ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/12/2018

הצעת תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע חולות ניצנים לפי תכנית מס' 3/מק/2090 - באשדוד

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
26/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 784
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, י"ח בטבת התשע"ט (26 בדצמבר 2018), שעה 10:30
סדר היום
הצעת תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע חולות ניצנים לפי תכנית מס' 3/מק/2090 - באשדוד
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
מוזמנים
תמרה לב
יסמין טלמון
אנה טרכטנברוטמשרד המשפטים
מינהל התכנון
ראש תחום מגוון ביולוגי, המשרד להגנת הסביבה

אידית בן ישי - נציגי תושבים

אסף בן ישי - נציגי תושבים
ייעוץ משפטי
לירון אדלר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח


הצעת תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע חולות ניצנים לפי תכנית מס' 3/מק/2090 - באשדוד
היו"ר יואב קיש
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: הצעת תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע חלות ניצנים לפי תכנית מס' 3/מק/2090 באשדוד – פרוטוקול 784. יש לפניי גם מפה, גם מכתב של מנכ"ל עיריית אשדוד ואת האכרזה עצמה. בגדול, אני מבין שמדובר בשטח שזה הגבול הדרומי של העיר אשדוד, שנוגע בשמורת טבע חולות ניצנים. בעצם יש שם מספר מצומצם של בתים וגם של שביל, שבגלל עובי הקו – אני לא יודע מה הסיבה ההיסטורית - אנחנו מצאנו שיש שם איזה שהם חילוקי דעות כאלה או אחרים על הגבולות, ופה יש הסדרה ברורה של מערכת היחסים. הם יגרעו משמורת הטבע ויועבר לאשדוד, ועיריית אשדוד גם הסכימה להקים טיילת שתחצוץ בין רובע י"ז לשמורת חולות ניצנים. זה בגדול מה שאני מבין. זה תיקון אכרזה שמשמעותה צמצום קטן אמנם אבל צמצום של שמורת הטבע ניצנים, מצומצם בשטח כי כבר יש שם בנייה. אני מבקש להתחיל בהקראה ואחרי זה נתייחס.
לירון אדלר
"אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חולות ניצנים הרחבה לפי תכנית מיתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים/צפון אשקלון) (תיקון),
התשע"ט-2018בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו- 26(ב) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, בהסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים ועיריית אשדוד, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

תיקון סעיף 1
1.
באכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע חולות ניצנים הרחבה לפי תכנית מיתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים/צפון אשקלון), התשס"ח-2008 (להלן - האכרזה העיקרית), בסעיף 1 –0. האמור בו יסומן (א), ובו, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה";0. אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על השטח המפורט בתוספת השניה, והמסומן בקווים אלכסוניים בצבע שחור ומוקף בקו שחור, בתשריט מס' ש/דר/תמא/39/א (המסומן בתרשים בקנה מידה 1:5,000), החתום בידי שר האוצר ביום _________ התשע"ט (___________2018)."
היו"ר יואב קיש
נחזור על זה שקודם הוועדה מאשרת ואז הוא מפרסם וחותם. הוא יכול לא לחתום או איך זה עובד?
יסמין טלמון
תיאורטית כן, אני לא זוכרת אי פעם שזה קרה.
היו"ר יואב קיש
אוקי.
לירון אדלר
החלפת סעיף 2
2.
במקום סעיף 2 לאכרזה העיקרית יבוא:"הפקדת העתקים
של התשריטים
2.
העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1 מופקדים במשרדי מינהל התכנון בירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום בבאר שבע, ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל."

תיקון התוספת
3.
בתוספת לאכרזה העיקרית –(1) בשם התוספת, אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה";(2) במקום "(סעיף 1)" יבוא "(סעיף 1(א))";

הוספת התוספת השניה
4.
אחרי התוספת הראשונה לאכרזה יבוא
"תוספת שניה(סעיף 1(ב))גוש 2002 -
חלקי חלקות 16 - 18, 22, 255 - 286, 294;

גוש 2004 -
חלקי חלקה 12;

גוש 3172 -
חלקי חלקות 90 - 111, 154, 162, 175, 183, 187;"
היו"ר יואב קיש
אוקי. זו בעצם האכרזה - -
לירון אדלר
זו הגריעה בעצם.
היו"ר יואב קיש
זו הגריעה של שר האוצר שכפופה קודם כל לאישור ועדת הפנים ולאחר מכן הוא יוכל לחתום על הגריעה.

משרד האוצר, אתם רוצים להתייחס? מנהל התכנון, משהו?
יסמין טלמון
לא. הבקשה שלנו מהוועדה הנכבדה שתאשר את זה. בעצם השר להגנת הסביבה הביע את הסכמתו, מועצת גנים הביעה את הסמכתה ועיריית אשדוד כמובן ורט"ג, שכרגע לא נמצאים אבל הנושא מוסכם על כולם ומובהר.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז. יש פה עוד תושבים שרוצים להגיד מילה? בבקשה.
עידית בן ישי
אני ואסף מייצגים בערך כ-50 משפחות שמתגוררות על הקו הדרומי בעיר אשדוד. מזה כחצי שנה נקלענו לתוך הסיטואציה הזאת שבעל כורחנו, ואנחנו מאוד מקווים שזה יגיע לפתרון היום.
היו"ר יואב קיש
איך זה משפיע על החיים שלכם?
עידית בן ישי
התחלנו תהליך של בנייה ואנחנו לא יכולים להתקדם. יש לנו מגרש פרטי שבבעלותנו ואנחנו פשוט נתקענו איתו. יש משפחות שלא יכולות למכור את הבית שלהם, לא יכולים לקחת משכנתאות, לא לקבל היתרי בנייה או טופס 4. אנשים עצרו את החיים שלהם בנכס הכי משמעותי שקיים להם ולא יכולים להתקדם.
היו"ר יואב קיש
כמה זמן זה כבר?
עידית בן ישי
זה חצי שנה.
היו"ר יואב קיש
למה זה התעורר רק בחצי שנה האחרונה?
עידית בן ישי
אני אסביר: עיריית אשדוד יזמה שינוי בתכנית בניין עיר שהיתה קיימת ברובע י"ז באשדוד, ובמסגרת הדיונים שהיו בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה התעורר הנושא הזה. זאת אומרת, רשות הטבע והגנים הגישה התנגדות בהקשר של הטיילת, לא בהקשר של שמורת הטבע. הרצועה הדרומית בנוייה ב-90% ממנה בתים בנויים, ובמסגרת איזו שהיא חוות דעת משפטית שהוגשה, אישרו את כל התב"ע החדשה רק החריגו את כל הקו הדרומי, כשכיום לא קיימת תב"ע לקו הדרומי עד שלא יגרעו את שמורת הטבע. אנשים קמו בבוקר וגילו ששמורת טבע עוברת להם באמצע הסלון. זה ממש היה ככה כי אמנם ההכרזה על שמורת הטבע היתה ב-2008 אבל רק בשנת 2018 רשמו הערה ב - -
יסמין טלמון
זאת הסיבה.
עידית בן ישי
זאת הסיבה, שרק ב-2018 זה נרשם בספרים. זאת אומרת - -
יסמין טלמון
הרישום בטאבו היה רק ב-2018.
עידית בן ישי
אנחנו לא ידענו.
היו"ר יואב קיש
טוב, יכולים להשתמש בחוק שעשינו שהשמורה באה לשכונה.
עידית בן ישי
זה היה כנראה בשותפות כי לפי חוק גנים לאומיים הערה כזאת צריכה להירשם בתוך 15 יום מיום ההכרזה, שזה היה צריך להיות אי שם ב-2008 וזה קרה רק ב-2018, וככה נקלענו לתוך זה.
היו"ר יואב קיש
טוב. עוד מישהו רוצה להתייחס?
לירון אדלר
רק אולי נגיד שבאמת יש התחייבות של עיריית אשדוד בהתאם לסיכומים שהיו עם רט"ג, שהשטח שנגרע מהשמורה לטובת איזו שהיא טיילת שתחצוץ בין המבנים לבין השמורה, שיהיה גבול ברור.
היו"ר יואב קיש
אז אפילו טיילת מסדרים לכם. אני חייב להגיד שראש עיריית אשדוד באמת ביקש ממני לקדם את זה, לעזור לתושבים אז תדעו שהוא מאוד מחויב לעזור לכם בעניין הזה, וזה גם לזכותו.

נעבור להצבעה.

הצבעה

בעד – הרוב
נגד – אין
נמנעים – אין
ההחלטה נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
אני בעד. ההחלטה עברה פה-אחד. הגריעה תתבצע. תודה רבה. הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 10:39.

קוד המקור של הנתונים