ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/12/2018

תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2017, בעניין תיקון גיל טייס מתלמד וטייס דאון

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת3
ועדת הכלכלה
25/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 896
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, י"ז בטבת התשע"ט (25 בדצמבר 2018), שעה 8:30
סדר היום
<< נושא >> תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2017, בעניין תיקון גיל טייס מתלמד וטייס דאון << נושא >>
נכחו
חברי הוועדה:
יצחק וקנין – מ"מ היו"ר
מוזמנים:
יעל דקל שפריר - ייעוץ משפטי לממשלה, משרד המשפטים

ליאור מילשטיין - מנהל תחום, רשות התעופה האזרחית

יבינה זכאי-בראונר - עו"ד, רשות התעופה האזרחית

אלי אלוק - מנהל תקינה, רשות התעופה האזרחית

אבישי פדהצור - עו"ד, רשות התעופה האזרחית
ייעוץ משפטי:
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
איה לינצ'בסקי


תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2017, בעניין תיקון גיל טייס מתלמד וטייס דאון<< יור >> היו"ר יצחק וקנין: << יור >>

בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. הנושא הוא תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2017, בעניין תיקון גיל טייס מתלמד וטייס דאון.

<< אורח >> יבינה זכאי-בראונר: << אורח >>

עורכת-דין יבינה בראונר מהמחלקה המשפטית של רשות התעופה האזרחית. אנחנו מבקשים לתקן את תקנה 72 ותקנה 87 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס). אנחנו מבקשים להצעיר את הגיל בו ניתן לקבל רישיון טייס מתלמד ורישיון טייס פרטי עם הגדר דאון.

יש פה גם רציונל מעשי כי כרגע התקנה מדברת על גיל 17 גם על מתלמד וגם על טייס דאון, טייס פרטי, שזה מן הסתם לא הגיוני. יש פער בשנה בפרקטיקה בין המועד בו הם מבקשים להתחיל ללמוד עד המועד בו הם יכולים לקבל רישיון.

מעבר לזה יש התאמה להוראות ארגון התעופה הבין-לאומי, הוראות ה-ICAO לגבי טייס פרטי. לגבי טייס מתלמד ה-ICAO לא קובע הוראות, הוא קובע שכל מדינה תעשה כראות עיניה ובעניין הזה התאמנו את ההוראה לדינים של מדינות מערביות, ארצות הברית, קנדה וכו'.

לא קבלנו מהציבור הסגות או הערות על העניין, אפילו להפך, איגוד הדאייה הוא זה שפנה אלינו לראשונה עם זה ואחרי שפרסמנו את זה הוא הוציא מכתב בו הוא מברך על זה.

<< יור >> היו"ר יצחק וקנין: << יור >>

נקריא את התקנות.

<< אורח >> יבינה זכאי-בראונר: << אורח >>

"תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011, לפי הצעת רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168(ב), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:"

<< דובר >> איתי עצמון: << דובר >>

בפתיח צריך להוסיף את סעיף 197 לחוק שעניינו שמירת תוקף של התקנות הקיימות. מכיוון שזה תיקון לתקנות שהותקנו לפני חקיקתו של החוק החדש.

<< אורח >> יבינה זכאי-בראונר: << אורח >>

מקובל. אנחנו נוסיף את זה.

"1. תיקון תקנה 72
בתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981 (להלן - התקנות העיקריות), בתקנה 72, במקום פסקה (1) יבוא:

(1) מלאו לו 16 שנים ביום הגשת הבקשה לרישיון; ולגבי מבקש רישיון עם הגדר דאון - 15 שנים.

2. תיקון תקנה 87
בתקנה 87 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (1) יבוא:

(1) מלאו לו 17 שנים ביום הגשת הבקשה לרישיון; ולגבי מבקש רישיון טייס פרטי עם הגדר דאון - 16 שנים".<< דובר >> איתי עצמון: << דובר >>

אני מבין שאין צורך בתחילה נדחית, התקנות יכולות להיכנס לתוקף עם פרסומן.


<< יור >> היו"ר יצחק וקנין: << יור >>

אם אין הערות, אצביע על התקנות. מי בעד ומי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס)(תיקון מס' 2), התשע"ח-2017, נתקבלו.


<< יור >> היו"ר יצחק וקנין: << יור >>

התקנות אושרו, תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.


<< סיום >> הישיבה ננעלה בשעה 08:38. << סיום >>

קוד המקור של הנתונים