון הבחירות, אם זה לא יקל עליו אם נאריך בחודש אחד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רוצה להסביר. אנחנו בליכוד אמרנו שבסוף נסכים לכל הצעה שיימצא לה רוב עם חברותינו והשותפות הטבעיות. 29.10 זה מועד שיכול להתאים אבל יש בו נתון אחד שהוא בעייתי, שיש הרבה מאוד זמן עד שהכנסת הזאת תוכל להתחיל סוף סוף לעבוד עבור האזרחים שלה.

עודד, לא להסתיר את הפה ואת החיוך עם הדף.

למה? אני אומר כך. תחשבו לכם רגע אחד. אנחנו עכשיו נמצאים עכשיו בסוף חודש חמישי ואתם מדברים על סוף חודש עשירי. 5 חודשים שאזרחי ישראלי יצטרכו לחכות לבחירות, שאחריהן עוד 40 יום להרכבה. זה חצי שנה נוספת שאנחנו לא נעבוד בה עבור אזרחי ישראל.

מה אתה אומר על זה חבר הכנסת פורר?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
פורר אחרון הדוברים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני חייב להגיד לך אדוני שאני מסכים איתך. זה מקרה באמת מצער ואני מאוד מקווה שבסופו של דבר תתעשתו ותצליחו להקים ממשלה. זאת המטרה המשותפת של שנינו זה בטוח.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אין ספק. אני מת לעבוד איתך פורר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
עשינו דברים טובים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עשינו דברים מדהימים ביחד. בוועדת כספים עשית עבודה נהדרת. אתה צפוי להיות שר בממשלה ואנחנו רוצים אותך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
גם החוק שמונע קיצור שליש למחבלים, העברנו אותו יחד. לצערי הוא לא חל על המחבל באסל גטאס.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא השתחרר כבר, אבל אנחנו נחוקק חוקים נוספים בכיוון הזה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לענייננו, אני רוצה לומר אדוני. מאחר ולא הגשנו את ההסתייגות בכתב, אני רוצה להגיש הסתייגות אחת. בסעיף שמציין את מועד הבחירות ה-17.9, אני גם אבקש שיום הבחירות יוכר כיום חופש רק למי שהגיע בפועל להצביע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רוצה להוסיף הסתייגות אחת. ההסתייגות שלי בסעיף 1: הכנסת ה-21 תתפזר לפני גמר תקופת כהונתה הכנסת אם ליברמן לא יתעשת.

אנחנו יוצאים ל-10 דקות הפסקת אוכל ואחר-כך עוברים להצבעות.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי לגבי הנושא של השבתון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה לא יעלה בכלל. זה נושא חדש.

הישיבה נעצרת ל-10 דקות. בעוד 10 דקות נחזור להצבעות.


(הישיבה נפסקה בשעה 20:00 ונתחדשה בשעה 20:30.)
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מחדש את הישיבה.
גור בליי
אני רוצה להסביר. מה שאנחנו עושים בשלב הזה, זה בעצם כשיש מספר הסתייגויות. ההסתייגויות נמצאות. יש לפניכם את הנוסח של הצעת החוק, ובעמוד שלאחר מכן יש את ההסתייגויות.

במהלך הדיון שני דברים אני מבקש לחדד. במהלך הדיון יעברו על כמה הסתייגויות בעל-פה, אנחנו נקריא אותן להצבעה למרות שהן לא מופיעות בדפים. חוץ מזה, מסרו לנו כל מיני סיעות, אלה מצטרפים להסתייגויות של אלה, ואלה מצטרפים להסתייגויות של אלה. כמובן שהדברים האלה, לאחר מכן, נוסיף אותם. כרגע, אנחנו פשוט עוברים על ההסתייגויות, מקריאים אותן ומצביעים עליהן.

דבר אחרון בהקשר הזה, שחלק מההסתייגויות שהעבירו לנו בעיקר כחול לבן, אז אנחנו עוד לא סידרנו את כולן, כמובן, לפני שמניחים במליאה אנחנו מסדרים אותן, אחרי כן מצביעים על הכול.

אותו דבר גם לגבי הנוסח של הצעת החוק – זה אני גם רוצה להדגיש. הנוסח של הצעת החוק שדיברנו עליו, כמובן שהעקרונות שלו הוצגו לוועדה. בגלל שלחץ הזמן והמהירות שאנחנו עושים, אנחנו קודם בודקים לוודא שאין שם באגים בנוסח של הצעת החוק, בעיקר, כמובן, בתיקון לחוק המימון שזה הקטע היותר מורכב. אנחנו בודקים, ואם צריך, נעשה תיקוני נוסח כדי שלא יהיו טעויות.

לפניכם בעמוד מס' 3 למסמך יש הסתייגויות של האופוזיציה – של קבוצת כחול לבן, קבוצת חד"ש-תעל, קבוצת העבודה, קבוצת מרצ, וקבוצת רע"מ-בל"ד.
יואב בן צור (ש"ס)
אפשר לעשות הסתייגויות פעם אחת על כל, להביא את כל הקבוצות ואז להצביע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
רק בהסכמת האופוזיציה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, הסתייגות, הסתייגות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה קרה לכם? איך האופוזיציה שילבה ידיים... אני זוקף זאת לזכותו של מרכז האופוזיציה אבי ניסנקורן. איך הצלחת לאחד אותם. זה לא קרה פה בעבר. איך עשית את זה? מה הבטחת להם? זה מדהים. אגיד לך משהו, כל מה שהצלחת לעשות באופוזיציה – שאפו, אבל אל תבנה על זה שאתה צריך לעשות את זה עם הקואליציה – שם אנחנו נחסום אותך.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
תראה מה קרה לישראל ביתנו...
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן. האמת היא, שגם איתם הצלחת לשכנע. מדהים, באמת. מה שצריך לפרגן, מפרגנים.

נעבור בבקשה להצבעות.
גור בליי
עמ' 3 – הסתייגויות לשם החוק. כפי שאמרנו, קבוצת כחול לבן, חד"ש-תע"ל, קבוצת העבודה, קבוצת מרצ, רע"מ-בל"ד. הסתייגות מס' 1.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד ההסתייגות ירים את ידו? מי נגד?הצבעה

בעד – 6
נגד – 7
ההסתייגות (1) לשם החוק של קבוצת סיעת כחול לבן, קבוצת סיעת חד"ש-תע"ל, קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת רע"מ-בל"ד, לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
גור בליי
לחלופין א'.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

ההסתייגות לחלופין (א) לסעיף 1, לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
גור בליי
לחלופין ב'.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

ההסתייגות לחלופין (ב') לסעיף 1, לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
גור בליי
לחלופין ג'.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

ההסתייגות לחלופין (ג') לסעיף 1, לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
גור בליי
לחלופין ד'.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

ההסתייגות לחלופין (ד') לסעיף 1, לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
גור בליי
לחלופין ה'.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

ההסתייגות לחלופין (ה') לסעיף 1, לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
גור בליי
לחלופין ו'.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

ההסתייגות לחלופין (ו') לסעיף 1, לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אפשר לכל לחלופין בבת-אחת?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן. יש הסכמה. מ-ו'-כ"ה.
גור בליי
יש הסכמה של האופוזיציה עד כ"ה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד – 6
נגד- 6
נמנעים – 1
ההסתייגויות לחלופין (ז'-כ"ה) לסעיף 1, לא נתקבלו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
6 מול 6, נמנע 1. לא התקבלה.
גור בליי
לחלופין א'.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לחלופין א'.

חבר הכנסת אלי אבידר, אתה מוכן לעשות את כל לחלופין בהצבעה אחת?
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
כן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד כל לחלופין של אלי אבידר, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – 1
ההסתייגויות לחלופין (א'-ג') לסעיף 2 של חבר הכנסת אלי אבידר, לא נתקבלו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נמנע 1 וכולם נגד. לא התקבלה.

לסעיף 1 – אין הסתייגויות.
גור בליי
עוברים להסתייגויות לשם החוק של קבוצת הליכוד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הצבעה לכל ההסתייגויות של הליכוד.הצבעה

ההסתייגות (4) לסעיף 2 של קבוצת הליכוד וחברי הכנסת אורי מקלב ואופיר סופר, לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא נתקבלה.
גור בליי
הסתייגויות לשם החוק 3, ולחלופין א', ב', ג'.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בסדר. הצבעה לפי היועץ המשפטי. מי בעד ההסתייגויות, ירים את ידו. מי בעדן? מי נגד ההסתייגויות.


הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – 5
ההסתייגות (3) לשם החוק של קבוצת סיעת הליכוד וחבר הכנסת אלי אבידר, לא התקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
5 נגד, לא התקבלה.
גור בליי
לסעיף 1 היה כתוב אין הסתייגות, אבל היושב-ראש נתן הסתייגות אחת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן. אתם רוצים שנקריא אותה עוד פעם....

סעיף 1 – הסתייגות שלי, יושב-ראש הוועדה. הכנסת ה-21 תתפזר לפני גמר תקופת כהונתה, אלא אם כן איווט ליברמן התעשת...

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

ההסתייגות לסעיף 1 של חבר הכנסת מיקי זוהר, לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

סעיף 2.
גור בליי
עכשיו הסתייגות לסעיף 2, זה בעצם התאריכים. הסתייגות מס' 4, זו ההסתייגות הראשונה. סעיף 2, במקום 17 בספטמבר יבוא 27 באוגוסט.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

ההסתייגות (4) של קבוצת הליכוד וחברי הכנסת אורי מקלב ואופיר סופר לסעיף 2, לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

לחלופין א'.


הצבעה

ההסתייגות לחלופין (א') לסעיף 2, לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
גור בליי
לחלופין א' – 3 בספטמבר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד – 2
נגד – רוב
ההסתייגות לחלופין (א') לסעיף 2, לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
2 בעד, כל השאר נגד. לא התקבלה.
גור בליי
לחלופין ב' – 10 בספטמבר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד לחלופין ב'?


הצבעה

ההסתייגות לחלופין (ב') לסעיף 2, לא התקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

לחלופין ג'? מי בעד? מי נגד?

אופיר סופר, האם אתה בעד לחלופין ג', זה שלך.
גור בליי
29 באוקטובר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד – 3
נגד – רוב
ההסתייגות לחלופין (ג') לסעיף 2, לא התקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
גור בליי
עכשיו עוברים לסעיף 5. נצביע על כל לחלופין. א'-כ"ו.

מי בעד ההסתייגויות של קבוצת כחול לבן עד כ"ו? מי נגד?הצבעה

ההסתייגויות לחלופין (א'-כ"ו) לסעיף 5, לא נתקבלו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא נתקבלו.
גור בליי
מבחינת כחול לבן זה בסדר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן.

לסעיף 3 קבוצת הליכוד – סעיף 6.
עיסאווי פריג' (מרצ)
ברגע שכל התאריכים נופלים, מה נשאר בחוק?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
17 לספטמבר. זה מה שנשאר בחוק.

סעיף 6.
גור בליי
סעיף 3, עמ' 7 הסתייגות מס' 6.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד? מי נגד?


הצבעה

ההסתייגות (6) של קבוצת סיעת הליכוד לסעיף 3, לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

הסתייגות 7, של אופיר סופר, וכל לחלופין של סופר עד י"ג. מי בעד? מי נגד?


הצבעה

ההסתייגות (7) וההסתייגויות לחלופין (א'-י"ג) של חבר הכנסת אופיר סופר, לסעיף 3, לא נתקבלו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

קבוצת הליכוד. יש לה הסתייגויות, אנחנו מוכנים להצביע. מבקשים להצביע על 8, 9, ביחד, ואלי אבידר מסכים שגם על 10 נצביע ביחד. אז 8, 9, 10 בהסכמת הליכוד ואלי אבידר, הצבעה אחת.

מי בעד? מי נגד?


הצבעה

ההסתייגויות (8, 9, 10) של קבוצת סיעת הליכוד וחבר הכנסת אלי אבידר, לסעיף 3, לא נתקבלו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלו.

קבוצת כחול לבן, קבוצת חד"ש-תע"ל, קבוצת העבודה וקבוצת מרצ מציעות מסעיף 38-11, נעשה את הכול ביחד.
גור בליי
זה מוסכם על כל האופוזיציה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן. אדוני היועץ המשפטי, זה מוסכם.

מי בעד? מי נגד?


הצבעה

ההסתייגויות (38-11) של קבוצת סיעת כחול לבן, קבוצת סיעת חד"ש-תע"ל, קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת מרצ לסעיף 3, לא נתקבלו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלו.

אנחנו רוצים להעלות להצבעה את ההסתייגות של עודד פורר, שזה יהיה יום שבתון. מי בעד ההסתייגות?


הצבעה

ההסתייגות של חבר הכנסת עודד פורר, לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה. כל ההסתייגויות נפלו, ולכן אני עובר על הצבעה על החוק.
עיסאווי פריג' (מרצ)
רביזיה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא. אני קובע. לא התבקשו רביזיות על החוק, לכן אני יכול להצביע על החוק. לכן אפשר להצביע על ההסתייגויות. הוסרו כל ההסתייגויות. לא התבקשו רביזיות, ועל כן, אפשר להצביע על החוק, ולהכינו לקריאה שנייה ושלישית כנוסח הוועדה.
גור בליי
הבהרה, זה כנוסח הוועדה, עם התיקונים שעלו בדיון בתיקוני הנוסח, שאם יבואו אחר-כך כשנעשה תיקונים.

מי בעד החוק, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 8
נגד – 4
נמנעים – 1
הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019, נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
8 בעד, נגד 4, נמנע 1.

החוק אושר לקריאה שנייה ושלישית. גם אני מצטרף ומגיש רביזיה. הוגשו רביזיות. אני קובע את הרביזיה לשעה 21:25. אם יוסרו הרביזיות, תוכלו ללכת הביתה. תודה רבה, הישיבה נעולה.


(הישיבה נפסקה בשעה 21:10 ונתחדשה בשעה 21:25.)
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מתכבד לפתוח את דיון הוועדה בעניין הרביזיה שהוגשה.

האם אתה רוצה לנמק את הרביזיה, נמק, בבקשה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, באמת אני סבור שהמהלך שחלק מהקואליציה עושים בעניין הזה של שימוש לרעה וניצול לרעה של ההליכים הוא עובר כל גבול. זה התחיל בחוק יסוד, כמה ימים ישבנו לילות לבנים, ובסוף אושר לקריאה שנייה ושלישית, חוק יסוד ביטול הגבלת שרים. בסוף גנזתם את זה. אני לא יודע איפה זרקתם. עכשיו יכול להיות שנחזור עוד פעם אחרי שיודיעו, ואז עברתם לחוק הזה של חוק התפזרות הכנסת, שבאמת, אין תקדים, אין אח ורע, אפילו לא יודע אם יש בעולם תקדים כזה, שאחרי חודש של בחירות. מיקי זוהר, תמיד עושה תקדימים על שמו – גם שיאן חקיקה, גם תקדימים, והוא עושה את זה על דעת עצמו מבלי שאף אחד יגיד לו, זה חשוב מאוד.
קריאה
בניגוד - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, בניגוד. אני חושב שזה היה ברוח דבריו.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
ברוח דבריו, זה רוח המפקד...

לכן אני חושב שיש באמת מקום לרביזיה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הבנתי, אדוני. אני מושך את הרביזיה שלי, ולכן, נעבור להצבעה על הרביזיה של אוסאמה סעדי.

מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

בעד הרביזיה - מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה של חבר הכנסת אוסאמה סעדי, לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הרביזיה לא התקבלה. ולכן, החוק עולה למליאה. מחר יונח ויוצבע.

לילה טוב לכולם. תודה רבה על שיתוף הפעולה – אלה לחיוב ואלה לשלילה.

תודה רבה לכולם.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 21:30.

קוד המקור של הנתונים