ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/12/2018

הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון - ביטול הסדרי שחרור על-תנאי למבצעי מעשי טרור), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת5

24/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 5
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת החוקה, חוק ומשפט
לדיון בהצעת חוק המאבק בטרור
יום שני, ט"ז בטבת התשע"ט (24 בדצמבר 2018), שעה 9:30
סדר-היום
<< הצח >> הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 4) (מניעת שחרור על-תנאי ממאסר של מי שהורשע ברצח או בניסיון לרצח), התשע"ט–2018 (כ/821) – הכנה לקריאה שנייה ושלישית - רביזיה. << הצח >>
נכחו
חברי הוועדה:
מכלוף מיקי זוהר – היו"ר
דוד ביטן
עודד פורר
חברי הכנסת
אמיר אוחנה
דוד אמסלם
אברהם נגוסה
נכחו:
מוזמנים:
לירן קליין - רת"ח חקיקה שב"ס, המשרד לביטחון פנים

רויטל גור - עו"ד, ביטחון פנים

נעמה פויכטונגר - מנהלת מחלקה, משרד המשפטים

חנית אברהם בכר - עו"ד, לשכה משפטית, הנהלת בתי המשפט
ייעוץ משפטי:
נועה ברודסקי-לוי
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק


הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 4) (מניעת שחרור על-תנאי ממאסר של מי שהורשע ברצח או בניסיון לרצח), התשע"ט–2018 (כ/821) – הכנה לקריאה שנייה ושלישית - רביזיה. << הצח >>


<< יור >> היו"ר מכלוף מיקי זוהר: << יור >>

שלום, בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה בעניין הצעת חוק ביטול קיצור מאסר לאסירים ביטחוניים. בעצם שם החוק: הצעת חוק המאבק בטרור מניעת שחרור על-תנאי ממאסר על מי שהורשע ברצח או בניסיון לרצח.

אנחנו עכשיו צריכים קודם כול להצביע על רוויזיה כדי לעשות את התיקונים הרלוונטיים בחוק. מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. מי נגדה?

הצבעה

בעד – פה אחד
הרוויזיה אושרה.

<< יור >> היו"ר מכלוף מיקי זוהר: << יור >>

הרוויזיה התקבלה, אפשר לעשות שינויים בחוק.

השינויים שאנחנו מדברים עליהם הם שינויים כדלקמן: אחד, זה נושא יהודה ושומרון. ברשותך, היועצת המשפטית, תבהירי בקצרה.

<< דובר >> נועה ברודסקי-לוי: << דובר >>

בדיון הקודם התבקשנו על-ידי הוועדה לנסח את ההסדר כך שיחול גם על מי שהורשע בבית משפט צבאי באיו"ש ומרצה את עונשו בישראל. אחרי שעשינו התייעצות גם עם משרד המשפטים וגם עם יועמ"ש איו"ש רצינו להביא בפני הוועדה את הנוסח שלמעשה אנחנו מתקנים בו את החוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום, שהוא זה שבעצם מכיל את הסדרי חוק שחרור על תנאי ממאסר על מי שמרצה את עונשו בישראל.

בעצם פה אנחנו אומרים, בדומה לתיקון שאנחנו עושים בחוק המאבק בטרור, שבאותם מקרים שבהם בעבירות רצח או ניסיון לרצח של מעשי טרור לא יחולו אותם הסדרים של שחרור על תנאי ממאסר.

אני אקריא את הנוסח בנושא הזה.

<< יור >> היו"ר מכלוף מיקי זוהר: << יור >>

בשמחה.

<< דובר >> נועה ברודסקי-לוי: << דובר >>
בעצם זה יהיה סעיף 2
"תיקון חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)
2.
בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967, בתקנות המובאות בתוספת, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק מעת לעת, בתקנה 6, אחרי תקנת משנה (א1), יבוא:
"(א2) סעיף 40א לחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), יחול על מי שנגזר עליו עונש מאסר בשל ביצוע עבירה של גרימת מוות בכוונה או ניסיון לגרימת מוות בכוונה, בהתאם לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע–2009, שוועדת שחרורים מיוחדת לפי סעיף 33(א) לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א–2001, מצאה על יסוד פסק הדין בעניינו כי עבר עבירה שהיא מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור.""
יור >> היו"ר מכלוף מיקי זוהר: << יור
יש מישהו שרוצה להעיר הערות, שאלות, לפני שאנחנו מעדכנים את הנוסח הזה? אחרי זה אנחנו גם מביאים את זה למליאה.

<< דובר >> אמיר אוחנה (הליכוד): << דובר >>

מי ניסח את זה? כעורך דין פלילי אני אומר את זה – למה עבירות גרם מוות בכוונה?

<< דובר >> נועה ברודסקי-לוי: << דובר >>

אלו עבירות לפי ההצעה בדבר - - -

<< דובר >> אמיר אוחנה (הליכוד): << דובר >>

למה לא לכתוב הריגה או רצח? כי זה יותר - - -

<< דובר >> נועה ברודסקי-לוי: << דובר >>

כי אלו לא ההגדרות של העבירות הדומות לרצח ולניסיון לרצח שיש לנו בחוק העונשין. העבירות המקבילות לזה בצו בדבר הוראות הביטחון, כך הן נקראות, גרימת מוות בכוונה, ואז זה ניסיון גם לרצח.

<< דובר >> אמיר אוחנה (הליכוד): << דובר >>

הבנתי. זה נוסח שקיים היום.

<< דובר >> נועה ברודסקי-לוי: << דובר >>

כן.

<< דובר >> נעמה פויכטונגר: << דובר >>

בתחיקת הביטחון.

<< דובר >> נועה ברודסקי-לוי: << דובר >>

זאת בדיוק החקיקה באיו"ש.

<< דובר >> אמיר אוחנה (הליכוד): << דובר >>

וזה בעצם יכיל את החקיקה גם על מי שביצע - - -

<< דובר >> נועה ברודסקי-לוי: << דובר >>

על מי שהורשע באיו"ש ומרצה את עונשו בבתי הכלא הישראליים.

<< דובר >> אמיר אוחנה (הליכוד): << דובר >>

אבל זה כולל גם הריגה, למען - - -

<< דובר >> נועה ברודסקי-לוי: << דובר >>

זאת לא הריגה. ההסדר כולו, גם לגבי חוק המאבק בטרור, לא הוחל על הריגה, הוא הוחל על רצח ועל ניסיון רצח.

<< דובר >> אמיר אוחנה (הליכוד): << דובר >>

אבל מוות בכוונה, כוונה יכולה להיות - - -

<< דובר >> נועה ברודסקי-לוי: << דובר >>

ההגדרה של זה זה בכוונה. הכוונה היום בעצם מקבילה – זה לא אחד לאחד – אבל זה בדומה לעבירת הרצח. זאת לא הריגה.

<< יור >> היו"ר מכלוף מיקי זוהר: << יור >>

אני חושב ששכנעת אותנו.

<< דובר >> דוד אמסלם (הליכוד): << דובר >>

כן, מאוד.

<< יור >> היו"ר מכלוף מיקי זוהר: << יור >>

מישהו רוצה הערה אחרונה לפני שאני עובר להצבעה על הנוסח לאחר התיקונים והשינויים? לא. אז מי בעד הנוסח?

<< דובר >> נועה ברודסקי-לוי: << דובר >>

יש לכם רק שניים.

<< יור >> היו"ר מכלוף מיקי זוהר: << יור >>

יש פה רק שניים לליכוד בוועדה? אז אנחנו רוצים להכפיל את כוחנו.

<< דובר >> אמיר אוחנה (הליכוד): << דובר >>

אמרו שיש גיוס.

<< יור >> היו"ר מכלוף מיקי זוהר: << יור >>

ב-10:00 הגיוס.

הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון - ביטול הסדרי שחרור על-תנאי למבצעי מעשי טרור), התשע"ט–2018, אושרה.

<< יור >> היו"ר מכלוף מיקי זוהר: << יור >>

שלושה היו בעד. למרות שהם הצביעו בעד לא ספרנו אותם בהצבעה. התמיכה שלהם לא קובעת.

<< דובר >> עודד פורר (ישראל ביתנו): << דובר >>

עכשיו ההצעה מקבלת משקל.

<< יור >> היו"ר מכלוף מיקי זוהר: << יור >>

שלושה היו בעד. פה אחד עם תוספת. תודה רבה. הישיבה נעולה.


<< סיום >> הישיבה ננעלה בשעה 09:44. << סיום >>

קוד המקור של הנתונים