ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/01/2019

הצעת תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (הוראת שעה), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הכלכלה
06/01/2019


מושב חמישיפרוטוקול מס' 917
מישיבת ועדת הכלכלה
יום ראשון, כ"ט בטבת התשע"ט (06 בינואר 2019), שעה 15:15
סדר היום
הצעת תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (הוראת שעה), התשע"ט-2018
נכחו
חברי הוועדה: דב חנין – מ"מ היו"ר
מוזמנים
קרן טרנר-אייל - מנכ"לית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דפנה עין-דור - מנהלת אגף כלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

סיגלית ברקאי-וקאיל - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

חיים בורובסקי - רפרנט תעופה, אגף התקציבים, משרד האוצר

תמרה לב - עו"ד, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ענת סתיו - עו"ד בכירה, רשות שדות התעופה

ליאת איתן - מנהלת מחלקת כלכלה, חברת ישראייר תעופה ותיירות, חברות תעופה

דן קידרון - עוזר של משה בר, תנו יד לחירש ונכים למען נכים
ייעוץ משפטי
אביגל כספי
מיכל נבו (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת


הצעת תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (הוראת שעה), התשע"ט-2018
היו"ר דב חנין
אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה שנועדה לדון בהצעת תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (הוראת שעה), התשע"ט-2018.

נפתח בהקראת הוראת השעה. בבקשה גברתי.
סיגלית ברקאי-וקאיל
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (הוראת שעה), התשע"ט–2018

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם רשות שדות התעופה, באישור הממשלה, באישור שר האוצר לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הוראת שעה – שדה התעופה רמון
1.
על אף האמור בתקנות רשות שדות התעופה (אגרות), התשנ"א-1991 (להלן – תקנות האגרות), בתקופה של שלוש שנים מיום תחילת הפעילות התעופתית המסחרית בשדה התעופה רמון, לא ייגבו מבעל כלי טיס המפעיל טיסה מסחרית בשדה התעופה רמון, האגרות המפורטות בתקנות 3, 4, 10, 11 ו-13 לתקנות האמורות; ואולם תימשך גביית אגרת חניה לפי תקנה 6 המפנה לתקנה 3.

הוראת שעה – שדה התעופה חיפה
2.
על אף האמור בתקנות האגרות, בתקופה של שלוש שנים מיום תחילת תקנות אלה, לא ייגבו מבעל כלי טיס המפעיל טיסה מסחרית בשדה התעופה חיפה, האגרות המפורטות בתקנות 3, 4, 10, 11 ו-13 לתקנות האמורות; ואולם תימשך גביית אגרת חניה לפי תקנה 6 המפנה לתקנה 3.

סייג לתחולה
3.
תקנות אלה לא יחולו על נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה ערב פרסומן.

תחילה
4.
תחילתה של תקנה 2 באחד לחודש שלאחר פרסום תקנות אלה."
היו"ר דב חנין
יש הערות? אין.

אני מעמיד להצבעה את הוראת השעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (הוראת שעה), התשע"ט-2018 נתקבלו.
היו"ר דב חנין
אין מתנגדים ואין נמנעים. תקנות הוראת השעה אושרו.

בהצלחה.

אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:20.

קוד המקור של הנתונים