ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/12/2018

חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) (תיקון מס' 10), התשע"ט-2019

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
26/12/2018


מושב חמישי

פרוטוקול מס' 783
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, י"ח בטבת התשע"ט (26 בדצמבר 2018), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) (תיקון מס' 10) (מניעת פגיעה בערכי טבע מוגנים ובאזורים מוגנים), התשע"ט-2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יעל גרמן
חברי הכנסת
מסעוד גנאים
דב חנין
טלי פלוסקוב
נורית קורן
מוזמנים
תמרה לב - משרד המשפטים

אנה טרכטנברוט - ראש תחום מגוון ביולוגי, המשרד להגנת הסביבה

נטע דרורי - עו"ד-לשכה משפטית, איכות הסביבה

נועם בצלאל הירש - מנהל תחום ארצי תכנון ובניה, משרד הבריאות

אפרת פרח- רז - עו"ד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ארז ברקאי - מנהל אגף ואילנות ופקיד היערות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

יוסי אוחנה - יועץ לתכנון ובניה, מרכז השלטון המקומי

רקפת תיבי - ממונה סטאטוטורית, חברת מקורות

אמיר ביידא - עו"ד, קרן קיימת לישראל

טל צפריר - יועץ משפטי , החברה להגנת הטבע

דב גרינבלט - דובר, החברה להגנת הטבע

איריס האן - מנכ"לית, החברה להגנת הטבע

אסף פינק - עו"ד, מוזמנים שונים

גיתית ויסבלום - נציגת החברה להגנת הטבע

יסמין טלמוןאידית בן ישיאסף בן ידי
ייעוץ משפטי
לירון אדלר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

הצעת חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) (תיקון מס' 10) (מניעת פגיעה בערכי טבע מוגנים ובאזורים מוגנים), התשע"ט-2018, פ/4594/20 כ/815, הצעת ח"כ טלי פלוסקוב
היו"ר יואב קיש
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: הצעת חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תיקון מס' 10), פ/4594/20 כ/815. שלום ליוזמים, חברת הכנסת טלי פלוסקוב וחבר הכנסת דב חנין וחברת הכנסת נורית קורן, שלא הצליחה עדין להגיע.
טלי פלוסקוב (כולנו)
היא מתנצלת כי היא בפקק בכביש 6.
היו"ר יואב קיש
אנחנו בקריאה שנייה ושלישית. אנחנו נתחיל בהקראה כדי שלא נתעכב ולאחר מכן נמשיך.

בבקשה, היועצת המשפטית בבקשה להקריא.
לירון אדלר
יש כמה שינוים מהנוסח – אתה רוצה שאני אקריא ואחר כך נסביר?
היו"ר יואב קיש
תסבירי ואז תקריאי.
לירון אדלר
יש כמה שינויים מההצעה מהקריאה הראשונה. השינוי הראשון הוא בעקבות הישיבות של ועדת המשנה של חברת הכנסת יעל גרמן, בנושא של הבערת פסולת ובעקבות התיקון שתוקן בחופש שמירת הניקיון, שהבערת פסולת הוא עבירה, הכנסנו גם לכאן שהבערת פסולת - נותנים פה עוד כלי כדי לנסות להתמודד עם הנושא של הבערת פסולת, שאפשר יהיה לתבוע בתביעה אזרחית לפי החוק הזה גם את הנושא של הבערת פסולת. זה התיקון הראשון.

התיקון השני הוא בעקבות הדיון השני שהיה פה בוועדה לגבי הגנה על יערות. הוספנו שגם פגיעה באזור שמור ליער וגם פגיעה באילן או בעץ בוגר – הם יהיו מפגעים שאפשר לתבוע לפי החוק.

התיקון השלישי – המשרד להגנת הסביבה העיר שכל הנושא של פגיעה בערכי טבע מוגנים ושל אזורים מוגנים, מי שמבצע את האכיפה בפועל זה רשות הטבע והגנים ולכן - -
היו"ר יואב קיש
זה מוחרג.
לירון אדלר
הם לא מוחרגים. התיקון הוא קודם כל זה שלפי החוק, לפני שעמותה אזרחית תובעת לפי החוק, היא צריכה לברר עם הרשות המוסמכת אם היא נקטה פעולות אכיפה. ובגלל שאת כל האכיפה רשות הטבע והגנים עושה אז הרשות לעניין של ערכי טבע מוגנים ואזורים מוגנים תהיה רשות הטבע והגנים. בעקבות זה, בגלל שהם מופיעים בתוספת גם כגוף שיכול לתבוע בתביעה אזרחית אז בעניינים האלה הם לא יוכלו לתבוע כי יש להם - - - בתור רשות.
היו"ר יואב קיש
אבל החרגנו אותם פה.
לירון אדלר
הם מופיעים בתוספת. הם יכולים לתבוע כל דבר אחר כגוף - -
היו"ר יואב קיש
את מדברת על תיקון התוספת?
לירון אדלר
כן, על תיקון התוספת.
היו"ר יואב קיש
למעט לעניין פגיעה באזור מוגן.
לירון אדלר
ופגיעה בערך מוגן כי פגיעה בערך מוגן ובאזור טבע מוגן, הם אמורים לאכוף לפי הסמכויות שיש להם. הם בעלי הסמכות.
היו"ר יואב קיש
אוקי. אז בואי נקריא בבקשה.
לירון אדלר
חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) (תיקון מס׳ ...), התשע״ט-2018
תיקון סעיף 1 1. בחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ״ב-1992, בסעיף
1-
(1) בהגדרה "זיהום על ידי פסולת", אחרי "על פי החוק" יבוא "וכן הבערת
פסולת כמשמעותה בסעיף 2א לחוק שמירת הניקיון, התשמ״ד – 1984 בניגוד
להוראות אותו סעיף;";
(2) בהגדרה "מפגע סביבתי", אחרי "מפגע אסבסט" יבוא "פגיעה באזור מוגן, בערך טבע מוגן, ביער, באילן מוגן או בעץ בוגר" והסיפה החל במילים ״לעניין זה״ - תימחק;
3)) אחרי ההגדרה ״מפגע סביבתי״ יבוא:
״פגיעה ביער״ - מעשה בניגוד להוראות סעיף 5 לפקודת היערות באזור שמור
ליער כמשמעותו באותה הפקודה״;
״פגיעה באילו מוגן או בעץ בוגר״ - כריתה של אילן מוגן או עץ בוגר בניגוד
להוראות לפי פקודת היערות; לעניין זה, "כריתה", "אילן מוגן" ו״עץ
בוגר״ - כהגדרתם באותה הפקודה״;
״״פגיעה באזור מוגן״ - כל אחת מאלה:
(1) פגיעה כהגדרתה בסעיף 30(ד) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע,
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח-1998 (להלן - חוק גנים לאומיים), בשמורת טבע או בגן לאומי כהגדרתם בחוק האמור;
(2) ביצוע פעולת בנייה או כל פעולה אחרת שיש בה, לדעת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים כמשמעותה בחוק גנים לאומיים, כדי לסכל את ייעודו של שטח שהוא גן לאומי או שמורת טבע או של שטח שנקבע בתכנית שאושרה כגן לאומי או כשמורת טבע כהגדרתם בחוק האמור;";
(4) אחרי ההגדרה "פגיעה בסביבה חופית" יבוא:

""פגיעה בערך טבע מוגן" – פגיעה כהגדרתה בסעיף 33()ה) לחוק גנים לאומיים
בערך טבע מוגן כהגדרתו בחוק האמור;";

(4) בהגדרה "הרשות", בסופה יבוא "ואולם –

(1) לעניין פגיעה באזור מוגן ופגיעה בערך טבע מוגן – מנהל הרשות
לשמירת הטבע והגנים הלאומיים כמשמעותה בחוק גנים לאומיים;

(2) לעניין פגיעה ביער, באילן מוגן או בעץ בוגר – שר החקלאות
ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין זה."

(5) אחרי ההגדרה "הרשות" יבוא:

""תכנית" – כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965."

תיקון התוספת 2. בתוספת, בפרט 2, בסופה יבוא "למעט לעניין פגיעה באזור מוגן ופגיעה בערך
טבע מוגן"."
היו"ר יואב קיש
תודה. טלי פלוסקוב, בבקשה.
טלי פלוסקוב (כולנו)
תודה אדוני היושב ראש. קודם כל, אני רוצה להודות לך בכל אופן, אני מבינה באיזה לחץ אנחנו נמצאים, כדי שהחוקים יעברו. התוכן של החוק ברור – אנחנו צריכים לקחת אחריות על מה שקורה במדינה שלנו, וכולנו היינו עדים לאסון שקרה ליד העיר שאני גרה בה, ואני מדברת על ערד, וברור היה שמישהו צריך לקחת אחריות על מה שקורה. ומה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו עושים צדק: מצד אחד, אנחנו אומרים שאתם לא יכולים אחר כך להגיד: סליחה, טעינו ואחר כך המדינה צריכה לפתור את הבעיה אלא קחו אחריות על הטעויות שקורות אצלכם – לא חשוב, במקרה הזה זה מפעל, תעשייה ולא חשוב איפה. לכן, אני חושבת שהחוק מאוד חשוב. הוא באמת עושה סדר בכל הנושא של השמירה על הטבע וכל מה שקורה סביבנו ואין מה לעשות, הטבע הוא העושר בעי"ן אני מתכוונת, הכי גדול שלנו כמדינה, ומחויבותנו כמובן לעשות את הכל.
היו"ר יואב קיש
גם באל"ף...
טלי פלוסקוב (כולנו)
אני מסכימה איתך.
היו"ר יואב קיש
אולי חוץ מהילדים והמשפחה אבל...
טלי פלוסקוב (כולנו)
אתה צודק, אני מסכימה אתך אדוני. - - אז לכן, אני חושבת שהחוק הזה מאוד חשוב. אני כמובן רוצה לבקש זכות דיבור ואם אפשר, גם חברת הכנסת נורית קורן התקשרה אלי וביקשה מאוד רשות דיבור במליאה, למרות שהיא לא מספיקה להגיע.
היו"ר יואב קיש
נורית וגם דב כמובן.
טלי פלוסקוב (כולנו)
תודה לכל השותפים, בלעדיכם זה פשוט לא היה קורה. טלפונים והודעות – זה מאוד מאוד חשוב כשיש לך שותפים. וכשלקחתי את החוק על עצמי, את האמת, לא כל כך האמנתי שנצליח אבל הצלחנו, וזה רק בגלל שעשינו את זה ביחד, גם אנשי המקצוע וגם פוליטיקאים שהצטרפו, ודב חנין כמובן שותף בכיר בכל המהלך הזה ויעל כהן-פארן ונורית קורן. 80 ח"כים חתמו על החוק הזה אז אני מאמינה שאנחנו...

אני כבר דואגת שהחוק ייכנס לסדר היום של המליאה, אל תדאגו. אני מבינה שגם צריך להפעיל לחץ אבל אני כבר דאגתי ואני רק מחכה לזה שיעבור, ואז אני שולחת שזה כבר מוכן.

אז שוב, תודה רבה לך אדוני היושב ראש. יש לך חלק מאוד גדול בכך שהספקנו להעביר את החוק הזה בקדנציה הזאת. תודה.
היו"ר יואב קיש
תודה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה לך אדוני היושב ראש, באמת באמת תודה. זה לא רק תודה על רשות הדיבור אלא תודה על זה שבתקופה המאוד לחוצה, ואני אומר את זה גם לאנשים שנמצאים פה ולא מכירים את עבודת הכנסת – בעצם יושב ראש ועדה במצבים כאלה קובע מה יקרה ומה לא יקרה. אם יושב ראש ועדה לא מקדם חוק, החוק לא יעבור כי אנחנו עכשיו בלחץ זמנים מטורף. גם ועדת הפנים מאוד מאוד עמוסה ולכן, זו באמת החלטה שלך. אני רואה בה החלטה ערכית מאוד מאוד חשובה ואני מאוד מעריך את ההחלטה הזאת ואת ההתגייסות שלך לעניין. תודה לך חברתי טלי פלוסקוב. אמרתי את זה גם המליאה – תענוג לשתף איתך פעולה, את עושה עבודה נפלאה בהמון תחומים. כל הכבוד.
טלי פלוסקוב (כולנו)
תודה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
ותודה לחברה להגנת הטבע, שאתם הייתם כל כך נמרצים ועזרתם ופעלתם ולחצתם ועשיתם. ותודה לכם, חברותיי נציגות משרד המשפטים והמשרד להגנת הסביבה, על שיתוף הפעולה. אני מכיר את כל השאלות שעמדו על הפרק - -
טלי פלוסקוב (כולנו)
אני לא האמנתי שהם יצליחו לשכנע אתכם. באמת תודה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
נכון. אני מצטרף לכל דבריה של חברתי, חברת הכנסת פלוסקוב. החוק הזה הוא חוק מאוד מאוד חשוב. אנחנו צריכים להבטיח שיהיו לנו מנגנונים מספיק טובים כדי שמזהמים באמת ישלמו. מנגנונים מספיק טובים כוללים גם את האמצעים של האכיפה האזרחית במצבים נדרשים כולל בהגנה של הטבע. אדוני היושב ראש, אמרת שהטבע הוא חלק מהאושר שלנו באל"ף, וזה כל כך נכון, זה כל כך משמעותי. מי שלא יודע להתרגש מהשמיים זרועי הכוכבים מעל המכתש הענק במדבר, מאבד חלק נורא משמעותי מהיכולות שלו בתור בן-אדם ועל זה צריך להגן - על הטבע הזה ועל היכולת שלנו ליהנות ממנו ולהתרגש ממנו. אז באמת המון תודה. אנחנו כולנו נתגייס למאמץ כדי להעביר אותו במהירות בקריאה שנייה ושלישית, וזה אחד החוקים הסביבתיים הכי חשובים שהכנסת הזאת העבירה. אז כל הכבוד.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני באמת רוצה להודות לשניכם, אני חושב שבאמת החוק הזה חשוב מאוד. ואם אני יכול להצטער על דבר אחד זה שלצערי, דווקא את החוק הממשלתי בנושא פינוי אשפה לא הספקנו להעביר כי הגיע מאוחר מדי לוועדה ועשיתי מאמצים רבים. ניסיתי גם עכשיו באיזה "בליץ" לנסות כן להעביר אותו כי ברור לי שיהיו הסכמות גם באופוזיציה אבל כיוון שהחוק הזה ישפיע על אלפי אנשים ועל החיים הבסיסיים שלהם – אני מדבר על מובילים ומטמנות. פשוט זה נראה לא הוגן ולא ראוי לעשות את זה ב"בליץ" שכזה, ולא בטוח שהיינו מספיקים. אז אותו לצערי לא נצליח להשלים.

אני מאוד שמח שלפחות את החוק הזה, שמייחס את האחריות הסביבתית להשלכות הסביבתיות אנחנו משלימים. אז תודה. משרדי הממשלה, מישהו רוצה להתייחס? אף אחד.
יש לנו כמה דוברים
אמיר ביידא, בבקשה.
אמיר ביידא
מטעם קק"ל. בסך הכל, אנחנו מברכים על החוק הזה, על התיקון. אנחנו חושבים שהוא מאוד חשוב גם לשמור על היערות, וזה חשוב מאוד שהוסף - -
היו"ר יואב קיש
אתה היועץ המשפטי של קק"ל, נכון?
אמיר ביידא
לא היועץ המשפטי אלא יועץ משפטי בקק"ל.

מה שהייתי מבקש שיוסף גם שגם יושב ראש קק"ל או מי שהוא הסמיך אותו לעניין זה, יוכל להגיש את הקנסות במקביל לשר החקלאות כי קק"ל מנהלת בפועל את היערות.
לירון אדלר
מה זאת אומרת? להצטרף להגדרה של הרשות?
אמיר ביידא
לא, לא, תוספת.
לירון אדלר
התוספת בעיקרון, כשמשנים אותה, אז מי שצריך לבחון את זה, זה השר להגנת הסביבה וזה באישור ועדה, וזה בדרך כלל תהליך - -
אמיר ביידא
לא, סליחה, אני לא מדבר על התוספת. אני מדבר בסעיף "בהגדרת הרשות" - לעניין פגיעה ביער להוסיף: ליושב ראש קק"ל - -
קריאה
- - -
לירון אדלר
בתוספת אתם נמצאים? לעניין הרשות זה משרד החקלאות או מי שהוא הסמיך, ואז משרד החקלאות יוכל לבחון את הדבר הזה. אנחנו לא רוצים על רגל אחת לעשות כאן עכשיו... זה משהו שלא בחנו אותו.
אמיר ביידא
אוקי, בסדר.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. איריס האן, מנכ"לית החברה להגנת הטבע.
איריס האן
תודה רבה. האמת היא שאני ממש לא זוכרת מתי כל כך התרגשתי. ממש. אני מרגישה שאנחנו באמת שותפים לרגע חגיגי, לרגע מאוד משמעותי. אני רוצה להתחיל בתודה. תודה לאדוני היושב ראש. אני מתנצלת על ה"ניג'וסים" הטלפוניים בשעות מוזרות. תודה לחברי הכנסת שיזמו את הצעת החוק. חברת הכנסת פלוסקוב שנמצאת פה, דב חנין וחברי כנסת נוספים שנמצאים. תודה לכל מי שנרתם ממשרדי הממשלה, לתמרה ונטע שנמצאות פה, ליועצים המשפטיים של הוועדה, ללירון ולתומר, שכולם התגייסו כדי להעביר את החוק החשוב הזה. אין הרבה מקרים באמת של שיתוף פעולה, והזכירה את זה חברת הכנסת פלוסקוב. זה באמת כל כך יפה שיתוף פעולה של בית המחוקקים, של החברה האזרחית, של חברי כנסת - -
טלי פלוסקוב (כולנו)
וגם משרדי ממשלה.
איריס האן
- - של משרדי הממשלה, של חברי כנסת מכל סיעות הבית. באמת, מהלך נדיר שרצוי שיקרה יותר. ובאמת הטבע הוא בסיס הקיום שלנו, זו הצעת חוק חשובה. היא מבחינתנו לא רק צדק, היא גם משנה מציאות. היא סוגרת לקונה לתפיסתנו, ואני אסיים אולי במה שאמר לי נהג המונית בדרך לכאן, ביקשתי לכנסת. הוא אמר לי: מה, הכנסת לא התפזרה? עוד עובדים? אמרתי לו: לא, יש עוד כמה דברים. אז הוא שאל: על מה דנים? הסברתי לו בשני משפטים. אז הוא אומר לי: זה היה צריך לקרות כבר מזמן.

אז זה באמת היה צריך לקרות מזמן ואנחנו עושים צדק היסטורי, מתקנים לקונה. תודה לכולם ובאמת אנחנו שותפים לרגע משנה מציאות.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. אסף פינק, רצית לדבר? תציג את עצמך.
אסף פינק
בוקר טוב, תודה. אני עורך דין, אני עוסק בתחום של מפגעים סביבתיים - -
דובר >> יעל גרמן (יש עתיד)
יואב, אני רק מבקשת רשות דיבור במליאה.
היו"ר יואב קיש
אני אתן לכם גם פה לדבר.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני חייבת להיות בחוקה.
היו"ר יואב קיש
אז תרשמי את חברת הכנסת גרמן.
יעל גרמן (יש עתיד)
וביקשו ממני לברך קבוצה של סטודנטים למדע המדינה שנמצאים כאן.
היו"ר יואב קיש
ברוכים הבאים. מאיזו אוניברסיטה?
קריאה
העברית.
היו"ר יואב קיש
טוב, זה קרוב.
אסף פינק
חברת הכנסת גרמן, יש לך עוד חצי דקה כי ההערה הראשונה זה לגבי התיקון שאת הצעת בוועדת המשנה לגבי העברת פסולת, שאני חושב שזה תיקון מבורך.
יעל גרמן (יש עתיד)
כן.
אסף פינק
אני רציתי להציע שגם – שוב, אני לא יודע אם זה הזמן אבל אם אפשר, יש עוד שני חוקים שכבר הועברו לפני שבע שנים – זה חוק מחזור אלקטרוני והחוק להסדרת טיפול באריזות. אפשר להכניס אותם להגדרת "מפגע" גם היום לכאורה, לפי פסולת ולפי חומר מסוכן אבל אם אנחנו נעשה הפנייה מפורטת, ואני חושב שכל משרדי הממשלה פה – זה להכניס רק את ההפנייה לשני החוקים האלה, לתוך הגדרת "מפגע" כמו שחברת הכנסת גרמן הכניסה לנושא העברת פסולת – כי צריך להבין: רוב העברת הפסולת היא בנושא מחזור אלקטרוני. מבעירים את כל פסי המתכת האלה - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה צודק במאה אחוז, זה תלוי בלירון.
אסף פינק
ולכן, זו היתה הערה ראשונה. אם אנחנו כבר מעבירים את החוק, אם אפשר להכניס את שתי ההגדרות האלה כי זה חוקים של מפגעים סביבתיים. יש לנו פה את תמרה - -
לירון אדלר
אני חושבת שכדאי לשאול את משרדי הממשלה.
קריאות
זה נושא חדש.
תמרה לב
לא, לא. יכול להיות מאוד שזה נכון אבל זה נושא חדש, זה לא עבר שום בחינה של אף אחד. אנחנו לא רוצים על רגל אחת.
טלי פלוסקוב (כולנו)
או שנעביר כמו שזה, או ש...
אסף פינק
אוקי, בסדר. לכן אמרתי - -
טלי פלוסקוב (כולנו)
אז עדיף להעביר, ובקדנציה הבאה נטפל גם בזה.
אסף פינק
מקובל, בסדר גמור. זו היתה הערה ראשונה.

לגבי התיקון של רט"ג – צריך להבין דבר אחד, ואני כן חושב שצריך לעשות פה איזה שהוא שינוי עכשיו: רט"ג היא היחידה שמחזיקה בקרקעות ובאדמות. זה לא כמו המשרד להגנת הסביבה שהוא רשות. צריך להבין את הפרוצדורה. אני פונה לרשות 60 יום לפני כדי להגיד לה: גורם ג' פגע באותו אזור. לפני שאני תובע לך, כרשות, יש אפשרות לפעול. אני מכבד מאוד את רט"ג אבל עדין זה קרקעות שלה ושטחים שלה. יכולים להיות גם מקרים שבהם פונים לרט"ג – אם אנחנו לא משאירים עדין את השר כגורם רשות, יכולה להיות מציאות של ניגוד. דהיינו, שאתה פונה לרט"ג בעניין פגיעה גם אם היא לא עשתה בכוונה, בערך הטבע שלה עצמה. לכן, אני מציע כדי לא לעשות יותר מדי שינויים, להשאיר גם כשזה פנייה לרט"ג, להשאיר את השר בכל מצב. זאת אומרת, שלא לגרוע מהגדרת השר. השר תמיד יהיה הגדרת רשות. כשזה פנייה בענייני ערך טבע מוגן, הפנייה תהיה גם לשר וגם לרט"ג, ואז זה לא ימנע חלילה ניגוד עניינים לפעמים.
היו"ר יואב קיש
מה חושבים המשרדים להגנת הסביבה, המשפטים?
נטע דרורי
אנחנו חשבנו שזה לא יהיה נכון שתהיה פנייה למשרד להגנת הסביבה בהקשר הזה מכיוון שהרציונל של החוק שהפנייה לרשות היא כדי לבדוק האם הרשות מפעילה את סמכויותיה אבל למשרד אין סמכויות בהקשר של פגיעה בערך טבע מוגן. אם כמובן מדובר גם בפגיעה בערך טבע מוגן וגם בפגיעה על ידי חומרים מסוכנים שהיא בסמכות המשרד, אז ממילא צריך לפנות גם וגם.
אסף פינק
אז אולי צריך להבהיר את זה. אולי צריך להגיד שבמקרה של ספק או במקרה שמדובר על פגיעה לא רק בערך טבע מוגן אלא יתכן שזה גם - -
קריאות
זה ברור.
היו"ר יואב קיש
זה ברור.
אסף פינק
אם זה ברור שזאת הפרשנות - -
היו"ר יואב קיש
ברור והובהר לפרוטוקול.
אסף פינק
בסדר גמור. תודה רבה.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. חברת הכנסת נורית קורן, בבקשה.
נורית קורן (הליכוד)
בוקר טוב, אני מתנצלת על האיחור הלא כל כך נעים. אני רוצה להודות לך, אדוני היושב ראש, על כך שהבאת את זה לסדר היום. אני מקווה שאנחנו נצליח להעביר את זה כבר בכנסת הזאת כי אני חושבת שהנושא הזה חשוב מאוד ויכולת האכיפה האזרחית חשובה מאוד כדי למנוע זיהומים בעתיד. תודה.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. סיימנו את רשימת הדוברים - -
לירון אדלר
סליחה, רק עוד מילה: אנחנו נעשה תיקון בנוסח, תיקון פשוט: יש פה כמה פעמים שמופיע "השר לאיכות הסביבה", שהיום קוראים לו "השר להגנת הסביבה". אנחנו נתקן את זה בנוסח.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אנחנו מקווים שגם תהיה איכות בעתיד.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להודות לכל חברי הכנסת היוזמים, למשרדים, לייעוץ המשפטי, למנהלת הוועדה ולכל הצוות. אני מאוד שמח שהספקנו, ונעשה את זה אני מקווה ביום שני לקריאה שנייה ושלישית במליאה.

אני מעלה את החוק להצבעה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – הרוב
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת החוק אושרה.
היו"ר יואב קיש
התקבל פה אחד. תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:23.

קוד המקור של הנתונים