ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/12/2018

חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 16), התשע"ט-2019

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת22
ועדת הפנים והגנת הסביבה
24/12/2018


מושב חמישי


פרוטוקול מס' 780
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, ט"ז בטבת התשע"ט (24 בדצמבר 2018), שעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 16) (מתן סמכויות פיקוח ואכיפה לעניין עיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקר), התשע"ט-2018 (פ/3648/20) (כ/816), של חברי הכנסת יואב קיש, אורי מקלב, נאוה בוקר, ענת ברקו, רועי פולקמן, אלעזר שטרן, יהודה גליק, חיים ילין, איתן ברושי, אורלי לוי אבקסיס, רוברט אילטוב, טלי פלוסקוב, אכרם חסון, יחיאל חיליק בר, מיקי לוי, דוד ביטן, מיכל בירן, נחמן שי, אילן גילאון, מיכל רוזין ודוד אמסלם
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
חברי הכנסת
חיים ילין
מוזמנים
יואל הדר - עו"ד, יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

רעות מרציאנו - עו"ד, תובעת רישוי ארצית, המשרד לביטחון פנים

ענת מססה קינן - עו"ד, ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק הדס פטר - עו"ד, ע' יועמ"ש, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

פקד אורטל בלילתי - עו"ד, ע' יועמ"ש, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רס"מ אושרת זקן - חוליית אישורים מיוחדים, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

פקד ענת חן מיכאלי - ר' תחום אבטחת גופים ציבוריים, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק טל ימיני - ע' רח"ט אבטחה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק קרן לרנר - ר' חו' סמים, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

פקד יובל קוקוש - קמ"ד חקירות, אח"מ, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק לירון קורן - ראש חוליית תיאום והלבנת הון, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

ד"ר יובל לנדשפט - מנהל היחידה לקנביס רפואי (יק"ר), משרד הבריאות

שרונה עבר הדני - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

שאול כהן - יועץ למנכ"ל, משרד האוצר

אסתי פלדמן - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

יפעת רווה - עו"ד, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

איתי מלכיאור - מרכז בכיר מדיניות והסכמי סחר, מינהל סחר, משרד הכלכלה והתעשייה

תהילה ורון - עו"ד, עוזרת ראשית, הלשכה המשפטית, משרד הכלכלה והתעשייה

עידן בן רובי - מנכ"ל, ארץ מדיסידס בע"מ, חברות קנאביס

אדם שוסטר - מנכ"ל, חברת ביט סינרג'י

אלון בלק - מנהל רגולציה ופיתוח עסקי בישראל, חברת ביט סינרג'י

איתן חי-עם - יו"ר, חברת סייקי מדיקל

אורן רון - יועץ משפטי, חברת סייקי מדיקל

איריס ורמוט - מנכ״לית, דרך לחיים קנאביס

שחף אוחנה - מנכ״ל, דרך לחיים קנאביס

יהודה גבאי - מגן דוד אדום

הגר יהב - סמנכ"ל קשרי ממשל, התאחדות האיכרים

מאיר קדוש
ייעוץ משפטי
איילת לוי-נחום
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבתהצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 16) (מתן סמכויות פיקוח ואכיפה לעניין עיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקר), התשע"ט-2018, פ/3648/20 כ/816, הצעת ח"כ יואב קיש
היו"ר יואב קיש
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים, כ/816 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית. זו הישיבה האחרונה על הצעת החוק ונצביע היום.

אני שמח מאוד שבהצעת החוק הזאת שלי ובוועדה הצלחנו, אני מאמין, להוציא את העגלה מן הבוץ. הצלחנו לייצר מצב ששוק הקנביס הרפואי לייצוא יהיה פתוח בפני חקלאי מדינת ישראל, בפני משקיעים, בהליך שמצד אחד המשטרה יכולה לפקח ולראות שאין סכנה לביטחון ולשלום הציבור, ומצד שני באמת לאפשר לחקלאים להיכנס לגידול, לחברות, למשקיעים. פותחים פתח לשוק חדש, משמעותי וחשוב לכלכלת מדינת ישראל. אני אומר לכולם: אני שמח שעשינו את זה בעבודה המשותפת הזו.

מבחינת לוחות הזמנים, אנחנו צריכים עוד לקרוא את הצעת החוק?
איילת לוי-נחום
הוועדה צריכה לקרוא את הנוסח.
היו"ר יואב קיש
בואו נקרא את הנוסח ואחרי כן נשמע התייחסויות, אם יש. נעבור על הכול ברצף. בבקשה.
איילת לוי-נחום
הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' ...), התשע"ט–2018

"הוספת פרק ג'1
1.
בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973‏, אחרי סעיף 25 יבוא:"פרק ג'1: עיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקרהגדרות
25א.
בפרק זה –"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968‏;"עיסוק בקנבוס" – כל פעולה הטעונה רישיון לפי פקודה זו, לרבות החזקה והיתר לפי סעיף 10, ולמעט רישיון שניתן לשימוש עצמי לצרכים רפואיים;"קנבוס" – קנבוס כהגדרתו בתוספת הראשונה המשמש לצרכים רפואיים ולמחקר;"קצין מוסמך" – ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה או קצין בדרגת רב פקד ומעלה שהוא הסמיך לכך."קצין משטרה בכיר" – קצין משטרה בכיר כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, שהוסמך על ידי המפכ"ל."ראש אגף חקירות ומודיעין" – ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל או קצין אחר בדרגת ניצב שהוסמך על ידי המפכ"ל."ראש אגף שיטור" – ראש אגף שיטור במשטרת ישראל או קצין אחר בדרגת ניצב שהוסמך על ידי המפכ"ל."ראש חטיבת אבטחה ורישוי" – ראש חטיבת אבטחה ורישוי במשטרת ישראל או קצין אחר בדרגת תת ניצב שהוסמך על ידי המפכ"ל."רישיון" – רישיון או היתר לעיסוק בקנבוס;"תאגיד זר" – תאגיד שהתאגד על פי דין זר או שמצוי בשליטת תושב חוץ."
הדס פטר
מה שרלוונטי והוא נגזרת לצורך במתן ארכה לעניין ההמלצה הוא לא - - -
היו"ר יואב קיש
קודם נסיים את ההקראה. נמשיך לקרוא.
איילת לוי-נחום
""תושב חוץ" – יחיד היושב דרך קבע מחוץ לישראל.רישיון לעיסוק בקנבוס
25ב.
1. רישיון לעיסוק בקנבוס, יינתן לפי שיקול דעתו של המנהל, ויותנה בתנאי אבטחה ומיגון, לפי דרישת ראש חטיבת אבטחה ורישוי במשטרת ישראל, לשם שמירה על שלום הציבור וביטחונו; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות המנהל להתנות מתן רישיונות לעיסוק בקנבוס בהגבלות או בתנאים נוספים אף למטרות אחרות על פי שיקול דעתו.

(א1) תנאי הרישיון לעיסוק בקנבוס, לרבות תנאי האבטחה והמיגון, וכן מסמכים הנדרשים ממבקש הרישיון, לפי פקודה זו, יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות; פרסום התנאים והמסמכים האמורים באתר האינטרנט של משרד הבריאות יהא תנאי לדרישתם.(ב) לא יינתן רישיון, כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שנמסרה למנהל המלצת ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה או קצין בדרגת רב פקד ומעלה שהוא הסמיך לכך (בפרק זה – הקצין המוסמך) ולחלופין הודעת הקצין המוסמך כי נסיבות העניין אינן מצריכות את המלצתו."
הדס פטר
אפשר לכתוב "קצין מוסמך" כי הגדרת אותו כבר.
איילת לוי-נחום
הערות לנוסח נשמע אחרי זה. יש גם נסחות אחרי זה."מתן המלצה לרישיון עיסוק בקנבוס
25ב1
(א) המלצת הקצין המוסמך כאמור בסעיף 25ב(ב) תהיה לעניין אי מניעה לתת רישיון למבקש מטעמים של שלום הציבור וביטחונו, לרבות בשל עברו הפלילי או בשל טעמים הנוגעים למהימנותו; הקצין המוסמך ייתן את המלצתו לגבי כל מי שמחויב ברישיון על פי פקודה זו.

(ב) היה מבקש הרישיון תאגיד, והקצין המוסמך לא הודיע כי נסיבות העניין אינן מצריכות את המלצתו, תינתן המלצת הקצין המוסמך כאמור בסעיף קטן (א) לרבות לאחר בחינת בעלי העניין בתאגיד.

(ג) סבר הקצין המוסמך כי אין באפשרותו לאמת את המידע בעניין מבקש הרישיון יעביר את העניין לוועדה לבחינת רישיון לעיסוק בקנבוס (להלן – הוועדה) ויודיע על כך למנהל.(ד) המלצת הקצין המוסמך תינתן לא יאוחר מארבעה חודשים מיום שהועברו לו על ידי המנהל כל המסמכים הדרושים; לעניין תאגיד זר או תושב חוץ, רשאי קצין בדרגת ניצב משנה שהוסמך על ידי ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה להאריך את המועד הקבוע למתן המלצת הקצין המוסמך, מעת לעת, לתקופות נוספות ובלבד שסך כל התקופות הארכה לא יעלו על חודשיים; האריך קצין בדרגת ניצב משנה שהוסמך על ידי ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה את המועד כאמור למתן המלצת הקצין המוסמך, תועבר הודעה על כך למנהל.הודעת הקצין המוסמך כי נסיבות העניין אינן מצריכות את המלצתו
25ב2.
הקצין המוסמך רשאי להודיע למנהל כי נסיבות העניין אינן מצריכות את המלצתו; הודעה כאמור תינתן תוך 30 ימים מיום הפניה אליו.בקשה לביטול רישיון שנקבעו לגביו תנאי אבטחה ומיגון
25ג.
(א) הופרו תנאי האבטחה והמיגון שנקבעו לפי הוראות סעיף 25ב(א) וקיים חשש ממשי לשלום הציבור וביטחונו, רשאי קצין משטרה בכיר לפנות למנהל בבקשה לביטול הרישיון.(ב) פנה קצין משטרה בכיר למנהל בבקשה לביטול הרישיון כאמור בסעיף קטן (א), יפעל המנהל לקיום ההליכים הנדרשים לביטול הרישיון ויעדכן את קצין המשטרה הבכיר בדבר התקדמות ההליך בתוך 30 ימים ממועד פנייתו ואם ניתן לגבי הבקשה צו הפסקה מינהלי כאמור בסעיף 25ד1– בתוך 14 ימים ממועד הפנייה כאמור".(ג) לא יבוטל רישיון אלא לאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו בפני המנהל וקצין משטרה בכיר (בסעיף זה – שימוע משותף).(ד)(1) סבר המנהל לאחר קיום השימוע המשותף, כי אין לבטל הרישיון וקצין המשטרה הבכיר לא הסכים עם החלטת המנהל, תועבר הבקשה לביטול הרישיון בצירוף עמדת המנהל ועמדת המשטרה להחלטת השר לביטחון פנים.(ד)(2) הועברה ההחלטה לשר לביטחון הפנים כאמור בסעיף קטן (ד)(1), יחליט השר לביטחון הפנים בעניין ביטול הרישיון לאחר התייעצות עם שר הבריאות.(ה) בוטל רישיון לפי סעיף זה, ימציא הקצין הבכיר או המנהל, לפי העניין, בתוך שלושה ימים ממועד החלטה על הביטול, הודעה על כך לבעל הרישיון; ביטול הרישיון ייכנס לתוקף מיד עם מועד ההמצאה.סמכויות פיקוח
25ד.
(א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות פרק זה בלבד רשאי שוטר שהסמיך ראש אגף שיטור –
(1) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של הוראות לפי פקודה זו או להקל את ביצוען; בפסקה זו – "מסמך", לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה–1995‏;
(2) לבצע בדיקות, לערוך מדידות או ליטול דגימות של חומרים וכן למסור את הבדיקות למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת;
(3) להיכנס למקום שמתקיים בו עיסוק בתחום הקנבוס לצרכים רפואיים או מחקר, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.(ב) אין בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכויותיו של שוטר על פי כל דין.צו הפסקה מינהלי
25ד1.
1. היה יסוד סביר להניח כי מקום בו מתקיים עיסוק בקנבוס לפי פרק זה פועל בניגוד לתנאי הרישיון, ובשל כך קיימת סכנה ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו, רשאי מפקד המחוז של משטרת ישראל לצוות בכתב על בעל הרישיון המפעיל מטעמו או המחזיק מטעמו, להפסיק או להגביל את העיסוק בין בסגירת החצרים ובין בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין, כדי להביא למניעת הסכנה או החשש לפגיעה בביטחון הציבור, והכל במידה שלא תעלה על הנדרש ובשים לב להיקף הפגיעה בגידול התוצרת החקלאית (בפרק זה – צו הפסקה מינהלי).

1. לא יינתן צו הפסקה מינהלי, אלא לאחר שמפקד המחוז של משטרת ישראל התייעץ עם המנהל; ואולם מצא מפקד המחוז כי מתקיימות נסיבות דחופות, ויש לתת צו הפסקה מינהלי בלא דיחוי, רשאי הוא לתיתו והצו יובא לעיון המנהל כאמור, להבעת עמדתו, ללא דיחוי ולא יאוחר משלושה ימים לאחר מכן.

1. צו הפסקה מינהלי לא יינתן אם הוגשו בעניין אותו עסק ובשל אותן נסיבות כתב אישום לפי פרק זה או בקשה לצו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 25ה.

1. צו הפסקה מינהלי יעמוד בתוקפו לתקופה שיקבע בצו ונותן הצו רשאי לבטלו או להאריכו לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 30 ימים.

1. בית משפט השלום רשאי, על פי בקשה בכתב של מי שהוציא את צו ההפסקה המינהלי להאריך את תוקפו של הצו, בתנאים שיקבע, לתקופה נוספת, שלא תעלה על 60 ימים, אם שוכנע כי הצו חיוני לצורך המשך מניעת הסכנה או החשש לפגיעה בביטחון הציבור שבשלה הוצא הצו, ורשאי הוא לחזור ולצוות כאמור מזמן לזמן.

1. הוגשה לבית המשפט בקשה להארכת תוקפו של צו מינהלי, יעמוד הצו בתוקפו למשך שבעה ימים נוספים, כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרת.

1. צו הפסקה מינהלי יכלול את כל אלה:

(1) פרטים בדבר מיקום המקרקעין שבהם חל הצו, ככל שהדבר נדרש בנסיבות העניין;
(2) תיאור העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו;
(3) תקופת תוקפו של הצו והמגבלות שנקבעו במסגרתו;
(4) פרטים בדבר הזכות לבקש את ביטול הצו;
(5) פרטים בדבר אופן ההתקשרות עם נותן הצו.

1. צו הפסקה מינהלי יומצא למי שהצו ניתן כלפיו בדרך שבה מומצא כתב בית דין בהליך אזרחי.

1. ניתן צו לפי סעיף זה יודיע נותן הצו למנהל על מועד תחילת תוקפו והמגבלות שניתנו במסגרתו.

1. על צו הפסקה מינהלי ניתן לעתור לבית משפט שלום בתוך תקופת הצו; בדונו בצו כאמור יקיים בית המשפט ביקורת שיפוטית על צו ההפסקה המינהלי; הגשת העתירה לא תעכב את ביצוע הצו כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרת. עתירה לפי סעיף זה תידון במעמד שני הצדדים בתוך שבעה ימים מיום הגשת העתירה."
מאיר קדוש
סליחה, כבוד היושב-ראש, אני יכול לומר משהו בדקה ואז אלך מכאן? אני מבקש להעיר הערה קטנה.
היו"ר יואב קיש
לא, אנחנו מקריאים את הצעת החוק.
מאיר קדוש
אני יודע, אבל אחסוך לך הרבה זמן. אני לא בא לעשות פה בלגן.

אני מאיר קדוש. הילדה שלי מטופלת בקנביס. אתם חושבים שיש לכם עודף במדינה ושאפשר להעביר החוצה. הילדה שלי כבר חודש לא מקבלת שמן בגלל שעצרו ל"תיקון עולם" את היבול ואת הכול. אין לה שמן עכשיו.
היו"ר יואב קיש
בסוף הממשלה תגדיר את המתווה של הייצוא. הצעת החוק הזאת נותנת למשטרה סמכויות לפקח על הגידול, שלא תהיה זליגה. זה הצעת החוק.
מאיר קדוש
גם בזה אני רוצה לגעת. היינו בדיון של תמר לפני רגע ולשם הגיע אדם שאמר שהוא קיבל אליו שקיות של 50 גרם של אבי דקל.
היו"ר יואב קיש
קיבלת את ההזדמנות. שמענו את ההערה שלך. תודה רבה.
מאיר קדוש
תודה רבה לכם.
איילת לוי-נחום
"צו הפסקה שיפוטי
25ה.
(א) היה יסוד סביר להניח כי מקום שמתקיים בו עיסוק בקנבוס לפי פרק זה פועל בניגוד לתנאי הרישיון או כי יש סכנה ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו, רשאי בית משפט השלום, לבקשת תובע כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) תשמ"ב-1982, לצוות על בעל הרישיון, המפעיל מטעמו או המחזיק מטעמו, להפסיק או להגביל את העיסוק, בין בסגירת החצרים ובין בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין כדי להביא להפסקת הפרת תנאי הרישיון או למניעת הסכנה או החשש לפגיעה בביטחון הציבור והכל במידה שלא תעלה על הנדרש ובשים לב להיקף הפגיעה בגידולי התוצרת החקלאות (בפרק זה – צו הפסקה שיפוטי).

(ב) בבואו לתת צו הפסקה שיפוטי ישקול בית המשפט בין השאר את הפגיעה בבריאות הציבור ותובא בפניו לעניין זה עמדת המנהל.

(ג) תוקפו של צו הפסקה שיפוטי יהיה לתקופה שלא תעלה על 60 יום, ורשאי בית המשפט לחזור ולצוות כאמור מזמן לזמן.(ד) מתן צו הפסקה שיפוטי אינו מותנה בנקיטת הליכים נוספים לפי פרק זה.סדרי דין
25ה1
(א) לדיון בבקשת תובע לפי סעיף 25ד1 וסעיף 25ה יזומן בעל הרישיון.(ב) הדיון בבקשה למתן צו או בהארכת תוקפו של צו הפסקה מינהלי או בעתירה על צו הפסקה מינהלי יתועד בפרוטוקול בלי שיהיה בתיעוד כדי לגלות חומר חסוי כמשמעותו בסעיף 25ו, והפרוטוקול יימסר לצדדים.(ג) לשם החלטתו בבקשה או בעתירה רשאי השופט להיזקק לראיות אף אם אינן קבילות בבית המשפט.חומר חסוי
25ו.
(א) בדיון בבקשה או בעתירה כאמור בסעיף 25ה ובסעיף 25ד1, רשאי התובע לבקש לפרט או להציג לפני בית המשפט בלבד עובדות או מידע שעליהם מבסס את טענותיו (בסעיף זה חומר חסוי); בקשה כאמור תוגש בכתב ותהיה מנומקת במידת האפשר וככל שאין חשש לחשיפת החומר החסוי.

(ב) בית המשפט רשאי להיענות לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) ולהסתמך על החומר החסוי, אם מצא כי גילויו בנוכחות המשיב עלול לפגוע בחקירה או באינטרס ציבורי חשוב אחר; החומר החסוי יסומן, יוחזר למבקש לאחר העיון והדבר יירשם בפרוטוקול.

(ג) בית המשפט יודיע למבקש ולמשיב על החלטתו בבקשה לפי סעיף קטן (א), ורשאי הוא לקבוע שנימוקי ההחלטה, כולם או מקצתם, יהיו חסויים.

(ד) החליט בית המשפט שלא להיעתר לבקשה בדבר אי-גילויו של החומר החסוי לפי סעיף קטן (א), רשאי המבקש להודיע כי הוא חוזר בו מהגשת החומר החסוי, ומשעשה כן לא יועמד החומר לעיון המשיב והשופט יתעלם ממנו לצורך החלטותיו.

(ה) החליט בית המשפט שלא להיעתר לבקשה בדבר אי-גילויו של החומר החסוי לפי סעיף קטן (א) ולא חזר המבקש מהגשת החומר החסוי כאמור בסעיף קטן (ד), רשאי תובע לערער על החלטת בית המשפט בעניין זה בתוך 15 ימים ממועד מתן ההחלטה, לפני בית משפט שלערעור אשר ידון בערעור בשופט אחד.

(ו) הודיע תובע לבית המשפט שהחליט כאמור בסעיף קטן (ה) כי הוא שוקל להגיש ערעור כאמור באותו סעיף קטן, לא יעביר בית המשפט את החומר החסוי למשיב עד להכרעה בערעור.

(ז) בדיון בערעור לפי סעיף קטן (ה) רשאי בית המשפט לעיין בחומר החסוי ולקבל פרטים נוספים מהתובע בלי לגלותם למשיב.סמכות מקומית לעניין צו הפסקה מינהלי או שיפוטי
25ה2.
בית משפט השלום לעניין סעיפים 25ד1 ו-25ה יהיה בית משפט השלום שבאזור שיפוטו מצוי העיסוק.ביצוע צו הפסקה מינהלי או שיפוטי
25ו.
ניתן צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי רשאי שוטר להיכנס למקום שלגביו ניתן הצו ולנקוט אמצעים סבירים, לרבות שימוש בכח באופן סביר, בנסיבות העניין, כדי להבטיח את קיום הצו.הפרת צו הפסקה מינהלי או שיפוטי
25ו1.
הפר אדם צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי, דינו – מאסר שנתיים.הפרת תנאי מתנאי הרישיון
25ז.
הפר אדם תנאי מתנאי הרישיון, דינו – מאסר 24 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז–1977‏; עבירה כאמור היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.עבירת קנס
25ז1
1. השר לביטחון הפנים, בהסכמת שרת המשפטים ושר הבריאות ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי להכריז, בצו שיפורסם ברשומות, על עבירה לפי חוק זה כעל עבירת קנס; הוראות סעיף 221(ד) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בחוק זה – חוק סדר הדין הפלילי), לא יחולו לעניין הכרזה על עבירת קנס לפי סעיף קטן זה.

1. על אף הוראות סעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב-1982, רשאי השר לביטחון הפנים בהסכמת שר המשפטים ושר הבריאות ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע שיעור קנס העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור לעבירה חוזרת או נוספת או לעבירה נמשכת ובלבד ששיעור הקנס לא יעלה על הקנס הקבוע לאותה עבירה.הוועדה לבחינת מתן המלצה לרישיון עיסוק בקנבוס
25ז2.
(א) תוקם ועדה לבחינת מתן רישיון לעיסוק בקנבוס (להלן – הוועדה), ואלה חבריה:

(1) השר לביטחון הפנים או נציג מטעמו מקרב עובדי המשרד לביטחון הפנים, והוא יהיה היושב-ראש;

(2) המפקח הכללי במשטרת ישראל או נציג מטעמו מקרב המשרתים במשטרת ישראל;

(3) שר האוצר או נציג מטעמו מקרב עובדי משרד האוצר;

(4) שר הכלכלה או נציג מטעמו מקרב עובדי משרד הכלכלה.

(ב) שר הבריאות רשאי למנות נציב מקרב עובדי משרדו אשר ישמש כמשקיף.

1. הוועדה תמליץ למנהל בעניין מתן רישיון לעיסוק בקנבוס, בהתאם לפניית הקצין המוסמך כאמור בסעיף 25ב1(ג) לפקודה.

1. הוועדה תיתן את המלצתה למנהל בתוך חודשיים מיום שפנה אליה הקצין המוסמך כאמור בסעיף 25ב1(ג).

1. לא מסרה הוועדה בתוך חודשיים ימים את המלצתה כאמור בסעיף קטן (ד) יפנה המנהל לוועדה על מנת שתעביר את ההמלצה כאמור.

1. לא מסרה הוועדה את המלצתה בתוך חודש מפניית המנהל כאמור סעיף קטן (ה) יקבל המנהל החלטה בעניין מתן הרישיון לעיסוק בקנבוס.

1. יושב ראש הוועדה או מי שהסמיך לכך רשאי להזמין לדיוני הוועדה כל אדם או בעל תפקיד אשר עשוי לדעתו לסייע לעבודתה של הוועדה.

1. החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות; היו הדעות שקולות, יכריע קולו של יושב ראש הוועדה.

1. הוועדה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בפרק זה או לפיו.שמירת דינים
25ח.
1. הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

1. אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מתחולת הוראות פקודה זו על קנבוס לצרכים רפואיים, ומסמכות המנהל להטיל הגבלות או תנאים על רישיונות וכן מהגבלות או תנאים שקבע המנהל, כל עוד לא נקבע אחרת בפרק זה."

הוספת סעיף 30א
2.
אחרי סעיף 30 לפקודה יבוא
"אחריות נושא משרה בתאגיד
30א.
(א) נושא משרה בתאגיד שקיבל רישיון לעיסוק בקנבוס לפי סעיף 25ב חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 25ז בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977.(ב) נעברה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.(ג) בסעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או אדם האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה."

הוראת מעבר


3.
(א) מי שניתן לו רישיון לעיסוק בקנבוס ערב תחילתו של חוק זה, יראו אותו כאילו ניתן לו רישיון לפי פרק ג'1 לפקודה כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ויחולו עליו הוראות הפרק האמור.(ב) תנאי מיגון ואבטחה, תנאים, מגבלות, מסמכים או דרישות נוספים לעיסוק בקנבוס, שפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ערב תחילתו של חוק זה, ימשיכו לחול כל עוד לא בוטלו או שונו.

תחילה
4.
תחילתו של חוק זה ביום כ"ו בניסן התשע"ט (1 במאי 2019)."
היו"ר יואב קיש
יפה. תודה רבה לאיילת לוי-נחום, היועצת המשפטית, שעשתה פה עבודה קשה מאוד וניסתה לאזן בין כל הגופים. עשינו פה עבודת קואורדינציה עם הממשלה, שהייתה לא פחות חשובה ממקרים אחרים.

לפני שנשמע את חבר הכנסת חיים ילין, אני רוצה לעשות סבב מהיר בין המשרדים. נשמע הערות. לא לנוסח.

משרד הבריאות.
יובל לנדשפט
מברכים.
היו"ר יואב קיש
תודה. משרד האוצר.
שאול כהן
מצטרפים לברכות.
היו"ר יואב קיש
תודה. משרד המשפטים.
יפעת רווה
הכול בסדר ומתואם איתנו.
היו"ר יואב קיש
עכשיו הגענו ללקוח הקשה: המשטרה והמשרד לביטחון פנים.
קריאה
מברכים.
הדס פטר
אדוני, כפי שדיברנו בישיבה הקודמת, ההגדרה "תאגיד זר" נדרשת רק לעניין סמכות קצין בדרגת נצ"מ לתת ארכה, במקום ארבעה חודשים לתת עוד חודשיים בגלל הקושי לגבש ולקבל את המידע. אבקש, ברשותך אדוני, שהגורם המקצועי – נמצאת כאן רפ"ק לירון קורן, שחלק מן התהליך - - -
היו"ר יואב קיש
מה השאלה?
הדס פטר
רק כדי שנחדד מה הקושי ומה ההגדרה שנגזרת מן הקושי.
איילת לוי-נחום
היא מדברת רק על ההגדרה "תאגיד זר". הם רוצים להחזיר להגדרה הקודמת.
היו"ר יואב קיש
מה הייתה ההגדרה הקודמת?
הדס פטר
אנחנו רוצים שזה יהיה: "תאגיד שהתאגד על פי דין זר או שעיסוקו מחוץ לישראל".
איילת לוי-נחום
זה יותר מרחיב ממה שהיה קודם.
היו"ר יואב קיש
יש בעיה. יש תאגידים ישראליים שמשקיעים בחו"ל ואני לא רוצה שיתייחסו אליהם כתאגידים זרים בגלל השקעות שלהם בחו"ל. אני לא בא לפגוע בתאגידים ישראליים בעניין הזה. אני שמח מאוד שישראלים משקיעים בישראל, וגם שמח שהם משקיעים בחו"ל והם תאגידים ישראליים. הרי אם הוא זר – הוא זר ממילא; ואם הוא ישראלי שמשקיע בחו"ל – אני לא מקבל את זה.
הדס פטר
אולי זה יהיה נתון לשיקול דעת. זה מורכב מאוד.
היו"ר יואב קיש
למשל ניקח חברה כמו "טבע", שהיא חברה ישראלית במקור ויש לה פעילות בכל העולם. אני לא רוצה לתת עוד חודשיים. אם היא חברה ישראלית – תדונו בה כחברה ישראלית. אני לא פותח לדיון.
הדס פטר
נעשה את זה כתנאים מצטברים. זאת אומרת גם תאגיד שהתאגד על פי דין זר ועיסוקו מחוץ לישראל. כך תוציא את החברות הישראליות.
היו"ר יואב קיש
אז את פוגעת בתאגידים זרים שעיסוקם בישראל. מה פתאום, את לא יכולה. ניסיתם בדיון לשכנע אותי. לא הסכמתי לזה ואני לא מוכן לשנות.
ענת מססה קינן
לגבי הנושא של הוועדה בסעיף 25ב1(ג) – כתוב פה: "אין באפשרותו לאמת את המידע בעניין מבקש הרישיון". הכוונה היא: "מבקש הרישיון או כל מי שבחינתו נדרשת", כי אם מבקש הרישיון הוא תאגיד ואני צריכה לבדוק את בעלי המניות אז מן הסתם, אם בעלי המניות הם תושבי חוץ ויש בעיה לאמת אז הם גם יעלו לוועדה.
אסתי פלדמן
אבל זה אותו מידע. הם בגין מבקש הרישיון.
ענת מססה קינן
נכון, אבל זה לא עניין - - -
אסתי פלדמן
זה כל המידע שמבקש הרישיון צריך להעביר.
ענת מססה קינן
אבל לא "בעניין מבקש הרישיון". שלא ישתמע פה - - -
היו"ר יואב קיש
תכתבי: "בעניין מידע שנדרש ממבקש הרישיון". היא טוענת שזה לא מספיק לה.
ענת מססה קינן
שלא יתפרש שאם - - -
היו"ר יואב קיש
אבל אם הוא צריך לתת את המידע – בסדר. אם הוא לא היה צריך לתת את המידע – לא נוסיף עכשיו דרישות חדשות. אז אני מוכן לפרט.
ענת מססה קינן
מי שהבחינה שלו מתבקשת.
היו"ר יואב קיש
זה עניין של ניסוח. המידע שנדרש ממבקש הרישיון.

יש עוד הערות?
חיים ילין (יש עתיד)
כל פעם שאתה אומר "עוד" אז הם ימשיכו. זה מתבקש.
טל ימיני
יש את הנושא של "שלום הציבור וביטחונו". זה חוזר בכמה מקומות. שינית בשני מקומות אולם יש מקומות שזה עדיין נשאר בנוסח הקודם וצריך לשנות.
היו"ר יואב קיש
מקובל. אנחנו עוד נשנה.
איילת לוי-נחום
היכן שכתוב "ביטחון הציבור" צריך להיות "שלום הציבור וביטחונו".
היו"ר יואב קיש
בסדר, אנחנו מתקנים.
טל ימיני
דבר נוסף שהוא במהות, בעמוד 1, בהגדרה "קצין משטרה בכיר".
היו"ר יואב קיש
בעיקרון, אני לא חוזר אחורה, אבל נוותר לך.
חיים ילין (יש עתיד)
מכיוון שהוקרא כל הנוסח אז בכל מקרה הולכים אחורה.
טל ימיני
אבל אין לנו הרבה טענות.

""קצין משטרה בכיר" – קצין משטרה בכיר כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, שהוסמך על ידי המפכ"ל". אנחנו מבקשים שיהיה: "שהוסמך על ידי ראש אגף השיטור". נסביר. ראש אגף השיטור יסמיך קצינים בכירים, אבל תחת המטרייה של המטה הארצי, בעוד למפכ"ל יכולים לפנות גם מפקדי המחוזות ולבקש הסמכה של קצינים בכירים אצלם. אנחנו לא רוצים שאנשים מן השטח יפנו בבקשה לביטול.
היו"ר יואב קיש
בכוונה אני רוצה לצמצם את זה רק למטֶה. אם זה מפכ"ל אז יש פה פתח לדרישות מן המחוזות.
טל ימיני
נכון. יכול לפנות מפקד מחוז.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שהוא לא יכול להסמיך במחוזות.
טל ימיני
הוא יודע שהקצין המקצועי שמתחתיו – זה המטרייה ששם הוא צריך להיות. "ראש אגף השיטור".
היו"ר יואב קיש
הוא בדרגת ניצב. בסדר.

מה עוד? זה הכול, טל?
הדס פטר
לגבי השאלה מתי המנהל נותן רישיון, בסעיף 25ב(ב) בעמוד 3, צריך להיות שהמנהל לא ייתן רישיון אלא לאחר המלצת הוועדה.
היו"ר יואב קיש
"לא יינתן רישיון, כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שנמסרה למנהל המלצת ראש ...". מה את רוצה להוסיף?
הדס פטר
או שהוא מקבל המלצה של המשטרה, או שהוא מקבל המלצה של הוועדה, או שהוא מקבל הודעה שנסיבות העניין אינן מצדיקות. חסר "המלצת הוועדה".
היו"ר יואב קיש
נוסיף. אין בעיה, בסדר.
יובל לנדשפט
לפני המילה "ולחלופין".
שרונה עבר הדני
בסעיף של הוועדה יש אופציה שהמנהל יכול להחליט אם הוועדה לא התכנסה בתוך פרק זמן מסוים.
הדס פטר
נכון, זה כתוב.
היו"ר יואב קיש
שם כתוב שאם היא לא מחליטה אז הוא יכול להחליט. שלא ישתמע שזה סותר את עצמו פה.
איילת לוי-נחום
מה אתם מבקשים להוסיף פה?
הדס פטר
ביקשנו להוסיף רק את "המלצת הוועדה".
היו"ר יואב קיש
פה כתוב שלא יינתן רישיון אלא לאחר שנמסרה למנהל המלצת הרב פקד או הודעה. צריך להוסיף כאן: או שהושלם ההליך כפי שתואר בפרק - - - בכפוף לסעיף - - -. בסוף יכול להיות מקרה שלא תהיה המלצה של הוועדה ועדיין המנהל יהיה צריך לקבל החלטה. אז בכפוף לסעיף כך וכך.
הדס פטר
גם לגבי סעיף 25ב1(ג): "אין באפשרותו לאמת את המידע בעניין מבקש הרישיון" – אמרנו שזה צריך להיות "מי שנדרשת בחינתו".
היו"ר יואב קיש
אמרנו "בעניין מידע שנדרש ממבקש הרישיון".
הדס פטר
דיברנו על זה עם איילת לוי-נחום. הכוונה לכל מי שאנחנו צריכים לתת המלצה בעניינו, לערוך בחינה בעניינו.
היו"ר יואב קיש
זו הערה אחרונה? מה עוד יש? גמרנו כבר. אל תנסו לשכנע אותי בדברים שלא הסכמתי, כפי שניסית קודם. זה היה לא טוב, התחלת איתי ברגל שמאל כי ניסית לשכנע אותי במשהו שכבר החלטתי עליו. אם את רוצה הבהרה, אני מוכן.

ההבהרה שלי – וזה לפרוטוקול, ואנחנו לא נשנה מן הנוסח בסעיף הזה, זה יהיה ברור מאוד: יש בדרישות הרישיון בקשות למידע. יש מידע שהתקבל שאתם לא יכולים לאמת אותו. אני כרגע לא נכנס ספציפית לנקוב מה הוא המידע הזה, אבל כל המידע הזה שלא תוכלו לאמת, בין אם הוא נוגע לאדם כזה או אחר ובין אם הוא נוגע לתאגיד כזה או אחר, זה מידע שלפי החוק הוגדר שצריך להביא אותו. אם אתם לא יכולים לאמת את המידע הזה הוא עובר לוועדה בצורה ברורה.
הדס פטר
אדוני, זה בדיוק מה שהתכוונו. צריך רק להתאים את הנוסח.
היו"ר יואב קיש
לדעתי הנוסח ברור מאוד. זה כל המידע שהעביר מבקש הרישיון. זה לא סתם מבקש. זה המידע שהוא העביר, שאותו אתם לא יכולים לאמת. אנחנו מדברים על המידע, לא על המבקש. בסדר. אז גמרנו עם השאלה הזאת.

עוד משהו? קדימה. אנחנו סיימנו.

חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה.
חיים ילין (יש עתיד)
כבוד היושב-ראש, קודם כול אני רוצה לברך, במיוחד את משטרת ישראל. אני יודע איך התחלתם, שמעתי אתכם לפני שנה פחות או יותר, ואם הגענו למצב הזה היום אז סימן שאפשר. אפשר להקים ממשלת אחדות לאומית. זה לא פוליטי, זה ניהולי.

הערה קטנה. אני חושב שהגענו לנוסח נכון. האויב של הטוב הוא הטוב מאוד.

אני גם חושב שמה שלא כתבנו – יש לי שתי הערות. הערה אחת, מתי אתה רוצה לבדוק – וחשוב מאוד שנבדוק באיזשהו פרק זמן – איך החוק הזה מיושם? בדרך כלל אנחנו כותבים בכל חוק: לאחר שנה או לאחר שנתיים נבדוק אם צריך שינויים בחקיקה עצמה. צריך לראות שכל מה שעשינו קיים בפועל. מה אנחנו עושים? אנחנו מדמיינים איך זה הולך להיות, אבל לא תמיד זה עובד כך. לכן יש אפשרות, אם אתה רוצה, להכניס את זה.
היו"ר יואב קיש
אני מוכן לכתוב ששנה לאחר כניסת החוק לתוקף ידווח השר לביטחון פנים לוועדת הפנים על יישום הוראות החוק. פעם אחת שידווח אם יש בעיות וכן הלאה. בעצם זה שר הבריאות. רגע, למה משרד הבריאות? זה בעצם של המשטרה.
יואל הדר
לגבי היישום של החוק הזה?
היו"ר יואב קיש
רק של הפרק. אני רוצה את זה. זה באמת המשטרה.
יואל הדר
מה נדווח פה?
היו"ר יואב קיש
תדווחו כמה בקשות היו, אם הייתה בעיה של חוסר מידע.
יואל הדר
קח את זה אליהם, לא אלינו.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה את זה אצלכם.
שרונה עבר הדני
- - -
קריאה
אתם יכולים לזמן את מי שאתם רוצים ומתי שאתם רוצים. הלא כך?
חיים ילין (יש עתיד)
ברור שאנחנו יכולים לעשות את זה אבל בגלל שהחקיקה הזאת נכנסת בסוף הכנסת הזאת, ובכנסת הבאה כבר יהיה גוף אחר לחלוטין, אני אומר לך את זה. אם זה היה בתחילת הקדנציה - - -
היו"ר יואב קיש
אני רוצה דיווח מן השר לביטחון פנים.
הדס פטר
אולי גם וגם.
היו"ר יואב קיש
אתם יודעים מה, למה מן השר לבט"פ? שהמפכ"ל ידווח על הבעיות שיש לו. מה אתם מעדיפים: המפכ"ל או השר לבט"פ?
חיים ילין (יש עתיד)
מישהו בסוף צריך לבוא ולדווח.
יואל הדר
מה אתה רוצה שידווח?
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לדעת אם החוק שומר על מניעת זליגה לשוק המקומי, אם יש תושבים זרים שמנסים להתחפש וכל מיני מאפיונרים שבאים לארץ, אם יש בעיה או לא.
חיים ילין (יש עתיד)
אולי צריך ענישה קשה יותר, אולי צריך עוד דברים.
היו"ר יואב קיש
אז המשטרה תדווח, המפכ"ל יבוא לדווח. אני רוצה לדעת אם החוק השיג את מטרתו ומנע סכנה לשלום הציבור ולביטחונו.
חיים ילין (יש עתיד)
הנושא השני הוא משקיף של משרד החקלאות בתוך הוועדה. משקיף, לא חבר. חבר'ה, משרד החקלאות, בסופו של דבר לא יהיה - - -
היו"ר יואב קיש
אני מבקש שתוסיף את זה כהסתייגות ויכול להיות שנאשר את זה במליאה. בסדר? נוסיף הסתייגות של חיים ילין.
חיים ילין (יש עתיד)
למה הסתייגות?
היו"ר יואב קיש
ככה, כי אני לא רוצה עכשיו לחתוך את זה. אני רוצה להצביע על הצעת החוק ואחרי כן נראה במליאה.
חיים ילין (יש עתיד)
מה אכפת לך להכניס נציג של משרד החקלאות כמשקיף?
היו"ר יואב קיש
אני לא רוצה להכניס עכשיו. תרשום את זה כהסתייגות.
חיים ילין (יש עתיד)
ממה אתה מודאג?
היו"ר יואב קיש
אסביר לך אחר כך.
חיים ילין (יש עתיד)
אני רוצה להסביר לכם למה. אם המשקיע הזר הוא ששם את הכסף גם על החממות, זה סיפור אחד. אבל בשוק המקומי, החקלאי יקבל את המענקים ממשרד החקלאות. רצוי מאוד, כפי שאני רואה את זה, שהוא יהיה חלק מכל התהליך.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. חיים, אחרי כן אגיד לך. נצביע גם על ההסתייגות. אתה תצביע בעד ואני אצביע נגד. יכול להיות שנאשר את זה במליאה.
יובל לנדשפט
אם יורשה לי להעיר, כפי שאמרתי קודם, הנקודה הזאת נבחנת. אין צורך כל כך. אתם תחליטו.
היו"ר יואב קיש
עזוב, תודה. אני לא רוצה להתייחס.

סיימנו את הדברים. אנחנו מצביעים.

קודם כול נצביע על ההסתייגות. מי בעד ההסתייגות של חיים ילין? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 1
נמנעים – אין
ההצעה של חה"כ חיים ילין להוסיף משקיף של משרד החקלאות לוועדה לבחינת מתן המלצה לרישיון עיסוק בקנבוס לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות. יש לחיים ילין זכות דיבור במליאה ורשומה לו הסתייגויות.
חיים ילין (יש עתיד)
אני רוצה עוד כמה הסתייגויות כדי שתהיה לי זכות דיבור.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה את זה בשבוע הבא, חברים.
איתן חי-עם
אני מבקש להעיר הערה קצרה. אני ד"ר חי-עם, יושב-ראש "סייקי מדיקל", לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות.

השאלה שלנו היא מה קורה לאותן חברות שכבר קיבלו את כל האישורים, כולל אישורים שהמשטרה הייתה צריכה לתת, למעט אישור אחד, והוא אישור של המשקיע הזר. האם אנחנו נכנסים עכשיו למסלול הזה או אנחנו מחכים להנחיות של המשטרה מה צריך להגיש? כי אחרת אנחנו הולכים להיתקע, למרות שעבדנו וקיבלנו את כל האישורים למעט האישור הזה.
היו"ר יואב קיש
אגיד את מה שאמרתי פה, וטל ימיני מן המשטרה, תגידו אם אתם רוצים להגיב.
חיים ילין (יש עתיד)
הוא שואל אם יש פה תקופת מעבר.
היו"ר יואב קיש
דיברנו על זה. החוק הקיים היום ממשיך, ולצורך העניין, ההליך של המשטרה צריך להמשיך.
חיים ילין (יש עתיד)
איך שהתחלת אתה צריך להמשיך.
היו"ר יואב קיש
אתם לא צריכים לעכב אותו. את זה אמרנו.

מעבר לכך, אני מבין שאתם רוצים בהצת המחליטים לפתור את הבעיה הזו. מתי צפויה להיות הצעת המחליטים מבחינתכם? בהקדם?
שאול כהן
בישיבת הממשלה הראשונה. הצעת המחליטים נוגעת לייצוא. פה מדובר על חברה שלא מעוניינת לייצא.
היו"ר יואב קיש
אז תעבירו להם את התיקון כדי לפתור את העניין הזה. זה חייב להיות. אתם צריכים להכניס תיקון בהצעת המחליטים בנוסף, שמי שהוא משקיע זר – כדי לעודד גם בשוק המקומי – יש לשחרר אותו מן האירוע הזה. הם מוכנים. אתם צריכים לעשות את זה איתם. תכניסו את זה.
חיים ילין (יש עתיד)
הוא לא היחיד, דרך אגב.
היו"ר יואב קיש
תעזרו למשקיעים הזרים גם בשוק המקומי. אנחנו בוודאי לא רוצים להפלות את השוק המקומי לרעה. תעבירו להם את התיקון כדי שזה יפתור את העניין.

חברים, תודה רבה לכל מי שיושב מסביב לשולחן.

אני מעלה להצבעה את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת החוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' ...), התשע"ט-2018 נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הצעת החוק נתקבלה.

תודה רבה. שיהיה בהצלחה. הישיבה נעולה. תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:45.

קוד המקור של הנתונים