ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/12/2018

תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשע״ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת5
ועדת הפנים והגנת הסביבה
24/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 779
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, ט"ז בטבת התשע"ט (24 בדצמבר 2018), שעה 12:00
סדר היום
תקנות הכניסה לישראל (תיקון מס' 2) התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
מוזמנים
עירית ויסבלום - עו"ד, לשכה משפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפנים

קרן גלבוע - עו"ד, לשכה משפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפנים

יעל לינדנברג - רפרנטית תעסוקה, אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכל כאלי - אחראית תקשוב קונסולרי, משרד החוץ

גל בן חיים - עו"ד, אגף משפט, משרד החוץ

רעות רוזנבלום - אגף משפט, משרד החוץ

רחל יעל וידל - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבתתקנות הכניסה לישראל (תיקון מס' 2) התשע"ח-2018
היו"ר יואב קיש
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא תקנות הכניסה לישראל (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018.

יש לפניי מכתב של השר אריה דרעי, עם תיקון של תקנות הכניסה לישראל. לדעתי כבר דנו בזה בעבר. הלא כך? תגידי לנו במה מדובר.
עירית ויסבלום
אני עורכת דין עירית ויסבלום מרשות האוכלוסין וההגירה.

התיקון הזה נועד להסדיר מנגנון של גביית אגרות בחו"ל על ידי עובדי משרד החוץ והקונסוליות. בתוספת כרגע יש שתי עמודות: טור א' וטור ב'. האגרות בשקלים נקובות בטור א' ויש לגביהן תקנה שקובעת שהאגרות יעודכנו בכל שנה לפי שיעור שינוי המדד. זה תקנה 24.
היו"ר יואב קיש
אז מה אתם רוצים לעשות?
עירית ויסבלום
הטור של האגרות בשקלים מתעדכן מידי שנה לפי תקנה 24, אולם הטור שבדולרים אין לגביו הוראת עדכון ובמהלך השנים לא קיבלנו, לא ממשרד החוץ ולא מאף גורם אחר בקשה לתקן את זה כדי להתאים את הדולר למצב שיהיה תואם את הסכומים בשקלים. לכן יוצא שהסכומים בדולרים נשארו נמוכים מאוד ביחס לערך השקלי. כאשר משרד החוץ נאלץ לגבות את זה באופן הזה, הייתה תקופה של כמה שנים שהם כנראה כן תרגמו את זה לשקלים, וזה נעשה ללא הוראת חוק. עכשיו צריך להסדיר את הנושא הזה כדי שתהיה תקנה שקובעת איך ממירים את הסכום בשקלים לסכום בדולרים.
היו"ר יואב קיש
מה התקנה?
עירית ויסבלום
לצורך העניין הזה יש את תקנה 24, שאנחנו רוצים להחליף אותה.
היו"ר יואב קיש
תקראי את הנוסח.
עירית ויסבלום
תקנות הכניסה לישראל (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018

למעשה זה צריך להיות "תשע"ט", תיקון ראשון. פה צריך לשנות כי כבר התחלפה שנה עברית.

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 (א)(4) לחוק הכניסה לישראל התשי"ב-1952, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

החלפת תקנה 24
1.
במקום תקנה 24 לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974 (להלן – התקנות העיקריות), יבוא:"אגרות
24.
(א)
בכפוף לאמור בחלק ב' לתוספת הראשונה, בעד הגשת בקשה לקבלת שירות מהשירותים המפורטים בחלק א' לתוספת הראשונה, תשולם אגרה בסכום הנקוב בשקלים חדשים לצד השירות המבוקש.

(ב)
בנציגויות ישראל בחוץ לארץ תשולם האגרה בסכום שווה ערך בדולרים של ארצות הברית, לפי שער החליפין היציג שהיה קיים ב-1 בינואר שקדם למתן השירות, כפי שפרסם בנק ישראל, או במטבע המקומי, לפי השער שהיה קיים במקום מתן השירות ב-1 בינואר שקדם למתן השירות, כפי שפרסם הבנק המרכזי באותה מדינה; סכום במטבע מקומי יעוגל בגבולות שוויו של המטבע המקומי השלם הקרוב."זה הנושא של ביטול טור ב'.
היו"ר יואב קיש
תקראי את הכול ואחרי כן נדבר.
עירית ויסבלום
"החלפת תקנה 24א
2.
במקום תקנה 24א לתקנות העיקריות, יבוא:


"הצמדה למדד
24א.
(א)
סכומי האגרה הנקובים בחלק א' לתוספת הראשונה ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי הקודם.

(ב)
שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה (א), ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו כאמור בתקנת משנה (ג).

(ג)
סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לצורך התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים, וסכום הקרוב במידה שווה לשני סכומים קרובים כאמור, יעוגל כלפי מעלה.

(ד)
ראש רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח חלק א' בתוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב שינוי הסכומים ועיגולם לפי הוראות תקנה זו."
תיקון התוספת הראשונה
3.
בחלק א' לתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בטבלה –

(1)

בכותרת טור א', המילים "טור א' " – יימחקו;(2)

טור ב' – יימחק."
קרן גלבוע
יש לנו ברשות האוכלוסין עוד בקשה קטנה לתיקון התוספת הראשונה. לא מזמן התקנו תקנות לגבי משקיע זר, משקיע אמריקאי, וקבענו שתי אגרות שונות לגבי מועד הגשת בקשה ראשונה ומועד הארכה. כרגע כפי שזה מופיע בתוספת, כל בקשה להארכה היא בסכום של 170 שקלים לגבי כל הבקשות להארכה, אבל לגבי משקיע אמריקאי הסכום הוא 600 שקלים. אז פשוט יש להוסיף "למעט כאמור בפרט 15(2)".
היו"ר יואב קיש
זה תיקון טכני בעצם?
קרן גלבוע
כן.
היו"ר יואב קיש
בסדר. זה רק בא להבהיר.

אני רוצה להבין: עד עכשיו היו לנו סכומים בשקלים ובדולרים, כאשר טור הדולרים לא התעדכן ואילו טור השקלים היה מתעדכן. אז הסכום בשקלים היה גבוה יותר מן הסכום בדולרים והייתה לנו בעיה. עכשיו אמרנו: מי שבישראל – משלם בשקלים, ומי שבחוץ לארץ – משלם בדולרים לפי השער היציג שיש לו. אז הוא משלם פחות בעצם. כלומר, לא תיקנו את הדולרים לסכום בשקלים, לפי מה שאני מבין.
גל בן חיים
אני עורכת דין גל בן חיים ממשרד החוץ. התבקש פה למחוק את הטור הדולרי לחלוטין ולמעשה לגבות לפי הטור השקלי ולתרגם לשער או למטבע מקומי.
היו"ר יואב קיש
אז לא יהיה יותר תעריף בדולרים.
גלעד קרן
הם יכולים לשלם בדולרים, אבל בסכום שווה ערך לטור השקלי.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. יכולים לשלם במטבע המקומי בסכום שווה ערך לערך השקלי. אין לנו בעיה עם האמריקאים?
קרן גלבוע
זה אצלנו, אבל ההפרש מזערי והאמריקאים כנראה יסתדרו עם ההפרשים הקטנים.
היו"ר יואב קיש
כי בכל פעם היה לנו בלגן עם הסיפור הזה. נכון?
קרן גלבוע
בגלל זה כאשר היינו בוועדה ביקשנו שייקבעו סכומים בשקלים, כדי שכאשר יבוטל הטור בדולרים יתעדכנו הסכומים.
היו"ר יואב קיש
ידעתם מראש שהולכים למהלך הכפול הזה?
קרן גלבוע
כן. בגלל זה ביקשנו את זה.
היו"ר יואב קיש
מישהו רוצה להתייחס?

אנחנו מצביעים על התיקון שהוקרא, שמשמעותו שהטור של הדולרים יבוטל, הכול יהיה בשקלים, וניתן יהיה לשלם את זה בחו"ל לפי המטבע המקומי, לפי השער של 1 בינואר של אותה שנה. זה אפילו לא צריך להתעדכן, אם זה באמצע השנה אז זה לפי השער של 1 בינואר, כדי לפרסם פעם אחת ולא לשגע את האנשים.

הנושא השני הוא תיקון טכני. את איזו תקנה הוא בא לתקן?
קרן גלבוע
זה בתוספת הראשונה, מתחת לטור "השירות המבוקש", בפריט 9, אחרי "מכל הסוגים" יבוא: "למעט כאמור בפרט 15(2)".
היו"ר יואב קיש
זה תוספת להבהרה, לא קשור למה שאנחנו עושים.

מקובל. אני בעד. מצביע.

הצבעה

בעד – פה אחד
תקנות הכניסה לישראל (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018 נתקבלו.
היו"ר יואב קיש
התקנות נתקבלו.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:25.

קוד המקור של הנתונים