ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/01/2019

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(אגרות)(הוראת שעה), התשע"ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים